Anda di halaman 1dari 24

1.

PERKEMBANGAN KURIKULUM PSV DI MALAYSIA

PENDAHULUAN Pada masa ini, Pendidikan Seni Visual telah dimartabatkan sepenuhnya sebagai mata pelajaran yang berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana mata pelajaran bermaksud proses ini merentasi kurikulum.Pendidikan Seni Visual(PSV) karya seni dengan melibatkan aspek penghasilan

pemahaman,penghayatan dan kritikan tentang perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. Pendidikan Seni Visual pernah dikenali sebagai mata pelajaran Lukisan dan Pertukangan Tangan.Setelah beberapa perubahan berlaku mengikut peredaran dan keperluan semasa, maka mata pelajaran tersebut telah ditukar menjadi Pendidikan Seni. Setelah beberapa tahun diperkenalkan,ia telah diubah pula menjadi Pendidikan Seni Visual atas kesedaran masyarakat terhadap kepentingan Pendidikan Seni Visual dalam kehidupan.Perubahan ini sesungguhnya amat sesuai sekali kerana Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak atau visual dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni tari,seni teater , seni sastera, seni mempertahankan diri atau seni otogra i. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat,memperkembang keperibadian,memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai!nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain."urid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreati ,ekspresi dan akti .Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang si at ini melalui persepsi visual,imaginasi dan daya pemikiran.#egiatan pemikiran,penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri.Pengalaman ini penting dalam membantu murid membina keyakinan diri,membuat penilaian dan mengenali $ita rasanya sendiri. SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL Perbin$angan tentang perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual di "alaysia tidak dapat lari dari perbin$angan tentang perkembangan sistem pendidikan di "alaysia itu sendiri kerana Pendidikan Seni Visual mempunyai

rentetan sejarah yang seiring dengan perkembangan sistem pendidikan di "alaysia.%anya meliputi peringkat sebelum merdeka,a&al merdeka , selepas merdeka sehinggalah sekarang.%anya juga sangat berkait rapat dengan kelahiran institusi seni dan kemun$ulan pertubuhan seni lukis serta perkembangan seni halus di "alaysia. Pendidikan Sebelum Me deka Sebelum kedatangan kuasa penjajah ,pendidikan di Tanah "elayu berbentuk bukan ormal dan tidak memberatkan perkembangan kogniti pelajar!pelajar.'orak pendidikan yang ada ketika itu berjalan seperti biasa dengan pengajaran al! (uran,tingkah laku dan akhlak yang baik,pengetahuan kerohanian dan seni mempertahankan diri.%ni termasuklah pelajaran a&al dalam bidang kra tangan serta perintis dalam bidang pertanian,perikanan dan pemburuan. Pendidikan "elayu yang a&al menekankan pengajaran al!(uran dan pengetahuan asas memba$a,menulis,dan mengira()") dan diadakan di peringkat yang rendah sahaja.*ika ada anak!anak "elayu yang ber$ita!$ita tinggi dan ingin menyambung pelajaran,maka mereka terpaksa memasuki sekolah menengah %nggeris di bandar. Tujuan utama Sekolah!sekolah "elayu diasaskan pada abad ke!+, dan a&al abad ke!-. adalah untuk membolehkan anak!anak "elayu terus kekal di desa dan me&arisi kemiskinan keluarga./leh itu ,pendidikan yang berbentuk sekular dalam bahasa "elayu dihadkan kepada empat tahun sahaja dengan skop dan kokurikulum yang terhad.Pendidikan "elayu tidak dapat mengubah $ara hidup orang "elayu atau menyumbangkan kepada mobiliti menegak dalam kalangan masyarakat "elayu. 0erdasarkan Laporan 1instedt,2Tujuan sekolah "elayu menurut Penyata Pelajaran tahunan 3egeri!negeri Selat +445 adalah6 Cukup untuk kehendakkehendak biasa budak-budak Melayu,yang kelak akan menjadi pemandu kereta lembu,penanam padi dan nelayan.Tujuan kerajaan bukanlah untuk mewujudkan segelintir pemuda yang berpendidikan baik.Pelajaran untuk orang Melayu tidak boleh melewati batasan,kerana ia akan menimbulkan kesulitan nanti. Pada tahun +,+7,Laporan 1instedt memperkemas sistem pendidikan rendah di Tanah

"elayu.Sekolah "elayu dan maktab mengajar subjek lukisan.8nyaman diletakkan di ba&ah subjek Sains Pertanian. Selain itu,Laporan 1instetd (Penolong Pengarah Pelajaran 3egeri!negeri Selat) men$adangkan6Lukisan adalah mustahak untuk 9Latihan yang amat baik memerhati alam2 yang didapati darinya,dan ia dapat menimbulkan minat dan ke$erdasan murid!murid dan melatih mereka ketepatan dan ke$ermatan.:an ia menyesuaikan mereka dengan kerja!kerja mandur.%a patut dimestikan dalam darjah ) dan ; dan menyediakan subjek #erja tangan seperti membuat bakul. Pada a&al abad ke!-., bagi menampung permintaan yang bertambah terhadap Pendidikan "enengah,"aktab "elayu #uala #angsar diasaskan mengikut model <nglish =rammar S$hool pada tahun +,.5 ,tetapi sekolah ini khas untuk golongan bangsa&an sahaja.Pada tahun +,--,"aktab Perguruan Sultan %dris ditubuhkan bagi memberi &ajib mempelajari kesemua subjek latihan perguruan dan semua lukisan,pertanian dan termasuk

pertukangan.#omponen subjek Pendidikan Seni diajar bersama!sama dengan pertukangan tangan seperti membuat bakul dan lain!lain.Sukatan Pelajaran yang digunakan ialah pelajaran menggunakan mengkuang untuk membuat bakul bagi tahun pertama."ereka dikehendaki men$ipta $orak!$orak baru dengan menggunakan rotan dan buluh..#erja >kerja tahun pertama disambung pada tahun kedua dan penggunaan rotan dan buluh adalah lebih meluas lagi pada tahun ketiga.0uku teks yang digunakan ialah 9#ita ?ajah!rajah 8nyaman2oleh guru anyaman "r.1./languera. Pada tahun +,-,,guru!guru "elayu telah menggunakan #itab Pedoman =uru Penggal #edua untuk mengajar pelbagai subjek termasuk Lukisan dan Pertukangan Tangan di sekolah!sekolah "elayu di seluruh tanah air pada masa itu.#itab Pedoman =uru Penggal +(+,-4) dan Penggal -(+,-,) yang disusun oleh /.T.:ussek dan "uhammad @ashim bin @aji Taib adalah buku pertama yang ditulis di "alaya mengenai kaedah mengajar subjek Lukisan dan Pertukangan Tangan.0uku ini sangat penting pada masa itu kerana kaedah mengajar Pendidikan Seni yang diran$ang dari unsur!unsur yang senang sehinggalah kepada yang lebih susah.Pada tahun +,).,sistem persekolahan berjalan ; jam sehari iaitu pukul 4... pagi hingga +-... tengah hari.8ntara subjek yang diajar ialah #arangan,%lmu #ira! kira,%lmu 8lam,Sejarah "elayu,#esihatan,Lukisan,"enganyam dan berkebun dan

Senaman.8nyaman dan berkebun adalah untuk menjadikan sistem Persekolahan "elayu lebih mirip kepada kampung.(anjuran ?./.1instedt). Pe kemban!an Pendidikan A"al Me deka Selepas Perang :unia #edua,perkembangan politik negeri 'hina, %ndia,dan negara jiran mengalami banyak perubahan."asyarakat pendatang menganggap Tanah "elayu sebagai tempat kediaman mereka .#ebangkitan nasionalisme "elayu melihatkan tentang masalah kerumitan kaum dalam pendidikan./rang "elayu mula mendesak supaya kerajaan membaiki mutu pendidikan di sekolah!sekolah "elayu serta menambahkan peluang bagi melanjutkan pelajaran.Sebuah ja&atankuasa ditubuhkan iaitu *a&atankuasa 0arnes.Laporan 0arnes ini diterbitkan pada a&al tahun +,5+.Laporan ini men$adangkan supaya ditubuhkan sekolah!sekolah kebangsaan dari bahasa berbilang kaum sama ada menggunakan bahasa %nggeris atau bahasa "elayu sebagai bahasa pengantar utamanya.Sekolah 'ina dan Tamil akan ditukar se$ara beransur!ansur kepada sekolah kebangsaan dengan memperkenalkan aliran #ebangsaan.'adangan tersebut ditentang hebat oleh orang 'ina.Laporan *a&atankuasa Aen 1u telah memburukkan lagi pertikaian kerana menyokong konsep penggunaan tiga bahasa iaitu bahasa "elayu,bahasa %nggeris dan bahasa 'ina sebagai bahasa pengantar. Pada Tahun +,7., "aktab Perguruan %lmu #has #uala Lumpur telah ditubuhkan bagi membentuk guru!guru pakar dalam bidang masing!masing antaranya Pendidikan dan mena&arkan =uru #elas kursus Pendidikan Seni, Pendidikan *asmani, 0uta dan Pendidikan 'a$at Pendengaran, #aunseling dan sebagainya.Sebenarnya

#erjaya, Teknologi

maktab ini merupakan sebuah sekolah seni lukis dan juga maktab latihan perguruan . Peter @arris telah mengendalikan kurikulum *abatan Pendidikan Seni bagi latihan guru pada tahun +,7+.8ntara kakitangan a&al "P%# ialah ialah Syed 8hmad *amal, Beoh *in Leng, 8nthony Lau , Lee Loo Aor, 'heong Lai Tong dan *olly #oh. Peter @arris kemudiannya diambil 8lih oleh Syed 8hmad *amal dan seterusnya oleh Beoh *in Leng .8spek >aspek kepakaran seni halus seni gra ik dan kra tangan diberi penekanan .Sukatan Pelajaran yang dita&arkan ialah 'atan, Seni @alus, Seni 8r$a, Seni Seramik, Seni Tekstil(0atik), Seni 8nyamanCTenunan. 8ntara guru dan

pelukis keluaran "P%# ialah 8hmad #halid, ?edza Piyadasa, /thman "ansur, dan %smail @ashim. 0agi guru $emerlang, mereka dita&arkan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di luar negara. (sekitar 7.!an) Pada tahun +,7. juga ,satu ja&atankuasa telah mengkaji semula

implementasi dasar pendidikan di ba&ah /rdinan Pendidikan +,5D yang dipengerusikan oleh 8bdul ?ahman Talib.Penyata ?ahman Talib itu telah mengesyorkan6 "enyediakan pendidikan universal selama , tahun dan menaikkan had umur berhenti sekolah dari ,!+5 tahun.memberi pelajaran per$uma kepada kanak!kanak di semua aliran sekolah mulai+,7-, membanyakkan kemudahan pendidikan teknik dan vokasional,mengadakan pendidikan 8gama %slam dan 0ahasa "elayu dijadikan bahasa teras seiring dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan . Ak#a Pela$a an 1%&1 telah dijadikan dasar kepada sistem pendidikan di 3egara ini.*usteru, #urikulum Lama Sekolah ?endah (#LS?) telah diperkenalkan."ata pelajaran yang diajar oleh guru!guru dana dipelajari oleh murid!murid Tempatan,Tata ?akyat,*a&i,Pendidikan 8gama%slam,Lukisan dan Pertukangan Tangan Pendidikan *asmani dan lain!lain. Pe kemban!an Pendidikan Sele'a( Me deka Selepas merdeka, bermula dari tahun +,75,#ementerian Pelajaran "alaysia telah menggubal dasar baru pendidikan."elalui :asar Pendidikan #ebangsaan ini,murid!murid daripada darjah + hingga tingkatan ) akan belajar dua kumpulan mata pelajaran yang dikenali sebagai subjek &ajib dan subjek elekti . #ementerian Pendidikan "alaysia juga telah memainkan peranan yang positi dalam memperkembang Pendidikan Seni Visual.@al ini dapat dilihat berdasarkan semakan terhadap kurikulum Pendidikan Seni Visual itu sendiri yang telah beberapa kali melalui proses perubahan .Perubahan!perubahan tersebut meliputi aspek dan isi kandungan subjek alsa ah,matlamat,objekti ,pendekatan,kaedah dalam #LS? ialah 0ahasa "elayu,0ahasa %nggeris,"atematik,Sains,Ta&arikh,%lmu 8lam,@al <h&al

tersebut.?etrospekti perkembangan kurikulum ini dapat dilihat sea&all pertengahan abad ke !+, apabila kurikulum seni mula diperkenalkan di Penang Aree S$hool dengan memberikan penekanan kepada penglahiran pelajar yang mahir dalam

kra ('arline,(+,74) dalam %brahim @assan melalui karya "d.3asir bin @j.%brahim!%su dan Pemasalahan #urikulum Pendidikan Seni Visual). Persekolahan peringkat rendah di negara ini berterusan mengikut kehendak #LS? sehinggalah kajian dibuat pada tahun +,D;!+,D, oleh ja&atankuasa yang diketuai oleh :r."ahathir "ohamad bagi melihat kesesuaian #LS?.Laporan yang dikeluarkan pada tahun +,D, mendapati #LS? sudah tidak relevan lagi dan perlu diganti dengan kurikulum yang baru.%mplikasinya ialah, #urikulum 0aru Sekolah ?endah (#0S?) diperkenalkan pada tahun +,4-.3amun begitu,pada tahun +,44 #0S? telah disemak semula bagi mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya.Lanjutan itu,#0S? yang dikenali sebagai #urikulum 0aru Sekolah ?endah telah ditukar menjadi #urikulum 0ersepadu Sekolah ?endah.:ari segi kurikulum,subjek!subjek yang sedia ada telah mengalami perubahan bagi membantu murid menghadapi $abaran masa depan termasuklah Pendidikan Seni Visual. #ini,sekali lagi kurikulum Pendidikan Seni berubah dengan penekanan kepada melengkapkan perkembangan diri seseorang individu melalui nilai peribadi individu dan pemupukan kesedaran terhadap seni dalam kehidupan sehari!hari serta sikap dalam menghargai hasilan seni sebagai sumbangan kepada &arisan budaya dan identiti bangsa.Perubahan!perubahan ini melibatkan alsa ah,matlamat,objekti ,pendekatan,kaedah, dan isi kandungan yang lebih mantap dan akan menarik minat lebih ramai pelajar. :alam #0S?.Pendidikan Seni Visual merupakan subjek &ajib yang mesti dipelajari oleh kesemua murid."ata pelajaran Pendidikan Seni Visual digubal selaras dengan perkembangan terkini ke arah men$apai hasrat Aalsa ah Pendidikan #ebangsaan."atlamat subjek Pendidikan Seni Visual sekolah rendah sebagaimana yang digariskan oleh PA# pada tahun -... adalah untuk melahirkan insan yang harmonis,kritis,kreati dan produkti menerusi pemupukan asas seni visual,#andungan kokurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa

kesyukuran terhadap tuhan,menghargai keindahan alam persekitaran,keindahan seni dan &arisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara,selaras dengan hasrat Aalsa ah Pendidikan #ebangsaan.

KEPEN)INGAN MA)A PELAJARAN PSV DALAM SIS)EM PENDIDIKAN DI MALAYSIA "atlamat sebenar Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis,kritis,kreati dan produkti menerusi pemupukan asas seni visual.#andungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan,menghargai keindahan alam persekitaran,keindahan seni dan &arisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri,keluarga,masyarakat dan negara,selaras dengan Aalsa ah Pendidikan #ebangsaan.Pendidikan Seni Visual memainkan peranan penting dalam pembangunan manusia."alah seni itu sendiri boleh dianggap sebagai agen perubahan masyarakat.Seni &ajar diletakkan pada landasan yang betul dalam arena pembangunan manusia&i. #e ahaman yang $etek yang mengatakan seni tidak menjanjikan kerjaya yang baik perlu dikikis.Pendidikan yang diterima oleh manusia sama ada kita sedari atau tidak sebenarnya telah meletakkan seni di tempat yang se&ajarnya.'ontohnya pendidikan yang diberikan oleh ibu bapa iaitu pada zaman kanak!kanak.%bu bapa tanpa disedari telah mendidik anak!anak mereka mengenal alat!lat permainan yang mempunyai pelbagai &arna dan beraneka jenis rupa bentuk.#anak!kanak juga suka men$onteng dan kesempatan ini digunakan untuk melahirkan ideanya.0akatEmelukisE ini jika dipupuk dengan sebaiknya,dibimbing dan diberi galakan akan menjadikan kanak!kanak itu seorang pereka seni yang baik.

Ke'en#in!an Ma#a Pela$a an PSV ke'ada Gu u i.Mela*i kan !u u +an! k ea#i,-'eka-be ke# am'ilan dan ' .,e(i.nal :alam sistem pendidikan di "alaysia,kepentingan mata pelajaran PSV dapat ditinjau daripada dua aspek iaitu kepentingannya kepada pendidik itu sendiri dan juga kepentingannya kepada pelajar dan negara .8ntara kepentingan PSV kepada seorang pendidik ialah dapat melahirkan guru yang kreati ,inovati ,peka,berpesonaliti yang berketrampilan dan pro essional. "enurut Lernardo da Vin$i iaitu seorang seniman,jurutera,anatomis dan saintis menyatakan baha&a dengan penghayatan seni yang betul,ianya akan memotivasikan kita untuk menjadi seorang guru yang kreati ,inovati , peka,berpersonaliti yang seimbang,berketrampilan dan pro esional.=uru yang kreati dan inovati mampu menarik perhatian dan tumpuan pelajar untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan.'ontohnya melalui aktiviti seni visual,muzik dan pergerakan,guru dapat membantu murid!muridnya melibatkan diri se$ara akti dalam pembelajaran dan mendorong kanak!kanak menggunakan imaginasi,ekspresi,inkuiri dan ke$erdasan kepada murid!murid dan ini akan lebih murid tersebut. ii.Memban#u !u u mema*ami di i dan 'e (eki#a an Selain itu,PSV juga dapat membantu guru melaksanakan dengan mudah proses pengajaran dan pembelajaran.Seni membantu para guru dalam memahami diri dan persekitaran.8ktiviti seni visual,muzik dan pergerakan memudahkan proses menghubungkaitkan semua benda dalam alam membantu untuk mengakti kan proses pembelajaran. ini.:engan demikian,seni dapat dan perpindahan pembelajaran menyeronokkan murid!

iii.Lebi* muda* men/a'ai .b$ek#i, Seterusnya,melalui PSV juga seseorang guru itu lebih senang men$apai objekti atau matlamat.%ntegrasi seni visual,muzik dan pergerakan dengan pelajaran

lain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan otak kanan.(uadrant 'on$ept(+,,,) oleh @errmann menunjukkan perkembangan otak kiri dan otak kanan,menyatakan baha&a seni membantu pemikiran yang rasional dan intuiti seseorang terutamanya untuk guru agar mereka dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.*usteru,dengan pengetahuan tentang keistime&aan seni,guru senang men$apai objekti dan matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran. i0.Mem'elba!aikan #eknik dan (# a#e!i :i samping itu,guru juga dapat mempelbagaikan teknik dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran melalui PSV.:alam Teori Pelbagai #e$erdasan ,@o&ard =ardner (+,4)) mengesyorkan baha&a terdapat lapan jenis ke$erdasan tetapi kebanyakan sekolah memberi penekanan terhadap ke$erdasan linguistik dan matematik sahaja.#e$erdasan lain mungkin akan hilang.Teori ini menyokong seni perlu diberi peranan yang penting dalam kurikulum.%ni kerana manusia memperoleh pengetahuan melalui pelbagai ke$erdasan dan juga melalui pelbagai teknik pengajaran. /leh itu guru hendaklah menggunakan pelbagai teknik dan strategi serta kelebihan diri untuk menggalakkan murid men$apai objekti kendiri dalam melan$arkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran.PSV menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu.:alam setiap kegiatan seni perkara seperti pemupukan nilai dan pemahaman unsur seni dihubungkaitkan dengan kemahiran asas seni.'ara bekerja yang teratur,$ermat dan selamat dalam proses membuat sentiasa ditegaskan.

Ke'en#in!an Ma#a Pela$a an PSV ke'ada Mu id i.Memu'uk k ea#i0i#i Kanak1kanak Pendidikan Seni Visual memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan manusia.8ntara kepentingannya ialah PSV dapat memupuk kreativiti kanak!kanak.Si at semulajadi kanak!kanak memerlukan perhatian,belaian,sentuhan dan sebagainya.Tanpa kita sedari,perkembangan seni tampak kanak!kanak berlaku

dengan begitu pesat sekali.Sebelum remaja,kanak!kanak mengalami tiga tahap perkembangan melakar seni tampak iaitu peringkat manipulati (-!5 tahun),peringkat tahun) dan peringkat pra!remaja (+.!+) simbol!simbol(5!,

tahun).0erdasarkan kajian ,perkembangan seni ini berlaku pada setiap kanak! kanak.Perbezaan mungkin timbul berdasarkan aktor persekitaran,bimbingan berterusan daripada keluarga atau latar belakang pendidikan."elalui proses >proses lakaran ini,tahap mental kanak!kanak akan berkembang./leh itu,proses membentuk kreativiti dari diri kanak!kanak itu akan terbina dengan baik.(Laura 'hapman,+,D4) ii.Memu'uk dan men!emban!kan (i,a# k ea#i0i#i dan in.0a#i, 'a a 'ela$a 8pabila seseorang pelajar telah meningkat remaja sekitar +.!+5 tahun,pengetahuan tentang seni semakin bertambah.Seseorang pelajar mulai $enderung untuk men$ipta sesuatu bentuk dengan lebih baik. Sekiranya mendapat bimbingan yang betul tentang seni,maka tahap kematangan kreativitinya akan berkembang."enurut Lo&en eld dan Lambert(+,75) peringkat ini merupakan peringkat yang paling kon lik dan genting..kerana berlakunya persaingan. Pelajar yang lemah akan mengalami tekanan untuk memilih bidang seni sebagai bidang utama dalam proses membesar mereka.Sekiranya tidak dibimbing dan diberi penerangan yang betul,kemungkinan minatnya terhadap seni akan terkubur.0erbanding dengan pelajar yang diberi bimbingan atau nasihat yang positi ,mereka akan menjadi lebih berdisiplin,$ekal dan berminat dengan subjek seni ini.0egitulah pentingnya mata pelajaran PSV dalam sistem pendidikan di "alaysia. iii.Pen!alaman .'#ima 'embela$a an PSV menin!ka#kan ke+akinan di i Pengalaman yang diperoleh melalui pembelajaran seni boleh memba&a kepada sedang keyakinan berlaku diri dan hari kemahiran belajar.Selaras yang dengan sains dan seni teknologi,PSV dapat membina keupayaan bagi menangani perubahan pesat yang pada ini.Pengalaman diperolehi melalui sememangnya dapat mempengaruhi kehidupan kita.'ontohnya,dari segi &arna yang kita suka dan &arna baju yang kita pakai.1arna yang lembut,terang ataupun gelap dapat mempengaruhi emosi dan tindakan kita terhadap sesuatu perkara atau tindakan.8pabila kita menggunakan pilihan &arna yang lembut,ianya dapat memberi

keyakinan dalam diri kita.#eyakinan akan membuka minda untuk mendapatkan kemahiran yang kita pelajari. i0.Men!!alakkan 'embela$a an (eumu *idu' (e/a a men+elu u* "ata pelajaran PSV juga dapat menggalakkan pembelajaran seumur hidup se$ara menyeluruh.#reativiti semulajadi akan merangsang proses pembelajaran dan pengajaran.%ni menjurus kepada keperluan masyarakat yang kompleks dan kompetiti .Seni banyak dikaitkan dengan personaliti, sosial, kita ekonomi dan kebudayaan./leh itu,seni mampu mempengaruhi dalam membina

sikap,keperibadian dan kemahiran intelektual mengikut kesesuaian masyarakat masa kini.Seni dapat memupuk disiplin diri. mengukuhkanEesteemEkendiri dan menggalakkan kemahiran ber ikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan menyeluruh

0.Men!a'lika(ikan in,. ma(i (e/a a be ke(an1Bela$a 2a a Bela$a Penggabungjalinan bidang seni dengan pelajaran lain melengkapkan lagi perkembangan otak kiri dan otak kanan, pada masa yang sama kanak!kanak belajar se$ara akti dan menyeronokkan. "elalui seni, kita dapat mempelajari $ara orang lain ber ikir, bekerja dan mengekspresi kendiri. *usteru ,seni dapat mempengaruhi kita untuk membuat keputusan dalam pelbagai situasi. Pemerolehan ilmu seni dapat membantu kita belajar dengan lebih menyeronokkan dan mampu mengembangkan potensi individu dalam meneroka, hubung kait idea dengan objek dan di antara pemikiran dengan perlakuan kita.

Ke'en#in!an Ma#a Pela$a an PSV ke'ada Ne!a a i.Mela*i kan #ena!a ' .,e((i.nal dalam 'elba!ai bidan!

Sebagai sebuah 3egara yang sedang membangun,kita amat memerlukan ramai tenaga pro esional.*urutera,arkitek,doktor,saintis dan peguam merupakan bidang kerjaya yang amat diperlukan oleh 3egara.8kibat kekurangan itu,kita terpeksa mengimport dari luar 3egara.:alam bidang kerjaya,seni boleh memainkan peranan besar untuk membentuk generasi hari ini bagi memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka.Selain untuk memenuhi keperluan 3egara,pelajar yang memilih bidang ini juga boleh meran$ang untuk membentuk satu pro esion baru."enjadi seniman sepenuh masa $ontohnya.1alaupun 3egara kita masih baru dalam bidang ini,namun telah terdapat ramai seniman yang mampu hidup me&ah dengan menjadikan seni sebagai satu pro esion.

ii.Memu'uk (i,a# ke/in#aan #e *ada' (eni dan e(#e#ika. 3egara perlu memikirkan satu kaedah yang berkesan bagaimana seni dapat dijadikan teras kepada pembentukana masyarakat.Seni ini boleh dijadikan satu ormula membentuk masyarakat yang $inta kepada nilai!nilai keindahan.Pada hari ini,melalui sebuah agensi kerajaan,kita melihat beberapa agenda penting disambut setiap tahun.Pelbagai aktiviti dan perayaan dianjurkan oleh kerajaan dengan pelbagai bentuk kebudayaan.8ntaranya Program Tahun "ela&at "alaysia anujran #emementerian #ebudayaan,#esenian dan 1arisan. Selain daripada itu, terdapat pelbagai program lain yang dianjurkan bertujuan untuk menarik para pelan$ong.Program seperti ini &ajar diadakan dan dipergiatkan lagi.3amun apa yang penting di sini ialah penglibatan masyarakat masih lagi tidak menyeluruh,terutamanya kesan penghayatan terhadap aktiviti yang dijalankan itu.#eghairahan kerajaan menganjurkan pertunjukan kebudayaan dan kesenian diharapkan tidak mengabaikan nilai estetika dan moral yang menjadi aset penting dalam pembangunan negara. =ejala sosial yang berlaku hari ini,sedikit sebanyak berkait rapat dengan aspek penghayatan estetika.<stetika &ajar dijadikan asas dalam aktiviti seni sama

ada

dari

aspek

pembangunan

insan,pembangunan

rohani

dan

jasmani,perkembangan dan bimbingan dalam kehidupan seharian.#e ahaman masyarakat terhadap kepentingan seni ini &ajar diperbetulkan.Tanggungja&ab mendidik masyarakat ke arah memahami kepentingan seni ini,bukanlah terletak di bahu guru Pendidikan Seni Visual semata!mata tetapi kepada semua anggota masyarakat.

iii.Memu'uk 'e a(aan (a+an! akan (eni dan "a i(an dalam ma(+a aka# PSV sangat penting bagi memupuk perasaan sayang akan seni dan &arisan dalam masyarakat."asyarakat kita memang kaya dengan &arisan budaya.Sebut sahaja keperluan harian yang digunakan di rumah kita.Pinggan mangkuk,peralatan memasak,ukiran kayu,seni batik dan tenunan atau tekstil,hamparan tikar mengkuang atau pandan,anyaman kelarai,seni rumah binaan kayu atau kampung ,seterusnya seni budaya sopan santun dan adat istiadat.Seni &arisan ini sebenarnya semakin terpinggir dan hampir dilupakan.Tidak ada lagi orang yang akan menghulurkan tepak sirih apabila menyambut tetamu atau hamparan tikar mengkuang di ruang tamu.#ehidupan moden yang dialami hari ini telah melupuskan semua &arisan ini.*usteru,melalui PSV adalah diharapkan agar perasaan sayang akan seni dan &arisan ini akan terus dipupuk dan tidak hilang ditelan zaman. 0.Mela*i kan ma(+a aka# +an! memiliki $a#i di i 8khir sekali,PSV juga amat penting dalam sistem pendidikan kita khususnya bagi melahirkan masyarakat yang memiliki jati diri.0udaya menunjukkan bangsa.#ata bidalan ini jelas menunjukkan baha&a sesebuah masyarakat itu perlu meletakkan kepentingan budaya pada satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya."engekalkan kebudayaan supaya dikenali :an dihormati bukanlah satu tugas yang mudah.#ita boleh mengesan sessuatu bangsa melalui perkembangan budayanya."asyarakat yang mempunyai jati diri yang kuat akan berusaha untuk mengekalkan seni,budaya dan &arisannya.#ita mestilah meletakkan tanggungja&ab di bahu masyarakat akan kepentingan nilai seni

dan estetika.#e ahaman dan tanggungja&ab ini perlu dipupuk di peringkat a&al lagi.Sekolah dan institusi pengajian tinggi merupakan tempat yang paling &ajar.Peranan murid,. guru, atau pensyarah dan pihak #ementerian Pendidikan amat penting untuk merealisasikan perkara ini.Semua ahli masyarakat boleh memainkan peranan menjadi ahli atau individu yang adak kepentingan untuk menjadi &arga yang dapat memberikan sumbangan ke arah $ita!$ita yang murni. PERANAN GURU DALAM MENJAYAKAN MA)A PELAJARAN PSV i.Gu u PSV (eba!ai 'elak(ana dalam ku ikulum +an! #ela* di(ela a(kan. :alam men$apai matlamat PSV dan juga matlamat Aalsa ah Pendidikan #ebangsaan,peranan guru amat penting terutamanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.=uru PSV hendaklah sentiasa melaksanakan kurikulum yang telah diselaraskan dan mengamalkan konsep 5P dalam pengajaran dan pembelajaran. #onsep 5P merupakan aspek yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid.#onsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran,penyerapan pengetahuan,penerapan nilai,pemulihan dan pengayaan6 Pen!!abun!$alinan Penggabungjalinan ialan satu proses yang menggabungjalinkan pelajaran yang integrati dan menyeluruh.Pengabungjalinan ini bertujuan membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran se$ara serentakdalam satu proses pengajaran dan pembelajaran.%anya dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran,lebih menarik minat pelajara terhadap pengajaran dan pembelajaran,menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna kepada murid!murid dan memberi ruang serta peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan murid!murid se$ara seimbanga dan menyeluruh. pelbagai

bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi me&ujudkan satu

Terdapat tiga bentuk penggabungjalinan iaitu penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran,penggabungjalinan kemhairan daripada mata pelajaran lain dan penggabungjalinan merentas kurikulum.Penggabungjalinan pelbagai kemahiran melibatkan kemahiran lisan dan atau lain! pertuturan,memba$a,menulis,mengira,ber ikir,melukis,me&arna

lain.'ontohnya guru meminta pelajar melukis lima buah !buahan tempatan, kemudian me&arna buah!buahan tersebut./leh itu pelbagai kemahiran dapat diterapkan dalam aktiviti tersebut antaranya ialah kemahiran ber ikir,melukis dan me&arna.#emahiran utama yang guru tersebut perlu okuskan ialah kemahiran melukis iaitu objekti utama pengajaran dan pembelajaran manakala kemahiran yang digabungjalinkan dengan kemahiran utama ialah me&arna dan ber ikir. 0entuk penggabungjalinan seterusnya ialah penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain.Penggabungjalinan bentuk ini amat penting untuk meningkatkan kemahiran murid.'ontohnya bagi mata pelajaran #ajian Tempatan pelajar perlu mengenali peta "alaysia./leh itu pelajar perlu melukis dan me&arna peta "alaysia mengikut nama!nama negeri yang terdapat dalam "alaysia.#emahiran dalam PSV seperti melukis dan me&arna digabungjalinkan dalam mata pelajaran #ajian Tempatan. 8khir sekali,bentuk penggabungjalinan merentas kurikulum.Penggabung !jalinan ini melibatkan kemahiran belajar untuk belajar,kemahiran ber ikir se$ara kreati dan kritis,kemahiran menyelesaikan masalah,kemahiran pelbagai ke$erdasan dan kemahiran generik.Penggabungjalinan merentas kurikulum bermaksud penggabungjalinan kemahiran di luar pembelajaran.'ontohnya dalam menghasilkan kra tangan,pelajar haruslah ber ikir se$ara kreati dankritis bagaimana hendak menghasilkan kra yang menarik.

Pen+e a'an Penyerapan pengetahuan pula adalah proses menyebatikan dan menyatupadukan pengatahuan atau unsur isi pengetahuan daripada satu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran yang diajar.Penyerapan pengetahuan melibatkan unsur pengetahuan dan bukan kemahiran.8ntara kelebihan penyerapan

pengetahuan dalam PSV ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik &alaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersi at sebaliknya.Selain itu,aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih produkti dan e ekti .Seterusnya dengan pemilihan isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain akan menjadikan murid lebih $eria,bersemangat dan progresi .8khir sekali,murid!murid menjadi lebih pelajaran lain.:alam mata pelajaran PSV,guru aham dengan sesuatu yang boleh menambahkan ilmu dipelajarinya dengan penyerapan,hubungkait dengan pengetahuan daripada mata pengetahuan dari mata pelajaran lain dengan mn$eritakan serba sedikit tentang sejarah Seni Visual serta tokoh!tokoh terkenal dalam esei./leh itu,guru tidaklah semata!mata mengajar kemahiran!kemahiran me&arna dan melukis sahaja. Pene a'an nilai1nilai mu ni Penerapan nilai!nilai murni ialah proses menerapkan nilai!nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum.Penyerapan nilai!nilai murni berlangsung melalui dua pendekatan iaitu pendekatan implisit dan pendekatan eksplisit."elalui pendekatan implisit,guru!guru se$ara tidak langsung menerapkan sesuatu nilai.'ontohnya guru berpakaian bersih dan kemas menjadi $ontoh kepada para pelajar.Pendekatan se$ara eksplisit pula ialah mengadakan suatu peraturan,arahan dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan.Penerapan se$ara eksplisit adalah lebih teran$ang,dengan matlamat dan $ara pelaksanaan serta penilaian yang jelas.:alam konteks PSV,guru tersebut boleh meminta sekumpulan pelajar mengemas bilik seni sekolah.Se$ara tidak langsung ini dapat menerapkan nilai!nilai murni seperti kerjasama,ambil berat dan sikap toleransi. Pen!a+aan Pengayaan ialah satu aktiviti yang lebih men$abar keboleham pelajar di samping menambah minat dan pengalaman pelajar yang seterusnya dapat membantu pelajar ke arah perkembangan dan bakat diri.Pengayaan juga dapat membuat pelajar berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sikap berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta melahirkan daya keativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka

sendiri.8ktiviti

pengayaan

juga

dapat

membuka

peluang

untuk

pelajar

mengembangkan minat,daya kreativiti,si at ingin tahu,kepimpinan serta daapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri,kumpulan dan juga masyarakat.:alam mata pelajaran PSV,guru boleh mempelbagaikan aktiviti pembelajaran mengikut bidang!bidang tertentu untuk meningkatkan minat pelajar dalam mata pelajaran PSV.8ktiviti tersebut haruslah men$abar serta menguji kemahiran pelajar supaya pelajar dapat melahirkan daya kreativiti tersendiri. Pemuli*an Pemulihan pula bertujuan untuk membaiki kelemahan pembelajaran. "elalui pendidikan pemulihan pelajar yang lemah dapat diasuh dan diberi tumpuan yang lebih berbanding pelajar!pelajar lain.'ontohnya dalam PSV pelajar yang kurang berkemahiran dalam melukis akan diajar mengikut teknik!teknik yang sesuai se$ara berulang kali.Pelajar juga turut diberikan peluang untuk men$uba mengembangkan potensi diri mereka dalam pelajaran dan minat untuk men$uba sehingga ke tahap yang lebih maju.

ii. Gu u PSV (eba!ai 'en!u u( Selain dari mengamalkan konsep 5P dalam pengajaran dan pembelajaran,guru PSV juga perlulah memainkan peranan dalam pengurusan terutamanya dari segi menghasilkan ruang atau bilik studio khusus yang memberi impak yang maksimum kepada pelajar.%ni kerana kekuatan PSV di sesebuah sekolah terletak kepada guru PSV itu sendiri dan tempat operasi iaitu 0ilikCStudio PSV.Perkara yang ditegaskan dalam bidang penghasilan seni visual adalah kegiatan kreati yang melibatkan benda!benda yang dapat disentuh,dilihat dan diimaginasi bagi menggalakkan perkembangan persepsi dan daya intuisi.:engan ini diharapkan ahaman nyata dan abstrak dapat diselaraskan dan pemupukan minat terhadap PSV dapat dikembangkan.Sebagai seorang pengurus,guru PSV juga perlu meran$ang

dan mengurus proses pengajaran dan pembelajaran termasuk menggariskan matlamat pembelajaran,meran$ang strategi yang sesuai serta mengurus tingkah laku pelajar,mentaksir serta menilai hasil pembelajaran.=uru PSV juga perlu menguruskan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran,bertanggungja&ab ke atas bahan dan peralatan, serta menjalankan aktiviti luar. iii. Gu u PSV (eba!ai 'embimbin! Selain pengurus,guru PSV juga perlu menjadi seorang pembimbing demi menjayakan dan memantapkan lagi mata pelajaran PSV .Para pelajar hendaklah dibimbing dengan sepenuh perhatian.Sekiranya pelajar menghadapi sebarang masalah dalam menguasai kemahiran,maka guru hendaklah mengadakan aktiviti pemulihan bagi membantu pelajar tersebut menguasai kemahiran.0agi pelajar yang telah menguasai kemahiran,guru berperanan melaksanakan aktiviti pengukuhan dan pengayaan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran.

i0.Gu u PSV (eba!ai 'emuda* /a a =uru PSV juga berperanan sebagai pemudah $ara.=uru hendaklah melaksanakan pengajaran berteraskan ansur maju dan mengelolakan aktiviti pembelajaran mengikut tahap kebolehan pelajar.Sebagai pemudah$ara,guru perlu memudahkan pemahaman pelajar tentang konsep yang diajar dengan mengaitkannya dengan situasi sebenar dalam kehidupan pelajar.=uru juga perlu menerapkan pemahaman,penghayatan dan kritikan tentang perasaan estetik dan daya kreativiti melalui imaginasi dan konsepsi murid. 0.Gu u PSV (eba!ai m.#i0a#. :i samping itu,guru PSV juga berperanan sebagai motivator yang menjalankan aktiviti bina semangat dan membentuk keyakinan diri pelajar.=uru PSV juga bertanggungja&ab dalam pemupukan minat pelajar dalam bidang artisti$ sepaya pelajar berkeinginan untuk menghasilkan karya!karya yang bersi at lakaran dan memperlihatkan kepentingan konsep seni visual.=uru juga seharusnya berusaha untuk merangsang dan menggalakkan pelajar ke arah ke$emerlangan diri,memba&a perubahan kepada diri pelajar,memberi dorongan dan bimbingan dan membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah sosio dan emosi pelajar.=uru!

guru juga perlulah membantu pelajar menghadapi $abaran masa depan dalam Pendidikan Seni Visual. 0i.Gu u PSV (eba!ai ini(ia#. 8khir sekali,guru PSV juga boleh memainkan peranan sebagai inisiator dalam pengajaran dan pembelajaran PSV.=uru boleh merangsang pemikiran murid yang ber$apah,mengemukakan soalan yang mampu menjana pemikiran kreati dan kritis,menyokong aktiviti penyelesaian masalah,menyarankan kolaborati dan koperati melalui kerja kumpulan.=uru PSV juga perlu menggalakkan pelajar!pelajar melaksanakan pemerhatian akti ,interaksi yang kreati aspresiasi seni. Sesungguhnya,peranan guru PSV amat penting dalam menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran PSV di sekolah.#etrampilan, ke&iba&aan dan komitmen guru meran$ang,mengurus,melaksana,menilai dan membuat penambahbaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah!langkah ke arah ke$emerlangan. AK)IVI)I PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 0agi memantapkan isi kandungan mata pelajaran PSV ,selaras dengan Aalsa ah Pendidikan #ebangsaan maka pelbagai perubahan telah dilakukan terhadap sukatan pelajaran dan kandungannya termasuklah dari segi aktiviti pembelajarannya.8ktiviti Pendidikan Seni Visual sekolah rendah terdiri daripada empat bidang utama iaituF i.Meluki( dan membua# !amba 0idang ini menegaskan perkembangan persepsi terhadap aspek melukis serta kegiatan menggunakan pelbagai media dan teknik dengan menekankan aspek ruang,struktur,imbangan d an komposisi.Penguasaan gambar akan menjadi lebih baik dan menarik sekiranya ada kepelbagaian teknik bahan dan teknik yang proses diaplikasikanrajah +.+ menunjukkan >teknik tersebut.:alam dengan alatan serta

pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah,kandungan subjek atau hal benda disesuaikan dengan pengalaman sedia ada pelajar untuk merangsang dan

meningkatkan

Gpembelajaran.:alam aktiviti menggambar,kanak!kanak dapat

menggunakan berbagai!bagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut $ara ekspresinya yang tersendiri.%ni membantu perkembangan pelajar dari aspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi keperluan isiologi dan psikologi pelajar.?ajah +.+ Fmenunjukkan teknik menggambar yang sering digunakan di bilik darjah(?ujuk Lampiran)

ii.Membua# ekaan dan /. ak 0idang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai $ara untuk menghasilkan $orak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain.'orak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana!mana hasil daripada kegiatan lain seperti binaan,kra dan sebagainya.'orak terhasil daripada pelbagai teknik dan $ara.'orak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan moti yang dibuat se$ara terka&al atau bebas.Seringkali $orak didapati daripada6alam semula *enis susunan $orak pula terdiri daripada penuh,turun satu suku,turun tiga suku,turun separa ,sisik ikan.selang seli,tampak dam dan tampak $atur,siku keluang,pu$uk rebung,orgee,batu!bata,tunggal,berpusat,sendeng, berombak,jidar,berjalur,dan $erminan.Teknik $orak pula terdiri daripada dua jenis iaitu yang dibuat se$ara teran$ang dan tidak teran$ang.%a bergantung kepada kesesuaian moti dan tujuan $orak itu dihasilkan.?ajah +.+. dan +.+ menunjukkan$orak!$orak tersebut. iii.Memben#uk dan membua# binaan "embentuk dan membuat binaan menegaskan perkembangan persepsi pelajar tehadap aspek seni dari segi bentuk,ruan ,struktur,imbangan dan kestabilan.0erpandukan aspek tersebut,pelajar dapat memahami denngan lebih jelas apabila mereka membentuk dan membuat binaan sesuatu model.0idang kegiatan ini juga mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan,alat dan teknik penghasilan.%ni member peluang kepada pelajar berinteraksi se$ara akti dengan alat dan bahan semasa menjalankan proses penghasilan seni.0idang membentuk dan membuat binaan di sekolah rendah merangkumi ar$a timbul,ar$a asemblaj,ar$a bergerak,ar$a stabil,model,diorama,boneka,topeng dan origami. jadi,bahan buatan manusia ,geometri dan rupa barangan kra tradisional .

Tema dan subjeknya pula meliputi alam semulajadi,perasaan dalaman,khayalan dan imaginasi si pelukis,aliran dan tema sejagat serta keperluan dan pengalaman harian. i0.K a, # adi(i.nal #ra tadisional boleh dide inisikan sebagai perusahaan atau kerja!kerja berunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja tangan serta memerlukan daya $ipta dan kreati masyarakat yang di&arisi turun temurun mengikut kaum masing! masing.8ntara jenis!jenis kra termasuklah alat domestik,alat permainan,alat mempertahankan diri,batik,seni tekat,tembikar,anyaman, kelarai dan ukiran.?ajah +.+ menerangkan tentag apa yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti kra tradisional.(Lampiran) APRESIASI SENI 8presiasi seni merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. 8presiasi seni adalah proses penghayatan seni yang merangkumi aspek! aspek pengetahuan,membuat pertimbangan,penyataan diskriminasi dan penghargaan terhadap karya seni. 8presiasi seni juga menitikberatkan aspek kritikal serta aspek emosional terhadap karya seni."enjalankan proses apresiasi seni sebenar tidak sukar kerana proses ini boleh diumpamakan sebagai memberi penghargaan terhadap karya seni."enurut <$ker(+,77),pendekatan apresiasi seni dapat memberikan penghargaan yang menyeronokkan terhadap karya seni,dilakukan se$ara narati dan tersusun untuk memahami sesuatu karya seni.%a men$akupi aspek pengetahuan,penilaian,diskriminasi,dan juga kesedaran emosi terhadap karya seni. Pendekatan ini juga diperlukan untuk memberikan penilaian estetika dan artistik untuk setiap karya seni yang dihasilkan. 8pabila seseorang itu menjalankan proses apresiasi seni,proses ini tidak akan menyentuh soal!soal berkaitan betul atau salah interpretasi individu tersebut mengenai karya seni,kerana tujuannya adalah untuk memahami karya melalui apa yang dilihat se$ara lansung.Seabolt(-..+) menjelaskan baha&a aktiviti kritikan seni melibatkan perbin$angan dan diskusi mengenai sesuatu karya seni manakala apresiasi seni pula merujuk kepada aktiviti menghayati seni dengan melibatkan pengetahuan berkaitan dengan sejarah seni dan perbin$angan serta diskusi mengenai seni. :i samping itu ,konsep dan pelaksanaan apresiasi seni juga bertujuan untuk membina tatabahasa visual dan meningkatkan daya estetik seseorang.Pengalaman

estetik akan meningkat kerana proses ini juga mendedahkan seseorang itu dengan bahasa tampak yang membantu menyelami perasaan penghasil karya.8presiasi seni mengajar pengkritik dan pemerhati seni menghargai rasa dan perasaan seniman(*ohari 8bdul @amid,-..;).8presiasi seni terbahagi kepada enam peringkat iaitu peringkat analitikal,peringkat penerangan,konteks dan skop,aspek assosiasi,aspek kritikal dan aspek hubungan baik. Pada peringkat analitikal,aspek kenal pasti yang paling mudah ialah menyatakan aspek!aspek seperti tajuk karya,jenis karya,pereka atau seniman karya,tarikh dihasilkan,asal!usul karya,gaya,medium yang digunakan,teknik dan ungsi karya.(?ujuk Lampiran).Pada peringkat penerangan pula,terdapat tiga peringkat.Peringkat potret,lanskap,lukisan menggambarkan penerangan objek seorang Literari dan &anita digunakan sedang ke atas terukir karya seperti "onalisa di lain!lain.'ontohnya yang ,karya

senyum

bibirnya.Penerangan literari ini terbahagi pula kepada dua bahagian iaitu penerangan teknikal dan penerangan ormal yang melibatkan penggunaan teknikal dan bahan oleh pengkarya serta struktur izikal seperti aspek &arna,garisan,jalinan,bentuk,rupa dan lain!lain. Sesungguhnya,peranan apresiasi seni dalam PSV sangat penting.8presiasi seni juga memberi pengalaman kepada pelajar mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan ungsi.Tanpa apresiasi seni,pelajar tidak dapat membuat pertimbangan yang penting apabila melihat karya seni sama ada seni lukis,seni reka atau bidang seni visual yang lain.8presiasi seni juga dapat membantu seseorang daripada membuat penilaian yang singkat atau yang pendek sebelum membuat penilaian atau kritikan yang munasabah.

HASIL KERJA MURID "engapakah hasil kerja murid perlu dipamerkanH*ika hendak dipamerkan,apakah pula kriteria pemilihan hasil kerja yang hendak dipamerkan tersebutH %nilah dua persoalan penting yang perlu diambil kira oleh seseorang guru PSV yang ber&iba&a.

Persoalan penting dalam mempamerkan hasil kerja murid adalah bagaimana hendak memilih hasil kerja untuk dipamerkan.#riteria pemilihan hasil kerja murid perlu melihat kepada dua perkara iaitu dari sudut pedagogi dan juga nilai estetik.Pemilihan perlu melihat kepada aspek pedagogi yang melihat kepada keberkesanan dan penyampaian proses dan kaedah menghasilkan karya tersebut.Aaktor nilai estetik dilihat dari sudut pen$apaian objekti penghasilan karya tersebut sama ada ianya dihasilkan bertujuan untuk kelihatan $antik atau sebaliknya."urid!murid gemar melihat karya mereka dan karya rakan!rakan mereka dipamerkan untuk tatapan umum."urid!murid merasakan komitmen dan usaha yang mereka telah sumbangkan bagi menghasilkan karya tersebut diberi penghargaan.8tas dasar inilah,hasil kerja murid amat perlu dipamerkan. Sungguhpun ruang yang terdapat pada papan buletin pameran sangat terhad,guru perlu bijak untuk mengatur dan meran$ang giliran dan membuat pilihan yang bijak dalam pemilihan karya supaya pameran tersebut men$erminkan satu tanda aras yantg perlu di$apai oleh murid.@asil karya murid yang dipamerkan memberikan mereka satu rangsangan yang mendalam terhadap keupayaan supaya karya yang dihasilkan terpilih untuk mereka(#oster,-..+). "urid menitikberatkan soal kualiti hasil karya dan $uba untuk menghasilkan yang terbaik dipamerkan.:alam erti kata lain,usaha mempamerkan hasil karya oleh guru dapat dijadikan satu bentuk motivasi kepada murid.=uru juga perlu melihat hasil karya murid sebagai satu proses memantau prestasi selain membantu murid men$apai tahap yang dikehendaki. RUMUSAN Setelah meneliti sejarah perkembangan kurikulum Pendidikan Seni Visual dari zaman sebelum merdeka,selepas merdeka sehingga kini maka jelaslah kepada kita baha&a mata pelajaran Pendidikan Seni Visual telah diletakkan di tempat yang se&ajarnya berdasarkan keperluannya pada masa kini.#alau dahulu tujuan kerajaan bukanlah untuk me&ujudkan segelintir pemuda yang berpendidikan baik atau sekadar untuk menjadi mandur sahaja kini segalanya telah berubah.#urikulum persekolahan kebangsaan kini mendukung hasrat mulia 3egara bagi menyediakan pendidikan yang bertara dunia kepada generasi masa kini dan masa

hadapan.8dalah diharapkan dengan adanya penyemakan semula kurikulum Pendidikan Seni Visual,maka tiada lagi suara!suara sumbang yang mempertikaikan keupayaan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dan ke ahaman $etek yang mengatakan bidang seni tidak menjanjikan kerjaya yang baik dapat dihapuskan. #epentingan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sememangnya tidak dapat disangkal lagi.%anya bukan sekadar keperluan dalam meningkatkan kreativiti murid! murid malahan mampu memberikan sumbangan untuk pembangunan negara dengan menghasilkan ramai tenaga pro esional seperti jurutera,arkitek,doktor,saintis atau seniman yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi.Tambahan pula,dengan lahirnya guru!guru dan Pendidikan Seni Visual di yang mempunyai dan di bakat luar serta bilik guru e ekti ,proakti dan mempunyai kualiti peribadi yang tinggi akan meningkatkan kualiti pengajaran pembelajaran dalam dan darjah.#eterampilan,ke&iba&aan komitmen

meran$ang,mengurus,melaksana,menilai dan membuat penambahbaikan dalam keberkesanan pengajaran dan pembelajarannya merupakan langkah!langkah ke arah ke$emerlangan.