Anda di halaman 1dari 1

KATA TERBITAN Takrif : Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima baik awalan,sisipan,akhiran

atau apitan ( imbuhan ) Imbuhan ialah bentuk morfem yang tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat dan harus diimbuhkan pada bentuk yang lain yang merupakan kata dasar. Jenis Imbuhan a.Awalan hadir sebelum kata dasar. b.Akhiran hadir sesudah kata dasar c.Apitan hadir secara mengapit kata dasar secara serentak di awal dan akhir kata dasar. d.Sisipan hadir di celahan kata dasar Kata Terbitan Berawalan Awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan,kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. Contohnya : 1.Awalan kata nama pe( pelari, perakus,penyapu ) pem- ( pembawa,pembuka ) pen- ( pendatang,pendua ) peng- ( penggali,penggubal ) pel- ( pelajar ) ke( ketua,kelepek ) juru- ( juruukur,juruwang ) pra- ( prakata,prasejarah ) dwi- ( dwifungsi,dwibahasa ) 3.Apitan kata adjektif kean ( keinggerisan,kearaban,kecinaan )

2.Awalan kata kerja me( melawan,menyikat,merasa) memper- ( memperhamba,memperisteri) ber- ( berjalan,berganti, berserta ) ter( terjebak,terbentuk ) di( diatur,ditimbang,disusun ) diper- ( dipercepat, diperoleh ) 3. Awalan kata adjektif ter( terbesar,terputih) te( teruncing,terendah,teringin ) se( secantik,secerah,setebal ) Kata Terbitan Berapitan Apitan wujud dalam kata nama terbitan,kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan 1.Apitan kata nama pean ( pelaksanaan,perasaan ) pengean ( pengesahan,pengehadan) kean ( kelaianan,kelebihan ) 2.Apitan kata kerja mekan ( memainkan,melukakan ) memkan ( membaharukan,membaikkan ) berkan ( beralaskan,berlaukkan ) diperi ( diperdengarkan,diperbahaskan ) kean ( kehujanan,kehausan,kepanaskan) dikan ( didekati,dimulai,diadili ) memper..i ( memperingati )

Kata Terbitan Bersisipan Sisipan bahasa Melayu dapat wujud dalam 1.kata nama 2.kata adjektif Contohnya : i. Sisipan kata nama -el- ( kelengkeng,telunjuk,kelabut ) -er- ( keruping,seruling,serabut ) ii. Sisipan kata adjektif -el- ( selerak,gelembung ) -er- ( serabut,gerigi ) -em- ( gemilang,semerbak,gemerlap ) -in- ( sinambung )