Anda di halaman 1dari 11

Imports System.Data.

OleDb Dim Conexion As OleDbConnection Dim Adaptador As New OleDbDataAdapter() Dim Comando As OleDbCommand Dim Datos As New DataSet()

Conexion = New OleDbConnection(cad de co) Conexion.Open() Comando = Conexion.CreateCommand Comando.CommandType = CommandType.Text Comando.CommandText = "Select * from alumnos

continuacin
Adaptador.SelectCommand = Comando Adaptador.Fill(Datos, "alumnos") Tabla.DataSource = Datos Tabla.DataMember = "alumnos"

Cadena de conexin
("Provider=sqloledb; Data Source=Nombre_del_Servidor; Initial Catalog=Nombre_de_la_base; User Id=USUARIO; Password=PASSWORD" )

Nombre del Servidor


Puede ser: nombre del servidor (local) IP de la mquina O punto (Data Source=.;)

Bsqueda de datos
Adaptador.SelectCommand.CommandText = "Select * from alumnos where nombre like '" + Cadena.Text + "%'" Datos.Clear() 'Reiniciar consulta. Adaptador.Fill(Datos, "alumnos")

EJEMPLO DE CADENA DE CONEXION


"Provider=sqloledb; Data Source=(local) \SQLexpress; Initial Catalog=sistec; User Id=sa; Password="

Cadena de conexin para Access


Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= E:\Clases\Tec\TBD\programas\Sistec.mdb

Ejemplo de actualizacin
Adaptador.SelectCommand.CommandText = "Select * from alumnos where control like'" + Cadena.Text + "%'" Datos.Clear() 'Reiniciar consulta. Adaptador.Fill(Datos, "alumnos")

Bsqueda desde Visual


Select * from alumnos where nombre like '" + Cadena.Text + "%'"

Comando.CommandText = "Select * from alumnos Adaptador.SelectCommand = Comando Adaptador.Fill(Datos, "alumnos") BSAlumnos.DataSource = Datos BSAlumnos.DataMember = "alumnos"