Anda di halaman 1dari 3

Kita baru sahaja mendengar pembentangan Bajet 2014. Pelbagai ulasan dibuat oleh pelbagai pihak.

Ada yang pakar, ada yang tidak pakar. Ahli ekonomi apabila berkatakata banyak istilah dan angka yang mereka la a!kan. "rang a#am mungkin tidak semua yang aham. $ika pun mereka tahu maksud, mereka tidak tahu pula antara angka yang benar dan angka yang %disilapmatakan%. Apabila hutang negara bertambah, beban rakyat meningkat, kehidupan menjadi sukar, jenayah dan ketakutan mula merayap ke segenap kehidupan rakyat dan sebagainya, maka bala dan derita itu dirasai semua peringkat. &ereka yang aham dengan segala istilah dan angka, juga mereka yang kurang aham atau langsung tidak aham pun akan merasai derita dari segala bala tersebut. 'aya tidak mahu mengulas bajet se(ara detil. Biarlah hal itu dilakukan oleh pakarpakarnya. 'aya sekadar mahu berkongsi apa yang )abi 'yuaib nyatakan kepada kaumnya tentang pun(a kemusnahan ekonomi sesuatu umat. )abi 'yuaib merupakan seorang nabi yang yang diutuskan kepada kaum &adyan. Beliau terpaksa menghadapi karenah penyele#angan pengurusan ekonomi dan harta yang mereka lakukan. Kaum &adyan di(atatkan sebagai kaum yang a#al mengenakan (ukai kepada orang yang lalu-lalang dalam ka#asan mereka. Al-*uran merakamkan u(apan-u(apan )abi 'yuaib bagi mengingatkan sesiapa yang terlibat dengan harta orang lain tentang asas-asas penting dalam menguruskan harta. Bahasa )abi 'yuaib bahasa asas yang dapat di ahami oleh semua peringkat. Penipuan harga Penipuan harga adalah antara ibu penipuan dalam urusan ekonomi. &eletak harga bohong pada sesuatu adalah ke!aliman. Penipuan ini boleh berlaku sama ada dengan (ara menipu ukuran ataupun timbangan. +alam kerangka projek-projek kerajaan bererti meletakkan harga yang tidak sepadan dengan nilai yang sepatut. 'ehingga projek-projek itu dibayar oleh kerajaan dengan harga yang tinggi melebihi ,sukatan% ataupun ,timbangan% yang sepadan. -ang a#am menjadi mangsa dan negara menjadi korban. .ni semua kerana ada pihak yang mengambil kesempatan untuk memakan harta se(ara tidak sepatutnya. .nilah yang )abi 'yuaib tegaskan dalam seruannya. /irman Allah yang bermaksud0 1+an kepada penduduk &adyan Kami utuskan saudara mereka 'yuaib, dia berkata0 1-ahai kaumku2 'embahlah Allah2 3iada tuhan bagi kamu selain dari-)ya, dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. 'esungguhnya aku melihat kamu berada dalam keme#ahan4 dan sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa a!ab hari yang meliputi.1 5'urah 6ud ayat 748 &enipu timbangan ataupun sukatan bukan bererti tidak langsung menimbang ataupun menyukat, tetapi sukatan dan timbangan se(ara tipu. .nilah pun(a kemusnahan kehidupan penduduk &adyan kerana ada pihak yang menipu dalam berurusan dengan pihak yang lain. $usteru, negara yang baik hendak mempratikkan ,good monetary poli(y% yang dapat menyelamat harta a#am dari ditipu ataupun dirompak se(ara ,lulus di atas kertas%. Kebanyakan penipu silam dan moden memperlihatkan seakan mereka jujur pada mata yang tertipu, tetapi hakikatnya mereka penipu. 6al ini akan menyebabkan negara yang !ahirnya kaya, tetapi rakyatnya susah sebab timbangan dan sukatan mereka sudah ditipu. )ampak banyak, hasilnya sedikit.

Mengurangi hak .ngatan )abi 'yuaib yang lain yang bermaksudnya0 1$angan kamu kurangkan manusia apa yang menjadi hak-haknya. 5'urah 6ud0 798 +alam konteks negara, jika kita membi(arakan tentang hak, maka hak rakyat menikmati kekayaan bagi setiap negara tidak sama. .a bergantung kepada latar kekayaan negara tersebut. $angan samakan &alaysia dengan negara yang lebih miskin dari kita ataupun sebaliknya. 'ebab itu al-*uran apabila menyebut tentang mut%ah yang suami patut berikan kepada isteri yang di(eraikan, Allah memerintahkan agar kadarnya ditentukan oleh kemampuan masing-masing. Allah menyebut0 1...hendaklah kamu memberi 1mut%ah1 5pemberian saguhati8 kepada mereka 5yang di(eraikan itu8, iaitu suami yang senang 5hendaklah memberi8 menurut ukuran kemampuannya4 dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian saguhati menurut yang patut, lagi menjadi satu ke#ajipan atas orang-orang 5yang mahu8 berbuat kebaikan.1 5'urah al-Ba:arah, ayat 2;<8 'uami yang kaya tidak boleh memberikan saguhati ataupun mut%ah itu seperti kadar yang diberikan oleh suami yang miskin. +ia tidak boleh bandingkan hak isterinya dengan isteri orang tidak sekaya dirinya. +emikian hak-hak rakyat dalam setiap negara itu berbe!a berdasarkan kekuatan kekayaan negara berkenaan. 3idak boleh mana-mana kerajaan yang kaya menyamakan hak rakyat di negaranya dengan rakyat di negara yang lebih miskin daripadanya. =ebih buruk lagi jika sebahagian ,bangsa#an% dan ,atasan% menikmati kekayaan sesebuah negara se(ara berlebihan sementara sebahagian rakyat hanya menjilat lebihan kuah yang tumpah ke lantai sahaja. Keberkatan .ntipati yang penting dalam penghayatan amalan ekonomi yang jujur ialah men(ari keberkatan yang diperolehi melalui harta yang terhasil dari sumber yang halal. Kata )abi 'yuaib a.s yang bermaksudnya0 1Baki 5yang halal8 Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman, dan aku bukanlah orang yang menga#asi kamu1. 5'urah 6ud, ayat 7<8 .nilah asas ji#a insan yang jujur dalam pengurusan ekonomi. $i#a yang memadai dengan yang halal dengan tidak mengambil harta orang lain atau pun mengurangkan hak mereka. &emadai dengan apa yang tinggal dari pengurusan yang halal itu lebih baik dan diberkati 3uhan. +ilimpahkan kedamaian dan kebaikan dari pelbagai sudut dalam kehidupan. Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan jumlah harta tetapi kurniaan keberkataan limpahan 3uhan kepada kehidupan ini. Keberkatan adalah elemen yang ditekankan dalam pengurusan ekonomi .slam yang tiada dalam sistem ekonomi yang lain. Keberkatan itu seperti kata Al-As ahani 5meninggal 42968 bermaksud kelangsungan kebaikan ilahi kepada sesuatu. (Al-Asfahani, Mufradat Alfaz al-Quran ms 119, Damsyik: Dar al-Qalam) =ihatlah bila keberkatan hilang maka orang yang kaya-raya pun hidup tanpa bahagia. Pen(uri-pen(uri harta a#am hendaklah aham hakikat ini. Pengurus harta a#am juga hendaklah aham. $usteru itu kita kena sedar baha#a jumlah jenayah dan keadaan

tekanan hidup yang sedang meningkat dalam negara kita adalah antara tanda hilangnya keberkatan kehidupan. Urus tadbir >rus tadbir baik adalah istilah yang digunapakai pada hari ini bagi menggambarkan bagaimana institusi a#am yang mengendalikan urusan dan harta a#am ditadbir. .a menggambarkan urustadbir yang bertanggungja#ab lagi baik. Beberapa anasir diletakkan oleh pelbagai pihak seperti >), .&/, -orld Bank dan lain-lain dalam menetapkan karekteristik sesuatu urus tadbir yang baik. 'esiapa yang mengkaji tentang international de?elopment boleh menperin(ikannya. Apapun, nasihat-nasihat )abi 'yuaib adalah kun(i kepada urustadbir harta yang baik. Para pemerintah hendaklah insa i diri masing-masing ketika menguruskan harta negara. 'ekali lagi saya ulangi apa yang 'yeikh al-.slam .bn 3aimiyyah r.h 5meninggal @2768 dalam kitabnyaAs-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah ar-Ra'i a ar-Ra'iyyah sebut0 13idak boleh para pemerintah membahagikan harta negara mengikut na su mereka seperti mana seorang pemilik harta membahagikan harta miliknya. 'ebaliknya, para pemerintah hanyalah pemegang amanah, #akil dan utusan. &ereka bukan pemilik harta. .ni seperti yang )abi 'A- sabda0 1Aku - demi Allah - tidak boleh memberi 5harta a#am8 ataupun menghalang seseorang. Aku hanya pembahagi yang meletakkannya di mana sahaja aku diperintahkan1. .ni diri#ayatkan oleh al-Bukhari daripada Abu 6urairah. 1.nilah rasul 3uhan semesta alam yang memberitahu baha#a dia tidak mempunyai hak menghalang dan memberi dengan kehendak dan pilihannya seperti mana seorang pemilik harta yang boleh berbelanja dengan hartanya, dan seperti raja-raja yang memberikan kepada sesiapa yang mereka suka. 'ebaliknya dia 5Aasulullah 'A-8 hanya seorang hamba Allah, membahagikannya mengikut arahan Allah. +ia meletakannya di mana yang Allah perintahkan1. 'ambung .bn 3aimiyah lagi0 1+emikian apabila seseorang berkata kepada 5Khali ah8 >mar bin al-Khattab0 1-ahai Amir al-&ukminin2 Andainya engkau tambah peruntukanmu dari harta Allah ta%ala 5harta negara8. $a#ab >mar0 13ahukah engkau apakah bandingan antara aku dan rakyatB .a umpamanya satu kaum yang berada dalam satu perjalanan, lalu mereka menghimpunkan harta mereka kemudian mereka menyerahkannya kepada seseorang untuk membelanjakannya untuk mereka. Apakah halal untuk lelaki itu mengutamakan dirinya dengan menggunakan harta merekaB.1 CmDs 91-92. Ku#ait0 +ar al-Ar:am 5140<68E PA"/ &A+FA +A3>K +A &"6+ A'A. GA.)>= AB.+.) adalah bekas mu ti Perlis.

Anda mungkin juga menyukai