Anda di halaman 1dari 5

URAIAN DZIKIR LATIFATUL KHAFI (Maqam Tingkat 4) Mei 27 Maqam ini adalah maqam keem at dalam ka!

ian Tha"iqat An# Naq$%a&andi 'nt'k melak$anakan em&e"$ihan en%akit &athin( maka !ika $e$e)"ang telah &e"d*iki" ada maqam $e&el'mn%a( maka ada tem at inilah 'la d*iki" ke ada Allah +,t %ang keem at di lak'kan( mak$'dn%a adalah 'nt'k eng)&atan en%akit ")hani $e-a"a &e"taha dan &e"&agai tingkatan em&e"$ihan en%akit &athin ata' ")hani. /em&e"$ihan en%akit &athin di $ini ialah meng)&ati $el'"'h en%akit &athin %ang &'"'k ada di"i man'$ia $e-a"a &e"taha ( !ika $e$e)"ang ham&a ingin men'!' ke ada khalikN%a( $'dah tent' en%akit &athin ha"'$ di )&ati te"le&ih dah'l'( $e&a& !ika $e$e)"ang ham&a %ang men'!' ke ada t'hann%a teta i ma$ih ada en%akit &athinn%a maka tiada akan da at $am ai (ma0"i1at) ke ada t'hann%a( $e&a& Allah +,t adalah d*at %ang Maha +'-i. 2athin ada man'$ia 'm'mn%a en'h dengan en%akit %ang &e"' a $i1at mad*m'mah ($i1at %ang &'"'k)( a"tin%a &athin di en'hi dengan en%akit $i1at %ang &'"'k( nah $i1at &'"'k ada man'$ia ini ha"'$ di )&ati d'l' $e&el'm da at men'!' ke ada t'hann%a( $e$e)"ang ham&a tiada akan $em'dah it' akan da at mengenal khalikN%a tan a &athinn%a &e"$ih da"i $i1at &'"'k te"$e&'t.

+i1at &'"'k ada &athin man'$ia di ,ila%ah ini adalah &'$'k hati dan m'na1ik %ang mana te"ma$'k di dalamn%a adalah end'$ta( m'ngki" !an!i( enghianat dan tidak da at di e"-a%a( %ang di dalangi )leh i&li$ dan $%etan( "'mah ata' i$tanan%a adalah ada lim a !a$mani man'$ia( %ang $enantia$a $elal' mem&i$ikkan &e"&agai ti ' da%a dan ha$'t aga" man'$ia $elal' dalam kemak$iatan di &idang $i1at &'"'k te"$e&'t( 'nt'k men'm a$ ke&e"adaan $%etan ini maka la*imkanlah d*ik"'llah ada ,ila%ah ini dengan $en!ata kalimah Allah3 Allah3Allah3( dengan ha"a an a"a i&li$ dan $%etan da at kel'a" da"i "'mah ata' i$tanan%a te"$e&'t da"i dalam di"i man'$ia( !ika $'dah demikian maka tent' $i1at te"$e&'t $'dah !a'h &e"k'"ang &ahkan hilang $ama $ekali da"i dalam di"i &athinn%a te"$e&'t( %ang tinggal han%alah kalimah Allah $a!a %ang menem atin%a( hal demikianlah me"' akan int' da$a" keem at men'!' akan kedekatan ke ada Allah +,t $e"ta da at mengenaln%a. Maqam keem at da"i -a"a &e"d*iki"n%a $e)"ang ham&a 'nt'k meng)&ati en%akit &athin ini adalah di $e&'t dengan LATIFATUL KHAFI dengan enge"tian %ang di !a&a"kan dan di a!a"kan d*iki"n%a $e&agai &e"ik't 4 Maqam ini &e"h'&'ngan dengan lim a !a$mani man'$ia dengan dae"ah ki"a 5 ki"a d'a !a"i di ata$ $'$' kanan( &e"d*iki" ada maqam ini dalam $eha"i $emalam $ek'"ang 5 k'"angn%a 6777 kali( ini adalah ,ila%ahn%a Na&i I$a A$ dengan &e"-aha%akan hitam dan &e"a$al da"i ai".

Ini adalah tem atn%a $i1at mad*m'mah ada man'$ia( $e e"ti 4

6. 2'$'k hati( 2. M'na1ik( dengan kand'ngan $i1at n%a %ait' 8 end'$ta( m'ngki" !an!i( enghianat dan tidak da at di e"-a%a.

Nah( !ika ikhla$ d*iki" ada tem at ini maka hilanglah $i1at %ang demikian dan &e"ganti dengan $i1at %ang te" '!i( %ait' 4

6. Ridha( 2. +%'k'"( 9. +a&a"( dan 4. Ta,akkal.

Mad*m'mahn%a lathi1at'l kha1i ini di katakan dengan $i1at $%etaniah %ang menim&'lkan ,a$ 5 ,a$( -em&'"'( d'$ta dan $e&again%a dan %ang $e!eni$( mahm'dahn%a adalah $i1at $%'k'" dan "idha $e"ta $a&a" dan ta,akkal( ini di katakan dengan $'nahn%a Na&i I$a A$.

/'n-akn%a adalah 1ana 1i$$i1ati$$al&i%ah dan mati hi$$i( mati hi$$i a"tin%a $egala $i1at kein$anan %ang &aha"' men!adi len%a ata' 1ana( dan %ang tinggal han%alah $i1at ket'hanan %ang qadim a*ali( ada tingkat ini tan!akan &athin $e$e)"ang %ang &e"d*iki" telah men-a ai tingkat %ang tinggi( %ait' m'lai mengenal akan ma0"i1at( ada tingkat ini )"ang %ang &e"d*iki" telah mengalami keadaan %ang tidak e"nah di lihat )leh mata *ahi"( tidak e"nah di denga" telinga *ahi" dan tidak e"nah te"linta$ dalam hati $an'&a"i man'$ia dan tidak m'ngkin 'la &i$a di $i1ati )leh $i1at man'$ia( ke-'ali %ang telah di ka"'niakan )leh Allah +,t dengan $e e"ti ada !alan te"$e&'t di ata$. :ika $e$e)"ang ham&a tiada ma' &e"d*iki" ada ,ila%ah ini( maka men'"'t ka!ian ta$a,,'1 $angatlah $'$ah 'nt'k mem&'at $e$e)"ang ham&a da at $am ai dan mengenal akan t'hann%a( $e&a& dengan $i1at &'"'k di ata$( maka $e$e)"ang man'$ia akan $elal' mengik'ti akan et'n!'k ata' &i$ikan i&li$ dan $%etan( $i1at ini me"' akan $i1at %ang di &en-i Allah +,t $e"ta han%a ada ada i&li$ dan $%etan !'ga ada )"ang %ang tidak &e"iman. Unt'k hal %ang demikianlah maka )leh a"a g'"' ta$a,,'1 $angat menekankan eng)&atan en%akit &athin ini( !ika ingin men!adi man'$ia %ang

&e"aqidah akhlak %ang &aik $e"ta menda at ke"idhaan da"iN%a( !ika $e$e)"ang ham&a &et'l 5 &et'l ikhla$ dan "a!in &e"d*iki" ada ,ila%ah ini dan &e"i$tiqamah( maka in$%a Allah +,t te"&'kalah "aha$ia gai& akan ke&ena"an dengan i*in dan kehendakN%a( dia menda atkan ilham dan ka"'nia da"i adaN%a( dan ini di katakan $'nnah dan -a"a d*iki"n%a Na&i I$a A$( $e&a& han%a dengan akal dan iki"an &athin %ang &e"$ihlah %ang da at mene"ima ka"'nia( ta'1ik( hida%ah dan ilham da"i Allah +,t( hal demikianlah %ang me"' akan n'" illahi te"&it da"i hati )"ang %ang &e"d*iki"( $ehingga hatin%a m'hadha"ah (hadi") &e"$ama Allah +,t. ;leh $e&a& di te"iman%a d*iki" $e)"ang ham&a )leh Allah +,t( dan ini me"' akan ha$il da"i m'!ahadahn%a ( e"!'angan) dan me"' akan "ahmat dan ka"'nia da"i Allah +,t( !'ga me"' akan 1ana1illah di mana ge"ak dan diam tidak ada ke-'ali da"i Allah +,t( tata -a"a d*iki" ini dalam Tha"iqat An#Naq$%a&andi ini telah di at'" $e-a"a t'"'n men'"'n $e-a"a $il$ilah dan $am ai ke ada kami adalah $e&agai &e"ik't 4

6. Menghim 'nkan engenalan ke ada hati $an'&a"i( mak$'dn%a meneta kan k)n$ent"a$i $e-a"a en'h han%a ke ada Allah +,t $e-a"a ke$el'"'han8 2. Mengingat *at Allah dengan hati $an'&a"i( ini le&ih menekankan ke ada ingat te"hada Allah +,t ada maqam %ang di t'!' 'nt'k &e"d*iki"8 9. Meng'-a kan I$tigh1a" dengan &ilangan %ang gan!il( a"tin%a $e-a"a $%a"i0ah kita $elal' m)h)n am 'n ke ada Allah( $ama $a!a a"tin%a dengan le&ih mendekatkan di"i ke adaN%a melal'i i$tigh1a"( dan '-a an i$tigh1a" ini &ilangann%a $e-a"a gan!il( -)nt)hn%a 9<( =<( 7< dan $ete"'$n%a &e"a a 'n ma' a$al ikhla$8 4. Mem&a-a +'"ah Al#Fatiha 6 kali dan +'"ah Al#Ikhla$ 9 kali( dengan mem&a-a a%at Al#>'"0an tent' hati akan le&ih m'dah mene"ima hida%ah da"iN%a dan le&ih mendekatkan di"i ke adaN%a8 =. Menghadi"kan Ma$aikh Tha"iqat di hada an kita( ini a"tin%a &e"ta,a$$'l ke ada Allah +,t melal'i ke'tamaan 'lama 5 'lama a!a"an ini %ang le&ih dah'l' telah menda atkan hida%ah da"iN%a melal'i -a"a d*iki" ini( elak$anaan%a e"l' kehati 5 hatian en'h( !ika tidak akan te"!at'h ke ada ke$%i"ikan8 ?. Menghadiahkan ahala +'"ah Al#Fatiha 6 kali dan +'"ah Al#Ikhla$ 9 kali ke ada a"a ma$aikh( mak$'dn%a &a-aan %ang di &a-a di ata$ tadi hadiahkan 1aedahn%a ke ada a"a 'lama $il$ilah %ang telah memakai a!a"an d*iki" ini %ang le&ih dah'l' da"i ada kita( ini me"' akan eng'atan te"hada ta,a$$'l ata' "a&ithah tadi8 7. Mematikan di"i $e&el'm mati( mak$'dn%a &ela!a"lah mati $e&el'm di matikan dengan a"ti kata $enantia$alah $elal' ingat (d*iki") ke adaN%a8 @. Memandang "a&ithah ata' "' a g'"'( ini ene"a ann%a $angatlah "'mit dan en'h hati 5 hati( !ika tidak maka akan te"gelin-i" ke ada $%i"ik kha1i

(te"$em&'n%i)( elak$anaann%a adalah tekankan dalam hati akan &e"$%'k'" ke ada Allah +,t %ang telah menga"'niakan hida%ahN%a &ah,a a!a"an ini di $am aikan Allah +,t ke ada kita melal'i g'"' ata' m'"$%id kita( di l'a" -a"a ini dalam mene"a kann%a maka $%i"iklah %ang akan te"!adi( &'kann%a menda at ke"idhaan malah kem'"kaan Allah +,t lah %ang di da at8 A. M'na!at ke ada Allah +,t( a"tin%a $e&el'm kita meng'-a kan d*iki" Allah3 Allah3Allah3te"le&ih dah'l' kita mem&a-a ata' &e"d)0a $e&agai &e"ik't 4 BILLAHI ANTA MAK+UDI CA RIDHAKA MATHLU2ID( a"tin%a 4 BEa Allah( han%a engka'lah %ang k'mak$'d dan ke"idhaan engka'lah t'!'ank'.D 67. Mem&a-a *iki" ke ada Allah +,t( $etelah ke$el'"'han -a"a di ata$ di lak$anakan maka di m'lailah dengan &e"d*iki" ata' mem&a-a Allah3Allah3 Allah3$e&an%ak 5 &an%akn%a $e$'ai dengan kemam 'an dan ke$em atan( !ika $'dah -'k' dan $ele$ai da"i &e"d*iki" maka an!atkanlah '!a dan '!i $%'k'" ke ada Allah +,t %ang telah mem&e"i ke$em atan dan kek'atan dalam &e"i&adah d*iki" ini.

/elak$anaan d*iki" ini men'"'t %ang kami ela!a"i 'nt'k di te"a kan $e,akt' melak$anakann%a dan %ang &i$a di !a&a"kan )leh t'an g'"' ata' m'"$%id adalah 4

6. C'q'1 >al&i%( a"tin%a k'atkan k)n$ent"a$i iki"an han%a ke ada Allah +,t %ang tiada &e",'!'d dan &e"&ent'k da"i $egala $e$'at' a a 'n di d'nia ini( teta i ian%a han%alah t'nggal dan e$a( dalam elak$anaan ini ini $ek'"ang 5 k'"angn%a &'atlah iki"an it' memiki"kan akan ke&e"adaan kek'atan dan ke$em atan kita $aat &e"d*iki" ini han%alah me"' akan kek'atan (hida%ah) da"i Allah +,t( hal ini te"ma$'k dalam kateg)"i ingat ke ada Allah +,t $e-a"a a10al ( e"&'atan)8 2. +etelah da at mem&'at iki"an %ang $edemikian di ata$( maka '$ahakanlah aga" $elal' '-a an d*iki" te"$e&'t ma$'k ada ,ila%ah maqam %ang telah di $e&'t di ata$ $e-a"a te"'$ mene"'$ lak$ana tem&akan mit"ali'" %ang tiada 't'$n%a $e"a%a mem'$atkan iki"an &ah,a Allah +,t $enantia$a menga,a$i kita dalam keadaan a a 'n !'ga8 9. :ika ma$ih te"a$a $'$ah !'ga( maka -)&alah &'at ingatan "a!ah da"i ada t'li$an nama Allah +,t dalam &a%angan kita $aat dalam &e"d*iki" te"'$ ma$'kkan t'li$an Allah te"$e&'t ada maqam %ang telah te"$e&'t di ata$( ta i ingat ini ada 'n$'" $%i"ikn%a !ika tiada hati 5 hati dalam mene"a kann%a dan ini te"g)l)ng ke ada $elemah 5 lemahn%a $e)"ang ham&a dalam &e"d*iki" ke ada Allah +,t( teta i !ika han%a mam ' demikian maka memadailah $e-a"a taha a,al teta i ha"'$ &e"'$aha dengan ke"a$ aga" !angan dengan -a"a ini( teta i akailah -a"a %ang 2 (d'a) di ata$.

4. +etia $ele$ai &e"d*iki" ha"'$ $elal' men%am aikan "a$a $%'k'" %ang $e&e$a" 5 &e$a"n%a ke ada Allah +,t ata$ ka"'niaN%a %ang telah mem&e"ikan kek'atan dan ke$em atan dalam ingat ke adaN%a.

Demikianlah kete"angan da"i ada a!a"an maqam da$a" ka!ian ta$a,,'1 Tha"iqat An#Naq$%a&andi( $elan!'tn%a akan kami '"aikan maqam em&e"$ihan $i1at &'"'k &athin tingkat kelima ke ada $a'da"a 5 $a'da"a $em'a $e an!ang %ang telah $am ai ke ada kami dan di i!a*ahkan ke ada kami )leh t'an g'"' m'"$%id kami %ait' TUAN +EFIKH +ULAIMAN IDRI+ RAM2AH( t'ngg' )$tingan $elan!'tn%a URAIAN LATHIFATUL AKHFA3

Di t'li$ )leh Admint dan telah di i*inkan )leh T'an G'"' $elak' enga$'h &l)g ini

Anda mungkin juga menyukai