Anda di halaman 1dari 183

Akidah pada bahasa

Berasal dari kata akar aqada bererti: -

(hissi) Simpul / ikatan tali Ikatan kontrak jual beli Perjanjian / ikatan perkahwinan (maknawi) Pe an an atau keper!a"aan

Akidah pada istilah


#enurut Ibnu $aimiah(menin al %&'(): Perkara "an dibenarkan oleh jiwa hati menjadi tenan den ann"a tanpa kera uan #enurut al )iru* Abadi (%(&+): Sesuatu "an diikat dan disimpul dalam hati #enurut Imam al ,ha*ali (%-./-%%%%) : Berpe an dan membenarkan didalam hati se!ara "akin dan pasti tanpa sebaran kera uan dan s"ak

Akidah Islam
Akidah Islam ialah 0 Beriman den an te uh terhadap Allah S1$2 #alaikat 3itab 4asul 5ari kiamat 6ada7 dan 6adar Berpe an den an perkara haib ju a termasuk dalam akidah Islam2

Ilmu Akidah Islam

Ilmu akidah Islam adalah ilmu "an membahaskan tentan asas-asas akidah Islam iaitu tentan rukun-rukun iman membahaskan tentan ketuhanan8 kenabian8 perkara sam7i"at dan mumkinat

Atau Ilmu "an

9ama-nama lain kepada Ilmu Akidah Islam


Ialah Ilmu $auhid8 Ilmu :suluddin 8

Ilmu #akri;ah 8Ilmu 3alam dan Ilmu )iqh al Akbar

Pen ertian Akhlak


Perkataan akhlak ( <=>? ) berasal dari

kalimah bahasa Arab "an merupakan kata jamak dari kata mu;radn"a khuluk7 (@A> (2 Perkataan ini timbul dari pe!ahan kata akarn"a khalaqa7 @A>)) dan masdarn"a khalqu7 7 @A>)) "an bererti !iptaan 2

Pengertian akhlak
Se!ara etimolo i (BCD bahasa)

bererti : pekerti8 peran ai8 tin kahlaku tabiat8 s"akhsiah8 maruah dll22

#enurut Ibnu Athir: 3huluq / akhlaq itu adalah bentuk kejadian manusia dari sudut batin sementara 3halqu pula ialah bentuk kejadian manusia dari sudut *ahir ( ;i*ikal )

Secara terminology ( istilah )

$erdapat beberapa de;inisi "an di berikan oleh tokoh E tokoh ilmu akhlak Islam2 Ibnu #askawaih: #ende;inisikan akhlak adalah suatu hal atau keadaan jiwa "an si;atn"a mendoron seseoran untuk melakukan perbuatan atau tindakan den an senan dan mudah tanpa didahului oleh da"a pemikiran8 kerana sudah menjadi si;at atau kebiasaan2

Imam Al E ,ha*ali #enurutn"a akhlak adalah sesuatu hal atau keadaan "an telah tetap dalam jiwa "an melahirkan tindakan atau perbuatan ataupun perlakuan den an mudah tanpa memerlukan pemikiran2

Kesimpulan Akhlak adalah hal atau si;at dalam diri ( jiwa ) manusia "an telah tetap8 sehin a den an mudah melahirkan perlakuan "an baik atau buruk tanpa memerlukan pertimban an akal ;ikiran atau diran!an 2

Fadi perilaku "an

men %2 &2 (2

disi;atkan seba ai akhlak andun i ti a s"arat : Perilaku itu didoron oleh jiwa #udah dan senan dilakukan $idak memerlukan timban an akal ;ikiran dan peran!an an

Pen ertian moral


Gari se i etimolo i8 ia adalah perkataan In eris moral diambil dari bahasa ,reek mores72 Gari kata jamak mos78 "an membawa maksud adat dan kebiasaan

#oral membi!arakan persoalan praktikal

tetapi bukan semua persoalan praktikal merupakan persoalan moral


kerana moral membi!arakan persoalan

betul dan salah8 benar atau tidak dan apakah "an perlu dibuat atau "an harus ditin alkan terhadap sesuatu perkara dalam satu - satu keadaan

Pen ertian Htika


Perkataan etika berasal daripada bahasa

In eris ethi!72 Perkataan ethi! pula diambil dari bahasa reek ethos7 "an membawa maksud sikap dan adat "an menentukan tin kah laku sesuatu olon an

Htika terbaha i kepada dua :


9ormatik iaitu panduan dan peraturan

"an berkaitan den an tin kah laku "an baik dan jahat terbaha i kepada

#ataethi! iaitu "an

dua2 Analitik iaitu "an ber;un si men analisis semua peraturan "an berkaitan tin kah laku baik dan jahat 8 sementara !riti!al "an ber;un si untuk men kritik terhadap apa E apa "an dianalisis2 $ujuann"a adalah untuk

Persamaan Dan Perbezaan Diantara

Akhlak, Moral Dan Etika Persamaan diantara keti a E ti a pen ertian akhlak8 moral dan etika adalah keti a E ti a pen ertian ini mem;okuskan kepada membi!arakan perkara "an sama iaitu aspek tin kah laku manusia2

Perbe*aan diantara keti a-ti a pen ertian akhlak8 moral dan etika: Perbe*aan dari aspek pen ertian 8 dimana akhlak mempun"ai !iri E !iri berikut iaitu: Aspek batin iaitu keadaan jiwa "an menjadi pen erak kepada pembentukan tin kah laku2 $in kah laku itu bukan dari tekanan atau emosi atau desakan E desakan dari luar Perbuatan "an dilakukan itu itu berterusan hin a menjadi kebiasaan

Sementara moral adalah tin kahlaku "an

diamalkan atau diha"ati oleh seseoran 2 Htika pula adalah merupakan undan -undan atau peraturan hidup manusia2

#oral dapatlah diertikan seba ai satu

disiplin "an dapat memberitahu kita apakah s"stem moral "an diha"ati oleh satu-satu manusia tertentu8 sementara etika pula men kaji8men analisa dan men kritik sistem moral tersebut2 Ileh itu8 etika bersi;at re;lekti; dan teoritikal sementara moral pula bersi;at praktikal2 Htika adalah pen"elidik atau pen kaji sementara moral merupakan bahan "an diselidik atau

Ilmu Akhlak IslamJ


Ilmu Akhlak 2 iaitu sekumpulan dari kaedah-

kaedah ( dasar) "an men ariskan kepada kita panduan perilaku "an baik dan terpuji serta !ara-!ara untuk mendapatkan si;at akhlak terpuji dan membersihkan diri dari si;at "an terkeji2

Hubungan Diantara Aki ah Dan Akhlak


5ubun an "an

rapat diantara akhlak dan a ama maka den an sendirin"a menunjukkan hubun an kuat ju a diantara akhlak dan akidah dalam Islam 2

5ubun an ini dalam nisbah kepada akhlak

dan akidah adalah seba ai asas dan teras kepada akhlak

Akhlak Islam adalah pan!aran dari tena a kekuatan akidahn"a:


Akidah Islam diperkukuhkan oleh akal 8

sentiasa ter ambar dalam in atan8 hadir dan hidup dalam hati serta jiwa8 8iradah atau kemahuan dan kea*aman dalam jiwa untuk melakukan apa "an disukai dan diredai oleh Allah

Akidah akan memberikan tena a kekuatan

Felasn"a akidah Islam adalah tena a 8

kuasa pen"edar dan pen erak kepada hati ke!il atau rasa akhlakn"a2

#enjadikan manusia "an

berakidah itu merasa takut kepada Allah diatas setiap tin kah lakun"a2 dan akan diadili oleh Allah

#erasakan dirin"a diawasi oleh Allah

;iman Allah dalam surah al 9ahl 8

'

Bagi orang-orang yang tidak

beriman dengan Hari Akhirat mempunyai sifat-sifat yang buruk.

Kepentingan !lmu Aki ah


Ilmu Akidah amat pentin

kepada setiap oran

muslim kerana:
%2 Ilmu akidah merupakan asas kepada ilmu-

ilmu a ama "an lain


&2 pun!a berlaku pen"elewen an a ama

adalah kerana kuran memahami tentan asas akidah Islam serta pen hujahann"a
Akidah kun!i utama kearah keja"aan8

kesejahteraan dan peradaban

Kepentingan Akhlak
Giantara kepentin an akhlak adalah:
%2 Akhlak merupakan keperluan manusia

"an menjadi topik pentin perbin!an an dalam setiap baha ian !ara hidup muslim

&2 Akhlak merupakan

aris pemisah antara oran "an berakhlak den an oran "an tidak berakhlak 2

(2 Akhlak merupakan roh ba i Islam2

A ama tanpa akhlak samalah seperti jasad tidak bern"awa2


K2 Akhlak ju a merupakan nilai "an

dapat menjamin keselamatan manusia daripada api neraka2 Islam men an ap mereka "an tidak berakhlak tempatn"a dalam neraka

'2 Akhlak merupakan !iri-!iri kelebihan

diantara manusia kerana akhlak lamban kesempurnaan iman8 ketin ian takwa dan kealiman oran "an berakal2 #aksud sabda 9abi : Orang yang sempurna imannya ialah meraka yang paling baik akhlaknya.

L2 3ekaln"a sesuatu ummah kerana kukuh

akhlakn"a dan sebalikn"a runtuh sesuatu ummah itu kerana lemah akhlakn"a2
/2 3etiadaan akhlak "an

baik pada diri seseoran atau mas"arakat akan men"ebabkan berlaku pelba ai krisis dalaman dan luaran seperti krisis nilai diri8 keruntuhan rumahtan a8 kemunduran 8 masalah sosial dan seba ain"a "an boleh membawa kepada kehan!uran sesebuah 9e ara2

Akhlak para sahabat


Galam Islam8 Sahabat "asulullah S#A#$# (

Arab MNOPQD? %) bermaksud mereka "an hidup semasa *aman ba inda lalu men enali dan menjadi rakan seperjuan an 9abi #uhammad s2a2w2 semasa men emban kan Islam2

Ibnu 5ajar al-Asqalani as"-S"a;iRi pernah

berkata: "Ash-Shabi (sahabat ialah orang yang bertemu dengan !asulullah SA"# beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan $slam"S%T

3edudukan para sahabat san at istimewa dan

kehidupan mereka diredai olah Allah S1$ dan rasul-9"a2 )irman Allah S1$ "an bermaksud: %an orang-orang yang terdahulu - yang mulamula (berhi&rah dan memberi bantuan dari orang-orang 'uha&irin dan Ansar# dan orangorang yang menurut (&e&ak langkah mereka dengan kebaikan (iman dan taat # Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan %ia# serta ia menyediakan untuk mereka syurgasyurga yang mengalir di ba(ahnya beberapa sungai# mereka kekal di dalamnya selamalamanya) itulah kemenangan yang besar. (al-

Sabda 4asulullah SA1: Sebaik-baik kurun

adalah generasiku# kemudian generasi berikutnya# kemudian generasi berikutnya. (riwa"at Bukhari dan #uslim)2

Ibn :mar r2a2 men atakan8 "Sesiapa yang

men*ari teladan# hendaklah meneladani generasi yang terdahulu# iaitu para sahabat !asulullah SA". 'erekalah generasi terbaik umat ini# hati mereka lebih bersih# ilmu mereka lebih dalam# dan mereka sangat &auh dari sikap berlebihan.

Samb2
seba aimana ;irman Allah :

terjemahan :++ Allah reda akan mereka dan mereka pun reda ( serta bersyukur akan nikmat pemberian,-a. Balasan yang demikian itu untuk orang . orang yang takut ( melanggar perintah /uhannya. ( surah al Bayyinah ayat 0

tu asan
Buat satu pembentan an men enai :

Kein ahan Akhlak Para Sahabat "asulullah Sa&#

Perkemban an Ilmu Akidah


Ilmu Akidah melalui *aman-*aman berikut:
%2Uaman 4asulullah &2Uaman 3hula;ak al 4as"idin (2Uaman Bani :mai""ah K2Uaman Bani Abasia"ah .2Uaman Sesudahn"a

Akidah Uaman 4asulullah ('&&'(&m)


3eper!a"aan kuat dan kukuh Bersih daripada s"irik dan khura;ak $idak timbul perbahasan dan pertelin kahan

pendapat 3e;ahaman mendalam terhadap a ama

Sebab tidak timbul pertelin kahan %2 )aham den an maksud a"at dan sebab

penurunan &2 Persoalan dikemukakan terus kepada 4asulullah (2 Fawapan 4asulullah dapat memuaskan hati mereka

Akidah di*aman 3hula;a7 al 4as"idin ('(&-'+%m)


Akidah kukuh seba aimana di *aman rasul Perselisehan timbul han"a masaalah

!awan an sahaja Beriman men ikut *ahir a"at #en elakkan diri dari mentakwilkan a"at mus"abahah

Uaman Abu Bakar ban"ak ditumpukan

kepada memeran i oran murtad8 en an memba"ar *akat dan kemun!ulan nabi palsu

Uaman :mar sibuk memperluaskan

pen"ibaran dakwah Islam keseluruh semenanjun Arab

Uaman :thman berlaku per olakan politik

men akibatkan pembunuhan :thman Uaman Ali berlaku perpe!ahan umat Islam sehin a berlaku peperan an Si;;in dan majlis $ahkim
:mat Islam berpe!ah kepada ti a

olon an: Pen ikut Ali2 #uawiah 3hawarij

Akidah di*aman Bani :mai""ah(''%-L.-m)


:mat Islam mula membahaskan persoalan

akidah dan hukum-hukum #empersoalkan qada dan qadar dan kebebasan kehendak manusia 5ukum mukmin dan ka;ir kerana dosa besar Vahir ma*hab 3hawarij8 6adariah Fabariah dan #urjiah

Akidah di Uaman Abasiah(L.-%&./)


:mat Islam bertambah ramai Iran

bukan Arab memeluk Islam membawa bersama akidah "an salah penterjemahan

3emasukan ilmu-ilmu ;alsa;ah ,reek melalui ,olon an #ukta*ilah men

unakan Ilmu ;alsa;ah ,reek menjelaskan persoalan akidah Islam mereka dapat mempen aruhi khali;ah seperti al #akmun8 al #uktasim mene akkan akidah sebenar seperti Abu 5asan al As"ari dan Abu #ansor al #aturidi iaitu olon an ahlu Sunnah wal

Vahir tokoh-tokoh "an

Akidah Uaman Sesudah Abasi""ah (%&./m)


Gi *aman ini pen ikut al As"ari telah jauh

men!eburkan diri dalam ilmu ;alsa;ah dan mantik2 #en!ampurkan semua ilmu 3alam seba aimana "an di lakukan oleh al Baidawi di dalam kitabn"a al $awali dan Abdul Gin al Vai i dalam kitabn"a al #uwaki;2 #a*hab Al As"ari berkemban pesat ke serantau hin a tiada la i ma*hab "an menandin i selain daripada ma*hab 5ambaliah "an tetap bertahan dalam ma*hab Sala;2 Permulaan abad / hijrah lahir di Gams"ik lahir seoran ulama besar bernama $aqiudin ibnu $aimi"ah "an menentan arus berlebihan dalam men!ampurkan ;alsa;ah dan tauhid Ibnu $aimi"ah membela ma*hab sala; dan membantah pendirian E pendirian olon an E olon an al As"ari dan

PH4$:#B:5A9 GA9 PH9GAPA$ #AU5AB #AU5AB

#a*hab-ma*hab Akidah
Berkaitan den an si;at Allah dan perbahasan berhubun den an qada7 dan qadar telah men"ebabkan mun!ul berba ai E ba ai ma*hab dan ;ahaman serta berpe an den an iktikad masin -masin iaitu: S"iah 3hawarij 6adariah Fabariah #urjiah #ukta*ilah Ahli al Sunnah wal E Famaah

#a*hab S"iah
Hrti pada bahasa0 pen ikut Hrti pada istilah: pen ikut saidina Ali atau

kaum "an beriktikad bahawa saidina Ali adalah berhak menjadi khali;ah men anti nabi #uhammad

Pendapat S"iah

Pendapat S"iah terhadap imam2 3hali;ah Abu

Bakar8 Imar dan :thman tidak sah 9abi telah menunjuk kepada S2 Ali seba ai pen anti selepas kewa;atan Sesiapa "an tidak meneriman"a adalah ka;ir 3hali;ah adalah imam 2 pan kat tertin i dalam Islam bahkan menjadi salah satu rukun iman 3hali;ah adalah maksum2 3edudukann"a "an sama den an nabi8 tidak boleh dikritik

Beberapa pendapat S"iah "an lain


%2 $auhid &2 Adlu ( keadilan ) (2 9ubuwah K2 Al 6uran .2 3itab hadis '2 $aqiah L2 5ukum E hukum Allah

$auhid
S"iah per!a"a Allah itu ada8 esa2 3e"akinan

ini tiada be*an"a den an muslim lain2 Be itu ju a den an si;at si;at $uhan "an lain

Adlu(keadilan)
Berke"akinan Allah #aha Adil2 $idak melakukan

ke*aliman Allah bersih dari si;at ke!a!atan dan ke!elaan2 Sesuatu dilakukan den an hikmahn"a2 Semua perbuatan Allah ada tujuan dan hikmahn"a2 Semua "an di!ipta oleh Allah adalah baik dan tiada "an tidak baik2 )ahamann"a sama den an #ukta*ilah2

9ubuwah
3eper!a"aan terhadap nabi dan rasul tidak

berbe*a den an ;ahaman muslim "an lain2 9abi diutuskan oleh Allah untuk membimbin manusia8 memberi khabar embira dan memberi khabar siksa atau an!aman2 Fumlah nabi: %&K8--- oran 2 9abi #hammad adalah nabi dan rasul terakhir

Al quran
:lama S"iah men aran

ban"ak kitab berkenaan penukaran atau pen"elewen an al 6uran $erdapat satu surah tambahan "an dinamakan Surah 1ila"ah2 Surah ini men"ebut kewalian Ali seba ai imam selepas 4asulullah2 S"iah tidak menerima al 6uran masha; :thmani

3itab 5adis
,olon an S"iah tidak men iktira; keban"akan

hadis "an dipe an oleh ahli Sunnah (Sahih #uslim8 Sahih Bukhari dsb) #ereka menerima hadis "an diriwa"atkan oleh oran S"iah dan sesuai den an ;ahaman mereka Wan dinamakan kitab al 3a;i

$aqiah
$aqiah menurut ahli Sunnah bererti

men"embun"ikan keper!a"aan seseoran disebabkan takut kepada ben!ana atau kebinasaan den an men*ahirkan persahabatan bersama musuh8 pada hal hatin"a tetap den an keben!ian 8sementara menun u peluan keluar dari kesempitan tersebut 2 Sebalikn"a olon an S"iah menjadikan amalan taqiah ini seba ai satu prinsip asas "an wajib

5ukum E hukum Allah


$erdapat per!an

ahan dalam masaalahmasaalah hukum seperti membenarkan nikah mutaah dan nikah anak saudara lelaki atau perempuan den an bapa atau emak saudaran"a2

Pe!ahan E pe!ahan ma*hab s"iah


3umpulan S"iah san at ban"ak 0
S"iah 3isariah S"iah Uaidiah S"iah Imamah S"iah ,hulat S"iah Islamiah

Berikan ulasan & amalan S"iah "an

bertentan an den an Ahlu Sunnah wal Famaah

#a*hab 3hawarij
,olon an berpendapat khali;ah tidak boleh di

tentukan kepada keturunan Saidina Ali sahaja tetapi di pilih dari seluruh umat Islam

lahir selepas berlaku majlis $akim Asaln"a adalah pen"okon ,olon an "an

Saidina Ali

bertentan an den an puak s"iah

$idak bersetuju den an #ajlis $akim di mana

Saidina Ali terlu!ut seba ai 3hali;ah se!ara tipu helah sementara #uawi"ah di lantik seba ai 3hali;ah

#emben!i Saidina Ali kerana

men an ap beliau lemah dalam mene akkan kebenaran ju a memben!i #uawi"ah

Sembo"an mereka

maksudn"a tidak ada hukum ke!uali hukum Allah

#en hukumkan Saidina Ali dan

#uawi"ah serta pen"okon E pen"okon meraka ka;ir

#a*hab 3hawarij berpe!ah kepada beberapa olon an:


,olon ,olon ,olon ,olon ,olon ,olon

an an an an an an

A*arikah 9ajdah Sa;ariah Ajaridah Abadiah Saalibah

Pendapat E pendapat 3hawarij


1ajib keluar daripada men"okon

Saidina Ali dan #uawi"ah2 #ereka men utamakan soal ini dari "an lain Perkahwinan tidak dapat di sahkan sehin alah kedua belah pihak keluar daripada men"okon Ali dan #uawi"ah #en hukumkan ka;ir kepada semua oran E oran "an membuat dosa E dosa besar 1ajib menderhaka kepada iman kalau ian"a men"alahi sunnah 4asul Imam atau khali;ah boleh di lantik walaupun bukan daripada suku 6urais"8 melantik imam harus dan sah kepada sesiapa saja dari umat islam

,olon an #urjiah

#urjiah bererti oran E oran "an menan uhkan atau memberi harapan Sebab di namakan #urjiah kerana : ,olon an ini sen aja melewatkan kerja dari niat dan qasad Puak ini sen aja menan uhkan hukuman ke atas oran E oran "an melakukan dosa E dosa besar hin a ke hari akhirat Puak ini memberi harapan s"ur a kepada oran E oran "an beriman walaupun melakukan ban"ak maksiat

%2 &2 (2

Asal usul #urjiah


$erdapat sekumpulan umat Islam "an

menjauhkan diri dari pertikaian "an tidak mahu ikut me"alahkan oran lain8 tidak terikut E ikut men hukumkan ka;ir atau itu atau oran

men hukumkan Islam pada oran

ini

Pendirian seperti ini ju a dianuti oleh beberapa

sahabat 9abi seperti Abdullah bin :mar8 5asan bin Sabit8 Abdullah bin Salam 8 Saad bin Abi 1aqqas2 Ali dan #uawi"ah2 Bahkan suka menjauhkan diri daripada politik8

#ereka tidak men"okon

Pe!ahan olon an #urjiah


Abi Giah pemimpin"a Abidul beberapa

ma*hab "an mun!ul di kalan an #urjiah di namakan men ikut nama pemimpin al Samri8

,olon an Wunusiah pemimpin"a Wunus ,olon an al ,hasaniah pemimpinn"a

,hasan al 3u;i8 olon an Saubaniah pemimpin"a Sauban #arji7

6AGA4IA5
Siapaakah

olon an 6adariah Apakah perinsip utama 6adariah Siapakah pen asas 6adariah Apakah kesan buruk pe an an akidah 6adariah kepada umat Islam

#a*hab 6adariah
Sebuah ma*hab "an

mun!ul di Basrah2 Berikutan perbin!an an hebat oran Islam men enai qada7 dan qadar 9ama ma*hab ini diambil daripada perkataan qadar2 #ereka men atakan se ala kerja manusia itu terjadi den an kehendak dan kuasan"a sendiri2 Allah han"a men"ediakan peruntukan kepadan"a2

Pendapat - pendapat 6adariah


#anusia itu bebas melakukan sesuatu

menurut kehendakn"a sendiri2 #ereka seterusn"a per!a"a bahawa $uhan tidak menentukan apa apa takdir kepada manusia2

Pen asas ma*hab ini bernama #a7bad bin

3halid al Fuhani dan ,ha"alan ad -Gimas"qi2


Gi katakan bahawa oran

"an pertama memperkatakan qadar ini adalah seoran 3ristian "an memeluk Islam tetapi kemudiann"a memeluk 3ristian semula2dari ;ahamann"a itulah diambil oleh #a7bad dan ,ha"alan

#a*hab Fabariah
#a*hab ini mun!ul di 3u;ah pada *aman

:ma""ah2 Giketuai oleh seoran "an berasal dari 3harasan bernama Fahmu bin Sa;wan 9ama Fabariah diambil daripada perkataan jabara7 "an bererti terpaksa

Pendapat Fabariah men enai perbuatan manusia


#anusia itu di a ahi dan dikuasai

sepenuhn"a oleh Allah #anusia tidak mempun"ai apa - apa usaha atau ikhtiar dalam melakukan perbuatann"a #anusia diibaratkan seperti kapas diudara "an boleh ditiup

S"ur a dan 9eraka tidak kekal8 kerana tidak

ada sesuatu "an kekal selain Allah2 Pada ;ahaman mereka maksud kekal dalam al 6uran bererti lama sahaja2 Al 6uran itu baharu8 bukan qadim2 Ini kerana ia boleh ditutur dan ditulis oleh manusia2 Allah tidak mempun"ai si;at selain *atn"a2 Allah tidak boleh dilihat di akhirat kelak2

#a*hab #ukta*illah
#a*hab "an

berpe an kuat kepada dasar kebebasan ber;ikir dan !uba melepaskan umat Islam daripada belen u taklid buta2 Pen asasn"a bernama 1asil bin Atta7 (/-%/- hijrah) Pada mulan"a dia ber uru kepada 5assan al Basri (&(-%%- hijrah) 3emudian men"isihkan diri dan berpisah dari urun"a kerana tidak bersetuju den an pendapat urun"a dalam masalah oran "an melakukan dosa besar2

Xerita 3elahiran #ukta*ilah


3etika imam 5assan al Basri sedan

men ajar dimasjid8 seoran penden ar bertan"a apakah hukum oran "an melakukan dosa besar dan mati sebelum dia sempat bertaubatY Belum pun sempat uru itu memberi jawapan8 1asil berkata bahawa oran itu bukan mukmin dan bukan ka;ir8 tetapi berada diten ah- ten ah antara duan"a2

Samb2
Sedan kan

urun"a berpendapat bahawa manusia itu ada ( ma!am8 mukmin8 ka;ir dan muna;ik2 Setelah berlaku perselisihan tersebut8 5assan al Basri men halau muridn"a itu sambil berkata8 1asil telah men asin kan diri daripada kita(i7ta*alna wasil) 2 Garipada perkataan itulah dia di elar seba ai #ukta*ilah

)ahaman #ukta*illah
#ukta*ilah men emukakan beberapa pendapatn"a berhubun den an perkata berikut:
%2 &2 (2 K2 .2 '2

Si;at Allah 3eadilan Allah Fanji baik dan an!aman Gosa besar 6adar dan Perbuatan manusia Allah berbuat baik dan membuat "an lebih baik

#ukta*ilah : Allah wajib berbuat baik dan "an lebih baik( )(


Allah wajib membuat sesuatu "an

baik dan

"an lebih baik Allah wajib men adakan se ala keperluan makhluk8dan re*kin"a Allah wajib men utuskan rasul

#ukta*ilah : Gosa Besar


Iran

Islam n"an men erjakan dosa besar tidak mukmin dan tidak ka;ir #ereka berada diantara dua keadaan ( ) Fika menin al tanpa taubat akan kekal dalam 9eraka8 tetapi siksan"a lebih rin an daripada oran ka;ir2

5uraian Pendapat #ukta*ilah: si;at Allah


#ukta*ilah mena;ikan adan"a si;at maani

Allah Alasann"a akan wujud berbilan qadim8 dimana *at Allah itu qadim dan si;at qudrat Allah ju a qadim2 Be itu ju a si;at maani "an lain2

#ukta*ilah : 3eadilan Allah


Allah bersi;at adil8 dimana manusia bebas

atas se ala perbuatan"a 2 #ereka bertindak men ikut mn ikut kehendak dan kekuasaan mereka sendiri2 Allah tidak memaksa seseoran dalam perbuatann"a ke!uali apa "an dipilihn"a sendiri 1alauba aimana pun Allah tidak men hendaki dan men"ukai keburukan Gen an demikian manusia sendiri lah sebenarn"a "an mewujudkan perbuatan baik atau buruk seperti beriman8 ku;ur dan seba ain"a2

#ukta*ilah : Fanji baik dan an!aman


Fanji baik dan an!aman ( ) ialah

tindakan Allah terhadap oran berbuat baik dan berbuat jahat2 Allah wajib membalas mukmin den an balasan S"ur a dan ka;ir den an 9eraka jika tidak tidak dikatakan adil 3eadilan men hendaki oran "an berbuat baik diberi anjaran baik dan oran "an bersalah diberi hukuman

#ukta*ilah : 6adar dan perbuatan manusia


Bahawa Allah bijaksana dan Adil 8 tidak

mun kin Allah mem hendaki manusia berbuat sesuatu "an bertentan an den an kehendakn"a2 #anusia sendiri "an mewujudkan perbuatan -perbuatan baik dan jahat Allah han"a men"ediakan kuasa dan kehendak kepada manusia2 Allah tidak ada !ampur tan an dalam perbuatan manusia2

Ahlu Sunnah 1al Famaah


Pe an an terban"ak oran -oran Islam Pen asas Abu 5asan al As"ari (&'-- (&Kh)

bertempat di Basrah dan Abu #ansur al #aturidi menin al ((((h) bertempat di Samarkhan ,olon an "an menentan semua ma*hab "an men"elewen dan membawa umat Islam berpe an Al 6uran dan Sunnah

Pendapat Ahlu Sunnah: Perbuatan manusia


Bahawa Allah telah men!ipta perbuatan

hamba "an berbentuk usaha dan ikhtiar2 Gen an itu mereka bebas men unakan samada hendak membuat sesuatu atau tidak dan mereka ditakli;kan mematuhi hukum-hukum "an diwajibkan keatasn"a2

Samb2
Pilihan perbuatan manusia adalah dari

manusia sendiri: Maksudnya: Baginya ganjaran apa yang diusahakan dan kecelakaan pula atasnya apa yang diusahakan

Samb2
,olon an al As"ari mentakri;kan usaha a$ *$

(! a"a# : %uasa d&n'an (&)*ua+an %&#&ndak ,anus!a +&)#ada( s&sua+u (&)*ua+an

Ahlu Sunnah: Si;at Alllah


Bahawa Allah bersi;at den an si;at- si;at

kesempunaan "an la"ak ba in"a2 Seperti berkuasa8 berilmu dan seba ain"a

Gen an si;at berkuasa Ia men adakan

sesuatu mumkinat dan den an si;at Iradah Ia menentukan apa "an harus ada pada mumkinat

Ahlu Sunnah: Gosa Besar


Iran

mukmin "an melakukan dosa besar itu belum u ur imann"a8mereka masih dikira beriman2 #ereka "an mati wajib disempurnakan seperti mukmin "an lain Balasan diakhirat mereka tidak kekal dalam 9ereka2

Ahlu Sunnah: Fanji baik dan an!aman


5arus Allah membalas mukmin den an

S"ur a dan ka;ir den an 9eraka dan #aha Pemurah

Allah bersi;at #aha Adil8 #aha Pen ampun $idak memasukkan ka;ir dalam 9eraka

tidak menunjuk ketidakadilan Allah8 bahkan Allah maha berkehendak dan Gia men hendaki keatas sesuatu2

Ahlu Sunnah: #elihat Allah


#elihat Allah di akhirat kelak adalah harus

Pada akal dan wajib pada s"arak $erdapat nas "an men"atakan Allah dapat dilihat ;irman Allah : -./0 12 3 -.40 5678 97: surah al 6iamah a"at

&&

Kelahiran !lmu 'auhi


Para pen"elidik berpendapat ada dua ;aktor "an men"ebabkan 3elahiran dan pertumbuhan Ilmu tauhid )aktor dalaman )aktor luaran )aktor dalaman bermaksud ;aktor ter!etus dari doron an a ama Islam sendiri

)aktor dalaman
)aktor dalaman bermaksud ;aktor ter!etus dari doron an a ama Islam sendiri Peranan al 6uran al6uran meneran kan iktikad "an salah dan menjelaskan kepalsuann"a2)irman Allah8 surah al Fathiah a"at &K

OZ[ O\P][ ^_`] O\]aD? ObcO\d e? fg OZ ?_DOh[ ig j? ,iAk lZ mDnN ig? OZ[ ogaD? e? ObpAqr j_bsr e?
maksudn"a: 'ereka itu (atheis berkata hidup

hanya didunia saha&a# disini kita hidup dan mati dan yang membinasakan kita hanya masa# padahal mereka tidak ada pengetahuan tentang itu# mereka hanya berdasarkan sangkaan saha&a

Allah menjelaskan kein karan mereka

memper!a"ai keban kitan semula Al 6uran menolak dakwaan "an tidak men aku ada $uhan :lamak men ikuti lan kah al 6uran8 mereka buktikan kesalahan dan kepalsuan musuh Islam2

Al 6uran men ajak manusia memahami

persoalan tauhid8 ketuhanan8 perhubun an antara $uhan dan makhluk2 Si;at-si;at Allah dan seba ain"a2 - tuv wx @DO> _g e? MD? e ipNy MAD? ipDz 102{O|]e?Al 6uran menetapkan si;at-si;at Allah "an tidak men"amai9"a samada pada *at8 si;at dan perbuatan2 }\`~D? _g[ ,tuv MA`x \D 11y_D? -o\QD? $erdapat a"at-a"at muhkam dan mutas"abih2 5 :M _? o|D? fAk l`doD?

Peranan 5adith 9abi


3elahiran hadith-hadith palsu men"ebabkan

ulamak berusaha menolak hadith-hadith tersebut $erdapat olon an "an men adakan hadith palsu den an mensi;atkan Allah den an keterlaluan 3elahiran berba ai kumpulan dan aliran umat Islam ketika itu 3emasukan bukan Arab "an membawa masuk ke;ahaman lama mereka kedalam akidah Islam2

(2 Perselisihan politik umat Islam


Perebutan jawatan khali;ah diantara Ali dan

#uawiah Berlaku peperan an Si;;in 3eputusan majlis $ahkim men"ebabkan s2 Ali terlu!ut jawatan se!ara tipu helah 3elahiran olon an 3hawarij 3hawarij men hukumkan mukmin berdosa besar seba ai ka;ir

)aktor Vuaran
Vahir dari oran ka;ir Wahudi dan 9asrani $imbul perbahasan den an Wahudi dalam

masalah *at Allah8 dan si;at-si;at9"a dan masalah tan*ih dan tas"bih Perbahasan diantara Islam dan kristian men enai 3alam Allah8 khlqu al 6uran 8 *at Allah dan si;atn"a serta perhubun an jauhar dan aradh Perbahasan den an a ama #ajusi dalam masalah al s"ar ()dan al khair()8 al solah wal aslah () (dan seumpaman"a2

A ama Wahudi
Pertentan an ketara antara Wahudi dan Islam:
Wahudi men an ap mereka ban sa pilihan #ereka mena;ikan kerasulan 9abi #uhammad al6uran men isahkan kede ilan Wahudi8

mensi;atkan seba ai musuh ketat Islam2 Wahudi men"erapkan maklumat ;alsu kedalam a ama Islam melalui kerjasama penditan"a 4amai Wahudi memeluk Islam se!ara ni;ak seperti Ibnu Saba7 dan Ibnu Sura2 #ereka menerapkan keper!a"aan melampau seperti kekudusan Ali8 tas"bih dan tajsim #ereka menerapkan hadith hadit ;alsu dan kisah Israili"at dalam ajaran Islam2

Agama Kristian
$imbul perbahasan men enai masalah al-

Ittihad dan al- hulul Pada *aman 4asulullah8 oran 3ristian tidak men"ahut !abaran perdebatan dan mubahalah daripada al- 6uran2 Selepas perkemban an Islam8 mereka mula men"usun kembali pendapat mereka dalam men hadapi a ama Islam

olon an #u7ta*ilah atau al As"ari""ah

sama-sama men!ari jalan menolak pendapat kristian al 6uran telah memberikan aris panduan untuk menolak dakwaan kristian itu2 $okoh E tokoh As"ariah "an terkenal den an perdebatan den an kristian ini ialah Ibn 5a*m 8 Imam al 5aramain al Fuwaini8 al Baqilani dan al S"ahrastani2 5asil daripada perdebatan ini telah melahirkan Ilmu tauhid "an len kap khususn"a men enai si;at E si;at Allah2

Gr Subhi telah berpendapat bahawa ban"ak

masalah "an timbul di dalam perbahasan Ilmu al- 3alam adalah berlaku den an sebab perbin!an ann"a den an oran E oran 3ristian terbesar di dalam Ilmu 3alam iaitu masalah al- 6uran itu makhluk dan 3alam Allah adalah lahir dari perbahasann"a den an oran E oran 3ristian2

bahkan masalah "an

(aktor Agama (arsi


Perselisihan "an

berlaku antara Islam dan a ama )arsi ialah dalam masalah $auhid "an berpun!a dari perbahasan akhlak8 khususn"a dalam penta;siran asal kejadian al shar(.;)

(aktor (alsa)ah *reek pen aruh ;alsa;ah ,reek dan keilmuan dan perkemban an pemikiran Islam be itu ketara sekali8 khususn"a dalam Ilmu 3alam2 3en"ataan ini tern"ata dalam beberapa pandan an ahli mutakallimin men enai persoalan si;at Allah dan hubun an"a den an ;alsa;ah ,reek2 Xontohn"a Fahmu pernah berkata bahawa tidak boleh di ketahui sesuatu sebelum di jadikan9"a : sekiran"a di ketahui9"a kemudian menjadikan sama ada akan kekal Ilmun"a seba aimana "an sedia

Samb2
3alau kekal maka ia jahil8 kerana ilmu akan

menjadikan berlainan den an ilmu "an telah di jadikan2 Sekiran"a tidak kekal maka akan berubah ilmu9"a 8 sedan kan "an berubah adalah makhluk bukan kepada "an qadim2

(aktor +uaran ,ang +ain


-abaran baru kepa a umat an ulama !slam# Xabaran ini bermula apabila ramai di

kalan an oran asin "an memeluk a ama Islam tetapi tidak memahami benar E benar ajaran Islam2 Aqidah "an lama ju a masih la i mempen aruhi jiwa mereka2

IS:-IS: A3IGA5

BA$AS-BA$AS 3:):4
3u;ur pada bahasa: in kar

#enurut Abu )aris : ku;ur lawan kepada iman disebut ku;ur kerana perbuatan men"embun"ikan dan menutup kebenaran

Samb2
3u;ur pada istilah: 3eluar dan men"elewen daripada landasan iman2

Samb2
3u;ur dan iman adalah dua perkara "an

berlawanan
Iman : membenarkan (tasdik) serta patuh

dihati terhadap se ala berita "an dibawa oleh 9abi #uhammad SA1 dan amalan s"arak "an mas"hur2 3u;ur: menolak kebenaran Islam

Samb2
Ibnu 6a""im dalam kitabn"a 'adari& al .

Salikin 8 ku;ur terbaha i dua: % 3u;ur As har &2 3u;ur Akbar

Samb2
3u;ur as har adalah:

Perbuatan "an tidak men"ebabkan oran melakukan"a terkeluar dari Islam atau menjadi murtad2 5an"a dikira brdosa besar kerana melan hukum s"arak Balasann"a dia*abkan dalam api neraka tetapi tidak kekal

ar

Samb2
Xontoh: 4asulullah pernah bersabda8

Sesiapa "an men"etubuhi perempuan "an sedan haid atau men"etubuhi perempuan melalui duburn"a atau berjumpa den an tukan nujum8 kemudian memper!a"ain"a 8 maka sesun uhn"a dia telah ku;ur den an apa "an telah diturunkan kepada 9abi #uhammmad (s2a2w2)

3u;ur Akbar
Ialah perbuatan men"ebabkan oan

"an melakukan"a murtad8 terkeluar dari a ama Islam dan masuk neraka kekal didalamn"a2

. jenis ku;ur akbar: %2 3u;ur $akdhib : ku;ur den an sebab

mendustakan hukum s"arak &2 3u;ur Istikbar wa Iba7 : ku;ur den an sebab kesombon an dan keben!ian terhadap hukum Islam

(2 3u;ur Irad: ku;ur kerana en

an menerima kebenaran Islam atau berpalinh daripadan"a2 K2 3u;ur S"ak : ku;ur kerana s"ak tentan kebenaran Islam atau mera uin"a2 .2 3u;ur 9i;ak: men"embun"ikan keku;uran diri den an mempamerkan tin kah laku seperti seoran "an beriman2

Perkara-perkara "an membatalkan iman


%2 S"irik (mempersekutukan) Allah

dalam ibadah Xontoh: berdoa dan meminta pertolon an kepada oran -oran "an telah mati Berna*ar dan men"embelih kerana mereka

Samb2
ii) iii) i) ) i)

#enjadikan sesuatu seba ai perantaraan diantara dirin"a den an $uhan $idak men ka;irkan oran -oran mus"rikin atau membenarkan ideolo i mereka2 Beriktikad undan -undan !iptaan manusia lebih sempurna Ben!i den an s"ariah "an dibawa oleh 4asulullah #empersendakan sesuatu ajaran "an telah dibawa oleh 4asulullah

Samb2
ii)

Sihir iii) #embantu oran mus"rikin menentan oran -oran Islam 8 ;irman Allah bermaksud: (ahai orang-orang yang beriman # &anganlah kamu mengambil orang-orang -ahudi dan ,asrani itu sebagai teman rapat. i) Berpalin se!ara keseluruhan dari a ama Allah

S"irik
$auhid lawan ba i s"irik S"irik pada bahasa: menjadikan sesuatu

sekutu den an "an lain Ibn #an*ur: s"irik ialah menjadikan Allah sekutu ba i9"a dalam kerajaan Allah

S"irik dari sudut Istilah: ada dua pen ertian

"an berbe*a i) S"irik akbar: perbuatan men"ekutukan Allah merupakan dosa palin besar Ii) s"irik as har : melakukan suatu perbuatan bukan kerana Allah seperti riak8ni;aq dan seba ain"a

rin kasn"a
s"irik ialah satu bentuk ke"akinan "an

men akui adan"a sekutu ba i Allah (s2w2t2) dalam kekuasaan-9"a2 Ia termasuk memper!a"ai8 men"embah8 meminta dan men harapkan sesuatu selain Allah (s2w2t2)2 s"irik boleh membawa kepada murtad dan ka;ir terhadap Allah (s2w2t2)2

Samb2
#en"amakan makhluk den an si;at Esi;at

uluhi""ah dan rububi""ah Allah bererti telah mens"irikkan Allah Sekali pun dihati dan lidahn"a mela;a*kan kata-kata iman kepada Allah

#aksud a"at %-' surah Wusu;: %an (orang-

orang yang beriman kepada Allah kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukan-,ya &uga dengan yang lain. Gen an lain perkataan8 betapa ramai oran "an men akui dirin"a beriman kepada Allah8 namun dalam pada itu mereka tidak terlepas dan sun"i dari melakukan amalan s"irik kepada Allah

Felas bahawa s"irik merupakan amalan

"an boleh membatalkan iman dan Islam seseoran #uslim2 #asih kedapatan umat Islam "an jahil tentan hal s"irik ini sehin a tidak dapat membe*akan antara amalan "an dis"ariatkan Islam den an amalan "an berunsur s"irik8 tak kira sama ada ia dilakukan se!ara sedar mahupun se!ara tidak sedar2

Seba ai !ontohn"a8 keper!a"aan bahawa

pokok pulai "an men eluarkan air pada waktu malam di 3ampun Bukit Bidan 8 Selisin 8 Pasir Puteh seba ai air keramat adalah s"irik men ikut hukum Islam2

;irman-9"a "an

bermaksud: 1atakanlah2 'arilah supaya aku ba*akan apa yang telah diharamkan /uhan kamu kepada kamu iaitu &anganlah kamu sekutukan dengan Allah sesuatupun dan hendaklah (kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa.345 S%T Surah al-An7am8 a"at %.%

Allah s2w2t2 memberi amaran keras terhadap

oran "an melakukan s"irik kepada-9"a den an tidak men urniakan keampunan kepada n"a2 ;irman-9"a "an bermaksud: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukan-,ya (dengan sesuatu apa &ua dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendaki-,ya (menurut peraturan syariat-,ya . %an sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain # maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang terbesar. 345 S%T Surah al-9isa78 a"at K/da

Sabda 4asulullah "an

bermaksud: 6auhilah dan hindarilah perkara-perkara yang membinasakan. 1emudian para sahabat bertanya2 Apakah dia perkaraperkara itu# (ahai !asulullah7. 8antas baginda men&a(ab2 (salah satu yang terbesar di antaranya ialah melakukan syirik kepada Allah ++.. . 345 S%T 5adis riwa"at Bukhari dan #uslim

Fenis-jenis s"irik
S"irik dikate orikan kepada dua jenis iaitu s"irik "an besar atau s"irik "an n"ata

dan s"irik "an ke!il atau s"irik "an tersembun"i

S"irik besar
S"irik "an

besar atau s"irik "an n"ata itu ialah memper!a"ai adan"a sesuatu "an setara dan setandin den an Allah "an ditujukan kepadan"a doa permohonan8 "an diuntukkan kepadan"a satu-satu upa!ara ibadat dan ju a "an ditakuti bala ben!anan"a2

S"irik ke!il
S"irik "an

ke!il pula atau "an tersembun"i pula ialah keper!a"aan8 perkataan atau perbuatan "an men"ebabkan berlakun"a s"irik terhadap kekuasaan atau undan undan peraturan Allah2

Amalan-amalan "an termasuk dalam s"irik "an tersembun"i amat ban"ak8 di antaran"a:#emper!a"ai sesuatu "an menjadi sebab itu den an keadaan hakikatn"a memberi kesan "an baik atau buruk2 #enaruh perasaan takut dan erun kepada kekuatan sesuatu "an lain daripada Allah2

samb
#enumpukan harapan kepada sesuatu

"an lain daripada Allah2 Bersumpah den an sebaran sebutan "an lain daripada men"ebut nama atau si;at Allah2 #en atakan: 3alaulah tidak kerana pertolon an Allah dan pertolon an si polan dan si polan8 tentulah aku tidak akan berja"a 2

#en atakan: 3alaulah tidak kerana a"am

berkokok8 polis meronda atau seba ain"a8 tentulah rumahku dimasuki pen!uri2 #elakukan sesuatu ibadat atau da"a usaha pen orbanan atau perjuan an bukan kerana menjunjun perintah Allah semata-mata tetapi ju a untuk tujuan-tujuan "an lain2

samb
4asulullah s2a2w2 menambahkan la i beberapa

amalan "an termasuk dalam kate ori s"irik tersebut2 Sabda ba inda "an bermaksud: Sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takuti akibat buruknya menimpa kepada kamu ialah syirik yang ke*il. Sahabat-sahabat bertanya2 Apakah dia itu syirik yang ke*il# (ahai !asulullah79 Baginda men&a(ab2 (Syirik yang ke*il itu ialah riya:. Allah s.(.t. akan berfirman pada hari kiamat nanti apabila manusia datang dengan amal masingmasing2 ;ergilah kepada mereka yang kamu melakukan riya: semasa di dunia dahulu (untuk menun&ukkan kepada mereka kemudian lihatlah adakah kamu akan perolehi sebarang balasan di sisi mereka. 345

Selain itu8 amalan tawar jampi8 tan kal

a*imat dan ilmu pen asih ju a termasuk antara amalan "an berunsur s"irik "an diharamkan Islam terutaman"a "an men andun i perkataan "an tidak di;ahami maknan"a atau "an berdasarkan sihir atau "an memuja hantu s"aitan dan jin iblis atau "an men andun i benda-benda "an bernajis dan kotor2

samb
Sabda 4asulullah "an

bermaksud: Sesun uhn"a tawar jampi8 tan kal a*imat dan ilmu pen asih ("an di unakan untuk menambat hati suami kepada isteri atau hati isteri kepada suami) adalah s"irik2

samb
Perlu dite askan di sini8 tidak kesemua

tawar jampi dilaran dan diharamkan Islam2 Adapun "an men unakan a"at-a"at al6uran8 men"ebut nama-9"a dan si;at-si;at9"a atau *ikrullah8 maka "an demikian itu tidak dilaran dan harus diamalkan seba aimana "an diamalkan 4asulullah sendiri dalam ha"at ba inda2

PE"S.A+A/ M0"'AD (ku)ur)


#urtad berasal daripada perkataan riddah

daripada akar kata radda "an bermaksud kembali dan dinamakan seba ai murtad kerana dia kembali kepada keku;uran2
#enurut Ibn #an*ur8 murtad itu ialah kembali

kepada ku;ur setelah menerima Islam

#urtad dari sudut istilah pula ialah keluar

daripada Islam kepada keku;uran atau ku;ur selepas Islam "an diikrarkan den an la;a* dua kalimah s"ahadah serta patuh kepada hukum daripada keduaduan"a2

Al-6al"ubi pula men"atakan murtad

seba ai memutuskan pe an an terhadap Islam den an niat atau den an perkataan atau den an perbuatan sama ada berupa persendaan8 pen hinaan atau keper!a"aan2

5ukum murtad
Al-6uran dan al-5adith telah mene askan

den an jelas berkenaan den an hukum murtad ke atas seseoran #uslim2 Allah (s2w2t) ber;irman maksudn"a: %an sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah dari agamanya (agama $slam # lalu ia mati sedang ia tetap kafir# maka orang-orang yang demikian# rosak binasalah amal usahanya (yang baik di dunia dan di akhirat# dan mereka itulah ahli neraka# kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya

samb
Galil daripada hadith "an

men"abitkan hukum murtad ialah sabda 4asulullah (s2a2w2) "an diriwa"atkan oleh Ibn Abbas "an maksudn"a: 4asulullah (s2a2w2) telah bersabda: Sesiapa yang telah menukarkan agamanya maka hendaklah kamu bunuhnya. 345 S%T 5adis riwa"at Bukhari

samb
Islam menetapkan hukuman bunuh kepada

sesiapa sahaja "an murtad atau keluar daripada a ama Islam2 Gi dunia8 dia akan dikenakan hukuman "an palin keras iaitu hukuman bunuh dan di akhirat pula8 dia akan dihumbankan ke dalam api neraka buat selama-laman"a

#urtad boleh berlaku den an berba ai !ara seba aimana berikut:i) murtad melalui perbuatan ii) murtad melalui per!akapan iii) murtad melalui iktikad i) murtad melalui keen anan dan pena;ian terhadap perintah Allah (s2w2t2)

i) #urtad #elalui Perbuatan


#urtad melalui perbuatan apabila melakukan

sesuatu tindakan atau perbuatan "an dilaran s"arak den an sen aja8 mempersendakan hukum Allah8 memandan rin an atau mahu menentan hukum Islam2 matahari8 bulan atau lain-lain objek8 sen aja melempar al-6uran8 kitab hadith atau tulisantulisan "an berkaitan den ann"a ke tempat "an kotor atau hina8 sen aja mempersenda atau menentan ajaran al-6uran atau al-5adith8 men amalkan sihir dan seumpaman"a2

Seba ai !ontohn"a8 sen aja sujud kepada

ii) #urtad #elalui Per!akapan


menjadi murtad melalui per!akapan apabila dia

men aku dirin"a ka;ir atau mena;ikan Allah (s2w2t2) seba ai $uhan2 Be itu ju a jika dia men aku ada tuhan "an lain daripada Allah (s2w2t2)8 mena;ikan salah satu si;atsi;at Allah (s2w2t2) seperti mendakwa Allah mempun"ai anak8 mendakwa dirin"a menjadi nabi8 membenarkan oran lain mendakwa dirin"a menjadi nabi8 mena;ikan kewujudan para nabi dan malaikat8 mena;ikan al-6uran serta isi kandun ann"a dan lain-lain la i2

iii) #urtad #elalui Iktikad


Seseoran

Islam boleh murtad melalui keper!a"aan "an men"elewen daripada konsep akidah Islam "an sebenar

seperti me"akini bahawa alam ini wujud

se!ara semulajadi tanpa khaliq8 men an ap Allah (s2w2t2) bersi;at baharu8 beriktikad berlakun"a pen"atuan *at antara khalik den an makhluk8 memper!a"ai roh Allah (s2w2t2) boleh menjelma dalam diri seseoran dan lainlain la i iktikad "an bermaksud satu pen hinaan terhadap Allah (s2w2t2)2

i) #urtad #elalui 3een anan dan Pena;ian $erhadap Perintah Allah


Seseoran

itu boleh murtad melalui keen anann"a daripada menunaikan perintah Allah (s2w2t2)2 Ijmak ulama memutuskan bahawa seseoran "an menin alkan solat kerana men in kari ke;arduann"a dian ap murtad2 Ini berdasarkan peristiwa "an berlaku di *aman 3hali;ah Abu Bakr al-Siddiq "an telah memeran i mereka "an telah in kar tuntutan ber*akat2

KEPE"-A,AA/ ,A/* KA"0'


$erdapat sebaha ian umat Islam "an

masih terpen aruh dan berpe an pada keper!a"aan benda-benda haib seperti to"ol8 pelesit8 hantu8 bomoh dan seba ain"a2 Padahal8 keper!a"aan purba "an men andun i unsur-unsur khura;at dan tah"ul pada hakikatn"a bukan sahaja ber!an ah den an akidah Islam8 malah ia tidak dapat diterima realitin"a oleh akal "an waras dan pertimban an ilmu "an benar2

Perkara ghaib
#enurut bahasa8 istilah

haib berasal daripada akar kata ghaaba-yaghiibu-ghaiban bermaksud sesuatu "an tidak dapat dilihat atau dirasai oleh pan!aindera manusia "an lima kerana ia terlalu jauh atau pan!aindera manusia tidak berupa"a menjan kauin"a

2 #anakala menurut istilah pula8 perkara

haib merujuk kepada sesuatu "an tidak dapat dilihat atau dirasai oleh pan!aindera "an lima ba i seoran manusia biasa8 tetapi diakui dan di"akini den an jalan pemerhatian dan ;ikiran berdasarkan dalildalil "an boleh diterima oleh akal "an sempurna dan waras seperti wujud Allah dan si;at-si;at-9"a8 malaikat-malaikat8 hari akhirat8 s"ur a8 neraka dan lain-lainn"a2

Ge;inisi khura;at
3amus Arab al mujam al wasit0 Seba i !erita-!erita lama "an mempesonakan "an di!ampuradukkan den an perkara dusta 3amus dewan: Seba ai keper!a"aan karut "an diadaadakan berpandukan kepada perbuatan dan kejadian alam "an berlaku

3esimpulan0
3hura;at seba ai bid7ah akidah Iaitu apa saja keper!a"aan terhadap sesuatu

perkara "an men"alahi ajaran 4asulullah s2a2w2

5ukum beramal den an khura;at


#en amalkan khura;at dan keper!a"aan

karut boleh merosakkan akidah dan hukumn"a haram Sabda nabi "an bermaksud: Setiap bid:ah itu sesat dan setiap sesat itu akan dimasukkan kedalam ,eraka

Xontoh-!ontoh khura;at
Per!a"a kepada keramat seperti kubur8 pokok

ka"u 8 batu hikmat"an konon dapat men"embuhkan pen"akit2 #emohon bantuan daripada jin seperti adat memuja pantai8 adat merenjis tepun tawar8 dan seba ain"a

Xiri-!iri khura;at
$idak berdasarkan kepada nas s"arak Xerita-!erita rekaan 8 do en 8 kha"alan Bersumberkan keper!a"aan lama #en unakan objek tertentu seperti kubur8

pokok dan seba ain"a #empun"ai unsur ne ati; dari se i akidahdan s"ariat Islam

Pun!a amalan khura;at


3ejahilan dan kekuran an ilmu a ama

tidak !ukup pen etahuan a ama dan tidak beramal den an ilmu "an ada #elakukan sesuatu perkara men ikut na;su #en amalkan taklid buta #enerima dakwaan tanpa bukti menerima sesuatu perkara tanpa merujuk kepada "an ari;

Aliran Pemikiran Asin


Sekularisme Vibralisme 5edonisme komunisme

Sekularisme
)ahaman sekular adalah merujuk kepada perkataan Vatin iaitu sae!ulum "an bererti enerasi atau *aman2
ideolo i men atakan bahawa urusan dunia

seperti politik8 pentadbiran dan undan undan harus dipisahkan dari urusan a ama2

Sekularisme memperjuan kan hak untuk

bebas dari peraturan dan ajaran a ama Gen an kata lain8 sekularisme merujuk kepada keper!a"aan bahawa ke iatan dan keputusan "an dibuat oleh manusia8 terutaman"a "an berkaitan politik8 harus berdasarkan bukti dan ;akta bukann"a pen aruh a ama

)ahaman sekularisme ini menjadi ibu7

kepada puluhan isme "an lain2 Se!ara tidak lan sun ;ahaman ini men hasilkan penolakan terhadap hari akhirat dan manusia bebas melakukan apa sahaja2 :rusan dunia tidak ada kaitan den an a ama dan menolak a ama dalam kehidupan

Si;at-si;at Sekularisme
Pena;ian terhadap hal-hal kerohanian 2

Vahirn"a ;ahaman men atakan politik tidak ada kaitan den an a ama Pena;ian terhadap kewibawaan oran -oran "an mempun"ai kedudukan "an tin i dalam bidan a ama2 5asiln"a mereka memandan rendah terhadap ulamak8 wali atau nabi #ena;ikan adan"a nilai hidup "an tetap2 5asiln"a mereka berpendapat tidak wujud nilai-nilai "an tetap dan sempurna

Islam menolak sekular


Sekularisme suatu konsep (ideolo i) "an

amat asin dan bertentan an den an Islam Islam men!akupi se ala aspek ke iatan manusia2 Se ala erak laku #uslim sentiasa terikat dalam bidan hukum s"ariah Semua bidan aktiiti seoran #uslim dian ap seba ai ibadah Sabda 4asulullah bermaksud: %unia ini adalah kebun untk akhirat Beriman dan berbuat baik di muka bumi alah bertujuan men!ari keredaan Allah

Viberalisme
Aliran pemikiran "an

bertujuan untuk menin katkan kebebasan "an diberi kepada indiidu2 Peloporn"a adalah #artin Vuther (%K/(-%.K' #) Beliau men"ebar liberalisme a ama den an memberi hak se!ara mutlak dan kebebasan indiidu dalam menta;sirkan kitab su!i berdasarkan akal mereka )ahaman liberalisme ini ju a telah menin alkan kesan dan pen aruh "an

Vibralisme bertentan an den an Islam


)ahaman liberalisme boleh men"esatkan oran

Islam 4iwa"at Abullah Ibn Amru Ibnu al-7As berkata : Sa"a telah menden ar 4asulullah SA1 bersabda : sesungguhnya Allah tidak akan menarik balik atau men*abut ilmu pengetahuan daripada manusia begitu saha&a tetapi Allah akan menarik balik dengan mematikan para ulamak# sehingga apabila telah pupus ulamak # masyarakat akan mengangkat pemimpin mereka daripada orang &ahil . Apabila pemimpin ini ditanya # mereka mengeluarkan fat(a dan pendapat tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan# mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan

dalam bidan

ekonomi liberalisme men haruskan se ala amalan riba serta sebaran unsur "an berbentuk riba Xontoh : bank-bank dan s"arikat milik 4ot!hilds8 4o!k;ellers dan 1ardur telah memberi sokon an penuh kepada aliran liberalisme serta men eksploitasikan ke iatan ekonomi berunsur riba

Ideolo i Islam Viberal "an men"esatkan


#enurut Farin an Ialam Viberal 8 Islam Viberal

bermaksud kebebasan indiidu dan pembebasan dari struktur sosial Epolitik "an menindas2 )ahaman ini !uba men"esuaikan Islam den an realiti kehidupan moden Pemikiran ini bertentan an den an Islam kerana hakikatn"a kehidupan di*aman moden ini seharusn"a disesuaikan den an prinsip akidah dan s"ariah Islam

Isu-isu Islam Viberal


Aspek akidah #en amalkan konsep pluralisme iaitu men atakan semua a ama adalah setara; #enjadikan akal seba ai wah"u8 menurut mereka al-6uran adalah wah"u bertulis semata-mata2 #anakala akal wah"u tidak bertulis #era ui ketulinan al-6uran2 #endakwa al6uran telah diresapi den an buda"a Arab dan han"a sesuai untuk mas"arakat arab sahaja2

Aspek S"ariah #empersoalkan kaedah penta;siran al-6uran dan hadis2 #endakwa s"ur a dan neraka tidak wujud #en esa ta;siran baru konsep ibadah2 $a;siran mereka den an alasan untk memajukan umat islam #empertikaikan akhlak nabi mendakwa si;at nubuwwah 4asul seba ai si;at manusia biasa #en kritik ilmu-ilmu Islam 8 seperti Ilmu $a;sir8 Ilmu :sul al-)iqh dan lain-lain han"a

Ideolo i Viberalisme sebenar men an!am

dan memurtadkan umat Islam :mat Islam hendaklah berwaspada pen"ebarann"a terutama melalui internet8 media !etak dan elektronik "an lain2