Anda di halaman 1dari 7

SISTEM EJAAN BAHASA MELAYU

HURUF KONSONAN

HURUF KONSONAN

Dalam sistem ejaan Rumi, ada 26 huruf konsonan yang digunakan bagi melambangkan 27 fonem atau bunyi konsonan (termasuk beberapa bunyi konsonan sekunder)

Huruf

Fonem di depan

Contoh Penggunaan di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa akhir alas kami anak angin hanya apa wuquf di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak tarikh kesal diam daun pening siap buraq

b c d f g gh h j k kh l m n ng ny p q

/b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /gh/ /h/ /j/ /k/ /q/ /kh/ /l/ /m/ /n/ /ng/ /ny/ /p/ /q/

bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami kadi khusus lekas maka nama ngilu nyata pasang Quran

SUKU KATA
Terdapat sebelas pola suku kata yang berrikut: Pola (1) V (2) VK (3) KV Contoh i-bu, gu-a er-ti, ma-in ra-kit, ban-tu

(4) KVK
(5) KKV (6) KKVK (7) VKK

pin-tu, hi-lang
dra-ma, indus-tri trak-tor, elek-trik eks-port

(8) KVKK
(9) KKVKK (10) KKKV (11) KKKVK

bank-rap, kon-teks
kom-pleks stra-tegi, skru struk-tur, spring

Pemisahan suku kata pada kata dasar: Pola Contoh 1) V i-a (2) V-VK a-ur (3) V-KV u-bi, i-su (4) V-KVK u-lar, u-nit a-din-da, e-lek-trik (5) VK-KV un-ta, in-ci um-pa-ma, ar-ki-tek (6) (7) (8) (9) (10) (11) VK-KVK KV-V KV-VK KV-KV KV-KVK KVK-KV un-tuk, or-gan al-mar-hum di-a, pi-a-no se-mu-a, ma-la-ri-a ma-ut, ta-ip bi-du-an, kal-si-um ha-wa, bi-ro se-la-sih, dip-lo-ma da-pur, me-sin tam-pi, del-ta teng-ku-juh, ma-ni-fes-to

(12)

KVK-KVK

sum-pit, mag-net se-me-nan-jung, struk-

Pemisahan suku kata pada kata terbitan: Perkataan Pemisahan Suku Kata belajar be-la-jar berasa be-ra-sa berinai ber-i-nai diperkatakan di-per-ka-ta-kan katakanlah ka-ta-kan-lah keberangkatan ke-ber-ang-kat-an kesembilan ke-sem-bi-lan ketakutan ke-ta-kut-an memenuhi me-me-nuh-i mengklasifikasikan meng-kla-si-fi-ka-si-kan mengetumakan meng-u-ta-ma-kan pemprosesan pem-pro-ses-an pertunjukan per-tun-juk-an seseorang se-se-o-rang terangkat ter-ang-kat terjemahannya ter-je-mah-an-nya

Sebutan kata terbitan tidak dipenggalkan mengikut suku kata dan imbuhan, tetapi lebih kepada pemisahan sebutan. 1. Kata awalan di-, ke-, seAwalan-awalan ini diucapkan sebagai satu suku kata yang utuh, misalnya: a. diambil /di.am.bil/ b. kekasih /ke.ka.sih/ 2. Kata awalan meN- dan peNa. mengambil /me.ngam.bil/ bukan /meng.am.bil/ b. pengawas /pe.nga.was/ bukan /peng.a.was/

3. Kata awalan beR-, peR-, teRa. berada /be.ra.da/ b. perenam /pe.re.nam/ c. terikat /te.ri.kat/ 4. Kata berakhiran an, -i, dan kan
a. awalan /a.wa.lan/ b. galakan /ga.la.kan/ c. tindakan /tin.da.kan/ d. masuki /ma.su.ki/