Anda di halaman 1dari 9

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

1.0

Pengenalan

Seni dalam pendidikan menjurus kepada seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Mata pelajaran seni khususnya Pendidikan Seni Visual lebih menegaskan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh nilai estetika dan daya kreativiti individu, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Kanak kanak dilahirkan dengan mempunyai si!at yang dinamik serta berkembang mengikut !itrah semula jadi proses tumbesaran mereka. Karya seni visual yang dihasilkan ber!ungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan re!leksi pemikiran kanak kanak. Penganjuran aktiviti seni visual yang tersusun dan teran"ang dapat melahirkan kanak kanak yang mempunyai keupayaan menyelesaikan masalah serta mampu membuat penilaian dan bijak membuat keputusan. Murid boleh mempertingkatkan dan menajamkan penggunaan pan"aindera dan deria melalui proses penghasilan karya seni, produk serta objek yang terdapat di sekeliling mereka.

#aoed $oesoe! %1&'0( menyatakan baha)a seorang guru mempunyai tiga tugas utama iaitu tugas pro!esional, tugas manusia)i dan tugas kemasyarakatan %sivic mission(. Se"ara umumnya, tugas pro!esional seorang guru adalah berkaitan dengan logika dan estetika, manakala tugas kedua dan ketiga pula berkaitan dengan etika. *ugas tugas pro!esional seorang guru ialah menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai nilai lain yang belum diketahui anak didik dan se)ajarnya diketahui oleh mereka. *ugas manusia)i pula adalah tugas tugas mendidik anak murid agar menjadi manusia yang berguna kelak. *ugas tugas manusia)i itu termasuklah trans!ormasi diri dan pen"arian identiti. *ugas kemasyarakatan pula merupakan konsekuensi guru sebagai )arganegara yang baik serta melaksanakan tanggungja)ab yang telah digariskan oleh bangsa dan negara. +al ini sejajar dengan gelaran ,jurutera masyarakat- yang diberikan kepada golongan pendidik de)asa ini.

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

Setiap guru Pendidikan Seni Visual yang telah melalui latihan pro!esional %initial training( se)ajarnya menguasai beberapa disiplin ilmu untuk disampaikannya di sekolah kelak melalui jalur pendidikan. Seseorang itu tidak mungkin dianggap guru seni yang "emerlang sekiranya dia tidak menguasai pengetahuan tentang seni dengan baik. .amun begitu, hal ini bukanlah bermakna seseorang yang menguasai ilmu seni dengan baik dapat menjadi guru seni yang "emerlang. Segalanya bergantung kepada kebolehan seseorang guru itu menguasai seni mengajar %art of teaching(. Selain mengajar, seorang guru seni juga berperanan sebagai pengurus, pembimbing, motivator, pemudah "ara %!asilitator( dan inisiator bagi meningkatkan lagi kepekaan, kreativiti, daya imaginasi murid untuk men"apai pembelajaran optimum, menyeluruh dan menyeronokkan.

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

/.0 /.1

Peranan 0uru Pendidikan Seni Visual 0uru Sebagai Pengurus

Peranan utama 0uru Pendidikan Seni Visual ialah bertindak sebagai pengurus. 1pa yang dimaksudkan dengan pengurus2 0uru perlu menjalankan tugas tugas penga)asan %supervisor( serta tugas tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan murid murid agar patuh kepada peraturan sekolah serta norma hidup dalam keluarga dan masyarakat %3.4. 5onnell, 1&6/(. *akri!an ini memba)a maksud guru perlu memainkan peranan sebagai pengurus bukan sahaja dalam pentadbiran sekolah malah menjadi pengurus kepada pelajar dalam proses P 7 P. 1ntara perkara perkara yang perlu diuruskan oleh seorang guru seni ialah8 1( Menguruskan rutin bilik darjah. /( Mengurus murid murid supaya menjalankan tugasan harian. 9( Mengurus murid murid supaya mematuhi peraturan bilik darjah. :( Mengurus keadaan !izikal bilik darjah. ;( Mengurus aktiviti kumpulan. <( Mengurus karya dan hasil kerja murid. 6( Mengurus sumber, alat dan bahan Pendidikan Seni Visual. '( Mengurus bilik seni dengan sempurna dan sistematik. &( Menguruskan dan me)ujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran seni yang menyeronokkan. 10( Me)ujudkan suasana bilik darjah yang kondusi!.

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

/./

0uru Sebagai Pembimbing

1ntara lain, guru Pendidikan Seni Visual berperanan sebagai pembimbing dalam pengalaman belajar. Setiap guru seni berperanan memberikan pengetahun baru kepada murid mengenai seni, menambah baik pengalaman sedia ada serta men"ungkil bakat dan memupuk minat murid terhadap mata pelajaran Seni Visual. Proses bimbingan %!asilitasi( berlaku apabila ia dijalankan didalam kumpulan di mana peserta digalakkan mengambil tanggungja)ab di dalam hasil pembelajarannya %Van Maurik, 1&&:(. Menurut beliau juga, peranan guru adalah untuk me)ujudkan kelas yang bersi!at interaksi kolaborati! dikalangan pelajar. Sebagai pembimbing, seseorang guru itu perlu peka terhadap tingkah laku dan perkembangan spiritual murid dalam P 7 P Seni Visual. Sebagai "ontoh, jika seorang guru itu ingin mengajar murid muridnya melukis pemandangan di tepi pantai, guru tersebut perlu mengetahui pengetahuan sedia ada murid murid mengenai suasana di tepi pantai. Kemudian, guru perlu membimbing murid murid melukis gambar tersebut dengan memberikan input input baru mengenai perkara tersebut. Seterusnya, murid murid akan melaksanakan tugasan tersebut dengan bimbingan guru. Seorang guru yang berperanan sebagai pembimbing perlu mempunyai sikap sikap berikut untuk membimbing murid murid dalam P 7 P Pendidikan Seni Visual8 1( =ersopan santun /( Menghormati pandangan murid 9( Peramah :( >ujur ;( Prihatin

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

=imbingan dan dorongan guru akan membantu murid murid memahami dengan lebih jelas mengenai sesuatu konsep seni visual. Selain itu pembelajaran se"ara bimbingan akan memupuk nilai instrumental seperti berdikari, rasional, berani dan bersemangat semasa menghasilkan karya seni visual.

/.9

0uru Sebagai Motivator

Pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah bergantung kepada kebolehan guru untuk mengekalkan minat pelajar %?ri"kson, 1&6'(. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam kajian dunia pendidikan. 1pakah kebolehan yang dimaksudkan oleh tokoh tersebut2 Kebolehan yang dimaksudkan merujuk kepada kebolehan seseorang guru memotivasikan murid murid yang diajar. #alam P 7 P Seni Visual, guru perlu berperanan sebagai motivator untuk memupuk minat mereka terhadap isi pelajaran yang disampaikan dan persepsi mereka tentang kepentingan dan kegunaannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, motivasi guru juga dapat meningkatkan keyakinan diri murid dan memupuk perasaan ingin membuat yang terbaik dalam penghasilan karya seni. =agaimanakah seorang guru seni dapat memotivasikan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Seni Visual28 1( Memberi komentar yang positi!. /( 3ujudkan persaingan yang positi! dan kerjasama di kalangan murid. 9( Memilih alat dan bahan. Murid seharusnya diberikan peluang untuk memilih bahan dan alatan yang boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti seni visual.

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

:( Masa @an"ang pelajaran dengan baik dan teratur supaya murid mempunyai masa yang "ukup untuk ber!ikir, membuat eksperimentasi, dan meneroka. ;( @angsangan Pamerkan berterusan. Pameran hasil karya murid boleh merangsang pelajar untuk menghasilkan banyak lagi hasil karya seni visual. <( Pengajaran dan Pembelajaran 4leksibel 0uru pendidikan perlu !leksibel dalam proses pengajaran. Mereka seharusnya bersedia untuk mengubah "ara mengajar mengikut minat idea dan "adangan daripada murid. 6( +ormat menghormati 0uru pendidikan seni visual perlu mempunyai sikap menghormati murid dan menghargai sumbangan dan komitmen yang ditunjukkan '( Memberikan 0alakan dan Motivasi ?lakkan daripada mengkritik keterlaluan sehingga pelajar patah semangat dan tidak berminat untuk meneruskan penghasilan karya. &( Penghargaan 0alakkan dan berikan penghargaan kepada murid di atas usaha dan komitmen yang mereka berikan di dalam kelas. hasil karya murid sebagai satu bentuk sokongan

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

/.:

0uru Sebagai Pemudah 5ara

Sebagai seorang guru seni yang "ermerlang, kita perlulah mengambil kira kaedah penyampaian ilmu yang berkesan dan mudah untuk di!ahami oleh murid murid. Menurut >oy"e, =., 7 3eil, M., %/009(, hasil pengajaran yang paling penting sekali mungkin adalah meningkatkan kebolehan murid murid untuk belajar dengan lebih mudah dan berkesan kelak akibat perolehan pengetahuan dan kemahiran serta pengusaan proses pembelajaran. +al ini bermaksud, pembelajaran yang mudah akan memberi kesan yang lebih mendalam dan mudah di!ahami oleh murid. =agaimana untuk me)ujudkan pembelajaran yang mudah dan berkesan2 #alam proses P 7 P Seni Visual, guru perlulah berperanan sebagai pemudah "ara. Sebagai "ontoh, sekiranya guru mahu mengajar murid membuat kain rentang bagi menyambut hari merdeka. Seperti yang kita ketahui, kreativiti murid sekolah rendah masih di tahap sederhana. =agi menyempurnakan tugasan ini, agak sukar sekiranya guru tidak memberi bantuan yang se)ajarnya. >usteru, bagi peringkat permulaan ini, guru perlu bertindak sebagai pemudah "ara. 0uru boleh menyeidakan ,wording- yang sesuai untuk membuat kain rentang tersebut. Murid murid hanya perlu menekap huru! huru! yang telah disediakan oleh guru. #engan "ara ini, murid murid akan berasa mudah untuk menguasai kemahiran asas membuat kain rentang.

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

/.;

0uru Sebagai Anisiator

1pa yang dimaksudkan dengan inisiator2 Anisiator bermaksud individu yang sentiasa berusaha dan mempunyai jalan untuk berusaha. 0uru seni se)ajarnya mempunyai inisiati! untuk menyampaikan ilmu seni visual kepada murid muridnya se"ara berkesan. 1pabila seorang guru itu menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan P 7 P, pasti murid murid akan turut berusaha untuk melaksanakan yang terbaik dalam penghasilan karya seni. 1pakah usaha usaha yang )ajar dilakukan oleh seorang guru seni2 1( Meran"ang aktiviti seni yang menyeronokkan dan boleh disertai oleh semua murid. /( Merangsang murid mengambil bahagian se"ara akti! dalam P 7 P. 9( Memahami dinamika kumpulan. :( Membantu murid memperkembangan ilmu seni. ;( Menggunakan pelbagai kaedah dan teknik yang memudahkan murid menjalani aktiviti P 7 P seni mereka. <( Menggubah dan menyesuaikan strategi P 7 P yang dapat menarik perhatian murid. =agaimanapun terdapat pelbagai lagi usaha yang boleh ditonjolkan oleh para guru seni. Peranan inisiator yang ditunjukkan oleh seseorang guru seni se"ara tidak langsung akan mempengaruhi murid muridnya untuk turut berusaha melakukan yang terbaik dalam penghasilan karya seni.

PSV3010 Pengurusan Kurikulum PSV KBSR

Mac 2008

9.0

@BMBS1.

4alsa!ah Pendidikan Kebangsaan %4PK( merupakan penyataan yang menjadi penentu arah haluan, asa serta sumber inspirasi kepada semua usaha dan ran"angan dalam bidang pendidikan. Penghayatan terhadap 4PK merupakan tunjang kepada pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan yang meliputi semua bidang kurikulum dan kokurikulum dalam institusi pendidikan khususnya sekolah. Sekolah memainkan peranan dominan dalam usaha ke arah pen"apaian !alsa!ah dan matlamat pendidikan seperti yang terkandung dalam 4PK. Suasa persekolahan yang memberi peluang kepada pelajar mendapat pengalaman hidup dalam menghadapi masalah, bertukar tukar pendapat, membina perse!ahaman dan kerjasama antara satu sama lain perlulah di)ujudkan. #i samping itu, suasana bilik darjah se)ajarnya boleh menarik minat dan dapat menggalakkan pelajar ber!ikir, menyoal serta mengeluarkan buah !ikiran se"ara lisan dan bertulis. Perhatian yang )ajar juga perlu diberikan kepada perkembangan murid se"ara menyeluruh dan bukannya menitikberatkan satu satu aspek tertentu sahaja se"ara terpisah pisah. Kaedah ini sesungguhnya dapat membantu meningkatkan perkembangan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani pelajar. Pengitlakkannya, semua pihak se)ajarnya bersama sama berusaha untuk men"ari !ormula yang terbaik bagi merealisasikan 4alsa!ah Pendidikan Kebangsaan dengan jayanya. Bsahlah bersikap seperti enau dalam belukar, melepaskan pu"uk masing masing. Sesungguhnya, sikap tidak bertanggungja)ab ini akan meranapkan impian untuk menjadikan pendidikan di Malaysia sebagai satu sistem pendidikan bertara! dunia.