Anda di halaman 1dari 5

kejayaan Malaysia Malaysia membangun dengan penuh bergaya. Pembangunan yang dicapai begitu pantas dan dinamik.

Kekukuhan ekonomi dan perpaduan kaum menjadi kunci kepada keutuhan kemerdakaan yang telah dilalui. Rakyat menikmati agihan kestabilan politik, kemewahan ekonomi dan keadilan sosial yang sama dan seimbang. Pendidikan terus memacu rakyat untuk menjadi bangsa yang moden, beradab dan dihormati. Malaysia harum di pentas dunia sebagai sebuah negara membangun yang maju dan stabil. Beberapa mercu tanda seperti projek pengeluaran kereta nasional pertama Proton Saga yang merintis industri permotoran negara, pembinaan Menara Berkembar Kuala Lumpur yang pernah diiktira sebagai di Menara !ertinggi "i "unia, pembinaan Litar #ntarabangsa Sepang yang berjaya menaikkan imej negara khususnya dalam penganjuran sukan lumba kereta $ormula %ne selain mengangkat nama Petronas dalam melahirkan tenaga mahir dalam bidang permotoran dan pelbagai lagi mercu tanda dan kejayaan yang dicapai menjadi produk kebanggaan rakyat Malaysia. Persediaan menghadapi badai langit terbuka telah dilakukan dengan penubuhan Koridor Raya MultiMedia &Multimedia Super 'orridor( agar setanding dengan Lembah Silikon di #merika Syarikat. Pencapaian rakyat Malaysia juga tidak kurang hebatnya apabila sekumpulan pendaki berjaya menawan puncak )*erest pada +, Mei +--., berenang merentasi selat /nggeris pada 0 %gos 1220, ekspedisi penerjunan di kutub utara pada 1220 dan ekspedisi solo menawan benua #nrtartika pada 1223. Pada +2 %ktober 122., angkasawan Malaysia yang pertama telah dihantar ke Stesyen #ngkasa #ntarabangsa &/SS(. Suara Malaysia didengar di persada antarabangsa apabila suatu ketika, Malaysia mempelopori usaha menentang "asar #partheid di # rika Selatan. Keamanan yang dicapai oleh negara dipohon oleh PBB untuk membawa misi tersebut di negara4negara seperti 'ongo &+-524+-50(, Somalia &+--04+--3(, Bosnia &+--04+--6(, Kampuchea &+--+4+--3(, #ngola &+--+( dan !imor Leste &1225(. Segala pencapaian cemerlang negara adalah cetusan pemimpin dan aspirasi rakyat yang digembeling bersama untuk menjadi Malaysia benar4benar cemerlang, gemilang dan terbilang. Kini segala usaha yang digarap oleh seluruh lapisan rakyat menjadi hadiah yang amat berharga untuk sambutan ,5 !ahun Kemerdekaan Malaysia. Menghadapi ala baru yang penuh cabaran, rakyat Malaysia seharusnya lebih berwaspada. Biarpun suatu ketika dahulu, rakyat digembar4gemburkan dengan penjajahan bentuk baru melalui pengaruh pemikiran, ekonomi, sosial, adat dan budaya, ternyata, kini, penjajahan ke atas negara lemah dan mundur yang suatu ketika dahulu telah lama ditinggalkan oleh manusia bertamadun, kini kembali semula dalam bentuk dan alasan baru. Kita juga dikepung oleh ledakan teknologi komunikasi maklumat dan era globalisasi yang menuntut lebih pengorbanan dan tanggungjawab daripada rakyat untuk terus mempertahankan kemerdekaan sedia ada. "unia tanpa sempadan yang diperkenalkan kepada seluruh rakyat menuntut kita supaya lebih peka dengan persekitaran yang berlaku. 7usteru, konsep /slam 8adhari yang diperkenalkan akan menjadi wadah untuk rakyat

membangunkan negara dengan penuh keimanan kepada tuhan, berilmu, kehidupan yang harmoni, agihan kekayaan yang adil, bertamadun dan beretika. Punca Keruntuhan Akhlak "aripada data dan statistik yang dibentangkan, terbukti keruntuhan ahklak di kalangan remaja masih pada tahap yang tinggi. Keruntuhan ahklak ini dapat dilihat dari pelbagai sudut. #ntara punca yang dikenal pasti adalah seperti berikut9 Salah satu aktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi juga keluarga berada, malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yang mempunyai latar belakang yang baik. 7usteru, bolehlah dikatakan bahawa punca4punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan, didikan, bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Selain itu, tekanan hidup, sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam akti*iti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap, berbincang, berdamping antara satu sama lain. Malah ada yang jarang bersua muka. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnya juga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. Sebagai contoh, ibu bapa yang terlalu memanjakan anak4anak kerap memberikan wang saku yang terlalu banyak. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh remaja lain yang bersuka4suka. Kesan pergaulan bebas dan terpengaruh dengan rakan4rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. 7uga sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kelakukan dan pergaulan anak remaja mendorong pada kerosakkan ahklak. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakan salah satu aktor keruntuhan akhlak. #ntara punca4punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalah alam rumah tangga yang tidak teratur, perpisahan ibu bapa, pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga, keadaan sosio4ekonomi yang sempit, suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anak4anaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. 7usteru, sebagai ibu bapa dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya menjalankan kewajipan dengan merancang akti*iti, mengenal pasti masalah anak, memberi nasihat, pedoman, memberikan kemudahan4kemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. Pengaruh persekitaran, luaran dan media massa juga sentiasa membentuk perilaku para remaja yang masih mentah dalam menghadapi cabaran hidup. Pelbagai dorongan yang kurang sihat dipaparkan melalui persekitaran ini yang seterusnya

menyebabkan mereka terikut4ikut dengan pengaruh ini. Lantaran itu untuk memenuhi keinginan ini, mereka merayau4rayau di pusat4pusat membeli4belah, pusat permainan *ideo dan secara tidak langsung terlibat dalam pergaulan bebas. Pengaruh di sekolah juga penting dalam pembentukkan akhlak remaja. !ekanan yang dihadapi pelajar semasa di sekolah kerana tumpuan terpaksa diberikan dalam akademik serta guru yang kurang pro esional dalam menangani masalah pelajar yang bermasalah akhirnya menyebabkan pelajar mengambil jalan mudah untuk keluar daripada masalah itu dengan terlibat dengan kegiatan4kegiatan yang kurang sihat. Situasi ini didorong oleh kurang perhatian daripada ibu bapa di rumah.

Cara Mengatasi Masalah

Perbincangan mengenai keruntuhan ahklak remaja adalah berkisar isu pelajar remaja. 7usteru, strategi mengatasi masalah seharusnya ditumpukan pada golongan remaja ini. Berikut beberapa saranan: Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak4anak mereka. /bu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak4geri atau pergerakan anak4anak mereka. /bu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. /bu bapa juga seharusnya mengetahui rakan4rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak4anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. Selain itu ibu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak4anak mereka dengan memberikan keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positi terhadap masalah, emosi dan keputusan. Selain itu tingkatkan penghayatan anak4anak terhadap agama, nilai4nilai murni, moti*asi, melatih anak cara bersopan, prinsip4prinsip akauntabiliti, tepati janji, berketerampilan, menunjukkan keperibadian yang mulia, amanah, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. /bu bapa hendaklah menjadi role modelkepada anak. Pendekatan akademik. /ni boleh dilakukan dengan menambahkan akti*iti4 akti*iti berteraskan akademik dan separa akademik seperti kegiatan ko4kurikulum di sekolah. Begitu juga dengan perubahan4perubahan teknik4teknik pengajaran seperti penggunaan komputer, *ideo, bantuan alat pandang dengar dan teknik pengajaran luar kelas. Mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Peruntukan undang4undang di peringkat sekolah boleh menimbulkan rasa takut di kalangan pelajar sekolah, di samping mengurangkan beban dan tanggungjawab pihak sekolah dan pihak ibu bapa dalam pengawasan disiplin. Penguatkuasaan ;ndang4;ndang oleh pihak berkuasa seperti polis. Bidang kuasa polis yang sedia ada perlu digunakan oleh pihak pentadbir sekolah dalam mendisiplinkan pelajar4pelajar. Pihak pentadbir hendaklah mengambil kesempatan

dengan merujuk masalah pelajar ini kepada pihak polis. Langkah4langkah pencegahan yang bersesuaian hendaklah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor4kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan dan keberkesanan kaunseling tersebut. Persatuan /bu Bapa dan <uru &P/B<( perlulah memainkan peranan yang penting. Pertemuan yang lebih kerap antara ibu bapa, penjaga dan guru perlu diadakan khasnya bagi pelajar4pelajar yang bermasalah. /bu bapa seharusnya menerima teguran daripada guru dengan sikap terbuka dan positi . P/B< jangan lah jadi umpama =K;'/>< !#K B)R</</, !/K;S L%MP#! !/><</4!/><</?

Pelbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa yang lebih penting: ibu bapa mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja. "engan kata lain, walau apapun langkah yang diambil oleh mana4mana pihak, tanpa kerjasama daripada ibu bapa, nescaya gejala ini sukar diatasi.

7.Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara yang baik. Sebagai pelajar kita dapat membentuk warganegara yang baik dengan mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan seharian . Kita sebagai pelajar haruslah mengamalkan nilai rajin berusaha ./ni akan membentuk disiplin diri . Pelajar juga perlu bertoleransi antara satu sama lain.>ilai toleransi dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain.>ilai bekerjasama juga akan membentuk warganegara yang baik .Pelajar dapat berjaya dalam kehidupan jika pelajar mengaplikasikan nilai berdikari kerana pelajar akan ber ikir dan melakukan sesebuah perkara tanpa bantuan orang lain.Pelajar perlu berani menghadapi cabaran hidup .!uhan yang sentiasa menolong pelajar yang membantu diri mereka maka pelajar haruslah meman aatkan kurniaan tuhan dan mempunyai semangat meneroka .Pelajar perlu mempunyai wawasan diri yang tinggi dan sentiasa menuju kepada wawasan mereka tanpa berputus asa dalam kehidupan seharian mereka dan secara automatik wawasan pelajar akan dicapai.Pelajar haruslah sentiasa mengamalkan nilai hormat menghormati dalam kehidupan seharian. Pelajar haruslah menghormati ibu bapa mereka dan orang yang lebih tua daripada mereka supaya masa depan mereka lebih cerah ."engan nilai nilai ini diaplikasikan , kehidupan pelajar pelajer lebih cerah dan gembira dan dapat membentuk akhlak diri yang mulia dan dapat membentuk warganegara yang baik.