Anda di halaman 1dari 13

MANUAL PENGURUSAN

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

TAHUN 2013

1.0

PENGENALAN

Terdapat 9 pensyarah yang bertugas di jabatan ini yang se uanya da"a e"e!ti$ satu dan e pat !ursus e"e!ti$ dua% Jabatan te"ah engenda"i!an Pr#gra

e punyai !e"u"usan pr#$esi#na" dan a!ade i! aj#r' e pat !ursus

ata pe"ajaran Pendidi!an Jas ani dan Kesihatan% Terdapat &9 jenis !ursus bagi pr#gra

Ija(ah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian )Pendidi!an Jas ani* ena at!an u"a dite pat!an di se!#"ah*

Pendidi!an +endah,

u"ai a bi"an Januari -../% Sera ai 0- #rang !u pu"an su"#ng te"ah berjaya

pengajian dan dite pat!an di se!#"ah*se!#"ah pada tahun -.&-% Ku pu"an !edua a!an

se!#"ah pada tahun -.&1 iaitu sera ai -. #rang dan !u pu"an !etiga sera ai -& #rang pada tahun -.&0% Jabatan juga engenda"i!an !ursus e"e!ti$ !epada pe"ajar yang engi!uti PISMP Bahasa Me"ayu' Sains' Mate ati!' Pendidi!an Khas dan Pra Se!#"ah% Di sa ping itu juga jabatan turut engenda"i!an beberapa !ursus bagi Pr#gra Persediaan PISMP% Jabatan juga ter"ibat dengan PP2 dan P2S+% Bagi P2S+ sera ai -9 #rang !ini berada di se ester / ana!a"a bagi PP2 baru di se ester 1%

2.0

CARTA ORGANISASI KETUA JABATAN HJ. AZIZ BIN JAAFAR HJ. AZIZ BIN JAAFAR TIMBALAN KETUA JABATAN EN. WAN ZAMRI WAN MUHAMAD

PENGURUSAN PROFESIONAL EN. CHE KAMARUDDIN CHE MAMAT P+AKTIK3M EN% 6HE KAMA+3DDIN 6HE MAMAT 4DP EN% 7AN 5AM+I 7AN M3HAMAD KPKI EN% KHAI+34 A5MAN KHAI+3DDIN 4PS PN% S3+IATI MAT DAM

PENGURUSAN PENTADBIRAN EN. WAN ZAMRI WAN MUHAMAD

PENGURUSAN AKADEMIK EN. MOHD YAZID BIN DERAMAN PEN8E4A+AS PPISMP EN% 7AN 5AM+I 7AN M3HAMAD PEN8E4A+AS PISMP * MAJ9+ EN% M9HD 8A5ID BIN DE+AMAN PEN8E4A+AS PISMP * E4EKTI; PN% S3+IATI BT MAT DAM JAD3A4 7AKT3 HJ% A5I5 JAA;A+ PEPE+IKSAAN EN% KHAI+34 A5MAN KHAI+3DDIN

SETIA3SAHA JABATAN EN% +9S4I BIN ABD344AH BENDAHA+I EN% KHAI+34 A5MAN EN% HASHIM BIN KHAI+3DDIN ISMAI PE2A7AI D9K3MEN EN% HASHIM BIN ISMAI4 IN:ENT9+I & ST9K EN% 6HE KAMA+3DIN 6HE MAMAT

PEN8E4IDIKAN & IN9:ASI EN%7AN A5MANAN 7AN 83S9;;

JAMINAN K3A4ITI < M=A EN% 7AN 5AM+I 7AN M3HAMAD

PEP% & PENI4AIAN EN% 6HE KAMA+3DDIN 6HE MAMAT KE+JA K3+S3S EN% 7AN 5AM+I %7AN M3HAMAD KD6 EN% 7AN A5MANAN BIN 7AN 83S9;; PEN8E4A+AS P+A EN% +9S4I BIN ABD344AH PEN8E4A+AS 2STT EN% HASHIM BIN ISMAI4 PEN8E4A+AS P2S+ EN% 6HE KAMA+3DIN 6HE MAMAT

I6T EN% +9S4I ABD344AH

KEBAJIKAN & KE6E+IAAN PN% S3+IATI BT MAT DAM

944<7EB & PENE+BITAN EN% HASHIM BIN ISMAI4

KEM3DAHAN S3KAN & A4ATAN EN% +9S4I ABD344AH STA+ +ATIN2 EN% HASHIM BIN ISMAI4 K94AB9+ASI EN% 7AN A5MANAN 7AN 83S9;;

KMK HJ% A5I5 BIN JAA;A+

3.0

KOMPETENSI PENSYARAH

BIL. &

NAMA PENSYARAH MOHD.YAZID BIN DERAMAN ( !0"02#03# 21$%

KELAYAKAN AKADEMIK Siji" Asas Perguruan Sains Paduan &9>/ Ba?% Pendidi!an PJ &9// Sarjana Pengurusan &99/ * * * * * * * * * * * * *

SUMBANGAN KEPAKARAN Ke?ergasan Sains Su!an Pendidi!an 4uar & +e!reasi Peni"aian Pendidi!an Jas ani Pendidi!an Jas ani Suaian% Juru"atih 3ta a PJK KBS+ Pengurusan K#!uri!u"u Pedag#gi Pendidi!an Jas ani Strategi Pengajaran Pendidi!an Kesihatan Penye"idi!an PJ & Kesihatan Penu"isan M#du"e PJK Psi!#"#gi su!an% Pengurusan%Su!an * Bi# e!ani! * Ana"isis !e ahiran * 3jian & Peni"aian Su!an * Pendidi!an Jas ani * Pendidi!an Kesihatan * Ke?ergasan * Sains Su!an * PegaBai Te!ni!a" 9"ahraga K9M * Ke?ederaan Da"a Su!an * Juru"atih h#!i' s#$b#" dan !ri!et * Pendidi!an Jas ani * Pendidi!an Kesihatan * Ke?ergasan * Sains Su!an * Pendidi!an 4uar & +e!reasi * Peni"aian Pendidi!an Jas ani * Penye"idi!an PJ dan Su!an

NO. TELEFON & EMAIL .&9*9@//&>0 ydya(idAg ai"%?#

AZIZ BIN JAAFAR ( &1102#0&# 0"1%

Siji" Asas Perguruan )TES94, &9>9 Ba?% Pendidi!an PJ &9/9 Sarjana Pengurusan &99/

.&1*9/-C.9& a(i(>@a?sAyah##%?#

KHAIRUL AZMAN B. Siji" Asas Perguruan KHAIRUDDIN (!$0'2"#03# 023% Dip"# a Perguruan )KSPK*PJ, Ija(ah Sarjana Muda Sains Su!an -..& Ija(ah Sarjana Pendidi!an )PJK, -..0

.&-*9@--0@0 !hDa( anAyah##%?#

WAN ZAMRI BIN WAN MUHAMAD (!"0&01#03# '$ %

Dip"# a Pendidi!an KP4I )PJK, &99C Ija(ah Sarjana Muda K# uni!asi &991 Ija(ah Sarjana Pendidi!an )PJK, -..@

* * * * * * * *

Pendidi!an Jas ani Pendidi!an Kesihatan Ke?ergasan ;i(i!a" Sains Su!an Pendidi!an 4uar & +e!reasi Peni"aian Pendidi!an Jas ani Pane" SE2AK untu! PJK se!#"ah Penye"idi!an PJ dan Su!an

.&9*9--0/&9 ip!bB( Ag ai"%?#

@%

CHE KAMARUDDIN Siji" Asas Perguruan CHE MAMAT Ija(ah Sarjana Muda Sains Su!an% -..Ija(ah Sarjana Sains Su!an% -..9

* * * * * * * * * * * * * *

Pendidi!an Jas ani Pendidi!an Kesihatan Ke?ergasan ;i(i!a" Sains Su!an Pendidi!an 4uar & +e!reasi Peni"aian Pendidi!an Jas ani Ke?ederaan Da"a su!an% Anat# i & ;isi#"#gi Pena" SE2AK Pen?era ah SPM dan STPM Sains Su!an% ;#"i# Sains Su!an Pe binaan S#a"an Sains Su!an SPM% Pe binaan M#du" Sains Su!an Ting!atan 0 dan @% Instru!tur PJ JPNK Pendidi!an Jas ani Pendidi!an Kesihatan Sains Su!an H#!i Ke?ergasan Instru!t#r Kursus SPKK MSNegara Pedag#gi Ke?ederaan Da"a Su!an Su!an dan +e!reasi

.&1*9/C&/C> ?hedinDip!bAyah##%?# % y

C%

WAN AZMANAN BIN Siji" Asas Perguruan WAN YUSOFF &9/9 (!!0"1 #03# $&3% Ija(ah Sarjana Muda Sains Su!an -..1 Ija(ah Sarjana Sains Su!an -.&&

* * * * * * * * *

.&1*9/C.CC/ a( ananyus#$$Ag ai"%?#

>%

HASHIM BIN ISMAIL Siji" Asas Perguruan ($10'1$#03# $"1% &991 Ija(ah Sarjana Muda Sains Su!an -..-

* * * * * * *

Pendidi!an Jas ani Pendidi!an Kesihatan 4esen Juru"atih B#"a Sepa! ;AM Sains Su!an Ke?ergasan Pedag#gi Su!an dan +e!reasi

.&1*9/C/9/C hashi 0>9@Ayah##%?# % y

/%

ROSLI BIN ABDULLAH (!30130#03# 1' %

Siji" Asas Perguruan &9/1 Kursus Siji" Perguruan Khas )PJK, &990 Dip"# a Perguruan Khas )PJ, &99> Ija(ah Sarjana Muda )PJ, &999

* * * * * * * *

Pendidi!an Jas ani Pendidi!an Kesihatan +agbi B#"a Sepa! Sains Su!an Ke?ergasan Pedag#gi Su!an dan +e!reasi

.&1*9&&@1-0 !ad#!da"a Ayah##%?#

9%

SURIATI BT. MAT DAM (!1031"#03# 3&%

Siji" Asas Perguruan &9/0 Dip"# a Penguruan Khas )PJ, &99/ Ba?e"#r Pendidii!an )PJ, -...

* * * * * * * * *

Pendidi!an Jas ani Pendidi!an Kesihatan Ke?ergasan Sena r#bi! B#"a Jaring Juru"atih 3ta a )KSS+, Ke?ergasan Pedag#gi Su!an dan +e!reasi

.&-*9.91C&> surti dAg ai"%?#

'.0 BIL. &

OBJEKTIF OBJEKTIF Me"a!sana!an !uri!u"u !ursus perguruan bagi ata pe"ajaran Pendidi!an Jas ani dan Kesihatan yang ber!esan% STRATEGI Mengada!an ta!"i at !uri!u"u pada hari perta a !u"iah setiap se ester% Pendedahan stru!utur dan per"a!sanaan !uri!u"u PPISMP dan PISMP ) Maj#r' E"e!ti$ , Ber!e ahiran eran?ang' e"a!sana!an peran?angan se ester bagi ata pe"ajaran yang diajar #"eh setiap #rang pensyarah% TARGET(KPI Ta!"i at dibuat pada hari perta a !u"iah% Me"eng!ap!an P&P dua inggu sebe"u peperi!saan%

+an?angan P & P disiap!an sebe"u sesi intera!si ber u"a% Mengada!an esyuarat jabatan pada setiap aBa" bu"an se!urang*!urangnya 0 !a"i satu se ester% Menye a! $#"i# pensyarah pada aBa" dan a!hir setiap se ester% Mengada!an se!urang* !urangnya se!a"i Inh#use setiap se ester Se!urang*!urangnya se#rang pensyarah diberi pe"uang untu! engi!uti ?era ah<se inar yang dianjur!an #"eh ana* ana agensi% Se ua pensyarah esti e per#"ehi in peni"aian pe"ajar "ebih dari 0%@ dan !e!a" atau ening!at pada se ester beri!utnya%

Me bantu' eBujud!an' enye purna!an' e"a!sana!an' dan enghasi"!an siste !ua"iti per!hid atan dan engusaha!an pena bahbai!an da"a pening!atan siste !ua"iti #rganisasi jabatan dan da"a ata pe"ajaran Pendidi!an Jas ani dan Kesihatan%

Pensyarah e antau pr#sedur dan standard yang di tetap!an da"a siste !ua"iti% Ketua Jabatan bertugas sebagai pe bi bing' pe antau berterusan dan e buat "ap#ran pada esyuarat jabatan% Mening!at!an !# petensi pensyarah da"a bidang i" u Pendidi!an Jas ani yang ter!ini% Menja"an!an peni"aian pe"ajar !epada pensyarah dan e asti!an in jabatan e"ebihi 0%@ dari stadard IP2%

Me asti!an penyertaan pen?apaian a!si u da"a te#ri dan a a"i guru pe"atih PPISMP dan PISMP da"a se ua ata pe"ajaran yang diajar%

2uru Pe"atih diberi i" u' bi bingan' penga"a an yang se?u!up e"a"ui peran?angan pengajaran yang siste ati! Mendidi! dan e"atih guru pe"atih da"a e per#"ehi !#nsep' prinsip' !e ahiran asas dan si!ap yang e b#"eh!an ere!a enjadi guru ter"atih yang bersi$at pr#$esi#na"%

1. E 6e er"ang @. E Bai! -. E Sederhana Tiada gaga" Pe antauan dan bi bingan pe"ajar yang "e ah dan enge!a"!an prestasi pe"ajar yang ?e er"ang%

Se ua P&P dise"esai!an en?u!upi ju "ah ja intera!si% Mengada!an !u"iah ganti pada inggu beri!utnya ji!a P&P tida! dapat di"a!sana!an%

Menyedia!an !e udahan jabatan yang ber!ua"iti dan en?u!upi serta e asti!an penggunaan yang a!si u untu! $aedah guru pe"atih%

Menyedia!an pera"atan yang ber!ua"iti dan en?u!upi untu! !eper"uan "atihan te#ri dan a a"i guru pe"atih% Me buat peran?angan pe bangunan !e udahan su!an engi!ut !eper"uan su!atan pe"ajaran atau pr# $#r a% Me asti!an !e udahan dan pera"atan se"a at dan penggunaan yang a!si a tanpa pe ba(iran%

Me asti!an !adar nisbah pera"atan dengan pe"ajar en?u!upi% Me asti!an se ua pera"atan yang diper"u!an sedia dan b#"eh diguna!an sebe"u sesi intera!si ber u"a% Me asti!an pera"atan en?u!upi seperti terdapat di da"a pr# $#r a atau su!atan pe"ajaran%

Mening!at!an !e?e er"angan a!ade i! dan sahsiah guru pe"atih%

Me asti!an !e?e er"angan a!ade i! guru pe"atih dengan !e"u"usan &..E dan /.E di tahap ?e er"ang% Menja"an!an peni"aian berterusan engi!ut spesi$i!asi' rubri! dan pr#sedur yang ditetap!an #"eh IP2M se?ara berterusan Mendisip"in dan ening!at!an !# it en tinggi dari segi pengurusan asa' ?ara berpa!aian' hasi" !erja yang diarah!an #"eh jabatan%

&.. E 4u"us /. E 6e er"ang Me atuhi tari!h*tari!h yang ditetap!an #"eh IP2M%

Me asti!an pe"ajar hadir dan bersedia untu! e u"a!an sesi intera!si &. init "ebih aBa"% Me asti!an pe"ajar e atuhi tari!h penyerahan KKBI engi!ut yang te"ah ditetap!an% Me"a!sana!an jadua" pe antauan dan bi bingan pe"ajar yang gaga" da"a te p#h satu inggu sebe"u peperi!saan u"angan%

.0

PERANCANGAN TAHUNAN

BIL.

TARIKH

PROGRAM(AKTI)ITI YANG DIJALANKAN

PERUNTUKAN ADA(TIADA

ANGGARAN KOS(BILANGAN PESERTA & KUMPULAN SASAR 9 #rang

TEMPAT

ULASAN

30 D*+. 2012

Beng!e" Pe antapan Kuri!u"u dan Peni"aian ' PPISMP dan PISMP !epada pensyarah% 9rientasi Kuri!u"u PJ !epada pe"ajar PPISMP)2STT, Se 1' PPISMP Se - dan PISMP Se 1' @ dan >% Beng!e" Penyediaan Kajian Tinda!an

Ada

Jabatan PJK

Pr#gra satu hari'

1#3 J,-. 2 20 J,-. 3

Tiada

&/. #rang

Ku"iah PJ

Ku"iah inggu perta a #"eh KJ<K3<Penye"aras KKBI% Pe i"ihan Taju! Penyediaan Pr#p#sa" Penu"isan A!hir A a"i PJM 1&&-

Ada

-& #rang PISMP Se ester >

IP2 Ka pus K#ta Bharu

31 J,-. . 3 F/0. '

4aBatan I" iah PJM 1&&!e badan<agensi <persatuan su!an !ebangsaan

Ada

0. #rang PISMP Se ester @ BM& & MT & +M -... 9 #rang

! . $ F/0.

Beng!e" penyediaan ite s#a"an dan PMM 4aBatan I" iah PJM 1&&!e badan<agensi <persatuan su!an !ebangsaan

Ada

Se!#"ah Su!an Bu!it Ja"i" dan K# p"e!s Su!an Negara T#! A an Ba"i Bea?h +es#rt Se!#"ah Su!an negeri Pu"au Pinang

Dengan !erjasa a 34DP A a"i PJM 1&&-

1' . 1$ F/0. !

Ada

0. #rang PISMP Se ester @ BM - & MT +M -... 0. #rang PISMP Se ester @ BM 1 & PK +M -...

21 . 2' F/0. $

4aBatan I" iah PJM 1&&!e badan<agensi <persatuan su!an !ebangsaan

Ada

Se!#"ah Su!an Bu!it Ja"i" dan K# p"e!s Su!an Negara Bu!it Ke"uang

A a"i PJM 1&&-

31 M,1 &

Kursus +e!reasi dan Kesenggangan PPISMP

Ada

1@ #rang PPISMP Se ester PK & PAI +M @.. &10 #rang PISMP Se ester 1

Pr#gra da"a Su!atan Pe"ajaran PPISMP Se ester Keper"uan !ursus

"

1 . 12 A23*4

3jian A a"i bagi !ursus PJM 1&.C

Tiada

IP2 Ka pus K#ta Bharu

2& A23*4

KarniFa" Penge"#"aan Per ainan Tradisi#na" PJM 1&&Penge"#"aan Per ainan Tradisi#na" PJ Asas * Teras

Ada

&-- #rang PISMP Se ester @ +M 0... 1@ #rang PPISMP Se ester -

Padang IP2 Ka pus K#ta Bharu

&.

Pr#je! da"a Pr# ;#r a PJM 1&&Penyertaan daripada urid<pe"ajar se!#"ah*se!#"ah daerah K#ta Bharu% Menyedia!an pe"ajar untu! endudu!i peperi!saan% Pr#gra da"a Su!atan Pe"ajaran PPISMP Se ester 1

30 A23*4 &&

Kursus < beng!e" PegaBai Te!ni!a" 9"ahraga K9M

Ada

&.. #rang PISMP Se @' DP4I Se 1 dan PPISMP)2STT, Se 1

IP2 Ka pus K#ta Bharu

1 . ' M/* &-

Su!an dan +e!reasi PJ 1&&1 P0

Ada

&- #rang PPISMP )2STT, Se ester 1 +M &...

Pu"au Perhentian

13

SEMESTER 25 2013

Beng!e" Pe entapan Kuri!u"u dan Peni"aian PPISMP dan PISMP !epada pensyarah% 9rientasi Kuri!u"u PJ !epada pe"ajar PISMP Se - dan 0 PJM 1&.PJM 1&&.

Ada

9 #rang

Jabatan PJK

Pr#gra satu hari'

1$ J61'

Tiada

>> #rang Se - G &10 #rang Se 0

Ku"iah PJ

Ku"iah inggu perta a #"eh KJ dan Penye"aras KKBI%

Tiada &@ &C 30 O78+ . 2 S/29. &#12 S/29. 1! . 2$ S/29. 23 . 2! S/29. 2" S/29. . 3 O:9. 3. -. O:9. 3jian A a"i PJM 1&&/ Perse bahan 4' B4 dan MA PJM 1&.4aBatan I" iah PJM 1&&/ !e Mu(iu Anat# i 3KM' ISN dan MSN Penge"#"aan Per ainan !ana!*Kana! PJM 1&.Pe bentangan hasi" !ajian tinda!an Ada Ada

-& #rang PISMP Se ester / &.> #rang PPISMP Se ester -& #rang PISMP Se ester / +M &@.. &.> #rang PPISMP Se ester +M -... -& #rang PISMP Se ester / +M -.. 9 #rang IP2 Ka pus K#ta Bharu Se!itar Kua"a 4u pur

Peni"aian Kursus Peni"aian Kursus

&>

Peni"aian Kursus

Ada

&/

IP2 Ka pus K#ta Bharu IP2 Ka pus K#ta Bharu

Peni"aian Kursus

Ada

&9

Inh#use jabatan dan peran?angan -.&0

Ada

Pu"au Pang!#r' Pera!

Menyedia!an peran?angan untu! tahun -.&0

MAN3A4 PEN23+3SAN IP2KKB -.&1 SENA+AI 6ADAN2AN PE+3BAHAN AH4I JABATAN 3NT3K JK 3TAMA MAN3A4 PEN23+3SAN IP2KKB -.&1

JABATAN < 3NIT H PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN BI4 & 1 0 @ C > / 9 &. && &&1 NAMA PENS8A+AH HJ% A5I5 BIN JAA;A+ EN% HASHIM BIN ISMAI4 EN% 7AN 5AM+I 7AN M3HAMAD EN% HASHIM BIN ISMAI4 EN% 7AN 5AM+I 7AN M3HAMAD EN% 7AN A5MANAN BIN 7AN 83S9;; EN% KHAI+34 A5MAN BIN KHAI+3DDIN EN% 6HE KAMA+3DDIN BIN 6HE MAMAT EN% 7AN A5MANAN BIN 7AN 83S9;; PN% S3+IATI BINTI MAT DAM EN% M9HD 8A5ID BIN DE+AMAN PN% S3+IATI BINTI MAT DAM EN% KHAI+34 A5MAN BIN KHAI+3DDIN JA7ATANK3ASA JK D9K3MENTASI JK D9K3EMNTASI JK PE4AKSANAAN JAMINAN K3A4ITI<M=A JK STA+ +ATIN2 JK PEN23+3SAN PE+P3STAKAAN JK TEA6HIN2 S6H994 BI+9 S3KAN DAN +EK+EASI JK PEMBAN23NAN PEN8E4IDIKAN JK IN9:ASI JK PEN34ISAN DAN PENE+BITAN JK PENI4AIAN P+92+AM JK BI4IK KHAS * DeBan Mah$#r Baba JK KEBAJIKAN STA; AKADEMIK 6ATATAN PEN2E+3SI SETIA3SAHA KEKA4 * ejaan na a KEKA4 KEKA4 KEKA4 KEKA4 Ta bahan ah"i sbg% Ba!i" Jabatan PJ KEKA4 KEKA4 2anti Hj% A(i( 2anti En% 7an A( anan 7an 8us#$$ KEKA4

Tandatangan Ketua Jabatan < 3nit

) HJ% A5I5 BIN JAA;A+ ,