MTE3112 - PENILAIAN AMALAN DALAM MATEMATIK

TOPIC 1: PENGUJIAN DAN PENILAIAN
Definisi
• Satu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan dalam
tingkah laku individu. (R.M. Gagne 1965,)
• Diperlukan murid untuk menunjukkan dengan jelas di dalam borang
aktiviti
• instrumen Mengukur: pemerhatian dan ujian formal (cth.: senaman,
kuiz)
• Sentiasa berlaku di dalam kelas semasa pengajaran dan proses
yang berterusan.
• Matlamat:
o Tentukan perubahan tingkah laku murid
o Menentukan pencapaian murid dalam tertentu pelajaran
o Tempat murid dalam kumpulan yang sesuai mengikut
mengakibatkan
o Memotivasi murid untuk menyemak semula
o murid Keretapi membuat sesuai persediaan untuk peperiksaan
awam
• Satu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai
kuantitatif ujian tertentu dalam pembelajaran. (Mok Soon Sang,
2004)
• Dinyatakan dalam unit nombor tetap (cth.:%, atau Gred)
• Meliputi semua aspek ujian untuk menentukan kedudukan dan
pencapaian murid dalam kelas:
o skala ordinal
 mengukur instrumen pangkat murid gred / kedudukan
 Bandingkan pangkat murid dalam kelas
 Menentukan prestasi murid dan pencapaian
o Jeda skala
 unit tanda dengan wajaran yang sama dalam nilainya
 Bandingkan gred antara satu kelas yang lain
 Bandingkan pencapaian murid di kalangan murid-murid
beberapa kelas.
• Matlamat:
o Menentukan tahap pencapaian dan kedudukan murid sama / di
kalangan beberapa kelas.
o Bandingkan pencapaian murid kedudukan dalam subjek tertentu /
keseluruhan pencapaian akademik
o memperuntukkan murid untuk penstriman yang sesuai
o Buat analisis, tafsiran dan kesimpulan bagi penyelidikan tertentu
berdasarkanpengukuran hasil
o Anugerah sijil di peringkat sekolah tertentu.

• Satu proses untuk menentukan, mendapatkan dan memberikan
maklumat yang berguna supaya membuat objektif pertimbangan untuk
tindakan susulan. (Dr Shufflebeam, 1971)
• Dalam pendidikan - satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti
untuk mengumpul maklumat yang berhubungan strategi T & L aktiviti
dan untuk membuat analisis dan interpretasi keputusan, dengan
bertujuan untuk mengambil tindakan susulan.
• 5 peringkat penilaian:
o Ujian penyediaan
o Ujian pelaksanaan
o Penilaian dan pengukuran
o Analisis daripada hasil
o Tafsiran dan tindakan susulan
• Matlamat:
o Mengumpul maklumat mengenai murid 'pencapaian selepas T & L
aktiviti, supaya mentafsir dan mengambil tindakan sewajarnya
o Tentukan kekuatan murid dan kelemahan dalam kemahiran T & L
tertentu supaya rancangan untuk pengayaan dan pemulihan aktiviti.
o Tentukan kesan guru pembentangan di dalam kelas supaya
merancang untuk lebih T & L strategi yang berkesan
o Untuk menentukan pencapaian pra-ditentukan objektif pembelajaran
supaya rancangan untuk T & aktiviti-aktiviti yang berikut.
o Rekod hasil penilaian dalam Prestasi individu dan Profil Rekod
o Menilai keberkesanan pelaksanaan program baru tertentu (cth.: KBSR)
Hubungan antara Ujian, Pengukuran dan Penilaian

• Penilaian / ujian merujuk kepada pengumpulan data untuk menggambarkan atau
lebih memahami isu.
• Pengukuran adalah proses mengukur data penilaian.
• Penilaian merujuk kepada perbandingan taksiran data yang diukur untuk standard
bagi maksudmenilai bernilai atau kualiti.
Penilaian dalam KBSR
• Peranan:

• Jenis Penilaian dalam KBSR

o Penilaian untuk menentukan kesan dalam: Rekabentuk Penilaian .

Prinsip Penilaian Perancangan Penilaian / Ujian Prinsip Pembinaan Item .

A tower is a type of cuboid A. D. 1000 C. 100 B. I. 1010 D. • Persoalan yang boleh membantu guru membina items: o Bagaimana barang-barang ini difahami oleh pelajar yang mempunyai pelbagai tahap keupayaan o Adakah terdapat apa-apa petunjuk jawapannya dalam item untuk membantu murid o Adakah terdapat sebarang kekaburan o Apakah item adalah terlalu mudah atau tidak o Apakah perkara yang berkaitan dengan pengetahuan penting dan kemahiran o Apakah item adalah terlalu panjang atau terlalu pendek o Adakah terdapat sebarang hubungan antara item dan Objektif subjek Jenis Item Bina • Item Objektif o Soalan Pelbagai Pilihan What is the sum of 403 and 607? A. III and IV II. III and IV • Item Subjektif o Struktur objektif / Pendek Jawab Soalan . II and III I. II and IV I. C. Cube and cuboid are three dimensional objects IV. guru harus meletakkan dirinya dalam kasut murid. B.• Apabila membina item. 1100 o Siap Soalan Pelbagai Which statements are TRUE? I. A cube has 6 faces II. All cuboid must contain 6 rectangular faces III.

What is product of 3 and 8? Answer: _____________________________ o Benar / Palsu Soalan (a) 100 + 23 = 123 True False (a) 110 – 20 = 80 True False .

. dan diterangkan di Biggs dan Tang (2007). Ahmad bought 7 exercise books from the bookstore. o Menerangkan tahap kerumitan yang semakin meningkat dalam pelajar pemahaman subjek melalui lima berperingkat-peringkat.00 Answer: __________ o Masalah Mekanikal (Pengiraan Soalan) The price of an exercise book is RM 0.o Pemadanan Item 45 + 86 193 .50. How much Ahmad need to pay? Answer: __________ o Soalan Penyelesaian Masalah solo / Taksonomi Bloom • solo Taksonomi o taksonomi SOLO bermaksud: Struktur Diperhatikan Pembelajaran Hasil o Dibangunkan oleh Biggs dan Collis (1982).80 25 x 5 109 113 131 981 ÷ 9 125 Calculate 25% from RM 264.

• koleksi Disorganised idea atau konsep sekitar isu. • Adakah tidak mampu untuk mengaitkan item dalam senarai. Tahap Persefahaman Pra-struktur • Tiada pemahaman menunjukkan Uni-struktur • Konkrit. minimalistic memahami sesuatu kawasan. • Berfokus pada satu konsep isu dalam kes yang kompleks. tindakan dan tujuan. Hubungan • Nyatakan teknik mengarang musik antara fakta dan teori. Kualitatif • Memahami beberapa Fasa komponen yang Terperinci dalam .o Ia mendakwa menjadi terpakai kepada mana-mana kawasan subjek. • Memahami beberapa komponen tetapi pemahaman setiap bijaksana. Multi-struktur Frasa Pembelajaran Kuantitatif Fasa Jumlah terperinci dalam pelajar sambutan meningkatkan • Menunjukkan pemahaman sempadan tetapi tidak sistem.

memberi tafsiran. Can sambutan • memohon konsep biasa menjadi masalah atau situasi kerja Abstrak Extended diintegrasikan ke dalam corak struktur • Pelajar conceptualizes pada tahap melebihi apa telah diuruskan dengan sebenar pengajaran. . • Boleh umum ke kawasan baru. membuat kesimpulan Kebolehan menggunakan kaedah. Sintesis dipelajari atau menghubungkait Kemahiran menyampaikan idea. Taxonomi bloom Aras-aras Kategori Domain Kognitif 1. Pengetahuan Menghafal/Mengingat semula perkara-perkara khusus: 2. 3. Penilaian mengajar Kebolehan membuat penilaian terhadap sesuatu perkara atau memberi pendapat. Aplikasi menginterpretasi. perasaan atau pengalaman secara tersusun – menulis esei.bersepadu konsep. Analisis menghafal Kebolehan menceritakan & menyusun perkara-perkara yg telah 5. prinsip.JSU) • Tujuan penyediaan Rangka Tindakan Ujian o Memberi panduan untuk guru untuk membina soalan mengiku tepat untuk menguji pelan tindakan o Untuk memastikan wajaran yang sesuai untuk pelbagai topik dan tahap kemahiran mereka mencerminkan tepat keupayaan keseluruhan murid. Kefahaman Terminologi. istilah definisi. persediaan 6. membuat perbandingan Spesifikasi Perancangan Kurikulum dan Ujian (Test Cetak Biru) • Juga dikenali sebagai Jadual Spesifikasi Ujian (jadual Spesifikasi ujian . menjalankan ujikaji. simbol. tarikh Kebolehan memberi penjelasan atau makna: menterjemah. hukum atau teori tanpa 4.

senarai semak (kriteria rujukan) . penganugerahan sijil individu/kumpulan/kelas Kelas/Tingkatan/Sesi Semasa & selepas P&P Bulanan/Semester/Tahunan Tak formal (pemerhatian. 1994/1) • Borang penilaian alternatif: o Portfolio o Scrap buku o rubrik &amp. (Hancock.mudah. ujian) bulanan) Tak formal Rekod profil/Sijil/Anugerah Penilaian Alternatif • Satu proses yang berterusan yang melibatkan pelajar dan guru dalam membuat pertimbangan tentang pelajar ' kemajuan menggunakan strategi bukan konvensional. ujian jawab) Formal (kuiz. serta merta perancangan/pengubahsuaian kurikulum. soal Formal (peperiksaan.• unsur-unsur Penting: o Topik / kemahiran  Rujuk spesifikasi kurikulum o Kemahiran tahap  Ikut tahap Taksonomi Bloom (6 tahap)  Bagi ujian diagnostik hanya menggunakan 3 levels . sederhana dan keras o Bilangan item mengikut topik dan tahap kemahiran CIRI UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Pengertia n Tujuan Formal/Tak formal Formal Sasaran Masa Ujian Bentuk Ujian Rekod Kesan penguasaan Kesan pencapaian untuk /kemajuan/kelemahan & baiki penempatan.

adalah bebas daripada prasangka dan andaian tidak adil. 2. atau orang yang memerhatikan. • Setiap orang mempunyai ratusan kebolehan mental yang tertentu . 6. Kaedah Penilaian Alternatif tidak mengganggu masa kelas sebagai melakukan ujian tradisional. Memberi maklumat yang berterusan ke atas kekuatan dan kelemahan setiap pelajar menyediakan guru peluang untuk bekerja dalam mereka. tetapi sebaliknya. Langsung berkaitan dengan kurikulum dan oleh itu menyediakan mencerminkan langsung apa yang diajar TOPIK 2: kesukaran Matematik dan UJIAN DIAGNOSTIK Ujian Diagnostik Standard IQ Ujian • Satu Intelligence Quotient (IQ) menunjukkan seseorang kebolehan mental relatif kepada orang lain kira-kira umur yang sama. o persembahan oral o Projek o tugas Prestasi • Sebab / Maksud: 1. • Kebanyakan ujian IQ mengukur secara lisan. Pelajar mampu untuk memaparkan pengetahuan dalam banyak cara yang berbeza. kekuatan dan keperluan. • ujian Perisikan juga menilai berikut: o kemahiran Matematik o kemahiran Lisan o kemahiran Spatial o Corak pengiktirafan o penaakulan logik o ingatan jangka pendek o Ketua pengetahuan o Klasifikasi kemahiran . bekerja ingatan dan kebolehan pemprosesan kelajuan. Pelajar yang tidak pengambil ujian mahir akan dapat berjaya dalam menunjukkan kebolehan mereka dan dengan itu membina harga diri.guru. bukan lisan. tetapi sebaliknya ukuran hari kepada pertumbuhan hari. 5.o rekod anekdot . Tidak terikat kepada budaya atau bahasa tertentu. 4. 3.sesetengah boleh diukur dengan tepat dan boleh dipercayai ramalan kejayaan akademik dan kewangan. menulis pemerhatian mereka pelajar menyediakan rekod pertumbuhan pelajar.

tugasan khusus dan penghargaan yang lebih baik anak mereka pembentangan di dalam kelas. • Dengan SBA.• Maksud ujian IQ: Pengetahuan diri dan pertumbuhan • Ia menghasilkan maklumat khusus mengenai kawasan kekuatan dan kelemahan kognitif. o Membolehkan proses pemikiran membangunkan pelajar dan keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah.aktiviti kokurikulum sekolah). Pengenalpastian masalah pembelajaran • ujian IQ bantuan mengenal pasti situasi di mana keupayaan keseluruhan adalah jauh lebih tinggi daripada keupayaan dalam satu kawasan tertentu. secara berterusan sepanjang tahun. penurunan dalam keupayaan dalam tertentu kawasan. penilaian pelajar termasuk: o Pelajar kursus-kerja sekolah mereka lakukan dalam kelas dan di rumah sepanjang tahun o Pelajar pembangunan peribadi (tingkah laku mereka dalam sekolah mereka. boleh membantu doktor mengesan dan lebih baik memahami sifat masalah kognitif. Mengetahui bidang penting kekuatan boleh membantu peguam bela ibu bapa untuk kelas lanjutan. o Membolehkan peningkatan peribadi pelajar pembangunan dan keupayaan komunikatif. • Tujuan: o Guru memberikan maklumbalas berterusan kepada pelajar-pelajar mereka untuk membantu mereka belajar dengan lebih baik. pembangunan peribadi dan nilai-nilai sosial dan penyertaan mereka dalam aktiviti ko. sebagai bahagian penting dalam pembelajaran pelajar. Mengenalpasti kanak-kanak berbakat • Pengenalpastian atas purata atau berbakat perisikan. Penilaian Berasaskan Sekolah (SBA) • SBA adalah penilaian kemajuan pelajar yang berlaku. Pengenalan penyakit atau kerosakan • kebolehan kami sesuai dengan lokasi tertentu di dalam otak. berbanding dengan tahap sebelumnya berfungsi. • Borang SBA: o Projek-pembelajaran berasaskan o persembahan oral .

5. Membantu memecahkan perasaan namanya. Menyediakan bukti konkrit bahawa guru peduli tentang pembelajaran. Bertujuan peningkatan pembelajaran. • Langkah-langkah dalam proses penilaian bilik darjah: Semak latar belakang pelajar pengetahuan Kenal pasti kawasan kekeliruan Membolehkan pelajar menilai diri tahap pembelajaran mereka Tentukan pembelajaran pelajar gaya Sasaran dan membina kemahiran tertentu Penilaian Diagnostik dan Pentadbiran Definisi Ujian Diagnostik • Satu ujian ditadbir individu yang direka untuk mengenal pasti kelemahan dan masalah dalam proses pembelajaran. 4. 3.o Kerja Kumpulan o aktiviti kelas Luar o aktiviti Kokurikulum o o o o • Pelajar boleh dinilai berdasarkan: o Kehadiran dalam kelas dan kepentingan dalam pembelajaran o Penilaian (kelas bijak) o Tugasan (individu / kumpulan) Kelakuan . bukannya padamemberi gred. • Tujuan: 1. . Membantu pelajar menjadi lebih baik monitor mereka sendiri pembelajaran. • Ujian ini diperlukan untuk menilai semasa keupayaan matematik murid. terutamanya dalam lebih besar kursus. nilai dan kejujuran Persembahan bersuara Individu dan perbincangan kumpulan o Kualiti kepimpinan Disiplin o Penyertaan dalam aktiviti kebudayaan o Prestasi dalam sukan dan permainan o kelas praktikal dalam mata pelajaran sains Penilaian / Ujian Kelas • Satu siri alat dan amalan yang direka untuk memberi guru maklumat yang tepat tentang kualiti pembelajaran pelajar. Menunjukkan keperluan untuk mengubah kemahiran belajar. Beri lebih memahami pembelajaran pelajar anda 'dan sebagainya untuk meningkatkan pengajaran anda. 6. 2.

administrability dan assessibility Memutuskan bagaimana barang-barang akan diuji. kebolehpercayaan. Markah murid dalam ujian diagnostik adalah rekod sebagai profil individu (Mudah tahu tingkah laku yang perubahan) Pelaksanaan dan Pentadbiran Menentukan kemahiran yang perlu diuji (dalam lebih khusus dan kemahiran unit) Merangka dan menyediakan pelan tindakan diagnostik Item perlu dibina berdasarkan pelan tindakan dibina. Setiap item dalam ujian diagnostik adalah khusus menentukan kemahiran yang perlu untuk mendiagnosis. Dijalankan sebelum apa-apa pelajaran atau semasa pengajaran. keobjektifan. tahap keras tidak disyorkan (<kesukaran 65%). Ujian adalah untuk melihat perubahan tingkah laku di kalangan murid pemahaman mengenai kemahiran tertentu. Tidak dilindungi pada semua kemahiran belajar. .• Ciri-ciri: Ujian adalah untuk menganalisis kemahiran yang murid-murid mempunyai masalah untuk memahaminya. kertas ujian senaman atau kelas Sediakan meja rekod bagi murid-murid 'pencapaian Rancang aktiviti pemulihan yang sesuai Salah faham dan Kesukaran Matematik Salah faham • Salah tanggapan tidak lengkap separuh benar idea bahawa dibina secara aktif oleh dari kanak-kanak pengalaman sehari-hari. hanya kemahiran khusus yang perlu untuk menganalisis masalah. Tahap item adalah mudah dan sederhana. Aktiviti pemulihan perlu dirancang mengatasi masalah murid. Memutuskan kesahan.

Baca soalan kepada saya. &quot. pelajar berputus asa salah faham mereka. &quot. kerana mereka telah aktif dibina mereka.Beritahu aku apa soalan meminta anda lakukan. • Kefahaman o Memahami apa soalan meminta o Mengesyorkan soalan:  &quot. • Membaca o Membaca soalan masalah o Mengesyorkan soalan:  &quot. o Pelajar adalah emosi dan intelek dilampirkan kepada salah faham mereka.• Kesan: o Ia menjejaskan dengan pembelajaran apabila pelajar menggunakan mereka untuk mentafsir pengalaman baru.&quot.Sekarang beritahu saya apa kaedah yang anda digunakan untuk mencari jawapannya.Sila baca soalan kepada saya. Jika anda tidak melakukan tahu perkataan memberitahu saya.  &quot. yang boleh mempunyai apa-apa kesan berbahaya kepada pembelajaran. &quot. &quot. o Oleh itu.Beritahu saya satu kaedah yang anda boleh gunakan untuk mencari dan menjawab kepada soalan. hanya dengan keengganan yang besar. • Proses Kemahiran o Menggunakan kemahiran proses yang dituntut oleh strategi yang dipilih .  &quot. • Transformasi Kemahiran o Menjalankan transformasi daripada perkataan masalah kepada pemilihan sesuai strategi matematik o Mengesyorkan soalan:  &quot.

Beritahu saya. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Khas Keperluan • Pengurusan kelas Pelajar Duduk di kawasan yang bebas daripada gangguan Hapuskan semua bahan-bahan yang tidak perlu dari meja pelajar untuk mengurangkan gangguan.  &quot. &quot. murid dikatakan cuai.  &quot. &quot.Sekarang pergi ke setiap langkah kerja anda. • Kecuaian o Apabila murid-murid tahu buat semula soalan untuk kali kedua dan menjawab dengan betul.Tunjukkan saya bagaimana anda bekerja keluar jawapan kepada soalan.o Mengesyorkan soalan:  &quot. TOPIC 3: KEPERLUAN KHAS DALAM MATEMATIK PENDIDIKAN Kemahiran Pengajaran Berkesan untuk Keperluan Khas Gred ejaan berasingan dari kandungan. • Motivasi o motivasi murid semasa menjawab soalan itu adalah sesuatu yang tersirat untuk menjadi diukur. Anda mungkin perlu membenarkan rehat pelajar kerap.Sekarang tuliskan jawapan anda kepada soalan. buku dan kertas di dalam kelas. Terangkan kepada saya apa yang anda lakukan seperti yang anda lakukan. dan beritahu saya apa yang anda berfikir. apakah jawapan kepada soalan Menunjuk kepada jawapan anda. &quot. &quot. Pastikan bekalan tambahan pensel. • Kodkan o Pengekodan jawapan boleh diterima bentuk bertulis o Mengesyorkan soalan:  &quot. . pen.

Cuti tugasan ke dalam segmen tugas yang lebih pendek. Memaklumkan pelajar dengan beberapa peringatan. Mengurangkan gangguan visual di dalam bilik darjah. Menyediakan model produk akhir. Elakkan ujian masa. Memberi arahan bertulis dan lisan dengan visual jika mungkin. • Pembentangan bahan Ubahsuai jangkaan berdasarkan keperluan pelajar. beberapa minit selain.Telah dipersetujui petunjuk bagi pelajar untuk meninggalkan bilik darjah. Menyediakan tempat khusus untuk perubahan dalam tugasan. • Penilaian. Mengurangkan jumlah kerja dari biasa tugasan. Benarkan terlalu banyak masa seperti yang diperlukan untuk selesai. Bilangan dan langkah-langkah urutan dalam tugas. salinan overhed nota. Gred ejaan berasingan dari kandungan. Menyediakan insentif untuk bermula dan menyelesaikan material. penggredan dan ujian Bahagikan ujian kepada bahagian-bahagian kecil. . Memberi menggariskan. Membenarkan masa tambahan untuk kerja rumah siap. • Pengurusan Masa dan peralihan Angkasa tempoh kerja singkat dengan rehat Berikan masa tambahan untuk menyelesaikan tugasan. Menghadkan bilangan konsep yang dibentangkan pada satu-satu masa. panduan belajar. sebelum menukar dari satu aktiviti ke depan. Jelaskan jangkaan pembelajaran kepada pelajar sebelum bermula pengajaran. Pastikan anda mempunyai perhatian pelajar sebelum bermula pengajaran.

• Tujuan: o Mengaplikasikan kemahiran matematik asas untuk menyelesaikan masalah (Kompleks dan mencabar) o Membangunkan trend dan bakat o Memupuk kepentingan o Mengukuhkan konsep dan kemahiran o Menggalakkan berdikari • Panduan untuk memilih bahan-bahan: . • Kelakuan Mengelakkan konfrontasi dan perjuangan kuasa. kritikal kemahiran berfikir dan kreativiti. Susun tempat yang ditetapkan selamat bahawa pelajar boleh pergi kepada. Permit retaking ujian. berdikari. Abaikan perhatian mencari tingkah laku yang tidak mengganggu kelas. Menyediakan peranan rakan sebaya model yang sesuai.Perubahan peratusan kerja yang diperlukan untuk lulus gred. mencabar dan memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan dan menyokong sifat ingin tahu. Membangunkan sesuatu tatakelakuan untuk kelas dan visual memaparkan ia di tempat yang sesuai di mana semua pelajar dapat melihat. Membangunkan pelan tingkah laku campur tangan yang realistik dan mudah digunakan. mengkaji semula ia kerap. • Biasanya tugas yang diberikan adalah lebih mencabar dan keluar pemikiran biasa di dalam kelas. Menyediakan dipantau rehat dari ujian. Ubah suai peraturan yang boleh mendiskriminasikan pelajar Membangunkan satu sistem atau kod yang akan membolehkan pelajar tahu apabila tingkah laku yang tidak sesuai. Pengayaan Aktiviti • Aktiviti pembelajaran yang menarik. Memberi segera mengukuhkan dan maklum balas. • Dijalankan selepas pelajar menguasai kemahiran asas untuk memperkayakan kemahiran matematik mereka.

mencabar dan relevan kepada mereka keupayaan minat dan bakat o peruntukan masa Sesuai • Borang aktiviti pengayaan: o Matematik permainan o Teka-teki o Projek Pertandingan o o Eksperimen o Lembaran • Langkah-langkah untuk melaksanakan aktiviti pengayaan Mengajar kemahiran asas matematik Beri arahan tentang bagaimana untuk melakukan aktiviti Beri masa yang sesuai kepada pelajar untuk selesaikan aktiviti Guru memantau pelajar kerja. membantu pelajar yang menghadapi sebarang masalah Penilaian kerja pelajar Sapukan nilai.o Membantu murid untuk melakukan pembelajaran sendiri (individu / kumpulan) Pautan o dengan kemahiran matematik mereka mempunyai belajar o Boleh membantu mengukuhkan kemahiran matematik o Boleh meluaskan pengetahuan o Menarik. bahan-bahan pengajaran dan aktiviti. anugerah untuk pelajar yang boleh melaksanakan aktiviti dengan baik Pemulihan Aktiviti • pemulihan adalah pembelajaran satu rancangan untuk membantu pelajar dengan kesukaran dalam memperolehi kemahiran dengan menggunakan alternatif pendekatan. • Daftar pelajar yang mempunyai masalah: o Mengulangi kesilapan .

fonologi penyahkodan. • Gejala o perbezaan ketara antara keupayaan murid mereka dan pencapaian sebenar o Sejarah keluarga kesukaran pembelajaran o Kesukaran dengan ejaan Kekeliruan o lebih kiri dan kanan o Penulisan huruf atau nombor di belakang o Kesukaran dengan matematik .o Sentiasa membuat kesilapan dalam pengiraan o Tidak dapat memberi penjelasan apabila ditanya o Mempunyai kesukaran menyelesaikan masalah soalan o Mempamerkan sikap negatif o pencapaian yang rendah dalam ujian • Langkah-langkah pemulihan: Kenal pasti pelajar dengan kesukaran (Ujian saringan) Menganalisis masalah (ujian diagnostik) Perancangan dan pelaksanaan aktiviti pemulihan Penilaian daripada aktiviti lepas Tindakan susulan • Faktor-faktor masalah pembelajaran: o Pembelajaran persekitaran o Pelajar kehidupan dan peribadi (latar belakang keluarga) o Kekurangan perisikan o Faktor fizikal Lain-lain Jenis Kurang Upaya Pembelajaran Disleksia • Makna o Pembelajaran kecacatan yang menjejaskan keupayaan seseoran untuk membaca. ortografik pengekodan. dan yang boleh nyata dirinya sebagai kesukaran dengan kesedaran fonologi. memori auditori jangka pendek dan / atau pesat penamaan.

tetapi tempat berhampiran serta di dalam kelas dengan anak-anak lain sekitar  Bertindak balas kepada semua rangsangan sama  Matematik dan penulisan adalah sukar  Belanja lama semakin bertulis dilakukan  Tidak ikut arahan • Rawatan o Pekerjaan terapi  Perhatikan bagaimana menguruskan kanak-kanak dengan fungsi setiap hari kedua-dua di rumah dan di sekolah.  Kemudian membantu kanak-kanak membangunkan kemahiran tertentu untuk aktiviti-aktiviti yang mungkin bermasalah.Kesukaran o mengatur diri • Cth: o Kemudian pada zaman kanak-kanak  Cuba untuk mengelakkan sukan dan pendidikan jasmani  belajar dengan baik pada satu-satu asas.  Satu siri tugas. pergerakan. visual.tujuannya adalah untuk mencabar kanak-kanak itu supaya dia / dia memperbaiki. Dyscalculia • Makna o pembelajaran kecacatan Khusus atau kesukaran yang melibatkan kesukaran semula jadi dalam pembelajaran atau memahami matematik (matematik kecacatan). o Ia adalah serupa dengan disleksia dan boleh termasuk kekeliruan . yang beransur-ansur menjadi yang lebih maju. tetapi tidak begitu banyak bahawa ia menjadi mengecewakan atau tertekan. o Persepsi latihan motor  Melibatkan memperbaiki bahasa kanak-kanak. o Ucapan dan bahasa terapi  Menjalankan penilaian pertuturan kanak-kanak  Kemudian membantu dia / beliau berkomunikasi lebih berkesan. dan kemahiran auditori. yang ditetapkan .

tentang simbol matematik.  Masalah menjalankan pergerakan taman permainan (Melompat. .masalah pembelajaran motor&quot. menangkap bola. bermain main jingkat. o Perisian bertujuan untuk mengatasinya dyscalculia mempunyai telah dibangunkan. • Gejala o zaman kanak-kanak Awal  Ramai yang akan menghadapi kesukaran mendapat berpakaian. *) o Reversing dan / atau mengundurkan nombor Reliance o strategi mengira bukannya &quot. -.Mengetahui&quot. Dyspraxia • Makna o Kesukaran dengan pergerakan dan koordinasi. o Dyscalculia juga boleh berlaku akibat beberapa jenis kecederaan otak • Gejala o saja tanda-tanda (. /. Kesukaran o dengan aritmetik mental dan ukuran o Kurang Upaya untuk memahami dan ingat peraturan matematik / formula • Rawatan o terapi Tiada telah dengan betul disahkan dan terbukti berkesan o bukti anekdot juga mencadangkan dyscalculia individu mungkin meneruskan sistem tersebut daripada perlu atau kepentingan. o Seseorang dengan dyspraxia mendapati sukar untuk menjalankan keluar pergerakan lancar dan terselaras. o Ia juga dikenali sebagai &quot..

di luar. melukis.  Kesukaran dengan kepekatan (sukar untuk menumpukan pada satu perkara untuk tempoh yang panjang) o Pra-sekolah  Mendapati sukar untuk menjaga rakan-rakan  ragu-ragu dalam tindakan yang paling. nampaknya perlahan  Tidak memegang pensel dengan cengkaman yang baik  konsep Seperti dalam. melompat. dan ponteng)  Masalah dengan pergerakan bilik darjah. bermain permainan jig-saw. mewarna. di hadapan keras untuk mengendalikan secara automatik Dysphasia • Makna o Satu masalah bahasa.menendang bola. di mana orang yang mengalami kemerosotan kuasa bersuara. mendengar dan menulis pada bahasa o Kesukaran dalam melakukan pengiraan angka (penulisan) masalah dan perkataan dalam Matematik Kesukaran o kefahaman pembacaan . seperti seperti menggunakan gunting. • Gejala o Mempunyai kesukaran dalam pemahaman bercakap.. kefahaman bertulis atau tanda-tanda dan pertuturan atau bertulis bahasa.  Masalah memproses pemikiran.

makna semantik. kompleks struktur tatabahasa dan fungsi bahasa • Rawatan o Terapi pertuturan . • Peranan ICT dalam penilaian: o Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam . dan courseware (komputer bahan-bahan pembelajaran berasaskan) biasanya termasuk beberapa penilaian kendiri bagi tujuan formatif.kefahaman. TOPIK 4: APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN ICT dalam Penilaian • potensi untuk penggunaan teknologi baru dalam pendidikan telah diiktiraf dari hari-hari terawal pengkomputeran interaktif.untuk meningkatkan mereka komunikasi. o Bercakap perlahan-lahan dan mengulangi perkara o Menggunakan isyarat atau lukisan o Mengelakkan kawasan yang bising o Perlu banyak sokongan emosi. Kesukaran o dalam penggunaan bahasa . • Badan-badan peperiksaan boleh menggunakan hanya yang paling mudah bentuk pentaksiran berasaskan ICT (objektif atau ujian aneka pilihan) sehingga pelajar sudah biasa dengan baru gaya.abstrak (Lisan).

 Cth: Microsoft Office Word o Matematik gambarajah lakaran perisian Guru  boleh menggubal / lakarkan matematik gambarajah mudah dalam perisian ini. . membolehkan anda untuk membuat interaktif aneka pilihan.  Cth: Sketchpad Geometer o Data dan perisian lakaran grafik Guru  boleh memasukkan data dan menghasilkan graf mudah.taksiran o sistematik mengurus data taksiran o Peluang dalam persatuan dengan gaya baru pembelajaran yang menggunakan ICT o mentadbir ujian dengan cara yang mudah dan kelajuan. jawapan pendek. o Word perisian pemprosesan  Guru menaip soalan / item mudah dan menubuhkan margin dan kelui.  Cth: Microsoft Office Excel Pembinaan item menggunakan Kentang Panas • Kentang Panas adalah suite perisian berasaskan web yang termasuk enam aplikasi. Pembinaan Item Pembinaan Item • penggunaan perisian tertentu boleh membantu guru membina item yang baik.

• Tetapi ia juga boleh digunakan dalam mod luar talian. • Boleh dimuat turun laman utama ia dari: http://hotpot.: Linux. Ia tidak sumber terbuka (Mis.Buat aneka pilihan atau jawapan pendek kuiz JCross .uvic. • Kentang Panas adalah percuma.Buat silang kata teka-teki Jmix .bercampur-ayat. Mozilla Firefox).Buat bercampur-hukuman menjalankan o Data dan perisian lakaran grafik Guru  boleh memasukkan data dan menghasilkan graf mudah.Membina urutan . sepadan / pesanan dan jurang mengisi latihan untuk World Wide Web (dalam talian).Buat isi-in-the-kosong menjalankan Jquiz .ca/ • Permohonan Kentang Panas: Jclose . dan anda boleh menggunakannya untuk sebarang maksud atau projek yang anda suka.Buat pemadanan menjalankan Alat untuk menumbuk .  Cth: Microsoft Office Excel Jmatch . silang kata.

o Ciri-ciri membolehkan perbandingan dibuat antara keupayaan calon dan kesukaran item. o Item yang didapati sesuai (patut) akan disimpan dalam Bank Item o Rasch model adalah formula matematik yang berdasarkan formula berikut: • Perkara analisis perisian o QUEST o penaklukan o RUMM o BigSteps . 1960): Andaian o: kebarangkalian berjaya calon-calon untuk menjawab item bergantung kepada keupayaan calon dan kesukaran item. Kalibrasi o dan kesukaran item mengukur keupayaan untuk meletakkan calon pada skala linear. • Model Pengukuran Rasch (George Rasch.latihan menjadi diindeks lengkap unit Analisis Item • Analisis Item adalah proses untuk menentukan barang-barang yang telah dibina mencapai standard atau set kriteria.

• Interface Quest: • Kelebihan: o Membetulkan item . dua jawapan dan salah jawapan o Calon maklumat diagnostik . distractor yang dipilih (salah faham) dan mengenal pasti pelajar dengan kesukaran o Meningkatkan kualiti pengujian dan penilaian .Untuk membina item yang lebih baik dan mengekalkan dokumentasi penilaian statistik instrumen • Berguna untuk analisis item: o Objektif ujian o ujian Subjektif o skala Penilaian • Analisis QUEST memberikan: o Perkara anggaran o Kes anggaran .o WinSteps Analisis Item menggunakan Quest • QUEST adalah perisian analisis item yang dibangunkan oleh Pusat Australia untuk Penyelidikan Pendidikan (ACER) dari Australia.mengenal pasti barangan kesilapan itu dengan tidak mempunyai jawapan.barang-barang yang sukar (tidak menguasai).

• Fit statistik yang dilaporkan dalam Sisa-sisa Min Square. QUEST hanya perlu: o Kawalan fail o Fail data .o Fit statistik dalam bentuk jadual • Anggaran dilaporkan dalam unit Logits. • Untuk melaksanakan anggaran dan output.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful