MTE3112 - PENILAIAN AMALAN DALAM MATEMATIK

TOPIC 1: PENGUJIAN DAN PENILAIAN
Definisi
• Satu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan dalam
tingkah laku individu. (R.M. Gagne 1965,)
• Diperlukan murid untuk menunjukkan dengan jelas di dalam borang
aktiviti
• instrumen Mengukur: pemerhatian dan ujian formal (cth.: senaman,
kuiz)
• Sentiasa berlaku di dalam kelas semasa pengajaran dan proses
yang berterusan.
• Matlamat:
o Tentukan perubahan tingkah laku murid
o Menentukan pencapaian murid dalam tertentu pelajaran
o Tempat murid dalam kumpulan yang sesuai mengikut
mengakibatkan
o Memotivasi murid untuk menyemak semula
o murid Keretapi membuat sesuai persediaan untuk peperiksaan
awam
• Satu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai
kuantitatif ujian tertentu dalam pembelajaran. (Mok Soon Sang,
2004)
• Dinyatakan dalam unit nombor tetap (cth.:%, atau Gred)
• Meliputi semua aspek ujian untuk menentukan kedudukan dan
pencapaian murid dalam kelas:
o skala ordinal
 mengukur instrumen pangkat murid gred / kedudukan
 Bandingkan pangkat murid dalam kelas
 Menentukan prestasi murid dan pencapaian
o Jeda skala
 unit tanda dengan wajaran yang sama dalam nilainya
 Bandingkan gred antara satu kelas yang lain
 Bandingkan pencapaian murid di kalangan murid-murid
beberapa kelas.
• Matlamat:
o Menentukan tahap pencapaian dan kedudukan murid sama / di
kalangan beberapa kelas.
o Bandingkan pencapaian murid kedudukan dalam subjek tertentu /
keseluruhan pencapaian akademik
o memperuntukkan murid untuk penstriman yang sesuai
o Buat analisis, tafsiran dan kesimpulan bagi penyelidikan tertentu
berdasarkanpengukuran hasil
o Anugerah sijil di peringkat sekolah tertentu.

• Satu proses untuk menentukan, mendapatkan dan memberikan
maklumat yang berguna supaya membuat objektif pertimbangan untuk
tindakan susulan. (Dr Shufflebeam, 1971)
• Dalam pendidikan - satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti
untuk mengumpul maklumat yang berhubungan strategi T & L aktiviti
dan untuk membuat analisis dan interpretasi keputusan, dengan
bertujuan untuk mengambil tindakan susulan.
• 5 peringkat penilaian:
o Ujian penyediaan
o Ujian pelaksanaan
o Penilaian dan pengukuran
o Analisis daripada hasil
o Tafsiran dan tindakan susulan
• Matlamat:
o Mengumpul maklumat mengenai murid 'pencapaian selepas T & L
aktiviti, supaya mentafsir dan mengambil tindakan sewajarnya
o Tentukan kekuatan murid dan kelemahan dalam kemahiran T & L
tertentu supaya rancangan untuk pengayaan dan pemulihan aktiviti.
o Tentukan kesan guru pembentangan di dalam kelas supaya
merancang untuk lebih T & L strategi yang berkesan
o Untuk menentukan pencapaian pra-ditentukan objektif pembelajaran
supaya rancangan untuk T & aktiviti-aktiviti yang berikut.
o Rekod hasil penilaian dalam Prestasi individu dan Profil Rekod
o Menilai keberkesanan pelaksanaan program baru tertentu (cth.: KBSR)
Hubungan antara Ujian, Pengukuran dan Penilaian

• Penilaian / ujian merujuk kepada pengumpulan data untuk menggambarkan atau
lebih memahami isu.
• Pengukuran adalah proses mengukur data penilaian.
• Penilaian merujuk kepada perbandingan taksiran data yang diukur untuk standard
bagi maksudmenilai bernilai atau kualiti.
Penilaian dalam KBSR
• Peranan:

• Jenis Penilaian dalam KBSR

o Penilaian untuk menentukan kesan dalam: Rekabentuk Penilaian .

Prinsip Penilaian Perancangan Penilaian / Ujian Prinsip Pembinaan Item .

D. 1000 C. C. 1010 D. • Persoalan yang boleh membantu guru membina items: o Bagaimana barang-barang ini difahami oleh pelajar yang mempunyai pelbagai tahap keupayaan o Adakah terdapat apa-apa petunjuk jawapannya dalam item untuk membantu murid o Adakah terdapat sebarang kekaburan o Apakah item adalah terlalu mudah atau tidak o Apakah perkara yang berkaitan dengan pengetahuan penting dan kemahiran o Apakah item adalah terlalu panjang atau terlalu pendek o Adakah terdapat sebarang hubungan antara item dan Objektif subjek Jenis Item Bina • Item Objektif o Soalan Pelbagai Pilihan What is the sum of 403 and 607? A. guru harus meletakkan dirinya dalam kasut murid. I.• Apabila membina item. A cube has 6 faces II. B. II and IV I. III and IV II. 1100 o Siap Soalan Pelbagai Which statements are TRUE? I. II and III I. Cube and cuboid are three dimensional objects IV. All cuboid must contain 6 rectangular faces III. 100 B. A tower is a type of cuboid A. III and IV • Item Subjektif o Struktur objektif / Pendek Jawab Soalan .

What is product of 3 and 8? Answer: _____________________________ o Benar / Palsu Soalan (a) 100 + 23 = 123 True False (a) 110 – 20 = 80 True False .

80 25 x 5 109 113 131 981 ÷ 9 125 Calculate 25% from RM 264. dan diterangkan di Biggs dan Tang (2007). o Menerangkan tahap kerumitan yang semakin meningkat dalam pelajar pemahaman subjek melalui lima berperingkat-peringkat.o Pemadanan Item 45 + 86 193 . How much Ahmad need to pay? Answer: __________ o Soalan Penyelesaian Masalah solo / Taksonomi Bloom • solo Taksonomi o taksonomi SOLO bermaksud: Struktur Diperhatikan Pembelajaran Hasil o Dibangunkan oleh Biggs dan Collis (1982).50. Ahmad bought 7 exercise books from the bookstore. .00 Answer: __________ o Masalah Mekanikal (Pengiraan Soalan) The price of an exercise book is RM 0.

• Memahami beberapa komponen tetapi pemahaman setiap bijaksana. Multi-struktur Frasa Pembelajaran Kuantitatif Fasa Jumlah terperinci dalam pelajar sambutan meningkatkan • Menunjukkan pemahaman sempadan tetapi tidak sistem. Tahap Persefahaman Pra-struktur • Tiada pemahaman menunjukkan Uni-struktur • Konkrit. • Berfokus pada satu konsep isu dalam kes yang kompleks. • koleksi Disorganised idea atau konsep sekitar isu. • Adakah tidak mampu untuk mengaitkan item dalam senarai.o Ia mendakwa menjadi terpakai kepada mana-mana kawasan subjek. Hubungan • Nyatakan teknik mengarang musik antara fakta dan teori. tindakan dan tujuan. minimalistic memahami sesuatu kawasan. Kualitatif • Memahami beberapa Fasa komponen yang Terperinci dalam .

Pengetahuan Menghafal/Mengingat semula perkara-perkara khusus: 2. Sintesis dipelajari atau menghubungkait Kemahiran menyampaikan idea. memberi tafsiran. istilah definisi. .JSU) • Tujuan penyediaan Rangka Tindakan Ujian o Memberi panduan untuk guru untuk membina soalan mengiku tepat untuk menguji pelan tindakan o Untuk memastikan wajaran yang sesuai untuk pelbagai topik dan tahap kemahiran mereka mencerminkan tepat keupayaan keseluruhan murid. tarikh Kebolehan memberi penjelasan atau makna: menterjemah. Taxonomi bloom Aras-aras Kategori Domain Kognitif 1. Analisis menghafal Kebolehan menceritakan & menyusun perkara-perkara yg telah 5. 3. Can sambutan • memohon konsep biasa menjadi masalah atau situasi kerja Abstrak Extended diintegrasikan ke dalam corak struktur • Pelajar conceptualizes pada tahap melebihi apa telah diuruskan dengan sebenar pengajaran. persediaan 6. menjalankan ujikaji. hukum atau teori tanpa 4. simbol. membuat kesimpulan Kebolehan menggunakan kaedah. prinsip.bersepadu konsep. Penilaian mengajar Kebolehan membuat penilaian terhadap sesuatu perkara atau memberi pendapat. • Boleh umum ke kawasan baru. membuat perbandingan Spesifikasi Perancangan Kurikulum dan Ujian (Test Cetak Biru) • Juga dikenali sebagai Jadual Spesifikasi Ujian (jadual Spesifikasi ujian . perasaan atau pengalaman secara tersusun – menulis esei. Kefahaman Terminologi. Aplikasi menginterpretasi.

penganugerahan sijil individu/kumpulan/kelas Kelas/Tingkatan/Sesi Semasa & selepas P&P Bulanan/Semester/Tahunan Tak formal (pemerhatian. sederhana dan keras o Bilangan item mengikut topik dan tahap kemahiran CIRI UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Pengertia n Tujuan Formal/Tak formal Formal Sasaran Masa Ujian Bentuk Ujian Rekod Kesan penguasaan Kesan pencapaian untuk /kemajuan/kelemahan & baiki penempatan. 1994/1) • Borang penilaian alternatif: o Portfolio o Scrap buku o rubrik &amp.• unsur-unsur Penting: o Topik / kemahiran  Rujuk spesifikasi kurikulum o Kemahiran tahap  Ikut tahap Taksonomi Bloom (6 tahap)  Bagi ujian diagnostik hanya menggunakan 3 levels . serta merta perancangan/pengubahsuaian kurikulum. soal Formal (peperiksaan. (Hancock. senarai semak (kriteria rujukan) . ujian jawab) Formal (kuiz. ujian) bulanan) Tak formal Rekod profil/Sijil/Anugerah Penilaian Alternatif • Satu proses yang berterusan yang melibatkan pelajar dan guru dalam membuat pertimbangan tentang pelajar ' kemajuan menggunakan strategi bukan konvensional.mudah.

tetapi sebaliknya.guru. o persembahan oral o Projek o tugas Prestasi • Sebab / Maksud: 1.sesetengah boleh diukur dengan tepat dan boleh dipercayai ramalan kejayaan akademik dan kewangan. Pelajar mampu untuk memaparkan pengetahuan dalam banyak cara yang berbeza. menulis pemerhatian mereka pelajar menyediakan rekod pertumbuhan pelajar. • Kebanyakan ujian IQ mengukur secara lisan. kekuatan dan keperluan. 6. 2. 5. tetapi sebaliknya ukuran hari kepada pertumbuhan hari. 3. Memberi maklumat yang berterusan ke atas kekuatan dan kelemahan setiap pelajar menyediakan guru peluang untuk bekerja dalam mereka. adalah bebas daripada prasangka dan andaian tidak adil. bekerja ingatan dan kebolehan pemprosesan kelajuan. bukan lisan. Tidak terikat kepada budaya atau bahasa tertentu. Langsung berkaitan dengan kurikulum dan oleh itu menyediakan mencerminkan langsung apa yang diajar TOPIK 2: kesukaran Matematik dan UJIAN DIAGNOSTIK Ujian Diagnostik Standard IQ Ujian • Satu Intelligence Quotient (IQ) menunjukkan seseorang kebolehan mental relatif kepada orang lain kira-kira umur yang sama. 4. Pelajar yang tidak pengambil ujian mahir akan dapat berjaya dalam menunjukkan kebolehan mereka dan dengan itu membina harga diri. • ujian Perisikan juga menilai berikut: o kemahiran Matematik o kemahiran Lisan o kemahiran Spatial o Corak pengiktirafan o penaakulan logik o ingatan jangka pendek o Ketua pengetahuan o Klasifikasi kemahiran .o rekod anekdot . • Setiap orang mempunyai ratusan kebolehan mental yang tertentu . Kaedah Penilaian Alternatif tidak mengganggu masa kelas sebagai melakukan ujian tradisional. atau orang yang memerhatikan.

o Membolehkan proses pemikiran membangunkan pelajar dan keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah. penilaian pelajar termasuk: o Pelajar kursus-kerja sekolah mereka lakukan dalam kelas dan di rumah sepanjang tahun o Pelajar pembangunan peribadi (tingkah laku mereka dalam sekolah mereka.• Maksud ujian IQ: Pengetahuan diri dan pertumbuhan • Ia menghasilkan maklumat khusus mengenai kawasan kekuatan dan kelemahan kognitif. berbanding dengan tahap sebelumnya berfungsi. • Borang SBA: o Projek-pembelajaran berasaskan o persembahan oral . secara berterusan sepanjang tahun. Mengetahui bidang penting kekuatan boleh membantu peguam bela ibu bapa untuk kelas lanjutan. boleh membantu doktor mengesan dan lebih baik memahami sifat masalah kognitif.aktiviti kokurikulum sekolah). o Membolehkan peningkatan peribadi pelajar pembangunan dan keupayaan komunikatif. sebagai bahagian penting dalam pembelajaran pelajar. penurunan dalam keupayaan dalam tertentu kawasan. • Dengan SBA. Pengenalan penyakit atau kerosakan • kebolehan kami sesuai dengan lokasi tertentu di dalam otak. Mengenalpasti kanak-kanak berbakat • Pengenalpastian atas purata atau berbakat perisikan. tugasan khusus dan penghargaan yang lebih baik anak mereka pembentangan di dalam kelas. Pengenalpastian masalah pembelajaran • ujian IQ bantuan mengenal pasti situasi di mana keupayaan keseluruhan adalah jauh lebih tinggi daripada keupayaan dalam satu kawasan tertentu. Penilaian Berasaskan Sekolah (SBA) • SBA adalah penilaian kemajuan pelajar yang berlaku. pembangunan peribadi dan nilai-nilai sosial dan penyertaan mereka dalam aktiviti ko. • Tujuan: o Guru memberikan maklumbalas berterusan kepada pelajar-pelajar mereka untuk membantu mereka belajar dengan lebih baik.

Menyediakan bukti konkrit bahawa guru peduli tentang pembelajaran. 4. Bertujuan peningkatan pembelajaran. nilai dan kejujuran Persembahan bersuara Individu dan perbincangan kumpulan o Kualiti kepimpinan Disiplin o Penyertaan dalam aktiviti kebudayaan o Prestasi dalam sukan dan permainan o kelas praktikal dalam mata pelajaran sains Penilaian / Ujian Kelas • Satu siri alat dan amalan yang direka untuk memberi guru maklumat yang tepat tentang kualiti pembelajaran pelajar.o Kerja Kumpulan o aktiviti kelas Luar o aktiviti Kokurikulum o o o o • Pelajar boleh dinilai berdasarkan: o Kehadiran dalam kelas dan kepentingan dalam pembelajaran o Penilaian (kelas bijak) o Tugasan (individu / kumpulan) Kelakuan . • Tujuan: 1. Membantu memecahkan perasaan namanya. . 3. • Ujian ini diperlukan untuk menilai semasa keupayaan matematik murid. terutamanya dalam lebih besar kursus. 2. 6. Menunjukkan keperluan untuk mengubah kemahiran belajar. bukannya padamemberi gred. 5. Beri lebih memahami pembelajaran pelajar anda 'dan sebagainya untuk meningkatkan pengajaran anda. • Langkah-langkah dalam proses penilaian bilik darjah: Semak latar belakang pelajar pengetahuan Kenal pasti kawasan kekeliruan Membolehkan pelajar menilai diri tahap pembelajaran mereka Tentukan pembelajaran pelajar gaya Sasaran dan membina kemahiran tertentu Penilaian Diagnostik dan Pentadbiran Definisi Ujian Diagnostik • Satu ujian ditadbir individu yang direka untuk mengenal pasti kelemahan dan masalah dalam proses pembelajaran. Membantu pelajar menjadi lebih baik monitor mereka sendiri pembelajaran.

Dijalankan sebelum apa-apa pelajaran atau semasa pengajaran. Memutuskan kesahan. keobjektifan. Aktiviti pemulihan perlu dirancang mengatasi masalah murid. hanya kemahiran khusus yang perlu untuk menganalisis masalah. Tahap item adalah mudah dan sederhana. Markah murid dalam ujian diagnostik adalah rekod sebagai profil individu (Mudah tahu tingkah laku yang perubahan) Pelaksanaan dan Pentadbiran Menentukan kemahiran yang perlu diuji (dalam lebih khusus dan kemahiran unit) Merangka dan menyediakan pelan tindakan diagnostik Item perlu dibina berdasarkan pelan tindakan dibina. tahap keras tidak disyorkan (<kesukaran 65%). Setiap item dalam ujian diagnostik adalah khusus menentukan kemahiran yang perlu untuk mendiagnosis. Ujian adalah untuk melihat perubahan tingkah laku di kalangan murid pemahaman mengenai kemahiran tertentu. kebolehpercayaan. kertas ujian senaman atau kelas Sediakan meja rekod bagi murid-murid 'pencapaian Rancang aktiviti pemulihan yang sesuai Salah faham dan Kesukaran Matematik Salah faham • Salah tanggapan tidak lengkap separuh benar idea bahawa dibina secara aktif oleh dari kanak-kanak pengalaman sehari-hari. administrability dan assessibility Memutuskan bagaimana barang-barang akan diuji. Tidak dilindungi pada semua kemahiran belajar. .• Ciri-ciri: Ujian adalah untuk menganalisis kemahiran yang murid-murid mempunyai masalah untuk memahaminya.

• Proses Kemahiran o Menggunakan kemahiran proses yang dituntut oleh strategi yang dipilih .&quot. Jika anda tidak melakukan tahu perkataan memberitahu saya. &quot.Sila baca soalan kepada saya. • Kefahaman o Memahami apa soalan meminta o Mengesyorkan soalan:  &quot.  &quot. hanya dengan keengganan yang besar. kerana mereka telah aktif dibina mereka.Baca soalan kepada saya. o Pelajar adalah emosi dan intelek dilampirkan kepada salah faham mereka. o Oleh itu. &quot. yang boleh mempunyai apa-apa kesan berbahaya kepada pembelajaran. • Membaca o Membaca soalan masalah o Mengesyorkan soalan:  &quot. &quot.Beritahu saya satu kaedah yang anda boleh gunakan untuk mencari dan menjawab kepada soalan.Beritahu aku apa soalan meminta anda lakukan.  &quot.Sekarang beritahu saya apa kaedah yang anda digunakan untuk mencari jawapannya. pelajar berputus asa salah faham mereka.• Kesan: o Ia menjejaskan dengan pembelajaran apabila pelajar menggunakan mereka untuk mentafsir pengalaman baru. &quot. • Transformasi Kemahiran o Menjalankan transformasi daripada perkataan masalah kepada pemilihan sesuai strategi matematik o Mengesyorkan soalan:  &quot.

 &quot. pen. dan beritahu saya apa yang anda berfikir. • Kodkan o Pengekodan jawapan boleh diterima bentuk bertulis o Mengesyorkan soalan:  &quot. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Khas Keperluan • Pengurusan kelas Pelajar Duduk di kawasan yang bebas daripada gangguan Hapuskan semua bahan-bahan yang tidak perlu dari meja pelajar untuk mengurangkan gangguan.o Mengesyorkan soalan:  &quot.Beritahu saya.Sekarang tuliskan jawapan anda kepada soalan. Pastikan bekalan tambahan pensel. Terangkan kepada saya apa yang anda lakukan seperti yang anda lakukan.Tunjukkan saya bagaimana anda bekerja keluar jawapan kepada soalan. &quot.Sekarang pergi ke setiap langkah kerja anda. buku dan kertas di dalam kelas. &quot.  &quot. TOPIC 3: KEPERLUAN KHAS DALAM MATEMATIK PENDIDIKAN Kemahiran Pengajaran Berkesan untuk Keperluan Khas Gred ejaan berasingan dari kandungan. Anda mungkin perlu membenarkan rehat pelajar kerap. apakah jawapan kepada soalan Menunjuk kepada jawapan anda. • Kecuaian o Apabila murid-murid tahu buat semula soalan untuk kali kedua dan menjawab dengan betul. murid dikatakan cuai. &quot. . • Motivasi o motivasi murid semasa menjawab soalan itu adalah sesuatu yang tersirat untuk menjadi diukur. &quot.

• Pembentangan bahan Ubahsuai jangkaan berdasarkan keperluan pelajar. . Elakkan ujian masa. Membenarkan masa tambahan untuk kerja rumah siap. Cuti tugasan ke dalam segmen tugas yang lebih pendek. Memberi menggariskan. Gred ejaan berasingan dari kandungan. Pastikan anda mempunyai perhatian pelajar sebelum bermula pengajaran. Menyediakan insentif untuk bermula dan menyelesaikan material. • Pengurusan Masa dan peralihan Angkasa tempoh kerja singkat dengan rehat Berikan masa tambahan untuk menyelesaikan tugasan. Memberi arahan bertulis dan lisan dengan visual jika mungkin. Memaklumkan pelajar dengan beberapa peringatan. Mengurangkan jumlah kerja dari biasa tugasan. beberapa minit selain. Mengurangkan gangguan visual di dalam bilik darjah. Benarkan terlalu banyak masa seperti yang diperlukan untuk selesai. Jelaskan jangkaan pembelajaran kepada pelajar sebelum bermula pengajaran. Menghadkan bilangan konsep yang dibentangkan pada satu-satu masa. salinan overhed nota.Telah dipersetujui petunjuk bagi pelajar untuk meninggalkan bilik darjah. sebelum menukar dari satu aktiviti ke depan. Menyediakan model produk akhir. Bilangan dan langkah-langkah urutan dalam tugas. penggredan dan ujian Bahagikan ujian kepada bahagian-bahagian kecil. • Penilaian. Menyediakan tempat khusus untuk perubahan dalam tugasan. panduan belajar.

kritikal kemahiran berfikir dan kreativiti. mencabar dan memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan dan menyokong sifat ingin tahu. Menyediakan peranan rakan sebaya model yang sesuai. Pengayaan Aktiviti • Aktiviti pembelajaran yang menarik. Abaikan perhatian mencari tingkah laku yang tidak mengganggu kelas. Menyediakan dipantau rehat dari ujian. Membangunkan sesuatu tatakelakuan untuk kelas dan visual memaparkan ia di tempat yang sesuai di mana semua pelajar dapat melihat. Ubah suai peraturan yang boleh mendiskriminasikan pelajar Membangunkan satu sistem atau kod yang akan membolehkan pelajar tahu apabila tingkah laku yang tidak sesuai. • Dijalankan selepas pelajar menguasai kemahiran asas untuk memperkayakan kemahiran matematik mereka. • Biasanya tugas yang diberikan adalah lebih mencabar dan keluar pemikiran biasa di dalam kelas. • Kelakuan Mengelakkan konfrontasi dan perjuangan kuasa. mengkaji semula ia kerap. • Tujuan: o Mengaplikasikan kemahiran matematik asas untuk menyelesaikan masalah (Kompleks dan mencabar) o Membangunkan trend dan bakat o Memupuk kepentingan o Mengukuhkan konsep dan kemahiran o Menggalakkan berdikari • Panduan untuk memilih bahan-bahan: . Permit retaking ujian. Memberi segera mengukuhkan dan maklum balas. berdikari. Susun tempat yang ditetapkan selamat bahawa pelajar boleh pergi kepada. Membangunkan pelan tingkah laku campur tangan yang realistik dan mudah digunakan.Perubahan peratusan kerja yang diperlukan untuk lulus gred.

mencabar dan relevan kepada mereka keupayaan minat dan bakat o peruntukan masa Sesuai • Borang aktiviti pengayaan: o Matematik permainan o Teka-teki o Projek Pertandingan o o Eksperimen o Lembaran • Langkah-langkah untuk melaksanakan aktiviti pengayaan Mengajar kemahiran asas matematik Beri arahan tentang bagaimana untuk melakukan aktiviti Beri masa yang sesuai kepada pelajar untuk selesaikan aktiviti Guru memantau pelajar kerja. membantu pelajar yang menghadapi sebarang masalah Penilaian kerja pelajar Sapukan nilai. anugerah untuk pelajar yang boleh melaksanakan aktiviti dengan baik Pemulihan Aktiviti • pemulihan adalah pembelajaran satu rancangan untuk membantu pelajar dengan kesukaran dalam memperolehi kemahiran dengan menggunakan alternatif pendekatan. • Daftar pelajar yang mempunyai masalah: o Mengulangi kesilapan .o Membantu murid untuk melakukan pembelajaran sendiri (individu / kumpulan) Pautan o dengan kemahiran matematik mereka mempunyai belajar o Boleh membantu mengukuhkan kemahiran matematik o Boleh meluaskan pengetahuan o Menarik. bahan-bahan pengajaran dan aktiviti.

ortografik pengekodan.o Sentiasa membuat kesilapan dalam pengiraan o Tidak dapat memberi penjelasan apabila ditanya o Mempunyai kesukaran menyelesaikan masalah soalan o Mempamerkan sikap negatif o pencapaian yang rendah dalam ujian • Langkah-langkah pemulihan: Kenal pasti pelajar dengan kesukaran (Ujian saringan) Menganalisis masalah (ujian diagnostik) Perancangan dan pelaksanaan aktiviti pemulihan Penilaian daripada aktiviti lepas Tindakan susulan • Faktor-faktor masalah pembelajaran: o Pembelajaran persekitaran o Pelajar kehidupan dan peribadi (latar belakang keluarga) o Kekurangan perisikan o Faktor fizikal Lain-lain Jenis Kurang Upaya Pembelajaran Disleksia • Makna o Pembelajaran kecacatan yang menjejaskan keupayaan seseoran untuk membaca. dan yang boleh nyata dirinya sebagai kesukaran dengan kesedaran fonologi. fonologi penyahkodan. • Gejala o perbezaan ketara antara keupayaan murid mereka dan pencapaian sebenar o Sejarah keluarga kesukaran pembelajaran o Kesukaran dengan ejaan Kekeliruan o lebih kiri dan kanan o Penulisan huruf atau nombor di belakang o Kesukaran dengan matematik . memori auditori jangka pendek dan / atau pesat penamaan.

Dyscalculia • Makna o pembelajaran kecacatan Khusus atau kesukaran yang melibatkan kesukaran semula jadi dalam pembelajaran atau memahami matematik (matematik kecacatan).tujuannya adalah untuk mencabar kanak-kanak itu supaya dia / dia memperbaiki. visual.Kesukaran o mengatur diri • Cth: o Kemudian pada zaman kanak-kanak  Cuba untuk mengelakkan sukan dan pendidikan jasmani  belajar dengan baik pada satu-satu asas. o Ucapan dan bahasa terapi  Menjalankan penilaian pertuturan kanak-kanak  Kemudian membantu dia / beliau berkomunikasi lebih berkesan. yang ditetapkan . pergerakan. yang beransur-ansur menjadi yang lebih maju. tetapi tidak begitu banyak bahawa ia menjadi mengecewakan atau tertekan.  Kemudian membantu kanak-kanak membangunkan kemahiran tertentu untuk aktiviti-aktiviti yang mungkin bermasalah. o Ia adalah serupa dengan disleksia dan boleh termasuk kekeliruan . tetapi tempat berhampiran serta di dalam kelas dengan anak-anak lain sekitar  Bertindak balas kepada semua rangsangan sama  Matematik dan penulisan adalah sukar  Belanja lama semakin bertulis dilakukan  Tidak ikut arahan • Rawatan o Pekerjaan terapi  Perhatikan bagaimana menguruskan kanak-kanak dengan fungsi setiap hari kedua-dua di rumah dan di sekolah. o Persepsi latihan motor  Melibatkan memperbaiki bahasa kanak-kanak.  Satu siri tugas. dan kemahiran auditori.

. menangkap bola.masalah pembelajaran motor&quot. . o Perisian bertujuan untuk mengatasinya dyscalculia mempunyai telah dibangunkan. o Seseorang dengan dyspraxia mendapati sukar untuk menjalankan keluar pergerakan lancar dan terselaras. bermain main jingkat. o Ia juga dikenali sebagai &quot.  Masalah menjalankan pergerakan taman permainan (Melompat. Kesukaran o dengan aritmetik mental dan ukuran o Kurang Upaya untuk memahami dan ingat peraturan matematik / formula • Rawatan o terapi Tiada telah dengan betul disahkan dan terbukti berkesan o bukti anekdot juga mencadangkan dyscalculia individu mungkin meneruskan sistem tersebut daripada perlu atau kepentingan. *) o Reversing dan / atau mengundurkan nombor Reliance o strategi mengira bukannya &quot. • Gejala o zaman kanak-kanak Awal  Ramai yang akan menghadapi kesukaran mendapat berpakaian. -. o Dyscalculia juga boleh berlaku akibat beberapa jenis kecederaan otak • Gejala o saja tanda-tanda (.tentang simbol matematik. Dyspraxia • Makna o Kesukaran dengan pergerakan dan koordinasi.Mengetahui&quot. /.

dan ponteng)  Masalah dengan pergerakan bilik darjah. melompat.menendang bola. mendengar dan menulis pada bahasa o Kesukaran dalam melakukan pengiraan angka (penulisan) masalah dan perkataan dalam Matematik Kesukaran o kefahaman pembacaan . di hadapan keras untuk mengendalikan secara automatik Dysphasia • Makna o Satu masalah bahasa.  Kesukaran dengan kepekatan (sukar untuk menumpukan pada satu perkara untuk tempoh yang panjang) o Pra-sekolah  Mendapati sukar untuk menjaga rakan-rakan  ragu-ragu dalam tindakan yang paling. mewarna. di luar. • Gejala o Mempunyai kesukaran dalam pemahaman bercakap.. melukis. nampaknya perlahan  Tidak memegang pensel dengan cengkaman yang baik  konsep Seperti dalam. kefahaman bertulis atau tanda-tanda dan pertuturan atau bertulis bahasa.  Masalah memproses pemikiran. bermain permainan jig-saw. di mana orang yang mengalami kemerosotan kuasa bersuara. seperti seperti menggunakan gunting.

Kesukaran o dalam penggunaan bahasa . makna semantik. o Bercakap perlahan-lahan dan mengulangi perkara o Menggunakan isyarat atau lukisan o Mengelakkan kawasan yang bising o Perlu banyak sokongan emosi. • Peranan ICT dalam penilaian: o Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam .kefahaman.abstrak (Lisan). kompleks struktur tatabahasa dan fungsi bahasa • Rawatan o Terapi pertuturan . dan courseware (komputer bahan-bahan pembelajaran berasaskan) biasanya termasuk beberapa penilaian kendiri bagi tujuan formatif. TOPIK 4: APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN ICT dalam Penilaian • potensi untuk penggunaan teknologi baru dalam pendidikan telah diiktiraf dari hari-hari terawal pengkomputeran interaktif.untuk meningkatkan mereka komunikasi. • Badan-badan peperiksaan boleh menggunakan hanya yang paling mudah bentuk pentaksiran berasaskan ICT (objektif atau ujian aneka pilihan) sehingga pelajar sudah biasa dengan baru gaya.

Pembinaan Item Pembinaan Item • penggunaan perisian tertentu boleh membantu guru membina item yang baik.  Cth: Microsoft Office Word o Matematik gambarajah lakaran perisian Guru  boleh menggubal / lakarkan matematik gambarajah mudah dalam perisian ini. jawapan pendek. membolehkan anda untuk membuat interaktif aneka pilihan. .taksiran o sistematik mengurus data taksiran o Peluang dalam persatuan dengan gaya baru pembelajaran yang menggunakan ICT o mentadbir ujian dengan cara yang mudah dan kelajuan.  Cth: Microsoft Office Excel Pembinaan item menggunakan Kentang Panas • Kentang Panas adalah suite perisian berasaskan web yang termasuk enam aplikasi.  Cth: Sketchpad Geometer o Data dan perisian lakaran grafik Guru  boleh memasukkan data dan menghasilkan graf mudah. o Word perisian pemprosesan  Guru menaip soalan / item mudah dan menubuhkan margin dan kelui.

: Linux.bercampur-ayat.uvic. • Kentang Panas adalah percuma.Buat isi-in-the-kosong menjalankan Jquiz .  Cth: Microsoft Office Excel Jmatch .ca/ • Permohonan Kentang Panas: Jclose .Buat pemadanan menjalankan Alat untuk menumbuk .Buat bercampur-hukuman menjalankan o Data dan perisian lakaran grafik Guru  boleh memasukkan data dan menghasilkan graf mudah. silang kata. dan anda boleh menggunakannya untuk sebarang maksud atau projek yang anda suka. sepadan / pesanan dan jurang mengisi latihan untuk World Wide Web (dalam talian).Membina urutan . • Tetapi ia juga boleh digunakan dalam mod luar talian.Buat silang kata teka-teki Jmix .Buat aneka pilihan atau jawapan pendek kuiz JCross . Mozilla Firefox). • Boleh dimuat turun laman utama ia dari: http://hotpot. Ia tidak sumber terbuka (Mis.

• Model Pengukuran Rasch (George Rasch.latihan menjadi diindeks lengkap unit Analisis Item • Analisis Item adalah proses untuk menentukan barang-barang yang telah dibina mencapai standard atau set kriteria. o Item yang didapati sesuai (patut) akan disimpan dalam Bank Item o Rasch model adalah formula matematik yang berdasarkan formula berikut: • Perkara analisis perisian o QUEST o penaklukan o RUMM o BigSteps . o Ciri-ciri membolehkan perbandingan dibuat antara keupayaan calon dan kesukaran item. Kalibrasi o dan kesukaran item mengukur keupayaan untuk meletakkan calon pada skala linear. 1960): Andaian o: kebarangkalian berjaya calon-calon untuk menjawab item bergantung kepada keupayaan calon dan kesukaran item.

dua jawapan dan salah jawapan o Calon maklumat diagnostik .o WinSteps Analisis Item menggunakan Quest • QUEST adalah perisian analisis item yang dibangunkan oleh Pusat Australia untuk Penyelidikan Pendidikan (ACER) dari Australia.mengenal pasti barangan kesilapan itu dengan tidak mempunyai jawapan.barang-barang yang sukar (tidak menguasai). distractor yang dipilih (salah faham) dan mengenal pasti pelajar dengan kesukaran o Meningkatkan kualiti pengujian dan penilaian .Untuk membina item yang lebih baik dan mengekalkan dokumentasi penilaian statistik instrumen • Berguna untuk analisis item: o Objektif ujian o ujian Subjektif o skala Penilaian • Analisis QUEST memberikan: o Perkara anggaran o Kes anggaran . • Interface Quest: • Kelebihan: o Membetulkan item .

o Fit statistik dalam bentuk jadual • Anggaran dilaporkan dalam unit Logits. QUEST hanya perlu: o Kawalan fail o Fail data . • Untuk melaksanakan anggaran dan output. • Fit statistik yang dilaporkan dalam Sisa-sisa Min Square.