MTE3112 - PENILAIAN AMALAN DALAM MATEMATIK

TOPIC 1: PENGUJIAN DAN PENILAIAN
Definisi
• Satu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan dalam
tingkah laku individu. (R.M. Gagne 1965,)
• Diperlukan murid untuk menunjukkan dengan jelas di dalam borang
aktiviti
• instrumen Mengukur: pemerhatian dan ujian formal (cth.: senaman,
kuiz)
• Sentiasa berlaku di dalam kelas semasa pengajaran dan proses
yang berterusan.
• Matlamat:
o Tentukan perubahan tingkah laku murid
o Menentukan pencapaian murid dalam tertentu pelajaran
o Tempat murid dalam kumpulan yang sesuai mengikut
mengakibatkan
o Memotivasi murid untuk menyemak semula
o murid Keretapi membuat sesuai persediaan untuk peperiksaan
awam
• Satu proses atau sistem yang digunakan untuk menentukan nilai
kuantitatif ujian tertentu dalam pembelajaran. (Mok Soon Sang,
2004)
• Dinyatakan dalam unit nombor tetap (cth.:%, atau Gred)
• Meliputi semua aspek ujian untuk menentukan kedudukan dan
pencapaian murid dalam kelas:
o skala ordinal
 mengukur instrumen pangkat murid gred / kedudukan
 Bandingkan pangkat murid dalam kelas
 Menentukan prestasi murid dan pencapaian
o Jeda skala
 unit tanda dengan wajaran yang sama dalam nilainya
 Bandingkan gred antara satu kelas yang lain
 Bandingkan pencapaian murid di kalangan murid-murid
beberapa kelas.
• Matlamat:
o Menentukan tahap pencapaian dan kedudukan murid sama / di
kalangan beberapa kelas.
o Bandingkan pencapaian murid kedudukan dalam subjek tertentu /
keseluruhan pencapaian akademik
o memperuntukkan murid untuk penstriman yang sesuai
o Buat analisis, tafsiran dan kesimpulan bagi penyelidikan tertentu
berdasarkanpengukuran hasil
o Anugerah sijil di peringkat sekolah tertentu.

• Satu proses untuk menentukan, mendapatkan dan memberikan
maklumat yang berguna supaya membuat objektif pertimbangan untuk
tindakan susulan. (Dr Shufflebeam, 1971)
• Dalam pendidikan - satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti
untuk mengumpul maklumat yang berhubungan strategi T & L aktiviti
dan untuk membuat analisis dan interpretasi keputusan, dengan
bertujuan untuk mengambil tindakan susulan.
• 5 peringkat penilaian:
o Ujian penyediaan
o Ujian pelaksanaan
o Penilaian dan pengukuran
o Analisis daripada hasil
o Tafsiran dan tindakan susulan
• Matlamat:
o Mengumpul maklumat mengenai murid 'pencapaian selepas T & L
aktiviti, supaya mentafsir dan mengambil tindakan sewajarnya
o Tentukan kekuatan murid dan kelemahan dalam kemahiran T & L
tertentu supaya rancangan untuk pengayaan dan pemulihan aktiviti.
o Tentukan kesan guru pembentangan di dalam kelas supaya
merancang untuk lebih T & L strategi yang berkesan
o Untuk menentukan pencapaian pra-ditentukan objektif pembelajaran
supaya rancangan untuk T & aktiviti-aktiviti yang berikut.
o Rekod hasil penilaian dalam Prestasi individu dan Profil Rekod
o Menilai keberkesanan pelaksanaan program baru tertentu (cth.: KBSR)
Hubungan antara Ujian, Pengukuran dan Penilaian

• Penilaian / ujian merujuk kepada pengumpulan data untuk menggambarkan atau
lebih memahami isu.
• Pengukuran adalah proses mengukur data penilaian.
• Penilaian merujuk kepada perbandingan taksiran data yang diukur untuk standard
bagi maksudmenilai bernilai atau kualiti.
Penilaian dalam KBSR
• Peranan:

• Jenis Penilaian dalam KBSR

o Penilaian untuk menentukan kesan dalam: Rekabentuk Penilaian .

Prinsip Penilaian Perancangan Penilaian / Ujian Prinsip Pembinaan Item .

A cube has 6 faces II. B. 1010 D. C. guru harus meletakkan dirinya dalam kasut murid. A tower is a type of cuboid A. I. D. 1000 C. III and IV • Item Subjektif o Struktur objektif / Pendek Jawab Soalan . II and III I.• Apabila membina item. III and IV II. 100 B. 1100 o Siap Soalan Pelbagai Which statements are TRUE? I. • Persoalan yang boleh membantu guru membina items: o Bagaimana barang-barang ini difahami oleh pelajar yang mempunyai pelbagai tahap keupayaan o Adakah terdapat apa-apa petunjuk jawapannya dalam item untuk membantu murid o Adakah terdapat sebarang kekaburan o Apakah item adalah terlalu mudah atau tidak o Apakah perkara yang berkaitan dengan pengetahuan penting dan kemahiran o Apakah item adalah terlalu panjang atau terlalu pendek o Adakah terdapat sebarang hubungan antara item dan Objektif subjek Jenis Item Bina • Item Objektif o Soalan Pelbagai Pilihan What is the sum of 403 and 607? A. II and IV I. All cuboid must contain 6 rectangular faces III. Cube and cuboid are three dimensional objects IV.

What is product of 3 and 8? Answer: _____________________________ o Benar / Palsu Soalan (a) 100 + 23 = 123 True False (a) 110 – 20 = 80 True False .

o Menerangkan tahap kerumitan yang semakin meningkat dalam pelajar pemahaman subjek melalui lima berperingkat-peringkat. dan diterangkan di Biggs dan Tang (2007).80 25 x 5 109 113 131 981 ÷ 9 125 Calculate 25% from RM 264.o Pemadanan Item 45 + 86 193 .00 Answer: __________ o Masalah Mekanikal (Pengiraan Soalan) The price of an exercise book is RM 0.50. . How much Ahmad need to pay? Answer: __________ o Soalan Penyelesaian Masalah solo / Taksonomi Bloom • solo Taksonomi o taksonomi SOLO bermaksud: Struktur Diperhatikan Pembelajaran Hasil o Dibangunkan oleh Biggs dan Collis (1982). Ahmad bought 7 exercise books from the bookstore.

tindakan dan tujuan. Tahap Persefahaman Pra-struktur • Tiada pemahaman menunjukkan Uni-struktur • Konkrit. minimalistic memahami sesuatu kawasan. Multi-struktur Frasa Pembelajaran Kuantitatif Fasa Jumlah terperinci dalam pelajar sambutan meningkatkan • Menunjukkan pemahaman sempadan tetapi tidak sistem. Kualitatif • Memahami beberapa Fasa komponen yang Terperinci dalam .o Ia mendakwa menjadi terpakai kepada mana-mana kawasan subjek. Hubungan • Nyatakan teknik mengarang musik antara fakta dan teori. • Berfokus pada satu konsep isu dalam kes yang kompleks. • koleksi Disorganised idea atau konsep sekitar isu. • Adakah tidak mampu untuk mengaitkan item dalam senarai. • Memahami beberapa komponen tetapi pemahaman setiap bijaksana.

Pengetahuan Menghafal/Mengingat semula perkara-perkara khusus: 2. membuat kesimpulan Kebolehan menggunakan kaedah. istilah definisi. Sintesis dipelajari atau menghubungkait Kemahiran menyampaikan idea.JSU) • Tujuan penyediaan Rangka Tindakan Ujian o Memberi panduan untuk guru untuk membina soalan mengiku tepat untuk menguji pelan tindakan o Untuk memastikan wajaran yang sesuai untuk pelbagai topik dan tahap kemahiran mereka mencerminkan tepat keupayaan keseluruhan murid. Can sambutan • memohon konsep biasa menjadi masalah atau situasi kerja Abstrak Extended diintegrasikan ke dalam corak struktur • Pelajar conceptualizes pada tahap melebihi apa telah diuruskan dengan sebenar pengajaran. Aplikasi menginterpretasi. membuat perbandingan Spesifikasi Perancangan Kurikulum dan Ujian (Test Cetak Biru) • Juga dikenali sebagai Jadual Spesifikasi Ujian (jadual Spesifikasi ujian . • Boleh umum ke kawasan baru. 3. hukum atau teori tanpa 4. simbol. persediaan 6. Penilaian mengajar Kebolehan membuat penilaian terhadap sesuatu perkara atau memberi pendapat. prinsip. Analisis menghafal Kebolehan menceritakan & menyusun perkara-perkara yg telah 5. memberi tafsiran. Taxonomi bloom Aras-aras Kategori Domain Kognitif 1.bersepadu konsep. perasaan atau pengalaman secara tersusun – menulis esei. menjalankan ujikaji. Kefahaman Terminologi. . tarikh Kebolehan memberi penjelasan atau makna: menterjemah.

ujian jawab) Formal (kuiz. ujian) bulanan) Tak formal Rekod profil/Sijil/Anugerah Penilaian Alternatif • Satu proses yang berterusan yang melibatkan pelajar dan guru dalam membuat pertimbangan tentang pelajar ' kemajuan menggunakan strategi bukan konvensional. senarai semak (kriteria rujukan) . (Hancock. sederhana dan keras o Bilangan item mengikut topik dan tahap kemahiran CIRI UJIAN FORMATIF UJIAN SUMATIF Pengertia n Tujuan Formal/Tak formal Formal Sasaran Masa Ujian Bentuk Ujian Rekod Kesan penguasaan Kesan pencapaian untuk /kemajuan/kelemahan & baiki penempatan. penganugerahan sijil individu/kumpulan/kelas Kelas/Tingkatan/Sesi Semasa & selepas P&P Bulanan/Semester/Tahunan Tak formal (pemerhatian.mudah. 1994/1) • Borang penilaian alternatif: o Portfolio o Scrap buku o rubrik &amp. soal Formal (peperiksaan. serta merta perancangan/pengubahsuaian kurikulum.• unsur-unsur Penting: o Topik / kemahiran  Rujuk spesifikasi kurikulum o Kemahiran tahap  Ikut tahap Taksonomi Bloom (6 tahap)  Bagi ujian diagnostik hanya menggunakan 3 levels .

guru.o rekod anekdot . • ujian Perisikan juga menilai berikut: o kemahiran Matematik o kemahiran Lisan o kemahiran Spatial o Corak pengiktirafan o penaakulan logik o ingatan jangka pendek o Ketua pengetahuan o Klasifikasi kemahiran . tetapi sebaliknya. Pelajar yang tidak pengambil ujian mahir akan dapat berjaya dalam menunjukkan kebolehan mereka dan dengan itu membina harga diri. • Kebanyakan ujian IQ mengukur secara lisan. Langsung berkaitan dengan kurikulum dan oleh itu menyediakan mencerminkan langsung apa yang diajar TOPIK 2: kesukaran Matematik dan UJIAN DIAGNOSTIK Ujian Diagnostik Standard IQ Ujian • Satu Intelligence Quotient (IQ) menunjukkan seseorang kebolehan mental relatif kepada orang lain kira-kira umur yang sama. 4. tetapi sebaliknya ukuran hari kepada pertumbuhan hari.sesetengah boleh diukur dengan tepat dan boleh dipercayai ramalan kejayaan akademik dan kewangan. atau orang yang memerhatikan. Tidak terikat kepada budaya atau bahasa tertentu. kekuatan dan keperluan. 5. 3. o persembahan oral o Projek o tugas Prestasi • Sebab / Maksud: 1. 2. bekerja ingatan dan kebolehan pemprosesan kelajuan. 6. adalah bebas daripada prasangka dan andaian tidak adil. Pelajar mampu untuk memaparkan pengetahuan dalam banyak cara yang berbeza. menulis pemerhatian mereka pelajar menyediakan rekod pertumbuhan pelajar. Kaedah Penilaian Alternatif tidak mengganggu masa kelas sebagai melakukan ujian tradisional. bukan lisan. • Setiap orang mempunyai ratusan kebolehan mental yang tertentu . Memberi maklumat yang berterusan ke atas kekuatan dan kelemahan setiap pelajar menyediakan guru peluang untuk bekerja dalam mereka.

secara berterusan sepanjang tahun. o Membolehkan peningkatan peribadi pelajar pembangunan dan keupayaan komunikatif. o Membolehkan proses pemikiran membangunkan pelajar dan keupayaan mereka untuk menyelesaikan masalah. sebagai bahagian penting dalam pembelajaran pelajar.• Maksud ujian IQ: Pengetahuan diri dan pertumbuhan • Ia menghasilkan maklumat khusus mengenai kawasan kekuatan dan kelemahan kognitif. Mengenalpasti kanak-kanak berbakat • Pengenalpastian atas purata atau berbakat perisikan. Pengenalan penyakit atau kerosakan • kebolehan kami sesuai dengan lokasi tertentu di dalam otak. Mengetahui bidang penting kekuatan boleh membantu peguam bela ibu bapa untuk kelas lanjutan. • Tujuan: o Guru memberikan maklumbalas berterusan kepada pelajar-pelajar mereka untuk membantu mereka belajar dengan lebih baik. tugasan khusus dan penghargaan yang lebih baik anak mereka pembentangan di dalam kelas. • Dengan SBA. pembangunan peribadi dan nilai-nilai sosial dan penyertaan mereka dalam aktiviti ko. berbanding dengan tahap sebelumnya berfungsi. penurunan dalam keupayaan dalam tertentu kawasan. Pengenalpastian masalah pembelajaran • ujian IQ bantuan mengenal pasti situasi di mana keupayaan keseluruhan adalah jauh lebih tinggi daripada keupayaan dalam satu kawasan tertentu. Penilaian Berasaskan Sekolah (SBA) • SBA adalah penilaian kemajuan pelajar yang berlaku. boleh membantu doktor mengesan dan lebih baik memahami sifat masalah kognitif. penilaian pelajar termasuk: o Pelajar kursus-kerja sekolah mereka lakukan dalam kelas dan di rumah sepanjang tahun o Pelajar pembangunan peribadi (tingkah laku mereka dalam sekolah mereka.aktiviti kokurikulum sekolah). • Borang SBA: o Projek-pembelajaran berasaskan o persembahan oral .

Membantu pelajar menjadi lebih baik monitor mereka sendiri pembelajaran. Membantu memecahkan perasaan namanya. Menyediakan bukti konkrit bahawa guru peduli tentang pembelajaran. 3. terutamanya dalam lebih besar kursus. 5. • Tujuan: 1. Beri lebih memahami pembelajaran pelajar anda 'dan sebagainya untuk meningkatkan pengajaran anda. . Menunjukkan keperluan untuk mengubah kemahiran belajar. bukannya padamemberi gred. • Langkah-langkah dalam proses penilaian bilik darjah: Semak latar belakang pelajar pengetahuan Kenal pasti kawasan kekeliruan Membolehkan pelajar menilai diri tahap pembelajaran mereka Tentukan pembelajaran pelajar gaya Sasaran dan membina kemahiran tertentu Penilaian Diagnostik dan Pentadbiran Definisi Ujian Diagnostik • Satu ujian ditadbir individu yang direka untuk mengenal pasti kelemahan dan masalah dalam proses pembelajaran. 4. 6.o Kerja Kumpulan o aktiviti kelas Luar o aktiviti Kokurikulum o o o o • Pelajar boleh dinilai berdasarkan: o Kehadiran dalam kelas dan kepentingan dalam pembelajaran o Penilaian (kelas bijak) o Tugasan (individu / kumpulan) Kelakuan . • Ujian ini diperlukan untuk menilai semasa keupayaan matematik murid. Bertujuan peningkatan pembelajaran. 2. nilai dan kejujuran Persembahan bersuara Individu dan perbincangan kumpulan o Kualiti kepimpinan Disiplin o Penyertaan dalam aktiviti kebudayaan o Prestasi dalam sukan dan permainan o kelas praktikal dalam mata pelajaran sains Penilaian / Ujian Kelas • Satu siri alat dan amalan yang direka untuk memberi guru maklumat yang tepat tentang kualiti pembelajaran pelajar.

Memutuskan kesahan. Ujian adalah untuk melihat perubahan tingkah laku di kalangan murid pemahaman mengenai kemahiran tertentu. kebolehpercayaan. tahap keras tidak disyorkan (<kesukaran 65%). Aktiviti pemulihan perlu dirancang mengatasi masalah murid. . Tidak dilindungi pada semua kemahiran belajar. Markah murid dalam ujian diagnostik adalah rekod sebagai profil individu (Mudah tahu tingkah laku yang perubahan) Pelaksanaan dan Pentadbiran Menentukan kemahiran yang perlu diuji (dalam lebih khusus dan kemahiran unit) Merangka dan menyediakan pelan tindakan diagnostik Item perlu dibina berdasarkan pelan tindakan dibina. keobjektifan. Tahap item adalah mudah dan sederhana. administrability dan assessibility Memutuskan bagaimana barang-barang akan diuji.• Ciri-ciri: Ujian adalah untuk menganalisis kemahiran yang murid-murid mempunyai masalah untuk memahaminya. Dijalankan sebelum apa-apa pelajaran atau semasa pengajaran. Setiap item dalam ujian diagnostik adalah khusus menentukan kemahiran yang perlu untuk mendiagnosis. hanya kemahiran khusus yang perlu untuk menganalisis masalah. kertas ujian senaman atau kelas Sediakan meja rekod bagi murid-murid 'pencapaian Rancang aktiviti pemulihan yang sesuai Salah faham dan Kesukaran Matematik Salah faham • Salah tanggapan tidak lengkap separuh benar idea bahawa dibina secara aktif oleh dari kanak-kanak pengalaman sehari-hari.

hanya dengan keengganan yang besar. kerana mereka telah aktif dibina mereka. &quot.Sekarang beritahu saya apa kaedah yang anda digunakan untuk mencari jawapannya.Beritahu aku apa soalan meminta anda lakukan.Beritahu saya satu kaedah yang anda boleh gunakan untuk mencari dan menjawab kepada soalan. o Pelajar adalah emosi dan intelek dilampirkan kepada salah faham mereka. • Membaca o Membaca soalan masalah o Mengesyorkan soalan:  &quot. pelajar berputus asa salah faham mereka.&quot.Baca soalan kepada saya. &quot. &quot.• Kesan: o Ia menjejaskan dengan pembelajaran apabila pelajar menggunakan mereka untuk mentafsir pengalaman baru. Jika anda tidak melakukan tahu perkataan memberitahu saya. &quot.  &quot. o Oleh itu. • Transformasi Kemahiran o Menjalankan transformasi daripada perkataan masalah kepada pemilihan sesuai strategi matematik o Mengesyorkan soalan:  &quot.Sila baca soalan kepada saya. • Proses Kemahiran o Menggunakan kemahiran proses yang dituntut oleh strategi yang dipilih . • Kefahaman o Memahami apa soalan meminta o Mengesyorkan soalan:  &quot.  &quot. yang boleh mempunyai apa-apa kesan berbahaya kepada pembelajaran.

buku dan kertas di dalam kelas.Beritahu saya. • Kecuaian o Apabila murid-murid tahu buat semula soalan untuk kali kedua dan menjawab dengan betul. &quot. apakah jawapan kepada soalan Menunjuk kepada jawapan anda. Pastikan bekalan tambahan pensel.Sekarang pergi ke setiap langkah kerja anda. Terangkan kepada saya apa yang anda lakukan seperti yang anda lakukan. .o Mengesyorkan soalan:  &quot. • Kodkan o Pengekodan jawapan boleh diterima bentuk bertulis o Mengesyorkan soalan:  &quot. &quot. &quot. • Motivasi o motivasi murid semasa menjawab soalan itu adalah sesuatu yang tersirat untuk menjadi diukur. pen. Anda mungkin perlu membenarkan rehat pelajar kerap.Tunjukkan saya bagaimana anda bekerja keluar jawapan kepada soalan. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Khas Keperluan • Pengurusan kelas Pelajar Duduk di kawasan yang bebas daripada gangguan Hapuskan semua bahan-bahan yang tidak perlu dari meja pelajar untuk mengurangkan gangguan. &quot. dan beritahu saya apa yang anda berfikir. murid dikatakan cuai.  &quot.Sekarang tuliskan jawapan anda kepada soalan.  &quot. TOPIC 3: KEPERLUAN KHAS DALAM MATEMATIK PENDIDIKAN Kemahiran Pengajaran Berkesan untuk Keperluan Khas Gred ejaan berasingan dari kandungan.

• Penilaian. Bilangan dan langkah-langkah urutan dalam tugas. Pastikan anda mempunyai perhatian pelajar sebelum bermula pengajaran. salinan overhed nota. • Pengurusan Masa dan peralihan Angkasa tempoh kerja singkat dengan rehat Berikan masa tambahan untuk menyelesaikan tugasan.Telah dipersetujui petunjuk bagi pelajar untuk meninggalkan bilik darjah. beberapa minit selain. Jelaskan jangkaan pembelajaran kepada pelajar sebelum bermula pengajaran. Mengurangkan gangguan visual di dalam bilik darjah. Gred ejaan berasingan dari kandungan. • Pembentangan bahan Ubahsuai jangkaan berdasarkan keperluan pelajar. panduan belajar. Menyediakan model produk akhir. . Mengurangkan jumlah kerja dari biasa tugasan. Memberi menggariskan. Menyediakan insentif untuk bermula dan menyelesaikan material. Memaklumkan pelajar dengan beberapa peringatan. penggredan dan ujian Bahagikan ujian kepada bahagian-bahagian kecil. Menyediakan tempat khusus untuk perubahan dalam tugasan. Cuti tugasan ke dalam segmen tugas yang lebih pendek. sebelum menukar dari satu aktiviti ke depan. Memberi arahan bertulis dan lisan dengan visual jika mungkin. Elakkan ujian masa. Benarkan terlalu banyak masa seperti yang diperlukan untuk selesai. Membenarkan masa tambahan untuk kerja rumah siap. Menghadkan bilangan konsep yang dibentangkan pada satu-satu masa.

Menyediakan dipantau rehat dari ujian. Permit retaking ujian. • Biasanya tugas yang diberikan adalah lebih mencabar dan keluar pemikiran biasa di dalam kelas. • Kelakuan Mengelakkan konfrontasi dan perjuangan kuasa. berdikari. Pengayaan Aktiviti • Aktiviti pembelajaran yang menarik. Memberi segera mengukuhkan dan maklum balas. • Tujuan: o Mengaplikasikan kemahiran matematik asas untuk menyelesaikan masalah (Kompleks dan mencabar) o Membangunkan trend dan bakat o Memupuk kepentingan o Mengukuhkan konsep dan kemahiran o Menggalakkan berdikari • Panduan untuk memilih bahan-bahan: . mengkaji semula ia kerap. Susun tempat yang ditetapkan selamat bahawa pelajar boleh pergi kepada. Membangunkan pelan tingkah laku campur tangan yang realistik dan mudah digunakan.Perubahan peratusan kerja yang diperlukan untuk lulus gred. kritikal kemahiran berfikir dan kreativiti. Abaikan perhatian mencari tingkah laku yang tidak mengganggu kelas. Membangunkan sesuatu tatakelakuan untuk kelas dan visual memaparkan ia di tempat yang sesuai di mana semua pelajar dapat melihat. mencabar dan memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan dan menyokong sifat ingin tahu. Menyediakan peranan rakan sebaya model yang sesuai. Ubah suai peraturan yang boleh mendiskriminasikan pelajar Membangunkan satu sistem atau kod yang akan membolehkan pelajar tahu apabila tingkah laku yang tidak sesuai. • Dijalankan selepas pelajar menguasai kemahiran asas untuk memperkayakan kemahiran matematik mereka.

membantu pelajar yang menghadapi sebarang masalah Penilaian kerja pelajar Sapukan nilai. mencabar dan relevan kepada mereka keupayaan minat dan bakat o peruntukan masa Sesuai • Borang aktiviti pengayaan: o Matematik permainan o Teka-teki o Projek Pertandingan o o Eksperimen o Lembaran • Langkah-langkah untuk melaksanakan aktiviti pengayaan Mengajar kemahiran asas matematik Beri arahan tentang bagaimana untuk melakukan aktiviti Beri masa yang sesuai kepada pelajar untuk selesaikan aktiviti Guru memantau pelajar kerja.o Membantu murid untuk melakukan pembelajaran sendiri (individu / kumpulan) Pautan o dengan kemahiran matematik mereka mempunyai belajar o Boleh membantu mengukuhkan kemahiran matematik o Boleh meluaskan pengetahuan o Menarik. • Daftar pelajar yang mempunyai masalah: o Mengulangi kesilapan . bahan-bahan pengajaran dan aktiviti. anugerah untuk pelajar yang boleh melaksanakan aktiviti dengan baik Pemulihan Aktiviti • pemulihan adalah pembelajaran satu rancangan untuk membantu pelajar dengan kesukaran dalam memperolehi kemahiran dengan menggunakan alternatif pendekatan.

dan yang boleh nyata dirinya sebagai kesukaran dengan kesedaran fonologi.o Sentiasa membuat kesilapan dalam pengiraan o Tidak dapat memberi penjelasan apabila ditanya o Mempunyai kesukaran menyelesaikan masalah soalan o Mempamerkan sikap negatif o pencapaian yang rendah dalam ujian • Langkah-langkah pemulihan: Kenal pasti pelajar dengan kesukaran (Ujian saringan) Menganalisis masalah (ujian diagnostik) Perancangan dan pelaksanaan aktiviti pemulihan Penilaian daripada aktiviti lepas Tindakan susulan • Faktor-faktor masalah pembelajaran: o Pembelajaran persekitaran o Pelajar kehidupan dan peribadi (latar belakang keluarga) o Kekurangan perisikan o Faktor fizikal Lain-lain Jenis Kurang Upaya Pembelajaran Disleksia • Makna o Pembelajaran kecacatan yang menjejaskan keupayaan seseoran untuk membaca. ortografik pengekodan. fonologi penyahkodan. • Gejala o perbezaan ketara antara keupayaan murid mereka dan pencapaian sebenar o Sejarah keluarga kesukaran pembelajaran o Kesukaran dengan ejaan Kekeliruan o lebih kiri dan kanan o Penulisan huruf atau nombor di belakang o Kesukaran dengan matematik . memori auditori jangka pendek dan / atau pesat penamaan.

yang ditetapkan .tujuannya adalah untuk mencabar kanak-kanak itu supaya dia / dia memperbaiki. o Ia adalah serupa dengan disleksia dan boleh termasuk kekeliruan . o Persepsi latihan motor  Melibatkan memperbaiki bahasa kanak-kanak. Dyscalculia • Makna o pembelajaran kecacatan Khusus atau kesukaran yang melibatkan kesukaran semula jadi dalam pembelajaran atau memahami matematik (matematik kecacatan).Kesukaran o mengatur diri • Cth: o Kemudian pada zaman kanak-kanak  Cuba untuk mengelakkan sukan dan pendidikan jasmani  belajar dengan baik pada satu-satu asas. tetapi tempat berhampiran serta di dalam kelas dengan anak-anak lain sekitar  Bertindak balas kepada semua rangsangan sama  Matematik dan penulisan adalah sukar  Belanja lama semakin bertulis dilakukan  Tidak ikut arahan • Rawatan o Pekerjaan terapi  Perhatikan bagaimana menguruskan kanak-kanak dengan fungsi setiap hari kedua-dua di rumah dan di sekolah. pergerakan.  Satu siri tugas. tetapi tidak begitu banyak bahawa ia menjadi mengecewakan atau tertekan. visual. o Ucapan dan bahasa terapi  Menjalankan penilaian pertuturan kanak-kanak  Kemudian membantu dia / beliau berkomunikasi lebih berkesan. yang beransur-ansur menjadi yang lebih maju.  Kemudian membantu kanak-kanak membangunkan kemahiran tertentu untuk aktiviti-aktiviti yang mungkin bermasalah. dan kemahiran auditori.

bermain main jingkat. Kesukaran o dengan aritmetik mental dan ukuran o Kurang Upaya untuk memahami dan ingat peraturan matematik / formula • Rawatan o terapi Tiada telah dengan betul disahkan dan terbukti berkesan o bukti anekdot juga mencadangkan dyscalculia individu mungkin meneruskan sistem tersebut daripada perlu atau kepentingan.tentang simbol matematik. o Dyscalculia juga boleh berlaku akibat beberapa jenis kecederaan otak • Gejala o saja tanda-tanda (. o Seseorang dengan dyspraxia mendapati sukar untuk menjalankan keluar pergerakan lancar dan terselaras. . /. o Ia juga dikenali sebagai &quot. • Gejala o zaman kanak-kanak Awal  Ramai yang akan menghadapi kesukaran mendapat berpakaian. *) o Reversing dan / atau mengundurkan nombor Reliance o strategi mengira bukannya &quot.. o Perisian bertujuan untuk mengatasinya dyscalculia mempunyai telah dibangunkan.  Masalah menjalankan pergerakan taman permainan (Melompat. menangkap bola.masalah pembelajaran motor&quot. -. Dyspraxia • Makna o Kesukaran dengan pergerakan dan koordinasi.Mengetahui&quot.

mewarna. • Gejala o Mempunyai kesukaran dalam pemahaman bercakap. dan ponteng)  Masalah dengan pergerakan bilik darjah.  Kesukaran dengan kepekatan (sukar untuk menumpukan pada satu perkara untuk tempoh yang panjang) o Pra-sekolah  Mendapati sukar untuk menjaga rakan-rakan  ragu-ragu dalam tindakan yang paling. melompat. di mana orang yang mengalami kemerosotan kuasa bersuara.. mendengar dan menulis pada bahasa o Kesukaran dalam melakukan pengiraan angka (penulisan) masalah dan perkataan dalam Matematik Kesukaran o kefahaman pembacaan . melukis. di hadapan keras untuk mengendalikan secara automatik Dysphasia • Makna o Satu masalah bahasa. kefahaman bertulis atau tanda-tanda dan pertuturan atau bertulis bahasa. nampaknya perlahan  Tidak memegang pensel dengan cengkaman yang baik  konsep Seperti dalam. seperti seperti menggunakan gunting.menendang bola.  Masalah memproses pemikiran. bermain permainan jig-saw. di luar.

Kesukaran o dalam penggunaan bahasa . dan courseware (komputer bahan-bahan pembelajaran berasaskan) biasanya termasuk beberapa penilaian kendiri bagi tujuan formatif.kefahaman. makna semantik.untuk meningkatkan mereka komunikasi. • Badan-badan peperiksaan boleh menggunakan hanya yang paling mudah bentuk pentaksiran berasaskan ICT (objektif atau ujian aneka pilihan) sehingga pelajar sudah biasa dengan baru gaya. • Peranan ICT dalam penilaian: o Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam . TOPIK 4: APLIKASI TEKNOLOGI DALAM PENILAIAN ICT dalam Penilaian • potensi untuk penggunaan teknologi baru dalam pendidikan telah diiktiraf dari hari-hari terawal pengkomputeran interaktif. o Bercakap perlahan-lahan dan mengulangi perkara o Menggunakan isyarat atau lukisan o Mengelakkan kawasan yang bising o Perlu banyak sokongan emosi.abstrak (Lisan). kompleks struktur tatabahasa dan fungsi bahasa • Rawatan o Terapi pertuturan .

 Cth: Sketchpad Geometer o Data dan perisian lakaran grafik Guru  boleh memasukkan data dan menghasilkan graf mudah. Pembinaan Item Pembinaan Item • penggunaan perisian tertentu boleh membantu guru membina item yang baik. o Word perisian pemprosesan  Guru menaip soalan / item mudah dan menubuhkan margin dan kelui. jawapan pendek.  Cth: Microsoft Office Excel Pembinaan item menggunakan Kentang Panas • Kentang Panas adalah suite perisian berasaskan web yang termasuk enam aplikasi. membolehkan anda untuk membuat interaktif aneka pilihan.taksiran o sistematik mengurus data taksiran o Peluang dalam persatuan dengan gaya baru pembelajaran yang menggunakan ICT o mentadbir ujian dengan cara yang mudah dan kelajuan. .  Cth: Microsoft Office Word o Matematik gambarajah lakaran perisian Guru  boleh menggubal / lakarkan matematik gambarajah mudah dalam perisian ini.

Mozilla Firefox).Buat silang kata teka-teki Jmix .: Linux.bercampur-ayat.ca/ • Permohonan Kentang Panas: Jclose .Membina urutan .uvic.Buat bercampur-hukuman menjalankan o Data dan perisian lakaran grafik Guru  boleh memasukkan data dan menghasilkan graf mudah.Buat pemadanan menjalankan Alat untuk menumbuk .  Cth: Microsoft Office Excel Jmatch . sepadan / pesanan dan jurang mengisi latihan untuk World Wide Web (dalam talian). Ia tidak sumber terbuka (Mis.Buat isi-in-the-kosong menjalankan Jquiz .Buat aneka pilihan atau jawapan pendek kuiz JCross . • Tetapi ia juga boleh digunakan dalam mod luar talian. silang kata. dan anda boleh menggunakannya untuk sebarang maksud atau projek yang anda suka. • Boleh dimuat turun laman utama ia dari: http://hotpot. • Kentang Panas adalah percuma.

1960): Andaian o: kebarangkalian berjaya calon-calon untuk menjawab item bergantung kepada keupayaan calon dan kesukaran item. o Item yang didapati sesuai (patut) akan disimpan dalam Bank Item o Rasch model adalah formula matematik yang berdasarkan formula berikut: • Perkara analisis perisian o QUEST o penaklukan o RUMM o BigSteps . Kalibrasi o dan kesukaran item mengukur keupayaan untuk meletakkan calon pada skala linear. • Model Pengukuran Rasch (George Rasch.latihan menjadi diindeks lengkap unit Analisis Item • Analisis Item adalah proses untuk menentukan barang-barang yang telah dibina mencapai standard atau set kriteria. o Ciri-ciri membolehkan perbandingan dibuat antara keupayaan calon dan kesukaran item.

dua jawapan dan salah jawapan o Calon maklumat diagnostik .o WinSteps Analisis Item menggunakan Quest • QUEST adalah perisian analisis item yang dibangunkan oleh Pusat Australia untuk Penyelidikan Pendidikan (ACER) dari Australia. distractor yang dipilih (salah faham) dan mengenal pasti pelajar dengan kesukaran o Meningkatkan kualiti pengujian dan penilaian .Untuk membina item yang lebih baik dan mengekalkan dokumentasi penilaian statistik instrumen • Berguna untuk analisis item: o Objektif ujian o ujian Subjektif o skala Penilaian • Analisis QUEST memberikan: o Perkara anggaran o Kes anggaran .mengenal pasti barangan kesilapan itu dengan tidak mempunyai jawapan. • Interface Quest: • Kelebihan: o Membetulkan item .barang-barang yang sukar (tidak menguasai).

QUEST hanya perlu: o Kawalan fail o Fail data .o Fit statistik dalam bentuk jadual • Anggaran dilaporkan dalam unit Logits. • Fit statistik yang dilaporkan dalam Sisa-sisa Min Square. • Untuk melaksanakan anggaran dan output.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful