Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, MELAKA

PKP 3116 SISTEM BAHASA

TEMPLAT PENGUKUHAN KENDIRI RUMUSAN PENGETAHUAN KANDUNGAN (CONTENT KNOWLEDGE) NAMA PELAJAR UNIT/ TAHUN AMBILAN
ARAHAN: LENGKAPKAN TEMPLAT PERKEMBANGAN KENDIRI YANG DIBERIKAN DENGAN RUMUSAN RINGKASAN PENGETAHUAN KANDUNGAN YANG ANDA PEROLEHI DRP INTERAKSI DGN PENSYARAH, TUTORIAL DAN RUJUKAN SENDIRI (ISL) BERDASARKAN TAJUK-TAJUK DALAM PRO FORMA. LENGKAPKAN TEMPLAT INI DAN SERAHKAN KEPADA PENSYARAH SEMASA INTERAKSI DI BILIK KULIAH.

PENSYARAH: PN ZALEHA TAMBI ADAM JABATAN PENDIDIKAN KHAS

Zaleha_zaidi@yahoo.com

Tata a!a"a M#$%#&#'(

Takrif Morfologi Struktur Kata Kata asli Kata pinjaman

Zaleha_zaidi@yahoo.com

)*

Tata a!a"a B+,t-. Kata - Kata Tunggal - Kata Terbitan - Kata Ganda - Kata Majmuk P+/ +,t-.a, Kata - Pengimbuhan - Penggandaan Pemajmukan

3*

Tata a!a"a Golongan Kata - Kata Nama - Kata Kerja - Kata Adjektif - Kata Tugas

Zaleha_zaidi@yahoo.com

P+,(&a(a,

Kerja Kursus

50

Peperiksaan Akhir

50

R-2-.a, A"a"

Abdullah !assan"#$00$%&Morfologi dan Sintaksis Bahasa Melayu untuk Guru dan Pelajar. Kuala'umpur( PTS

Abdul !amid Mahmood" #$00)%"Kuasai sistem ejaan baharu melalui latihan. Tanjung Malim&Perak( Penerbit *ni+ersiti Pendidikan Sultan ,dris

Nik Safiah Karim et" All" #$00-% Tatabahasa Dewan Edisi

Baru" Kuala 'umpur ( .e/an 0ahasa dan Pustaka"

Zaleha_zaidi@yahoo.com

R-2-.a, Ta/ a!a,

Abdullah !assan" #12-)%" The mor hology of malay" Kuala 'umpur ( .e/an 0ahasa dan Pustaka"

Arbak 3thman" #1245%" !lmu linguistik" Kuala 'umpur

.e/an 0ahasa dan Pustaka" #124)%"Pedoman umum ejaan rumi bahasa melayu" Kuala 'umpur( .e/an 0ahasa dan Pustaka"

Kamus .e/an"#$005%" Kuala 'umpur (.e/an 0ahasa dan Pustaka Tarigan& !enr6 Guntur" #1244%" Pengajaran morfologi" 0andung ( Angkasa

Abdul !amid Mahmood" #$00)%"Kuasai Sistem Ejaan Baharu Melalui "atihan. Tanjung Malim&Perak( Penerbit *ni+ersiti Pendidikan Sultan ,dris

Zaleha_zaidi@yahoo.com

Beri Nilai