Anda di halaman 1dari 3

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 6

Contoh Rancangan Pengajaran Harian

Mata pelajaran: Sains Kelas: Tahun 6 Jujur Tarikh: 11 Februari 2011 Masa: 11.35 pagi 12.35 tgh 60 !init" #ilangan !uri$: 25 %rang #i$ang pelajaran: &a'a $an (erakan )bjekti* pe!belajaran: Menganalisis k%nsep $a'a +asil pe!belajaran: &i akhir sesi pe!belajaran ini, !uri$ $apat: - Menguasai isi kan$ungan a. Menjelaskan $engan .%nt%h kesan $a'a geseran $ala! kehi$upan harian b. Men'atakan kebaikan $an keburukan $a'a geseran $ala! kehi$upan .. Me!buat kesi!pulan kesan jenis per!ukaan ke atas gerakan %bjek # Me!bina ke!ahiran sainti*ik, ber*ikir $an strategi ber*ikir a. !ereka bentuk $an !enjalankan eksperi!en $ala! ku!pulan untuk !enentukan kesan jenis per!ukaan ke atas gerakan %bjek / Menga!alkan sikap sainti*ik $an nilai !urni a. !elibatkan $iri se.ara akti* $ala! !enjalankan eksperi!en ber$asarkan pr%se$ur 'ang $ipersetujui $ala! ku!pulan b. !enghargai !asa $engan !enjalankan eksperi!en $engan pantas $an sentiasa !enu!pu kepa$a !enjalankan tugasan tersebut K%nsep0prinsip0huku!0te%ri: &a'a geseran a. !enghakis per!ukaan b. !e!perlahankan gerakan

.. !e!bantu gerakan $. $ipengaruhi %leh jenis per!ukaan kasar $an li.in" #ahan, peralatan $an bahan su!ber: #l%k ka'u 5 unit Ka.ang hijau #eberapa biji Min'ak !asak 1 b%t%l #eg plastik 5 unit Kertas pasir 5 unit Kereta !ainan 5 unit Surat khabar la!a 5 helai 1e!baris 5 batang (elang getah 5 unit 2%ta $i slai$ 1%3er1%int 4angkah berjaga5jaga: 6lakkan !in'ak $an ka.ang hijau jatuh ke lantai kerana jika terpijak b%leh !en'ebabkan jatuh. 1engetahuan se$ia a$a: Muri$ telah !e!pelajari $a'a 3uju$ apabila a$a t%lakan $an tarikan $an $a'a b%leh !engubah bentuk $an arah gerakan. Muri$ juga !ungkin !e!pun'ai !isk%nsepsi baha3a $a'a $ipun'ai %leh sesuatu ben$a.
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti !uru Aktiviti "urid Permulaan/ Daya wujud akibat interaksi Buat kaitan dengan pengetahuan Murid memberi respon Mencungkil idea yang melibatkan tolakan dan sedia ada pelajar dengan menyoal (5 min) tarikan dan boleh mengubah Cungkil idea murid tentang kesan bentuk dan arah gerakan daya selain mengubah bentuk dan arah gerakan Fasa Isi Kandungan ota

!trategi/ "eknik# Penyoalan seluruh kelas menggunakan $artun $onsep

Menstruktur/ Menstruktur semula (%& min)

Daya geseran a menghakis permukaan b memperlahankan gerakan c membantu gerakan d dipengaruhi oleh jenis permukaan (kasar dan licin)

Mengutarakan satu persoalan Murid membuat hipotesis) utama# beri cadangan reka 'pakah kesan daya geseran ke atas bentuk eksperimen) objek( menyatakan "anya hipotesis) reka bentuk pembolehubah eksperimen dan pembolehubah Murid menjalankan terlibat eksperimen bagi menjawab persoalan 'kt,iti pemulihan# Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil Pelajar menyelesaikan masalah dalam kumpulan Pelajar membentangkan dapatan Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kui0 dan membuat kesimpulan pelajaran dengan menyatakan idea utama serta mengaitkannya dengan idea asal

!trategi/ "eknik# 'kti,iti inkuiri dalam kumpulan !ikap sainti*ik dan nilai murni# Penglibatan akti* Menghargai masa

'plikasi -dea (.& min)

Debriefing "aksir ke*ahaman secara lisan + Murid yang telah menguasai maju ke *asa aplikasi) manakala murid yang tidak) dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil . $esan tayar botak ketika di "unjukkan masalah di slaid jalan raya (rujuk lampiran .) / Penggunaan roda bagi mengurangkan geseran Daya geseran a menghakis permukaan b memperlahankan gerakan c membantu gerakan d dipengaruhi oleh jenis permukaan (kasar dan licin) "aksir ke*ahaman pelajar dengan memberi kui0 pendek "ingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan "unjukkan ringkasan idea utama di slaid Beri tugasan membaca untuk tajuk seterusnya iaitu pengawetan makanan dan % soalan menyelesai masalah dalam buku latihan

!trategi# Perbincangan kumpulan diikuti persembahan !umber pengajaran# slaid PP !trategi# Penyoalan keseluruhan kelas !umber pengajaran# slaid PP

Penutup (5 min)

Refleksi selepas p & p: .................................................