Anda di halaman 1dari 7

PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

PENGENALAN Setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran apa-apa sahaja mata pelajaran akan memerlukan Bahan Bantu Mengajar (BBM) yang berfungsi sebagai alat pembantu kepada guru dalam mencapai objektif pembelajaran seterusnya membantu murid-murid agar lebih memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu, BBM juga turut berfungsi sebagai satu medium yang akan menarik perhatian dan minat murid untuk terus menumpukan perhatian terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Seperti mana kita sedia maklum baha a, murid akan mudah untuk berasa bosan, mengantuk malah kurang tumpuan sekiranya sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung itu tidak menarik. Sebagai guru, sudah menjadi tugas kita untuk merancang satu sesi pengajaran yang menarik serta berkesan. !amun, dalam konteks penggunaan bahan manipulatif sesi pengajaran dan pembelajaran matematik pula, bahan-bahan manipulatif tersebut lebih kepada bermotifkan untuk mencapai objektif pembelajaran seterusnya menghasilkan satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam mata pelajaran matematik. Sepertimana yang telah dikatakan olehSowell 1989, Suydam dan Higgins 1977 iaitu pembelajaran yang efektif terhadap konsep dan teknik matematik ialah dengan penggunaan bahan-bahan manipulasi. Maka, penggunaan bahan-bahan manipulatif seperti attributes block, colorful unifi" cubes, kiub saling pautan dan bongkah atau blok kayu adalah sangat penting. #ni kerana, ia bukan sahaja sebagai BBM tetapi juga sebagai satu teknik yang digunakan oleh guru agar murid dapat menguasai atau sekurang-kurangnya menguasai konsep sesuatu topik matematik yang diajarkan. Bahan manipulatif didefinisikan sebagai model konkrit yang melibatkan konsep matematik untuk menarik kepada beberapa deria serta boleh disentuh dan digerakkan oleh murid-murid, $eddens (%&&'). #roninya, penggunaan bahan manipulatif ini dalam sesi pengajaran dan pembelajaran matematik pada ketika ini telah diguna pakai sebagai satu kaedah dalam membantu murid-murid belajar matematik dengan lebih bermakna. (enggunaannya juga malah turut membantu dalam pembinaan imej mental yang lebih jelas dalam memahami idea-idea dan konsep-konsep matematik, )eiss (%&&*). Manakala S an dan Marshall (%&+&) pula menyatakan baha a bahan manipulatif matematik merupakan objek yang dikendalikan individu melalui deria iaitu pemikiran matematik akan dipupuk dalam keadaan individu itu sedar atau tidak. (enggunaan deria tersebut ialah deria sentuh dan lihat dan bahan manipulatif ini mampu mendorong ke arah kesedaran, pembangunan konsep dan idea yang dikaitkan dengan matematik sementara setiap bahan manipulatif yang direka itu mempunyai kegunaan dan tujuan khas atau tersendiri berdasarkan topik yang diajar. ,ntara contoh-contoh bahan manipulatif yang la-im digunakan ialah. /ambar + . ,ttribute blocks

/ambar % . Base 0en Blocks

/ambar 1 . 2uisenaire 3ods /ambar 4 . Multilinks 2ubes /ambar ' . (attern blocks /ambar * . (olydron shape

/ambar 5 . S6uare 0iles /ambar 7 . /eoshapes

Selain itu, para pengkaji juga turut sependapat baha a penggunaan bahan-bahan manipulasi atau bahan maujud ini secara berterusan dalam jangka masa yang panjang dalam pembelajaran memba a kesan positif dalam matematik terutamanya dalam pencapaian murid-murid (Sowell 1989, Suydam and Higgins 1977). 8i ba ah tajuk berkaitan pengajaran matematik berasaskan bahan-bahan manipulasi ini, saya akan menyatakan beberapa peranan serta kesan penggunaan bahan-bahan tersebut selain pemilihan beberapa topik mata pelajaran Matematik 0ahun % sekolah rendah yang akan saya kaitkan dengan penggunaan bahan-bahan manipulasi tersebut. Sebagai seorang pendidik, kreativiti dalam sesi pengajaran dan pembelajaran itu adalah sangat penting agar murid lebih memahami seterusnya menguasai isi pelajaran dengan lebih baik lagi. #ni kerana, pembelajaran berdasarkan bahan-bahan manipulasi ini adalah sebagai satu pakej yang memberikan pengalaman kepada murid untuk menguasai konsep matematik dengan lebih baik lagi, terutamanya di kalangan murid-murid sekolah rendah berumur 5 9 ++ tahun yang masih berada di dalam peringkat operasi konkrit (Jean Piaget, 1954). PERANAN DAN KESAN PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN MANIPULATIF DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK BERDASARKAN TOPIK YANG DIPILIH Saya memilih % topik daripada Sukatan (elajaran Matematik Sekolah 3endah 0ahun % sebagai topik pilihan untuk melihat sejauh mana bahan-bahan manipulasi ini sesuai digunakan selain peranan serta kesan penggunaannya terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran matematik di dalam bilik darjah. Bahan Manipulatif merupakan kunci keberkesanan kepada pengajaran terhadap kanak-kanak, terutamanya mata pelajaran matematik. ,patah lagi ia berdasarkan kepada teori oleh :ean (iaget (+;'%), yang menyatakan baha a kanak-kanak memerlukan pengalaman konkrit untuk memahami istilah dan simbol matematik. <anak-kanak yang berada di sekolah rendah berumur antara 5 9 ++ tahun umumnya berada dalam kategori (eringkat =perasi <onkrit. (emikiran mereka adalah secara abstrak dan hypotetikal serta belum terbina sepenuhnya dan oleh sebab itulah kesemua bahan manipulatif itu dicipta dengan mempunyai fungsinya tersendiri untuk konsep matematik yang berlainan. Berbe-a dengan BBM, bahan manipulatif merupakan alat atau bahan yang bersifat konkrit atau maujud dengan penglibatan penggunaan tangan atau sentuhan tangan murid-murid dengan cekap terhadap objek yang dapat dipegang dan dimanipulasi untuk membantu murid-murid yang berada dalam kategori pra operasi yang baru sahaja mula membina pengetahuan dan konsep matematik secara langsung atau tidak langsung. Topik : Nombor bu !" #i$%%! &'''

1
(
Berdasarkan topik ini, murid akan mempelajari perkara-perkara asas berkaitan dengan nombor. Bermula dengan mengenali iaitu menamakan dan menentukan nilai nombor, menulis nombor, nilai tempat, membundar, menambah dan menolak. >ntuk mengenali konsep nombor, guru perlu mempastikan agar murid dapat memahaminya sebelum beralih kepada tajuk yang lain. <onsep matematik dalam mengenali

nombor ialah seriasi dan padanan satu dengan satu secara logik. /uru perlu menunjuk cara kepada murid bagaimana untuk melakukan seriasi terhadap nombor yang diberikan oleh guru. 2ontohnya dengan menggunakan kad gambar dan kad nombor, untuk nombor 1 murid akan memadankannya dengan 1 jenis objek yang sama atau berlainan jenis yang terdapat pada kad gambar asalkan jumlahnya adalah 1. <ita lihat contoh gambar di ba ah . Selain itu, guru juga boleh menggunakan pelbagai bahan manipulatif yang ada dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk topik ini. Bagi contoh di atas, guru boleh menggunakan kad nombor dan menggunakan bahan maujud atau bahan manipulatif seperti guli, gula-gula, bola ataupun ,ttribute Blocks. :ika menggunakan ,ttribute blocks pula, murid boleh menggunakan blok yang sama bentuk atau blok yang berbe-a arna asalkan jumlahnya adalah sama dengan nombor yang disebutkan oleh guru atau yang terdapat pada kad nombor. /uru juga boleh menggunakan (olydron Shapes untuk membentuk sesuatu nombor atau membentuk jumlah nombor yang me akili nilainya menggunakan polydron. 8engan menggunakan pelbagai jenis bahan manipulatif, guru akan dapat melakukan banyak aktiviti yang berkaitan dengan topik ini. /uru boleh mengadakan kui- dan juga permainan agar murid dapat memahami konsep mengenali nombor. Berdasarkan penggunaan bahan manipulatif ini juga, murid akan lebih memahami serta dapat mengaplikasi konsep ini dalam hidup seharian. #ni kerana, murid dapat melakukan aktiviti pembelajaran dengan sendirinya melalui sentuhan. =leh itu, mudah bagi murid tersebut untuk mengaplikasi dan memahami konsep kerana dia melakukannya sendiri. ,da perbe-aannya jika guru menggunakan bahan manipulatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran berbanding hanya menggunakan teknik soal ja ab. =leh kerana murid pada tahap umur 5 tahun hingga ++ tahun adalah dalam peringkat operasi konkrit, iaitu pemikiran berdasarkan situasi, maka pengajaran menggunakan bahan manipulatif adalah sangat bersesuaian dan guru akan dapat menilai pencapaian murid di akhir sesi pembelajaran sama ada objektif pembelajarannya dapat dicapai atau tidak. Topik : Ji)im 8alam topik ini pula, berdasarkan Sukata (elajaran Matematik 0ahun %, murid akan belajar tentang sukatan dan geometri iaitu murid akan berkenalan dengan unit pia ai yang digunakan untuk mengukur sesuatu jisim. Murid juga akan belajar dan melakukan aktiviti menimbang dan merekod berat sesuatu jisim menggunakan unit pia ai yang sesuai contohnya untuk menyukat berat sesuatu jisim, unit gram (/) dan kilogram (</) akan digunakan. Seperti biasa, sesi pengajaran dan pembelajaran untuk topik ini akan menjadi lebih menarik jika guru menggunakan bahan manipulatif yang ada agar pembelajaran tersebut menjadi lebih berkesan manakala murid akan lebih memahami konsep topik ini iaitu menyukat dan merekod jisim. >ntuk menyukat jisim, guru akan menggunakan bahan manipulatif seperti di dalam gambar diba ah ini . /ambar ; . ,lat penimbang berat 8engan menggunakan bahan manipulatif di atas, iaitu ,lat (enimbang Berat, murid bukan sahaja dapat merasai pengalaman dalam melakukan aktiviti pembelajaran seperti menyukat atau menimbang tetapi juga tahu cara menggunakan alat tersebut. Murid juga akan memahami konsep mempelajari topik ini. ,lat ini turut berperanan sebagai BBM dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran malah lebih sesuai digunakan oleh murid-murid tahap satu iaitu tahun + hingga tahun 1. /uru juga dapat membantu meningkatkan kemahiran kognitif murid kerana dengan menggunakan alat tersebut, murid berpeluang belajar melalui pengalaman atau learning by doing. KESESUAIAN AKTI*ITI DAN KESAN PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF Saya memilih untuk menggunakan bahan manipulatif (attern Blocks untuk mengajar topik !ombor bulat hingga +&&& untuk Standard (embelajaran (ii) Menentukan nilai nombor hingga +&&&, bahagian B iaitu memadankan kumpulan objek dengan nombor. Sebelum itu, murid sudah pun mempelajari dan mengetahui untuk membaca, menyebut dan memadan nombor dalam angka dan perkataan. ,ktiviti seperti meneka nombor dan meneka nilai nombor dapat membantu murid menguasai konsep mengenali nombor ini. /uru

menggunakan kad nombor untuk menentukan nilai yang diingini manakala murid pula menggunakan (attern Blocks untuk dipadankan dengan kumpulan objek atau jumlah yang me akili nilai pada nombor dalam kad nombor tersebut. ,pabila ja apan murid betul, guru perlu menukar nombor kad dan meminta murid melakukan perkara yang sama sehingga murid boleh memahami konsep nombor. <esan daripada aktiviti ini ialah murid akan tahu dan boleh memadankan bilangan objek dengan simbol nombor. Murid juga dapat menguasai aktiviti ini dalam tempoh yang sekejap kerana bantuan penggunaan bahan manipulatif. Selain itu, penggunaan S6uare 0iles juga boleh membantu guru dalam aktiviti pembelajaran untuk topik !ombor bulat hingga +&&& ini. =leh kerana konsep pengkelasan adalah merupakan peringkat yang paling asas dalam kemahiran kognitif, guru boleh menggunakan bahan manipulatif untuk aktiviti pengkelasan. 2ontohnya berdasarkan Standard (embelajaran (ii) iaitu Menentukan nilai nombor hingga +&&& di ba ah bahagian B iaitu Memadan kumpulan objek dengan nombor. /uru perlu menggunakan bahan manipulatif yang sesuai kerana nilai yang akan dipelajari oleh murid adalah sehingga nilai +&&&. Maka, guru perlu menggunakan Base 0en Blocks. Bahan tersebut akan digunakan untuk me akili nilai yang dikehendaki oleh guru. :ika guru menyebutkan nilai '&&, maka murid akan menggunakan Base 0en Blocks tadi untuk menyatakan nilai yang di akili oleh nombor yang disebutkan oleh guru. Bahan ini senang digunakan alaupun jumlah yang disebutkan adalah melebihi '&& kerana setiap satu blok di akili oleh nilai-nilai yang berlainan antaranya +&, '&, +&& dan sebagainya lagi. ,pabila murid telah melakukan aktiviti ini iaitu teknik learning by doing, murid akan lebih memahami konsep memadan kumpulan objek dengan nombor. Murid juga akan dapat mengaplikasi kemahiran tersebut dengan baik. 8isamping itu, guru juga boleh menggunakan bahan manipulatif seperti (attern Blocks untuk aktiviti melengkapkan sebarang rangkaian nombor. =leh kerana (attern Blocks mempunyai banyak arna, guru perlu menyatakan nilai sebiji blok setiap arna itu adalah berlainan. 2ontohnya arna Biru bernilai +&, arna Merah bernilai '& dan seterusnya. Murid akan menyusun blok-blok tersebut mengikut kehendak soalan yang diberi oleh guru. 8alam aktiviti ini, murid bukan sahaja dapat memahami konsep susunan nombor tetapi juga dapat mengaplikasikannya ketika dalam peperiksaan untuk menja ab soalan berkaitan. Bagi topik jisim, saya dapati baha a aktiviti ini juga memerlukan kaedah learning by doing. #ni kerana, murid perlu mengetahui penggunaan sesuatu bahan agar mereka dapat memahami konsep matematik yang sedang dipelajari. 8alam topik jisim, untuk Standard <andungan ++.% Menimbang dalam unit gram dan kilogram di ba ah tajuk (i) Menimbang dan merekod jisim sesuatu objek dalam gram dan kilogram, guru akan menggunakan ,lat (enimbang Berat dan akan menimbang apa sahaja objek ringan yang terdapat di dalam bilik darjah contohnya pemadam papan tulis, buku teks, botol air, kasut, buku tulis dan sebagainya lagi. /uru akan menunjuk cara terlebih dahulu kemudian murid akan diajar bagaimana melakukannya dan bagaimana merekodkan hasil dapatan masing-masing. 8engan kaedah learning by doing ini juga, murid akan dapat menguasai, memahami malah mengaplikasi konsep jisim ini dengan baik.

+ADANGAN PENGGUNAAN BAHAN MANIPULATIF DALAM PENGAJARAN MATEMATIK (enggunaan bahan manipulatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran matematik adalah sangat penting dan perlu diamalkan oleh setiap guru matematik. #ni kerana, penggunaan bahan manipulatif ini bukan sahaja membantu murid memahami konsep sesuatu topik matematik yang diajarkan oleh guru, malah dapat membantu memudahkan guru dalam bilik darjah. /uru hanya bertindak sebagai pemudahcara dengan melakukan demo aktiviti terlebih dahulu sebelum murid melakukannya dalam aktiviti pembelajaran menggunakan kaedah learning by doing. >ntuk melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran berasaskan bahan manipulatif ini, guru perlu peka akan keperluan murid serta peredaran -aman. Murid memerlukan satu sesi pembelajaran yang berkesan untuk memahami konsep yang diajarkan manakala guru pula perlu mengikut peredaran masa dengan menggunakan pelbagai Bahan Bantu Mengajar dan bahan manipulatif untuk membantu murid memahami dan menguasai konsep matematik yang diajarkan.

(ihak atasan seperti :abatan (elajaran !egeri dan (ejabat (elajaran 8aerah perlu berusaha memberi kesedaran kepada semua guru matematik akan kepentingan penggunaan bahan manipulatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. 8engan mengadakan beberapa kursus atau ceramah berkaitan penggunaan bahan manipulatif ini, guru akan lebih terbuka dan berminat untuk menggunakannya serta beralih kepada strategi pengajaran yang lebih berkesan berbanding cara lama chalk and talk. /uru-guru perlu diberi kursus bagaimana penggunaan bahan manipulatif ini boleh merangsang minda murid-murid terutamanya murid tahap + iaitu tahun + hingga tahun 1 dalam mempelajari matematik. )alaubagaimanapun, pihak berkenaan perlulah mengadakan kursus-kursus atau ceramah-ceramah berkenaan berdasarkan Sukatan (elajaran Matematik yang terkini. 2ontohnya, topik-topik yang berkaitan dengan matematik tahun % dan penggunaan bahan manipulatif yang sesuai mengikut topik-topik tersebut. Bagi guru-guru pula, sebagai pendidik mereka mestilah lebih inovatif dan kreatif dalam bidang pengajaran, apatah lagi bidang matematik adalah mata pelajaran yang sangat mencabar minda di kalangan kanak-kanak, terutamanya murid-murid di luar bandar dan pedalaman. Maka, adalah menjadi tugas guru agar dapat mempastikan murid-muridnya juga tidak ketinggalan dalam merasai sesi pembelajaran menggunakan bahan manipulatif. /uru perlu menggunakan bahan-bahan maujud disekitar agar dapat digunakan dalam aktiviti pengajaran dan dapat membantu murid memahami konsep matematik yang diajar oleh guru. 2ontohnya, guru perlu memikirkan bahan manipulatif yang sesuai untuk mengajar topik nombor bulat hingga +&&& dengan lebih berkesan. Menggunakan tutup botol, klip kertas, pensil, ca an kertas pakai buang dan sebagainya. >ntuk memberi galakan kepada guru-guru yang lain turut sama mengamalkan sesi pengajaran dan pembelajaran matematik menggunakan bahan manipulatif, maka guru yang lain iaitu yang telah menggunakan kaedah tersebut perlu menunjukkan atau membuktikan kepada guru-guru lain akan kesan penggunaan kaedah tersebut. 2ontohnya keputusan ujian yang meningkat, peratusan lulus atau yang boleh melakukan aktiviti dengan betul adalah lebih tinggi, malah guru juga boleh menunjukkan kepada guru-guru lain sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan bahan manipulatif ini di dalam bilik darjah dan melihat atau menilai sendiri keberkesanannya. 2ontohnya, guru hanya perlu memilih topik yang ingin diajar dan menggunakan bahan manipulatif untuk mengajar. Selain itu, guru-guru juga perlu mengadakan mesyuarat atau bengkel yang bertujuan untuk meningkatkan lagi pengetahuan, kecekapan selain bertukar-tukar pendapat dan berkongsi idea sesama guru berkaitan dengan penggunaan bahan manipulatif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran matematik. 8engan adanya aktiviti seperti ini maka guru-guru dapat menggalakkan penggunaan bahan manipulatif itu di kalangan guruguru yang lain. ,patah lagi dalam kurikulum pada masa kini telah bertukar daripada <urikulum Bersepadu Sekolah 3endah (<BS3) kepada <urikulum Standard Sekolah 3endah (<SS3) yang menitikberatkan aspek ?#!>S dan dalam aspek tersebut guru adalah digalakkan dalam penggunaan bahan manipulatif dalam pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran matematik amnya. Maka, guru perlu menggunakan bahan manipulatif dalam setiap topik yang berkaitan serta bersesuaian. Bagi pihak sekolah pula, keprihatinan pihak pentadbir adalah sangat penting bagi mempastikan agar setiap sesi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran teras itu adalah berkesan serta memberi impak positif terhadap murid. :usteru, pihak pentadbiran perlu memperuntukkan sejumlah sumber ke angan bagi menampung pembelian bahan-bahan manipulatif yang terdapat di pasaran. )alaupun kosnya agak tinggi namun ia sangat berbaloi dengan hasil yang diperoleh oleh murid serta guru-guru terutamanya dalam mata pelajaran matematik.

PENUTUP 8alam apa juga sesi pengajaran dan pembelajaran apa-apa sahaja mata pelajaran, sasaran guru adalah untuk mencapai objektif pembelajarannya. 2ontohnya, menja ab dengan tepat empat daripada lima soalan yang diberikan. Selain itu, guru juga mengharapkan baha a sesi pengajaran dan pembelajaran yang dirancang serta yang telah dilaksanakannya itu adalah berkesan serta mampu membantu meningkatkan kefahaman murid terutamanya berkaitan dengan topik yang diajarkan itu. Malahan, guru juga mahu agar murid dapat

memahami konsep topik yang diajar serta mampu mengaplikasikannya dengan betul. :usteru, penggunaan bahan manipulatif merupakan jalan paling mudah untuk mencapai hasrat tersebut, terutamanya dalam proses pembelajaran matematik di kalangan murid-murid tahun +, % dan 1. 8engan menggunakan bahan-bahan manipulatif ini, murid akan lebih memahami konsep sesuatu topik yang diajar oleh guru. Bahan manipulatif ini berperanan sebagai medium yang akan membantu guru meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep-konsep matematik yang agak kompleks bagi murid-murid berumur 5 hingga ++ tahun. Selain itu, penggunaan bahan manipulatif ini juga dapat membantu murid-murid menguasai <emahiran <ognitif seperti dalam pengkelasan, konsep ruang, konsep nombor, melakukan proses sains dan membuat penyelesaian masalah. Bagi murid pemulihan matematik khasnya, penggunaan bahan manipulasi ini sememangnya memberi impak yang sangat besar terhadap pemahaman dan pencapaian mereka. =leh itu, pihak-pihak seperti :abatan (elajaran !egeri dan 8aerah serta pihak pentadbir sekolah perlulah peka akan kepentingan penggunaan bahan-bahan manipulatif ini dalam sesi pengajaran dan pembelajaran matematik khasnya. (ihak-pihak tersebut juga perlu menyedari baha a penggunaannya juga akan mampu memba a kepada impak yang positif.

Kekuatan dan kelemahan bahan maujud


Kekuatan bahan maujud:

Menar k m nat mur d untuk belajar

Guru membuat dem!n"tra" a#ab la men$ajar "e"uatu t!# k m "aln%a tajuk #aka an trad " !nal kaum&kaum d Mala%" a' Guru member (!nt!h&(!nt!h %an$ memb!lehkan #elajar mudah )aham' Mur d mudah men$ n$at a#ab la mel hat bahan maujud berband n$ mel hat $ambar "ahaja

Kelemahan bahan maujud:


Men$amb l ma"a %an$ lama untuk d " a#kan K!" men%ed akan a$ak t n$$ Guru ban%ak men$$unakan kaedah #eneran$an d dalam kela" *dem!n"tra" +

T ada berb n(an$an "e(ara berkum#ulan d kalan$an #elajar d $alakkan untuk memb!lehkan berlakun%a #r!"e" #enukaran' Pelajar leb h ban%ak ber$antun$ ke#ada $uru untuk memaham "e"uatu t!# k %an$ d ajar Pen$ajaran kadan$ kala memb!"ankan keranan t ada akt , t %an$ mel batkan #en$l batan akt ) #elajar d buat'

Anda mungkin juga menyukai