Anda di halaman 1dari 4

Forum 1: Budaya inovasi dalam kalangan guru di sekolah rendah adalah rendah. Bincangkan mengapa dan bagaimana mengatasinya.

Faktor-Faktor Kekurangan Budaya Inovasi Di Sekolah Rendah Di Malaysia, Kementerian Pela aran telah melakukan pelbagai inovasi dalam bidang kurikulum supaya pendidikan dapat berubah selari dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat sama ada dalam atau luar negara. !alau bagaimanapun terdapat beberapa "aktor yang men adi kekangan kepada perkembangan tersebut. #ntara "aktor utama adalah guru itu sendiri. $ecara umumnya penglibatan guru dalam proses perlaksanaan inovasi di sekolah adalah berbe%a di samping pelbagai cabaran dan halangan dalam melaksanakanya secara berkesan. #ntara halangan tersebut adalah sikap sesetengah guru yang sememangnya suka berkon"rontasi dengan pihak sekolah &alaupun kemudahan yang diperlukan telah dipenuhi oleh pihak pentadbiran sekolah berkenaan. $elain itu, pelaksanaan inovasi uga menghadapi halangan berikutan &u udnya perasaan bimbang, kon"lik, rasa tidak tenteram dan kesukaran guru untuk menukar amalan sedia ada kepada amalan yang baru. 'ambahan pula tahap komitmen dan motivasi guru yang rendah turut men adi salah satu "aktor kepada kekurangan inovasi di sekolah rendah, dimana didapati terdapat segelintir guru(guru yang tidak bersemangat untuk men alankan tugas mereka sebagai pendidik, lebih(lebih lagi untuk melakukan sesuatu inovasi. Faktor lain yang boleh mempengaruhi tahap inovasi di sesebuah sekolah adalah dari segi lokasi sekolah, in"rastruktur, kemahiran dan pengetahuan guru serta kelu&esan pihak pentadbir. )amun apa yang penting adalah dari segi kesungguhan dan kesanggupan guru(guru untuk mengambil segala masalah dan cabaran yang dihadapi sebagai satu motivasi untuk mereka dan seterusnya melakukan inovasi bagi mengatasi cabaran(cabaran yang dihadapi. Kesimpulannya, sesuatu inovasi akan terhasil sekiranya guru(guru melihat masalah dan cabaran yang mereka hadapi dalam dunia pendidikan dengan cara yang positi" dan menerima cabaran(cabaran

tersebut dengan hati terbuka dan sanggup menghadapinya. $ebaliknya ika segala masalah dan cabaran yang dihadapi dianggap sebagai beban dan kekangan, maka tiada inovasi akan terhasil dan perkembangan pendidikan akan men adi mendatar.

*u ukan: eprints.ums.edu.my+,-./+1+nc------1,/0.pd" http:++&&&.utusan.com.my+utusan+*encana+1-11111-+re2-1+Kreativiti( inovasi(dalam(pendidikan http:++groups.yahoo.com+neo+groups+Pemikiran'inggi+conversations+topi cs+30 http:++&&&.ipgkbl.edu.my+portal+penyelidikan+seminarpapers+1--.+bahar udinMP$#4kk1.pd"

Cara Mengatasi Masalah Kekurangan Inovasi Di Sekolah

5Mengungguli modal insan mencerna kreativiti dan mencetus inovasi 5 merupakan salah satu daripada "okus kera aan semasa pembentangan ba et pada tahun 1-11. 4al ini adalah elas menun ukkan baha&a inovasi merupakan salah satu aspek yang penting, terutamanya dalam dunia pendidikan. )amun dalam melaksanakan inovasi akan &u udnya pelbagai cabaran dan kekangan. Berikut adalah beberapa cara yang dikemukan oleh bebrapa tokoh bagi mengatasi cabaran(cabaran tersebut. Miles 617809 telah mengemukakan beberapa pendapatnya mengenai peluang(peluang bagi seseorang guru melaksanakan inovasi. :ntuk mencapai satu dasar sistem perubahan, sesuatu organisasi itu perlulah memiliki sepuluh elemen bagi memperolehi satu organisasi yang sihat. ;lemen(elemen itu ialah matlamat yang elas, kelengkapan komunikasi, kesamarataan kuasa maksima iaitu antara pentadbir 6pengetua9 dan guru, penggunaan sumber(sumber dengan optima, guru yang menyayangi institusi dan rakan se a&at, semangat guru yang tinggi, inovati", otonomi, adaptasi dan kelengkapan untuk menyelesaikan masalah. $elain itu, menurut *o""e 617779, sesebuah organisasi yang mempunyai komitmen dan penglibatan menyeluruh daripada pihak pengurusan atasan akan dapat menyuburkan iklim dan suasana kreati" di dalam organisasi. <aya pengurusan dalam kepimpinan sesebuah organisasi banyak mempengaruhi perkembangan kreativiti dan inovasi di kalangan anggota organisasi. Kesimpulannya, ker asama antara semua pihak di sesebuah organisasi adalah sangat penting bagi me&u udkan persekitaran yang meggalakkan budaya inovasi, disamping itu sokongan dari segi in"o dan in"rastruktur uga sangat penting bagi menggalakkan lagi proses pembentukan budaya inovasi dalam sesebuah organisasi berlaku dengan cara yang lebih semula adi tanpa &u udnya sebarang tekanan kepada individu terlibat.

*u ukan: http:++&&&.utusan.com.my+utusan+in"o.asp= y>1-11?dt>11-/?sec>*encana?pg>re2-3.htm@iA%%1hBee0#$r http:++&&&.ipgkbl.edu.my+portal+penyelidikan+seminarpapers+1--.+bahar udinMP$#4kk1.pd"