Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

PROGRAM: Program Ijazah Sarjana Muda (PISMP) d ngan ! "uj#an !ur(u(: P n)a*(#ran Baha(a M +a,u S *o+ah R ndah

SEMES$ER : % !od: BMM-'.-

$A&UN: ' !r d#): -(%/')

M#nggu0 $ar#*h

$aju* dan !andungan In) ra*(# ' P ng r)#an dan !on( " Pentaksiran Pengujian Penilaian

&a(#+ P m1 +ajaran Menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian. (1.1)

!u+#ah (' jam) Pensyarah menerang dan menjelaskan definisi konsep

$u)or#a+ (' jam) D ngan m ngguna*an *a dah (um1ang (aran " n(,arah dan " +ajar m m1 r#*an " +1aga# #d a dan "andangan 1 r*a#)an d ngan *on( " " n)a2(#ran3 " nguj#an dan " n#+a#an A*)#4#)# m njana #d a #n# a*an m m1 r# " ngu*uhan ) rhada" * 2ahaman " +ajar ) n)ang )aju* #n#5 D ngan 1 r1an)u*an *om"u) r " n(,arah m n rang*an $a*(onom# B+oom dan Doma#n !ra)h7oh#

Ama+# (% jam) P ng r)#an dan !on( " M ngum"u+ dan m m1#n6ang*an * r)a( uj#an 1u+anan3 ( m () r dan a*h#r )ahun5 P +ajar m n +#)# *o+ *(# * r)a( uj#an 1u+anan3 ( m () r dan a*h#r )ahun5

P m1 +ajaran ! nd#r# (' jam)

Ca)a)an

Pentaksiran Mengenal pasti Pengujian contoh-contoh Penilaian setiap pentaksiran. (1.5) Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

Pelajar membaca lanjut P +ajar m n, d#a*an tentang konsep pentaksiran, +aman 7 1 pengujian, dan penilaian. " m1 +ajaran dan m n,ang*u)*an * rja Pelajar membuat catatan m#ngguan d# +aman ringkas dalam bentuk po er 7 1 " m1 +ajaran point atau brosur. ma(#ng8ma(#ng ( )#a" m#nggu5 Pelajar menyangkutkan po er point atau brosur ke laman eb pembelajaran masingmasing. Pelajar membuat catatan tentang taksonomi #loom dan domain %rath ohl dalam dengan menggunakan Po er Point Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing. )ujukan* #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

In) ra*(# % $a*(onom# dan Doma#n "aksonomi #loom $omain %rath ohl

Menjelaskan taksonomi Pensyarah bloom, dan domain menerang dan berbincang krath ohl (1.&) dengan pelajar tentang "aksonomi #loom Mengenal pasti ciri-ciri $omain %rath ohl penting taksonomi dan domain (1.5) Membuat banding be'a antara taksonomitaksonomi dan domain tersebut. ((.1) Menganalisis ciri-ciri ,-.. (1.() Mensintesis maklumat Pensyarah Memberi penjelasan dan berbincang dengan pelajar tentang

$a*(onom# dan Doma#n M m1#na (oa+an Baha(a M +a,u m ng#*u) ara( $a*(onom# B+oom dan doma#n5

A*)#4#)# #n# a*an m m1 r# " ngu*uhan ) rhada" P +ajar m m1 r#*an * 2ahaman " +ajar ) n)ang 6on)oh (oa+an m ng#*u) )aju* #n#5 )a*(onom# dan doma#n da+am 1 n)u* "o7 r "o#n)

In) ra*(# Jadua+ S" (#2#*a(# Uj#an (JSU) $efinisi

D ngan 1 r1an)u*an *om"u) r " n(,arah m m1#m1#ng +ang*ah " m1#naan JSU ,ang

Jadua+ S" (#2#*a(# Uj#an (JSU) B ng* + " m1#naan JSU 1 rda(ar*an 6on)oh

Pelajar membuat nota lanjut tentang ,-. dalam bentuk po er point atau dokumen biasa.

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masing-

M#nggu0 $ar#*h

$aju* dan !andungan %epentingan /angkah Pembinaan

&a(#+ P m1 +ajaran ,-. untuk mendapatkan pemahaman. (!.+)

!u+#ah (' jam) + ng*a" $efinisi ,-. %epentingan ,-. Prosedur pembinaan ,-.

$u)or#a+ (' jam)

Ama+# (% jam) (oa+an uj#an Baha(a M +a,u S *o+ah R ndah5

P m1 +ajaran ! nd#r# (' jam)

Ca)a)an masing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

A*)#4#)# #n# a*an m m1 r# " ngu*uhan ) rhada" P +ajar m m1 n)ang*an * 2ahaman " +ajar ) n)ang ha(#+ * rja da+am 1 n)u* )aju* #n#5 "o7 r "o#n)

In) ra*(# 9 P m1#naan Uj#an -oalan 0bjektif -oalan -ubjektif &

Mengaplikasikan pelbagai kaedah pembinaan ujian untuk memantau dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran.(!.&) Mensintesis maklumat analisis item untuk mendapatkan pemahaman ((.+)

Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar prosedur1 langkah pembinaan -oalan 0bjektif -oalan -ubjektif

D ngan m ngguna*an 6on)oh86on)oh ,ang r + 4an " n(,arah m m1#m1#ng " m1#naan (oa+an o1j *)#2 dan (oa+an (u1j *)#2

P m1#naan Uj#an B ng* + m m1#na (oa+an o1j *)#2 dan (u1j *)#2 d ngan 1 rda(ar*an JSU5

Pelajar membuat nota ringkas tentang soalan objektif dan subjektif dalam bentuk dokumen dan po er point.

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

P +ajar m m1 n)ang*an ha(#+ * rja da+am 1 n)u* A*)#4#)# #n# m n6ung*#+ #d a "o7 r "o#n) dar#"ada " +ajar 1 r*a#)an d ngan )aju* ,ang d#1#n6ang*an5

In) ra*(# : J n#( P n#+a#an Baha(a .jian 2ormatif, -umatif 5 .jian %efasihan, %emajuan .jian #akat, Pencapaian

Membuat banding be'a jenis penilaian bahasa 3 ujian formatif, sumatif, kefasihan1 kemajuan, bakat1pencapaian ((.1) Mensintesis maklumat pemarkahan dan markat untuk mendapatkan pemahaman ((.+)

Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar jenis ujian .jian 2ormatif 4 -umatif .jian %efasihan, %emajuan .jian bakat, pencapaian #anding be'a antara ujian formatif dan sumatif.

D ngan 1 r1an)u*an *om"u) r " n(,arah m m1 r#*an )unju* 6ara ) n)ang j n#( uj#an 2orma)#23 uj#an (uma)#23 uj#an * 2a(#han3 uj#an * majuan3 uj#an 1a*a) dan uj#an " n6a"a#an5 A*)#4#)# #n# m n6ung*#+ #d a dar#"ada " +ajar 1 r*a#)an d ngan )aju* ,ang d#1#n6ang*an5

J n#( P n#+a#an Baha(a

Pelajar membuat nota ringkas tentang ujian M m1#na a+a)an " n#+a#an formatif, sumatif, ujian uj#an * 2a(#han3 uj#an kefasihan, kemajuan, ujian * majuan3 dan uj#an bakat, dan ujian pencapaian. 1a*a)

Pelajar menyangkutkan nota ringkas di laman eb pembelajaran masingmasing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

M#nggu0 $ar#*h

$aju* dan !andungan In) ra*(# ; !a dah P n#+a#an Baha(a Penilaian Melalui Portfolio

&a(#+ P m1 +ajaran Mengintegrasikan kaedah penilaian #ahasa Melayu 3 penilaian melalui portfolio, penilaian melalui pemerhatian dalam pengajaran dan pembelajaran #. Melayu. (!.!)

!u+#ah (' jam) Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar perkaedahan penilaian bahasa Melayu Penilaian Melalui Portfolio Penilaian Melalui Pemerhatian

$u)or#a+ (' jam) D ngan 1 r1an)u*an *om"u) r " n(,arah m m1 r#*an )unju* 6ara ) n)ang *a dah " n#+a#an m +a+u# "or)2o+#o dan " m rha)#an S (# (oa+ ja7a1 a*)#4#)# #n# 6u1a m n6ung*#+ #d a dar#"ada " +ajar 1 r*a#)an d ngan )aju* ,ang d#1#n6ang*an5 rumu(an $engan berbantukan komputer pensyarah memberikan tunjuk cara tentang kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran dan soal ja ab -esi soal ja ab akti6iti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. )umusan.

Ama+# (% jam) !a dah P n#+a#an Baha(a: Por)2o+#o dan P m rha)#an M m1#na #n()rum n 1ag# " n#+a#an "or)2o+#o dan " m rha)#an P +ajar m m1 n)ang*an ha(#+ * rja da+am 1 n)u* $a"a* P m1 +ajaran

P m1 +ajaran ! nd#r# (' jam)

Ca)a)an Pelajar menyangkutkan "apak Pembelajaran di laman eb pembelajaran masing-masing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

Penilaian Melalui Pemerhatian

In) ra*(# < !a dah P n#+a#an Baha(a Penilaian Melalui %ontrak Pembelajaran 5 Penilaian Melalui -oal ,a ab

Mengaplikasikan pelbagai kaedah penilaian bahasa 3 penilaian melalui kontrak pembelajaran 4 penilaian melalui soal ja ab dalam akti6iti pengajran dan pembelajaran. (!.&) Membuat refleksi dan menilai tentang pengaplikasian kaedah penilaian #ahasa Melayu untuk penambahbaikan yang berterusan. (5.!)

Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar kaedah penilaian bahasa Melayu Penilaian Melalui %ontrak Pembelajaran Penilaian Melalui -oal ,a ab

!a dah P n#+a#an Baha(a: Por)2o+#o dan P m rha)#an Membina alatan bagi penilaian portfolio dan pemerhatian

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

In) ra*(# = !a dah P n#+a#an Baha(a Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui %ertas %erja

Mengintegrasikan kaedah penilaian #ahasa Melayu 3 penilaian melalui projek, penilaian melalui kertas kerja. (!.!) Mempamerkan komitmen dalam

Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar kaedah penilaian bahasa Melayu Penilaian Melalui projek Penilaian Melalui kertas kerja

$engan berbantukan komputer pensyarah memberikan tunjuk cara tentang kaedah penilaian melalui projek dan kertas kerja -esi soal ja ab akti6iti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar

!a dah P n#+a#an Baha(a Membina instrumen penilaian melalui projek Membina instrumen penilaian melalui kertas kerja.

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

M#nggu0 $ar#*h

$aju* dan !andungan

&a(#+ P m1 +ajaran menjalankan tugas. (&.!)

!u+#ah (' jam)

$u)or#a+ (' jam) berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. rumusan

Ama+# (% jam)

P m1 +ajaran ! nd#r# (' jam)

Ca)a)an

In) ra*(# > P n#+a#an Merancang pembinaan ! mah#ran Baha(a ujian penilaian kemahiran bahasa Penilaian %emahiran kemahiran mendengar Mendengar dan dan bertutur, kemahiran #ertutur membaca dan kemahiran menulis . Penilaian %emahiran (!.1) Membaca Penilaian %emahiran Mempamerkan Menulis komitmen dalam menjalankan tugas. (&.!)

Pensyarah menjelas dan berbincang dengan pelajar tentang penilaian kemahiran bahasa Melayu. Penilaian %emahiran Mendengar dan #ertutur Penilaian %emahiran Membaca Penilaian %emahiran Menulis

Pensyarah menjelaskan cara P n#+a#an ! mah#ran penilaian kemahiran bahasa Baha(a Melayu. Membina instrumen dan bahan bagi* -esi soal ja ab Penilaian %emahiran akti6iti ini cuba mencungkil Mendengar dan #ertutur idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang Penilaian %emahiran dibincangkan. Membaca rumusan Penilaian %emahiran Menulis

Pelajar membuat bacaan lanjut tentang

-umber * Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

PENGALAMAN BERASAS!AN SE!OLA& 19 In) ra*(# '. P n#+a#an A*)#4#)# Baha(a 2orum $ebat Pidato Pantun -ajak :eramah -yarahan Mengintegrasikan kaedah penilaian akti6iti bahasa 3 forum, debat, pidato,pantun, sajak, ceramah dan syarahan dalam pengajaran dan pembelajaran. (!.!) Pensyarah Menjelas dan berbincang dengan pelajar tentang penilaian ;kti6iti bahasa Melayu 2orum $ebat Pidato Pantun -ajak :eramah -yarahan Pensyarah menjelaskan cara P n#+a#an A*)#4#)# Baha(a: penilaian akti6iti bahasa Menilai $engan Menggunakan <nstrumen* -esi soal ja ab akti6iti ini 2orum cuba mencungkil idea $ebat daripada pelajar berkaitan Pidato dengan tajuk yang Pantun dibincangkan. -ajak rumusan :eramah -yarahan Pelajar merakamkan simulasi akti6iti bahasa dan mengeditnya dengan menggunakan mo6ie maker. Pelajar memberikan penilaian kepada akti6iti bahasa berdasarkan Pelajar mencari nota tambahan berhubung kait dengan aspek penilaian akti6iti bahasa dalam bentuk brosur, po er point, atau yang lain yang sesuai. Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

M#nggu0 $ar#*h

$aju* dan !andungan

&a(#+ P m1 +ajaran

!u+#ah (' jam)

$u)or#a+ (' jam)

Ama+# (% jam) rakaman mereka.

P m1 +ajaran ! nd#r# (' jam)

Ca)a)an

11

In) ra*(# '' P n#+a#an P nga+aman P m1 +ajaran $efinisi :iri

Menjelaskan definisi dan ciri-ciri penilaian pengalaman pembelajaran. (1.1) Mengaplikasikan penilaian pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran #.Melayu. (!.&) Mengaplikasikan penilaian #ahasa Melayu berasaskan projek dengan menggunakan brosur, iklan, poster, eb dan po er point. (!.&)

Pensyarah menjelaskan tentang* :iri dan defini penilaian pengalaman pembelajaran Prosedur dan prinsip pelaksanaan. <nstrumen penilaian )efleksi

Pensyarah memperinci penerangan tengtang penilaian pengalaman pembelajaran dalam kumpulan mengikut subtopik yang ditentukan.

Pelajar melaksanakan prosedur melaksanakan penilaian pengalaman pembelajaran dengan mengikut prosedur, menentukan instrumen dan membuat refleksi. Pelajar dapat melaksanakan penilaian pengalaman pembelajaran

Pelajar membuat bacaan lanjut tentang penilaian pengalaman pembelajaran dalam bentuk tapak pembelajaran.

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing.

1!

In) ra*(# '% P n#+a#an Baha(a B ra(a(*an Proj * #rosur <klan Poster =eb Po er point

Pensyarah Menjelas dan berbincang dengan pelajar tentang penilaian bahasa Melayu berasaskan projek #rosur <klan Poster =eb Po er point

Pensyarah menjelaskan cara P n#+a#an Baha(a penilaian akti6iti bahasa B ra(a(*an Proj *: berasaskan projek Menggunakan <nstrumen $alam Penilaian* -esi soal ja ab #rosur akti6iti ini cuba mencungkil <klan idea daripada pelajar Poster berkaitan dengan tajuk yang =eb dibincangkan. Po er point )umusan Pelajar membuat brosur, iklan, poster, eb, dan po er point berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah.

Pelajar mencari nota tambahan tentang prosedur dan matrik penilaian berasaskan projek.

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan

1+

In) ra*(# 'Penilaian #erasaskan -ekolah )asional :iri-ciri Prinsip ;spek penilaian

?Pensyarah menjelaskan Mengenal pasti dan berbincang dengan )asional , ciri-ciri, pelajar tentang aspek Prinsip dan aspek penilaian dalam P#penilaian bagi penilaian berasaskan Pengetahuan sekolah (1.5) %em.b erfikir %em berbahasa Mengaplikasikan %em. belajar. penilaian #ahasa %em. amali Melayu berasaskan %em. bersosial sekolah. (!.&) $aya kreatif

Pensyarah menjelaskan definisi, ciri-ciri dan pelaksanaan P#-. -esi soal ja ab akti6iti ini cuba mencungkil idea daripada pelajar berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. )umusan

?Membina instrumen bagi penilaian P#- meliputi aspek kemahiran berbahasa> /isan #acaan "ulisan "atabahasa

Pelajar mendapatkan bahasan P#- yang dikeluarkan oleh %ementerian Pelajaran Malaysia dan membuat nota ringkas berhubungan dengan P#- berdasarkan bahan yang diperolehi.

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing.

M#nggu0 $ar#*h

$aju* dan !andungan

&a(#+ P m1 +ajaran

!u+#ah (' jam) Perlakuan dan amali -ikap #akat dan murni.

$u)or#a+ (' jam)

Ama+# (% jam)

P m1 +ajaran ! nd#r# (' jam)

Ca)a)an

1&

In) ra*(# '9 Penilaian #erasaskan -ekolah <nstrumen Penggred-an Prosedur pelaksanaan )umusan

Mengenal pasti instrumen, penggredan, prosedur pelaksana-an dan rumusan bagi penilaian berasaskan sekolah (1.5) Mengaplikasikan penilaian #ahasa Melayu berasaskan sekolah. (!.&)

Menjelaskan tentang instrumen, penggredan, prosedur pelaksanaaan dan rumusan P#-.

Pelajar berbincang dalam kumpulan berdasarkan sesuatu tajuk yang telah ditentukan oleh pensyarah.

?Membina instrumen bagi penilaian P#- meliputi aspek kemahiran berbahasa> /isan #acaan "ulisan "atabahasa P n#+a#an B ra(a(*an S *o+ah : Membuat Penilaian %endiri. Mencatat kekuatan dan kelemahan dalam akti6iti P 4 P.

Pelajar mendapatkan bacaan tambahan tentang penggredan dan prosedur pelaksanaan P#-.

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing.

15

In) ra*(# ': P n#+a#an P nga+aman P m1 +ajaran $efinisi :iri Pelaksanaan

Pensyarah menjelaskan* Mengaplikasikan penilaian pengalaman pembelajaran #ahasa Melayu di dalam bilik darjah. (!.&) definisi ciri-ciri pelaksanaan

Menjelaskan dengan lebih lanjut prosedur pelaksanaan Penilaian Pengalaman Pembelajaran.

P n#+a#an P nga+aman P m1 +ajaran Membuat penilaian pengalaman pembelajaran di bilik darjah.

Pelajar membuat nota tambahan tentang penilaian pengalaman pembelajaran.

Pelajar menyangkutkan hasil kerja di laman eb pembelajaran masingmasing. #uku rujukan seperti dalam pro forma kursus dan lain-lain yang berkaitan