Anda di halaman 1dari 18

GIZI PADA MASA BALITA KELOMPOK 2

www.ppt-to-video.com

Kelompok 2 : Vinella Isaura 07122001 Yessi oktafianti 07122011 Rahmi Kurnia Gustin 07122023 Herru Syofyan 0712202
www.ppt-to-video.com

$%R&'()'H*" +*" $%R')*H*" $,-* (*K*"

www.ppt-to-video.com

$ertum.uhan )alita
Selain pen a!it" ma!anan" !eadaan #o#iale!onomi" te$dapat p%la &e&e$apa 'a!to$ lain an( dapat mempen(a$%)i pe$t%m&%)an" ait%* +a!to$ (enetic Tida! #em%a o$an( memp%n ai pan,an(-tin((i &adan an( #ama. Kemamp%an %nt%! men,adi pan,an( ata% pende! dit%$%n!an men%$%t !etent%an te$tent%" #e)in((a ana! an( tin((i &ia#an a &e$a#al da$i o$an( t%a an( www.ppt-to-video.com

$eru.ahan pola makan


Sepan,an( %#ia &alita" #ele$a dan !e&ia#aan ma!an te$%# &e$%&a)-%&a). Setela) %lan( ta)%n pe$tama" pe$t%m&%)an melam&at dan #ele$a ma!an p%n cende$%n( t%$%n. Ga&%n(an anta$a pe$%&a)an-pe$%&a)an ini den(an !emamp%an !o(niti' dan !ete$ampilan moto$i! an( ma,% pe#at" men(a!i&at!an a#%pan ma!anan an( &e$%&a)-%&a).
www.ppt-to-video.com

Meli)at la,% pe$t%m&%)ann a" !ita men(elompo!!an ana! %#ia p$a#e!ola) .&alita/ men,adi !elompo! &atita ata% &a i di &awa) ti(a ta)%n .toddle$/" dan !elompo! 0-1 ta)%n. Ma#in(-ma#in( !elompo! %#ia tida! #ama !e&%t%)an n%t$i#in a

www.ppt-to-video.com

K%)'&'H*" GI/I
Balita memili!i !e&%t%)an (i2i an( &e$&eda da$i o$an( dewa#a. Me$e!a &%t%) le&i) &an a! lema! dan le&i) #edi!it #e$at. Gula 0 Garam - )inda$i pen((%naan (%la dan (a$am pada men% &a i. Kala% p%n ia #%da) &e$%#ia di ata# 3 ta)%n" &ata#i pen((%naann a. Kon#%m#i (a$am %nt%! &alita tida! le&i) da$i 3-4 ,%mla) ma!#im%m o$an( dewa#a #e)a$i ata% !%$an( da$i 3 ($am. $orsi (akan - Po$#i ma!an ana! ,%(a &e$&eda den(an o$an( dewa#a. Me$e!a mem&%t%)!an ma!anan #%m&e$ ene$(i an( len(!ap (i2i dalam ,%mla) le&i) !ecil nam%n #e$in(.5 Ke.utuhan %ner1i 0 "utrisi -5Ba)an ma!anan #%m&e$ ene$(i #epe$ti !a$&o)id$at"p$otein" lema! #e$ta vitamin" mine$al dan #e$at wa,i& di!on#%m#i ana! #etiap )a$i. Susu $ertum.uhan 6 S%#% #e&a(ai #ala) #at% #%m&e$ !al#i%m" ,%(a pentin( di!on#%m#i &alita. Sedi!itn a &alita &%t%) 718 ml-32 o2 pe$ )a$i. www.ppt-to-video.com

Kar.ohi2rat Seperti nasi3 roti3 sereal3 kentan13 atau mi4 Kenalkan .era1am kar.ohi2rat se5ara .er1antian4 Selain se.a1ai menu utama3 kar.ohi2rat .isa 2iolah se.a1ai makanan selin1an atau .ekal sekolah seperti pu2in1 roti atau 2onat kentan1 yan1 le6at4 )uah 2an sayur Seperti pisan13 pepaya3 7eruk3 tomat3 2an 8ortel 9enis sayuran .era1am men1an2un1 6at 1i6i .er.e2a4 )erikan setiap hari .aik 2alam .entuk se1ar atau 2iolah men7a2i 7us4 Susu 2an pro2uk olahan susu Susu pertum.uhan $ro2uk olahan susu seperti ke7u 2an yo1hurt $astikan .alita I.u men2apatkan asupan kalsium yan1 5ukup 2ari konsumsi susunya

www.ppt-to-video.com

$rotein Seperti ikan3 susu3 2a1in13 telur3 ka5an1:ka5an1an &un2a pem.eriannya .ila tim.ul aler1i atau 1anti 2en1an sum.er protein lain4 'ntuk #e1etarian3 1a.un1kan konsumsi susu 2en1an minuman .erka2ar #itamin ; tin11i untuk mem.antu penyerapan 6at .esi4 -emak 2an 1ula Seperti yan1 ter2apat 2alam minyak 3 santan 3 2an mente1a3 roti3 2an kue 7u1a men1an2un1 ome1a 3 2an < yan1 pentin1 untuk perkem.an1an otak4 "amun perlu 2iperhatikan .ah8a lemak 2an 1ula ti2ak 2i1unakan se.a1ai pen11anti 7enis makanan lainnya =seperti kar.ohi2rat>4

www.ppt-to-video.com

I"&*K% (*K*"*" San(at dian,%$!an %nt%! mem&e$i!an ana!-ana! di %#ia &alita dan p$a #e!ola) ini !om&ina#i da$i men% ma!anan #edi!itn a *3 !ali ma!anan %tama den(an 2 !ali ma!anan #elin(an .#nac!/ #etiap 9 ,am ata% !%$an(" dan %nt%! di ata# 9 ,am #e&ai!n a ana!-ana! mendapat 2 !ali ma!anan %tama dan 2 !ali #nac! ata% !om&ina#in a.
www.ppt-to-video.com

+alam memilih sna5k?makanan selin1an untuk .alita perlu 2iperhatikan .e.erapa pan2uan se.a1ai .erikut:

:inda$i #nac!-ma!anan camilan den(an !ada$ (%la tin((i" :inda$i ma!anan den(an &ent%! dan %!%$an an( !ecil #e$ta m%da) te$telan ;an(an mema!#a!an &alita %nt%! mema!an #e#%at% an( tida! di#%!ain a
www.ppt-to-video.com

T%&%) ana! te$di$i da$i #t$%!t%$ t%lan(" otot" pe$eda$an da$a)" ,a$in(an ota!" dan o$(an lain. Pe$!em&an(ann a #an(at dipen(a$%)i ole) ma#%!an &e$&a(ai ma!anan #e&a(ai pen%n,an( pe$t%m&%)an.

www.ppt-to-video.com

3. T%lan( Selama ma#a ana!-ana!" #e,a! &e$%#ia 2 ta)%n" t%lan( #e&a(ai !e$an(!a t%&%)n a adala) t%lan( $awan Ma#%!an (i2i &e$%pa vitamin dan mine$al a!an mempe$cepat pem&ent%!an t%lan(.

www.ppt-to-video.com

,tot Sem%a (e$a!an t%&%) dila!%!an ole) otot. :al ini te$,adi !a$ena !ont$a!#i $i&%an #e$a&%t otot. Otot #ema!in &e#a$ a!i&at &e!e$,a ata% (e$a!an dan a#%pan (i2i an( c%!%p. :al ini &e$a$ti otot mem&%t%)!an ma!anan &e$(i2i" ola)$a(a" dan )o$mon
www.ppt-to-video.com

$,-* (*K*" S%H*& $*+* *"*K $R* S%K,-*H


Pe$!enal!an ,eni# ma!anan &a$% te$%tama an( #e)at dan &e$(i2i. Te$%# lan,%t!an ma!anan &e$va$ia#i me#!ip%n ada ,eni# ma!anan te$tent% an( ditola!n a d%l% &i#a dico&a !em&ali dalam #a,ian an( &e$&eda. Sedia!an camilan #e)at di $%ma) dan &ata#i ma!anan &e$!alo$i tin((i #e$ta $enda) !and%n(an n%t$i#i. Li&at!an ana! #elama p$o#e# pen iapan ma!anan. Sa,i!an ma!anan dalam penampilan an( men((%(a) #ele$a. Tetap!an ,adwal ma!an $%tin dan di)adi$i ole) #el%$%) an((ota !el%a$(a. Te$ap!an pola ma!an #e)at ,%(a &a(i o$an( t%a #e&a(ai conto) &a(i ana!.

www.ppt-to-video.com

Bila ana! te$lal% &an a! men(on#%m#i #%#% men(a!i&at!an !e(em%!an" an( men e&a&!an pen a!it #epe$ti* Gan((%an pen a!it )ati .pen(e$%tan ,a$in(an )ati" &a)!an !an!e$ )ati/. Pen %m&atan ata% (an((%an #al%$an pe$napa#an !eti!a tid%$" den(an (e,ala men(ompol #ampai men(o$o!. <#ia an( le&i) pende! da$ipada (ene$a#i o$an( t%an a. Kem%n(!inan ini te$li)at da$i &e$&a(ai $i#i!o pen a!it an( le&i) m%da) )in((ap pada ana!-ana! an( !e(em%!an.
www.ppt-to-video.com

Pen a!it ,ant%n( dan pem&%l%) da$a)" #epe$ti pem&e#a$an ,ant%n( ata% penin(!atan te!anan da$a). Gan((%an meta&oli#me (l%!o#a. Mi#aln a" intole$an#i (l%!o#a. Gan((%an !ed%d%!an t%lan(" &e$%pa !a!i pen(!o$ ata% te$(elinci$n a &a(ian #am&%n(an t%lan( pa)a .te$%tama pada ana! la!i-la!i/. Gan((%an !%lit" !)%#%#n a di dae$a) lipatan" a!i&at #e$in( &e$(e#e!an. Gan((%an mata= #epe$ti pen(li)atan (anda" te$lal% #en#iti' te$)adap ca)a a" dan &ata# pandan(ann a ,adi le&i) #empit.
www.ppt-to-video.com

www.ppt-to-video.com