Anda di halaman 1dari 13

Jawab semua soalan.

1.

Pada ketika ini manusia hidup dalam keadaan nomad iaitu berpindah randah.
Aktiviti yang dilakukan pada setiap penempatan tertumpu kepada memburu
dan mengumpul makanan untuk terus hidup.
Kenyataan di atas adalah gambaran sejarah Pendidikan Jasmani pada
zaman

2.

3.

(A)

Greek Athens

(B)

Tamadun kuno Cina dan India

(C)

Neolitilo Revolusi Pertanian

(D)

Manusia Purba dan Kecergasan

Sejarah Pendidikan Jasmani di Malaysia boleh dikategori kepada empat era


kecuali zaman
(A)

selepas merdeka

(B)

sebelum merdeka

(C)

Laporan Kabinet 1976

(D)

pemerintahan British

Kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum sekolah adalah untuk


(A)

menguasai kemahiran asas pergerakan dan permainan

(B)

pendidikan jasmani adalah kunci kepada kesihatan yang baik

(C)

membangun dan meningkatkan keupayaan fizikal dan kecergasan


murid

(D)

program Pendidikan Jasmani yang baik dapat membantu individu


memperolehi kemahiran sosialnya

4.

5.

Matlamat aktiviti fizikal dalam Pendidikan Jasmani adalah untuk membina


masyarakat yang berupaya
(A)

menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif

(B)

membentuk sahsiah dan disiplin diri yang sesuai dengan norma-norma


masyarakat

(C)

bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat serta


membina keyakinan diri

(D)

penggunaan alatan dan arahan yang tidak bertentangan dengan


aspirasi, nilai agama dan norma masyarakat Malaysia

Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu


persekitaran terdekat
Kenyataan di atas mengambarkan jenois kecerdasan

6.

(A)

ruang

(B)

semulajadi

(C)

interpersonal

(D)

intrapersonal

Penyerapan mata pelajaran lain dalam Pendidikan Jasmani dilakukan dengan


pelbagai cara seperti pengiraan markah dalam satu pertandingan sukan untuk
mendapat keputusan pertandingan.
Berdasarkan kenyataan di atas, penyerapan berlaku bagi mata pelajaran
(A)

sains

(B)

bahasa

(C)

matematik

(D)

kajian sosial

7.

Kandungan pelajaran dalam sukatan Pendidikan Jasmani Kurikulum Baru


Sekolah Rendah (KBSR) menekankan keupayaan dan perkembangan murid
yang cergas dan aktif.
Tunjang pembelajaran yang menekan aspek kepantasan, kordinasi dan
keleenturan adalah

8.

9.

(A)

kurikulum

(B)

kemahiran

(C)

kesukanan

(D)

kecergasan

Pilih kenyataan yang sesuai bagi menyatakan tujuan mata pelajaran


Pendidikan Jasmani dalam pembentukan masyarakat
(A)

menjadikan senaman dan aktiviti fizikal sebagai rutin harian

(B)

menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan


kecergasan

(C)

memberi kebebasan dan peluang kepada pelajar untuk lebih


bertanggungjawab

(D)

membentuk pengalaman pembelajaran yang terancang bagi


membolehkan pelajar memperolehi ilmu

Faktor utama yang memperolehi pemulihan aktiviti pembelajaran Pendidikan


Jasmani sekolah di luar bandar adalah
(A)

kewangan sekolah

(B)

budaya masyarakat

(C)

kemudahan dan peralatan

(D)

tenaga pengajar dan kepakaran

10.

11.

Faktor persekitaran yang paling kuat mempengaruhi aktiviti Pendidikan


Jasmani adalah
(A)

pengaruh politik

(B)

budaya setempat

(C)

program dalam dan di luar sekolah

(D)

guru Pendidikan Jasmani yang mahir

Dalam merancang kerja tahunan Pendidikan Jasmani, guru perlu mengambil


kira banyak faktor yang boleh mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Jasmani.
Berdasarkan kenyataan di atas, ciri utama yang perlu diberi perhatian adalah

12.

(A)

fleksibiliti

(B)

latar belakang guru

(C)

persekitaran pengajaran

(D)

jumlah masa pengajkaran yang terhad

Dalam menyediakan satu Rancangan Mingguan Pendidikan Jasmani, aspekaspek berikut perlu ditekan.
I.

Kemahiran

II.

Kesukanan

III.

Kecergasan

IV.

Kesihatan diri dan keluarga

Aktiviti yang sesuai hanya melibatkan tunjang pembelajaran


(A)

I dan II sahaja

(B)

I, II dan IV sahaja

(C)

I, III dan IV sahaja

(D)

I, II, III dan IV sahaja

13.

Aktiviti permainan kecil dalam pengajaran harian Pendidikan Jasmani adalah


kemuncak dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
I.

Penglibatan semua

II.

Penerapan semangat pasukan

III.

Berkait kemahiran yang diajar

IV.

Menampakkan ciri-ciri keseronokan

Ciri-ciri permainan kecil yang diambilkira adalah

14.

(A)

I dan II sahaja

(B)

I, III dan IV sahaja

(C)

II, III dan IV sahaja

(D)

I, II, III dan IV sahaja

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani, elemenelemen berikut perlu guru sedar tentang teknik penyampaian pengajaran
kelas Pendidikan Jasmani
I.

Tahun perbezaan individu

II.

Boleh perhati gerak balas

III.

Menyediakan soalan terancang

IV.

Meningkatkan inkuiri dan motivasi

(A)

I dan II sahaja

(B)

I, II dan III sahaja

(C)

I, III dan IV sahaja

(D)

I, II, III dan IV sahaja

15.

16.

17.

Pendekatan Humanistik adalah penting dalam proses pengajaran dan


pembelajaran.
I.

Gred bukan pengukuran pengajaran

II.

Guru menentukan kurikulum sendiri dan murid untuk


menetapkan matlamat untuk membuat pilihan dan bertindak

III.

Mementingkan peembelajaran dan tidak meementingkan ujian


piawai

IV.

Guru berperanan mencungkil potensi murid, memberi galakan


dan maklum balas perjalanan aktiviti

(A)

I dan II sahaja

(B)

I, II dan III sahaja

(C)

I, II dan IV sahaja

(D)

I, II, III dan IV sahaja

Portfolio ditakrifkan sebagai


(A)

satu tugasan yang perlu dilaksanakan secara menjalani latihan


praktikum

(B)

penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikut


jadual waktu yang ditentukan

(C)

satu strategi pelaksanaan secara berterusan mengikut keperluan yang


telah dikenalpasti

(D)

satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod
bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui
bersama

Sesi pengajaran mikro bermula dengan langkah


(A)

penilaian

(B)

implimentor

(C)

perbincangan

(D)

perancangan

18.

19.

20.

Model pengajaran mikron bermula dengan


(A)

maklumbalas, pelaksanaan, perancangan

(B)

pelaksanaan, perancangan, maklumbalas

(C)

perancangan, pelaksanaan, maklumbalas

(D)

perancangan, maklumbalas, pelaksanaan

Bidang apakah yang dinilai dalam Pendidikan Jasmani yang berkait dengan
kemahiran.
(A)

Bidang afektif

(B)

Bidang fizikal

(C)

Bidang kognitif

(D)

Bidang psikomotor

Anda sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani diarahkan untuk membuat


penilaian kecergasan murid komponen kelenturan.
Apakah peralatan dan kemudahan yang perlu anda sediakan.
(A)

Pita, penanda, borang skor

(B)

Kayu pembaris, pita penanda

(C)

Borang skor, plat tulis, kayu pembaris

(D)

Pita penanda, kayu pembaris, borang skor

Jawab semua soalan.


1.

(a)

Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani bertujuan membina


masyarakat menjadi cergas melalui aktiviti fizikal dan amalan
kecergasan.
Terangkan lima matlamat aktiviti fizikal dalam Pendidikan Jasmani.
(i)

___________________________________________________
___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________
___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________
___________________________________________________

(iv)

___________________________________________________
___________________________________________________

(v)

___________________________________________________
___________________________________________________
[ 5 markah ]

(b)

Nyatakan lima penerapan nilai-nilai yang bersifat sarjawagat selaras


dengan tuntutan agama, budaya dan komen masyarakat Malaysia.
(i)

___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________

(iv)

___________________________________________________

(v)

___________________________________________________
[ 5 markah ]

2.

(a)

Pendidikan di Malaysia adalah merupakan satu usaha yang berterusan


ke arah memperkembangkan potensi individu secara holistik dan
bersepadu untuk menghasilkan insan yang seimbang dan harmonis.

Nyatakan lima kepentingan Pendidikan Jasmani dalam kurikulum


sekolah.
(i)

___________________________________________________
___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________
___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________
___________________________________________________

(iv)

___________________________________________________
___________________________________________________

(v)

___________________________________________________
___________________________________________________

()

___________________________________________________
___________________________________________________
[ 5 markah ]

(b)

Kandungan pelajaran dalam sukatan Pendidikan Jasmani Kurikulum


Baru Sekolah Rendah menekan keupayaan dan perkembangan murid
yang cergas dan aktif.
Senaraikan lima komponen kecergasan berasakan kesihatan.
(i)

___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________

(iv)

___________________________________________________

(v)

___________________________________________________
[ 5 markah ]

3.

(a)

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengajaran dan


pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan seperti pendekatan
tradisional, humanistik dan gabungan.

Huraikan lima ciri-ciri pendekatan tradisional.


(i)

___________________________________________________
___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________
___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________
___________________________________________________

(iv)

___________________________________________________
___________________________________________________

(v)

___________________________________________________
___________________________________________________
[ 5 markah ]

(b)

Kaedah pengajaran guru adalah amat penting dalam menyampaikan


ilmu pengetahuan secara berkesan.
Terangkan lima kaedah yang selalu digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Jasmani.
(i)

___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________

(iv)

___________________________________________________

(v)

___________________________________________________
[ 5 markah ]

10

4.

(a)

Dalam Pendidikan Jasmani, penilaian yang dijalankan dapat


membantu guru menilai kemampuan murid serta dapat memberikan
penanda aras bagi sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang telah
dijalankan.
Nyatakan lima tujuan penilaian dan pengukuran dalam Pendidikan
Jasmani.
(i)

___________________________________________________
___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________
___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________
___________________________________________________

(iv)

___________________________________________________
___________________________________________________

(v)

___________________________________________________
___________________________________________________
[ 5 markah ]

(b)

Huraikan makna dan berikan satu contoh penilaian berikut.


(i)

Penilaian formatif
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
[ 3 markah ]

11

(ii)

Penilaian sumatif
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
[ 3 markah ]

12

Jawab dua soalan sahaja.


1.

Pendidikan Jasmani merupakan agen pemangkin ke arah memenuhi hasrat


Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang bertumpu kepada pembangunan
insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.
Berdasarkan kenyataan di atas, bagaimana kepentingan Pendidikan Jasmani
dalam melahirkan murid yang cemerlang dalam sistem kurikulum sekolah.
[ 20 markah ]

2.

Pendidikan Jasmani merupakan satu proses pembelajaran yang menyeluruh


yang merangkumi semua aspek domain seperti psikomotor, kognitif, afektif,
sosial dan emosi.
Sebagai seorang guru Panitia Pendidikan Jasmani, huraikan faktor-faktor
yang perlu dilakukan dalam meningkatkan keberkesanan dalam merancang
dan melaksanakan aktiviti Pendidikan Jasmani di sekolah.
[ 20 markah ]

3.

Ciri utama sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani adalah fleksibiliti.


Bincangkan garis panduan dalam menyediakan kerja tahunan Pendidikan
Jasmani
[ 20 markah ]

13