Anda di halaman 1dari 16

LAPORAN KELOMPOK FIELD LAB

ANALISIS DATA DAN PENYULUHAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PUSKESMAS KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH

Disusun Ole Kel!"#!$ %& Putri Ayu W Ginanjar Tenri Himmatul Fuad $%ti &ahma#ati )'*iana & G0010156 G0010086 G0010094 G0010146 G0010140 Shinta Andi S Surya Adhi P ha!ran "elia#an Saleh P'u(r'r G0010176 G0010182 G0010206 G0010208

Ins'(u$'u( L)#)n*)n+ ,(- T(i Is#!nin*si

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNI.ERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA /0%/

LEMBAR PENGESAHAN +,-,. /0G1ATA)


ANALISIS DATA DAN PENYULUHAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PUSKESMAS KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH 21-A)G /0G1ATA) 3 FIELD LAB P0.A/SA)A 3 /0.$4P$/ 15 Putri Ayu Winia(ih Ginanjar Tenri Himmatul Fuad $%ti &ahma#ati )'*iana &ahma#ati G0010156 G0010086 G0010094 G0010146 G0010140 Shinta Andi Sara(ati Surya Adhi Pra%'(' ha!ran "elia#an Saleh P'u(r'r G0010176 G0010182 G0010206 G0010208

T04PAT P0.A/SA)AA) 3 PUSKESMAS KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO JAWA TENGGAH WA/T, P0.A/SA)AA)3 R)1u, /2 O$'!1e( /0%/ R)1u- 3% O$'!1e( /0%/ S)1'u, 3 N!4e"1e( /0%/ R)1u, 5 N!4e"1e( /0%/ Su%'harj'5 6 )'*em6er 2012 4en7etahui5 Ins'(u$'u( L)#)n*)n Ke#)l) Pus$es")s K)('!su(!

,(- T(i Is#!nin*si %67&%%/0 /0080% / 007

,(- S! )(i %65%0%0% %68603 % 0%5

DAFTAR ISI

.042A& P0)G0SAHA)88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888882 -AFTA& 1S18888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889 2A2 1 2A2 11 2A2 111 2A2 1" 3 3 3 3 P0)-AH,.,A)8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888884 /0G1ATA) :A)G -1.A/,/A)888888888888888888888888888888888888888888888887 P042AHASA)888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888811 P0),T,P8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888816

-AFTA& P,STA/A8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888817 .A4P1&A)888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888818

BAB I

PENDAHULUAN A- L)')( Bel)$)n* /e(ehatan meru;a%an ha% a(a(i manu(ia dan (alah (atu un(ur %e(ejahteraan yan7 haru( di#ujud%an (e(uai den7an <ita=<ita 6an7(a 1nd'ne(ia5 (e6a7aimana dima%(ud dalam Pan<a(ila dan ,ndan7=,ndan7 -a(ar )e7ara &e;u6li% 1nd'ne(ia Tahun 19458 2er%aitan den7an hal itu5 ,ndan7= ,ndan7 &e;u6li% 1nd'ne(ia )'m'r 96 Tahun 2009 tentan7 /e(ehatan menyata%an 6ah#a derajat %e(ehatan ma(yara%at yan7 (etin77i=tin77inya di<a;ai melalui ;enyelen77araan ;em6an7unan %e(ehatan8 2anya% hal di 6idan7 %e(ehatan telah di<a;ai melalui ;enyelen77araan ;em6an7unan %e(ehatan8 )amun demi%ian5 6ila di7una%an (a(aran (trate7i( /ementerian /e(ehatan yan7 haru( di<a;ai tahun 2014 dan tar7et=tar7et Millennium Development Goals (MDGs) yan7 haru( di<a;ai tahun 2015 (e6a7ai a<uan5 6er6a7ai hal yan7 telah di<a;ai ter(e6ut %iranya ma(ih memerlu%an ;enin7%atan yan7 luar 6ia(a8 An7%a /ematian 16u melahir%an >A/1? telah menurun dari 907 ;er 1008000 %elahiran hidu; ;ada tahun 20045 menjadi 228 ;er 1008000 %elahiran hidu; ;ada tahun 2007 >S-/15 2007?8 Sementara itu5 (a(aran (trate7i( /ementerian /e(ehatan adalah 118 ;er 1008000 %elahiran hidu; dan tar7et MDGs adalah 102 ;er 1008000 %elahiran hidu;8 An7%a /ematian 2ayi >A/2? menurun dari 95 ;er 18000 %elahiran hidu; ;ada tahun 20045 menjadi 94 ;er 18000 %elahiran hidu; ;ada tahun 2007 >S-/15 2007?8 Padahal (a(aran (trate7i( /ementerian /e(ehatan adalah 24 ;er 18000 %elahiran hidu; dan tar7et MDGs adalah 29 ;er 18000 %elahiran hidu;8 Se<ara umum telah terjadi ;enurunan an7%a %e(a%itan5 namun 6e6era;a ;enya%it menular terutama H1" dan A1-S5 Tu6er%ul'(i( dan 4alaria (am;ai (aat ini ma(ih menjadi ma(alah %e(ehatan yan7 <u%u; 6e(ar8 @a%u;an Universal Child Immunization (UCI) yan7 6elum ter<a;ai a%an da;at 6erdam;a% ;ada ra#annya 6ayi terhada; (eran7an 6er6a7ai ;enya%it yan7 (e6enarnya da;at di<e7ah den7an imuni(a(i8 Sedan7%an 6e6era;a ;enya%it menular lain (e;erti Filaria(i(5 /u(ta5 dan Fram6u(ia menunju%%an

%e<enderun7an menin7%at %em6ali dan ;enya%it Pe( ma(ih terda;at di (ejumlah daerah8 Sementara itu5 ;re*alen(i ;enya%it tida% menular (e;erti Penya%it /ardi'*a(%ular5 Hi;erten(i5 -ia6ete( mellitu( dan $6e(ita( <enderun7 menin7%at (erta menunju%%an ;'ten(i yan7 (ema%in 6e(ar (e6a7ai ;enye6a6 %ematian >&i(%e(da(5 2007?8 /eadaan ini men7a%i6at%an adanya 6e6an 7anda dalam ;enan77uulan7an ;enya%it di 1nd'ne(ia8 2e6era;a hal ju7a telah di<a;ai dalam ran7%a ;er6ai%an 7iAi ma(yara%at5 namun ;em6erian AS1 e%(%lu(i! %e;ada 6ayi u(ia 0=6 6ulan ju(tru men7alami ;enurunan8 Statu( 7iAi i6u hamil5 6ayi dan ana% 6alita ju7a ma(ih ;erlu ditin7%at%an5 %arena ma(ih tinn7inya 6ayi yan7 lahir den7an 6erat lahir rendah >1151B? dan tin77inya ;re*alen(i ana% 6alita %erdil >9557B? a%i6at %e%uran7an 7iAi dalam jan7%a #a%tu lama >&i(%e(da(5 2010?8 -erajat %e(ehatan ma(yara%at yan7 ma(ih 6elum ';timal ter(e6ut di ata( ;ada ha%i%atnya di;en7aruhi 'leh %'ndi(i lin7%un7an5 ;erila%u ma(yara%at5 ;elayanan %e(ehatan dan 7eneti%a8 /alan7an ilmu#an umumnya 6er;enda;at 6ah#a determinan utama dari derajat %e(ehatan ma(yara%at ter(e6ut5 (elain %'ndi(i lin7%un7an5 adalah ;erila%u ma(yara%at8 -ari ha(il &i(%e(da( 2007 meman7 di%etahui 6ah#a rumah tan77a yan7 telah mem;ra%ti%%an ;erila%u hidu; 6er(ih dan (ehat >PH2S? 6aru men<a;ai 9857B8 $leh (e6a6 itu5 &en<ana Strate7i( >&en(tra? /ementerian /e(ehatan Tahun 2010=2014 men<antum%an tar7et 70B rumah tan77a (udah mem;ra%ti%%an PH2S ;ada tahun 20148 Per(enta(e &umah Tan77a 2er=PH2S meman7 meru;a%an (alah (atu 1ndi%at'r /inerja ,tama >1/,? dari /ementerian /e(ehatan8 4enin7%at%an <a%u;an rumah tan77a yan7 mem;ra%ti%%an PH2S (e6e(ar le6ih dari 90B dalam %urun #a%tu 2010=2014 meru;a%an u;aya yan7 (an7at 6erat8 Perila%u rumah tan77a (an7at di;en7aruhi 'leh ;r'(e( yan7 terjadi di tatanan=tatanan ('(ial lain5 yaitu tatanan in(titu(i ;endidi%an5 tatanan tem;at %erja5 tatanan tem;at umum dan tatanan !a(ilita( %e(ehatan8 Pr'!il /e(ehatan 1nd'ne(ia tahun 2009 menyaji%an data 6ah#a 6aru 64541B (arana yan7 telah di6ina %e(ehatan lin7%un7annya5 yan7 meli;uti in(titu(i ;endidi%an >67552B?5 tem;at %erja >59515B?5 tem;at i6adah >58584B?5 !a(ilita( %e(ehatan >77502B? dan (arana

lain >62526B?8 Hal ini menunju%%an 6ah#a ;em6inaan PH2S di tatanan=tatanan (elain rumah tan77a5 yaitu di tatanan in(titu(i ;endidi%an5 tatanan tem;at %erja5 tatanan tem;at umum dan tatanan !a(ilita( %e(ehatan5 ju7a 6elum 6erjalan (e6a7aimana me(tinya8 A7ar tar7et tahun 2014 PH2S di &umah Tan77a da;at ter<a;ai5 tentu di;erlu%an u;aya=u;aya untu% ju7a mem6ina PH2S di (emua tatanan lain8 -en7an demi%ian di;erlu%an ;ende%atan yan7 ;ari;urna >%'m;rehen(i!?5 linta( ;r'7ram dan linta( (e%t'r5 (erta m'6ili(a(i (um6erdaya yan7 luar 6ia(a di (emua tin7%at admini(tra(i ;emerintahan8 >/emen%e( &15 2011? B- Tu9u)n Pe"1el)9)()n Setelah men7i%uti ;em6elajaran ini5 dihara;%an maha(i(#a mam;u mela%u%an /10 PH2S8 Ada;un learnin7 'ut<'me ;em6elajaran ini adalah dihara;%an maha(i(#a 3 18 4am;u menjela(%an tentan7 da(ar ;ela%(anaan /10 PH2S di ma(in7= ma(in7 #ilayah %erja Pu(%e(ma( ma(in7=ma(in7 %el'm;'% maha(i(#a8 28 4am;u menjela(%an indi%at'r ;enilaian PH2S dalam tatanan rumah tan77a5 (e%'lah5 tem;at %erja5 (arana %e(ehatan5 dan tem;at umum8 98 4am;u merin<i manajemen ;r'7ram dan ;r'(edur /10 PH2S %eluar7a yan7 memili%i 6ayi dan 6alita8 48 4am;u merin<i manajemen ;r'7ram dan ;r'(edur /10 PH2S %eluar7a yan7 tida% memili%i 6ayi dan 6alita di #ilayah %erja ma(in7=ma(in7 Pu(%e(ma(8

BAB II KEGIATAN YANG DILAKUKAN &a6u5 2012 Pada hari ;ertama5 (emua an77'ta %el'm;'% men7i%uti ;en7arahan yan7 di6eri%an 'leh d'%ter Tri 1(;'nin7(ih (ela%u in(tru%tur dan 16u 888 (ela%u 888 di Pu(%e(ma( /arta(ura5 %arena ;ada ;a7i hari itu d'%ter 888 (ela%u /e;ala Pu(%e(ma( /arta(ura (edan7 tida% 6erada di tem;at jadi tida% i%ut mem6eri%an ;en7arahan8 4elalui 6er6a7ai ;enjela(an yan7 (udah di;a;ar%an dan (tandar ;ela%(anaan PH2S yan7 ada %ami (eharu(nya mela%u%an (ur*ei lan7(un7 terle6ih dahulu untu% men7etahui %e6utuhan di tia;=tia; daerah yan7 ada8 Teta;i %arena ter6ata(nya #a%tu di(e;a%ati untu% dila%u%an ;en7'lahan data (e%under tahun 2012 untu% %emudian dianali(i( dan diam6il %e(im;ulan daerah mana yan7 mem6utuh%an dan ;'int PH2S mana yan7 (e%iranya ;erlu untu% dila%u%an /10 >ha(il anali(i( data (e%under di6aha( dalam 6a6 111?8 Pada (ian7 hari5 %ami 6ertemu den7an d'%ter 888 (ela%u /e;ala Pu(%e(ma( /arta(ura5 6eliau mem6eri%an ;en7arahan men7enai %e7iatan ;enyuluhan yan7 a%an %ami la%(ana%an ;ada hari %eti7a8 &a6u5 Pada hari %edua5 /el'm;'% 19 mela%u%an (ur*ei data PH2S tatanan rumah tan77a lan7(un7 di -e(a 888 /ami di6antu 'leh 6idan de(a 16u 888 ,ntu% (ur*ei5 %arena ter6ata(nya #a%tu5 %ami hanya mela%u%an (ur*ei di &T888 dan &T 888 &W 888 /el'm;'% %ami di6a7i menjadi 25 5 'ran7 %e &T 888 dan 6 'ran7 %e &T 888 -i ma(in7=ma(in7 &T %ami di6antu 'leh %ader yaitu 16u 888 dan 16u 888 Sur*ei di &T 888 dida;at%an data PH2S 888 rumah tan77a8 Sur*ei di &T 888 dida;at%an data PH2S 888 rumah tan77a8 /emudian %ami men7anali(i( data yan7 telah dida;at%an >ha(il anali(i( data di6aha( dalam 6a6 111?8

,ntu% ;erma(alahan %e7iatan adalah ter6ata(nya #a%tu yan7 ada5 (ehin77a (ur*ei hanya 6i(a dila%u%an di 2 &T5 hal ini menye6a6%an data yan7 telah dida;at%an 6elum 6i(a men77am6ar%an PH2S dalam 1 de(a8 )amun dari %e7iatan (ur*ei ter(e6ut %ami 6elajar <ara men7um;ul%an data PH2S ;ada tatanan rumah tan77a5 men7anali(i( dan menentu%an ma(alah PH2S5 %emudian meren<ana%an /10 6erda(ar ma(alah yan7 ada8 Teta;i %arena hari tera%hir ;'(yandu di -e(a 888 ;ada tan77al 888 yan7 6erte;atan den7an min77u tenan7 ujian5 jadi %ami tida% 6i(a mela%u%an ;enyuluhan di daerah ter(e6ut8 Se6a7ai 7antinya %ami a%an mela%u%an ;enyuluhan di ;'(yandu daerah lain ;ada tan77al 88885 yan7 ren<ananya a%an dila%u%an di 9 tem;at8 Pema;aran ha(il %e7iatan dan la;'ran di Pu(%e(ma( dila%u%an ;ada tan77al 888 6erte;atan den7an hari ;enyuluhan di ;'(yandu8

BAB III PEMBAHASAN

Pada ;enyuluhan men7enai ;erila%u hidu; 6er(ih dan (ehat >PH2S? yan7 dila%u%an terhada; ti7a (a(aran5 ya%ni i6u hamil5 6alita5 (erta lan(ia di /e<amatan /arta(ura 6erjalan den7an lan<ar #alau;un ada 6e6era;a ham6atan8 Sa(aran ;enyuluhan (an7at antu(ia( terhada; materi yan7 di6eri%an5 ter6u%ti den7an ;ertanyaan=;ertanyaan yan7 diutara%an 'leh (a(aran8 2eri%ut ha(il anali(i( men7enai derajat PH2S di tatanan rumah tan77a tin7%at /e<amatan /arta(ura /a6u;aten Su%'harj' tahun 20118

n'

-e(a /alurahan

C Sehat Pratama = 21 = 7

&umah Tan77a Sehat Sehat 4adya 27 490 59 100 Sehat ,tama 851 2598 1076 698 Sehat Pari;urna 98 540 47 97

1 2 9 4

)7em;la% Pu<an7an /arta(ura )7a6eyan

5 6 7 8 9 10 11 12

Wir'7unan /ert'natan 4a%amhaji Gum;an7 )7adirej' Pa6elan G'nilan Sin7';uran jumlah

= = = = = = = = 28

= = 65 81 72 49 69 = 946

1254 689 9191 1562 1521 1127 958 1216 16795

89 120 79 985 217 507 549 182 2898

2erda(ar%an data yan7 terda;at ;ada ta6el di ata(5 da;at di(im;ul%an 6ah#a rata=rata rumah di /e<amatan /arta(ura ma(ih terma(u% dalam %riteria (ehat utama8 4a(alah utama dari enam 6ela( ;r'7ram PH2S di Pu(%e(ma( /arta(ura adalah ;em6erian AS1 e%(%lu(i! den7an ;r'(enta(e ter%e<il ya%ni 4455B8 -ilanjut%an ;'(i(i %edua yan7 ditem;ati 'leh ma(alah ;er'%'% di lin7%un7an tatanan rumah tan77a5 den7an ;r'(enta(e (e6e(ar 5158B8 Pema(alahan ;em6erian AS1 e%(%lu(i! yan7 mun<ul di(ini %emun7%inan di(e6a6%an 'leh 6e6era;a hal5 'leh %arena itu ma(ih ;erlu dila%u%an ;enelu(uran le6ih lanjut men7enai ma(alah ini5 !a%t'r=!a%t'r a;a (aja yan7 menye6a6%an ;em6erian AS1 e%(%lu(i! menjadi ;erma(alahan yan7 utama di 6e6era;a de(a dan men7a;a !a%t'r=!a%t'r ;enye6a6 6i(a mun<ul8 ,ntu% men7etahui ;erma(alahannya mun7%in lan7%ah=lan7%ah yan7 da;at %ita am6il adalah melalui <ara tanya=ja#a68 +adi %eti%a ada (e'ran7 i6u menyu(ui datan7 %e ;u(%e(ama( %ita da;at menanya%an ma(alah ;em6erian AS1=nya5 6a7aimana menyu(uinya a;a%ah ;r'du%(i AS1=nya lan<ar5 a;a%ah di<am;ur den7an ;em6erian (u(u !'rmula5 a;a%ah da;at menyu(ui 6ayinya (etia; (aat8 A;a6ila tida% di;u(%e(ma(5 tanya= ja#a6 ini da;at dila%u%an 'leh %ader %eti%a mela%u%an %e7iatan %ela( den7an i6u hamil dan 6alita atau (aat %e7iatan ;'(yandu (e;erti ;enim6an7an 6alita8 Setelah tanya=ja#a6 dila%u%an %ader5 d'%ter5dan (ta!! yan7 6er(an7%utan men<atat

;erma(alahan dari (etia; i6u menyu(ui yan7 ditanya5 %emudian (etelah (atu 6ulan lamanya5dilihat ;erma(alahan mana yan7 ;alin7 (erin7 mun<ul8 ,ntu% ('lu(inya yaitu den7an mem6an7un %e(adaran ma(yara%atnya (endiri5 antara lain den7an menin7%at%an ;'ten(i ;ara %ader dari Pu(%e(ma( /arta(ura untu% mem6eri%an ;enyuluhan men7enai materi ;entin7nya AS1 e%(%lu(i! le6ih inte(i!8 2e6era;a hal yan7 ;erlu di(am;ai%an %e;ada ma(yara%at men7enai AS1 diantaranya adalah ini(ia(i menyu(ui dini >14-?5 %emudian men7enai man!aat AS1 6ai% untu% 6ayi mau;un i6u5 %ele6ihan AS1 dari;ada (u(u !'rmula5 <ara menyim;an AS1 yan7 6enar5 dan aja%an untu% AS1 e%(%lu(i!8 Hal=hal ini ;erlu di(am;ai%an 'leh %arena ma(ih 6anya% ma(yara%at yan7 6er;aradi7ma 6ah#a ini(ia(i menyu(ui dini atau ;em6erian %'lu(trum %'lu(trum yan7 %eluar ;ertama %ali (etelah i6u melahir%an dian77a; (e6a7ai air %'t'r ma(yara%at mem6uan7 air ter(e6ut5 %arena tida% te7a mem6eri%an air ter(e6ut %e;ada 6ayi5 %emudian 6anya%nya a%ti*ita( %erja 'ran7 tua men7a%i6at%an AS1 di<am;ur den7an (u(u !'rmula (ehin77a AS1 e%(%lu(i! tida% da;at 6erjalan lan<ar 'leh %arena itu ;erlu (ia(at a7ar ;em6erian AS1 teta; 6erjalan 6ai% yaitu den7an menyim;an AS15 a7ar da;at diminum 6ayi %a;an ;un8 S'lu(i lain (elain den7an ;enyuluhan adalah ;em6a7ian ;am!let atau lea!let yan7 6eri(i tentan7 AS1 atau (e;utar %e(ehatan yan7 lain8

-ata Anali(i( PH2S di S- (eluruh /e<amatan /arta(ura 3 )' 1 2 9 4 5 6 7 8 )ama SS- 1 )7em;la% S- 11 )7em;la% S- 1T A.A)1S S-) 1 P,@A)GA) S-) 11 P,@A)GA) S-) 111 P,@A)GA) S-) 1" P,@A)GA) S-) " P,@A)GA) +umlah ;'in PH2S 10 12 9 12 9 9 8 12 Statu( Sehat ,tama Sehat Pari;urna Sehat 4adya Sehat Pari;urna Sehat 4adya Sehat madya Sehat 4adya Sehat Pari;urna

9 10 11 12 19 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 24 25 26 27 28 29 90 91 92

S-) "1 P,@A)GA) S- 41 P,@A)GA) S- 41 -A&,SSA.A4 1 S- 41 -A&,SSSA.A4 11 S-) 1 )GA20:A) S-) 11 )GA20:A) S-) 111 )GA20:A) S-) 1 W1&$G,)A) S-) 11 W1&$G,)A) S-) 111 W1&$G,)A) S-) 1 /0&AT$)A) S-) 11 /0&AT$)A) S- 41 /0&AT$)A) S-) 1 /A&TAS,&A S-) 11 /A&TAS,&A S-) 1" /A&TAS,&A S-) " /A&TAS,&A S-) "1 /A&TAS,&A S-) "11 /A&TAS,&A S- 41 A.=1S.A4 S- A.=1H.A. /A&TAS,&A S- 41 P/ /A&TAS,&A S- /&1ST0) /A&TAS,&A S- W1-:A WA@A)A /TS

12 12 11 11 11 11 8 8 11 10 10 8 10 10 12 12 10 8 9 11 8 11 8 11

Sehat Pari;urna Sehat Pari;urna Sehat ,tama Sehat ,tama Sehat ,tama Sehat ,tama Sehat 4adya Sehat 4adya Sehat ,tama Sehat ,tama Sehat ,tama Sehat 4adya Sehat ,tama Sehat ,tama Sehat Pari;urna Sehat Pari;urna Sehat ,tama Sehat 4adya Sehat 4adya Sehat ,tama Sehat 4adya Sehat ,tama Sehat 4adya Sehat ,tama

Sehat ;ratama 3 1=5 Sehat madya 3 6=9 Sehat utama 3 10=11 Sehat ;ari;urna 3 12 -ata den7an ;re(enta(i ;alin7 (edi%it adalah 3 18 &'%'% 5yaitu 15 dari 92 S- ma(ih 6elum menera;%an hidu; 6er(ih dan (ehat dalam hal ;ara ;etu7a( (e%'lah yan7 tida% mer'%'%8

28 Sam;ah5 yaitu 9 dari 92 S- ma(ih 6elum mem6uan7 (am;ah ;ada tem;atnya8 98 +am6an5 yaitu 7 dari 92 S- ma(ih 6elum memili%i jam6an di (e%'lahnya8 48 Warun7 %antin5 6 dari 92 S- 6elum memili%i %antin yan7 laya% di (e%'lah8 58 ,/S5 5 dari 92 S- 6elum memili%i ,/S di (e%'lahnya 68 PS)5 4 dari 92 S- ma(ih 6elum mela%u%an PS)8 78 G't'n7 r'y'n7 dan air 6er(ih5 9 dari 92 S- 6elum mela%(ana%annya8 -ari data yan7 telah ada5 ;erma(alahan utama adalah ma(alah r'%'%5 ma(ih 6anya% ;etu7a( (e%'lah yan7 mer'%'%8 A(a; r'%'% yan7 mun<ul menye6a6%an udara di (e%'lah ter<emar dan mem6uat ;en<emaran udara yan7 da;at men7an77u %e(ehatan dalam jan7%a yan7 lama %arena a(a; r'%'% a%an meru(a% (i(tem ;erna!a(an ;erlahan5mau;un jan7%a ;ende% yaitu 6au tida% (eda; yan7 diha(il%an 'leh a(a; r'%'%8 .an7%ah a#al yan7 da;at dila%u%an adalah mem6eri%an ;enyuluhan men7enai 6ahaya mer'%'% 6ai% untu% diri (endiri mau;un 'ran7 lain8 lan7%ah lai yan7 da;at diam6il adalah mem'ti*a(i ;ara ;etin77i (e%'lah untu% men<i;ta%an (e%'lah (ehat den7an tujuan nantinya ;ara ;etin77i (e%'lah mem6uat (ema<am ;eraturan 6aru tentan7 laran7an mer'%'% di (e%'lah atau laran7an mer'%'% %eti%a jam (e%'lah ma(ih 6erlan7(un78

BAB I. PENUTUPAN A- Kesi"#ul)n Perma(alahan PH2S yan7 terjadi di #ilayah ;u(%e(ma( %arta(ura ;ada tahun 2011 yan7 lalu adalah ;em6erian AS1 e%(%lu(i! dan ;er'%'% di lin7%un7an tatanan rumah tan77a5 dan ;erma(alahan PH2S yan7 terjadi di (e%'lah da(ar (e%itar #ilayah %erja ;u(%e(ma( %arta(ura adalah mer'%'%8 B- S)()n 18 4ela%u%an ;enyuluhan yan7 le6ih inten(i! men7enai ;erma(alahan yan7 terjadi ter%ait PH2S8 28 men7aja% ma(yara%at 6er;eran a%ti! untu% (alin7 menera;%an PH2S5 (erta melatih %ader untu% mem6eri%an edu%a(i %e;ada #ar7a (e%itarnya8 98 men7aja% ;ara ;etin77i (e%'lah men<i;ta%an PH2S di (e%'lahnya8 48 Perlu adanya /10 le6ih lanjut men7enai ;er'%'% di lin7%un7an rumah tan77a8

DAFTAR PUSTKA

Tim F10.- .A2 F/ ,)S8 20128 Modul FIELD LAB Perila u !idup Bersih dan "ehat8 Sura%arta 3 Field .a6 Fa%ulta( /ed'%teran ,)S8

.A4P1&A) Penyuluhan $leh Gru; 1

Penyuluhan 'leh Gru; 2 dan 9