Anda di halaman 1dari 190

B U N G A RAMPAI SASTRA BUGIS Bacaan Sejarah Sulawesi Selatan

TIDAK DIPERJUALBELIKAN Proyek Bahan Pustaka Lokal Konten Berbasis Etnis Nusantara Perpustakaan Nasional, 2011

Bunga Rampai Sastra Bugis


Bacaan Sejarah Sulawesi Selatan
Transliterasi dan Terjemahan Oleh TAMIN CHAIRAN M. ARIEF MATTALITTI ADNAN USMAR

Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia

Balai Pustaka

Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah Hak pengarang dilindungi undang-undang

KATA PENGANTAR

Bahagialah kita, bangsa Indonesia, bahwa hampir di setiap daerah di seluruh tanah air hingga kini masih tersimpan karya-karya sastra lama, yang pada hakikatnya adalah cagar budaya nasional kita. Kesemuanya itir merupakan tuangan pengalaman jiwa bangsa yang dapat dijadikan sumber penelitian bagi pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan ilmu di segala bidang. Karya sastra lama akan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan yang beraneka macam ragamnya. Penggalian karya sastra lama yang tersebar di daerah-daerah ini, akan menghasilkan ciri-ciri khas kebudayaan daerah, yang meliputi pula pandangan hidup serta landasan falsafah yang mulia dan tinggi nilainya. Modal semacam itu, yang tersimpan dalam karya-karya sastra daerah, akhirnya akan dapat juga menunjang kekayaan sastra Indonesia pada umumnya. Pemeliharaan, pembinaan, dan penggalian sastra daerah jelas akan besar sekali bantuannya dalam usaha kita untuk membina kebudayaan nasional pada umumnya, dan pengarahan pendidikan pada khususnya. Saling pengertian antardaerah, yang sangat besar artinya bagi pemeliharaan kerukunan hidup antarsuku dan agama, akan dapat tercipta pula, bila sastra-sastra daerah yang termuat dalam karya-karya sastra lama itu, diterjemahkan atau diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Dalam taraf pembangunan bangsa dewasa ini manusia-manusia Indonesia sungguh memerlukan sekali warisan rohaniah yang terkandung dalam sastra-sastra daerah itu. Kita yakin bahwa segala sesuatunya yang dapat tergali dari dalamnya tidak hanya akan berguna bagi daerah yang bersangkutan saja, melainkan juga akan dapat bermanfaat bagi seluruh bangsa Indonesia, bahkan lebih dari itu, ia akan dapat menjelma menjadi sumbangan yang khas sifatnya bagi pengembangan sastra dunia. Sejalan dan seirama dengan pertimbangan tersebut di atas, kami sajikan pada kesempatan ini suatu karya sastra daerah Sulawesi Selatan, dengan harapan semoga dapat menjadi pengisi dan pelengkap dalam usaha menciptakan minat baca dan apresiasi masyarakat kita terhadap karya sastra, yang masih dirasa sangat terbatas. Jakarta 1981

DAFTAR ISI

1.

IANA E POADA-ADA_ENGI TANA E RI BONE ENRENGE MANGKAUE RI BONE, ANGKANNA NADAPI E MENGKALINGA NAPAU TOMATOA E (Tamin Chairan) IANA E POADA-ADA ENGI ATTORIOLONG E RIWAJO (Tamin Chairan) IANA E SUREK PANNESSA ENGI PAMMULANNA PAMMANA, KUAETOPA ASSIJANCINGENNA DATUE RI PAMMANA SIBAWA TOPAMMANAE (Tamin Chairan) WETTUNNA RIPEPPENG ARUNG PALAKKA RI KARAENGE RI GOWA (Tamin Chairan) PAPPASENNA ARUNG BILA (M. Arief Mattalitti) MAKKEDA I PUANG LIPU RI ARUNG BILA SI BAWA PAPPABALLINNA NAPPA MAPPASENG TOIPARIMENG (M. Arief Mattalitti) IANA E POADA-ADAENGI ATTORIOLONG E RI SOPPENG (Adnan Usmar) IANA E SUREK POADA-ADAENG I MUSUNA GOWA WETJU RILAOINNA GOWA_RI BONE, SOPPENG KUAETOPA KOMPANIA BADANDAE (Adnan Usmar)

2.

33

3.

45

4.

56 57

5. 6.

67

7.

76

8.

83

PNRI

PNRI

IANA E PO ADA-ADA ENGI TANA E RI BONE, ENRENGE MANGKAUE RI BONE, ANGKANNA N AD API E MENGKALINGA NAPAU TOMATOA E PASSALENG MAMMULANG E Tania upomabusung, ajak kumawedda-wedda, tekkumatula poada aseng tolbbak nasekko rumasa. Selo-seloi anak tomai ebbi ampalang. Aga kuassimang memeng, kuinappa lakkek-lakkek-i wija senrima mangkau e. la garek puatta arung menrek e ri galigo cappuni. Dekna riaseng arung. Aga tennasissenna siewa ada tau e. Sianre balni tau . Siabbelli-belliang. Dkna adek, apagisia riaseng bicara. Riasenngi pitu tutturenna ittana dek arung. Sikua toni ittana tesissenna tau e siewa ada. Tekkadek tekkbicara. Naia mana naungek engka arung, engka sua esso nasianr billak e lette wero . Mpwang toi tana . Riasenngi sipasa makkua. Naia pajana billak lette, wewang tana , takko engkamuna tau rita tettong ri tenngana padang e massanging put. Riasenni Tomanurung. Jajini sipulungtau e tasseanak tassanak. Naiana riassiturusi ri tomaga e maseng engi Tomanurung. Nappasseuwa tannga tomaga e. Naia nassiturusi pokeng ngi alena lao ri tau ero riaseng e Tomanurung. Lettuk-i kuria makkedani tau tebbek e, 'Tana kilaoang mai riko La Marupek, amasiiannakeng. Ajakna muallajang. Mutudanna ri tanamu, naikona poatakeng. Elomu lo rikkeng. Napassurommuna kiolai, kipogauk. Namauna anakmeng napattarommeng muteaiwi, kitai tosi, narekko monromuno mai rini. Naiko kipopuang." Purai kua, makkedani riaseng Tomanurung, "Madeceng ritu mi adammu. Naiami sia upoadakko, temmakkulleaksa muala arung, apak atamuak sia. Narkko maloko makkpuang, engkaro puakku mupopuang!" Makkedani tomaga , "Pkkuni kisseng kipopuang tekkita e?" 9

PNRI

Makkedani riaseng e Tomanurung, "Nakko malo tongekko kupaitaio." Makkedani tomaga e, "Malo wgannakeng sia. Tabbuluko mamas, lalenngennakeng!" Purai kua, rilalenngenni tomaga e lao riaseng ri Matajang. Sianri paimeng lette wro . Apa napolini Tomanurung e tudang ri batu lappa , sanging ridi. Eppai situdangeng atanna arung e. Seua pajungiwi pajung ridi, seua papiriwi, seua tiwireng i salenrana. Apa laoni sia ri Tomanurung. Makkedani Tomanurung e, "Engkao Matowa?" Makkedani Matowae, "Io Puang." Inappani naisseng tomaga makkeda e Matowa mua pale naseng arung. Makkedani riaseng Tomanurung, 'Taro sia puakku." Purai kua, laoni tomaega e ri Tomanurung sanging ridi . Makkedani tomaga , "lana mai kilaong ikkeng silisek Puang, maclokkeng kiamasiang. Tamaraddek mai_ri tanata. Ajakna tallajang. Tudannik mai, naidikna ripopuang. Elomu lo ridik. Passurommu kua. Namauna anakmeng napattarommeng mutiwi, kiteai toi rekkua tudammunik mai. Naikona poatakeng." Makkedani Tomanurunge, "Teddua nawa-nawao temmabbalccokko?" Purai kua, sikadonni adanna Tomanurung tomaga . Rilkkekni Tomanung lao pol ri Bone. lana e Manurung mangkau ri Bone. Naripatettongeng langkana. Tpui langkana , ripatkni Manurung ' tudang ri langkana e. lana e Manurung tettadapi mngkalinga aseng ri alena. Gauknamani ritellareng i. Narkko naitai lompok penno tau, naissengmuani ballalo makkeda e sikuaniro tau. Agana ia tommanisa ritellareng i, tania upomabusung "Mata Silompok ." Na mabbawine ri Torok, siala Manurung e ri Torok. Anakni, tania upamabusung, ritella La Ummasek. Enrenge, tania upomatula, I Pattanra Wanuwa, lima i sijajing. Naia saisak e koi monro ri attorioiong rilulung e. Iamuasa naripau ri surek w allapisenna gaukeng ri Bone tasslapi tasslapi. 10

PNRI

Naia gaukna Manurung w Mangkaue ri Bone, iana patettongi riaseng mappolo ltng. Iana ritu pannessa ngi assisulisulurenna akkeanung e wali-wali tomakkeanu . Pada maraddek manenni ri tau takkala e mattiwi. Tenriolana ribicara. la tona patettong rapang bicara enrenge adek. Naiana riolai. la tona Manurung'punna bate Woromporong. Naia genneknana pata pariama, napasipulunni to Bone naparnaiwi nakkeda, "Tudanno mi, ajak mumarulleng. Iana ritu anakku riaseng La Ummasek tolawak. la tona kupattenniang akkulu adangetta." Purai kua, billakni. Letteni siola-ola. Takko dekni rita ri tudangenna Manurung" mallaibini. Laoni rita pajung ridi dk toni. Salnrang dek toni. Ripatettong mutoni ballalo Mangkau. Tania upomabusung riasenna puakku La Ummasek. Na dk na pajung ri Bone. PASSALENG MADUA E Manurung ri Matajang poanak-i La Ummasek. Riaseng mutoi tomulai e panreng. I mallajannana puatta mallaibini, tania upomabusung, .La Ummasek mangkau ri Bone. Pawlaimani nariaseng tomulai e" panreng. Iana mangkau. Kaliawonamani ricinaongiangi. Nakko engka nalao-laoi mappeddikessomani. Dkna pajung ri Bone. la tona riaseng panre bessing. Ripuji toi maingek. Riaseng toi malleng. Riaseng toi mattana. Nallakkaina anak daranna Arumpone riaseng Pattanra Wanuwa siala arung ri Palakka riaseng La Pattikeng. la tona e mangkau ri Bone nabtai Biru, Maloi. Nabetai Arobiring. Nabetai Majang. la tona sisala ipana makkarung e ri Palakka riaseng e La Pattikkeng. Nasiwangungeng musu maripa. Na tellumpuleng mammusu tennasicauk, nasiajemmuana. la tona dkpa kua riaseng ri Bone rajanna, tanrena, uatanna. Na dk anakna patola. Tosuallmua napoanak enreng Tosalawakeng. Na pabbanuamua inanna. Apa naissengi mattampuk anak daranna mallakkai ri Palakka, nalao tinroini. Riaseng ripaitaianni. Inappani massau inin11

PNRI

nawanna, apak naissenni manguriwe anak daranna. Natampai Tosuall enreng Tosalawakeng nakkeda, "Laosao uraik ri Palakka, apak riasenni mangurwena anrikku. Narkkua alepperenni, pariapopammuni mai rara , muwawai mai masigak. Kuapi mai risappek lolona. Kua topi mai ribissai." Maddakka-rakka toni sia Tosuall', Tosalawakeng lao masigak. Lettukni ri Palakka, mattou-touni masigak tk ri salassa . Tettudang topa Tosuall, Tosalawakeng, nalepperenna makkunrainna arung ri Palakka. Woroan anakna. Mangaro manaik maneng gemmekna. Mattou-touni Tosuall napariapopangi rara natampuk i ri sampu jeppu, nalaoangi alau ri Bone. Na" dk i arung ri Palakka nariala anakna. Apa lettuk i ri Bon, ripattou-touni tek ri langkana ". Inappani risappek lolona. Inappa toni ribissai. Anak darannana Arumpone riaseng I Samateppa risuro matuoi. la Samateppana murupengi anaurna. Riobbireng mmenni to Bone wenni siwenni, makkeda , "Sipulukko baju tiwi parwa musu!" Mapapai baja , engka manenni to Bone sakkek parewa musu. Ripaddaunni Woromporong. Nokni Arumpone ri baruga . Makkedai Arumpone, "la mennang upasipulungekko to Bone La Saliuang ro asenna anakku, Kerampeluak pattellarenna. Upalssoriwiro akkarungeng ri Bone. la tonaro anakku kupattenniang ulu ade e napawarekkengiang ngak puatta, nainappa mallajang." Samakadoni to Bone ia maneng, nainappa mangaruk. Nassuro mutona tnai bissu . Naripatettong pabbinru esso sesso. Narilantikna puatta Kerampeluak ri amaurna pitungesso pitumpenni. Naia manisa gark tonriwa ngi rara ripaddoja pitung esso pitumpenni. Apa gennekni pakkawaru , inappani riwlsu lolona runna. Nokni ri salassa puatta matoa ". Puattana Kerampluak riaseng Arumpone. lana monro ri langkana . Inaurenana riaseng I Samateppa tomatoaiwi. Naia puatta matoa ", akko engka melo nalaoi massuroni manaik ri anakna, makkeda, "Teksao manaik ri puammu, muakkeda engka gark melo nalaoi puatta. Assurosao mpawai!" la tonasa tonriwa ngi rara makkeda, "Laosao mutampai tau, nalaosa nawawai puatta!" 12

PNRI

Makkuniro garek gaukna puatta rekkua engka nalaoi, namunagi namunagi gaukna puatta matoa e. Naseppulo pitu taunna napalessori akkarungeng anaurena, nateppai lasa masero puatta matoa . Naia mutona mpawai. Nariasessi puatta Mualaie Panreng. PASSALENG MATELLU E Puattana Mulaie Panreng poanaurei puatta Kerampluak. Puattana Kerampeluak makkarung ri Bone. Makkarung memenni ri tuona amaurena. Apak siwenniwi jajinna naripalessori akkarungeng. Narilantik memeng tona. Na Tosualle mawingi, na Tosalawakeng makkedang tana. Narekko engka bicara namaterek napettui tomabbicara e, ripatek-i manaik ri langkana e. Nakkuna sipakkeda. Na Tosuallena nriwai rara e. Nasipakkedana tau "e wali-wali. Na Tosalawakenna sauri ada e wali-wali. Na iana tonriwa engi rara e pannessai asalanna tau sala . Riaseng tonisa pettu bicaranna rara e. Apa marajani Kerampeluak. Tappini ri makkunrai. Inappani lao ri Palakka sita ncajiang engi. Inappaniro sita ncajiang ngi. Apa lettuk-i urai, ritoanani ri ncajiang engi. Narimanarina. la tonaro narimanariang pasa e ri Palakka. Nariwawana pase e lao ri Bone. Nakkuna tau e ri Bone mappasa. la tonaro laona ri Palakka ri ncajiang engi naripabbawinena, siala sappo sisenna ri aseng e We Tenriropok, anak pattolana arung e ri Paccing. Ianaro poanak i, tania upamabusung, riaseng e We Berrigauk Daeng Marowa. la muto riaseng Makkal empie. Riaseng toi bissu ri lalempilik. Iana ripakkarung ri Majang. Na ri sesena to Bukakae saisak nariwawana ri Majang. la tona sia napotau pong Makkalempie. Naripatettongeng sao lamperi Bone, riaseng Lawelareng. Napoasenni puatta Makkalempie puatta ri Lawelareng. la puatta Kerampeluak ripuji maleleng, ripuji toi malessi. Ripuji toi mapato laonruma, ripuji toi malabo. Tenriasempegangsa tomacca. la kawiritta awaraningenna. Mausa garek inappa jajinna dek memengsa riaseng napoleiwi takkini, Lettuk ri matoana 13

PNRI

tennaisfceng mmengsa peneddingenna riaseng e takkini. Aga naiana poasengi Dowakkai. la tona arung mula poada ad passokkang ri bali e, rkko maeloi mosengiwi bali e. Apak va riaseng e tuppu batu enrengi timu-timu napogauk memengsa arung e riolo e, mnreng e ri Galigo. Enreng massuro e napogauk memengsa toriolo ". lana e Kerampeluak makkabbu bate cellak dua. lana Cellak e dua e mpali-waliwi Woromporonge. Seua ri ataunna, seua ri abeona. Natawa telluni to Bone Sitawang maccinaungiwi Woromporonge, sitawang maccinaungiwi Cellak ri ataunna Woromporo nge. Sitawang maccinaungiwi Cellak e ri abeo. Na matoa na Woromporonge. Naia maccinaungi engi Woromporonge to Matajang e, to Mata Anginge, to Bukaka tennga e, to Kawerange. To Mallarik i n a ri Matajang mnawai. Naia maccinaungi ngi Cellak- ri ataunna Woromporonge to Paccing, to Tanet, to Lemo-Lemo, to Masalle, to Maceg, to Belawae. Kajao Ciung mpawai. Naia maccinaungi engi Cellak-e ri abeona Woromporonge to Arasenge, to Ujunge, to Poncenge, to Tae, to Katumpi, to Padang Cenngae, to Madelloe. Na Kajao Arasenna mpawai. Naia watanna Arumpone lele ullenni sia mappattujung. Puattana Kerampeluak betai Pallngoreng, Sinring, Arobiring. la tona betai lemba e ri Melle. la tona betai Sancreng, Cirowali, Apala, Bakkek, Tanete, Attang Salo, Lampoko, Lmo Apek, Bulu Riattang Salo, Parippung, Lompu. la tona Mangkau napattau suai to Bone to Palakka e. Anakni tana e ri Palakka ri Bone. Nengka tona Limampanuae ri Lau Alek maddaoangi tanana ri Bone. Nengka tona arung e ri Baba Uwa riaseng e La Tenriwasung sita mnettu eppona, napaddaoi tanana. Napattau seuani to Baba Uwa to Bone. Anakni tana e ri Baba Uwa ri Bone. Nengkasi muttama arung e ri Barebbok paddaoi tanana ri Bone. Anakni tana ri Barebbok ri Bone. Nengka tona muttama arung ri Pattiro riaseng e La Paorok sita Arumpone, apak sipoipai, paddaoi tanana. Naripatudang palilina tana e ri Pattiro ri Bone. Naengka tona muttama Cinennung, Ureng, Pasempek, maddaoangi tanana Naripatudang anakna Tellumpanua. Naengka tona arung e 14

PNRI

ri Kaju riaseng e La Tenribali maddaoangi tanana ri Bone. Naripatudang palilina Kaju. Nawatak mutona duta arung e ri Kaju ri anakna Arumpone ritella e Makkalempie, tania upomabusung, I Berrigauk. Nainappana penning ri wanuanna. Nainappana lao botting ri Bone. Nallaibiningenna Arung Kaju riaseng e La Tenribali anakna Arumpone ritella e Makkalempie. Naengka tona Arung Ponre maddaoangi tanana ri Bone. Naengka maneng tona asera e bate ri Attang Alek enrenge asera e bate ri Awang Alek maddaoangi tanana ri Bone. Anakni ri Bone. Kerampeluakna mangkauk ri Bone nabeta gulilingi wanua e ri Bone. Ia tona e arung maserro pakalebbii tomatoanna. Ia tona e passui ata rialena nataroi ri Panyulak. Nariasenna to Panyulae. Naia ata nalolongeng e angka makkarunna kui nataro ri Limpenno. To Panyulak ena silao to Limpennoe makkasuwiangeng bale. Ia tona pabise rekkua lao mallopiwi Arumpone. Ia tona pampule nakko lao mabelai. Naia genneknana pituppulo dua taunna mangkau, napasipulunni to Bone silili. Nakkeda Arumpone, "Ia mennang upasipulungekko, matoanak usedding, madodonnak. Nae maelokak mitoa marewangeng." Purai kua, samakadoni to Bone. Tanra mutoni tau e esso. Nadapini esso ritanra e, marewangenni tau e. Ripaddaunni Worompquronge. Purai marewangeng , natoanani to Bone silili. Purai manre, makkedani Arumpone, "Ia topa mennang uakkatta poadakko to Bone, iana ritu anakku riaseng e I Berrigauk ueloreng makkarung ri Bone nakko mateak. Ia tona upawarekkengiang ulu ada e napawarekkengiang engak puatta Mulaie Panreng. Purai kua, soroni tau e. Nasiwenni mua purana mappaseng nateppai lasa, nasialak mutona. PASSALENG MAEPPA E Kerampeluakna poanak-i Mallajange ri Cina. Ia pawelainna puatta Kerampeluak, Makkalempiena mangkau ri Bone. Apak 15

PNRI

ia riappasengeng ri ncajiang engi, tania upomabusung, I Berigauk aseng rialena, Daeng Marowa pattellarenna. Ritella toi Makkalempie. Riaseng toi Arunge ri Majang. Mangkau mani nariaseng Arumpone. Ripuji knawa-nawa. Inappai dua taung nawettek dara, naripatanngarina ri ncajiang engi. lana siala Arung Kaju riaseng e La Tenribali. Asera anakna, nae dua mui riputtama risurek e. Naia anakna pitu t kui ri attoriolong rijori e. Naia engke e ri surek ewe, tania upamabusung, riasenna puakku La Tenrisukki enrenge La Tenrigora. lana e Makkalempie mangkau nassuroiwi arung ri Katumpi riaseng e Ladati. Mellau melliwi bulu e ri Cina asera pulona tedong tenrilasek. Naripabbellinna puatta. Naelli toni puatta Makkalempie bulu e ri ajanna Laliddo. Tellu pulo tedong naelliangi. Purai kua, nassurona monroiwi bulu e ri Cina. Nassuro tona pallak-i. Nassuro tona laoiwi galung e ri ajanna Laliddo. Nariakkacang pallaonrumawa enrenge pallakna monro e ri Cina ri to Katumpi ". Massuroni Arumpone pakaingek i arung e ri Katumpi. Natellumpuleng mua polena surona Arumpone pakaingek i arung e ri Katumpi, nariuno jennanna Arumpone. Nariterina Katumpi ri to Bone. Narirumpak esso sesso ri to Bone. Narirappa esso sesso. Rialani galung e ri launa Laliddo enrenge galung e ri ajanna Laliddo. Naia panyumparekna Arumpone riaseng e La Tenrigora iana ripammanariang ri Majang enrenge ri Cina. La Tenrigorana riaseng Arung Majang. Riaseng toi Arung Cina. Naia anakna Arumpone, tania upomabusung enrenge upomatula, riaseng e La Tenrisukki, iana ripalessoki akkarungeng e ri Bone. Narilantikna ri ncajiang engi. Nariasenna Arumpone, tania upomabusung, La Tenrisukki. Seppuloi asera taunna naripalssori akkarungeng ri ncajiang engi. Naia puatta Makkalempie nalantikni anakna. Napatudanni ri langkana e. Nalaona ri Cina monro silaong anak panyumparekna riaseng e La Tenrigora. Na pata taung monro ri Cina Makkalempie naengkana seua esso natakkok menrek mua Makkalempie ri rakkeang e tudangi jarasana. Nae engka naseng toriolo e ria16

PNRI

seng api dewata. Natakkok engka muaro mai mabbalutek ullng ri bola e. Addneng mua garek naola. Lettuk-i garek manaik ri bola e mabbaluttek ulleng, teksi manaik ri rakkeang . Peddi api Dewatae, dek tonisa rita Makkalempiel Riasenni Mallajange ri Cina. PASSALENG MALIMA E Mallajange ri Cina poanak-i Mappajunge", tania upomabusung, La Tenrisukkina mangkau. Pata taung mmenni purana ripalessori angkaukeng ri ncajiang ehgi, napawlaina Mallajenge ri Cina. Nasialana sappo sisenna riaseng We Tenrisongkek. Iasi ncajiangi riaseng La Ulio ritella e Botek-~e. lana e" mangkauk ri Bone nengka Datue ri Luwu ritella e Dewaraja teriwi Bone. Nakkuna ri attanna cellu sore Luwu e. Nakkua taro tudang. Naia puranana sisokkang, ripallenngeanni makkunrai saisa. Na toriattang salo ena risuro tinrosiwi massu lao maniang ri attang salo ri denniari e. Moseng toniro mai Luwu e. Maelo i\napaoloi osenna. Nakkua tonasa to Bone ri Biru paranruk tudang. Aga pappai baja e makkaring matani Luwu. Naitani makkunrai e ripallnnge ri launa Arobiring. lana natajuruk-juruki. Mattebbakni toriattang salo e Luwu. Riaruppaini Luwu e ri to Bone. Ripalari salani Luwu e. Rialari pajunna Datue ri Luwu. la mua tennariwetta Datue ri Luwu engkanna mua Arumpone paleppangiwi tau e, nakkeda, "Ajak muwettai watanna Datue ri Luwu!" Naritinrona lao alau lettuk ri lopinna. Engka mani madduappulo lettuk ri lopinna Datue ri Luwu. Na lopi baiccuk mana natuju naola, ia natonangi lao ri wanuanna. Ianora naungek engka paimeng pajung ri Bone. Na pajung cellak sia pajunna Datue ri Luwu riala '. Aga naritellana, tania upomabusung, La Tenrisukki Mappajunge. la tona e Mangkau ri Bone nasisala to Bone to Mampue. Nasiwawungeng musu, nasiosongina. Nakkuna siduppa ri attanna Itterung. Na ribuanna to Mampue, ripalettuk ri wanuanna. Nassuna Arung Mampu manyompa sorong sebbu kati, "Elomu elo Arumpone, rekko temmupassarang muna anakku pattaroku!" 17

PNRI

Makkedai Arumpone, "Upalisuang muko suromu, Arung Mampu. Mutudang palili ri Bone. Temmuacinnaiak ulaweng matasak, pattola malamp, wacamparang maga, mupasengi torimunrimmu!" Nainappana ritellik Arung Mampu. Purai ritellik Arung Mampu enrenge lolena, lisuni Arumpone ri wanuanna. Na duappulo pitu taunna makkarung nateppai lasa. Napaddeppungengi to Bone nakkeda, "Maserro mena lasau. Narkko matak, ianatu anakku riasen e La Ulio tolawak." Purai mappaseng, masialak mutoni. PASSALENG MAENNENG E Mappajung ena poanak-i Matinroe ri Itterung. Naia pawlainana Mappajung, Botk esi mangkau ri Bone. Apak ia riappasengeng ri ncajiang ngi, tania upomabusung, La Ulio aseng ri alena. Riasengi malolo mupa na maloppo. Tallebbi pitu sia pampulna nassipulungi. Aga naritella Botek e. lana arung maparessa mappattujung. la tona e arung riaseng mlori sawang. Riaseng toi mattana. lana Botek-e siala anakna arung e ri Pattiro, Manggadinge, riaseng e We Tenriwewang, Darae pattellarenna. Anakna Maggadinge napowawine Arumpone. Najajianni, tania upomabusung, ritella La Tenriraw, ritella e Bongkang. Najajiang toni, tania upomabusung, riaseng e Laica. Najajiang toni, tania upomabusung, riaseng Tenripakkua. Najajiang toni, tania upomabusung, riaseng e I Lmpek. lana Botk e arung bungek riranreng ri Kajao Laliddo. la tona arung makkulu ada Karang ri Gowa riaseng Daeng Matanre. lana poaseng ada e sitettongenna Sudang Lata Riduni. la tona btai Datue ri Luwu monrona ri Cenrana. Nasilaong Karang riaseng Daeng Bote, anakna Daeng Matanre. Mabbawine toni ri Mampu Botek e siala We Tenrigauk. Anakni srung e ri Mampu riaseng Daeng Palippung. la tone e Botek-e nalao mai Karaenge ri Gowa. Na mula nalla e Bone. lana 18

PNRI

poaseng situdangenna Karange ri Gowa Arumpone ri attanna Lacokkong. Nasiuno to Gowa e to Bone. Narkko to Bone pawetta, Karange ri Gowa passampuriwi. Narkko to Gowa pawetta Arumpone passampuriwi. la tona e mangkau na risilaongeng ri Karange ri Gowa malai sebbu katina to Wajo kua riaseng e ri Topaceddo. Naia genneknana dua pulo lima taung mangkau ri Bone, napasipulunni to Bone, makkeda , "Malokak mennang palssoriwi akkarungeng anakku riaseng La Tenrirawe." Samakadoni to Bone. Nalantikni anakna pitungesso pitumpenni Purai nalantik, nokni ri salassa puatta Botk-. Maddua wanuani. Engka nalao ri Mampu ri makkunrainna, engka nalao ri Bone. lana Botek magelliwi anaurna riaseng e La Paunru. Na nagelli toi sappo sisenna makkarung e ri Paccing riaseng e La Muliang. Na malona mappawakkangengi alna ri to Mampu, malo rillau addampengeng. Apak nasitujuangi palelnna wenni Botk- ri Mampu. Nae teppasidapipi ada to Mampu, nokni Batek e sawung. Naitani sappo sisenna enrengi anaurna. Nawaruianni parimeng gelli. Apa lisuni paimeng Botk- ri Bone. Sipakkedani La Paunru silaong La Muliang, makkeda , "Madcengik marola, takkua ri Kajaoe mappawakkangenge alta. Iapasa mllau addampengengik." Apa nadapini Itterung, takkok gilinni massail Botk-. Naitani anaurena enrengi sappo sisenna. Nakapanni alena riola maelo rijallok. Nassurona palssoi ulrenna. Aga naseddinni alna La Paunru dk alepperenna, majjallokni. Sipulirenni Botek-e Naia La Muliang tau laing manisa pappulii. Riasenni Botek-e Matinro ri Itterung. PASSALENG MAPITU E Matinro ri Itterung poanak i Matinroe ri Gucinna, Bong kangena mangkauk. Apak ripakkarung memngi ri tuona ncajiang ngi, tania upomabusung, La Tenrirawe aseng rialna, Bongkang pattellarenna. lana mabbawin ri Timurung, siala arung 19

PNRI

ri Timurung riaseng e Tenripakiu. Dua anakna. Sua riaseng Puang Risompa. lana ripanguju mattola ri Timurung. Mate rijallok i. Da Kalula asenna jallok engi. lana e Bongkange tenriaseng macca. Ripuji kia manyameng kininnawa. Ripuji toi pabbaruga. Ripuji toi malempu, ripuji toi malabo. Ripuji toi passawung. Riaseng toi ma"lo mappasiuno. Riaseng toi naelori seajing mariawana. Riaseng toi mala ada ri tomatoanna. Riasengi kia maserro gelli nakko macaik-i. la kia cinampek mua. . la tona e arung taro Tomakkajennangeng. Makkajennangenni jowa anakarunna, jowa wanua , anak kelai e, enrenge riaseng e panre. Sininna topa pakkamo 'e, makkunrai e, parala aju e, pakkeddek e, pangolo inanre, palloge e. la tona naungek engka ballitik. la tona Bongkange mangkau nengka Karange ri Gowa muttama sawung ri Bone. Na riwa mattaro ri Karaenge seratu katinna ulaweng. Na to Panyulak e siwanua ritangkekengi. Cellak manukna Karange, bakka mattemmu manukma Arumpone. Na riuno manukna Kakaenge. Seratu katinna ri laleng torok. la tona mangkau na malebuna to ri Ajang Alek-e makkatenni ri Bone. Nabetai Awo, Tko.Nabeta maneng toni ri Attang Salo bali e paimeng. la tona e naengka tellu Limpoe lariang babbana Gowa, nalao makkatenni ri Bone, na riakkatennina. Na ripatudang palilina ri Bone. Naengka Karaenge muttama mai. Nakkuna ri attanna Mru siduppa Mangkasa to Bone, nattebbakna. Na pitung esso nainappa makkeda-ada. Na siajenna to Bone to Gowa . Nannessana lao to Bone. Wiring ri attanna minanga ri Tangka lao manaik. la tona e Bongkange mangkau naengka Datue ri Soppeng. Ripalessoi nalao mai ri Bone, apak makkapuengi to Soppenge ri lalempanua. Na saurenna Datue ri Soppeng Rilau riaseng La Makkarodda To Tenribali, ritella e Mabbeluak-e. Nalaona mai ri Bone. Na iana Mabbluak-e kunisa ri Bone mabbawine, siala anak daranna Arumpone riaseng e Tenripauang. Najajianni riaseng Dangke, ritella e Lembae. la tona riaseng Datue ri Mario.20

PNRI

Nallakkaina anak daranna Arumpone riaseng e I Lempek siala Maddanreng riaseng e La Saliu. Sappo wekkadua mui nasiala. lana ncajiangi, tania upomabusung, riaseng e La Tenrirua, Matinroe ri Bantaeng aseng matena. la tona e Matinroe ri Gucinna naengka mai muttama ri Bone anaurna Karaenge ri Gowa. Daeng Pabeta aserrna engka e mai ri Bone. Pura mani duppai tomajjallok naritellana ri to Bone Daeng Patobo. Na engkana Karaenge riaseng e Daeng Bonto teriwi Bone. Nakkuana ri Cellu sore. Nammusuna to Bone Mangkasae". Na malo ipno Daeng Bonto. Na limang esso tau e mammusu, nalisuna Karaenge ri wanuanna. Na dua taung purana musu e ri Cellu, naengkasiro mai Karaenge teriwi Bone. Nakku ri Wallenna taro benteng. Nattebbakna to Bone to Gowa e. Malo bessiwi Daeng Patobo. Na lebbi pitung essona mattebbak, nateppani lasa Karaenge. Na riparewekna ri wanuanna namate. Tengkennek duampuleng nengkasiro mai Karaenge Daeng Parukka teriwi Bone. Na baline to ri Ajang Alek e ia maneng. Na ia to Timurunge napobetai anakna pattarona nalao mai alau maddeddesengi alena. Makkunrai mani garek monro ri Timurung silaong anakna. Naia Limampanuai ri lau e kui ri Cinennung nawawa pattarona. Nauttama maddeddesengi alena woroan ri Bone. Apa bali toni to ri Awampone. Nakkuna ri Pappolo Karaenge taro benteng. Tpui bentenna nasossongini Bone. Natelloni Bukaka sipue, enrenge riaseng e ri Takke Ujung. Apa lesanni esso e, maeloni maddimpa Mangkasae. Riaruppani ri to Bone. Ribuanni Mangkasae. Nadapini lari Karaenge kui ri Cempae Na ripeppena Mangkasa e. Na riwettana Karaenge. La Tunruk asenna mpetta engi. Karaenge mani riaseng Daeng Padulung natingara to Gowa e. Massuroni Karaenge ri Tallo lao ri Bone. Naia napoada surona Karaenge ri Tallo, "Dua puammeng . Seua muwetta ri tapper, sua muwetta ri tennga padang. Na elonakeng ri decng , tanakeng ri jak e." Makkedai Kajao Laliddo, "Lana makkuitu adammu, bajapa matu uassu ri Karaenge." 21

PNRI

Pappai baja , massuni Kajao Laliddo. Kuni macceppa Karaeng, na sikadong adana .Purai macceppa Karang ri Tallo ri aseng e Daeng Padulung silaong to Bone, Dang Patobona ripakkarang ri Gowa. lana Bongkang mangkau ri Bone na sisala Datu ri Luwu riaseng e Sangkaria. Apak tek-i mai paimeng Luwu ri wanua ri Cenrana. Riterisi Cenrana ri Luwu. Aga na wkka duana ta na ri Cenrana riala bessi ri to Bone. la tona Bongkang mangkau ri Bone nassellao Arung Matowa ri Wajo ritella To Udama. Massellao toi Datue ri Soppeng ritella Puang Lipu. Apa sibuni ri Cenrana, kuni sita masseajing. Naia nassiturusi passiajing ngi tanana makkeda, "Madecengik sita ri Timurung. Nokkupa tpu gaukta ri tepunna uleng ." Apan nadapini esso natanra , madduppanni ri Timurung. Engka manenni to Bone silili. Engka maneng toni to Wajo silili. Engka maneng toni to Soppeng silili. Kuni ri Bunn taro baruga. Nakkuma tau e taro sawung. Apa ompo loloi kteng , sipulunni to Bone, to Wajoe, to Soppenge. Situdangenni arumpone Arung Matowae ri Wajo Datue ri Soppeng. Napasseajinni tanana ia tellu kutosa tomappada waroane siina siama . Na Bonna macoa, anak tenngani Wajo, paccucunni Soppeng. Na inappani sitellik. Naia nassitelliri: tessibaiccukeng , tessiacinnai e ulaweng matasak, pattola malamp, waramparang maega. Na inappana mallamumpatu, nasenni tanana Tellumpocco. lana arung maserro rilori ri to Bone. Maserro toi riuddani. Na dua taung purana mallamumpatu, nateppani lasa Bongkang. Napasipulunni to Bone, na makkeda, "la mennang upoadaadakko, anrikkuna ritu tolawak." Natampaini anrinna, tania upomabusung, riaseng e Laica. Nakkedana, "la upoadakko nri, atutuiwi gauknu. Apak iko ritu uloreng Mangkau nakko matak. la topa upoadakko, nakko matak naleppekna winru tomatku, kulorengi mupowawine ipamu. Iko ammo sia maupek nengka anakmu ri Arung Timurung. Ulorengitu mupoawiseng. Masultu rrakkunrai makkua tujunna enre22

PNRI

ng nawa-nawanna. Barak mulle murupengi tana e ri Bone. Purai mappaseng masialak mutoni. Riasenni Matinro ri Gucinna. PASSALENG MARUA E Matinroe ri Gucie popadaworoanei Matinro ri Addenenna. la pawelainnana Matinro"e ti Gucinna tania upomabusungLaicana makkarung ri Bone, apak ia riappasengeng ri kakana. Naia puranana winru tomatena Matinroe ri Gucinna, rilantikni. Purai rilantik napowawineni arung e ri Timurung, Tenripakiu. Na jajina tania upomabusung riaseng e LaTenripalek, Toakkeppeang pattellrenna. Najajiattoi We Tenrijellok. lana vitella Makkalarue. Engkatopa seua, nae malolo mupa na mate. lana e mangkau tania upomabusung riaseng e Laica na engkaro mai Karaenge ri Gowa teriwi Bone. Nae tellettutoi na lisu Karaenge. lana e arung tania upomabusung tenrisseng rinawa-nawa. la mua na oje riputtama ri surek ewe, asenna mua gauk e. lana e mangkau na mulana tessisseng to Bone siewa ada. Nagellini arung palina riaseng e La Patiwongi, Topawawoi pattellarennna. Na ripalina kua ri Sidenreng. Apa manginngii monro ri Sidenreng, maelo muani nrwek ri Bone mellau addampeng. Risurosi meddek lao manaik ri Buki. Riolaini riuno. Riunotoi arung e ri Paccing. Riunotoi arung ri Awangpone. Riunotoi riaseng e Tosaliwu Riawa. Riunotoi Maddanrenge ri Palakka riaseng Tosaliwu Riwawo. Maegatona arung to Bone riuno. Nasalossonni tau tessalossorenna e. Onconni tessissenni siewa ada to Bone. Nae dekpa gauk. la muna garek nawinru wettereng, engka seua esso nengkato Bone na lao nare-nare tau e" awisenna na ridapina. Na malona tau e inpunoi. Na larina tau . la mani wawinna tau e nauno, na inappana massellang. Napanreini api Bone sipue angkanna Matajang, na lettuk ori ri Macg. Natassia-siana to Bone. la mani urung engke eppa pokengi alena, na lao ri Majang. 23

PNRI

Makkedai puatta ri Majang, "Maraotu mai?" Makkedani to Bone, "Tekkisseng pallappa-lappai, Puang. TellOmmunosa, Puang. Taitai manorang wanua e ri Bone!" Apa tellonni puatta ri Majang. Natampuini arona, nakkeda, "Malebbona. Ennajai lumu-lumuna puakku. Nae dekpa ada upoadakko mennang, to Bone. Assurosao ri Mampu malanngak anaureu riaseng Damalaka. Apak ia manitu arung matoa. Makkedai tau e, "Engkamui manorang ri Palakka." Na laona rialai. Temmaittato na engkanaro mai. Makkedai Damalaka, "Aga Puang tassuro malangak?" Makkedai puatta ri Majang, "Iatu laomuro mai temmuitaga rumpak wanua ri Bone?" Makkedani Damalaka, "Uita mua, Puang." Makkedani puatta ri Majang, "Ianatu Anak uassuro malato. Na pkkuana nawa-nawammu?" Mekkomui Damalaka. Na wkka tellu mani riewa ada, nainappana makkeda, "Mataukak, Puang. Madeceng mua nakko pssessereng mua limpoak." Makkedai puatta ri Majang, "Idik sikua we tigerok seua tauru." Makkedai Damalaka, "Lana makkui adatta, Puang, deknasa nadapi nawa-nawakku, sangadinna ia mani tapassu . Na leng ia lebbi na tana . Apak mauna puatta riolo e malebbireng mmengtoi tana e na watakkalna. Mau tennopoadek mappasu , iaknasa mulai gauk passu ngi anaureu." Jajini Damalaka patettong adek. Nasuroiwi anaurena makkeda , "Assuko! Taniko ritu singangke tana e." Kumui ri tana ripolei ri torisuro . Napalettukni risuroang ngi. Tennapoada maneppi risuroang ngi na riunona suro e. Na inappana tello manengi boia ri laleng bata ri Bone. Apak rissenni dkna bola ri Bone, makkedani puatta ri Majang, "Alku, kalakik muwawa lao ri Bone, na iak mwai sipulireng eppou. Makkullena ritu uwa sipulireng eppou. Laona taniana arung ri Bone." Makkedai Damalaka, "Laotoak matu, apak puraik mattaro ada, tigerro seua mani tauru." 24

PNRI

Lao manenni tau e ri Bone. la mani ri ale-alena ripolei. Inappai naita tau tebbek e", naluruiwi. Maegana tau nauno. Makku muana garek gaukna, iasi nalurui, iasi lari. Iasi nabokori, iasi molaiwi. Narang puru ininnawanna. Nalaona ri addene sanr. Na lao muana puatta ri Majang sillak-i ulunna eppona, na matna. Na riasenna Matinroe ri Addenenna. Makkeda toi tao tompawa engi salassana seppulo suai taunna mangkau na mate Matinroe ri Addenenna. PASSALENG MASERA E Sapposisengi Matinroe ri Bettung. la matenana Matinroe ri Addenenna, sipulunni to Bone ri puatta ri Majang. Na sipatanngarenna puatta ri Majang, ningarenaga tapatettong arung, Napatettonna elo arung e ri Majang. Makkedai arung e ri Majang, "Nalengiga sia tala arung, tenna ia eppou riaseng e La Pattawe, anakne e" Arung Palenna, eppona Makkalempi. Jajini sama turu to Bone kado. Arung Kajuna ripatettong arung ri Bone, na riasenna Arumpone, iaro riaseng e La Pattawe. Nabbawinna Arumpone siala arung e ri Mampu. Najajiangi tania upomabusung riaseng e We Tenrituppu. Nabbawinna tania upomabusung riaseng e La Tenrirua Siala massapposiseng riaseng e I Dangke. Najajiangi - tania upomabusung riaseng We Tenrisui. Dek ridapi ringkalinga pau-pauanna ri laleng mangkauna. Iamua makkeda "e pitu taungi makkarung ri Bone na lao ri Bulukumpa. Nakkuna nateppa lasa. Na iana napomate". Na riasenna Matinroe ri Bettung. PASSALENG MASEPPULO Matinroe ri Bettung poanak-i Marinro? ri Sidenreng. Apak anaknai Matinroe ri Bettung tania upomabusung riaseng e We Tenrituppu, iasi riaseng Arumpone. Iana " mangkau napatettona Arung Pitu. 1 Naia Matowae 25

PNRI

ri Tibojong riasenni Axung Tibojong. 2 Matowae ri Tariasenni Axung Ta. 3 Enreng Matowae ri Tant Riattang risenni Arung Tanete Riattang. 4 Matowae ri Tant Riawang riasenni Arung Tanete Riawang. 5 Matowae ri Macege riasenni Arung Macege. 6 Matowae ri Ujung riasenni Arung Ujung . 7. Matowae ri Poncng riasenni Arung Poncng. Makkedai Arumpone, 'Te upatettommu mennang Arung Pitu, maelomak mai muampiri ri laonruma e, enrenge duppainna to anana tana ri Bone, apak makkunraiak. Enrengtopa maelolokak musappareng lisekma salassa e tattere-tere. "Na iakia upatettommu Arung Pitu, temmulak wiring tana ' ri Bone, temuaddimpang massureng, temmamariako ri anakmu ri eppomu, rkko tekkuissengi. Sangadinna nakko situdangengik idik maneng wijanna mappajung , na rituruna. Makkarung ~ ri Bone pasilasao. Inappatoni sia lalo pappammanamu ri anakmu ri eppomu. Iatona "e mangkau ri Bone na engka Karaenge ri Gowa mnrek ri asellengenna Ajang Tappareng, napalaoi osong. Na laona Tellumpoccoe duppaiwi Mangkasa, nabuangi. Na laona su Karaenge ri wanuanna. Na sitaung mua nengkasi Karaenge teriwi , Pandang-Pandang. Na laosi Tellumpoccoe duppaiwi, na siduppa ri launa Bulu Sitompo. Na sibaleccorenna tau . Na ribuanna Tellumpoccoe, Bone, Wajo, Soppeng. Na sitaung marusakna Tellumpoccoe na engkasi Karaeng" teriwi Soppeng. Tennalaona to Bone to Wajoe baliwi to Soppeng". Na ribetana Soppeng, na Sellenna to Soppeng. Na sitaung sadakna to Soppeng, nengkasi Karaenge teriwi Wajo, nanganro to Wajoe. Na riputtamana Selleng. Nasitaungsi purana Sellneg to Wajoe" na laona Arumpone ri Sidenreng makkutanangi akkuanna asellengengT. Na lettuk mua ri Sidenreng na Selleng. Nateppamutoni lasa, na iana mpawai. Na asra taunna mangkau na mate. Na riasengmutona MatinroFri Sidenreng. PASSALENG MASEPPULO E SEUA Matinroe ri Sidenreng sapposisengi Matinroe ri Bantaeng. 26

PNRI

la pawlainna Matinro ri Sidenreng, sipulunni to Bone. Na ia nassiturusi pakkarung ngi Arung Palakka, na arutto ri Pattiro. Apak epponai wali-wali Mappajung, Arung Palakka na ripasekkori pajung tania upomabusung La Tenrirua asenna. Iatona ripsonaiang ale ri to Bone paoppang palengengi tana e ri Bone. Tengkennektopa tellumpuleng makkarunna, nengkana Karaenge' teriwi Bone mpawa asellengeng. Mabbntnni ri Ellu Mangkasa, mabbentngtoni ri Pallette Karaenge ri Gowa. Ritanreranni asellengeng to Bone. Makkedani Arumpone, "Lana iak mennang mupesonaiang paoppang palengengi tana e ri Bone mupasekkoriang pajung. Na natanrrangengik dceng Karaenge. Madcngi taceppa asellengeng e. Apak ia ulu adatta riolo ri Karaenge, ia lolongeng dceng tajang ia mappaitang. Nakkeda Karaeng w uasengi dceng tajang makkatenniwik ri agamama Nabi. Nakkeda Karaenge" nakko mutarimai adakku dua-dua maraja, Bone mua enreng Gowa. Tapada makkasuwiang ri Dwata sua ." Makkedatop? Arumpone, "Rkkoro tettatarimai mennang ada madcnna Karaenge, natongengiwi. Natellopik matti tanyompa, napoatanik asenna. Naia nakko tatarimai ada madcnna Karaeng, nawlaiangik ada matti, pawanik mua asenna. Muasengak sia tea mewa. Jnappatoni tawa nakko nawlaiangi ada. Sama tea manengi to Bone kadoiwi asellengeng . Mekko muni Arumpone, apak naseddinni lainna kdona to Bone. Nalaimuni alna Arumpone na lao ri Pattiro. Tau ri alena mua molaiwi. Apa lettukni ri Pattiro, nawassi ada to Pattiro. Tamusi Selleng. Mekkomuni puatta na t ri salassa maddeddek. silaong tau ri alna, anakna, pattarona, napat" maneng ri salassa e. Naia lssonana Arumpone lao ri Pattiro, sipulunni to Bone, lana nassiturusi to Bone passu ngi Arumpone. Nassurona to Bone lao ri Pattiro. Na Toallaung nasuro. Lettuk-i Toallaung ri Pattiro, tni manaik ri salassa . Makkedai Toallaung, "la nasuroangak to Bone ia maneng, tanidikna taio. Ikona taikeng. Ri natujunna bali tanamu muwlaiwi. Makkedani Puatta, "O, Toallaung! Muasekkeng tiwi to Bone. Ulorinnamuna to Bone muripaitai decng tajang. Umalo 27

PNRI

tongenria rnrkko ri tajang e mennang, mutea. Na akkatennino mennang ri nawa-nawa mapectammu, kulaoto sia ri tajang naparanyala e" Puang sua e ri Nabie. Purai makkeda-ada Toallaung, rewekni ri Bone. lana nasiturusi to Bone Arung Timurunge napakkarung ri Bone. Anaknai Matinro ri Addnnna tania upomabusung - La Tenripalek asenna, Toakkeppeang pattellarenna. Pawlaimani na riaseng viatinro ri Tallo. lana e makkarung napaewai to Bone ri musu Selleng . Naia lessonana Toallaung lao ri Bone, massurotonisa Puatta lao ri Bone. Massurotonisa Puatta lao ri Pallette ri Karaeng. Lettuk-i liweng surona ri Karaenge, massurotosi sia Karaenge lao ri Pattiro. Karaeng Pettung nasuro. Ripasilewoni puatta Matinroi ri Bantaeng Karaeng Pettung ri to Pattiroe enrenge. Sibulue. Naruppaini najallok-i. Nabuanni Sibulue enrenge to Pattiroe, napakkappo ribulu e ri Maroanging. Purai kua malliwenni ri Pallettte" Puatta ri Karaenge!. Karaengeiriani ri Pettung monroangi Pattiro. Apa lettuk-i liweng Puatta ri Karaenge, makkedani Karaeng^ "Madcengi bela laomu mai. lamuasa uakkutanang riko kenaga gangkanna anu ri almu, maukko temmakkarung ri Bone mupaonumua. Uissemmua mupoanu Bone, nae uengkalingai arajang e ri Bone llni. Makkedani Puatta, "Anu ri alekuna kuae Palokka, kua Pattiro enreng" Awangpon. Anu ri alnatonasa awisekku Mario Riasek. Makkedai Karaenge, "Sadaknao, naiatonasa muttama sadak sekua e mupoada. Bone teppoatao, Gowa teppoatao." Makkedai Puatta, "Sadak iriemennak, Karaeng, kulao mai." Inappasi makkeda Karaenge, "Uissemmua mupoanu Pallette, nae tettongennai batku. Nae uaseng anukkuni Pallette kuwrekko." Na inappasi riwrng Puatta ri Karaenge ampalak bluddu, rikonci ulaweng tasalc, sikate werekna. Makkedai Puatta, "Rkko iamua nakusilaongenna to Bone mewao, tawak malai." 28

PNRI

Makkedai Karaenge, "Muisseng ritu, Baiseng, adekna to riolo , dkko sitai passajingenna, engkatosa naia tanra assitang, sulle alosi sikerek, wulu silampa." Makkedai Puatta, "Ualanitu, Karaeng, lana makkui adatta." Purai kua, inappani makkulu ada Puatta Karaenge ri Gowa mula Sellenge", enrenge Karaenge ri Tallo mula Sellenge. lana akkuluadangenna. Makkedai Karaenge, "lana tapasabbiangi Dewata sua e. Taniapa wijammeng makkarang ri Gowa, ri Tallo temmupoanui anummu, murigauk bawang ri padammu tau. Narekko engka jak tujuo, timpak-i tangekmu, kiutama ri jakmu." Makkedatosi Matinro ri Bantaeng, "O, Karaeng. Temraarunu wessu, tessekkek bilakku, temitimpak balao ri tampukku, narekko engka jak tujui tana ri Gowa, mau sibatang mua awo uwempangi kulao matu ri perrimu, Karaeng. Lettuk ri torimunrimmu ri torimunrikutosa, rkko tenriwelaiang muakeng ada ikkeng tau baiccuk e." Kunie akkuluadangenna Puatta Matinro ri Bantaeng na Karaenge. Purana macceppa Puatta silaong Karaenge, na ritello Bone ri musu Sellenge. Nanyompana to Bone, na ripassadakna. Na lisuna Karaenge ri wanuanna. Lessomui lao Karaenge, na risurone meddk Matinro ri Bantaeng ri to Bone. Na laona su ri Mangkasa. Nakkuna ri Datok ri Bandang. Na riasenna Puatta Matinro ri Bantaeng ri Datok ri Bandang Adam. Agana Adam aseng Jawana Puatta Matinro ri Bantaeng. Maittai monro ri Datok ri Bandang Puatta, ripangilni onrong ri Karaeng. Naiana naelori naonroi ri Bantaeng. Aga nakkuna riwawa, nakkuna monro. Na kutona nadapi umurukna. Na riasenna Matinro ri Bantaeng. PASSALENG MASEPPULO E DUA Matinro ri Bantaeng ripassu. Sapposisengi Matinro ri Tallo. la ripassunana Matinro ri Bantaeng, Arung Timurunna nassiturusi to Bone napakkarung, apak anaknai Matinro ri Addnenna ri Arung ri Timurung tania upomabusung La Tenripalek asenna, Toakkeppeang pattellarenna. 29

PNRI

Iana mangkau naparwai to Bone ri musu Sellenge. Na ritellona Bone. Nanganrona to Bone. Tenriala sebbu katina, tenriala rebba batna, tenrirappato. la manyompana to Bone, ripassadakmuni. Na iakia tudang palilii ia maneng. Naia purana ripassadak to Bone sipalili, laotonisa Karaeng ri wanuanna. Arung Timurungna makkarung ri Bone. Pawelaimani na riasenna Matinro ri Tallo. Nae duai massea jing Matinro ri Tallo. Anrinna riaseng tania upomabusung W Tenrijellok, iana riaseng Makkaluru, siala Arung Sumali riaseng La Pancai. Najajianni riaseng La Maddaremmeng, Saleh aseng Jawana. Iana ripakkarung ri Timurung nariala Pattiro Iana Makkalaru arung ri Pattiro. Suatopa anrinna La Maddaremmeng tania upomabusung riaseng Tenriampareng. Iana ripakkarung ri Cellu. Suatopa anrinna riaseng La Tenriaji, Tosenrima aseng rianakna. Pawlai ri Siang aseng matha. Iana makkarung ri AWangpone. Nallakkaina tania upomabusung riaseng W" Tenrisui siala arung ri Tana Tennga riaseng tania upomabusung La Pottobune. Najajianni riaseng Daunru, puttai, enreng tania upomabusung La Tenritatta. Tounru aseng ri anakna. Iamuto riaseng Malamp Gemmekna. Iamuto riaseng To Risompa. Aseng matna Matinro ri Bontoalek, tamanangi sia. Enreng La Tenrigenrangi, puttatoi. Enreng Daompo, tamanangi. Enreng Damba, iana riaseng Matinro" ri Boia Sadak . Enreng riaseng " W Pappolobonga, Daumpe aseng ri anakna. Iana riaseng Maddanreng. Na sitaung purana sadak to Bone, na lao su Arumpone ri Mangkasa, na sitana I Datok ri Bandang. Riasengi Abdullah aseng Jawana Arumpone. Iana arung manyamekkininnawa. Riasettoi maserro mappallaonruma. Iana siala anakna Matinro ri Sidenreng, ritella Kaunang. Anaknani ritella Dabe. Dabena situma anakna Karaeng mula Sellenge. Dang Mattola asenna napotuma e Dabe. Na tennawettekpa dara na mate. Jaji dekna anak padana Arumpone. Iana arung malauling lao su ri Karaeng. Maitta wgangi nakko tellu taungi na laosi su. Apa na situjuangi lao suna r; Mang30

PNRI

kasa, kuni nateppa lasa, na iana mpawai. Aga nakkuna ri Tallo rilemmek. Aga na riasenna Matinro ri Tallo. Dua pulo taunna mangkau, na pawlai Matinro ri Tallo. PASSALENG MASEPPULO E TELLU Napoanaur riwakkangi Matinroe ri Bukaka. la pawlainna Matinroe ri Tallo, anaur ri alna tolai arung ri Bone, apak ia nappasengang - tania upomabusung - La Maddaremmeng aseng ri alna, Saleh aseng Jawana. Pawlaimani na riaseng Matinroe ri Bukaka. Iana mangkau nawinru pajung put. Iana mabbawin ri Wajo siala Khadijah, Dasenrima aseng ri anakna. Anakna Arung Matowae ri Wajo ritella e Towali. Sua mua anakna Arumpone na Selleng. la mua riaseng Pakkokoe, Toakkone pattellarenna. Iatoriae makkarung napaloangengi bata ri Bone. Napangesa alaui, napangsa maniangi. Riasettoi massek maggama. Iatona massola. Riagelliwi tem~. Nasuroni massola ncajiang engi nata. Naterini Pattiro narappai. Larini su Makkalaru ri Karaeng. Massuroni Karaeng ri Gowa pakaingek-i Arumpone ri asilasanna . Aga teai Arumpone. Ritrisi ri Karaeng. Na ribtasi Bone. Bta manosi ri Cimpu Arumpone. Na riolana, rilaling riwawa su ri Mangkasa. Nakkune ri Siang ritaro. Na seppulo lima taunna makkarung, na beta Bone. Pawlai mani na riaseng Matinro ri Bukaka. PASSALENG MASEPPULO EPPA la ribtana Bone ri Matinro ri Bukaka, padaworoanenasi riaseng La Tenriaji Tosenrima monro ri Bone. Na wasi Tosenrima. Na ritrisi paimeng Bone ri Karaeng. Na ribtasi Bone, na rilaling. Iana riaseng Bta ri Pasmpe, apak kui t ri Pasmpe marwa to Bone. Na riwawatona su Tosenrima. Nakkuna ri Siang mat. Na riasenna Pawelai ri Siang. Matinroe mani ri Bukaka monro ri Siang silaong to Bone rilaling . 31

PNRI

Maggangkasanie ripau Matinro ri Bukaka. Rionronnapasi na ripau. Apak dkna arung ri Bone, gangkanna jennang mani napatettong Karaeng. Tbala asenna jennangi ngi to Bone. Manessani lao atana tau ri Bone ri Mangkasa. PASSALENG MASEPPULO LIMA Na seppulo pitu taunna jennang Tbala, naparewai to Bone. Na ribtasi Bone ri Mangkasa. Na riwettana Tbala. lana riaseng Bta ri Tbala. Nalliwenna ri Butung Matinro ri Bontoalek. Na maggangkasaniro ripau akatangenna tana ri Bone ri Mangkasa. PASSALENG MASEPPULO ENNENG la matna Tbala, Arung Amalisi jennang ri Bone. Na pitu taung Arung Amali jennang, nawawai to Bone lao ri Butung. Nakkuna ri Butung na engkatonaro mai Matinro ri Bontoalek sialong Balanda. Na rialana to Bone ri Matinro ri Bontoalek, ripasiala Karaeng Bonto Marannu enreng Mangkasa, gangkanna engke ri Butung. II

32

PNRI

IANA E PO ADA-ADA ENGI ATTORIOLONG E RI WAJO Iana e pannesa engi attoriolong e ri Wajo. Ungek natettonginna Arung Matowa ri Wajo. Ajak kumabusung, ajak kumawedda-wedda rampe-rampei adek tomangkau. Aga kuassimang meineng kuinappa rampe-rampei. 1. Ia ungek riala Arung Matowa La palewo, To aseng ri anakna. Na pitu taung makkarung na mate. Palippung

2. Settiware tolai Arung Matowa. Iana e Arung Matowa na engka Datu Luwu maelo passeajingi tana e ri Luwu na tana e ri Wajo. 3. La Tenriumpusi, Tolangi aseng ri anakna tolai Arung Matowa. Na tellu taung tettong Arung Matowa nassu. 4. Na La Tadamparesi Puang ri Maggalatung tolai Arung Matowa. Tennaullena sesebbu to Wajo nakkarungi, napawekkeri tana e ri Wajo. Iana e Arung Matowa palebbariwi tana e ri Wajo, pesakkariwi. Iana e ungek naddaoi Amali, Timurung, Pammana. Iatona e ungek naddaoi Baringeng, Lompulle, Tana Tennga, Ujumpulu. Na popalilitoi angkanna Lamuru. Na popalilitoi angkanna La Rompong, Batu Lappa. Iatona e Arung Matowa ungek naddaoi Gilireng, Otting. Na popalilitoi angkanna Enrekang. Na popalilitoi Mario Riawa, silolei Belokka, Cerowali, Awanio. Na popalilitoi Patampanuae. Iatona e Arung Matowa ri Wajo madeceng bicaranna. Sawei ase, sawe tau tebbek e. Sawe tedong e, sawe olokolo e. Tennatuju baweng sai atuo-tuonna tau tebbek e. Sawe buana ajuka7ung rianre, tenganangong. Iatona e Arung Matowa betai Wajo Riaja. Iatona palari wi puang ri Lompi-Lompi. Na seppulo taunna Arung Matowa na tepu Wajo. Na tellu pulo taunna tettong Arung Matowa, na mate". Na tellu taung welampelang tana e ri Wajo. 5. La Tenripakadosi, Tonampe" aseng ri anakna tolai Arung Matowa ri Wajo. Na puatta Sonrompalie Datu Soppeng Riaja. 33

PNRI

Na seppulo sddi taunna tettong Arung Matowa nassu. Gangkamani napopalili Wajo Gilireng, Otting, Enrkang, Mario Riawa, siloli Blokka, Crowali, Awanio. Naia sia Larompong, Batu Lappa lao ri Luwu mani. Naia Lamuru lao ri Gowani. Temmassarappa Amali, Timurung, Baringeng, Wajo. Naia ammulanna na riaseng maddimangkasa Timurung, laona mabbawin ri Gowa Arunge ri Timurung ri anakna Karaeng ri Gowa riasenge I Kawante. lana napoina Puatta Passari, Pabbua, Totinellek-. 6. Na La Mallagennisi tolai Arung Matowa. Marolani ri Mangkasa to Soppeng. Naia Lamuru, Mario Riawa laoni makka alna ri Gowa. Apak ia telleng, tellengisa ia maneng swanua. Apa engkai lalo Surona Karaeng ri Gowa, na lppang mabbenni ri salassa e. Napotai to Tellek-. Apa pappai baja , nassurona lawarengi tdong, natoananngi. Napanrni ri baruga . Apa mattenngangi anrna, nattungke-tungkekina mpunoi Ianaro rilalingengi to Tellek-e, maunona Surona Karaeng ri Gowa. Apa riwawani su ri Mangkasa. Natimpakna wanua. Na riasenna ribaio ri to Gowa . Engka manenni napopalili Wajo, Gilireng, Otting, Pammana, Watampanuae. Na asra taunna tettong Arung Matowa, na mate. 7. La Temmassongesi tolai Arung Matowa. Na lebbi dua taung makkarung nassu. Na madodossi paimeng tama e ri Wajo. Nalao mabbawin Puatta Arumpon ritella Bongkang siala Arung Timurung riaseng e Tenripakiu. Na dua anakna Puatta Bongkang. Sua riaseng La Maggalatung, mate maloloi. Sua riaseng Punna Risompa. lana ripanguju mattola ri Timurung, na mate rijallok-i. Dakalula asenna jallok ngi. lana ammulanna na uttama Tumurung ri Bone. Apak riala parukusengi ri Bone. 8. Togiangsi tolai Arung Matowa. Ianae Arung Matowa na nrek Karaeng ri Gowa ritella Dang Bonto triwi Bulu Cnrana. Na lao to Wajo baliwi Bulu Cenrana mewai Karaeng ri Gowa mattebbak. Na ribuang Arung iviatowa Togiang ri Mangkasa . Na lima taung makkarung Togiang, namat. 34

PNRI

9. La Mappapuli, Toappamadeng pattellarenna tettong Arung Matowa. lana riaseng Locci. Iatona teriwi Batu Lappa, narumpak-i, narola paimeng ri Wajo. Na nrk Karaeng ri Gowa ri tella Daeng Bonto teriwi Buio-Buio. Tennaulli Mangkasae rumpak-i. Na ritampaina to Wajo ri Karaeng teriwi Buio-Buio. Na riwetta Pako CeWali" ri Buio-Buio, na Toudama ri Wajo mpettai. Na riwrssi paimeng to Wajo popalilii Lamuru, Mario Riawa, silolei Belokka, Crowali, Awanio. Napopalilitoi angkanna Enrkang. Na riweretto popalilii angkanna Amali, Timurung, Ujumpulu, Baringeng, Lompullek, Tana Tennga. Na riweretto paimeng Watampanua. Na riamaseiatto to Wajoe ri Karaenge Nipae ri Cenrana. Nawettana Pako Cewalie Toudama. Nengka lima taung purana rumpak Bulu-Bulo, nengka Karaeng" ri Gowa riasenge e Dang Bonto teriwi Bone. Nattebbakna to Bone to Gowa. Engka sipasa mattebbak ri Cellu, narewek ri wanuanna Karaeng ri Gowa. Na dua taung purana mammusu to Bone to Gowa ri Cellu, na engkasi t Karaeng ri Gowa. Nattebbakna to Bone Mangkasae. Lebbi sepasa, nateppai lasa Karaeng. Na riparewekna ri wanuanna. Na matena Karaenge ri Gowa. lana riaseng Tunipallangga. Iase matna Karaeng, tengkennek duampuleng na engkasi Karaeng riaseng Todwata Daeng Manropung teriwi Bone. Na Bali manenna to Riajang Alek-. Na to Timurung mmani mappaleoang alena. Na ritampai to. Wajoe ri Karaenge ri Gowa teriwi Bone. Na Cenrana naola malliweng ri attang salo to Wajo'. Na kua tettong ri awang ri launa Paccing. Nattebbakna to Bone to Gowa. Na ripeppek Mangkasae ri to Bone. Na riwettana Karaeng ri to Bone. Nalaini alena to Wajoe, na rewekna ri wanuanna. Purani musuna Puatta Bongkang. Seppulo lima taunna tettong Arung Matowa, na mate Loccie. 10. Na La Pakkokosi Topabbelk tolai Arung Matowa ri Wajo. lana Arung Matowa na lao Arung Bila tania upomabusung riaseng La Waniaga, Tomacenra aseng ri anakna silaong ta35

PNRI

nia upomabusung riaseng e La Mata Esso, Pong Lipu: pattellarenna ri Soppeng Riaja mappadduppa rapang Arung Kaju ri Bone riaseng Tosaliwu, Toudama ri Wajo. Na lebbi dua taung purana mappadduppa rapang Bone, Wajo, Soppeng marutek parajo, na mate La Pakkoko. Na tellu taung ittana tettong Arung Matowa La Pakkoko Topabblek, na mate. 11. Na La Bungkacesi Toudama tojai Arung Matowa ri Wajo. Tellaippa skua e padangengenna Wajo. Na seppulo taunna tettong Arung Matowa, na uttama Sidenreng mappopo dapo ri Wajo. lana Arung Matowa na uttama sawung ri Bone. Na riuno manukna, napulirengi. lana e Arung Matowa mattellumpocco, mallamumpatu ri Timurung Arumpone ritella Bongkange, Datu ri Soppeng ri tella Patolae. Iatona e Arung Matowa pauttamai lili ri Bone Timurung, Amali. Iatona pattamai lili ri Soppeng Ujumpulu, Lompullek, Tana Tennga, Baringeng. Iatona e puttamai lili ri Soppeng Mario Riawa, siloli Belokka, Crowali, Awanio. Iato puttamai lili ri Soppeng Lamuru, na silole dua kasera bat-bat ri Attang Lamuru. laro lili ri Soppeng sikua e. Napopabbere Wajo ri anrinna purana mallamumpatu ri Timurung. Na patang pulo taunna tettong Arung Matowa, na mate, lana riaseng Matinro ri Kannana. Apak ripasitunui kaliawona. 12. La Sangkuru Mula Jaji toali Arung Matowa ri Wajo. lana Arung Matowa ri Wajo narungto ri Peneki. lana mula Selleng. Iatona muttamangi sadak Timurung silaong amali. Apak iana na Wajo muttamangi sadak Timurung silaong Amali, apak iana maddiwajonana nadapi asellengeng . Apak ia riunona Arumpone ri to Bone, nalariassi Timurung, Amali Toakkeppang ri Leworeng ri Datue ri Pammana naddaoangi ri Wajo. Na dua taung Arung Matowa na sadak. Na sitaung purana sadak, na mate. Iana riaseng Matinroe ri Alleppereng. 36

PNRI

13. La Papppulung Toappamole tolai Arung Matowa. Anakni La Pangoriseng Tokgalung, Arung Bntmpola. la nanona binna, temmabbicarani to Wajo , sangadinna bicara pura riolong . Ritulakni mangolo e. Na tellu taung makkarung, na mate. 14. Na La Samalwosi Toappakiu tolai Arung Matowa. Na lima taung makkaruxina, na ripassu. 15. La Pakollngisi Toali tolasi Arung Matowa. Na lima taung makkarung, nassu. 16. To Pasawungisi tolai Arung Matowa. lana e Arung Matowa na maserro sawe as ri Wajo. Na ripopakkeda saw as ri Topasawungi. Na tellu taung makakrung nassu. 17. Na rialasi paimeng Toali Arung Matowa. Narua taunna makkarung na ripassukaliawona lau ri Ugi. Nawai Wajo. Na riteriana rfsuppeng Patampanua. lana e na ripanganrona Toali ri Wajo. Nattanro alena dk ompo-ompona ri mata jarung nakko naewai Wajo, wijanna Toali. lana "e riaseng Matinroe ri Cnrana. 18. Toudamasi tolai Arung Matowa ri Wajo. Na dua taung makkarung na mate. lana riaseng Matinroe ri Batana. 19. Na La Sigajang, Tobune aseng ri anakna tolai Arung Matowa ri Wajo. lana mula bntngi Watampajo. Iatona ri aseng Pnki. Na seppulo sddi taunna tettong Arung Matowa Tobune, nassuro tonrongi Pneki ri Arumpone. Na ritello Prieki ri to Bone, na rirappa. Napoteai to Bone Ianaro na sitenroang musu Arung Matowae silaong to Bone. Nakku ri attanna Parila ri attang salo siduppa. Nattebbak to Bone to Wajo. Na ribuang to Wajo. Na ripalari ri awang salo, na pettu ltng lopinna Arung Matawa Tobune naola e malliweng ri attang salo. Aga na ridapi Arung Matowae'. Na riwetta ku ri Patila ri attang salo. Aga na riaseng Matinroe ri Patila, mpelai engi musuna ri attanna Patila. Seppulo sddi taunna makkarungna riwetta ri Patila. 37

PNRI

20. Na Topanemmuisi tolai Arung Matowa ri laleng musu. lana e Arung Matowa naenrek Karaenge ri Gowa triwi Bone. Na ritampai Arung Matowa" ri Karaenge ri Gowa teriwi Bone. Na ribeta to Bone ri Mangkasa. Na ritellona, rirappa to Bone ri Mangkasa. Na rilaling Arumpone riasenge La Maddaremmeng, ripasilaling to Bone, na riwawa su. lana e Arung Matowa ri Wajo mula kai spek e" ri launa Tuwa. Tengkennek dua taung purana manganro to Bone, rirappanato ri Mangkasa, nawasi paimeng Tosenrima. Na ritampaisi to Wajo ri Karaenge ri Gowa triwi Bone. Na ritrisi paimeng Tosenrima ri Mangkasa. Na ribta Pasmpek. lana poaseng Bta ri Pasmpek. Na rilalissi paimeng to Bone, ripasilaling Tosenrima na riwawa su. Nakkuna monro ri Siang. Matmani na riaseng Matinrori Siang. Naia puranana ribta Pasmpe, tini laloni, laosi ri Gowa Arung Matowa" Topanemmui sitinro Karaenge ri Gowa, Datu ri Luwu. Na situdangenna ri Gowa ia tellu ri baruga Buliae. Nawaruiwi ulu adae ri Topaceddo. lana riaseng Singkerruk Patola. Adanna Arung Matowa ri Wajo, Datu ri Luwu, Karaenge ri Gowa rigantang telluni to Bone, na ritawa tellu. Naia tawana Karaenge" natinrosini sia. Naia tawana Datue ri Luwu nationrosini. Naia tawana Arung Matowa ri Wajo, natanengi sia, nagattungi taratak. Apak makkedai Arung Matowa ri Wajo ri Kaenge ri Gowa, ri Datu ri Luwu," la assitana Bone Wajo, Karaeng, Datu, malilu sipakaingek-i, marebba sipatokkongi, siappedapireng ri perri ri nyamengi, tessibaiccukeng, pada mallebbang ri saliweng, temmallebbang ri laleng, teppettu siranreng, sama-samappi mapettu, tessiacinnaiang ulaweng matasak, patola malamp, waramparang maga. Ianaro tekkitinrosiwi tawameng." Makkedatoi Arung Matowa ri Wajo," Mauna siwenni mua mutinrosinna atammu Karaeng, Datu, na lari ajak murwek sappai.'" 38

PNRI

Nakado Karaengri Gowa enreng Datue ri Luwu. Iatona e Arung Matowa ri Wajo patettong salassa ri tenngana Wajo. Tennamadcppa tpunna na mat. Aga na riaseng Mpiai ngi Pangarana. Na pitu taung makkarung Topanemmui na mat. 21. Na La Temmassongesi Puanna Daeli tolai Arung Matowa ri Wajo. lana riaseng Malinng. Na tellu taung makkarung ri Wajo nassu 22. Na La Paremmasi Puanna Tosama tolai Arung Matowa ri Wajo, arungtoi ri Pnki. Na Pitu taung makkarung ri Wajo na mate. lana riaseng Matinro ri Passirinna. 23. La Tenrilai Tosenngeng tolai Arung Matowa. lana " Arung Matowa ungek tippangi Tosora. Iatona Arung Matowa nakkeda Karaeng ri Gowa, seppulo pitui taunna purana ribta Pasmpek, na ripatettong ri Karaenge ri Gowa Sulle Arung ri Bone Tbala. La Tenrilai Tosenngeng Arung Matowa ri Wajo, La Tenribali Dato Soppeng Riaja. Naewasi Tbala, napakkedai Datue ri Soppeng. Naduaiwi naewai mammusu Karaeng ku ri Lamuru. Nalewoi Karaeng', na mapepekna Karaeng. Na sossonna to Wajo triwi Soppeng. Na rwekna to Soppeng" duppaiwi to Wajo mwai mattebbak, nanganro to Soppeng. Nalaini alna to Bone, narwekna ri wanuanna. Nasilaonna to Wajo" Mangkasa triwi Bone, na riwetta Tbala. Manyompa warani Arung Palakka, nakkeda ri Karaeng, "Pura musuta Karaeng, teppura musuku to Wajoe. Lao suno matu, kurimunripa marola." lana e poaseng Beta ri Tbala. Na staung purana riwetta Tbala, manyompa warani Arung Palakka riaseng e Tounru. Napakkedasi to Soppeng nateri wi Wajo, to Bone to Soppenge. Nakkuna ri attanna Sarasa mattebbak, na ribuang to Wajo. Na bta to Wajo lao ri Kera, ri Maiwa. Nasuppengi Wajo to Bone to Soppeng". Na lebbi dua taung purana narumpak Wajo Arung Palakka, na engka Karaeng ri Gowa triwi Soppeng. Nakkuna ri Maiwa mattuppu to Wajo" triwi Soppeng, makkaduppang Karaeng" 39

PNRI

ri Gowa. Nanganro to Soppeng. Na tini lalo triwi Bone. Na luttu Arung Palakka lao ri Butung. Enneng taunna ri Jaketara, na engkana nrewek Malamp Gemmekna sitinro Balanda triwi Gowa. Na lalo mua cinampek ri Lae-Lae, na lalo tunwi Bantaeng. Nasompek malliweng ri Butung Malamp Gemmekna silaong Balanda. Nalani Ugie ia maneng angkanna malliwe'ng ri Butung, napasiala Karaeng Bonto Marannu enreng Mangkasa angkanna maddibutung . Na ianppana nrewek Malamp Gemmekna silaong Balanda triwi Soma Opu. Na bali manenna padangengenna Karaenge. Na to Wajo mani silaongengi. Na rilwona Somba Opu. Na tellu taung rilwo, riassuai rilimpo, na ribangkana Somba Opu. Na ceppane ri Bunag Karaeng ri Gowa silaong Malamp Gemmekna. To Wajo mani rilimpo riassuai. Na dua sebbu tellu ratu pitu pulo lima lisek ulu riangarukkeng ri olona Arung Matawae Tosenngeng. Sisebbu tellu ratu pitu pulo ulu to Soppeng riangarukkeng ri to Wajo. Na tellu taung ri Gowa Arung Matowa ri Wajo, na lima ratu patang lisek to Wajo mate. Makkedai Karaeng ri Gowa ri Arung Matowa, "Ribangkani Somba Opu, mappekni Gowa. Sorono ri wanuammu, Seajing, musapparengi dcng tanamu!" Nakkeda Arung Matowa, "Sriwu to Wajo usitinroseng, Karaeng, kulao su mai ri "Gowa. Mate maneppiro nariala Gowa." Makkedai Karaenge ri Gowa, "Sriwu inreng nyawana Mang kasae ri to Wajoe, Rewekkosa, Seajing, musapparengi dcng tanamu! Kuammengi naengka riala binto Wajo." Nappani nrwek Arung Matowa Tosenngeng. Na riterisi Lamuru ri Malamp Gemmekna. Na rirumpak mutona esso ssso. Na tini lalo Malamp Gemmekna ri Timurung. Nakku sitajeng maddeppungeng to Bone to Soppeng. Na situdangeng sipatanngareng timu-timu musu lalempessi. Naia nassiturusi to Bone to Soppeng, massuro pakaingek i ri Lamumpatu ri Timurung. 40

PNRI

Apa malliwenni ri Solok to Bone to Soppenge. Nakkuna ri Solok nassurona Puatta Malamp Gemmekna pakaingek-i Wajo attellumpocconna. Tosawek risuro lao ri Wajo ri Arung Makataw Tosenngeng. Makkedani Tosawek ri Arung Matowae enrenge ri to Wajoe ia slisek, "la nasuroangak sajimmu Malamp Gemmekna, iapa na madcng Bone, Wajo, Soppeng iapa taola attellumpocconna Bone, Wajo, Soppeng. Napada poanui akkanunna, pada lptei petaunna, maluru majjekko, Bone, Wajo, Soppeng." Makkedani Arung Matawo silaong to Wajo, "Makko wgannitu, Sajing, majttapa. Na ikona Bone tea molai. Mulaona sitinro Soppeng malai Balanda. Na matauni Wajo, Sajing, ri Balandae. Matauni Wajo, Sajing, ri Dwata. Nasirik-i mpelaiargi ulu ada janci Karaeng ri Gowa. Matna Gowa kupomate, tuona Gowa kupotuo." Makkedai Tosawek, "Ianatu, Wajo, nawarekkeng temmalr Sajimmu, naisseng Dewata suae. Matna Gowa mupamat, tuona Gowa mupotuo. Naia Sajimmu naplolokko lao ri decenne enrenge ri tajang . muata. Apa matni Gowa, laono ri tomatmu, kilaotosa ri tuo , makkatenni ri Dwata sua . Naia akkuluadangetta naotongi batu ri Timurung, malilu sipakaingekki, marebba sipatokkongi, tessiacinnaiangi ulaweng matasak, paiola malamp, waramparang maga. Pada mallebbang ri saliweng, temmallebbang ri laleng. Teppettu siranreng, samasamappi mapettu. Na mau maruttung langi , maruttung partjwi , telluka akkuluadangenna Tellumpocose, naotongi batu ri Timurung." la purana sisokkang ada Bone Wajo, rikapp mutoni to Wajo ri arawng . lana na mula sitappok musu ri Tosora. Patang esso patang penni siaruppa temmallawangeng puppu esso. Tessilngka, teseipalao nrwek, mbbempingeng mpali-wali tessisau. Iatona na maga to Wajo mate. Na on rona tennagiling bakkna, tennaull paluppungi. Nassurona Pillai, Patola. Cakkuridi mlau appannareng ri Malamp Gemmekna. Naia ribaliangi ri Tosawek, "Tellumpenni nawrkko appannareng puakku, Wajo, mulao ri toma41

PNRI

tmu, mupuppungi bakkmu!" Iatona e Arung Matowa ri Wajo Tosenngeng patettong musu ri Tosora. Na situppuang batu Malamp Gemmekna. Na tellu lisekpi tenna ssebbu to Wajo mate. Nanrei api ri salekona bntnna Arung Matowa ri Wajo Tosenngeng na mate. Aga na ritennga musu mate Arung Matowae Tosenngeng. Aga na dua pulo taunna arua ulenna tettong Arung Matowa La Tenrilai Tosenngeng, nanrei api ri salekona bentenna na mate, lana riaseng Matinroe ri Salekona, mpelaiengi musuna ri Tosora. 24. Na La Palilisi Tomalu Puanna Gella tolai Arung Matowa ri Wajo ri laleng musu. Naia palilina Wajo manorang alau mallili manenni lao to Bone. Na tellu taung seppulo ulenna rilwo Tosora na bangka uring. Uleng Aji Raja arua temmatna na tumpakkal. Ri dua pulo e na esso Kammisi na rumpak Tosora, nanganro Puanna Gella. Na aser taunna tettong Arung Matowa nassu. 25. Puattasi La pariusi Daeng Manyampa Arung Mampu tolai Arung Matowa ri Wajo. Iato arung ri Amali. lana e Arung Matowa ri Wajo na mula ripajungi. Iatona arung na nauniang genrang gong. Iatona pat pajaga ri Wajo. Iatona tennarigauk bawenna to Wajo ri to Bone. Apak tellu taungi riukkaju to Wajo ri to Bone. Tettong mani Arung Matowa Puatta La Pariusi na pajana rigauk baweng to Wajo ri to Bone. Na dua pulo dua taunna tettong Arung Matowa nassu. 26.- La Tenrisessu Totimo Puanna Todenra tolai Arung Matowa ri Wajo. lana Arung Matowa na uttama mallimpanua Caleko. Iatona nammessang to Blawa lao to Wajo. Dua taungi suleng Arung Matowa nassu. lana riaseng Puanna Todenra Petta Cora. 27. Na La Mattonesi Tosakke Daeng Paguling tolai Arung Matowa. lana riaseng Puanna La Rumpang. Seppulo ulenna seppulo dua wenninna tettong Arung Matowa na mat". 28. Na La Galigosi Tosunnia tolai Arung Matowa. Asrai taunna La Galigo Tosunnia tettong Arung Matowa na mate. 42

PNRI

29. Na 1 La Werrung Puanna Sangaji tolai Arung Matowa ri Wajo. lana Arung Matowa ri Wajo tellu taungi makkarung nassu. 30. Na La Salesi Arung Kampiri Totenri tolai Arung Matowa. lana e Arung Matowa ri Wajo madc'ng pattujunna. Na maega sugi to Wajo. Palaoi ruma, mappadangkangi. Iatona Arung Matowa ri Wajo lle owang ri Wajo. Napaddeppungengi nasomperengi padangkang e. Bag laba temmat ponna. la poleanna owang rill natawa duai. Stawang ritaro ri pona, setawang riangelliang ballilik, ubbak, buno. Iatona Arung Matowa mpinru geddong ubbak ri Tosora. Iatona na engka poasengeng as limpo. Mallelang-lellangi addibolana. Iatona Arung Matowa na malawang naia sai tdong te, annyareng . Iatona Arung Matowa na maegana wangeng ri Wajo. Iatona nakkajennangenna ballilik ri Wajo. Iatona na maga pabballilik arung to Wajo, anakarung, tau tongeng. Magatona anakkoda pabballilik. Na seppulo arua taunna tettong Arung Matowa La Sale na tpu pattujunna. Na dua pulo arua taunna patampuleng Arung Matowa La Sal na ngkaro mai Arung Singkang riaseng e La Maddukkelleng silaong Arung Ta riaseng La Delle, silaong Puanna Pabbola, silaong Kapitang Lau riaseng e Toassa. Pang pulo oloanna gorak pol ri Paserek. Na lppang ri Menrek. Nasitujuangi ri Menrek Arung Lipukasi siaseng e La Pasori lao singek-i Mangindano. lana ammulang musu e ri Wajo na Bone Arung Singkang. la nassisalangi, mula-mulanna engkau Mangkasa riaseng Kare Patasa. Ianna nasingek Arung Singkang. Na lari Kar Patasa ri Arung Lipukasi makkappo. Na Arung Lipukasina mpawai ri Maraddia ri Balangnipa Kar Patasa. lana nappangwangi Arung Singkang Maraddia Balangnipa. Jaji mammusu Arung Lipukasi Toassa. Nakkuna ri bulu ribantung Arung Lipukasi. Nakku ri tasik e Toassa. Narikennana seua silaonna Arung Singkang. Na larina Toassa ri Ulu Labuang. Napolini slopi to Mangarancange, na iana nacalla. Nalani 43

PNRI

to Mangarancang. Nalatoni lisekna lopinna, na ianappana natunu. Na inappasi lao manaik ri Binuang. Nakkuna monro ri libukenna to Binuang. Nanrk mappasa rangenna Arung Singkang. Naruraga ri to Binuang. Na riuno rangenna Arung Singkang seppulo dua. Apa ompo loloni ketng ~ Saualeng inappani sompek Arung Singkang. Na leppang mallabu ri Pute Anging ri essona Juma ri abbung .

II

44

PNRI

IANA E SUREK PANNESSA ENGI PAMMULANNA PAMMANA, KUAETOPA ASSIJANCINGENNA DATUE RI PAMMANA SIBAWA TOPAMMANAE Mawekka ulu, masapk baba, mawampang lila. Aga uassimang mmeng kunappa ramp-rampei puang nolo , apak wija manurung na riabusungi. la ri wettu madodonnana puatta Datue ri Cina, tania upomabusung, riaseng La Aji Pammana. Napasipulunni to Cinae, napasengi makkeda , "la kupasengekko iko to Cina, madodonnak e. Narekko matak baja sangadi, asekku muasengengi tanata. Podo a tosa kuala passompung tinio ri munrikku." Nassama io tomatoa ia maneng. Naia tarima pappaseng dua Matowa. Suani Matowa Topanennungi, maduanna Matowa Tosijang. Dua Watampanua. suani Watampanuae Toappariwek, maduanna Watampanuae Topalinrungi. Dua Suro Ribate, seuani Suro Towawi, maduanna Suroe Togeang. Tellu macoa su, seuani riaseng Macoa ri Limpo Majang riaseng Topagorok, maduanna Macoa ri Sabbamparu riaseng e Topauji, matellunna Macoa ri Lempa-Lmpa riaseng Toappuji. Ianaro tomancennangeng sikua e tarima pappaseng ri puatta, nassiturusi tomaga . Tessiato ittana purana mappaseng na matna puatta Datu, riaseng To Aji Pammana. Aga nasituruna puatta tomatoa paleli asenna tana e ri Cina, nasenni Aji Pammana. Na mappa nassiturusi to Aji Pammana sappeang engi addatung ri Arung Cina Rilau riaseng e La Massarasa riassappangi addatung. Na ia ri munii pawlainna puatta Datue, sikuniro tessalainna baruga to Aji Pammana sappai warisik mammana , maka palorong wlareng paddaung " raukkaju. Apak massek-i tana ri Pammana teppopuang rajng. Na lima mui angilng ri addatung . Suani Datu ri Baringeng, maduanna Arung ri Liwu, matellunna Arung ri Timurung, maeppana Datue ri Bunn, malimanna Datu ri Kawerang. Na eppa mui bettuang ada mappada woroane massappo siseng: puatta Topanennungi, puatta Tosijang, puatta Toapparwek, puatta Topalinrungi. Naia nassiturusi eppa mappada woroane 45

PNRI

massappo siseng, Arung ri Liwu najellok, tania upomabusung, riaseng e Tenrilallo tolai nnna ri addatung . Nassama io tomatoa ia silisek, enreng tomaga e. Aga nassituruna tanra esso nakkai alena lao ri Liwu. Apa nadapini esso natanra , mattinro-tinrosenni lao ri Liwu. Apa lettukni, pada menrekni sita puatta W Tenrilallo. Makkedai puatta tomaupek e, '*Aga maitu to Aji Pammana muporaja ininnawa muattinro-tinroseng masseajing macoa malolo?" Makkedai Matowae Topanennungi, "la mai puang riappedapiri ridik ata to Aji Pammanae, peddei api , puppui pamolang e ri tanamu ri Lau Bulu. Kimalona mabbajo-wajo macekkek, na dik kiannaungi. Na mataukna atammu to Aji Pammanae matippak tenridongiri, macekkek tenrisalipuri. Na pitumpulenna pawelainna nnmu. Sikotoni tessalaimmeng baruga. Kisappai pada-padammu e, bati datu , nakkatutu ri atanna. Dkna kiseng duammu. Mabelanisa ala gennek ppo tellu. Aga na ikona kiporaja ininnawa, kipotanre rennu dongirikeng temmatippak, salipurikeng temmadinging, mulajerekkeng ri maw ri mabela rekko natunrengi adek. Mutellengengi atammu ri jak e rekko macilakai ata , tennamaupek punna ata. Muomporengi ri madcng e tanamu. Naturungio pammas Dewata, lo Toparampu-rampu. Namunriwi dceng, naccappakiwi asalamakeng." Makkedai puatta tomaupek na malampe nawa-nawa ri madcng e, "O, to Aji Pammana, matanr rennummu ri ia, na matanre topa sirikku riko. Muporaja ininnawawak, uposau ininnawao. Puange knnngsa sappa ata naporioi, apagisa rekko ata sappa puang. Ala iapasi tenriporio. Ikotu makkeda sellempu mammanako ri addatung e, iak makkeda warisik mammanakak ri addatung e. Naia mua nalappa adakku riko silisek, iapa tau padongiri temmatippak, pasalipuri temmadinging ritulung e ri Dewata seua "e, nabolaiwi eppa e buangenna akuasang ri onrong ri linona. Suani kuasai ri waramparang e, maduanna mapanrei rigauk madceng e enreng ri ada tessarumoseng e. Matellunna paulle watakkali ri apparntang sukku e. Maeppana mappaddepurepui ri madeceng , na maloga ri senngatanna enreng na ma46

PNRI

sagena ri padanna tau. Makkupiro na sitinaja ri pasawekkeng adatung." "Naiak seua tau kasikak tenrekkasireng, madodongak kubonngo. Aseng mua kusawekkeng arung. Biritta mua enrenge appongeng kuriaseng dara madcng, wija tomanurung. Dek mengkaiak sua. Mupotanr rennuak ri madcng koro mai ri tettongeng apparentang e." Makkedai tomatoa e, "Kerru pol sumangetta. Ajak naia taramp adodongeng e; Apak ia tapoada e ullena manengtu Pammana, issenna manengto. Kadonosa maddilau buluk. Uparno na mumawateng. Suginotu. mumalampe nawa-nawa ri madceng . Tanosa tekkado. Ajakna temmuamlo. Ajak mutulak benrngi. Ajakto musampeang sampui decng natanrerang kko tanamu." Makkedai oputta to maupek , "O, toAji Pammana! Tekkutulak benrng, tekkusampang sampu ada assiturusenna Pammana. Iko maelo rimana, iak maelo manako. Naia mua nalappa adakku, uisseng maraja adekko mumagetteng abeasang, mumakerrek assituruseng. Tana riabusungeng Pammana, anurungeng toriolo. Naia iak maga tomasserriku. Na pkkuna matti rkko maliluak, upasala ri adek e, paddisaliwek^u aregi, masolanna. Apak massek issekku, riaddatui muko tenriaddatui. Rimawa muko, tenriappammanareng, usalani lomu, mupalsso ri tennga lalennak. Kuribatirenna matti ri seajing pada-padakku. Naia tonacacca e" adek tenriala tanngana wijanna torimunrinna. Nalsso walina matti akkarungeng naoloi e anak eppoku. Padatohatu iko to Aji Pammana" sellempu kumana e." Makkedai tomatoa e, "Ianatu Opu, rinippiwi tenrisappa mupoada . la ri magana sajimmu enrenge ri maigana tomasirimu. la wgannatu kiaddennuangeng ridik. Kadonosa ri adakku e". Tanosa tekkado, ajakna temmumaelo. Pakkalpunisa manamu. Naia muposalewek , tarono ricasakeng janci, ripawekkekeng adek, riraiang abeasang. Tepokpi aju na ripasili, puppupi pamolang , peddepi api e kisappa puang ri laimmu . Mupammanariwi anakmu eppomu jancitta. Kipammanariang toisa anakkeng eppokeng jancitta, kipaolaowi tellik,- tanro al." 47

PNRI

Makkedai oputta Tenrilallo, "O, to Aji Pammana! Jajinitu ri elomu . Tongenni ri nawa-nawammu . Naturungiak pammas Dewata. Nae taroni uassuro tampaiakko Adekna Liwu, napada mngkalingai akkulu adangetta." Riassuro tampaiwi Matowa ri Liwu riaseng e" Tosagena, Paddanreng ri Liwu riaseng e Toappmanu. Pada engkani Matowa, Paddanreng. Makkedai aputta Tomaupek e, "lana kutampaiakko Matawo enrenge iko Paddanrenge. la pawelainna puatta siaseng e tanana, iana nengka mai e to Aji Pammana. Iak nassiturusi Pammana ri manaku ri puatta siaseng e tanana. Aga utarimaniro dcng natanrrang engak tomatoakku ia silisek. Naianaro uloreng muengkalinga iko silisek. Napasakengak janci to Aji Pammana, tepokpi aju *e na riselli. Napawekkekengak adek, naraiangak abasang. Puppupi pamolang , peddepi api e nasappa puang ri laiku . Napaolaiwi tellik tanro ale." Makkedai Matowa Liwu "Rennu mani mengkaikeng enrenge sau ininnawa, ri wettu engkana sajikku to Aji Pammana tuttung pelareng, enrenge appongerg madceng ri wija tomanurung. la mua upoada riko Matowa, pkkutoni palk rekko tpoi alliri puppui pamolang , peddei api ri tanana puatta ri Liwu? Laotokkengsa ri lau buluk mala api ri Pammana." Makkedai Matowa Topanennungi, "Naleng ikkeng mani malo sajing tuttung pelareng, nennung wija Tomanurung. Naleng ikopasi rkko teppettu mui welareng nakkaurusi puatta ri aja ri lau, ia pol ri Wawo Lonrong. Iakia ia puatta ri lau buluk dksa napopuang rajeng." Makkedai Matowa Liwu, "Mau ikkeng mai ri Liwu makkumuto, teppopuang muto rajeng. Aga na nasekna jancinna tana ri Liwu ri Pammana. Peddi api ri Pammana, laoi ri Liwu mala api. Peddi api ri Liwu, laoi ri Pammana mala api." Makkedai oputta Tenrilallo, "O, to Aji Pammana! Lana nassikadonni adanna Pammana Liwu. Jajini ri elomu . Tongenni ri nawa-nawammu . Iak makkuto. Naturungiak pammas Dewata. Sorono maddilau buluik, muita uleng mawajik, mutannga esso madceng, tappada elori e. Muassurona mai maddiaja buluk, 48

PNRI

narekko engkana esso mutanra. Tapada jokka-jokka, tanratta siporennu, sipotanra nawa-nawa ri madcng e. Takkua madduppa ri launa Sompek, ri abbanuang toriolo e, ri akkoburukenna neneku, Manurung ri Wawo Lonrong. Takku mallibu majjanci. Tapasabbiwi Dewata seua e. Uollii seajing pada-padakku e, muolli toi sio passajingenna tanamu, muewa e mattulu parajo teppettu, siwawa ri perri nyameng. Takkupa ri Wawo Lonrong mparui janci, messeri assituruseng." Nakadoini to Aji Pammana adanna oputta Tomaupek . Nasorona maddilau buluk to Aji Pammana. Na pitumpenni purana sita to Aji Pammana puatta Tenrilallo, naengkana esso madecng ri bilang kteng e. Nassurona Adek- poadai esso natanra . Nasuro Towawing silaong suro e Togiang. Nalaontona to Pammana pakkenna parung baruka ri Wawo Lonrong, Na tepuna baruka , parung . Nadapini esso natanra , nappada elori ata puang ri madcng e. Laoni Watampanuae Toapparwek dulungengi to Pammana duppaiwi oputta ri Liwu. Engkani Datu mallekkek dapureng. Na bolna mani tennatiwi. Nakkua ri launa Sompek ri patakkappo waramparang malebbina, ripakkenna parung. Nassurona paissengi manengi sajinna eppa , Arung ri Timurung, Datu ri Kawerang, Datu ri Bunn, Datu ri Baringeng. Nassuro tona to Aji Pammana paissengiwi passajingenna tana ri Pammana, tonawa mattulu parajo ri nyameng, tessisalangka lsso riperrik. Na dapini uleng madcng esso napotanra , tappani tana bangkalak to Aji Pammana. Tellung reppa lampna, tellung reppa sakkana, sipakka tuo tanrna. Nasra wenninna tudang ri baruka sipassajingeng. Na eppa tdong camara terru ritunu mattanruk kati. apada polna passajingenna tana , passajingenna Datu. apada potoanai toanana, mammessangtoha puang , ata . Na tellung esso duppa sawung, mappassmpek. Makkoniro akerranan Pammana, alebbirenne Datu. Nadapini esso bisakana na tpu kteng . Na ripattuppuna batu Datu mnrk ri tana bangkalak , ritanrrang janci pura onrona, abasang simmengenna tana . Watampanuae to Palinrungi pariwakkangi Datu natudang siolong Adekna. To Timurung tudang ri linro ri launa tana bangkalak e, 49

PNRI

to Baringenge tudang ri linro ri attanna tana bangkalak , Patampanua tudang ri linro ri ajanna tana bangkalak , to Aji Pammana tudang ri linro ri awanna tana bangkalak , Watampanuana Toapparwek ncajiang engi La Bucu massakkoangi ada e ri tana bangkalak e. Makkedai ada nassakkoang "e Watampanua, "Arengkalinga manekko matu passajingenna Datue, ri lau ri aja, ri attang ri awang, passeajingenna tana:e wali-wali, janci pura onrona Pammana ri puanna ri madcng , ri abasang simemngenna tana ." Makkedai Watampanua Toapparewek, "Prajaiwi saddammu Matowa, poada janci ri Datu, narengkalinga temmarengkalinga e, nakkeisseng tekkeisseng ." Makkedai Matowa Topanennungi mula napoada "e ri tana bangkalak , "O, W Mappaio! Naioakko langi, nasanrakko parti wi, nalingeko to Parampu-rampu, naturungio pammase Dewata, lo to Parampu-rampu, mumanai alebbirenna nnmu, musawekkengi addatung e" ri Pammana, mudongiri temmatippak i to Pammanamu, musalipuri temmadingingi to Pammanamu, puangno kiata, atanakeng mupuang, angollino kisawek, attampako kilao, assurona kipogauk i rekko natunrengi adek, angingno kiraung kaju, riao miri riakeng teppa, natunreng adek. Buluk-buluk mutettongi buluk-buluk kilewoio natunreng e adek, lompok-lompok mutettongi lompok-lompok kilewoio natunreng adek. Muwawai ri perri ri nyameng tomaegamu narekko natunrengi adek. Mulajerangi ri mawe ri mabela to Pammanamu, rekko natunrengi adek. Mutellengengi ri jak , muomporengi ri dcng e rekko natunrengi adek. Da tu tungkekko ri tanamu. Matinro tukku ulu ajo, Adekpa tedduko mupsedding. Iatopa jancitta, temmunrkekkeng ri buluk e temmunonnorekeng ri lompok e". Adekna tanamu tessiakkajek-kalekkeng ata e puang"e, tessijellokeng roppo-roppo. Iatopa jancitta, temmuokkoreng wiwe, temmuattalingtalingeng, temmutanreriang babba, temmuattampuk-tampukeng tomaegamu. Iatopa jancitta, temmugorokeng liang to Pammanamu, temmusobbuang babang. Tekkijmpangekko mallaleng. Datuo 50

PNRI

mudatu tungkek ri tanamu. Tenriwelongplongio ri addatummu. Muduppaiakeng ada muttamakeng. Mupassurekkeng ada massukeng. Iakia muassissengipi Adekmu. Naia bicara rilalenna Pammana, marennik mawessa, olona manengi Adek e. Iatopa jancitta, tessiala olokko Adekmu, tessiwlong-pelongio ri adek pura onro e. Nadek issemmu, dek pakkitammu ri abasang simemengenna tanamu pura najanciang kko. Engkana mua muisseng, temmuisseng dekna. Matinro mattukku aleo ri alebbiremmu. Naia mupoalebbireng eppa uangenna. Seuani riabbolakko, maduanna kilaoakko ruma, matellunna laokeng joa, iakia mupanrekeng, maeppana ripallakkaio, mabbul warekkik ri balanca e Naia mupoarajang pitui sumpampalamu. Seuani nannessaiwi kakada-kada ritempa timui duang rellak. Maduanna nasuroi Adek tennalao ri dosai patang rellak sisuku anakarung e, maradeka duang rellak sitali. Matellunna nannessaiwi kagau-gauk riala watangi seppulo rellakna, pada mui arung "e maradeka e. Malimanna nannessaiwi luka anu pura, rirappai angkanna naiwa e sipangulung. Maennenna nannessaiwi makka" isaliweng rirappai ia-ianna naewa "e sipangulung. Mapitunna naomporiwi nnau, rirappai gangkanna nawa sipangulung enreng nawa sipanguru sinawanawa. Iakia tennanr rappa anak-anak tengtettang susu enreng e temmappakka e ariwina ri sesena maradeka , ri saliwengi ata . Iatopa jancitta temmualang alemu ri treng arajammu. Utanrrappo mualai, utimpupo muannganga. Mau namanasu manasunitu. Kupsek-pesekekko bukunna, naddek ao matti muniate. Kupapi-papirekko napellaiao mumate. Ianaro mupoalebmat. Kupapi-papirekko napellaiao mumat. Ianaro mupoalebbireng e enrenge mupoarajang e ri adek pura onromu. Kiaddojaiakko ri esso ri wenni. Iatopa abiasang simemenge na tanamu eppatoi. Seuani rkko engka seua mplaiwi lumuna, maddara sakkalenna, maradeka e menrek-i pa tedonna, anakarung e mappadduroi. Maduanna poli wissana, agi-agi wissa pol natrio bu tana. Matellunna nakkajakko ri tappareng siseng sitaung. Maeppana 51

PNRI

nasapparekko pakkanreang ri alek ciceng sitaung. Naia amaradekangenna to Pammanamu natunreng e adek, eppatoi. Seuani muaddatui mui temmuangkauk datui. Maduanna mumana mua temmuappammanareng. Bettuanna dekmi mallekku padatuko, adektommi mupoatakkeng. Matellunna tenripakkeddek, lage tenripatang. Maeppana temmulawakeng mappada elo pada maradka. Namallaja-laja tangekna Pammana nassu, mallaja-laja nauttama. Ajena passui ajena pauttamai. Iatopa jancitta peddepi api , puppupi pamolang e, tepokpi alliri e kipatolaio ri addatummu, kiangil ri warisikmu. Naiapa naia datu maka palorong ngi welarenna, maka paddaung ngi raukkajunna. Iatopa jancitta, pettu sampeng polo sangila, tessianawanawa laingi puang ata , mau ri jawana jawa . Puang makkeda atakku ronna, ata makkeda puakku ronna. Puang lolongeng dceng sappai atanna, ata lolongeng decng sappai puanna. Iatopa jancitta, marebba sipatokkong Adekmu, mali siparappekko, malilu sipakaingekko, siala paingek, makkeda siateppereng. Makkeda mui Adek e namateppek Datu. Makkeda mutoi Datu namamteppek Adek-e Naia rekko sialiluakko Adekmu, siakkuling-kulingiko, na decppa gangkanna.. Iato napannessai akkepuangekki riko Datu, mualakkeng atongengekki. Mutartrrangekkeng asalamakkeng. Naia tanra amaradekangenna to Pammanamu eppai. Seuani temmulawai majjanci pada maradeka. Maduanna tenrilawai mappada elo cada maradeka. Matellunna tenriala manana. Maeppana tenriparugi ri angelli-ellinna, naiaki tennakksarongiko. Iatopa tanra angatangenna to Pammanamu, narkko engka perri nyamemmu naddara sakkalemmu, ritanriwi wakkena maradeka e. Rekko tdong napajaji patang rialak pangellinna Datu. Narkko tdong naelli ripasulleiangi pangellinna. Ritiroi wakkena anakarung , naiakia dkpa rilolongeng ri maradeka . Naia tdong napajaji "e anakarung e" sitaik naelliangi. Naia rekko tdong naelli ripasulleiammutoi pangellinna. Iatopa mungkalinga idik silisek, passajingenna Datue", kuatopa passajingenna Pammana, musabbitoi ia manenna 52

PNRI

ajjancingenna Pammana ri pura onro . Tessiakkedang wekkadua puang ata . Tessibalccoreng, tessiwelaiang janci ri gauk tongeng e. Datu tungkekko ri tanamu. Peddpi api , puppupi pamolang , tepokpi alliri na risullei. Pettu sampeng, polo sangila, tessiannawa-nawa laingeng ata e, mau ri jawana jawa . Puang makkeda atakku ronna, ata makkeda puakku ronna. Puang lolongeng dcng sappai atanna, ata lolongeng decng sappai puanna. Iatopa jancitta, muengkalinga idik silisek, tessiredduk tanengtaneng Datu Adekna, tessiattaneng-tanengeng. Rebb sipatokkong, mali siparappek, makkeda siateppereng, malilu sipakaingek, siala paingek, siakkuling-kulingeng, maingekpi na paggangkanna." Makkedatopi Matowae, "Iatopa musabbi iko silisek, tessitajeng alilung Datu Adekna, tessiwlong-plongeng, tessitettongeng olo, tessiredduk taneng-taneng, tessitianeng-tanengeng. Datu mplai janci masolongi atanna. Adek mpelai janci masolangi arajanna. Tessimulaiang gauk puang ata , tessipinrang abasang. Puang tegorokengi liu atanna. Ata tejmpangengi mallaleng puanna. Ianaro natettongi Watampanua janci pura onrona Pammana Datue. Napoasengi Watampanua alawang tennga. Datu malilu, Datu napakaingek. Adek malilu, Adek napakaingek." Naia cappunana jancinna Matowae Datu, makkedani Watampanua toapparewek, "Ampa lempui Datu, janci pura onronna tanamu mukadoang . Muwarekkengi temmalre, musingkeruk-i ri atimmu. Naioakko langi, nasanrakko pirtiwi, naturungio pammase Dewata, elo to Parampu-rampu, muaddaung muattakke, nannaungio to Pammanamu. Musakkarupek lettuk ri wija-wijammu. Mungkalinga toi matu janci angatangekku riko Datu, natunreng e adek, nattulekkeng janci. Iapa na maraddek arajang mutaroiang engak, uaddojaiakko perri nyamenna tanamu ri padang ri wanua. Ujagaiakko sumpampalamu ri boia ri padang, maelopo upakaingek ri alilummu, upassaile ri atakkalupammu ri janci pura onrona Pammana, temagelippo ripakaingek. Suatopi angatangekku ripasawekkeng Watampanua. Mak53

PNRI

kampareng tenripeppangak ri salassa e, makkeda tenrisumpalawak ri baruka e. Ripau tongeng-tongeng e, temrnalawengiak ada ri assiolommu Adekmu. Mupoarajangi enrenge mupoalampereng sungek-i. Napoatuongi tomaegamu enrenge napoasalamakengi. Urekkokekko tomawatammu, nasabak aseng mutaroiang ngak. Kuwaiakko tomadodommu, natabbutturiak*tomawatammu. Duadua uappedapireng riko, pettu e beccik, pole e pabbatang na rijeklok sala ri Adek e. Seuani anak pattolamu, maduanna eppo datu e. Tassissengipi tellu Adekmu na inappa ripateppai asalang. Naia ri saliwenna napettu baccik napolo pabbatang, najellok ia Pammana sala, salanisa. Apak massektu temmuwlong-plongi, temmutettongi olona ri sumpampalana pura najanciang ekko. Natanrereappo mualai. Naia rekko mate waramparang, ri munritoposa makkamase ri ata pura riakktupiang ri arajang e, enrenge ri ata tau decemmu. Rekkko minngerekko pakkalumu, iarega temmuajok Adekmu, tau pura riakketujuang e. Iatopa rkko nasorongi pisona Pammana ri sumpampalana pura najanciang ekko, nengka massolok iarega maloa, kasiwiakkutopi jagaiakko ri massolokna iarega ri maluanna wegang. Iato rekkua engka to Pammana mupassala, narebba rakkina, ri sesna toripakkagauk-gauk iarega toribuampatang, sepuemi uwerekko, sepue utaroangengi, barak nasuropi adek. Iatopa rekko maddappai Pammana, kasiwiakkutopa tettongiwi, jagaiakko sitinaja nakenna e assipangulungeng, iarega assinawa-nawang. Naritaroang Pammana tuwuseng anak-anak tetettang epa susu ri sesena anak maradeka. Tennaripakennaito rappa maradeka , rkko mappakkani ariwina. Naripalaloto to Pammana palppangi seajinna nabakuriwi taddua pulo seddi tau woroan makkunrai, anak-anak tomatoa. iakia gangkannami ri baruka . Naia a t a deksa naripaleppang." Makkedasi Watampanuae ri Matowae, "Purano majjanci Matowa Datue ri adek pura onrona Pammana, nakadoi toni arajang e. Idik tosisa majjanci, nasabak onro e wali-wali. Engkaik mabbali onro maddojaiwi perii nyamenna Datu. Napoalamperi sungek i, napoatuangi tomaegana. Seua mua tomappammana tangurusiwi, Tessiala oloi, tessiajoi, tessiwelong-plongeng ri 54

PNRI

kasiwiatta. Malilu sipakaingek ri tongeng-tongeng . Tessitajeng alilukkik. Iko Matowa tellinrungi sala ri adek pura onro . Iak tesampo atongengeng ri arajang . Nigi-nigi tenrupai janci enreng tellik, puppuruk i sorokau temmappammana ri anakna ri eppona. Iakia tanidik Matowa sitellik. Onrota mua wali-wali sitellik." Napurana sitellik enreng majjanci Matowa, Datu, Watampanuae, Matowaesi na Watampanua makkeda, "Arengkalingako idik silisek, ri aja ri lau, ri attang ri awang, natarimani Datu" jancinna. Natanrr Pammana ri adek pura onrona Pammana. Nawarekkeng toni temmalre Datu assitellirenna ata puange." Purai kua, mangarukni Watampanua, makkedai, "Itai Datu, iak Watampanua Toapparewek, tomutaroi alebbireng, maddojaiakko arajammu ri boia ri padang. Pokasiwiangi perri nyamemmu mupoarajangi, napoatuongi tomaegamu. Nigi-nigi mplong-plongiko ri addatummu, ia muni kiwa sipappa alameng, silaong to Pammanamu." Napura mangaruk Watampanua, tettong tosisa mangaruk Matowa Topanennungi, makkedai anngarukna, "Itai Datu, iak Matowa Topanennungi, tonatiro e Pammana mparekkengi ada assiturusenna, tanrereang ngi janci pura onrona riko. Na niginigi malo gsarak-i janci pura natanrrang kko, ia muni kiewa sipappa alameng silaong to Pammanamu."

55

PNRI

WETTUNNA RIPEPPENG ARUNG PALAKKA RI KARAENGE RI GOWA Seppulo pitui taunna purana ribeta Pasempe, na ripatettong ri Karaenge ri Gowa sullwatang ri Bone Tobala, Tenripakalaingi aseng ri anakna. Tosenngeng Arung Matowa ri Wajo, La Tenribali Datu ri Soppeng Riaja. Na tobalana situru Arung Pitu, kuae to Bone lao ri Mampu mirai Datu ri Soppeng passajingi tana e ri Bone tana e ri Soppeng. Rampangi dcng, matettongiwi Dewata seua e. Na situru Datue ri Soppeng Arung Bila, Amanna We Dimang ceppai. Iatona maceppai ri makkedanna Datu ri Mario ri Datue ri Soppeng, "Taceppai Puang, to Bone. Iakpasa saleppangengik parajo dua kakau, Arung Bila. Apak sappo wekka duamui Arung Bila Arung Palakka, aga nanguru aseng mua." Lelesi pau-pau e. lana e surek poada-ada ngi situdangenna Puammeng ri Soppeng, Arunge Tobala, Arung Pitu, kua to Bone ri Attapang. Makkedai Tobala ri Arung ri Mampu, mejiang engi Datue ri Soppeng, "la mai kulaoang ri anakku Puang, Datu ri Soppeng, ada assiturusemmeng si Bone. Malokkeng passajingi tama e ri Bone ri Soppeng, simpungeng temmalri, pasiatting limai, pattonra olai, pakkajoangi, pappangerek angka. uttui Bone Soppeng, naduppai bessi kaliawoi Karaenge ri Gowa. Na jak nauru, na dcng maduai." Makkedai Datu ri Soppeng ri Arung Bila, Amanna W Dimang, "Taceppai kaka to Bone!" Makkedai Arung Bila, "Nakko tennawelaiangmuik ada to Bone lettuk ri torimunritta, taroi taceppa. Apak dekpasia apaullnna tanamu ia mplaiengi ulu ada Karaenge, apak dekpa ckkana Karaenge ri Gowa ri tana ri Soppeng." Makkedai Petta ri Mampu, ncajiang engi Datu ri Soppeng, "Ajak murakka-rakka, La Tenribali ceppai Tobala. Apak Mampu kng Arung Bila tennaull parola adanna anrimmu, maleng iapasisa Soppeng." 56

PNRI

Makkedai Datue ri Soppeng. "Rkkua Puang, massajingmui Arumpone Datu ri Soppeng, tana e ri Bone tana e ri Soppeng." Makkedai Petta ri Mampu, "Uissengmua. Iamua nengka adakku, apak tana malemmeknasa Bone. Tosiwela-welaianna ulu ada janci Karaenge to Bone. Na dkpasa na riwelaiang ulu ada Soppeng ri Karaenge. Dektopa na riputtamai adek tania adekna tama ri Soppeng angkanna Petta Puang Risamang. Na ia kennng mattellumpoccona, mallamumpatunna ri Timurung Petta mpakkang kko, na dk pakkamparenna Gowa ri tana ri Soppeng apak nassekiwi adekna tanata. Na madecngmua matti nakko mitai dceng Bone, mengka paringeranna ri ada pura ." Makkedai Tobala, rung Tibojong, Arung Ujung, Arung Tanete, 'Tana ritu natettongi Dewata suae, rekkua matti Puang tatimangi lao limanna Karaenge, na tau tongeng tana e ri Bone Soppeng, tennainngerenni naw^laiwi akkuluadangemmeng, ceppammeng ri Attapang, ajak na engka mompo ri mata jarung wijawijanna Bne enreng to Bone." Makkedai Arung Bila, manna Daeng Mabela, "Engkalingani adakku, Tobala, ikoto to Bone, iana nawarekkeng temmalre tana ri Soppeng akkuluadangetta. Tappadaelori to Bone taceppa ri Attapang, masabbi Dewata seua, taewai Karaenge. Tasisappareng deceng. Narkko nawerengik timang engi lao limanna Karaenge, na tau tongeng to Bone to Soppenge, dek ri awa dek ri wawo. Massajing senrajaik, tessiparolaik. Pada Dewata poataik. Pada joppa pada so, pada onro tudang. Tessitangik ri ajaretta, tessibawempawengik, tessiangoa akkeanungik, tessiredduk taneng-tanengik, tessiattaneng-tanengik. Tessiputtamangik adek, pada poadek adetta, pada ltei petautta malempu majjekko. Tessitajeng alilungik, tessibicara macekoik, sisappareng akkeanungik, sipapole onrong akkeanungik. Na Bone malilu, macinnaiwi, mangoaiwi akkeanunna Soppeng, Bone pakaingek-i alena. Soppeng malilu, macinnaiwi, mangoaiwi akkeanunna Bone, Soppeng pakingek-i alena. Nigi-nigi tea pakaingek-i alena, ia riserrimparowo ri Dewat. Makkedatpi Matinroe ri Datunna, "Dua matti passarangi 57

PNRI

asseajingenna Bone Soppeng. Seuani rkko nawerengi apasaureng Dewata Bone Soppeng, na tau tongenna tana e dua e. Na mau na paullena, na dek paringerenna Bone ri ulu adatta. Na iamami napogauk Bone teppaolaiengi adek ri tanana Soppeng, kua puttamaingi tania mmnna ri puang riolona, nssarang assajingetta, tanianatu Soppeng naita natettongi Dewata sua. Maduanna narkko tettaullna patokkongi aleta. Na iamani napoatuo tanata ri Soppeng massarang e asseajingetta, dek assisesseretta. Na Dewatae passarangik, na ia napoadcngeng tanata." Nakadoini Tobala, Arung Pitue kuaetopa to Bone. Siceppani Arung Bila Tobala ri Attapang. lana ceppana Bone Soppeng ri aseng e Pncara Lopi ri Attapang. Ripallesi pau-pau . Purai sempajang loro Petta ri Soppeng Matinro ri Datunna, tarakkani lao urai ri Soppeng. Na tellumpenni ri laleng e na lettuk ri Soppeng. Naia polna ri Attapang Matinro ri Datunna, situdangenni Arung Pangpak-, Arung Padanreng, Watanglipu, Pabbicara, Tana Sitolo. Lili engka ppa ri atteangi tabbessik. Makkedai Arung Bila, Amanna W Dimang, "Pkkuni nawanawatta idik torilaleng Soppeng, ikoto Tau Tongeng, Watanglipu. Engkai Tobala silaeng Arung Piut, kua to Bone lao ri Mampu merai Datu ri Soppeng passajingi tana ri Bone tana e ri Soppeng. Narampangi dceng, natettongi Dewata sua, pappangerek gangka uttui, pakkajoangi, taduppai bessi kaliawoi Mangkasa. Na jak tauru, deceng tadui, kiceppai?" Makkedai Arung Pangpak-, Arung Paddanrenge, Watanglipu, Pabbicara, Tau Tongeng, "Tennae na lao mai ri Soppeng Bone mewai ada Soppeng, engka adanna Soppeng. Apak dkpa apaullnna Soppeng ia riolo mplaiangi ulu ada Karaeng, apak dkpa ckkana Karaeng ri tana ri Soppeng. Dktopa naputtamaiwi adek tamia adekna tanata, lettuk tonna riolo ri Petta ri Soppeng. Naia to Bone topaull. Karaeng kennng nawelaiang taro ada, naleng idikmani madodong." Makkedasi Arung Bila, Amanna Dang Mabla, to Angke, "Rkkua palk mawlaiangik ada bone ri assituruseng nawawa Tobala ri Attapang, tanianatu Soppeng naita natettongi Dewata 58

PNRI

swa, taniatona Soppeng riserrimparowo ri Dewata." Makkedasi Tau Tongenge", Arung Pangpak-, Arung Paddanreng , "Maburukni tu tana ri Soppeng, lama situruko Datu marakkarakka ceppai adanna Tobala. Apak muwelaiwitu ulu ada singkerruk ceppana Petta Puang Risamang, situdangenna Karaeng ri Gowa ri Mallogo. Tenribawempawenna Soppeng, tenriputtamainna adek tania adekna, adek mmenna Puang Riolota nawarui Puatta Ponglipu. Apak ia maserro kiatauk pappasenna Petta Matinrori Tanana, makkedanna dek ompo-ompona wijanna Arung Mangkau, iae riolo moleiangi ulu ada janci padanna arung. Naia to Bone tennawlaiangpotu janci ri silapi , ri dua lapi pasi. Ianatu mpelaiangko ulu ada ri tellu lapi , ri patang lapi e. Ala kugi mtauk ri Dewata tomauatang." Makkedai amaurna Baba , "Malomo muatu gaukenna tau tongeng mplai ulu ada. Riabbowongeng muatu kaliawo na bessi tappi pasoreng, na tomassola-sola." Makkedai Tau Tongenge, "Aga mabbowong kaliawo, aga massarang ulunna salangkanna. Aga massola-sola, aga napattuju Dewata bessi ri arona. Maburuknitu Soppeng." lana bungek nreppak engi Soppeng, naburuk-i Tobala, ritimpakenna duni ri Bone, nariasengeng dcng, naselluk muttama, Nawlaini ulu adanna jancinna ri Karaeng. Tennasituru Pangepak , Paddanreng, Watanglipu, Pabbicarae, Datu ri Soppeng mpelaiwi ulu adanna ri Karaeng ri Gowa. Tenriputtamainna adek tania adekna ri puang riolona. Naia lao natonangi Datu ri Soppeng ada assiturusenna to Bone, passamajana ridceng e, nawawa e Tobala ri Attapang. Ianaro paddisaliwengi alna ritaro Pangpak, Paddanreng, Watanglipu, Pabbicara, apak dk lessoreng kalna Matinrori Datunna napogauk-i. la paissenna Karaeng ri Gowa, laona mua lolang-lolang Datu ri Soppeng sita ncajiang ngi. Tennapakkeda to Soppeng , tennapaissengi Soppeng, nengka Tobala silaong Arung Pitu silaong to Bone lao ri Mampu mrai Datu ri Soppeng passajingi tana ri Bone tana ri Soppeng. Ianaro pataddakka-rakkai Karaeng teri Lamuru, apak maloi pakaingek-i Soppeng tonrongi 59

PNRI

Tobala. Engkani surona Bone lao ri Datu ri Soppeng, makkeda, "Engkani Karaeng ri Gowa ri Lamuru. Talaona taduppaiwi. Pitumpenni mani napuppu bila-bila naterrang Bone. "Nakku ri Matangu napuppu bila-bila nasingkeruk . Apa nadapini tanra essona, laoni to Soppeng ri Lamuru, lettuk ri Luppereconga, matu alna ri attanna Wawowai patettongi Bakk. Tessau tekko topa ri wettu loro , engkani surona Karaeng lao makkeda, "O, Arung Bila! Io mua kupasawek, narngkalinga Datu ri Soppeng, kua to Soppeng . la nasuroangak Karaeng, soroko ri wanuammu, muanri inanre madecmmu, muinungi ua madcmmu. Na lojokpa manrio muaddara, Dewatapa malai tarona mumat, mutettong ri bocco-bocco , apak dek assisalangetta. Uola tollariwi Tobala, apak lariang mui babba Tobala. Utikkeppi upajaiwi." Makkedai Arung Bila, amanna W Dimang, "la makkedanna Karae'nge dk assisalangenna Soppeng Gowa, makkedai ia mua nengka Soppeng, Suro, lao tettong ri pattna tanana. Makkuniro assajingenna tanameng narkko engka kua ', silaokkik baliwi sajimmeng, angkanna mallamumpatummeng ri Timurung." Mapellanisa Datu ri Soppeng. Makkedanisa Matinro ri Datunna, "Soroko, Suro! Makkuniro assajingekku Bone." Rewekni suro papol basai ada risuroang ngi. Makkedai Karaeng, "Masolangi Soppeng. Ritimpakengi duni ri Bone, nariasengeng dcng, naselluk muttama. Temma itta toro nariwlaiang ada, apak temmtauk Dewata to Bone, risokkanni Soppeng." Mattebbakni Arung Bila ri arawng . Riwettani patappulo to Bila . Rialani ulunna La Panyanya. Dua mani tenriala batna Arung Bila. Nalwoni Karaeng to Bone to Soppeng . Na mappekna Karaeng. Nasossonna to Wajo teriwi Soppeng. Narwekna to Soppeng duppaiwi to Wajo nawai mattebbak. Naribuang to Soppeng, nanganro to Soppeng. Nawlaini Arung Bila Soppeng maranak. Tknisa ri Lettak We Dimang. Daeng Mabla Toangk 60

PNRI

lao alaunisa. Engka toi ncajiang ngi natinrosi Arung Apanang. Toangke nawelai toni Soppeng. Naalani alna to Bone. Na sitinrosi to Wajo Karaeng ri Gowa triwi Bone. Na riwettana Tbala. lana poaseng Bta ri Tbala. Sompa waranina Arung Palakka riaseng Tounruk. la napoada, "Pura musuta, Karaeng, teppura musuna to Wajo. Lao suno matu, kurimunripa marola." Na laosi Arung Palakka sitinro to Bone pakkedai to Soppeng, triwi Wajo. Na silaossi tomalessinna to Soppeng . Dk arung lao, mau bat dkto lao. Na sitaung purana riwetta Tbala, manyompa warani Arung Palakka. Natriwi Wajo to Bone to Soppeng. Nakku siduppa ri Sarasa to Bone to Soppeng. Nattebbakna, naribuang to Wajo. Na bta to Wajo lao ri Kera ri Mawoiwa. Nasuppenni Wajo to Bone to Soppeng. Na reweknasa ri wanuanna to Soppeng. Na lao suna to Bone. Nakkusi ri pallawangenna Paria Ladakka, ri awanna alekkaraja siduppa Mangkasa. Na tini lao ri Lisu to Bone. Nakkusi ri Lisu siduppa Karaeng, nattebbak. Na ripeppe to Bone na takkappek Arung Palakka. Ri ompo esso ri elk muttamani ri pisimpatu ri Maruala, ri launa Lisu, la mua tennapudu-pudu riala, apak to Tanete mpinrusengi gauk, mabbell perusengi, apak ia nangerang tennatakkalugai ulu ada lamumpatunna Datu ri Mario, riaseng e Lamakkateru, Karaeng Enjng pattellarenna. Karaeng ri Tanete riaseng La Marnala, Daeng Lempa aseng ridangenna. Na tellumpenni Datu ri Mario ri Maruala ri laun Lisu, na takko alippuangeng, tengkiling ri lsang esso . Pusani nawanawanna rangenna mitai kutosa toawasungeng. Engkani surona Pabbicara ri Tanet lao pauttamangi berek, lao makkeda, "Tawelaiwi wenni ewe Maruala. Atammu to Palludda muoia, naia paleppekko, paitaio laleng. Apak ia temmualleppek wenni ewe mpelaiwi Maruala, dkma alepperetta baja, apak takkappo manenni rangenna Karaeng tanrapi ri Lisu. Dkna tenrikappilikta baja." Apa labui esso e, turunni ureng riwu . Nawelaini Maruala Datu ri Mario. To Palludda p.aleppek-i ri wenni . la mua natuo 61

PNRI

Datile ri Mario sipoajjoareng, to Tamete mabbell perusengi, palaolingengi inar ri laleng ri lwona. Pappai baja e, kuni ri Uae Pelleng. Makkedani anaurna Babae ri Datile ri Mario, "Apperri-perrio tek ri Wumpungeng, kuonro kua majjallok, ajak muridapi, apak mawni bali ." Muttamani ri alek Arung Palakka riola tk' ri Wumpungeng. Ri coppoknani Sokkangeng Tedonge" riola tk ri Wumpungeng na nariwetta ri Ua Pelleng anaurena Baba, pitui ripasiwetta, seua pattaranakna. Na tellumpenni ri Kaddene Datu ri Mario, engkani surona Karaeng lao ri Soppeng, makkeda, "Muttamai ri Wumpungeng batena Datu ri Mario, Soppeng! Sappai mutikkengi muwawai ri Karaeng!" Makkedai Arung Wumpungeng ri Petta ri Mario, "Madecssanik, Puang, lao tettong ri tana to Berru, na masagena atammu makkeda tanakko ri Wumpungeng!" Laoni Petta tettong ri wawona Liang Titti. Ritampaini Arung Wumpungeng nok ri Soppeng sita surona Karaeng Makkedai surona Gowa, "Engkairo manaik Arung Palakka ri Wumpungeng?" Makedai surona Arung Wumpungeng, "Dek-i sar manaik Arung Palakka ri Wumpungeng." Makkedai surona Gowa, "Pajaneng muttamai ri Wumpungeng malleppekna ri wenni e ri Marnala. la mua tennaridapi, engkana sajing anakarunna mappawettang alna, pattaranaknato seua ku ri Uae Pelleng." Makkedasi Arung Wumpungeng, "la tekkiassakkareng lalenna naolai." Makkedai suroma Gowa, "Nakeni laona, Arung Wumpungeng?" Makkedani, "Tekkisseng laona, tekkiolai. Gattareng mua nasalinring lao alau." Makkedani surona Gowa, "Akkeda tanangi ala engka e ri Wumpungeng!" Makkedani Arung Wumpungeng, "Kiakkeda tanangi ala engka "e Arung Palakka ri tana & ri Wumpungeng ia esso w, 62

PNRI

tekkissenna nakko bajapi, sangadigi." Rewekni surona Gowa papol basai risuroang engi. la purana lari sala Datu ri Mario, dkna nallak-i Mario, Soppeng. Kua mani ri Wumpungeng monro. Wennipa nallappak. Narang lao alau ri Bone. Ianaro nataneng ajuara ri tana e ri Wumpungeng Datu ri Mario, nassamaja tedong. Nasitana eppa: Datu ri Mario, Datu ri Citta, Arung Apanang, Arung Bila, ri Ponna Cuce, ri launa Pol Lolo. Naia nakkulu adangi najjancingi tessisalangka lsso e". Na sisompereng lao ri Jawa, apak dekna atuonna ia eppa w, nakko ridapii ri Karaeng. Laoni sita ri Soppeng Petta Datu ri Mario. Makkedani Arung Palakka ri Petta ri Soppeng, "la engkaku, Puang, dkna onroku ri Tana Ugi. Apak dekna to Bone mattettek, dk tona lo mwa. Nasemmani alna malo uallapang. Malo manikeng tawrng ulawenna Soppeng kisomperengi ri Jawa. Idik to Soppeng sappa dcng." Makkedai Matinro ri Datunna, "Inaga sajimmu musilaoiig^ng padammu to Soppeng?" Makkedai Datu ri Mario, "Kakauk Arung Apanang, anaurku Arung Bila, ipaku Datu ri Citta. Apak ia kakaku amanna W Dimang mnrknisa ri Lttak. Kuniro ri Lttak tekkulnasa sita". Nalani Datu ri Mario logo ulaweng lollong pattampu, cbbak ulaweng lollong pattampu, umpa skati , ulrempulaweng . Naia toni perru tdompulaweng . Sratu katinna ulawenna Soppeng Riaja naia Arung Palakka natiwi lao ri Jawa. Makkedai Matinro ri Datunna ri Datu ri Mario, 'Tat ulaweng kamo, Petta mupatu ronna riaseng La Pawiseang mpinrusengi roa-roa accul-culng Petta riaseng La Pasampoi." Makkedai Arung Palakka ri Petta ri Soppeng, "Iato upoada, Puang, dk ulaweng torilau kuwawa, apak manippekni naia Mangkasa . Ulawenna mani Mario uala dua pulo katinna." Wenni paimenna laoni alau Arung Palakka. Wenni paimenna engka tonisa Arung Apanang, Datu ri Citta, Arung Bila sita Petta ri Soppeng. Makkedani Daeng Mabela ri Petta ri Soppeng, "Tennaullna 63

PNRI

sratu to Soopeng Riaja usilaongeng, Puang. Magasatu nasilaongeng kakata lao ri Lttak." Makkedai. Daeng Mabela, "la kakauk W Dimang kui ri Mampu kutaro, Puang, Apak engka toi kakata ncajiang ngak makkunrai . Makkedani Petta ri Soppeng ri Arung Bila, "Mau tattumpuk rupammu ri wirinna langi e, ajak muassarang Datu ri Mario. Ajakto murwek ri Tana Ugi nakko dkpa mulolongeng maka mwa ngi Karaeng ri Gowa." Apa pada malani ulaweng. Nawlai wennini Soppeng Arung Bila, Arung Apanang, Datu ri Citta. Na pulo wenni laona Arung Bila, Arung Apanang, Datu ri Citta nawlainna Soppeng, nengkana Karaenge ri Gowa triwi Soppeng madduppang to Wajo e sappai tomwana to Soppeng . Nanganro to Soppeng . Naia Petta ri Soppeng maddeppungenni maranak mallaibini ri Lamangil kua topa lisekna Lamangil. Aga naissenni Arung Berru Rilau, ada Ugi, malo riwetta ulunna Petta ri Soppeng ri salassana. Mapperri-perrini Arung Berru Rilau lao tudang ri sapana . Engka eppa datu bettak nasilaongeng. Makkedai Karaeng, "Taroi tawetta Datue ri Soppeng." Makkedai Karaeng Karunrung, 'Turani tatarima tanro alna Datu ri Soppeng. Nengkatona Arung Berru tudang ri ponna addn." Makkedai Karaeng Katapang, "Tammusu!" Makkedai Karaeng Karunrung, "Tennakadoipi rilaling ." Riwanni ada to Soppeng. Nakadoiwi riwawa su. Inappani sossong Karaenge silaong to Wajo triwi Bone. Nanganro to Bone. Na sitinrok to Bone, to Wajo, Karaeng sossongiwi Arung Palakka ri Pallette. Naluttu Arung Palakka lao ri Butung. Na riwetta Tocinnong, Tosina. Na rirappa Anrong Karaeng ripasirappa anakna riaseng W Lelli, Daoke aseng ri anakna. la mua tennaridapi Arung Palakka ri to Bone, ri to Wajo, puruna maneng tonang ri lopi na takkappo to Wajo. Ianaro nassamaja tdong sratu tdong camara, natettongi Awona Sangka kua ri Pallette, rkko tuo tigerok i narwek. 64

PNRI

Transkripsi PAPPASENNA ARUNG BILA Makkedai pappasenna Arung Bila ri anakna ri asenng Lawaniaga toakateni asengri anakna, "Iapa tau rappe ri arung mangkau maraja pakkatutu namatanr saleweng, teppa salanngi nawa-nawa ri esso ri wenni, sapparenngi adecngenna Datu enrenng miritaiwi gaukna paccenangennge." Aja mutaroi napanre marnata datue. Narekko napanre mamatai datu pangajariwi, kotai ri pangajari, sipaingekno padammu torilaleng Soppeng enrenng tomabbicara , pangajarisi parimeng. Nakko napogau mui riunoi. Matpi naissenngi datu e. Mututuiwi sio alebbiremmu ranranng apakde silainngeng napolei decennge kumui ri Puatta. Aja punra-purasio musappa dcng ri saliwenna tanamu enrenng topa ri datu . Tania ritu riaseng dcng, rkko tekkuai ri tanata. Naita i Datu ri Soppeng, dcngiwi, alitutuiwi aneng arajanna Datu , rituna tunaiwi matti ri padanna arung mangkau. Idi ata poabusungeng toi nakko tapasaro i arajanna puatta. Ajakto mupaccnngi mabusunngai matti, mauni na datu muna. Tana matti ri Soppeng na busungi. Nakko napaloiwi gau toriolota atutuiwi sio datu , mullaritoi. Ajakto na d pangulu jawa mabbenni ri salassa e, temmanipe mate makkajolekengngenngi Datu , natanrapi to Soppng . Rekko engka rukka ri laleng mpola muitaiwi gaukna Datu . Rkko mosonge gauwi tau e maponco sunge i. Narekko mosonge ada-adai, mannawoi. Narekko maggau bawanngi, puppui to rimunrinna. Ajakto mumatau pakainge i Datu pepangi. Na engka ritu tettuna apa tenngade pura-puraisa, ri lawang ri elona e Datu , Ripeppannge ada-ada ri tennga tau. Tudang manuk-manuk apo mupaitai wi, muakkkeda laturip-perussanngi. Muliatutuito i warang mparanna Datu . Apaddurupang ritu warang mparang ri Soppeng. Seuwani: waramparanna Soppeng, baka, Datu . Ianaritu muisseng ikomaneng pakapa, padanrenng", pabbicara , ia ritu warangmparanna, tellui Datu , anrebicara . Polena musuna, 65

PNRI

bakae enrenngetopa napatudang lolona baka e, kuae panrosannge, ia tona ritu panrosannge ri jereitoisa, pangepae, padenrennge, pabbicara e. Natironi sia Datu , sijerai toisa pangepa e, padenrennge, pabbicara , natinroni sia Datu sijere. la waramparanna muttama e riso enrenngetopa Datu ri Soppeng, apungtasiwalumpangmu Datu , dtu tau lebbi ri saliwenna Datu , sangadinna ana rijajianna pangepa e mua, napadarenijg. Naia ritu to rilaleng Soppeng , naewa sipolakkai sipowawine datu e ri Soppeng, iana ritu Datu e ri Ujung, Datu ri Botto, masao lopie Soppeng Rilau, malangkanae, Datu e ridua latte e, rilalalng gara. Naia ritu tauwe sekkua ro, tassi are annga ritu, pada tudang mutoi ritu ri bolana Datu ri Soppeng." Iato upoadakko, anapura-pura muakka e ri saliweng anging, tanamu ajakto mutingarangi, duang rupa, datu ri Soppeng, sangadinna deko natea iyo, apa ia ritu nariasenna teae. dekko tenna sappai atongetongetta, tennadampenganngi asalatta, nasilasai e, napari addampengannga asalatta. Tataroanngi anunna datu e na lao, atakto mumacinnai ati tennapinramuko. Adekmu manae, apaia asala tapowa mate. Eppai, seuwani pau tammae bali, maduanna lae jajareng, metelunna macinnaiyenngi akkarungenna datu e, kira-kirai mappana mponoenngi padapadanna, natania atongengenna.

66

PNRI

Transkripsi MAKKEDAI PUANG LIPUE RI ARDNG BILA Si B AWA PAPPABALINNA NAPPA MAPPASENG TOIPARIMENG Makkeda i Puang Lipu e, "O, Arung Bila angkau tettonginna arajarig na welaiye, pencajiyangenngi tongina kuita i nusanra saleo, sapparannga addeppengekku selalaong tana ri Soppeng. Aga kuwellallauwi nappanejungeng bare puang seuae. Nawa-nawa makkuammu, lattu ri torimunrimmu, natoli munrikkuasa. Tapada pasenngi torimunritta, nasisapparang dceng, na siaddampengeng pulana ri gau apasalanna. Aja na kira-kirai arajuku temmacinnaiye jujung matanekku. Makkedai Arung Bila, "Dekna kua rennukku Puang mengkalinga i ada pammasmu kusompawali." Puang kupanr i ri ulukku naia muasi na cukku poada onro appasalaki ku onro i ata . Onro asalangna onro i. Puannge onrong paddampengang na onroi ikkeng ata : Na ia mua puang killau-llau. Engka bangi matti sala to rimunrikku. Nasala adapi tagerakna ia uwellau. Tenri pasue rarana ie rimakkedammu puang arajakku temuacinnai ianaritu lalengmpali alammu macinnaenngi arajanna datu e ri Soppeng." Makkedani Petta Puang Lipu , "la mmenna ritu kupari lalengngada makkda 'Tasi addampengen pulana ri gau apasalatta'. Makkeda topi Petta Puang Lipu , "la ritu Arung Bila muellallaunna tenri passu rarana to rimunrimmu ia wegannatu nappasengi Petta Matinro ri tanana. Makkeda, "Kammeng matti to rimunrikku apasanna nadapii tagerona muewa manguru nn. Aja pura-pura mupassui rarana. Tau kua ritu ia kua tau tennare bessi to lino naballalona palengeng palekna Arung Bila. Makkedai ianatu Puang usampawali kupanr ri ulukku usingkeruk temmalere i iaweganna ritu ri nawa-nawaku kupasossorangngi to rimunrikku. Makkeda musi paimeng Puang Lipu e, "O, Arung Bila ia mpelaiadanna ia temmita decng lattu ri tomunrinna apa lette 67

PNRI

musi paimeng palenna Arung Bila." Makkedai Opue, "Sisengngi makkeda wekkadua wekka tellua Puang adakku iyyokena Puang makkeda kua nanalengi appaseng tapoata e tapasengettoi to rimunritta. Makkeda topi Puatta, Puang Lipu , " 0 , Arung Bila narkko mallao teka ri padammu tau mulori pasisalai gaukmu mani pepping lisekna salassa kusuro enrengngia anu ri alku. Muinappa mita i temmadcnng. Upasengattoi to rimunrikku. Makkeda i Arung Bila, "Dena uwisseng pammasellele ri wawoi wi Puang ada tapoadanngennga Batara mani ri wawona." Makkeda topi Arung Bila, "Pappasenna ri anakna, dko tennablaiko ada to rimunrinna Datu ." Aja mucarinnaianngi ininnawa madeceng muatutuanngi ade marajana. Sorro-sorroatoi mase Datu e ri lilie apa bessinna mupatu taue marola, sangadinna lilipura mewai Soppeng natingarai Bakae. Napaoloiwi ewangeng naia ri tuppua. Dettongka maelo bawang mpawanngi pakaingei Datu e. Engkatu utaro adangenna tonampungennge ianaritu Puanna Soppeng Riaja, Soppeng Rilau. Sisalana Petta mabbelua e Puatta Puang Lipu e". Nangkato awimpungennge . kuakkeda, "Agamulaoang mai miyasi Umpungeng." Makkeda"i Arung Umpungeng, "Ianamai kiengka maraja i paddennuangken ri Soppeng Riaja teakken silaonganngi tosalae." Makkedani Arung Bila, "O, Umpungeng iapasi umai ada lattu ri paru ." Makkedani Arung Umpungeng, "Kupaseng nennung botto ulukku, palekkajeu kupassu paruku alannawa-nawa temmadecengngenngi Puang Lipu ." Makkedasi paimeng Arung Bila, "Kupakkuling muni matu ada Umpungeng." Temmusalangka lessoga matti Puang Lipu e. Temmuluppe maceko aga apa ia kusaleweng. Kuatoi sia laleng pura na ola e Petta Matinroe. Ri asseleng. Apa to Soppeng ri lauku, pesewalinnasa ala tekku atepperiekko ri adatongemmu. Makkeda i Umpungeng, "Kupattongeng ritu tikkekmu, nae engkalingani matu adakku dekko ada belleperu upoadakko, aja nangka nacekkengi beppaja to rimunrikku. Mabbissa pinceng, mabbuluga sia. Itello na lemmang buluto rimunrikku nawa68

PNRI

nawa majaenngi Puang Lipu ". Apa mnrkni Arung Bila poadanngi Puang Lipu e adanna toawumpungennge. Makkeda Puang Lipu peada-adai wi, apa to Soppeng Rilautu. Makkedani Arung Bila, "Pura uwalinga ada lattu ri peruna enrenng tonro alena. Makkedasi Puatta Puang Lipue, "O, Arung Bila ri ikomua silaong pabbicara kuposulleama riperi tana e." Makkedai Arung Bila komemenniro ade angatangemmeng ri Soppeng. Ripalelesi pau-pau . Naia asaurenna laoni ri Galung na inappa mappanguju lao ri Bone. Nakona ri Lau Walenna nari assuro parewe ri Puang Lipu e. Makkedanna rewemai ri wanuanna. Napoanu i anunna kipada-poada i akkeanumeng. Makkeda i mabbeluwa e ia lao nabessi pasuka, bessi topasia parewekang, Naoni alau ri Bone naewani ada Arumpone mabbeluwa e maelo risilaongang teriwi Soppeng. Natei Arumpone, nakko muna lao alena mewa i ada padanna arung. Nade maelo silaonganngi narewe muna paimeng. Nakkomunisa rilau salo. Nassuro tampai wi tauntongengtongennge topacalepa. Aga menrei tau tongeng-tongennge pasitiwii Datue. Makkedai tau tongettongenng , "Engkai surona mabbelua maelo usita." Makkeda i Puang Lipu e, "Madecekko situdangengsi Soppeng, musiturupa muinappa llao." Napasitudengenni to Soppeng e situruni to soppeng e. Laoni tau tongettongennge, lattukni Rilausalo. Sitani mabbelua. Makkedani belua e ia utampaiyakko uddaneka ritana ri Soppeng kutorisajikku naiaritu akkarungennge Soppeng Rilaue enrennge Soppeng Riajannge ianaritu utanroa ale, upasengengngi to rimunrikku alannawa-nawaenngi. Purai napoada mabbeluae nrewe ritau tongeng-tongennge poada-adai ripuang Lipue ada napoadae mabbelue. Makkedai Puang Lipue, "Madeceng lao ri duppai masiga to tudang sisop ribarukae. Napole to Soppennge nabali wi mabbeluwa e. Makkeda i Mabbelua e, "O, tau tongeng ikona matu poadaada i ada lattu ri perukunaikopa poada i ri Puang Lipue enrennge ri tau tongettongennge iana upoadakko iatakku lamaiye udakkina ritanata enrennge riseajikku. Ualisani riuae, temuli gau llaloe. Nawa-nawa temmadecennge. Naia akkarunnge ri Soppeng ianaritu 69

PNRI

natanroang ale aja nangka naccekkengi beppaja torimunrkku mabbasa pinceng masse riparowo lattu ritorimunrikku alanawanawaeringi akkarungennge ri Soppeng. Lattukni ri Soppeng, Mabbelua e situdangeng ri Soppeng ribarukae engkatoi Puang Lipue. Makkedani Mabbeluae iko na tau tongeng-tongeng poadaij ada kupoadaekko. Makkedani tau tongettongennge temmabusung puang dekko ia poada 1. Aga na iamu na poadai. Makkani Mabbetua e, "Iangka kumaiye ualisunni ri uae temuli gau pura lalo e, nawa-nawa temmadecennge na ia akkarungennge ri Soppeng ianaritu utanroan ale ri attenni limanna petta Mabbelua e ri Petta Puang Lipue. Makkeda ni Puatta Puang Lipue, "Upossangadiwi sia rekko si lorongengnga pada wijatta sikadoni Puang Lipue Mabbelua . " Makkedani Puang Lipue, "Madeceng manisa uaseng mamuriwi si tudangetta naelona Dewata e." Naia uaseng deceng rekko malamung mpatui, nape esseri pulanai tanro adata naelona topa to Soppennge. Nakko napuji wi adakku. Kado manenni to Soppengnge enrennge Mabbelua e. Malamumpatu ni Puang Lipue, Mabbelua Makkedani Puang Lipue, "la pelai adanna, ia naotongeng baru e, temmita deceng lattu ri torimunrinna. Purai malamumpatu Datue, makkedani Arung Bila, "Situdangekko ri tau tongennge, mewai ada si ajitta ia seliseng to Soppeng Rilaue." Kuengkalingai makkedai Arung Bila, "Esso laippa ga Puang kisiewa ada, ia muna ga esso ewe." Makkedani Puang Lipue, "Elomu mutau tongeng, bajapi apamawenn : ni." Pappai baja e situdangessi Soppeng torilaleng Soppennge ri barukae. Enkatoni Puang Lipue. Makkedani Arung Bila, "la nasuroakkeng Puang Lipue pekko aregi nawa-nawammu iko siliseng napaddi soliwenna. Alena Mabbeluae addatunnge ri Soppeng. Makkedai Datu ri Soppeng, "la nadapi e nawa-nawameng maseuwakeng ri Soppeng Riaja napuang lipuenna mparekkekeng ri jari deceng natiwikeng rimawe ri mabela." Makkedai tau tongennge, "Ianaga muassamaturusi samakkadoni to Soppeng Rilau . Makkedani Arung Bila, "Tekkadosa 70

PNRI

nawa-nawakku apa iakkenneng naduadatu sapparanngi deceng taara teppadanngi tauwe. Makkedai Datu ri Ujung silaon Datu ri Botto, "Ianaro kiaseng peppacingekeng angka maddisoppengna mabbelua e." Taronokeng makkeda lattu ri Beru kia lamumpatu. Makkedai Puang Lipu e, "Ianatu peessengekki taro ada lattu ri torimunritta, malamung mpatu e apa uwellau-elau wi ri Dewata ri tolinoe teppasarangekko adek mumana . Makkedai Datu ri Ujung, Datu e ri Boto iana ritu kopotanarerennu kiposau ininnawa. Kingkalingani matu ada lattu riperumeng. Nasabbi Dewata tolino. Iana riassa maturusi ikona mparekekeng rija rideceng mutiwikeng ri nawe ri mabela apa ia kitanroang ale tingarangekko. Duang rupa ala salangka lesso ekko ala macinna ingekko pattola malampe. Ulaweng matasa lattu ritorimungrimmeng natorimunrimmu rimennang, naia mpeiai adanna, mabbissa pinceng tennaccekkengi bbbaja to rimunrinna. Mabbulu gasing ittello e, na nalemmangbulu to rimunrinna temmita deceng lattu ri torimunrinna. Makkedai Datu ri Soppeng, "Enrekko muala i pinceng t a l l i t a , rekko manre mallimpo-limpo i ri salassa e." Rienrekna rala i jarawetta riasennge Lapaliwona. Napakkulimusi paimeng tanro alina to Soppeng Rilau e, malung mpatu musi paimeng. Makkedai Puang Lipue, "la mpeiai ada, ia naottongi batu e." Riakkani pincennge riappasang ri batu e. Makkedai to Soppeng Rilau e, "la mpeiai adenna, mokkotonisia ramu-ramuma pincennge." Apa mapusia batu e, taterei sia, naia sammenna ri engkalinga, samanna Tedong mangngo. Makkedani Puang Lipue, "Engka mennang masalesaleng innnawana, temma tinuluru taro adatta." Makkeda muni datu e, ri Ujung Datu e ri Botto, Arung Bila mua makkeda uwengkalinga tekkadoisia inennawakku. Apa iakkeneng naduwadatu sapparanngi deceng tanata. Teppada-pada tauwe. Makkedai Arung Bila, "Kuitu adakku naengka kuelo poada ri Datu , ia kuilla-illau koengka pasalang rimunrikku, naripatudang selise padakku to ri Soppeng." Natanngai tainappanna mate, nakko adek mpuno i, na iatopa kuellau-ellau ajae naripassu tirana. Makkedai Puang Lipu e, "Iawegannatu napasengengngek71

PNRI

ka Petta natinro e ri tanana. Ianaritu ri ella-ellau tejjalekkaenngi pappaseng to riolo e." Sitarima i ada e laoni Arung Bila silaong Datu e ri Botto, Datu e ri Ujung makkai jara wetta e, ri asennge Lapalioddang. Napasanngi ri Datu e. Makkedai ampe adanna nakutosiarammu-rammunna pincennge, namau sipi ulete ripale adeppasenna tongengjato. Lelisi pau-pau e. la purana makkua, makkedani Puang Lipu e, "Iapa upoadakko iko silise ana gana dapengsorosi mabbelua e, nakatuwo i monro e ri Soppeng." Makkedai tau tongennge, to pacalopa iamua anak muita, maka ri werenngi tellu lotte e. Engkaparo seratu ata ri bolana silaong galunna. Makkedani Petta Puang Lipu e, "Madecenno lao tau tongeng poadanngi Puang Lipu e. Rekko maelo i mala ina tudang pangembang ri Soppeng. Appamoasenngi Datu e moni ri wawona pangepa e. Laoni tau tongeng-tongenng makkeda e, "la nasuroangnga seajimmu, kuae pangepa , paddanrengnge, ia tellu latte e papperena daengea." Engkapa seratu ata ri bolana. la topa galunnge, ia naelona seajimmu muala muakkato wi mutudang pangepa. Makkeda topi seajimmu, "Uwasenngi ritu pangepa , Datu e mani ri wawona," iana pangepa mabbelua e, koni monro ri tellu latte e. Mabbelua e natudang pangepa ri Soppeng. Makkedai Arung Bila, "Engka paunna tau riolo e, ia nasennge tika ennenngi buangekna iana nawangengeng musu arung mangkau e, seuwani majjalukkai e petawu, maduanna riwilai anngeng ulu ada, matellunna riterie pada ngenngekna tenna ri birittaiye tau we. Maeppana, mpunoenngi rangeng-rangenna tau we natania asalang napoamatengeng. Malimanna, mpelongkoriennge tau decenna tau we, pangau ennge gau tekkua, padanna Arung Mangkau e. la naro sekkuwa e bara engkama matti kuwae. Ianaro maennennge, napada ungatopi toriolo e, makkeda topi to riolo e romperemmu ateka maraja e seuwa e ateka baiccu e na maega Makkeda topi to riolo e, "Naia perajaiye tana." Seuwa ni ada tongennge, maduanna, ampe madecennge. Matelunna, bicara malempu appaia ritu, gau madecennge. Bicara melenpu iana ritu mpawai pattaungennge. Maeppona, jonci tenrialupaiye, 72

PNRI

enrenng ulu ada tenriwelaiye. Malimonna, ade ri peri esseri . Maennenna, rapang masse e. Mapitunna, wari ri atutu iy. Maruana, ada seturu e ri laieng mpanua. Maserana tanngaa tessi sala e. Maseppulona, siakkasirisannge. Masepulo seuwana, tessimellekiannge inennawa ri sempanuana, enrenng riseajinna. Makkeda topi to riolo e, "Na ia to riolo e, parewa ri tana e. Eppa engkai wi. Seuwani, kenawa-nawa i. Maduanna Malempupi. Matelunna, waranipi. Mappana, sugipi. Na ia tanranna to menawa-nawa eppa toi. Metau i ri dewata . Maduanna, matau ri rigau appasiwalekenng e". Matelunna, matau pogau gau maja de pada-padanna. Mata pogau gau sala. Na ia atanrenna to malempu eppatoi. Seuwa ni melori " gau makkatutu. Maduanna, mlori e gau pattujung. Matellunna mlori gau madejeng. Mappana, melorienngi gau tongennge. Na ia tenranna to warani oppa toi. Seuwa ni matau we ri paddiolo. Maduanna, temmatau e ri paddimunri, Matelunna, temmatau mita bali. Naia tanranna to sugi "e eppa toi. Seuwani, tekkuranng nawa-nawa. Maduanna, tekkuranng balancana, rekko engka riparluangngi. Matelunna, masagena e risininna gaukna. Mappana, tekkurannge sininna pattujung. Makkedatopi Arung Bila, "Ajassa muabbara-barani rialae parewa ri tana e. tibara tau ritu malie pogau i, ponawa-nawai gaukna nawa-nawana to riolo e" parewa ri tana e." Na ia gau pattujunng, kui ripanr nawa-nawa e. Na ia gau madecenng kui ritomacca e. Na ia gauk maja kui ritobanngo . Na ia gau pasala e kui ritopusa e. Na ia appongenna ade iana ritu gau mappanni lasa e, nasitinaja. Na ia appongenna bicara e iana ritu gau silasa e, enrennge appasituru . Na ia rapanng e iana ritu mapposeng rupa e. Na ia wari e iana ritu gau mappaloisennge. Makkeda topi Arung Bila, "Dua gau si sappa nasilolongeng gau madcnnge, enrengngia ampe sitinajae." Na ia sapparenna dcnnge ripabbeasai ale pogau wi madecenng, na mauna mappari-pari muna ri pasaka biasa aleta. Maduanna, pakatunai alena risilasaka e. Matelunna sar e mas ri silalenna e. Mappana, akkarso patutu . Malimanna, molo worong mparong narewe. 73

PNRI

Maenenna, mola laleng na mappatike ri dewata . Ajaksio mupalaloi wi gau tettong temmu, ajakto mupalaloi ampe siratammu, ajakto mupalaloi wi ada-ada tudangemmu. lana ritu gelli tenriaddampengang ri dewata , tappa lalo gaukna, enrenng ada-adanna. Makkeda toi Arung Bila, "Ajassio mamaelo nacacca adek , ajakto mumlo natunai bicara, aja muwedding nauji rapongrapanng ajakto muwedding nappawa cawai-wari. Makkeda toi Arung Bila, "Eppai ritu aju tabu, engka towannga engka riko aja muwarani-warani sanresiwi. Seuwwani, aju tabu, dkko majai taissenngi aleta maja. Maduanna, rkko aleta sugi taissenngi aleta sugi. Matellunna, rkko arunngi taisenngi aleta arung. Mappana, rkko waraniwi, taissenngi alta warani. Aja muappua-pua sanresiwi pajaneng aju tabu ritu. Makkeda toi, "Eppa ritu sunna baruka, pekkua peullei, mau seuwa mutasio, appagi nadua muanneng maupe argo muonro i leppa i. Seuwwani sung baruka, tenrita lona ri tenngana tauw. Maduanna massompung ada-ada na sompungenna ada . Tasompungianngi natappingenna ada tatappingianng i. Matellunna ri assaro lellan geng boia, engka motosi ri boiata. Silassa mengkai nngi, tapanr-panre angngareggi sajitta engkarengga lainng makka pammana tenrita. Lotonna riaroworowa mengenng mauni temparani muna. Rekko tenri acawai muni, apagisia intattowarani togi. Iato upoadakko aja muwempani wi to maupe , ajak to mucawa-cawai wi lo dewata ia riasek langi . Rekko ri empurui wi to maupe . to cinna mate ritukkuwa . lana poadadaenngi mula ri wernna angpakenge Arung Bila La Wade asenna. Naia sidapina Datu e ri Soppeng ri asenge La Makkanennga, nari pakkulu ada ri pettancajianng. Makkunrai Datu ri Soppeng ri asenng Wetena Kawalua. Makkedai Pettacajiangenngi makkunrai", tessiacinnai akkeanuko, lewu-lewu ko muacinnai aranjanna anrimmu. Lokkalokkao mumate, tudattudangko muacinnai arajanna arimmu. Tudattudakko mumate. Anrimukoto, dkko mucinnai wi jujummu. Ikona maddojai wi arajanna anrimmu, enrenng adcngen74

PNRI

na tana ri Soppeng. Natinro tukku ulu, tukku aj anrimmunaliwasennapa teddui. Na ikopa teddu i, na iko topa timpui anrimmu. Naiapa muattimpuranngi anrimmu muasenng manasu, namau aseng tau w manasu muasenngi sio marnata. Aja mutaroi nanr anrimmunapagelli to lino naiko duppai wi, napagelli Dewata. Naiko lao manganroanngi, mukkalolo utturanngi anrimmu, enrenng tana ri Soppeng. Mumalilu sipainge anrimmu, mumarebbasi pattokkong, muarala tenripepp limammu. Ri enrekeng arajanna rkko iamutcsio muanr enrenng mupasang pasanng naia mau. Naia mua napomato i jamu, wijannu anrimmu iamua rekko na lejja i jajarenna Datu ri Soppeng. Maduanna rekko mangolo muttamai bessi ri tana e ri Soppeng. Matellunna rekko naunoi pada-padanna. Natania alempurenna. Naia rekko tania muaro napoasala sekkua ero. Dek pa lisekna tana e ri Soppeng nade ripallawarianngi ripaolaiwi lotong alliri rekko teani tauwe tarima waramparang. Narekko engka ana eppona anrimmu naelorang museppengang, angepakke addampengeng, iamutoisa tolainng datu napoana. Naia temmatola ikomutosatu poanai. Mupada mmanari wi to ri munrimmu ada uwelo lorannge muarui pulana ri tengngana Soppeng.

75

PNRI

IANA E POADA-ADAENNGI ATTORIOLONG E RI SOPPENG lana poada-adaenngi tana ri Soppeng la ri wettunna arung ri olo , arung mnrk ri Galigo kui monro ri Swo enrenng ri Gattareng. Naia cappunana arung t ri Galigo nariwlaina Swo silao Gattareng. Nanona mabbanua tau e ri Soppeng. la to Swo iana riaseng to Soppeng Riaja. Naia to Gattarenng iana riaseng to Soppeng Rilau. Aga naenneng pulona matoa Soppeng Riaja, Soppeng Rilau. Na napadduani alna to Soppeng . Naia Salotungo. Lollok , Kubba, Panincong, Talaga, Riattassalo, Mangkutu, Maccil, Watu-watu, Akkappng, padduisenna Soppeng Rilau. Naia Pess, Seppang, Pising, Mattobulu, Lawunga, Ara, Lisu, Madello Rilau, Tinco, Lawo, padduisenna Soppeng Riaja. Naia Cnrana, Salokaraja, Malaka, Mattoanging, ri laleng Soppeng topa. Iana padduiseng naduai, napitullapina to Soppeng e. Dekna puanna. la puanna arung mnrk ri Galigo, ia mani matoa enneng pulona paotok paleui tana . Namanurunna Petta ri Skkanyili. Napaissenna matoa Tinco, Jennampis angkanna matoa padduiseng Soppeng Riaja. Napoadani matoa Botto, matoa Ujung, matoa Bila makkeda , "Engkaro to manurung ri Skkanyili." Na makkedai matoa Bila, matoa Botto, matoa Ujung, "Madcnngi tapaissengi padduisenna Soppeng Rilau, Salo Tungo." Nakadoini padduisenna Soppeng Riaja. Naia nassiturusi massuro tampaiwi. Purai kua, engkani matoa padduisenna Soppeng Rilau. Makkedani matoa ri Soppeng Riaja, "Engka tomanurung ri Skkanyili, napkkuar tanngamu." Makkedani matoa ri Soppeng Rilau, "Madcnngi lao takkareng alta sar mamasei naia tala puang, naia dongiri Temmadimpake. Purai kua, lokkani matoa enneng pulona apak lettuni ri tomanurung . Makkedanimatoa Ujung, matoa Bila, matoa Botto, 'Tana 76

PNRI

mai kiengka lamarupek malokek muamasang. Naajakna muala ja. Naikona kipopuang, mudongiri Temmatipake, musflipuri Temmatipake, muessi Temmatipake, Naikona mpawakek ri mawk ri mabla. Namauna anammek, napattanrommek mutaiwi kptai toitu." Makkedani Manurunng ri Sekkanyili, "Temmuabbaleccoregga, temmuaddua nawa-nawagga." Siceppani matoa " ennengne pulona silaong Puatta Manurunng ri Sekkanyili. Makkeda topi puatta Manurunng ri Sekkanyili, "la topa upoadakko mennang, engka topa sappo sisekku manurung ri Iibureng. Madckko lao malai muakkareng ale" iko to Soppeng e kidua sapparekko dcng mennang. Naianaro mupadatu ri Soppeng Rilau, naiana datu ri Soppeng riaja mupasituru tannga mulao malai." Purai kua, laoni matoa enneng pulona. Lettukni ri Libureng kua riaseng Manurunng ri goari . na poleini Manurunng tudang ri bakubu naddepaki . Makkedai matoa Ujung, matoa Botto, matoa Bila, "la kiengka lamarupek malokek muamasang, ajak muala ja, naiko kipopuang, mudongiri Temmatipake, muessi Temmatipake, naiko puakke ri maw, ri mabla, namauna anammek napattanro ammek mutaiwi ketai toi." Makkedai Manurunng" ri goari , "Temmuabbaleccoregga, temmuaddua nawa-nawagga." Sikadoni ada . Ianaro riaseng akkuluadangenna to Soppeng na puatta lettu ri to ri munrinna datu " ri Soppeng na to ri munrinna to Soppeng e. Makkoniro ammulanna nadua datu ri Soppeng. Naia tekkanaknapa Petta Manurunng ia dua, mator Botto mua, matoa Ujung, matoa Bila, poadai nasituru eneng puloma matoa. Ala ada massu, ala ada ri laleng Soppeng. Nae kanakni datu ri Soppeng. Petta Manurunng ia dua, kepponi, engkani pangpak e, paddanreng . Tettonni datu arung anak eppona. la nasituru datu ri Botto, Arubbila, datu e ri Ujung. Ala gauk ri laleng Soppeng, ala gauk massu, ala ada ri laleng Soppeng, ala 77

PNRI

ada massu. Tenriullena gilingi ri padanna to Soppeng apak tenripodaSi sia datu apak ripopuang i. Passaleng mammulang Tania upomabusung lakkek-lakkek i wija to mangkauk. La Temmamala asenna Manurunng ri Sekkanyili. Nalao mabbawine ri Suppa siala W Mapupu. Anakni La Marancinna. Passaleng madua e La Marancinna mabb^win siala W Kawa. Anakni La Bombang. lana nrwek datu ri Suppa. Anakni Lamba. lana datu Soppeng Riaja. Passaleng matellu Lamba si lao mabbawin ri Balusu siala W Timang Ratu. Anakni W Tkk Wanua. Passaleng maeppa W Tkk Wanua datu ri Soppeng Riaja. lana mpawa tana ri Suppa. Na pukni Malebbak , na poloni Malamp . Na taneng tebbu, nalolok bre-bre, natiro tappareng. Natuju atampa to Sidnrng, natiro tappareng, natuju atampa to Npo e. Manuk bekku tiro tappareng, natuju atampa to Mariyo Riawa , tiro tasik siwanua to Npo . Naia W Tkk Wanua malolo anakna datu ri Suppa. Nallakkai W Tkk Wanua ri Lworeng siala La Temmappo Pitu anakna. Anakni La Wame. lana seppi Bila. lana mula mangpak ri Soppeng. Naia anring sirappina La Wame riaseng La Makkanennga. lana datu Soppeng Riaja. lana Allakkek-lakkekna Datu ri Soppeng 1. La Temmamala manurunng ri Sekkanyili, powawini Manurunng ri Suppa, poanak i 2. La Marancinna, poanak i 3. Lamba, poanak i 4. W Tkk Wanua, poanak i 5. La Makkanengnga, poanak i 6. La Karella, poanak i 7. La Pawiseang, poanak i 8. La Pasampoi, Sonrompali, poanak i. 78

PNRI

IANA E SUREK POADA-ADAI ULU ADANA TO RIOLO E lana e surek poada-adai ulu adana Bone - Luwu naengka poaseng Polomallai ri Unyi. Makkedai Arumpone ri datu ri Luwu riasenng Dewaraja, "Madcng i tapasseajing tanata." Makkedai datu ri Luwu, "Madecenni Arumpone." Makkedai Arumpone, "Malilu sipakaingekkik, marebba sipatokkonngik, dua ata seddi puang. Gaukna Luwu gauknani Bone, gaukna Bone gauknani Luwu. Manguru ja, manguru deceng. Tessipmat-mati 'sisappareng akkanunngik, sipapol onro akkeanunngik, tessibawempawenngik, tessitajeng alilunngik, Namauna swenni mua lettukna Luwu e ri Bone to Boneni. Tessigellang tassipiki. Bicarana Bone bicarana Luwu, bicarana Luwu bicarana Bone. Adekna Bone adekna Luwu, adekna Luwu adekna Bone. Tessiacinnainngik ulaweng matasa, patola malamp. Nigi-nigi temmarenngerreng ri ulu ada, ia riserrimparowo ri Dewata lettu ri to rimunna. la makkua ramu-ramuna, apuapunna ittello riampasang e ri batu tanana.

IANA SUREK POADA-ADAI ULU ADANA BONE - GOWA Nasitettongeng Sudanng Latea Riduni ri Tamalat, Tumapakrisik Kallonna karang ri Gowa, matinro e ri Berru riasenng La Uliyo Bot arung ri Bone. Narkko engka perrina Bone maddaunngi tasik naola Mangkasa . Narkko engka perrina Gowa makkumpellek i bulu naola to Bone. Tessinawa-nawa majakik, tessipangarai kanna Bone- Gowa. Tessiacinnaianngik ulaweng matasa, patola malamp. la si sompereng ia Gowa ia si manai ada to riolo . la si somperenngi Bone ia si manai ada to riolo lettuk ri to rimunrinna. Nigi-nigi temmarenngerrang ri ada to riolo mareppak-i uring-kurinna, lowa-lowana, padai tello riappasang ri batu tanana. 79

PNRI

IANA E ULU ADA E RISENGKERRU PATTOLA E RI TO PACCEDDO Makkedai datu ri Luwu riaseng Batara Latu ri Arung Matoa , "Madcng i tapasseajing tana ri Luwu ri tana e ri Wajo. Apinna Luwu temmanri Wajo, apinna Wajo. temmarei Luwu. Manguru dceng, manguru ja. Malilu sipakaingek, marebba sipatokkongik. Tessitereng ri bulu , tessinonnoreng ri lappa , tessijelloreng roppo-roppo. Maruttung langi, masebbok prtiwi temmaluka ulu adana tana e. Nigi-nigi temmarinngerang ri ulu adana tana e, ia kua apuapunna tanana ittello riampasang ri batu lettu ri to ri munrinna temmarinngereng ri ulu ada . IANA SUREK POADA-ADAI ATELLUMPOCCONNA BONE, WAJO, SOPPENG lana e poada-adaeng i puangmek mappadduparapangeng i Bone, Wajo, Soppeng, La Mataesso asenna pollipuk e ri Soppeng pattellarenna. lana palssoreng ia akkarungng ri Soppeng Riaja. Anakna riaseng La Mappaleppe Pattola, aseng ri anakna Arung Belo. Nanona ri sao laing ranreng i anakna. Napoasenni pollipuk e Soppeng Riaja. La Waniaga asenna, Tomacerra aseng ri ananak. Arung Bila akkarungenna. lana silaong Towudama ri Wajo. Arung Kaju ri Bone riaseng Tosellu. la purana mappaduparapang ri Cnrana ia tellu, kuni sita. Naia nassiturusi ia tellu passeajinngng i tanana. Nakkeda ia tellu, "Madcngik sita ri Timurung. Nakkupa tepu adatta ri tpuna uleng ." Aga nadapini esso nassitanrai siduppani ri Timurung. Engkani Arumpome riaseng La Tenriraw Bongkanng matinro e rigoncinna. Engka maneng toni to Bone selili. Engka toni Arung Matoae ri Wajo riaseng e La Bungkac", Towudama pattellarenna. Engka maneng toni to Wajo e selili. Engka toni datu ri Soppeng Riaja riaseng La Mappaleppe, Pattola pattellarenna. 80

PNRI

Engka maneng toni to Soppeng e selili. Kuni ri Bone taro baruga. Nakkuna tau e saung. Apak ompo loloni uleng sipulunni to Bone, to Wajo , to Soppeng . Situdangenni Arumpone, Arung Matoa ri Wajo, Datue ri Soppeng, napassajing i tanana ia tellu, kua tosa padaworoane sina siama. Na Bone ma eoa, anak tengngai Wajo, anak paccucuanna. Soppeng. Makkedai Arung Matoa, "Napkkuna Arumpone massajing tanata telili, ataeng i sia ri Gowa Wajo, nassajing sia tana ri Bone tana ri Gowa." Makkedai Arumpone, "Madcng adammu Arung Matoa, na taroisa massajing Bone, Wajo, Soppeng. Na Bonena mwai massajing Gowa. Narkko malo mui Gowa poatai Wajo, taroi tawa siwuno. Talellui massajing." Nakado Arung Matoa. Makkedai pollipuk e ri Soppeng, "Madeceng adammu Arumpone mappadaoroan tanata tellu. Naia sa ullau anak ri Soppeng Na ama na ina tana ri Bone ri Wajo. Apak iapa tau mappadaoroan senraja e." Makkedai Arumpone, "Pkkuna nawa-nawammu Arung Matoa apak upattongeng adanna sajitta Soppeng." Makkeadai Arung Matoa, "Wasenngi sa Arumpone napoasolangeng matti tanata ia tellu nakko engka sipoanak." Makkedai Arumpone, "Upattongeng adammu Arung Matoa. Taromuni uwrng sajitta Soppeng gowa-gowa slili na alai pada rai, nappadaoroan tanata tellu." Makkedai Arung Matoa, "Madcng adammu Arumpone. Taro tonisa uwrng sajitta Soppeng Baringeng Lompuleng slili." Makkedai Datu ri Soppeng silao tau tongenng, to Paccalppang, nalengusampagga ritu ada madcmmu sajing. la massajinna tana t.ellu tessiwawai ri tennglota. la pa gauk tassibalingi tapadalori . Makkedai Arumpone sibawa Arung Matoa," lana sikadona adatta madcnni talamung batu nasabbi Dwata Suwa. la mplaiwi ulu adana ia naottongi batu ." Makkedai Arung Matoa ri tomacoa ri Bone riaseng Kajao Laliddong, "Ajak sa Kajao Laliddong mutangenngi batu e 81

PNRI

apak engka adakku. la mattellumpoccota masseajing tessiloreng maja, tessiuraga-ragaik, pada madcng, pada maja. Siala pappakaingekik, ajak napasisala-salaik ata. la ta ripakaingek ia riduai." Nakadoini Arumpone, Datu ri Soppeng nainappana sitelli siakkada matettengeng. Naia nassitelliri, malilu sipakaingekkik, marebba sipatokkongik, sipedapi ri perri mayameng. Tellu tessibaiccukeng, tessiacinnasiang ulaweng mata-sa, paiola malamp, waramparang maga. Naia ta ripakaingek ia riduai. Nainappana mallamumpatu. Nasenni tanana Tellumpocco. Pada mallebba ri saliweng temmallebba ri laleng, mattulu parajo tellu, tessibellang, teppettu siranreng sama-sama pi pettu teccoko, teccolli, temmattola, tenritola, tennaccekkengi beppaja to ri munrinna macinnaiangeng i ulaweng matasa, patola malamp, waramparang maga, Bone, Wajo, Soppeng. Mau maruttung langi , mawotong prtiwi temmaluka akkuluadangenna Tellumpocco. Natettongi Dwata Suwa. la topa jancinna Tellumpocco narekko engka tau mawatang sirettoang pannikik, sipoloang poppang, sitppekeng pattanruk tdongik, siluseng tdong mappanasaik, tessiottong waramparangik, sipapole onro akkanungik. la Tellumpocco temmakkadawang ri laleng mpulu. Ianaro akkuluadangenna Tellumpocco. Ajjancingenna naottongi batu ri Timurung, nasabbi Dwata Suwa. Tennawawa to mat, tennarusak ja tana. la tona nawerekkeng temmallr Arumpone, La Tenrirawe Bongkangng, to matoa ri Bone. Tana ri Bone slili, sosong ri munrinna. la tona nawerekkeng temmallr Arung Matoae ri Wajo riaseng La Bungkac Towudama, Pilla, Cakkuridi, Pattola, Arung Patappulo, to Wajo , tana e ri Wajo slili sossong ri to ri munrinna. la muto nawarekkeng temmalr Datu r i Soppeng, Arubbila, Datu ri Ujung, Pangpak , Pabbicara, to matoa , tana e ri Soppeng slili lettu ri to ri munrinna. Nassamang menra to maga . apada buanna ittello tassuwana. Kajao Laliddong ri Bone, La Maddukkelleng ri Wajo, tau tongeng , Topaccalppang ri Soppeng. Nappasabbing ri asek ri yawa. apada paottongi batu tassuwana natimpungi tana.

82

PNRI

IANAE SUREK POADA-ADAENG I MUSUNA GOWA WETTU RILAOINNA GOWA RI BONE, SOPPENG, KUAETOPA KOMPANIA BALANDAE Seppuloi pitu taunna purana ribta Passmpek naripatet j tong ri Karanng ri Gowa sulwatang ri Bone Tobla. Tenripakalaing i to ri aseng ananakna. Tosengngeng Arung Matoa ri Wajo, La Tenribali Datu ri Soppeng Riaja. Na Tobalana situru Aruppitu to Bone lao ri Mampu mwai Datu ri Soppeng passajing i tana ri Bone tana ri Soppeng. Rampang i dcng natettongi Dwatah Suwa. Na situru Datu ri Soppeng, Arubbila, amanna W Dimang, ceppai. la tona ceppai rimakkedana Datu ri Mario ri Datu ri Soppeng, "Ceppai Puang to Bone! Iak pasa salppangeng i parajo dua kakau Arubbila. Apak sappowkkadua mui Arubbila-Aruppalakka, aga nanguru aseng mua." IANAE SUREK POADA-ADAENGI SITUDANGENNA_PUANGMEK RI SOPPENG, ARUNGE TOBALA, ARUPPITUE, KUATOPA TO BONE RI ATTAPANG Makkedai Tbala ri Arung ri Mampu ncajiangeng i Datu ri Soppeng, 'Ta mui kulaoang ri anakku Puang, Datu ri Soppeng ada assamaturummek si Bone. Malokek passajing i tana ri Bone ri Soppeng. Simpungeng temmalri, pasiati limai, pettonra olai, pakkajoang i, naduppai bessi kaliawoi Karanng ri Gowa, naja naurung, nadeceng naduai." Makkedai Datu ri Soppeng ri Arubbila, amanna W Dimang, "Taceppai kakak to Bone!" Makkedai Arubbila, "Narkko tennawlaiang mui ada to Bone lettu ri to ri munrinna, taroi taceppa. Apakdk pasia paullna tanamu. la mplaiang i ulu adana Karanng apak dk pa cekkana Karanng ri Gowa ri tana ri Soppeng." Makkedai Petta ri Mampu ncajiangng i Datu ri Soppeng, "Ajak murakka-rakka La Tenribali ceppai Tbala. Apak mampu83

PNRI

kek Arubbila tennaulle parola adanna anrimmu nalaiang pasi Soppeng." Makkedai Datu ri Soppeng, "Rkkua Puang massajing mun Arumpone Datu ri Soppeng, tanaie ri Bone tana ri Soppeng." Makkedai si Petta ri Mampu, "Uisseng mua. la mua nengka adakku apak tana malemmeknasa Bone, Tosiwlaianna ulu ada janci Karanng to Bone. Nadk pasa nariwlaiang ulu ada Soppeng ri Karnng. Dek topa nariputtamai adek tania adekna tana ri Soppeng angkanna Petta ri Sama. Naia knneng mattellumpoccona mallamumpatunna ri lmurung Petta mpakka kko na dek pakkamparanna Gowa ri tana ri Soppeng apak nassekiwi adekna tanata. Namadcng mua matti nakko miniai dcng Bone nengka parnngerrenna ri ada pura." Makkedai Tobala, Arung Tibojong, Arung Ujung, Arung Tant, 'Tana ritu natettongi Dewata Suwa rekko matti Puang tatimang i lao limanna Karanng. Na tau tongeng tana ri Bone, Soppeng. Tennaingngerrenni, nawlaini akkuluadammek. Ceppammek ri Attapang, ajak naengka mompo ri mata jarung wijawijanna Bone enreng to Bone," Makkedai Arubbila, amanna Dang Mablla, "Engkalingani adakku Tobala, iko to to Bone, iana nawerekkeng temmallr tanae ri Soppeng akkuluadangetta, tapada lori to Bone, taceppai ri Attapang, sabbi Dwata Suwa, taewai Karnng, tasiappareng dcng. Narkko nawrngik timangengi lao limanna Karanng", natau tongeng to Bone to Soppeng e. Dk ri yawa dk ri wawo, massajing senrajaik, tessingoa akkannungik, tessiredu taneng-tanengik, tessiattaneng-tanengi, tessiputtamanngik adek. Pada poadek adetta, pada letei petautta malempu majjekko. Tessitajeng alilunngik, sipapol akkanungik, Na Bone malilu macinnaiwi, mangoiwi akkanunna Soppeng, Bone pakaingek i alna. Soppeng malilu macinnaiwi, mangoaiwi akkanunna Bone, Soppeng pakaingek ia alna. Nigi-nigi ta pakaingek ia alena,ia riserrimparowo ri Dwata Suwa," Makkeda topi matinro ri datunna, "Dua matti passaranngi assajingenna Bone-Soppeng. Suwani, rkko nawrnngi apasaureng Dwata Bone - Sop84

PNRI

peng natau tongeng tana dua, namau napaullna, Na dk parinngerrenna Bone ri ulu adatta. Naia mani napogauk Bone teppolaianngi adek ri tanana Soppeng kua puttamanngi tania mmeng taro puang ri olona. Nanassarak assajingetta. taniatu Soppeng naita natettongi Dwata Seuwa. Maduana, rkko tettaullni patokkong alta, naia mani napoatuo tanata ri Soppeng massranng assajingetta. Dek assisesseretta. na Dwata passarangik. Naia napoadcngeng tanata. Nakadoini to Bila, Aruppitu, kuatopa to Bone. Siceppani Arubbila ri Attapang." lana ceppana Bone, Soppeng riasenng Pencara Lopi ri Attapang.

85

PNRI

PNRI

Bunga Rampai Sastra Bugis


Bacaan Sejarah Sulawesi Selatan

87

PNRI

PNRI

DAFTAR ISI

1.

INILAH SEJARAH TANAH BONE BESERTA RAJARAJA DI BONE MENURUT CERITERA ORANG TUA-TUA 91 (Tamin Chairan) INILAH NASKAH (Tamin Chairan) TENTANG SEJARAH WAJO 121

2. 3.

INILAH NASKAH PERIHAL MULA BERDIRINYA PAMMANA SERTA PERJANJIAN DATU PAMMANA DENGAN ORANG PAMMANA (Tamin Chairan) ICETIKA ARUNG PALAKKA DIBURU OLEH RAJA GOWA (Tamin Chairan)

150

5. 6.

PESAN-PESAN ARUNG BILA (M. Arief Mattalitti)

161

PERKATAAN PUANG LIPUE KEPADA ARUNG BILA DAN JAWABAN ARUNG BILA KEPADA PUANG LIPUE DAN PESAN-PESANNYA 163 (M. Arief Mattalitti) SEJARAH SOPPENG ZAMAN DAHULU (Adnan Usmar) PERANG GOWA ( ) 175 183

7. 8.

89

PNRI

PNRI

INILAH SEJARAH TANAH BONE BESERTA RAJA-RAJA DI BONE MENURUT CERITERA ORANG TUA-TUA PASAL SATU Moga-moga saya tidak kena kutuk, moga-moga saya tidak binasa, moga-moga saya tidak kena tulah menyebut ama rajaraja dahulu, para hulubalang yang mulia. Maka saya minta maaf untuk menuturkan keturunan raja-raja yang memerintah. Diriwayatkan konon raja-raja yang tersebut dalam hikayat La Galigo telah menghilang semua. Tak ada lagi yang disebut rajaraja. Manusia tidak saling mengenal lagi, bagai ikan kecil menjadi makanan ikan besar. Manusia diperjual belikan. Tidak ada lagi aturan, lebih-lebih lagi yang bernama hukum. Dikatakan orang tujuh turunan lamanya tidak ada raja-raja. Maka sekian lama pula manusia tidak saling mengenal, tidak mengenal aturan dan tidak mengenal hukum. Adapun awal mula maka ada lagi raja, adalah pada suatu hari kilat sabung-menyabung disertai guntur dan gempa bumi yang dahsyat. Sepekan lamanya demikian. Setelah kilat, guntur dan gempa bumi mereda, tiba-tiba tampaklah seorang berdiri di tengah padang berpakaian serba putih. Dia pun dinamailahTomanurung (orang yang turun dari kayangan). Maka orang banyak pun berkumpullah sekelompok-sekelompok. Mereka pun bersepakatlah menamainya Tomanurung. Setelah itu orang banyak itu pun bermusyawarahlah. Mereka bersepakat akan pergi bersama-sama menemui orang yang mereka namakan Tomanurung itu. Setiba di tempat itu, orang banyak itu berkata, "Maksud kedatangan kami ke mari, hai orang yang berbahagia, kasihanilah kami ini. Janganlah engkau menghilang lagi! Diamlah engkau di negerimu ini, dan engkaulah yang bertuan di sini. Kehendakmu kami ikuti, perintahmu kami laksanakan. Walaupun anak dan isteri kami kalau tidak engkau senangi, kami pun demikian pula, asalkan engkau mau saja tinggal di sini. 91

PNRI

Engkaulah yang bertuan di negeri ini." Setelah itu berkatalah orang yang mereka namakan Tomanurung itu. "Baiklah katamu itu. Hanya saja ingin saya katakan kepadamu, tak mungkin saya kamu angkat jadi raja, karena saya ini hanyalah seorang hamba juga. Kalau kamu ingin mengangkat seorang raja, di sana ada tuan hamba, angkatlah beliau jadi raja!" Orang banyak itu berkata, "Bagaimana kami akan menjadikan raja orang yang belum pernah kami lihat?" Orang yang dinamakan Tomanurung itu berkata, "Kalau kamu benar-benar mau, akan saya tunjukkan." Orang banyak itu berkata, "Kami benar-benar mau. Sepalapala engkau mengasihani kami, antarkanlah kami ke sana!" Setelah itu maka orang banyak itu pun diantarkanlah ke tempat yang bernama Matajang. Ketika itu guntur dan kilat pun kembali sabung-menyabung. Maka didapatinyalah Tomanurung sedang duduk di atas batu yang datar, berpakaian serba kuning. Ada tiga orang hamba pengiringnya. Seorang yang memayunginya dengan payung kuning, seorang yang mengipasinya, dan seorang lagi yang membawa tempat sirih. Mereka pun pergilah mendekat kepada Tomanurung. Tomanurung itu berkata, "Engkau datang, Matowa?" Matowa itu berkata, "Ya, tuan hamba." Orang banyak itu barulah tahu bahwa yang tadinya mereka sangka raja, sebenarnya hanya Matowa jualah. Maka orang yang dinamakan Tomanurung itu berkata, "Dia itulah tuan hamba!" Setelah itu orang banyak itu pergilah ke dekat Tomanurung yang berpakaian serba kuning. Orang banyak itu berkata, "Maksud kedatangan kami sekalian, tuanku, kami minta dikasihani. Menetaplah tuan hamba di negeri ini. Janganlah menghilang lagi. Tinggallah di sini, dan engkaulah kami pertuan. Kehendakmu kami ikuti, perintahmu kami laksanakan. Walaupun anak dan isteri kami kalau tidak engkau senangi, kami pun demikian pula, asalkan engkau mau saja tinggal di sini. Engkaulah yang bertuan di negeri ini." Tomanurung itu berkata, "Apakah kamu sekalian tidak men92

PNRI

dua hati, dan tidak berkata dusta?" Setelah itu terdapatlah persetujuan antara Tomanurung dengan orang banyak. Maka dibawalah Tomanurung pindah ke Bone. Tomanurung itulah yang jadi raja di Bone. Beliau pun dibangunkanlah sebuah istana. Setelah selesai istana itu, beliau pun tinggallah di istana itu. Tomanurung itu tidak diketahui nama sebenarnya. Beliau diberi gelar sesuai sifat kodratnya. Beliau bilamana melihat suatu lapangan yang penuh manusia, seketika itu juga diketahuinya jumlahnya yang benar. Maka beliau diberi gelar moga-moga saya tidak kena kutuk - Mata Silompok- (mata yang dapat menghitung berapa orang di lapangan). Beliau kawin dengan Manurung (yang turun dari kayangan) di negeri Toro. Melahirkan anak yang digelar moga-moga saya tidak kena kutuk La Ummasek. Anak yang seorang lagi - mogamoga saya tidak kena tulah bernama I Pattanra Wanua. Mereka lima bersaudara. Saudaranya yang lain ada tersebut di dalam naskah yang digulung. Dalam naskah ini ditulis sekadar untuk memperlihatkan urut-urutan kelengkapan kerajaan Bone setingkat demi setingkat. Tomanurung yang bergelar Mangkau ri Bone (Raja Bone) itulah yang mula-mula mengadakan yang disebut "mappolo ltng". Maksudnya ialah penegasan aturan penukaran dan "penggantian kerugian harta milik seseorang. Jadi ada rasa kepastian hukum atas milik seseorang. Dan tak dapat diperkarakan lagi. Beliau juga yang mengadakan undang-undang, hukum, dan adat kebiasaan yang harus diturut. Tomanurung itu juga yang memiliki panji kerajaan yang dinamai Woromporong (Bintang tujuh). Setelah empat windu memerintah, beliau mengumpulkan rakyat Bone, lalu berkata, "Duduklah dan selamat sejahteralah kamu sekalian. Yang akan menggantikan saya ialah anakku La Ummasek. Kepadanyalah saya wariskan memegang teguh perjanjian kita." Sesaat kemudian kilat dan guntur pun gemuruh bersahutsahutan. Tiba-tiba hilanglah Tomanurung bersama isterinya. Ternyata payung kerajaan juga hilang lenyap. Tempat sirih juga 93

PNRI

ikut menghilang. Maka raja segeralah dilantik moga-moga saya tidak kena kutuk - yaitu yang bernama tuanku La Ummasek. Saat itu Bone tidak memiliki lagi payung kerajaan. PASAL DUA Manurung di Matajang melahirkan La Ummasek yang digelar Tomulale Panreng (yang mula-mula jenazahnya dikuburkan). Setelah baginda suami isteri menghilang moga-moga saya tidak kena kutuk - La Ummasek diangkat jadi Raja Bone. Setelah meninggal digelar Tomalal Panreng. Behau hanya dipayungi dengan perisai. Kalau behau bepergian terpaksa kena panas matahari. Bone tidak lagi memiliki payung kerajaan. Beliau terkenal sebagai pandai besi. Terkenal juga kuat ingatan, dan selalu waspada serta berjaga-jaga. Dikenal juga orang yang rendah hati. Saudara perempuan Arumpone yang bernama I Pattanra Wanua kawin dengan raja di Palakka yang bernama La Pattikkeng. Raja Bone iniiah yang mengalahkan Biru, Maloi, Arobbireng, dan Majang. Beliau berselisih dengan iparnya, raja di Palakka yang bernama La Pattikkeng. Timbullah perang antara keduanya. Setelah tiga bulan perang berlangsung, tak ada yang kalah atau menang, akhirnya mereka berdamai. Beliau terkenal berbadan besar, tinggi lagi kuat. Tetapi beliau tidak melahirkan putera mahkota. Beliau berputera dua orang, yaitu Tosualle dan Tosalawakeng, yang lahir dari isteri orang kebanyakan saja. Setelah itu diketahuinyalah bahwa saudara perempuannya yang kawin dengan raja di Palakka telah hamil. Konon beliau dapat petunjuk dalam tidurnya. Beliau sangat bergembira setelah diketahuinya bahwa saudaranya tidak lama lagi akan melahirkan anak. Maka dipanggilnyalah Tosualle dan Tosalawakeng dan berkata, "Pergilah ke Palakka, karena adik kita akan bersalin. Kalau anak sudah lahir, bawalah segera ke mari. Nanti di sini dipotong tali pusatnya dan dimandikan." Tosualle dan Tosalawakeng segeralah berangkat ke Palakka. Setiba di sana bergegaslah langsung masuk ke istana. Belum lagi duduk, isteri raja Palakka melahirkanlah seorang anak laki-laki. 94

PNRI

Seluruh rambutnya berdiri tegak. Tosualle segera menyelimuti bayi itu dengan kain sarung, lalu dibawanya ke Bone. Raja Palakka kebetulan tidak berada di istana waktu itu. Setiba di Bone, bayi itu dinaikkanlah ke istana. Dipotonglah tali pusatnya, lalu dibersihkan. Saudara perempuan Arumpone yang bernama I Samateppa yang disuruh mengasuh bayi itu. Jadi I Samateppa yang menjadi pengasuh dan pembimbing kemanakannya. Malam itu juga diumumkan kepada rakyat Bone, "Rakyat sekalian diperintahkan besok datang berkumpul dengan membawa perlengkapan perang!" Keesokan harinya berdatanganlah orang Bone lengkap dengan alat perang. Panji Woromporong dikibarkan, dan Arumpone masuklah ke bangsal kerapatan dan berkata, "Ketahui olehmu, hai sekalian orang Bone, anak kami itu dinamai La Saliung dan digelar Kerampeluak (rambut meremeng). Kami serahkan kerajaan Bone ini kepadanya. Kepadanya juga kami percayakan perjanjian kita yang kami warisi dari baginda, sebelum beliau menghilang." Orang banyak itu pun serentak menyatakan persetujuannya, sambil bersumpah setia. Lalu Biksyu diundang dan acara perayaan pun dimulailah. Kerampeluak dilantiklah oleh mamanda menjadi Arumpone tujuh hari tujuh malam lamanya. Yang memangku bayi berjaga-jagalah tujuh hari tujuh malam lamanya. Setelah upacara perestuan selesai, maka tali pusat dan tembuni diarak oranglah berkeliling istana. Raja tua pergilah meninggalkan istana. Baginda Kerampeluak diberilah gelar Arumpone. BeliaU tinggallah di istana, dan bibinda I Samateppa berlaku sebagai orang tuanya. Raja tua kalau ingin bepergian disuruh oranglah ke istana menyampaikan bahwa beliau ingin bepergian, supaya disuruh orang membawa beliau. Pengasuh baginda pun menyuruh orang pergi membawa Raja tua. Demikianlah Raja tua dibawa ke mana saja dikehendakinya. Setelah 17 tahun lamanya beliau menyerahkan kerajaan kepada kemanakannya, beliau pun ditimpa sakit keras, lalu meninggal. Beliau kemudian digelar baginda Mulaie Panreng.

95

PNRI

PASAL TIGA Tuanku Mulaie Panreng ialah pamanda baginda Kerampeluak. Kerampeluak yang jadi raja di Bone. Beliau telah jadi raja selagi masih hidup pamannya. Karena baru saja sehari usianya, ia telah diserahi pemerintahan kerajaan dan sekaligus dilantik jadi raja. Tosualle yang jadi pendamping raja, dan Tosalawakeng yang menjalankan pemerintahan. Bilamana ada perkara yang sulit bagi hakim, perkara dimajukan ke istana. Tosualle yang menerima perkara itu, dan Tosalawakeng yang memberikan pertimbangan, setelah kedua belah pihak memberikan pengaduannya. Setelah itu barulah Tosualle memberikan keputusan siapa yang bersalah. Dan dikatakanlah bahwa itulah keputusan raja. Selang beberapa lama Kerampeluak menjadi dewasalah. Barulah beliau pergi menemui orang tuanya di Palakka. Itulah pertama kali behau bertemu dengan orang tuanya. Beliau disambut dan dijamu oleh orang tuanya. Beliau menerima juga beberapa macam .anugerah. Pasar Palakka pun dianugerahkan kepada beliau, lalu dipindahkan ke Bone. Maka orang banyak pindahlah berjual beli ke pasar Bone. Pada waktu berkunjung kepada orang tuanya itulah beliau dikawinkan dengan saudara sepupunya yang bernama We Tenriropok, putera mahkota kerajaan Paccing. Lahirlah anak beliau moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama We Berrigauk Daeng Marowa. Dia juga digelar Makkalempi. Dinamakan juga Bissu Rilalempilik (biksyu di dalam bilik). Dialah yang diangkat jadi raja di Majang. Maka sebahagian orang Bukaka dibawa pergi ke Majang. Mereka itulah yang menjadi pengikut Makkalempi. Behau dibangunkan sebuah istana yang panjang di Bone, yang dinamai Lawelareng. Maka baginda Makkalempi digelarlah Tuanku di Lawelareng. Adapun baginda Kerampeluak terkenal sebagai orang yang selalu waspada lagi kuat. Terkenal pula rajin bertani, lagi pula dermawan. Tidak terlalu pandai, tetapi terbilang keberaniannya. Sejak kanak-kanak sampai usia tua beliau tidak pernah merasa takut. Maka beliau pun digelarlah Dowakka (si pemberani). 96

PNRI

Beliaulah salah seorang raja yang mula-mula memiliki "ada passokkang" (mantera mengalahkan musuh) bilamana akan menghadapi musuh. Sebab hal-hal semacam doa yang dapat menimbulkan kekuatan dari Yang Maha Kuasa, derpikian pula yang disebut pernyataan perang memang telah dilakukan juga oleh raja-raja dahulu yang tersebut dalam hikayat La Galigo. Kerampeluak membuat dua buah panji merah yang disebut Cellak-. Kedua panji Cellak- itu mengapit panji Woromporong. Yang sebuah di sebelah kiri, dan yang sebuah lagi di sebelah kanannya. Maka orang Bone terbagi atas tiga bahagian. Sebahagian bernaung di bawah panji Woromporong, sebahagian bernaung di bawah panji Cellak- yang di sebelah kanan. Sebahagian lagi bernaung di bawah panji Cellek-e yang di belah kiri. Woromporong sebagai panji yang dituakan. Adapun yang bernaung di bawah panji Woromporong ialah orang Matajang, orang Mata Angin, orang Bukaka Tengah, orang Kawerang. Orang Mallarik yang di Matajang membawanya. yang bernaung di bawah panji Cellak- yang di kanan ialah orang Paccing, orang Tete, orang Lemo-Lemo, orang Masalle, orang Macege, orang Belawa. Kajao Ciung yang membawanya. Yang bernaung di bawah panji Cellak- yang di kiri ialah orang Araseng, orang Ujung, orang Ponceng, orang Ta, orang Katumpi, orang Padang Cennga, orang Madello. Kajao Araseng yang membawanya. Adapun Arumpone sendiri pergilah secara beredar memberikan pengarahan dan perencanaan. Tuanku Kerampeluak mengalahkan Pallengoreng, Sinring, Arobiring. Dikalahkanlah juga Melle, Sancereng, Cirowali, Apala, Bakkek, Tete, Attang Salo, Lampoko, Lemo Apek, Bulu Riattang Salo, Parippung, Lompu. Beliau pun berhasil mempersatukan orang Bone dengan orang Palakka. Maka Palakka pun dipandang sebagai anak dari kerajaan Bone. Kemudian datang pula negeri Lumampanua Rilau Alek menggabungkan diri kepada kerajaan Bone. Raja di Baba Uwa yang bernama La Tenriwasung datang pula menemui menantu cucunya, dan menggabungkan negerinya kepada kerajaan Bone. Raja negeri Barebbok juga datang menggabungkan negerinya. 97

PNRI

Maka negeri Barebbok menjadilah daerah bawahan dari Bone. Lalu datang pula raja Pattiro, yait.u ipar Arumpone, yang bernama La Paorok menemui Arumpone dn menggabungkan negerinya kepada kerajaan Bone. Kemudian datang juga Cinennung, Ureng, dan Pasempek bergabung dengan Bone. Ketiga negeri itu menjadilah negeri bawahan Bone. Demikian juga raja negeri Kaju datang menggabungkan negerinya kepada kerajaan Bone. Negeri Kaju pun menjadilah daerah bawahan Bone. Raja Kaju mengirim duta meminang puteri Arumpone yang bernama Makkalempie moga-moga saya tidak kena kutuk I Berrigauk ama sebenarnya. Setelah itu Raja Kaju pergilah ke Bone melangsungkan perkawinannya. Jadilah suami isteri Raja Kaju yang bernama La Tenribali dengan puteri Arumpone yang digelar Makkalempie. Dalam pada itu datang pula negeri Ponre menggabungkan diri kepada kerajaan Bone. Kemudian datang pula Aserae Bate (sebilan panji) ri Attang Alek dan Aserae Bat ri Awang Alek menggabungkan diri kepada Bone. Lalu semuanya menjadilah daerah bawahan Bone. Raja Bone Kerampeluaklah yang menaklukkan semua negerinegeri di daerah Bone. Behau sangat menghormati orang tuanya. Beliaulah yang menyuruh semua hamba sahayanya pergi tinggal di Panyula. yang kemudian dikenal dengan nama To Panyula (orang Panyula). Hamba sahaya yang diperoleh behau selama memerintah disuruhnya tinggal di Limpenno. Orang Panyula dan orang Limpenno itu bertugas menangkap ikan untuk Arumpone. Mereka itu jugalah yang bertugas sebagai pendayung bila raja bepergian naik perahu, dan sebagai pengusung tandu bila beliau bepergian jauh-jauh. Setelah 72 tahun lamanya memerintah, behau mengumpulkan rakyatnya dan berkata, "Ketahuilah olehmu sekalian, bahwa kami sekarang telah tua dan tidak kuat lagi. Namun kami ingin melihat kamu sekalian dalam suatu suasana seperti layaknya kita menghadapi perang." Maka semua orang Bone pun setuju, dan menentukan hari pelaksanaannya. Setelah tiba hari yang ditentukan, upacara itu 98

PNRI

pun dilaksanakanlah. Panji Woromporong dikibarkan. Setelah itu beliau menjamu semua orang Bone yang hadir. Selesai santap bersama, berkatalah Arumpone, "Kami menyampaikan pula kepada seluruh rakyat Bone, bahwa anak kami yang bernama I Berrigauk yang kami kehendaki menjadi raja di Bone, kalau kami meninggal nanti. Kepadanya juga kami percayakan memegang perjanjian kita yang kami warisi dari tuanku Mulaie Panreng. Setelah itu orang banyak itu pun bubarlah. Dan sehari sesudah itu, behau jatuh sakit, lalu meninggal. PASAL EMPAT Kerampeluak melahirkan Mallajange ri Cina. Setelah Kerampeluak meninggal, Makkalempi jadi raja di Bone, sesuai pesan orang tuanya. ama sebenarnya moga-moga saya tidak kena kutuk - I Berrigauk, nama gelarnya Daeng Marowa. Behau digelar juga Makkalempi. Dinamai juga Arung Majang. Setelah jadi raja di Bone, digelar Arumpone. Behau terkenal pandai. Dalam usia yang masih muda, ia telah dimintai pertimbangan oleh orang tuanya. la kawin dengan Arung Kaju yang bernama La Tenribali. Berputera sembilan orang, dua orang di antaranya tersebut dalam naskah ini. Tujuh orang yang lain tercantum dalam sejarah silsilah raja-raja dahulu. Yang tersebut dalam naskah ialah moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama La Tenrisukki dan La Tenrigora. Makkalempi menyuruh Arung Katumpi yang bernama Ladati pergi minta membeli bukit di negeri Cina seharga 90 ekor kerbau jantan yang belum dikebiri. Penjualan itu disetujui. Dibeli juga oleh Makkalempi bukit yang terletak di sebelah barat Laliddo. Harganya 30 ekor kerbau. Setelah itu disuruhnya beberapa orang menghuni dan memagari bukit di negeri Cina itu. Behau menyuruh juga orang mengolah sawah yang di sebelah barat Laliddo. Dalam pada itu pagar tanah di negeri Cina dirusak habis oleh orang Katumpi, para penghuninya diganggu dan diusiknya. 99

PNRI

Arumpone menyuruh memberi peringatan kepada raja di Katumpi. Namun tiga bulan sesudah suruhan Arumpone menyampaikan peringatan kepada raja di Katumpi, jenang Arumpone di sana dibunuh orang. Maka Katumpi diserang oleh orang Bone. Dalam pertempuran yang berlangsung satu hari saja, Katumpi dapat dikalahkan. Harta bendanya dirampas, demikian juga sawah-sawah di sebelah timur Laliddo, dan sawah-sawah di sebelah baratnya. Akan putera bungsu Arumpone yang bernama La Tenrigora, dialah yang mewarisi negeri Majang dan negeri Cia, dan diberi gelar Arung Majang dan Arung Cia. Adapun putera Arumpone moga-moga saya tidak kena kutuk dan tulah yang bernama La Tenrisukki, kepadanyalah diserahkan kerajaan Bone. Lalu dilantiklah oleh orang tuanya, dan diberi gelar Arumpone moga-moga saya tidak kena kutuk - La Tenrisukki ama sebenarnya. Sembilan belas tahun lamanya Makkalempi memerintah, barulah beliau menyerahkan kerajaan kepada puteranya, La Tenrisukki. Setelah Makkalempie selesai melantik puteranya, maka diantarnyalah masuk istana. Lalu behau pergi tinggal di Cia bersama dengan putera bungsunya, La Tenrigora. Setelah empat tahun tinggal di Cia, pada suatu hari beliau naik ke loteng dan duduk di atas para-para tenun. Tiba-tiba datanglah nyala, konon disebut orang api dewata, berkobar berputar-putar di seluruh rumah. Mula-mula api berkobar di tangga, kemudian menjalai ke dalam rumah, akhirnya naik sampai ke loteng. Setelah api dewata padam, Makkalempie tidak ada lagi kelihatan. Maka beliau dinamailah Mallajang ri Cia (raja yang menghilang di Cia). PASAL LIMA Mallajang ri Cia melahirkan Mappajunge, La Tenrisukki. Moga-moga saya tidak kena kutuk, La Tenrisukki diangkat jadi raja. Empat tahun sesudah baginda menerima kerajaan dari orang tuanya, Mallajang n Cia moninggal. Baginda kawin dengan saudara sepupunya yang bernama W Tenrisongkek. Beliau melahirkan anak yang bernama La Ulio, digelar Botetek-e. Pada masa 100

PNRI

itulah Datu Luwu yang digelar Dewa Raja datang menyerang Bone. Pasukan Luwu mendarat di sebelah selatan Cellu. Dan di sanalah mereka berkedudukan. Setelah pertempuran mereda, pada waktu dinihari keluarlah serombongan wanita diantar oleh orang-orang Riattang Solo ke seberang selatan sungai. Pasukan Luwu mengikut dari belakang. Mereka akan meneruskan pertempuran. Pasukan Bone mengambil tempat kedudukan di Biru. Keesokan harinya terlihatlah oleh pasukan Luwu wanitawanita diantar keluar ke sebelah timur Arobiring. Mereka pun bergegas-gegaslah ke sana. Maka bertempurlah orang Riattang Salo dengan pasukan Luwu. Pasukan Luwu dihadang oleh pasukan Bone. Pasukan Luwu berlarian menyelamatkan diri. Payung kerajaan Datu Luwu dapat direbut. Datu Luwu sendiri nyaris terbunuh, sekiranya tidak dicegah oleh Arumpone yang berseru, 'Mangan kamu bunuh Datu Luwu!" Maka Datu Luwu digiring sampai ke perahunya di pantai. Pasukannya sisa dua puluhan orang saja yang sampai ke perahu. Hanya sebuah perahu kecil yang dapat mereka gunakan kembali ke negerinya. Itulah asal mula Bone memiliki kembali payung kerajaan. Payung kerajaan Luwu yang direbut itu berwarna merah. Maka digelarlah moga-moga saya tidak kena kutuk La Tenrisukki Mappajunge (La Tenrisukki yang berpayung). Pada masa Raja Bone inilah timbul perselisihan antara orang Bone dengan orang Mampu. Berperanglah mereka, saling menyerang dengan hebat. Pertempuran berlangsung di sebelah selatan Itterung. Orang Mampu kalah dan dihalau sampai ke negerinya. Arung Mampu menyerah dan membayar denda perang "sebbu kati" (8888 real 88 duit). Arung Mampu berkata, "Berbuatlah semaumu, Arumpone, asalkan engkau tidak memisahkan aku dengan anak isteriku!" Arumpone berkata, "Kembalilah, Arung Mampu! Engkau jadi raja bawahan kerajaan Bone. Engkau tidak mengingini dari padaku yang berupa emas murni dan perhiasan serta harta yang banyak, sampai kepada keturunanmu!" Setelah itu Arung Mampu bersama pengikutnya pun disuruhlah mengangkat sumpah setia. Selesai penyumpahan kembalilah 101

PNRI

Arumpone ke negerinya. Dua puluh tujuh tahun lamanya memerintah, lalu jatuh sakit. Beliau menyuruh orang Bone datang berkumpul, lalu berkata, "Kami sekarang sakit keras. Bila kami meninggal, anak kami La Ulio yang menggantikan kami." Beberapa saat setelah berpesan itu, beliau pun meninggallah. PASAL ENAM Mappajung melahirkan Matinro ri Itterung. Setelah Mappajung meninggal. Botek- yang diangkat jadi raja di Bone, sesuai dengan pesan orang tuanya moga-moga saya tidak kena kutuk La Ulio ama sebenarnya. Beliau masih muda belia dan berperawakan tinggi besar. Sampai-sampai pengusungnya delapan orang. Itulah sebabnya digelar Botek- (si gemuk). Beliau rajin bekerja. Beliaulah seorang raja yang gemar menyabung ayam. Dikenal seorang yang sabar dan tenang. Botek- kawin dengan W Tenriwewang yang digelar Dara, puteri raja negeri Pattiro, Maggading. Jadi puteri Maggadinge yang diperisteri Arumpone. Lahirlah anaknya moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama La Tenrirawe digelar Bongkang. Lahir juga anaknya moga-moga saya tidak terkutuk yang bernama Laica. Lahir juga anaknya yang bernama moga-moga saya tidak terkutuk Tenripakkua. Dan lahir juga moga-moga saya tidak terkutuk yang bernama I Lempek. Botek-lah raja di Bone yang mula-mula didampingi oleh Kajao Laliddo. Beliaulah juga yang mengikat perjanjian persahabatan dengan Raja Gowa yang bernama Daeng Matanre dengan menghadirkan Sudang (pedang sakti kerajaan Gowa) dan Latea Riduni (keris sakti kerajaan Bone). Beliau pulalah yang mengalahkan Datu Luwu sewaktu tinggal di Cenrana. Raja Luwu dibantu oleh Daeng Bote, anak Karaeng Matanre. Botek-e kawin juga dengan W"Tenrigauk di Mampu. Melahirkan anak bernama Daeng Palippung, yang kemudian jadi raja di Mampu. Pada masa pemerintahan Botek-, Raja Gowa mengadakan kunjungan yang pertama ke Bone. Sewaktu Raja Gowa mengadakan pertemuan dengan Arumpone di sebelah selatan Laccok102

PNRI

kong, terjadilah perkelahian orang Gowa dengan orang Bone. Kalau orang Bone yang membunuh, Raja Gowa yang memberi kain sampul. Kalau orang Gowa yang membunuh, Arumpone yang memberikan kain sampul. Raja Bone inilah juga yang ditemani Raja Gowa pergi menerima denda perang dari orang Wajo di Topaceddo. Setelah 25 tahun lamanya jadi raja di Bone, disuruhnyalah orang Bons datang berkumpul, lalu beliau berkata, "Kami hendak menyerahkan kerajaan ini kepada anakda La Tenrirawe." Orang Bone semua setuju. Maka beliau pun melantiklah anaknya tujuh hari tujuh malam. Setelah selesai pelantikan, tuanku Botek- keluarlah dari istana. Ada dua tempat tinggalnya. Ada kalanya di Mampu bersama isterinya, ada kalanya tinggal di Bone. Diriwayatkan Botek- marah kepada kemanakannya yang bernama La Paunru. Beliau marah juga kepada saudara sepupunya yang jadi raja di Paccing yang bernama La Muliang. Untuk berbaik keduanya menyerahkan diri kepada orang Mampu untuk dimintakan ampun kepada Botek-. Waktu itu Botek- kebetulan berada di Mampu. Tetapi belum lagi orang Mampu menyampaikan maksud tersebut, Botek- sudah berangkat pergi menyabung ayam. Maka dilihatnya saudara sepupu dan kemanakannya berada di sana. Beliau pun marahlah lagi. Setelah itu kembalilah Botek- ke Bone. Bersepakatlah La Paunru dan La Muhang, "Baiklah kita menyusul beliau ke Bone. Nanti kita menyerahkan diri kepada Kajao Laliddo untuk dimintakan ampun kepada Botek-." Sesampai di Itterung, tiba-tiba Botek- menoleh ke belakang. Tampaklah olehnya kemanakan dan saudara sepupunya itu. Pada sangkanya dirinya akan diamuk. Beliau pun turunlah dari usungan. Melihat keadaan ketika itu, La Paunru merasa diri tidak akan lepas lagi, maka ia pun mengamuklah. La Paunru dan Botek- sama-sama mati. La Muliang pun mati terbunuh. Maka Botek- pun digelarlah Matinro ri Itterung (raja yang meninggal di Itterung).

103

PNRI

PSAL TUJUH Matinroe ri Itterung melahirkan Matinroe ri Givinna, Bongkange. Bongkange jadi raja Bone. Beliau sudah dinobatkan ketika orang tuanya masih hidup. Beliau bernama moga-moga saya tidak terkutuk La Tenrirawe digelar Bongkange. Beliau kawin di Timurung dengan raja di Timurung yang bernama Tenripakiu. Berputera dua orang. Yang seorang bernama Puang Risompa. Dialah bakal pengganti raja di Timurung, tetapi ia mati diamuk oleh seseorang yang bernama Dakalula. Bongkange dikenal bukanlah orang yang pandai. Tetapi beliau terpuji sebagai orang penggembira. Senang mengunjungi upacara-upacara keramaian. Terpuji karena jujur lagi dermawan. Senang menyabung ayam. Terkenal juga sebagai seorang pemberani. Cinta dan sayang kepada kaum keluarganya yang rendah, dan patuh kepada orang tuanya. Sesuatu yang menggusarkan hatinya selalu menimbulkan kemarahan yang meluap-luap, namun hanya sebentar saja. Raja inilah yang mula-mula mengangkat Tomakkajennangeng (Penjenang) di antara para anak bangsawan, para pengiring, para pemuda dan para tukang. Demikian juga antara para suruhan, para wanita, para pencari kayu api, para pengatur upacara, para dayang-dayang dan para selir. Waktu itu jugalah baru mereka mengenal bedil. Pada masa pemerintahan Bongkange, Raja Gowa datang ke Bone untuk menyabung ayam. Taruhan Raja Gowa 100 kati emas. Taruhan Arumpone ialah seluruh penduduk kampung Panyula. Ayam Raja Gowa berbulu merah, ayam Arumpone berbulu putih kemerah-merahan. Raja Gowa kalah sabung, ayamnya mati. Beliau membayar taruhan 100 kati emas. Pada masa itu juga orang-orang Ajang Alek bersatu di bawah naungan kerajaan Bone. Bone mengalahkan juga Awo, Teko. Dan musuh-musuh yang ada di Attang Salo semuanya dapat dikalahkan lagi. Bertepatan dengan itu negeri Tellu Limpo memisahkan diri dari kerajaan Gowa dan menyatukan diri di bawah kerajaan Bone. 104

PNRI

Maka Raja Gowa pun datanglah menyerang Bone. Pertempuran terjadi di sebelah selatan Meru. Setelah pertempuran berlangsung tujuh hari, terjadilah perdamaian antara orang Bone dengan orang Gowa. Daerah batas kerajaan Bone pun dipertegas, yaitu tepi selatan Sungai Tangka ke hulu. Pada masa pemerintahan Bongkange, Datu Soppeng meninggalkan negerinya dan pergi ke Bone. Beliau diturunkan dari takhta kerajaan, karena terjadi perselisihan rakyat dalam negeri. Datu Soppeng Rilau yang bernama La Makkarodda To Tenribali dan digelar Mabbeluak- tidak sanggup mengatasi keadaan. Beliau lalu pergilah ke Bone. Beliau kawin dengan saudara perempuan Arumpone yang bernama Tenripauang. Melahirkan anak yang bernama Dangke digelar Lemba. Dia juga digelar Daturi Mario. Seorang saudara perempuan Arumpone yang bernama I Lempek kawin dengan Maddanreng (Pendamping raja) yang bernama La Saliu. Mereka masih saudara dua pupu. Dia melahirkan anak moga-moga saya tidak terkutuk yang bernama La Tenrirua. Setelah meninggal digelar Matinro ri Bantaeng (raja yang meninggal di Bantaeng). Semasa pemerintahan Matinro ri Gucinna, kemanakan Raja Gowa yang bernama Daeng Pabeta datang berkunjung ke Bone. Karena ia pernah menangkap orang mengamuk, maka orang Bone menamainya Daeng Patobo (Si Penikam). Kemudian datang pula Raja Gowa yang bernama Daeng Bonto menyerang Bone. Pasukannya mendarat di Cellu. Terjadilah pertempuran antara orang Bone dengan orang Gowa. Daeng Bonto luka kena panah beripuh. Setelah lima hari pertempuran, Raja Gowa kembali ke negerinya. Dua tahun sesudah perang di Cellu, Raja Gowa datang lagi menyerang Bone. Beliau membuat benteng pertahanan di Walenna. Maka terjadilah pertempuran hebat antara orang Bone dengan orang Gowa. Daeng Patobo luka kena tombak. Setelah delapan hari bertempur, Raja Gowa jatuh sakit, lalu kembali ke negerinya. Di sanalah beliau meninggal. Tidak cukup dua bulan setelah it.u, Raja Gowa yang bernama Daeng Parukka datang lagi menyerang Bone. Orang Ajang Alek 105

PNRI

semua berbalik jadi musuh. Orang Timurung mengungsikan anak isterinya, lalu datang menyatukan diri dengan orang Bone. Hanya wanita dan anak-anak sajalah yang masih tinggal di Timurung. Orang Limampanua mengungsikan anak isterinya ke Cinnong, lalu datang juga menyatukan diri dengan orang Bone. Orang Awampone berbalik juga jadi lawan. Raja Gowa mpmbuat benteng pertahanan di Pappolo, lalu menyerang pasukan Bone. Separuh negeri Bukaka habis dibakarnya, demikian juga negeri Takke Ujung. Lewat tengah hari, orang Makassar hendak mulai menggiring orang-orang Bone. Maka pasukan Bone segera menghadang mereka. Orang Makassar lari cerai-berai tak berketentuan. Dalam pengejaran, Raja Gowa tersusul di Cempae. Orang Makassar hampir semuanya terbunuh. Raja Gowa sendiri mati dipenggal orang Bone yang bernama La Tunru. Maka untuk sementara pimpinan kerajaan Gowa berada di tangan Daeng Padulung (Raja Tallo). Raja Tallo mengirim utusan ke Bone. Utusan Raja Tallo berkata, "Dua orang raja kami. Yang seorang kaupenggal di atas tikar (kata penghinaan), yang seorang kaupenggal di medan laga. Namun sekarang kami ingin baik, kami tidak ingin jahat." Berkatalah Kajao Laliddo, "Kalau demikian katamu, besok saya pergi menemui Raja Tallo." Keesokan harinya keluarlah Kajao Laliddo. Raja Tallo mengucapkan ikrar sesuai dengan persepakatan mereka. Selesai perjanjian Raja Tallo yang bernama Daeng Padulung dengan orang Bone, maka diangkatlah Daeng Patobo menjadi raja di Gowa. Semasa pemerintahan Bongkang, timbul perselisihan antara Arumpone dengan Datu Luwu yang bernama Sangkaria, karena Datu Luwu datang lagi menduduki negeri Cenrana. Maka telah dua kali orang Bone merebut Cenrana dengan kekerasan. Bongkangelah raja di Bone yang bersahabat dengan Arung Matowa Wajo yang bernama To Udama. Bersahabat juga dengan Datu Soppeng yang digelar Puang Lipu. Mereka bertiga bertemu di Cenrana, dan bersepakat akan mempersaudarakan neeeri mereka 106

PNRI

dengan berkata, "Baiklah kita bertemu nanti di Timurung. Di sana kita selesaikan kerja ini pada malam bulan purnama." Pada hari yang telah ditentukan itu, bertemulah mereka di Timurung. Orang Bone dari segala penjuru berdatanganlah. Orang Wajo dari seluruh daerah telah berdatangan juga. Demikian juga orang Soppeng semuanya telah hadir. Mereka mendirikan bangsal kerapatan di desa Bunne. Di sana jugalah tempat mereka menyabung ayam. Pada malam bulan perbani, berkumpullah orang Bone, orang Wajo, dan orang Soppeng. Dalam kerapatan itu duduklah bersama Arumpone, Arung Matowa Wajo, dan Datu Soppeng. Mereka mempersatukan ketiga kerajaan itu, bagaikan orang bersaudara seibu sebapak. Bone anak sulung, Wajo anak tengah, dan Soppeng anak bungsu. Lalu mereka sama berikrar. Ada pun yang mereka ikrarkan ialah: Kita tidak sahng memandang kecil, kita tidak saling menginginkan emas dan perhiasan yang indah-indah, kita tidak saling menginginkan harta yang banyak. Setelah itu mereka menanam batu, dan menamakan negeri mereka Tellumpocco (Tiga Besar). Raja ini sangat dicintai oleh orang Bone, juga sangat dirindukan. Dua tahun sesudah perjanjian itu, Bongkang jatuh sakit. Lalu disuruhnya rakyat Bone datang berkumpul, dan berkata, "Kami maklumkan kepada kamu sekalian, bahwa adikkulah yang akan menggantikanku." Beliau lalu mengundang adiknya moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama Laica. Beliau berkata, "Saya beritahukan engkau, adinda, perbaiki tingkah lakumu, karena engkaulah yang saya kehendaki jadi raja, kalau saya meninggal nanti. Selain dari pada itu, kalau saya meninggal nanti dan selesai upacara kematianku, saya inginkan engkau kawin dengan iparmu. Mudah-mudahan dengan itu engkau memperoleh anak dengan Arung Timurung. Saya kehendaki engkau memperisterinya. Mahal didapat perempuan yang baik seperti dia, lagi tinggi daya pikirnya. Mudah-mudahan dengan itu engkau sanggup memelihara Tanah Bone." Setelah selesai berpesan, beliau pun meninggallah. Maka 107

PNRI

dinamailah Matinroe ri Gucinna (raja yang meninggal di gucinya). PASAL DELAPAN Matinroe ri Gucinna bersaudara dengan Matinroe ri Addenenna. Setelah Matinroe ri Gucinna meninggal moga-moga saya tidak kena kutuk Laica yang diangkat jadi raja di Bone, sesuai dengan pesan kakaknya. Setelah selesai segala upacara kematian Matinroe" ri Gucinna, maka Laica pun dilantiklah. Beliau kemudian kawin dengan raja di negeri Timurung yang bernama Tenripakiu. Beliau melahirkan anak moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama Tenripalek digelar Toakkeppeang. Lahir juga anaknya yang bernama W Tenrijellok. Dia juga digelar Makkalarue. Seorang lagi anaknya, tetapi meninggal selagi masih kecil. Pada waktu pemerintahan moga-moga saya tidak kena kutuk Laica, datanglah Raja Gowa hendak menyerang Bone. Tetapi belum lagi sampai ke Bone, beliau kembali ke negerinya. Akan raja inilah moga-moga saya tidak kena kutuk orang tak habis pikir padanya. Hanyalah karena hal ini memang telah demikian adanya, maka dimuat juga dalam naskah ini. Semasa pemerintahan raja inilah timbul perselisihan-perselisihan antara sesama rakyat. Sekali raja memarahi seorang raja bawahannya yang bernama La Patiwongi digelar Topawawoi. Kemudian La Patiwongi dibuang ke Sidenreng. Setelah ia merasa bosan tinggal di Sidenreng, ia pun kembalilah ke Bone untuk minta maaf. Tetapi malahan ia disuruh meninggalkan lagi Bone dan pergi ke Bukie. Kemudian ia disusul, lalu dibunuh. Beberapa raja bawahan seperti Arung Paccing, Arung Awangpone dibunuh juga. Seorang yang bernama Tosaliwu Riawa dibunuh juga. Maddanreng di Palakka yang bernama Tosaliwu Riwawo pun dibunuh juga. Banyaklah raja-raja bawahan dan pembesar-pembesar kerajaan Bone yang dibunuh. Lagi pula raja menyita harta orang yang tak sepantasnya disita, memberi kedudukan kepada seseorang yang tak sepantasnya. Apa lagi waktu itu merajalela benar perselisihan antara rakyat sesamanya. Tetapi belum juga ada gara-gara waktu itu. 108

PNRI

Ternyata kemudian meletus juga gara-gara itu. Diriwayatkan ada seorang laki-laki yang kedapatan berbuat keji kepada isteri seseorang. Laki-laki itu pun hendak dibunuh orang, tetapi ia sempat melarikan diri. Maka isteri orang itulah yang dibunuh. Lalu mereka membakar rumah-rumah, separuh Bone habis terbakar, dari Matajang sampai ke Macege, Maka rakyat pun bingung, cerai-berai tak berketentuan. Beberapa orang bangsawan menyatukan diri, lalu berangkat ke Majang. Tuanku di Majang berkata, "Mengapa sekalian datang ke man?" Orang Bone menjawab, "Tak dapat kami mengatakannya, Tuanku. Tengoklah ke utara, ke Bone sebelah sana!" Maka menengoklah Tuanku di Majang ke arah sana. Sambil menampar dadanya beliau berkata, "Binasalah kita. Kasihan jerih payah raja-raja kita dahulu. Namun belum ada yang dapat kukatakan kepadamu, hal orang Bone sekalian. Lebih baik suruh seorang ke Mampu menjemput kemanakanda, Dan malaka. Tinggal dia seorang yang terpandang sebagai tua-tua kita." Mereka itu menyahut, "Beliau sekarang ada di Palakka." Pergilah dijemput, dan tak lama kemudian beliau pun datanglah. Damalaka berkata, "Apa kehendak Tuanku memanggil saya?" Tuanku di Majang berkata, "Tidakkah engkau lihat tadi Tanah Bone telah direbut orang?" Damalaka berkata, "Saya melihat itu, Tuanku." Berkata Tuanku di Majang, "Itulah maka saya memanggilmu ke mari. Bagaimana pikiranmu tentang hal ini?" Damalaka diam saja. Setelah tiga kali ditegur, barulah ia menyahut, "Saya takut, Tuanku. Untung baik kalau hanya penyesalan saja yang saya peroleh." Tuanku di Majang berkata, "Kita ini sudah sehidup semati namanya." Damalaka berkata, "Kalau demikian kata Tuanku, maka tak ada lagi upaya selain dari pada menurunkannya dari takhta kerajaan. Dia tidaklah lebih berharga dari pada negeri kita ini. 109

PNRI

Sekali pun dengan raja-raja dahulu, negeri ini masih lebih berharga dari pada diri pribadi mereka itu. Dan meskipun tidak teradatkan, namun saya akan menurunkan dari takhta kerajaan kemanakan saya itu." Damalaka pun mengangkatlah para pemangku adat dan diutus oranglah menyampaikan kepada Laica, "Tinggalkan kerajaan ini! Bukan engkau yang sederajat dengan kerajaan ini!" Dia masih di luar istana, ketika utusan itu tiba. Utusan itu pun menyampaikanlah pesan itu. Belum selesai ucapannya, dibunuhnyalah utusan itu. Lalu dibakarnya rumah-rumah yang ada dalam kota Bone. Setelah diketahui bahwa rumah-rumah di kota Bone sudah musnah semua, berkatalah Tuanku di Majang, "Bawalah saya segera ke Bone, saya akan melawan cucuku itu sampai mati. Sudah pantaslah saya melawan dia, karena dia bukan lagi raja di Bone." Damalaka berkata, "Saya juga ikut pergi, karena kita telah beijanji sehidup semati." Orang banyak itu pergilah semuanya ke Bone. Mereka dapati Laica tinggal seorang diri. Serta dilihatnya orang banyak berdatangan, ia pun menyerang membabi buta. Banyak orang yang dibunuhnya. Selanjutnya setiap kali ia' menyongsong musuh, musuh itu segera melarikan diri. Kalau ia balik menyongsong musuh di belakangnya, musuh tadi balik mengejarnya. Demikianlah terus-menerus sampai ia kehabisan tenaga. Lalu pergilah ia duduk bersandar pada tangga istana. Melihat itu Taunku di Majang segera maju memenggal leher cucunya. Maka meninggallah ia, lalu digelar Matinroe ri Addenenna (raja yang meninggal di tangga). Diriwayatkan bahwa sebelas tahun lamanya memerintah Matinroe ri Addenenna, lalu meninggal. PASAL SEMBILAN Matinroe ri Addenenna saudara sepupu dengan Matinroe ri Bettung. Setelah Matinroe ri Addenenna meninggal, bermusyawarahlah orang Bone dengan Tuanku di Majang mencari calon raja. Akhirnya Tuanku di Majang mengambil kata keputusan. 110

PNRI

Berkata Tuanku di Majang, "Tidak ada caln raja yang lebih baik, selain dari pada cucuku yang bernama La Pattawe, anak Arung Palenna, cucu Makkalempie." Maka orang Bone pun mupakatlah mengangkat Arung Kaju menjadi raja di Bone, dan digelar Arumpone, ama sebenarnya La Pattawe. Setelah itu Arumpone kawin dengan raja di Mampu. Melahirkan anak moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama We Tenrituppu. Moga-moga saya tidak kena kutuk, La Tenrirua kawin dengan saudara sepupunya yang bernama I Dangke. Lahirlah anaknya moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama W Tenrisui. Tidak ada ceritera-ceritera kejadian yang dapat kita dengar selama pemerintahan La Pattawe. Setelah tujuh tahun memerintah kerajaan Bone, beliau pergi ke Bulukumpa. Di sana beliau jatuh sakit, lalu meninggal. Maka digelarlah Matinroe ri Bettung (raja yang meninggal di Bettung). PASAL SEPULUH Matinroe ri Bettung melahirkan Matinroe ri Sidenreng yang bernama moga-moga saya tidak kena kutuk We tenrituppu. Beliaulah yang diangkat jadi Arumpone. Raja Bone inilah yang mula-mula mengangkat tujuh orang Matowa menjadi Arung Pitu (tujuh orang pendamping raja), yaitu I Matowa Tibojong diangkat jadi Arung Tibojong, 2 Matowa Ta diangkat jadi Arung Ta, 3 Matowa Tete Riattang diangkat jadi Arung Tete Riattang, 4 Matowa Tete Riawang diangkat jadi Arung Tete Riawang, 5 Matowa Macege diangkat jadi Arung Macege, 6 Matowa Ujung diangkat jadi Arung Ujung, 7 Matowa Ponceng diangkat jadi Arung Ponceng. Berkata Arumpone, "Kami angkat kamu sekalian menjadi Arung Pitu dengan maksud agar supaya kamu mengurus dan memelihara usaha-usaha pertanian di negeri ini serta menjemput dan menerima tamu-tamu kerajaan, karena kami ini seorang wanita. Kemudian dari pada itu kami inginkan agar kamu mencari dan mempersatukan isi istana yang telah cerai-berai. Dan sebagai 111

PNRI

Arung Pitu, janganlah kamu membinasakan negerimu Tanah Bone ini, janganlah kamu membantu musuh dari Luar, janganlah kamu mewariskan kedudukanmu itu kepada anak cucumu tanpa sepengetahuan kami, kecuali kalau para pewaris kerajaan Tanah Bone ini telah sepakat dan memandang hal itu sebagai hal yang pantas bagimu, barulah kamu boleh mewariskan itu kepada anak dan cucumu." Pada masa pemerintahan Raja Bone ini, datanglah Raja Gowa menyiarkan agama Islam ke negeri-negeri di Ajang Tappareng, yang disertai dengan perang. Maka datanglah pasukan dari Tellumpoccoe (Bone, Wajo, Soppeng) menyerang pasukan Makassar. Pasukan Makassar dapat dikalahkan. Maka Raja Gowa pun kembalilah ke negerinya. Setahun setelah itu, datang lagi Raja Gowa menyerang Pandang-Pandang. Tellumpoccoe mengerahkan lagi pasukannya. Pertempuran hebat berlangsung di sebelah timur Buluk Sitompok. Kemudian banyak anak pasukan yang berlagak pura-pura bertempur. Maka kalahlah pasukan Tellumpoccoe, Bone, Wajo, dan Soppeng. Setahun sesudah kekalahan Tellumpoccoe, datang lagi Raja Gowa menyerang Soppeng. Bone dan Wajo tidak lagi pergi membantu sekutunya, Soppeng. Maka kalahlah orang Soppeng, lalu masuk Islam. Setahun sesudah Soppeng masuk Islam, datang lagi pasukan Gowa menyerang Wajo. Wajo menyerah kalah, lalu masuk Islam. Setahun juga sesudah Wajo masuk Islam, Arumpone pergi ke Sidenreng untuk mempelajari tentang hakekat keislaman. Sesampai di Sidenreng, beliau pun masuk Islam. Tidak lama sesudah itu beliau jatuh sakit, lalu meninggal. Sembilan tahun lamanya memerintah, lalu meninggal. Maka beliau pun digelarlah Matinroe ri Sidenreng (raja yang meninggal di Sidenreng). PASAL SEBELAS Matinroe ri Sidenreng saudara sepupu dengan Matinroe ri Bantaeng. Setelah Matinroe ri Sidenreng meninggal dunia, rakyat 112

PNRI

Bone pun bermusyawarahlah. Mereka bersepakat mengangkat Arung Palakka menjadi Arumpone. Selain bergelar Arung Palakka, beliau digelar juga Arung Pattiro. Karena Arung Palakka adalah cucu dari Arumpone Mappajung, maka dialah yang diangkat jadi raja moga-moga saya tidak kena kutuk La Tenrirua nama sebenarnya. Kepada beliaulah orang Bone berserah diri serta mer.ipercayakan timbul tenggelamnya tanah kerajaan Bone pada waktu yang akan tiatang. Belum lagi cukup tiga bulan di atas takhta, datanglah Raja Gowa bermaksud hendak mengislamkan orang Bone. Orang Makassar membuat pertahanan di Ellue, dan Raja Gowa membuat benteng pertahanan di Pallette. Mereka mengajak orang Bone memeluk agama Islam. Berkatalah Arumpone kepada orang Bone, "Kamu sekalian telah sepakat mengangkat kami menjadi raja disertai dengan pernyataan berserah diri serta mempercayakan timbul tenggelamnya tanah kerajaan ini kepada kami. Kini Raja Gowa datang membawakan kita sesuatu kebajikan. Baiklah kita sepakati masuk Islam, karena kita telah mengikat perjanjian dengan Raja Gowa, bahwa barang siapa di antara kita yang melihat jalan kebajikan, ia harus memberitahukan dan mengajak saudaranya. Dan menurut Raja Gowa adalah suatu kebajikan jika kita berpegang pada agama Islam. Kalau kita menerima ajakan itu, Raja Gowa menyatakan, bahwa hanya ada dua yang besar, yaitu Gowa dan Bone. Dan sama-sama kita menyembah Tuhan Yang Mahaesa. Berkata lagi Arumpone, "Bilamana kita tidak menerima ajakan baik Raja Gowa, dan beliau tetap bersikeras, dan kita barulah menyerah kemudian setelah mereka menyerang kita, itu namanya kita sudah diperbudak. Ada pun kalau kita menerima baik ajakan beliau, namun masih memperlakukan kita secara tidak wajar, maka kita pun berani melawan. Apakah kamu mengira, kami tidak berani melawan? Kita mengangkat senjata, kalau beliau menyalahi janjinya." Akan tetapi orang Bone semua menyatakan tidak setuju masuk Islam. Melihat sikap orang Bone yang demikian itu, Arumpone berdiam diri sejenak, lalu minta diri pergi ke Pattiro. Beliau 113

PNRI

diantar oleh orang-orang dalam istana. Setiba di Pattiro, beliau mengajak pula orang-orang Pattiro, tetapi mereka pun menolak masuk Islam. Arumpone sejenak berdiam diri, lalu naik ke istana menenangkan hati, diiringi oleh orang-orang dalam beserta anak dan isterinya. Sepeninggal Arumpone berangkat ke Pattiro, orang Bone berkumpullah mengadakan musyawarah. Mereka sempakat memecat Arumpone. Seorang yang bernama Toallaung diutus pergi ke Pattiro. Sesampai di sana, ia pun naiklah ke istana menyampaikan pesan orang Bone, "Saya disuruh menyampaikan pesan orang Bone kepadamu, bahwa bukanlah rakyat Bone yang menolak kamu, namun kamulah yang menolak rakyat Bone. Kamu meninggalkan negerimu, ketika musuh datang menantang kita." Arumpone berkata, "Hai, Toallaung! Apakah mereka mengira saya ini yang menolak rakyat Bone? Sekali-kali tidak! Karena kecintaan sayalah kepada rakyat Bone, maka saya ajak mereka kepada jalan kebajikan yang terang. Saya benar-benar menunjukkan kepada mereka jalan yang terang, namun mereka menolak. Kalau demikian berpeganglah kamu kepada pahammu yang gelap, dan saya berpegang pula kepada cahaya yang teranp yang disampaikan Tuhan Yang Mahaesa kepada Nabi-Nya." Setelah itu Toallaung kembalilah ke Bone. Rakyat Bone semupakatlah mengangkat Arung Timurung menjadi Raja Bone. Beliau adalah anak Matinroe ri Addenenna moga-moga saya tidak kena tulah baginda La Tenripalek ama sebenarnya Toakkeppeang gelarnya. Setelah meninggal digelar Matinroe ri Tallo (raja yang meninggal di Tallo). Raja inilah yang memimpin rakyat Bone dalam Perang Islam. Sepeninggal Toallaung berangkat ke Bone, Arumpone raengirim utusan kepada Raja Gowa di Pallette. Beliau mengirim juga utusan ke Bone. Setelah utusan Arumpone menemui Raja Gowa di Pallette, Raja Gowa mengirim pula utusan kepada Arumpone di Pattiro. Yang diutus ialah Karaeng Pettung. Tiba-tiba orang Pattiro bersama orang Sibulu mengepung Arumpone Matinroe ri Bantaeng bersama Karaeng Pettung. Maka mengamuklah Arumpone bersama para pengiringnya beserta Karaeng Pettung. Orang 114

PNRI

Sibulu dan orang Pattiro dapat dikalahkan, dan lari menyelamatkan diri ke bukit-bukit di Maroanging. Setelah itu berangkatlah Arumpone menemui Raja Gowa di Pallette. Karaeng Pettung tinggal menunggu dan berjaga-jaga di Pattiro. Setelah Arumpone bertemu dengan Raja Gowa, berkatalah Raja Gowa, "Baik benar kedatanganmu ini. Saya ingin bertanya, manakah batas-batas negeri milikmu sendiri, sekalipun engkau bukan lagi raja di Bone. Kita tahu bahwa engkau yang menguasai Bone, tetapi kita dengar bahwa kerajaan Tanah Bone telah berpindah daripadamu." Berkatalah Arumpone, "Negeri-negeri yang dalam kekuasaanku sendiri ialah Palakka, demikian juga Pattiro dan Awangpone. Sedangkan Mario Riasek kepunyaan isteriku." Berkatalah Raja Gowa, "Ucapkanlah kalimah syahadat. Maka semua negeri-negeri yang kamu sebut itu masuklah dalam syahadat. Dengan demikian kamu bukan lagi hamba kerajaan Bone, dan bukan juga hamba kerajaan Gowa." Raja Gowa berkata lagi, "Saya tahu juga bahwa Pallette ini milikmu, namun panji-panji kami telah terpancang di sini. Berarti Pallette adalah juga milikku, dan sekarang kami serahkan kembali kepadamu." Kemudian Raja Gowa menyerahkan juga seperangkat pakaian perang dari beledu kuning berkancing emas murni satu kati beratnya. Berkatalah Arumpone, "Kalau hanya karena saya tidak menyertai orang Bone melawan kamu, saya tidak rela menerimanya." Raja Gowa menjawab, "Bukankah kamu tahu, Besan, adat kebiasaan orang dahulu. Kalau bertemu dengan keluarganya, ada saja sesuatu tanda hidup, ganti pinang sekerat, sirih selembar." Arumpone menjawab, "Kalau demikian katamu, relalah saya menerimanya, Karaeng!" Setelah itu Arumpone bersama Raja Gowa yang mula-mula masuk Islam dan Raja Tallo yang juga mula-mula Islam sama-sama mengikat janji dengan berikrar sebagai berikut: Kami bersaksi kepada Tuhan Yang Mahaesa, kalau masih saja keturunan kami yang menjadi raja di Gowa dan Tallo, maka tak adalah orang yang 115

PNRI

berani mengusik hak milikmu atau berbuat sewenang-wenang kepadamu. Kalau kamu ditimpa kesusahan, bukakan pintu, kami ikut menyertaimu." Berkatalah Arumpone Matinroe ri Bantaeng "Hai, Karaeng! Binasa aku seperti gugurnya butir-butir padi dari berkasnya, tidak akan beroleh kebahagiaan hidup, tidak akan luput dari penderitaan, kalau Tanah Gowa ditimpa kesusahan, maka dengan berpegang pada sebatang bambu sekapun, aku akan datang menyertaimu dalam kesusahan, sampai pada anak cucumu dengan anak cucuku, asalkan kamu tidak menyalahi janji." Demikianlah peijanjian antara Raja Bone Matinroe ri Bantaeng dengan Raja Gowa. Sesaat sesudah pengukuhan peijanjian Bone dengan Gowa, maka Gowa melancarkan Perang Islam dengan menyerang dan membakar Bone. Akhirnya Bone menyerah kalah, dan bersedia masuk Islam. Setelah itu, Raja Gowa kembali ke negerinya. Sekembali Raja Gowa ke negerinya, Arumpone Matinroe ri Bantaeng diusir oleh orang Bone. Maka beliau pergilah ke Makassar. Di sana beliau bersama-sama dengan Datok ri Bandang. Arumpone Matinroe ri Bantaeng diberi nama "Adam" oleh Datok ri Bandang. Setelah beberapa lama tinggal bersama Datok ri Bandang, Raja Gowa meminta beliau memilih tempat tinggal yang disenanginya. Beliau memilih Bantaeng. Lalu pergilah beliau tinggal di sana. Di sana juga beliau meninggal. Maka digelarlah Matinroe ri Bantaeng (raja yang meninggal di Bantaeng). PASAL DUA BELAS Matinroe ri Bantaeng diturunkan dari takhta oleh rakyatnya, Beliau saudara sepupu dengan Matinroe ri Tallo. Setelah Matinroe ri Bantaeng turun takhta, maka Arung Timurung yang dimupakati orang Bone menjadi raja di Bone, karena beliau adaiah anak Matinroe ri Addenenna moga-moga saya tidak kena kutuk - La Tenripalek namanya, Toakkeppeang gelarnya. Raja inilah yang memimpin orang Bone dalam Perang Islam. 116

PNRI

Bone diserang dan dibakar. Orang Bone menyerah kalah, tetapi bebas dari denda perang, bebas dari wang tebusan, tidak dirampas, tetapi diharuskan mengucapkan kalimah syahadat, dan menjadi kerajaan taklukkan Gowa. Setelah orang Bone bersama negeri-negeri bawahannya menyatakan diri masuk Islam semua, maka kembalilah Raja Gowa ke negerinya. Arung Timurunglah yang menjadi raja di Bone. Setelah meninggal dunia digelar Matinroe ri Tallo (raja yang meninggal di Tallo). Matinroe ri Tallo ada dua orang adiknya. Seorang yang bernama moga-moga saya tidak kena kutuk We Tenrijellok digelar Makkalaru, kawin dengan Arung Sumali yang bernama La Pancai. la melahirkan anak yang bernama La Maddaremmeng, Saleh ama Islamnya. Dialah yang dijadikan raja di Timurung waktu direbut negeri Pattiro. Dialah juga yang diangkat raja di Pattiro. Seorang adik La Maddaremmeng moga-moga saya tidak kena kutuk bernama Tenriampareng. Dialah yang dijadikan raja di Cellu. Seorang lagi adiknya digelar La Tenriaji, Tosenrima nama sebenarnya. Setelah meninggal digejar Matinroe ri Siang (raja yang meninggal di Siang). Dialah juga yang diangkat raja di Awangpone. We Tenrisui kawin dengan Arung Tanah Tennga yang bernama moga-moga saya tidak kena kutuk La Pottobune. Melahirkan anak yang bernama Daunru, anaknya meninggal semua. Yang seorang lagi bernama moga-moga saya tidak kena kutuk La Tenritatta, Tounru nama sebenarnya, digelar juga Malampe Gemmekna. Dinamai juga Torisompa. Setelah meninggal digelar Matinroe ri Bontoalek. (raja yang meninggal di Bontoalek), tidak beranak. Yang seorang lagi bernama La Tenrigenrangi, anaknya juga meninggal semua. Seorang lagi yang bernama Daompo, juga tidak beranak. Seorang lagi anaknya bernama Daemba digelar Matinroe ri Bola Sada. Dan seorang lagi anaknya bernama We Pappolo Bonga, Daumpek nama sebenarnya, digelar juga Maddanreng. Satu tahun sesudah orang Bone masuk Islam, Arumpone pergi ke Makassar. Beliau bertemu dengan Datok ri Bandang. Oleh 117

PNRI

Datok ri Bandang, Arumpone diberi nama Islam Abdullah . Raja ini terkenal sebagai orang yang menyenangkan dalam pergaulan. Gemar dalam usaha-usaha pertanian. Beliau kawin dengan anak Arumpone Matinroe ri Sidenreng, yang bernama Kauijang. Melahirkan seorang puteri yang bernama Dabe, yang dipertunangkan dengan putera Raja Gowa yang mula-mula Islam. Daeng Mattola nama tunangan Dabe. Akan tetapi Dabe meninggal dunia sebelum sampai umur. Sebab itu Arumpone tidak mempunyai anak gahara. Raja Bone iniiah yang sering-sering berkunjung kepada Raja Gowa. Tidak sampai tiga tahun berselang, beliau berkunjung lagi ke Makassar. Sekali pada perkunjungannya ke Makassar beliau kebetulan jatuh sakit, yang menyebabkan behau meninggal dunia. Beliau dikuburkan di Tallo. Sebab itu beliau digelar Matinroe ri Tallo (raja yang meninggal di Tallo). Dua puluh tahun lamanya memerintah, lalu meninggal. PASAL TIGA BELAS Matinroe ri Bukaka ialah kemanakan Matinroe ri Tallo. Setelah Matinroe ri Tallo meninggal dunia, ia digantikan oleh kemanakannya moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama La Maddaremmeng, Saleh nama Islamnya. Setelah meninggal digelar Matinroe ,ri Bukaka. Beliaulah yang menyuruh membuat payung putih kerajaan. Beliau kawin dengan Khadijah, Dasenrima nama sebenarnya. Dasenrima ialah puteri Arung Matowa di Wajo yang bernama Towalie. Melahirkan seorang anak yang bernama Pakkoko digelar Toangkone. Anak itu lahir sebelum Arumpone memeluk agama Islam. Raja inilah yang memperluas kota Bone ke arah timur dan selatan. Behau terkenal sebagai raja yang kuat agamanya. Selain daripada itu beliau menyuruh membebaskan semua hamba sahaya. Dimarahinya orang-orang yang tidak mau membebaskan hamba sahaya. Ibunya sendiri dimarahinya, karena menentang kemauannya. 118

PNRI

Oleh sebab itu diserangnya dan dirampasnya Pattiro. Ibu Arumpone, yaitu Makkalaru lari berlindung kepada Raja Gowa. Raja Gowa pun menyuruh menasihati Arumpone sebagaimana mestinya. Akan tetapi Arumpone tidak mempedulikan nasihat itu. Raja Gowa lalu menyerang Bone. Bone dikalahkan, dan Arumpone lari ke Cimpu. Ia bersama pasukannya dikejar terus sampai tertawan semua, lalu dibawa Ice Makassar. Mereka diasingkan ke Siang. Lima belas tahun lamanya La Maddaremmeng memerintah kerajaan Bone. Setelah meninggal dunia digelar Matinro ri Bukaka (raja yang meninggal di Bukaka). PASAL EMPAT BELAS Setelah Bone dikalahkan, maka saudara Matinro ri Bukaka, yang bernama La Tenriaji Tosenrima mengambil alih kerajaan Bone. Tosenrima meneruskan perlawanan. Maka Raja Gowa datang lagi memerangi Bone. Bone kalah lagi, pasukannya ditawan dan dibawa ke Makassar. Perang itu disebut Bta ri Pasmpe (kekalahan di Pasmpe), karena orang Bone membuat pertahanan terakhir di Pasmpe. Tosenrima ditawan dan diasingkan ke Siang. Di sanaiah ia meninggal, dan dinamailah Pawlai ri Siang (yang meninggalkan kita di Siang). Matinro ri Bukaka masih tinggal di sana bersama dengan orang-orang Bone yang ditawan. Sampai di sinilah riwayat Matinro ri Bukaka. Oleh karena tidak ada lagi raja yang memerintah di Bone, maka Raja Gowa mengangkat seorang Jenang (wakil raja) di Bone. Tobala namanya yang jadi Jenang kerajaan Gowa di Bone. Mulai saat itu Bone menjadi jajahan penuh kerajaan Gowa. PASAL LIMA BELAS Setelah tujuh belas tahun Tobala menjabat Jenang di Bone, ia memimpin lagi perlawanan orang Bone. Dalam perang itu Bone dikalahkan lagi, dan Tobala sendiri mati dipenggal. Maka disebutlah Beta ri Tobala (kekalahan Tobala). Matinro ri Bontoalek menyeberang ke Buton. Maka Bone sampailah pada puncak penjajahan orang Makassar. 119

PNRI

PASAL ENAM BELAS Setelah Tobala meninggal dunia, maka Arung Amalilah yang diangkat jadi Jenang di Bone. Setelah tujuh tahun menjabat Jenang, ia membawa orang-orang Bone menyeberang ke Buton. Ke sar datang juga Matinro ri Bontoalek bersama orang Belanda. Maka orang-orang Bone yang ada di sana menyerahkan diri kepada Matinro ri Bontoalek. Bersamaan dengan itu juga Karaeng Bonto Mararmu beserta semua orang-orang Makassar yang berada di Buton juga menyerahkan diri kepada Matinro ri Bontoalek.

120

PNRI

INILAH NASKAH TENTANG SEJARAH WAJO Inilah naskah sejarah Wajo. Mula pertama adanya Arung Matowa (Raja Besar) di Wajo. Moga-moga saya tidak kena tulah baginda, moga-moga saya tidak binasa menyebut ama raja-raja yang memerintah. Maka saya minta maaf untuk menyebutnya. 1. Yang mula-mula sekali diangkat jadi Arung Matowa ialah La Palewo, nama sebenarnya Topalippung. Beliau meninggal setelah tujuh tahun memerintah. 2. Settiware yang menggantikan La Palewo jadi Arung Matowa. Pada waktu itu datanglah Datu Luwu hendak mempersekutukan kerajaan Luwu dengan kerajaan Wajo. Lima tahun lamanya beliau memerintah lalu meninggal. Beliau digelar juga Batara Wajo. 3. Settiware digantikan oleh La Tenriumpu, nama sebenarnya Tolangi jadi Arung Matowa. Tiga tahun lamanya menjabat Arung Matowa lalu meninggalkan takhtanya. 4. La Tadampare Puang ri Maggalatung menggantikan La Tenriumpu jadi Arung Matowa. Tidak cukup seribu orang Wajo dalam pemerintahannya yang menghuni Tana Wajo. Beliaulah yang memperluas dan memperlebar kerajaan Wajo. Pada masa itulah negeri Baringeng melindungkan diri di bawah kerajaan Wajo, demikian pula Lompullek, Tana Tennga, Ujumpulu. Daerah-daerah yang menjadi negeri taklukan ialah Lamuru, Larompong, Batu Lappa. Negeri-negeri seperti Gilireng, Otting, negeri-negeri di Enrekang, demikian juga Mario Riawa bersama Belokka, Cerowali, Awanio, Patampanua juga sama melindungkan diri di bawah kerajaan Wajo. Arung Matowa ini sangat baik pertimbangan dan keputusan bicaranya. Tanaman padi menjadi, penduduk bertambah banyak, kerbau dan hewan peliharaan berkembang biak. Penghidupan orang banyak menjadi makmur dan sentosa, tanam-tanaman tumbuh subur, buah-buahan menjadi, tak ada hama yang merusak tanaman. Raja inilah yang mengalahkan Wajo Barat, dan mengusir Puang ri Lompi-Lompi. Hanya dalam tempo sepuluh tahun me121

PNRI

merintah, Wajo telah menjadi satu kerajaan yang besar, kuat lagi makmur. Beliau memerintah 30 tahun lamanya lalu meninggal. Sejak itu tiga tahun lamanya tidak ada Arung Matowa di Wajo. 5. La Tenripakado, nama sebenarnya Tonampe yang menggantikan La Tadampare Puang ri Maggalatung jadi Arung Matowa Wajo. Tuanku Sonrompalie yang jadi raja di Soppeng Riaja. Sebelas tahun lamanya La Tenripakado jadi Arung Matowa, lalu turun t^khta. Negeri-negeri taklukkan yang masih dikuasai Wajo ketika itu ialah Gihreng, Otting, Enrekang, Mario Riawa bersama Belokka, Cerowali, dan Awanio. Adapun Larompong, Batu Lappa masuk kekuasaan Luwu, sedangkan Lamuru masuk kekuasaan Gowa. Amali, Timurung, dan Baringeng masih bersatu dengan Wajo. Negeri Timurung disebut-sebut orang mengikut Makassar, karena Arung Timurung waktu itu kawin dengan puteri Raja Gowa yang bernama I Kawante. Lahirlah anaknya yang bernama Passarie, Pabbuae, dan Totinellek. 6. La Mallagenni menggantikan La Tenripakado Tonampe jadi Arung Matowa Wajo. Pada waktu itu orang Soppeng ditundukkan oleh Makassar. Adapun Lamuru dan Mario Riwawo di bawah pengaruh kerajaan Gowa, karena keduanya telah berikrar: tenggelam satu tenggelam keduanya. Dalam pada itu datanglah Suruhan dari Gowa dan singgah bermalam di istana. Orang Tellek tidak senang melihat hal itu. Pada keesokan harinya, Suruhan itu bersama temannya dijamu makan "lawa tedong" (sejenis makanan dari daging kerbau yang dibumbui) di balairung. Tengah mereka itu makan, tiba-tiba diserang oleh orang Tellek seorang lawan seorang. Maka matilah Suruhan Raja Gowa bersama semua teman-temannya. Karena itulah, maka orang Tellek dibawa ke Makassar sebagai tawanan. Di sana mereka disuruh membuka negeri. Sembilan tahun lamanya La Mallagenni memerintah, lalu meninggal. 7. La Temmassonge menggantikan La Mallagenni jadi Arung Matowa Wajo. Lebih dua tahun lamanya memerintah, lalu turun takhta. Kerajaan Wajo tidak kuat lagi seperti dahulu. 122

PNRI

Waktu itu Arumpone, Bongkange kawin dengan Tenripakiu, Arung Timurung. Beliau melahirkan dua orang anak, seorang bernama La Maggalatung, yang seorang lagi bernama Punna Risompa. Anak yang kedua inilah yang dicalonkan jadi raja di Timurung, tetapi ia mati diamuk oleh seseorang yang bernama Dakalula. Oleh karena perkawinan Arumpone, Bongkange dengan Arung Timurung, Tenripakiu. maka Timurung masuklah menjadi daerah kerajaan Bone. 8. Togiang menggantikan La Temmassonge jadi Arung Matowa Wajo. Pada masa pemerintahan Arung Matowa Togiang, Raja Gowa yang bernama Daeng Bonto datang menyerang Cenrana. Orang Wajo datang membantu Cenrana melawan pasukan Gowa. Dalam perang itu, Arung Matowa Togiang dapat dikalahkan. Lima tahun lamanya Togiang memerintah, lalu meninggal. 9. La Mappapuli yang digelar Toappamadeng menggantikan Togiang jadi Arung Matowa Wajo. Beliau digelar juga Loccie. Raja inilah yang mengalahkan Batu Lappa. Setelah itu Batu Lappa masuklah kembali ke dalam daerah kerajaan Wajo. Pada masa itu juga, Raja Gowa yang bernama Daeng Bonto menyerang Bulo-Bulo, tetapi tidak terkalahkan. Maka Raja Gowa meminta bantuan Matowa Wajo menyerang Bulo-Bulo. Pako Cewali di Bulo-Bulo mati dipenggal oleh Toudama dari Wajo. Maka oleh sebab itu Raja Gowa memperkenankan Wajo membawahi kembali Lamuru, Mario Riawa bersama Blokka, Cerowali, Awanio sampai ke Enrekang. Diberikannya juga membawahi negeri-negeri sampai ke Amali, Timurung, Ujumpulu, Baringeng, Lompullek, Tana Tennga. Diberikannya juga kembali Patampanua kepada Wajo. Dan karena jasa-jasanya kepada Raja Gowa, Wajo dianugerahi juga Nipae di Cenrana. lima tahun lamanya sesudah kekalahan Bulo-Bulo maka Raja Gowa yang bernama Daeng Bonto datang menyerang Bone. Teijadilah pertempuran hebat antara pasukan Bone melawan pasukan Gowa di Cellu. Setelah lima hari bertempur, Raja Gowa kembali ke negerinya. Dua tahun sesudah pertempuran di Cellu antara Bone melawan Gowa, kembali lagi Raja Gowa menyerang Bone. Kedua 123

PNRI

pasukan itu pun bertempurlah. Setelah kira-kira lima hari pertempuran itu berlangsung, Raja Gowa tiba-tiba jatuh sakit. Beliau pun dibawa pulang ke negerinya, dan meninggal di sana. Beliau bernama Tunipallangga. Tidak cukup dua tahun sesudah Tunipallangga meninggal, datang lagi Raja Gowa yang bernama Todewata Daeng Manropung menyerang Bone. Orang-orang Ajang Alek berpihak kepada musuh. Hanyalah orang Timurung yang ikut melibatkan diri membantu pasukan Bone. Dalam pada itu Raja Gowa meminta bantuan Arung Matowa Wajo memerangi Bone. Maka datanglah orang Wajo menyeberang Sungai Cenrana arah ke selatan. Mereka menempatkan pasukannya arah sebelah timur Paccing. Maka pertempuran pun berkecamuklah antara p^sukan-pasukan itu. Hampir seluruh pasukan Gowa tewas. Raja Gowa sendiri tewas kena pancung oleh pasukan Bone. Pasukan Wajo pun larilah meninggalkan medan perang kembali ke negerinya. Maka berakhirlah perang Arumpone Bongkange. 10. La Pakkoko Topabbelek menggantikan La Mappapuli Toappamadeng jadi Arung Matowa Wajo. Pada masa pemerintahan Arung Matowa inilah, maka Arung Bila yang bernama mogamoga saya tidak kena kutuk baginda Tomacenra La Waniaga, Arung Soppeng Riaja yang bernama moga-moga saya tidak kena kutuk baginda La Mataesso Ponglipue mengadakan pertemuan dengan Arung Kaju dari Bone yang bernama Tosaliwu, dan Tondama dari Wajo mengenai kesamaan pendapat tentang "rapang", yaitu undang-undang yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diambil dari kejadian-kejadian yang pernah dilakukan pada waktuwaktu yang lalu. Lebih dua tahun sesudah Bone, Wajo, dan Soppeng mengadakan pertemuan tersebut dan diakhiri dengan perjanjian persahabatan, maka La Pakkoko Topabbelek pun meninggal dunia. Beliau memerintah selama tiga tahun. 11. La Bunkace Toudama yang menggantikan La Pakkoko jadi Arung Matowa Wajo. Setelah sepuluh tahun dalam pemerintahan, datanglah Raja Sidenreng ke Wajo menyatakan pembatalan ke124

PNRI

putusan rapat dewan adat terdahulu. Suatu ketika Arung Matowa pergi ke Bone menyabung ayam. Ayam Arung Matowa kalah, akan tetapi dinyatakan balui, karena ayam itu masih sanggup mematuk sampai tiga kali ayam lawannya. Arung Matowa ini jugalah yang mengadakan peijanjian Tellumpocco (Tiga Besar) yang terkenal dengan Lamumpatu ri Timurung (Penanaman Batu di Timurung) dengan Arumpone yang digelar Bongkang dan Datu Soppeng yang digelar Patolae. Beliau juga yang memasukkan Timurung dan Amali menjadi kerajaan-kerajaan bawahan ke dalam kerajaan Bone. Beliau memasukkan juga menjadi kerajaan-kerajaan bawahan ke dalam kerajaan Soppeng negeri Ujumpulu, Lompule, Tanah Tennga, Baringeng, Mario Riawa dengan negeri-negeri pengikutnya Belokka, Cerowah, Awanio, dan Lamuru dengan pengikutnya Dua Kasera Bate-Bate ri Attang Lamuru. Kerajaan-kerajaan bawahan itu adalah pemberian Wajo kepada Soppeng sebagai "adiknya" pada perjanjian Lamumpatu ri Timurung. Empat puluh tahun lamanya La Bunkace Toudama menjabat Arung Matowa Wajo, lalu meninggal. Beliau digelar Matinro ri Kannana (raja yang meninggal dengan perisainya), karena jenazah beliau dibakar bersama-sama dengan perisainya. 12. La Sangkuru Mula Jaji yang menggantikan La Bungka ce Toudama jadi Arung Matowa Wajo. Beliau juga raja di Peneki. Arung Matowa inilah yang mula-mula sekali memeluk agama Islam. Beliau juga yang mengislamkan negeri Timurung dan Amali, karena kedua negeri itu pada saat itu memang telah masuk dalam daerah kerajaan Wajo. Masuknya kedua negeri itu ke dalam kekuasaan Wajo, yaitu pada waktu Arumpone dibunuh oleh rakyatnya. Maka Toakkeppeang menyerahkan negeri Timurung dan Amali kepada Datu Pammana, yang selanjutnya menyerahkan pula kepada kerajaan Wajo. Dua tahun lamanya La Sangkuru Mula Jaji menjabat Arung Matowa Wajo atau satu tahun sesudah memeluk agama Islam, beliau meninggal dunia. Beliau digelar Matinro ri Alleppereng (raja yang meninggal pada hari lebaran). 125

PNRI

13. La Mappepulung Toappamole menggantikan La Sangkuru Mula Jaji jadi Arung Matowa Wajo. Beliau melahirkan anak yang bernama La Pangoriseng Tokegalung, Arung Bentempola. Beliau membuat peraturan, bilamana musim mengusahakan sawah telah dimulai, maka semua persengketaan yang berhubungan dengan persawahan tidak boleh dibicarakan lagi, kecuali perkara-perkara yang sementara dalam penyelesaian. Beliau memerintah tiga tahun, lalu meninggal. 14. La Samalewo Toappakiu menggantikan La Mappapulung Toappamole jadi Arung Matowa. Hanya lima tahun memerintah, lalu diturunkan dari takhta kerajaan oleh rakyatnya. 15. La Pakollengi Toali menggantikan La Samalewo jadi Arung Matowa Wajo. Lima tahun juga lamanya beliau memerintah, lalu turun takhta. 16. Topasawungi yang menggantikan La Pakollengi jadi Arung Matowa Wajo. Pada masa pemerintahan beliau, tanaman padi sangat berhasil di Wajo. Orang berkata padi menjadi pada Topasawungi. Beliau turun takhta setelah tiga tahun memerintah. 17. La Pakollengi Toali kembali diangkat kedua kalinya jadi Arung Matowa Wajo menggantikan Topasawungi. Setelah delapan tahun memerintah, behau diturunkan dati takhta kerajaan oleh rakyatnya, lalu pergi tinggal di Ugi. Kemudian beliau bersamasama dengan orang Patampanua (gabungan empat kerajaan kecil: Ugi, Canruk, Sempek, Wage) berperang melawan Wajo. Maka Patampanua pun diserang dan dibakar habis oleh pasukan Wajo. Toali menyerah kepada Wajo dan bersumpah, bahwa anak cucunya kelak tidak akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan sedikit pun, bilamana ia memusuhi Wajo. Behau digelar Matinroe ri Cenrana (raja yang meninggal di Cenrana). 18. Toudama menggantikan La Pakollengi Toali jadi Arung Matowa Wajo. Hanya dua tahun memerintah, lalu meninggal dunia. Beliau digelar Matinroe ri Batana (raja yang meninggal di istananya). 126

PNRI

19. La Sigajang Tobune yang menggantikan Toudama jadi Arung Matowa Wajo. Raja inilah yang mula-mula sekali membentengi Watampajo. Beliau digelar juga Peneki. Setelah 11 tahun dalam pemerintahan, pasukan Wajo menyerang Peneki, yang pada waktu itu diduduki oleh Bone. Orang Bone meninggalkan Peneki setelah dirampas dan dibakarnya. Tobune tidak menerima baik perlakuan orang Bone di Peniki itu. Maka pecahlah perang antara Arung Matowa Wajo dengan orang Bone. Pertempuran hebat berlangsung di sebelah selatan Patila, di seberang sungai. Pasukan Wajo kalah, lalu lari hendak menyeberang sungai arah ke utara. Akan tetapi titian perahu yang tadinya dilalui oleh Arung Matowa menyeberang tiba-tiba patah. Maka tersusullah Arung Matowa oleh pasukan Bone, lalu beliau ditangkap dan dipancung kepalanya di Patila, di seberang selatan sungai.' Maka beliau digelarlah Matinroe ri Patila (raja yang meninggal di Patila), atau raja yang meninggal perang di sebelah selatan Patila. Beliau memerintah 11 tahun lamanya. 20. Topanemmui yang menggantikan Arung Matowa La Sigajang Tobune yang tewas dalam perang. Pada masa pemerintahan Arung Matowa ini, Raja Gowa datang menyerang Bone. Raja Gowa minta bantuan Arung Matowa memerangi Bone. Orang Bone dapat dikalahkan, lalu dibakar dan dirampas harta bendanya. Arumpone La Maddaremmeng ditawan, lalu dibawa ke Makassar. Arung Matowa inilah yang mula-mula sekali menggali saluran air di sebelah timur Tuwa. Belum lagi cukup dua tahun sesudah Bone dikalahkan dan dirampas oleh orang Makassar, maka Arumpone Tosenrima bangkit kembali mela wan Gowa. Orang Wajo datang lagi membantu Gowa menyerang Bone. Pasukan Bone menyerah kalah setelah bertahan di Pasempe. Maka perang itu dinamailah Bta ri Pasmpe (kekalahan di Pasempe). Orang-orang Bone bersama dengan rajanya menjadi tawanan lagi, lalu dibawa ke Makassar. Kemudian Arumpone diasingkan ke Siang. Setelah meninggal, beliau digelar Matinroe di Siang (raja yang meninggal di Siang). Setelah kekalahan di Pasempe, berangkatlah Arung Matowa Topanemmui bersama dengan Raja Gowa dan Datu Luwu ke 127

PNRI

Makassar. Mereka bertiga lalu mengadakan suatu upacara yang khidmat bertempat di balairung Buliae untuk mengekalkan perjanjian terdahulu di Topaceddo, yang kemudian terkenal dengan ama Singkerruk Patola (perikatan petla). Atas kehendak Arung Matowa Wajo, Datu Luwu, dan Raja Gowa, maka orang Bone dibagi atas tiga bagian. Sebagian dibawa pergi oleh Raja Gowa, sebagian lagi dibawa pergi oleh Datu Luwu. Namun Arung Matowa Wajo tidak mau menerima bagiannya. Arung Matowa berkata kepada Raja Gowa dan Datu Luwu, "Ada perjanjian antara Wajo dengan Bone: lupa saling mengingatkan, rebah saling menegakkan, saling memberitahukan dalam susah dan senang, tidak saling memandang enteng, tidak saling memperluas daerah kekuasaan masing-masing dalam lingkungan persekutuan, berpilin bagi kelindan, putus sama-sama putus, tidak saling menginginkan harta kekayaan masing-masing. Itulah sebabnya kami tidak sudi mengambil orang-orang Bone sebagai tawanan." Berkatalah Arung Matowa Wajo kepada Raja Gowa dan Datu Luwu, "Sekalipun hanya sehari saja tawanan itu dalam tanganmu, lalu mereka melarikan diri, janganlah dicari lagi." Raja Gowa dan Datu Luwu menyetujui anjuran Arung Matowa itu. Arung Matowa inilah yang mendirikan sebuah istana besar di tengah-tengah kerajaan Wajo. Beliau meninggal sebelum istana itu selesai dibangun. Oleh sebab itu beliau digelar Mpelaiengi Pangarana (raja yang meninggalkan pemerintahannya). Tujuh tahun lamanya beliau memerintali, lalu meninggal. 21. La Temmassonge Puanna Daeli menggantikan Topanemmui jadi Arung Matowa Wajo. Beliau digelar juga Malinnge. Tiga tahun lamanya behau memerintah, lalu turun takhta. 22. La Paremma Puanna Tosama menggantikan La Temmassonge jadi Arung Matowa Wajo. Behau juga raja di Peneki. Tujuh tahun lamanya beliau memerintah, lalu meninggal. Beliau digelar Matinro ri Passirinna (raja yang meninggal di pekarangannya). 23. La Tenrilai Tosenngeng yang menggantikan La Paremma 128

PNRI

jadi Arung Matowa Wajo. Beliaulah yang mula-mula mendirikan Tosora. Dalam pada itu diriwayatkan oleh Raja Gowa, bahwa setelah 17 tahun lamanya Tbala menjadi Wakil Raja Gowa di Bone, yaitu sejak Bta ri Pasempe (kekalahan di Pasmpe) Tbala mengadakan perlawanan kepada kefajaan Gowa. Tbala mengajak Datu Soppeng La Tenribali bersama-sama memerangi Gowa di Lamuru. Dalam pertempuran itu Raja Gowa berada dalam keadaan bahaya dikepung oleh Tbala bersama Datu Soppeng. Kemudian datanglah.pasukan Wajo membantu Gowa menyerang pasukan Soppeng. Pasukan Soppeng pun balik menghadapi pasukan Wajo, lalu teijadilah pertempuran yang hebat. Kesudahannya pasukan Soppeng menyerah kalah, dan pasukan Bone pun meninggalkan medan pertempuran kembali ke negerinya. Setelah itu orang Wajo bersama-sama orang Makassar pergi menyerang Bone. Dalam penyerangan itu Tbala mati terpancung. Akan tetapi Arung Palakka masih siap meneruskan perlawanan kepada Wajo dan berkata kepada Raja Gowa, "Perang kita sudah selesai, Karaeng Akan tetapi perang saya dengan orang Wajo belum selesai. Kembalilah ke Makassar, Karaeng. Saya akan menyusul kemudian." Peristiwa ini terkenal dengan Betae ri Tbala (kekalahan Tbala). Satu tahun sesudah Tbala mati terpancung, maka Arung Palakka yang bernama Tounru bersiap sedia lagi meneruskan perlawanan. Bersama-sama dengan orang Soppeng, Arung Palakka menyerang lagi Wajo. Pertempuran berlangsung di sebelah selatan Sarasa. Pasukan Wajo dapat dikalahkan dan lari ke Kera, Maiwa. Wajo dibakar habis oleh pasukan Bone dan Soppeng. Dua tahun lebih sesudah Arung Palakka mengalahkan Wajo, datanglah Raja Gowa menyerang Soppeng. Orang Wajo berkedudukan di Maiwa dan bergabung dengan pasukan Gowa menyerang Soppeng. Orang Soppeng menyerah kalah. Setelah itu pasukan Gowa dan Wajo meneruskan penyerangannya ke Bone. Orang Bone pun dapat dikalahkan, dan Arung Palaka lari menyeberang ke Buton. Setelah enam tahun tinggal di Jaketara (Jakarta), kembali129

PNRI

Iah Malampee Gemmekna (Arung Palakka) bersama dengan Belanda menyerang Gowa. Setelah singgah sebentar di perairan Lae-Lae mereka meneruskan pelayarannya dan singgah membakar Barftaeng. Kemudian terus menyeberang ke Buton. Semua orang Bugis yang dibawa oleh Karaeng Bonto Maranmu ke Buton diambil alih oleh Arung Palakka termasuk Karaeng Bonto Marannu sendiri bersama semua orang Makassar yang berada di Buton. Kemudian kembalilah Malampee Gemmekna bersama-sama orang Belanda menyerang Somba Opu. Semua sekutu Gowa berbalik menjadi musuh, kecuali orang Wajo yang setia menemaninya. Somba Opu setelah dikepung selama tiga tahun, barulah dapat ditembus. Setelah itu Raja Gowa mengikat peijanjian dengan Malampee Gemmekna di Bungaya. Hanyalah Wajo yang tidak ikut dalam peijanjian itu. Ada 2375 lasykar yang bersumpah setia di hadapan Arung Matowa Tosenngeng, dan 1370 lasykar Soppeng. Selama tiga tahun Arung Matowa Wajo berada di Gowa ada 504 orang lasykar Wajo yang tewas. Raja Gowa berkata kepada Arung Matowa Wajo, "Somba Opu telah tembus, Gowa dalam bahaya. Kembalilah ke negerimu dan carilah kebaikan untuk negerimu!" Berkatalah Arung Matowa, "Sepuluh ribu lasykar Wajo saya bawa ke Gowa. Kalau mereka sudah tewas semua, barulah Gowa menyerah." Raja Gowa menjawab, "Orang Gowa berhutang jiwa 10.000 pada orang Wajo. Namun kembalilah, Saudara, mencarikan negerimu kebaikan dan kebajikan, supaya kelak nasib ada yang diharapkan sebagai bibit yang baik untuk Wajo." Mendengar itu barulah Arung Matowa Tosenngeng kembali ke Wajo. Dalam pada itu Malampee Gemmekna menyerang lagi Lamuru. Hanya sehari saja bertempur, Lamuru dapat dikalahkan. Setelah itu Malampee Gemmekna berangkat ke Timurung. Di sana akan diadakan pertemuan antara Bone dengan Soppeng mengenai pernyataan perang. Dalam pertemuan itu Bone dan Soppeng sepakat hendak mengingatkan Wajo lebih dahulu akan ikrar mereka dalam peijanjian Lamumpatue ri Timurung. 130

PNRI

Selesai pertemuan itu, orang Bone dan orang Soppeng berangkat ke Solok. Dari sanalah Malampee Gemmekna mengirim utusan rnenyuruh mengingatkan Wajo akan kedudukannya dalam perjanjian Tellumpocco (Tiga Besar) di Timurung. Tosawek yang diutus Arung Palakka Malamp Gemmekna ke Wajo menyamnaiJkan kepada Arung Matowa Tosenngeng. Tosawek berkata kepada Arung Matowa dan kepada orang Wajo, "Saya menyampaikan amanat keluargamu Malampee Gemmekna. Bone, Soppeng, dan Wajo akan memperoleh kebaikan negerinya masing-masing, kalau ketiganya berpegang teguh pada perjanjian Tellumpocco, Bone, Wajo, dan Soppeng. Masing-masing bebas dan aman melaksanakan kehendaknya menurut adat kebiasaan masing-masing." Arung Matowa Wajo berkata, "Memang demikianlah sebenarnya. Namun sebenarnya engkaulah, orang Bone sendiri yang menyalahi ikrar kita. Bone bersama Soppeng mengundang Belanda. Wajo takut kepada Belanda, Wajo takut kepada Dewata, dan Wajo malu menyalahi janji dan ikrar kepada Raja Gowa. Gowa mati kami mati, Gowa hidup kami hidup." Tosawek berkata, "Baiklah, itulah yang dipegang teguh saudaramu, disaksikan oleh Tuhan Yang Esa. Gowa mati kamu mati, Gowa hidup kamu hidup. Meskipun saudaramu telah menunjukkan kamu jalan yang baik dan terang, namun kamu tidak mau. Karena Gowa telah mati, ikutlah kematiannya, dan kami memilih jalan kehidupan, serta berpegang kepada Tuhan Yang Esa. Adapun perjanjian kita, yang ditindih dengan batu di Timurung: lupa saling mengingatkan, rebah saling menegakkan, tidak saling menginginkan emas dan perhiasan serta harta kekayaan masing-masing, masing-masing memperluas daerah kekuasaannya di luar daerah persekutuan, tidak memperluas ke dalam, tidak putus berpilin sebagai kelindan, putus satu putus semua, biar langit runtuh bumi tenggelam, perjanjian Tellumpoccoe yang ditindis dengan batu di Timurung tidak teruraikan." Serta selesai perbantahan antara Tosawek dengan Arung Matowa Wajo, pada sore hari itu juga pasukan Bone menyerang Wajo. Itulah permulaan pertempuran yang hebat di Tosora. Empat 131

PNRI

hari empat malam pertempuran berkecamuk terus-menerus, tak ada yang mau mundur, tak ada yang terhalau, tak ada yang kalah tak ada yang menang. Ribuan lasykar kedua belah pihak berhadap-hadapan, bertahan laksana tebing terjal yang kukuh. Lasykar banyak yang tewas, mayat bergelimpangan tidak terurus. Serta merta Pilla, Patola, Cakkuridie (para panglima perang Wajo) meminta gencatan senjata untuk membenahi mayat-mayat tersebut. Dijawab oleh Tosawek, bahwa Malamp Gemmekna menyetujui gencatan senjata tiga hari, agar orang Wajo dapat memngut dan membenahi mayat-mayat tersebut. Lebih kurang 1000 orang lasykar Wajo yang tewas. Arung Matowa Wajo Tosenngeng sendiri tewas dalam selekoh bentengnya yang terbakar. Jadi, Arung Matowa Wajo Tosenngeng. gugur di medan perang. Dua puluh tahun delapan bulan La Tenrilai Tosenngeng memerintah, lalu meninggal. Beliau digelar Matinro ri Salekona (raja yang meninggal di selekohnya) atau yang meninggalkan perang di Tosora. 24. La Palili Tomalu Puanna Gella menggantikan La Tenrilai Tosenngeng jadi Arung Matowa Wajo. Ketika itu perang belum selesai, daerah-daerah taklukan Wajo di sebelah utara dan timur kini jatuh menjadi daerah taklukan kerajaan Bone. Tiga tahun sepuluh bulan lamanya Tosora dikepung musuh, barulah dapat dihancurkan, yaitu pada 21 hari bulan Zulhijah. Dan pada 20 hari bulan itu juga, hari Kamis setelah benteng Tosora direbut musuh, maka Puanna Gella pun menyerahlah. Sembilan tahun lamanya memerintah, lalu turun takhta. 25. La Pariusi Daeng Manyampa Arung Mampu yang menggantikan La Palili Tomalu jadi Arung Matowa Wajo. Beliau juga raja di Amali. Beliaulah Arung Matowa yang mula-mula memakai payung kebesaran, membunyikan gendang gong, dan memerintahkan orang menari pajaga di istana. Pada masa pemerintahan beliau, Bone tidak lagi berlaku sewenang-wenang kepada orang Wajo. Seperti diketahui tiga tahun 32

PNRI

lamanya orang Bone meraj alela di Wajo. Setelah La Pariusi jadi Arung Matowa, barulah berhenti perlakuan berat orang Bone kepada orang Wajo. Dua puluh dua tahun lamanya beliau memerintah, lalu turun takhta. 26. La Tenrisessu Totimo Punna Todenra yang menggantikan La Pariusi Daeng Manyampa jadi Arung Matowa Wajo. Pada masa pemerintahannyalah Caleko dan Belawa menjadi daerah bawahan kerajaan Wajo. Dua tahun satu bulan behau memerintah, lalu turun takhta. Beliau digelar Puanna Todenra Petta Cora. 27. La Mattone Tosakke Daeng Paguling yang menggantikan La Tenrisessu Totimo jadi Arung Matowa Wajo. Beliau digelar juga Puanna La Rumpang. Hanya 10 bulan 12 hari lamanya beliau memerintah, lalu meninggal. 28- La Galigo Tosunnia yang menggantikan La Mattone Tosakke jadi Arung Matowa Wajo. Sembilan tahun lamanya La Galigo Tosunnia memerintah, lalu meninggal. 29. La Werrung Puanna Sangaji yang menggantikan La Galigo Tosunnia jadi Arung Matowa Wajo. Beliau tiga tahun memerintah, lalu turun takhta. 30. La Sale Arung Kampiri Totenri yang menggantikan La Werrung Puanna Sangaji jadi Arung Matowa Wajo. Sebagai Arung Matowa beliau memiliki gagasan-ggasan yang baik sekali. Maka banyaklah orang Wajo yang menjadi kaya raya. Beliau memajukan usaha-usaha pertanian dan perdagangan. Beliau mengumpulkan wang dari orang Wajo untuk dipinjamkan sebagai modal kepada pedagang dengan ketentuan bagi laba. Modal dijamin tidak hilang. Keuntungan yang diperoleh dibagi dua, sebagian untuk penambah modal dan sebagian dibelikan senjata, mesiu dan peluru. Beliau juga membangun gudang mesiu di Tosora. Beliau mengusahakan juga apa yang disebut "ase limpo", yaitu padi yang dikumpulkan dari setiap rumah petani sesudah panen jadi serupa lumbung padi. Kerbau dan kuda jarang kena wabah. 133

PNRI

Demikianlah maka Wajo banyak memiliki senjata. Lalu ditunjuklah orang-orang yang dapat memelihara senjata bedil. Sebab itu banyak orang yang mahir menembak, baik daari kalangan raja-raja, bangsawan, maupun di kalangan orang-orang besar dan para nakhoda. Setelah cukup 18 tahun beliau dalam pemerintahan, maka berhasillah usaha-usaha beliau menjadikan Wajo satu kerajaan yang kuat. Dalam pada itu setelah 28 tahun 4 bulan La Sale Arung Kampiri memerintah, datanglah Arung Singkang yang bernama La Maddukelleng bersama Arung Ta yang bernama La Delle, juga bersama Puanna Pabbola, Kapten Laut yang bernama Toassa membawa armada yang terdiri dari 40 buah perahu dari Pasere (Pasir). Waktu armada itu singgah di Mandar, secara kebetulan mereka bertemu dengan Arung Lipukasi yang bernama La Pasori, yang pergi ke sana menagih piutang pada orang Mindanao. Iniiah yang kemudian menyebabkan perang di Wajo antara Bone dengan Arung Singkang. Diriwayatkan bahwa yang menjadi perselisihan antara mereka, ada seorang orang Makassar yang bernama Kare Patasa ditagih hutangnya oleh Arung Singkang. Kemudian lari meminta perlindungan kepada Arung Lipukasi. Lalu Arung Lipukasi membawa Kare Patasa kepada Raja Balangnipa. Maka timbullah perselisihan antara Arung Singkang dengan Raja Balangnipa. Maka terjadilah pertempuran antara Arung Lipukasi dengan Toassa. Arung Lipukasi lari ke gunung, dan Toassa turun ke laut. Ada seorang pasukan Arung Singkang tewas. Melihat itu Toassa lari ke Ulu Labuang. Didapatinya orang-orang Mangarancang sedang berada dalam perahunya. Mereka itu semua disiksa dan ditawan oleh Toassa. Perahu mereka dibakar dan semua muatannya dirampas. Kemudian armada itu meneruskan pelayarannya, dan singgah berlabuh dipulau Binuang. Beberapa anak perahu naik ke darat berbelanja di pasar. Tiba-tiba mereka diserang oleh orang Binuang, menyebabkan 12 orang tewas. Beberapa lamanya setelah tiba bulan muda Syawal, Arung 134

PNRI

Singkang meneruskan pelayarannya dan singgah berlabuh di Pute Anging pada han Jumat pagi.

135

PNRI

INILAH NASKAH PERIHAL MULA BERDIRINYA PAMMANA SERTA PERJANJIAN DATU PAMMANA DENGAN ORANG PAMMANA Kepala merekah, mulut tercabik, lidah terbelintang. Maka saya minta maaf untuk menuturkan raja-raja dahulu kala, karena mereka raja-raja keturunan dari kayangan, dan lagi kita dapat kena kutuk baginda. Tersebutlah baginda Datu Cina - moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama La Aji Pammana dalam keadaan sakit payah. Maka orang-orang negeri Cina pun disuruhnya datang berkumpul, lalu baginda mengumumkan, "Ketahui olehmu, hai orang-orang negeri Cina, kami ini dalam keadaan sakit payah. Bilamana kami meninggal besok lusa, namailah negeri ini menurut nama kami. Moga-moga dapat menjadi penyambung jiwa kita sepeninggalku." Maka orang tua-tua pun menyetujuilah hai itu. Ada dua orang matowa (pemuka) yang menerima pesan, yaitu yang pertama Matowa Topanennungi, yang kedua Matowa Tosijang. Dua orang watampanua (pendamping raja), yaitu yang pertama Watampannua Toapparewek, yang kedua Watampanua Topalinrungi. Dua orang suro libate (suruhan utama), yang pertama Suro Towawi, yang kedua Suro Togeang. Tiga orang macoa su (ketua), yang pertama Macoae di Limpo Majang yang bernama Topagorok, yang kedua Macoae di Sabbamparu yang bernama Topauji, yang ketiga Macoae di Lempa-Lempa yang bernama Toappuji. Mereka itulah yang disepakati orang banyak sebagai Jenang yang mererima pesan-pesan dari raja. Tidak berapa lama sesudah berpesan itu, maka meninggallah baginda Datu yang bernama To Aji Pammana. Maka bersepakatlah orang tua-tua mengubah nama negeri Cina menjadi "Aji Pammana" (disingkat Pammana). Dan setelah itu bersepakatlah orangorang Aji Pammana menyuruh Arung Cina Rilau yang bernama La Massarasa menjalankan pemerintahan. Selama meninggalnya Datu Pammana, selama itu pula orang Aji Pammana tidak meninggal136

PNRI

kan balai kerapatan, bermusyawarah mencari ahli waris yang sah sebagai pelanjut kerajaan, karena telah menjadi ketetapan negeri Pammana tidak akan merajakan orang-orang yang bukan bangsawan tinggi. Dalam pada itu ada lima orang pihan bakal raja. Yang pertama Datu Baringeng, yang kedua Arung Liwu, yang ketiga Arung Timurung, yang keempat Datu Bunne, yang kelima Datu Kawerang. Pada hakekatnya hanya ada empat orang bersaudara dan bersaudara sepupu yang berhak memilih, yaitu Tuanku Topanennungi, Tuanku Tosijang, Tuanku Toapparewek, Tuanku Topalinrungi. Adapun yang disepakati keempat orang bersaudara dan bersaudara sepupu itu ialah Arung Liwu moga-moga saya tidak kena kutuk yang bernama Tenrilallo yang akan menggantikan neneknya menjadi raja. Orang tua-tua dan orang banyak pun menyetujuinya. Maka mereka itu pun menetapkanlah hari keberangkatannya ke Liwu. Setelah tiba hari yang ditetapkan, berangkatlah mereka beriring-iringan ke liwu. Setelah sampai, mereka pun menghadap Tuanku Tenrilallo. Berkata tuanku yang berbahagia, "Apa maksudmu sekalian, hai orang Aji Pammana, datang beriring-iringan bersanak bersaudara, tua muda?" Berkata Matowa Topanennungi, "Kami ini, orang Aji Pammana datang mempersembahkan, bahwa api telah padam dan puntung perapian telah habis di Lau Bulu. Kini kami ingin bernaung supaya tidak kepanasan, tetapi tak ada tempat kami bernaung. Orang Pammana takut seperti padi yang hampa karena tidak ditunggui, dan kedinginan karena tidak disehmuti. Sudah tujuh bulan sepeninggal nenekmu, sudah sekian lama pula kami tidak meninggalkan balai kerapatan. Kami mencari orang yang sederajat dengan kamu, keturunan datu, yang cinta dan kasih kepada hambanya. Yang kami tahu hanya engkau satu-satunya, tidak dua tidak tiga. Maka engkaulah yang kami harapkan menjaga kami supaya tidak hampa, menyelimuti kami supaya tidak kedinginan, melayangkan kami menjauh mendekat, asalkan itu tidak menyalahi adat. Engkau menenggelamkan hambamu ke dalam ke137

PNRI

binasaan, kalau hambamu memang bernasib buruk, dan engkau pun memang tidak mujur. Engkau membcngun negerimu menjadi sejahtera. Engkau dianugerahi rahmat Tuhan dan iradat dari Yang Mahakuasa. Diakhiri dengan kebaikan, dan disudahi dengan keselamatan." Berkata tuanku yang berbahagia dan panjang pikiran, "Hai, orang Aji Pammana, sangat besar harapanmu padaku, tetapi sangat besar pula rasa malu saya kepadamu. Kamu sangat percaya kepadaku, saya sangat senang kepadamu. Sedangkan tuan mencari budak, lagi menggembirakan, konon budak mencari tuannya, akan lebih menggembirakan. Kamu mengaku mewarisi diperintah datu, saya mengaku ahli waris kedatuan. Ketahui olehmu sekalian, bahwa orang yang dapat menjaga kita bagai menunggui padi supaya tidak hampa, dapat menyelimuti kita supaya tidak kedinginan, ialah orang yang mendapat karunia dari Tuhan Yang Mahaesa, dan orang yang memiliki empat macam kekuasaan. Yang pertama orang yang menguasai harta benda, yang kedua menguasai kepandaian dan kebijaksanaan dalam segala tindakan dan ucapan. Yang ketiga memiliki kekuatan jasmani untuk menjalankan pemerintahan. Yang keempat kuasa menghimpun daa dan daya, pemurah kepada rakyatnya dan penyayang kepada sesama manusia. Orang yang demikianlah yang pantas diserahi tugas kedatuan." "Adapun saya ini amat miskin, tidak berkuasa lagi bodoh. ama saja sebagai raja, hanya karena disebut keturunan yang baik dari kayangan. Tak ada sesuatu padaku. Lalu kamu mengharapkan saya menduduki pemerintahan di negeri ini." Orang tua-tua itu berkata, "Kursemangat, janganlah kamu menyatakan kekurangan dan kelemahanmu, karena semua itu ada di dalam kekuasaan negeri Pammana. Mengialah kamu pindah ke Pammana. Kami beri kamu makan supaya kuat, supaya kaya, dan bijaksana. Janganlah kamu tidak setuju, janganlah tidak mengia, janganlah menolak, dan janganlah menampik kebaikan yang disodorkan oleh negerimu." Berkata tuanku yang berbahagia, "Hai, orang Aji Pammana. Saya tidak menolak dan tidak menampik kata sepakat orang 138

PNRI

Pammana. Kamu ingin diwarisi, saya ingin mewarisi. Saya tah kamu teguh memegang adat kebiasaan, dan setia pada kata sepakat. Pammana adalah negeri yang sakti, negeri tempat keturunan raja-raja yang turun dari langit. Adapun saya ini dikelilingi orang orang yang merasa diri perkasa. Akan bagaimanalah nanti bila saya atau orang-orang sekelilingku kfrilaf melanggar adat, maka binasalah saya. Karena saya tahu benar kamu memang diperintah Datu, tetapi bukan sebarang Datu. Kamu diwarisi, tetapi tidak di wariskan. Kalau saya tidak mengikuti kemauanmu, tentulah saya diturunkan dari takhta. Akibatnya saya tidak dipercaya lag sanak saudara sesamaku. Karena orang yang tercela karena adat keturunannya pun tidak akan dipercaya lagi. Dengan demikian anak cucuku nanti tidak akan diangkat lagi jadi raja, seperti saya ini yang mewarisi kedatuan di negeri Aji Pammana." Berkatalah orang tua-tua itu, "Hai, Tuanku, kami sangat bergembira mendengar perkataanmu. Adapun karena banyaknya sanak saudaramu, dan banyak keluargamu yang sehina semalu dengan kamu, justeru itulah yang sangat kami harapkan daripadamu. Setujuilah permintaan kami, janganlah kamu tampik janganlah kamu tolak. Persatukanlah negeri warisanmu ini. Jangan khawatir, apa yang telah kami janjikan akan kami tambah termasuk adat dan kebiasaan yang diperuntukkan bagimu di negeri ini. Patah tiang barulah diganti, habis puntung perapian dan api padam barulah kami mencari gantimu. Kamu mewariskan perjanjian kita kepada anak cucumu. Dan kami pun mewariskan pula perjanjian dan sumpah setia kami kepada anak cucu kami." Berkatalah tuanku Tenrilallo, "Hai, orang Aji Pammana. Permintaanmu telah terkabul. Benarlah pada pikiranmu. Tuhan telah menurunkan rahmatnya kepada saya. Baiklah saya panggilkan para Adek (pemangku adat) negeri Liwu, supaya mereka menyaksikan perjanjian kita." Maka dipanggillah Matowa Liwu yang bernama Tosagena, Paddanreng Liwu yang bernama Toappemanu. Tidak berapa lama datanglah Matowa dan Paddanreng tersebut. Berkatalah tuanku yang berbahagia, "Maksud saya memanggil engkau, hai Matowa dan Paddanreng Liwu. Setelah tuanku 139

PNRI

yang senama dengan negerinya meninggal dunia, datanglah ke mari orang Aji Pammana. Mereka sepakat agar supaya saya yang mewarisi kerajaan tuanku yang senama dengan negerinya. Maka saya rrienerima kebaikan yang disampaikan kepada saya oleh orang tua-tua kita. Dan ketahuilah oleh kamu sekalian, orang Aji Pammana menambah janjinya kepada saya, patah tiang baru diganti. Mereka menambah adat dan kebiasaan untuk saya. Kelak bila puntung perapian telah habis dan api telah padam, barulah mereka mencari penggantiku. Mereka mengucapkan janji yang dikukuhkan dengan sumpah." Matowa Liwu berkata, "Kami sangat bergembira dan berbahagia melihat kedatangan sanak saudaraku orang Aji Pammana mencari bakal raja yang berasal dari keluarga keturunan raja-raja dari kayangan. Selanjutnya saya bertanya kepada Matowa, bagaimana pula kelak kalau tiang telah patah, puntung perapian telah habis dan api telah padam di Liwu? Apakah kami pergi pula ke Pammana mencari api?" Matowa Topanennyngi berkata, "Bukan kami saja yang berhak mencari bakal raja yang berasal dari keturunan raja-raja dari kayangan. Kamu pun demikian, asalkan hubungan keluarga tuanku yang di barat sana dengan yang di timur sini tetap berasal dari Wawo Lonrong. Akan tetapi tuanku yang di timur tidak bertuan kepada yang bukan bangsawan tinggi." Matowa Liwu berkata, "Kami orang liwu pun tdak bertuan kepada yang bukan bangsawan tinggi." Maka makin teguhlah perjanjian negeri liwu dengan negeri Pammana. Api padam di Pammana, mereka ke Liwu mengambii api. Api padam di liwu, mereka ke Pammana mengambii api. Tuanku Tenrilallo berkata, "Hai, orang Aji Pammana. Telah ada kata sepakat Pammana dengan Liwu. Telah terkabul kehendakmu. Benarlah pikiranmu itu, Tuhan telah menurunkan rahmat-Nya kepadaku. Kembalilah ke negerimu memilih hari yang baik bulan yang baik, yang kita sepakati. Lalu sampaikanlah ke mari hari bulan yang baik itu. Kita berjalan seiring sebagai tanda saling mencintai, saling mengharapkan kepada kebaikan. Kita bertemu nanti di sebelah timur Sompek, di perkampungan 140

PNRI

lama, di lingkungan pekuburan nenekku, Manurung ri Wawo Lonrong (yang turun dari langit di Wawo Lonrong). Di sana kita mengikat perjanjian. Dan kita persaksikan kepada Tuhan Yang Mahaesa. Saya akan mengundang sanak saudaraku, dan kamu pun mengundang pula sanak saudara senegerimu, orang yang berpilin bagai kelindan bersatu erat dengan kamu, bersatu dalam susah dan senang. Di Wawo Lonrong nanti kita baharui peijanjian kita, kita kukuhkan dengan kata sepakat." Orang Aji Pammana menyetujui ucapan-ucapan tuanku yang berbahagia. Setelah itu orang Pammana kembalilah ke negerinya. Tujuh hari sesudah pertemuan orang Aji Pammana dengan Tuanku Tenrilallo barulah ada hari yang baik dan bulan yang baik yang disepakati itu. Lalu diutuslah Suro Towawing dan Suroe Togiang menyampaikan waktu yang baik itu. Dan orang Pammana pergilah mendirikan bangsal upacara di Wawo Lonrong. Setelah bangsal upacara selesai dibangun, tiba pula hari baik yang telah mereka sepakati itu. Maka berangkatlah Watampanua Toapparewek mengantar orang Pammana pergi menjemput Tuanku di Liwu. Datanglah Datu dengan segala perlengkapan istana. Segala harta benda yang indah-indah dan berharga disimpan di sebelah timur Sompek, di dalam sebuah rumah yang disiapkan untuk itu. Setelah itu tuanku menyuruh sampaikan hai itu kepada keempat sanak saudaranya, yaitu Arung Timurung, Datu Kawerang, Datu Bunne, dan Datu Baringeng. Dan orang Pammana pun memberitahukan hai itu kepada kaum kerabat negeri Pammana, yaitu mereka yang bersatu berpilin bagai kelindan, dan senasib sepenanggungan dalam susah dan senang. Setelah tiba hari yang ditentukan, orang Pammana segeralah membangun tanah bangkalak (tempat pelantikan). Panjang tiga depa, lebar tiga depa, sepenggalah tingginya. Sembilan hari lamanya mereka berjaga-jaga di bangsal upacara. Empat ekor kerbau camara (kerbau hitam, kepala, ekor dan kakinya putih) dipotong. Maka berdatanganlah kaum keluarga kerajaan dan kaum kerabat Datu. Masing-masing menjamu tamunya menurut derajat kedudukan masing-masing. Tiga hari lamanya mereka menyabung ayam dan bermain sepak. Begitu nian kebesaran kerajaan Pamma141

PNRI

na dan kemuliaan Datu. Setelah sampailah pada hari wisyaka bulan purnama, Datu pun naiklah ke atas tanah bangkalak, lalu diucapkanlah perjanjian dan adat kebiasaan yang telah melembaga di negeri itu. Watampanua Topalinrungi membimbing Datu duduk berhadapan dengan para Adek. Orang Timurung duduk di samping timur tanah bangkalak, orang Baringeng duduk di samping selatan tanah bangkalak, Patampanua duduk di samping barat tanah bangkalak, dan orang Aji Pammana duduk di samping utaranya. Watampanua Toapparewek, ayah La Bucu yang mengucapkan kata adat itu. Kata-kata adat yang diserukan oleh Watampanua, "Dengarkan olehmu, hai sekahan kaum kerabat Datu, yang berada di samping timur dan barat, di samping selatan dan utara, kaum kerabat kedua belah pihak negeri ini, akan janji Pammana kepada rajanya demi untuk kebaikan, yaitu adat kebiasaan yang telah melembaga di negeri ini." Berkatalah Watampanua Toapparewek, "Hai, Matowa, keraskan suaramu mengucapkan janji kepada Datu, supaya terdengar oleh mereka yang belum mendengarnya, dan supaya diketahui oleh mereka yang belum mengetahuinya!" Adapun janji yang mula-mula diserukan oleh Matowa Topanennungi di atas tanah bangkalak berbunyi, "Hai, Sang Pemberi Perintah, langit menyetujuimu, bumi membenarkanmu, Tuhan Pencipta Alam memperhatikanmu, Tuhan Yang Mahakuasa merahmatimu, dan atas kehendak-Nya kamu mewarisi kemuliaan nenekmu, kamu menerima kedatuan Pammana, kamu menjaga kami bagaikan menjaga padi supaya tidak hampa, kamu menyelimuti kami supaya tidak kedinginan, engkau kami pertuan, kami engkau perhamba, kami penuhi seruanmu, kami jawab panggilanmu, kami memenuhi undanganmu, kami laksanakan perintahmu, asalkan itu sesuai dengan adat kebiasaan, engkau laksanakan angin dan kami laksanakan daun kering, ke mana kamu bertiup, ke sana kami melayang, sesuai dengan adat kebiasaan. Di bukit-bukit kamu berdiri, di bukit-bukit kami mengelilingimu, di lembahlembah kamu berdiri, di lembah-lembah kami mengelilingimu, sesuai dengan adat kebiasaan. Engkau bawa rakyatmu ke dalam 142

PNRI

susah dan senang, asalkan itu sesuai dengan adat kebiasaan. Engkau layangkan rakyatmu jauh dekat, asalkan itu sesuai dengan adat kebiasaan. Engkau tenggelamkan rakyatmu ke dalam kebinasaan atau engkau mengangkat mereka ke alam kesejahteraan, asalkan sesuai dengan adat kebiasaan. Engkau maharaja tunggal di negerimu. Engkau tidur lelap semaumu, hanya Adek yang dapat membangunkan kamu. Selanjutnya kita berjanji, engkau tidak akan berlaku sewenang-wenang kepada rakyat. Adat negeri kita tidak membenarkan saling mendustai antara hamba dengan tuannya, tidak saling membuka kesalahan masing-masing. Selanjutnya kita berjanji, engkau tidak menakut-nakuti rakyatmu, engkau tidak menyiksa rakyatmu, engkau tidak mengancam dan tidak mendendam kepada rakyatmu. Kita berjanji juga, engkau tidak menggalikan lubang rakyatmu, engkau tidak menyembunyikan jalan bagi rakyatmu. Kami pun tidak menutup jalan bagimu. Engkau Datu tunggal di negerimu. Kami tidak menghalang-halangi kamu di dalam kedatuanmu. Engkau persilakan, kami masuk; engkau tegah, kami keluar. Asalkan itu sepengetahuan Adek. Karena segala perkara di negeri Pammana besar kecil, semuanya adalah wewenang Adek. Kita berjanji juga, engkau tidak saling merebut wewenang dengan para Adek, engkau tidak saling menghalang-halangi melakukan adat kebiasaan yang telah melembaga. Engkau tak usah tahu dan tak usah khawatir apa yang telah dijanjikan kepadamu oleh adat kebiasaan negerimu. Engkau tahu adanya saja, yang tidak ada di luar tahumu. Engkau boleh tidur lelap semaumu dalam kebesaranmu. Adapun yang menjadi hak kebesaranmu ada empat macam. Pertama kami bangun istana untukmu, kedua kami mengusahakan pertanian untukmu, ketiga kami menjadi pengiringmu yang dibiayai, keempat kami akan mempersuamikan engkau atas biaya kami bersama. Ada enam sumber penghasilan kerajaanmu. Pertama orang yang jelas-jelas menipu didenda dua real. Keda orang yang tidak melakukan perintah Adek didenda empat real satu suku bagi orang 143

PNRI

bangsawan, dua real satu tali bagi orang kebanyakan. Ketiga orang yang melakukan pelanggaran adat kebiasaan didenda 10 real, baik bagi orang bangsawan maupun orang kebanyakan. Keempat orang yang jelas-jelas merombak adat dan perjanjian, dirampas segala harta bendanya, baik milik sendiri maupun milik keluarganya. Keenam orang yang padanya kedapatan barang curian, dirampas harta bendanya bersama harta benda orang serumahnya dan harta benda orang yang bersekutu dengan dia. Tetapi anakanak yang belum lepas menyusu dan anak-anak orang merdeka yang sudah jelas mengikuti ayah atau ibunya tidak boleh dirampas hartanya. Kita berjanji juga, engkau tidak akan mengambil sendiri barang sesuatu karena kedatuanmu. Setelah kami berikan barulah kauambil, setelah kami suapkan barulah kaumakan. Makanan yang matang sekali pun, kalau kauambil sendiri, mentah juga namanya. Namun makanan itu mentah, kalau Adek yang menyuapkan, matang juga namanya. Kami memeriksa duri dan tulang-tulang makananmu, supaya engkau tidak mati ketulangan. Kami mengipasimu supaya engkau tidak mati kepanasan. Begitulah yang menjadi kemuliaan dan kebesaranmu menurut adat yang telah melembaga. Kami menjaga kamu siang malam. Adapun adat kebiasaan yang telah melembaga di negeri ini ada empat macam. Yang pertama kalau seseorang meninggal dunia, lalu keluarganya menyembelih kerbau, paha kerbau itu dipersembahkan kepada Datu bagi keluarga orang merdeka. Bagi keluarga orang bangsawan mempersembahkan daging yang telah dimasak. Yang kedua kami memberikan hasil pertanian apa pun yang kami peroleh. Yang ketiga kami mencarikan kamu ikan di danau sekali setahun. Yang keempat kami berburu ke hutan untukmu sekali setahun. Adapun hak kemerdekaan orang Pammana yang dikukuhkan oleh adat empat macam juga. Yang pertama engkau merajai mereka, namun tidak bersimaharajalela atas mereka. Yang kedua engkau mewarisi mereka, namun engkau tidak mewariskan mereka. Artinya engkau kami rajakan karena adat, dan kami berhamba kepadamu juga karena adat. Yang ketiga bagai kerbau 144

PNRI

yang meringkuk tidak diusik-usik, ke mana pun kami pergi tidak dihalang-halangi. Yang keempat engkau tidak menghalangi kami mengadakan persepakatan antara sesama orang merdeka. Pintu Pammana terbuka bagi mereka untuk keluar, tetapi juga terbuka untuk masuk. Kaki mereka yang membawanya keluar, kaki mereka yang membawanya masuk. Selanjutnya kita berjanji, kelak kalau api telah padam, puntung perapian telah habis, tiang telah patah, barulah kami mencari penggantimu, yang kami pilih dari ahli warismu. Kelak yang akan diangkat jadi raja, hanyalah orang yang dapat meneruskan kebesaran kedatuanmu, dan yang dapat memakmurkan kerajaanmu. Kita berjanji pula, kita bersatu erat-erat, berpilin bagai kelindan, antara tuan dengan hamba tidak saling mencurigai. Tuan mengakui hambanya, hamba mengakui tuannya. Kalau tuan yang beroleh kebaikan, ia mencari hambanya; kalau hamba yang ber roleh kebaikan, ia mencari tuannya. Kita berjanji juga, engkau dengan Adek rebah saling menegakkan, hanyut saling mendamparkan, khilaf saling memperingati dan saling menerima peringatan, ber ka ta saling mempercayai. Datu percaya akan ucapan Adek, Adek percaya akan ucapan Datu. Dan bila Datu dengan Adek saling berbuat kekeliruan, hendaklah sama-sama mengusut kembali sampai berbaik. Adapun yang menyatakan bahwa kami adalah hamba Datu, ialah bila engkau membenarkan kami dalam kebenaran dan engkau menuntun kami kepada jalan keselamatan. Adapun kemerdekaan orang Pammana ditandai empat hal. Yang pertama engkau tidak menghalangi sesama rakyat merdeka mengikat perjanjian. Yang kedua engkau tidak menghalangi rakyat merdeka mengadakan persepakatan sesamanya. Yang ketiga tidak dirampas harta pusakanya. Keempat tidak dirugikan dalam berjual beli, namun tidak menarik keuntungan daripadamu. Sebagai tanda pengabdian diri orang Pammana kepada raja, ialah kalau Datu dalam peristiwa senang atau pun susah dan harus menyembelih hewan, maka pintu kandang hewan mereka terbuka bagimu. Kalau kerbau peliharaan harganya empat real. Kalau kerbau belian, wang pembelinya digantikan. Bila tidak ada kerbau 145

PNRI

pada orang banyak, maka orang-orang bangsawanlah yang menyediakannya. Kerbau peliharaan orang bangsawan harganya satu tahil. Kalau kerbau belian, wang pembelinya pun digantikan. Dengarkan pula, hai sanak saudara Datu serta sanak saudara kerajaan Pammana, kamu sekalian saksikanlah akan segala perjanjian Pammana yang telah meiern baga sejak dahulu kala. Tidak saling mendustai antara tuan dengan hambanya. Tidak saling berpura-pura, dan tidak saling menyalahi janji dalam perkara yang benar. Engkau adalah maharaja tunggal dalam kerajaanmu. Kelak kalau api telah padam, puntung perapian telah habis, tiang telah patah, barulah dicari gantinya. Putus tah pengikat kuk, patah kuk di tengkuk kerbau, tidak saling mencurigai antara tuan dengan hamba sahaya sekali pun. Tuan mengakui hambanya, hamba mengakui tuannya. Bila tuan memperoleh kebaikan, ia mencari hambanya; bila hamba yang memperoleh kebaikan, ia mencari tuannya. Kita juga berjanji, didengar oleh seisi negeri, tidak saling merusak antara Datu dengan Adek, dan tidak saling melanggar hak masing-masing. Kalau rebah mereka saling menegakkan, kalau hanyut mereka saling mendamparkan, kalau berkata mereka saling mempercayai, kalau khilaf mereka saling mengingatkan, dan saling menerima peringatan berulang kali, dan sama-sama insaf akan dirinya kembali." Matowa berkata lagi, "Saksikanlah oleh kamu sekalian, Datu dengan Adek tidak saling membiarkan dalam kekhilafan, tidak saling menghambat dalam tugas masing-masing, tidak saling merebut wewenang dan kekuasaan masing-masing, tidak saling merusak daya upaya masing-masing, tidak saling melanggar kekuasaan masing-masing. Datu menyalahi janji binasa rakyatnya, Adek menyalahi janji hilang kebesarannya. Tidak saling berlaku jahat antara hamba dengan tuannya, tidak saling menyalahi adat kebiasaan masing-masing. Tuan tidak menggalikan lubang hambanya, hamba tidak menutup jalan untuk tuannya. Itulah yang dipegang teguh oleh Watampanua, janji yang kekal antara kerajaan Pammana dengan Datu. Dan Watampanualah yang menjadi penengah. 146

PNRI

Kalau Datu yang khilaf, Datu yang diperingatinya; kalau Adek yang khilaf, Adek yang diperingatinya." Setelah perjanjian antara Matowa dengan Datu selesai diucapkan, berkatalah Watampanua Toapparewek, "Sambutlah dengan tulus, hai Datu, janji yang telah dikekalkan negerimu, yang telah kausetujui. Peganglah teguh-teguh, dan tambatkan erat-erat dalam hatimu. Langit membenarkanmu, bumi menyetujuimu, engkau beroleh rahmat dari Tuhan dan kehendak dari Maha Pencipta. Maka seumpama pohon engkau berdaun, bercabang, dan beranting tempat bernaung orang Pammana. Berbahagialah engkau sampai kepada anak cucumu. Dan dengarkan pula, hai Datu, janji pengabdianku kepadamu, yang dikuatkan oleh adat dan ditopang oleh sumpah. Kebesaranmu akan kekal, kalau kami menjaga negerimu ini di dalam susah dan senang di padang dan di dusun. Kami menjaga harta bendamu di rumah dan di luar rumah. Engkau sudi diperingati karena kekhilafanmu, sudi dinasihati karena kealpaanmu akan janji kebesaran Pammana, dan engkau tidak marah kalau diperingati. Sebuah lagi tanda pengabdianku yang diserukan oleh Watampanuae, tidak ada yang mencegah saya melarang di istana, tidak ada yang menghalangi saya berbicara di balairung. Mengatakan yang benar, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh ketika engkau berhadapan dengan Adek. Itulah yang menjadi kebesaranmu dan menjadikan panjang usiamu. Memberi kehidupan serta mendatangkan keselamatan kepada rakyat. Atas namamu saya tundukkan lawanmu yang kuat, saya menolong rakyatmu yang lemah, saya melawan rakyatmu yang pemberani. Ada dua hai kami sampaikan kepadamu, sehubungan dengan orang yang melanggar peraturan dan melampaui larangan, dan dengan demikian dipersalahkan oleh Adek. Yang pertama mengenai putera mahkota, yang kedua mengenai cucu Datu. Hanya dengan sepengetahuan ketiga Adek, barulah dapat dinyatakan bersalah. Selain daripada kedua orang itu, bagi yang melanggar peraturan dan melampaui larangan, cukuplah orang Pammana yang menyatakan kesalahannya. Karena sudah jelas engkau tidak boleh menghalanghalangi mereka, dan tidak pula boleh mengambil sendiri harta 147

PNRI

benda yang telah dijanjikan kepadamu. Setelah diizinkan barulah kauambil. Bila mereka ketiadaan harta, tangguhkanlah dahulu pemberianmu kepada hambamu yang telah berjasa kepada kerajaan, demikian pula kepada hamba-hambamu orang baik-baik. Bila ada orang yang merusak sumber penghasilan yang telah dijanjikan padamu, adaiah kewajiban kami menjaganya. Demikian pula bila ada orang yang dihukum denda karena sesuatu kesalahan atau karena memperkosa, hanya separuh yang diberikan kepadamu, separuh kami simpan sampai ada ketentuan dari Adek. Selain daripada itu, bila ada orang yang dirampas harta bendanya oleh kerajaan, adalah kewajiban kami untuk mengamatinya sejauh mana sanak saudaranya atau sekutunya harus ikut disita. Anak-anak orang merdeka yang belum lepas menyusu dan anak-anak yang tidak mengikut ibu atau ayahnya tidak boleh disita. Orang Pammana diizinkan pula memungut wang tebusan dari orang-orang merdeka yang membawa barang dagangan, tetapi tidak berlaku bagi hamba sahaya." Watampanua berkata lagi kepada Matowa, "Hai, Matowa, engkau telah berjanji dengan Datu menurut adat kebiasaan Pammana, dan telah disetujui oleh kerajaan. Kini kita lagi yang berjanji mengingat kedudukan kita masing-masing. Kita bersama-sama menjaga Datu dalam susah dan senang, agar beliau dianugerahi umur panjang, dan dapat memberi kehidupan kepada rakyatnya. Kita sama-sama berasal dari satu pohon. Kita tidak saling berebut wewenang dan kekuasaan, tidak saling mengancam dan menakutnakuti, tidak saling menghalangi dalam tugas masing-masing, saling memperingati di dalam kekhilafan, tidak saling membiarkan dalam kesesatan. Matowa tidak boleh melindungi orang-orang yang melanggar adat kebiasaan, saya tidak boleh menyembunyikan kebenaran di dalam kerajaan ini. Barang siapa yang tidak menepati janji dan melanggar sumpah, ia dan anak cucunya tidak akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi ketahuilah, yang berikrar di sini bukan antara saya dengan engkau, tetapi antara jabatan kita masing-masing." Setelah Matowa, Datu, dan Watampanua selesai mengucapkan janji dan sumpah, maka Matowa bersama Watampanua pun 148

PNRI

berkata lagi, "Dengarkan olehmu sekalian, yang ada di barai dan di timur, di selatan dan di utara, Datu telah menerima janjinya, yang menjunjung kebesaran Pammana sesuai dengan adat kebiasaan Pammana. Dan Datu pun memegang erat janji dan sumpah antara hamba dengan tuannya." Setelah itu, bangkitlah Watampanua bertandak sambii mengacung-acungkan kerisnya serta berkata, "Lihatlah olehmu, hai Datu, saya inilah Watampanua Toapparewek, orang yang engkau berikan kemuhaan untuk menjaga kebesaranmu siang dan malam di rumah dan di padang las. Saya mengabdi dalam susah dan senangmu demi kebesaranmu, agar rakyatmu beroleh kehidupan yang layak. Barang siapa yang menghalang-halangimu di dalam kedatuanmu, akan kami lawan bermain anggar bersama dengan orang Pammana." Setelah itu bangkit pula Matowa Topanennungi bertandak sambii mengacung-acungkan kerisnya serta berkata, "Lihatlah olehmu, hai Datu, saya inilah Matowa Topanennungi, orang yang diserahi oleh kerajaan Pammana memegang teguh kata yang telah disepakati, dan mendukung janji yang telah diikrarkan kepadamu. Maka barang siapa yang mencoba mengingkari janji yang telah diberikan kepadamu, kami akan melawan dia bermain anggar bersama dengan orang Pammana."

149

PNRI

KETIKA ARUNG PALAKKA DIBURU OLEH RAJA GOWA Setelah 17 t-ahun lamanya sesudah kekalahan Pasmpe, dan sudah selama itu pula Tbala, ama sebenarnya Tenripakalaingi menjabat Wakil Raja Gowa di Bone, Tosenngeng yang jadi Arung Matowa di Wajo, dan La Tenribali jadi Datu di Soppeng Riaja. Tersebutlah Tbala bersama-sama dengan Arung Pitu (Menteri Kerajaan Bone) beserta orang Bone pergi ke Mampu mengajak Datu Soppeng mempersaudarakan kerajaan Bone dengan kerajaan Soppeng. Mereka menjanjikan suatu kebajikan, yang disaksikan oleh Dewata Yang Mahaesa. Maka Datu Soppeng, Arung Bila, dan W Dimang menyetujui ajakan Tbala itu. Mereka setuju karena Datu Mario (Arung Palaka) berkata kepada Datu Soppeng, "Tuanku, berjanjilah dengan orang Bone! Biarlah saya berdua dengan abangku Arung Bila yang menanggungkan beban ini. Karena Arung Bila adalah saudara dua pupu Arung Palakka, jadi senama saja keduanya." Kita beralih kepada ceritera lain. Inilah ceritera tentang pertemuan Tuanku di Soppeng, Arung Tojpala, Arung Pitu, dan orang Bone di Attapang. Tbala berkata kepada Arung Mampu, ayahanda Datu Soppeng, "Adapun maksud kedatangan kami kepada anakku Datu Soppeng, ialah menyampaikan kata sepakat kami seluruh orang Bone. Kami ingin mempersaudarakan kerajaan Bone dengan kerajaan Soppeng, bagai tali tersimpul mati, bergenggaman eraterat, bergerak maju bergandengan, tegak sama berdampingan, membangkitkan keberanian Bone dan Soppeng menantang Raja Gowa dengan tombak dan perisai kerajaan. Sama lebur sama binasa, sama mujur sama beruntung." Berkatalah Datu Soppeng kepada Arung Bila, Amanna W Dimang, "Kakanda, kita buat perjanjian dengan Bone!" Arung Bila berkata, "Asalkan nanti orang Bone tidak menyalahi janji sampai kepada anak cucu kita, kita bersedia mengikat perjanjian dengan Bone. Karena sesungguhnya Soppeng belum sanggup menyalahi janjinya kepada Raja Gowa, apa lagi Raja 150

PNRI

Gowa tidak pernah berlaku curang kepada kerajaan Soppeng." Berkatalah Tuanku di Mampu, ayahanda Datu Soppeng, "Hai, La Tenribali, jangan tergesa-gesa mengikat janji dengan Tbala. Karena sedangkan Mampu tidak mau menurut kepada Arung Bila, apa lagi Soppeng." Datu Soppeng berkata, "Tuanku, bukankah Arumpone bersanak saudara dengan Datu Soppeng, kerajaan Bone dengan kerajaan Soppeng!" Berkata pula Tuanku di Mampu, "Saya tahu itu. Saya berkata demikian, karena kerajaan Bone sudah tenggelam. Raja Gowa dengan Raja Bone sudah sering saling mengingkari janji. Namun Raja Gowa tidak pernah menyalahi janji kepada Soppeng. Juga tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan Soppeng sampai kepada Tuanku Puang Risamang. Sedangkan sejak nenekmu membentuk persekutuan Tellumpoccoe (Tiga Besar) dengan mengikat perjanjian di Timurung, Raja Gowa tidak pernah menegur kerajaan Soppeng, karena beliau tetap menghormati adat kebiasaan negeri kita. Untunglah kalau Bone nanti memperoleh kebajikan, lalu teringat juga olehnya akan janjinya kepada kita." Berkatalah Tbala, Arung Tibojong, Arung Ujung, dan Arung Tete, "Itulah yang kami persaksikan kepada Dewata Yang Esa, kalau kita nanti berhasil melawan Raja Gowa, lalu Bone dan Soppeng memperoleh kemakmuran, dan Bone lupa akan perjanjian kita di Attapang, maka orang Bone beserta anak-anak cucunya kelak akan hancur binasa." Berkatalah Arung Bila, Amanna Daeng Mabela, "Dengarkan olehmu, hai Tbala serta orang Bone sekalian, kerajaan Soppeng memegang erat-erat perjanjian kita. Perjanjian yang kita sepakati dengan orang Bone di Attapang, yang disaksikan oleh Dewata Yang Esa, yaitu kita melawan Raja Gowa! Kita saling mencarikan kebajikan. Kalau kita nanti berhasil melawan Raja Gowa, lalu Bone dan Soppeng memperoleh kemakmuran, maka Bone dan Soppeng hidup sederajat. Negeri kita bersaudara dan sama besar, yang satu tidak membawahkan yang lain. Sama-sama abdi Dewata. Sama-sama bebas berjalan, sama-sama bebas tinggal sekehendak 151

PNRI

hati masing-masing. Tidak saling mencarikan kebinasaan, tidak saling memandang remeh, tidak saling merebut hak milik masingmasing, tidak saling merusak karya masing-masing, dan tidak saling melanggar kekuasaan. Tidak saling memaksakan adat kebiasaan masing-masing, saling menghormati adat kebiasaan masingmasing, dan masing-masing berjalan di atas garis ketentuan negerinya. Tidak saling menunggu kelengahan, dan tidak saling memperdayakan. Saling mencarikan milik kita yang hilang, saling memulihkan harta kepunyaan masing-masing. Kalau Bone khilaf dan menginginkan harta yang banyak kepunyaan Soppeng, Bone harus memperingati dirinya sendiri. Bila Soppeng yang khilaf dan menginginkan harta yang banyak kepunyaan Bone, Soppeng harus memperingati dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak mau memperingati dirinya sendiri, ia akan dibinasakan oleh Dewata." Berkatalah Matinro ri Datunna (La Tenribali), "Ada dua hal yang dapat memisahkan persaudaraan Bone dengan Soppeng. Yang pertama ialah kalau Dewata memberikan kemenangan kepada Bone dan Soppeng, dan kedua kerajaan itu beroleh kemakmuran, lalu Bone lupa akan janjinya dan memaksakan kehendaknya yang bertentangan dengan adat kebiasaan Soppeng, maka pecahlah persaudaraan kita, karena mereka tidak lagi memandang Soppeng sebagai negeri yang telah diredai oleh Dewata Yang Esa. Yang kedua bila Soppeng sudah lemah. Maka untuk kelangsungan hidupnya, Soppeng harus berpisah dengan saudaranya, sesuatu hal yang tak dapat kita sesalkan. Dewata yang memisahkan kita, demi kebaikan negeri kita." Maka Tbala, Arung Pitu serta orang-orang Bone itu pun menyetujui hal tersebut. Maka jadilah Arung Bila membuat perjanjian dengan Tbala di Attapang. Perjanjian Bone dengan Soppeng itu disebut Pncara Lopi ri Attapang (Ikrar Perahu Tambang di Attapang). Kita beralih kepada ceritera lain. Setelah selesai sembahyang lohor, maka Raja Soppeng Matinro ri Datunna berangkat ke Soppeng. Tiga malam dalam perjalanan, barulah tiba di Soppeng. Sekembali dari Attapang, Matinro ri Datunna mengadakan pertemuan dengan Arung Pangpak (Menteri Kerajaan), Arung Pad152

PNRI

danrenge (Pendamping Raja), Wanglipue (Menteri Pertama), Pabbicara (Hakim Pengadilan), Tana Sitolo dan raja-raja bawahan. Berkatalah Arung Bila, Amanna W Dimang, "Apa pikiran orang Soppeng sekalian, orang-orang besar, dan Watanglipu tentang kedatangan Tbala bersama Arung Pitue dan orang-orang Bone ke Mampu mengajak Datu Soppeng mempersaudarakan kerajaan Bone dengan kerajaan Soppeng. Mereka menjanjikan kebaikan kepada kita, yang dipersaksikan kepada Dewata Yang Esa, mereka membangkitkan keberanian untuk melawan, kita sama tegak maju berdampingan, menantang orang Makassar dengan tombak dan perisai kerajaan. Sama lebur sama binasa, sama mujur sama beruntung. Apakah kita setujui?" Berkatalah Arung Pangepak-, Arung Paddanreng, Watang lipue, Pabbicara, Tau Tongeng (orang-orang besar), "Sekiranya Bone datang ke Soppeng menyampaikan maksudnya, kami akan kemukakan alasan Soppeng. Karena sesungguhnya Soppeng belum sanggup menyalahi janjinya kepada Raja Gowa, apa lagi Raja Gowa tidak pernah berlaku curang kepada kerajaan Soppeng. Juga tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adat kebiasaan negeri kita, sampai kepada Raja Soppeng dahulu. Da. ketahuilah orang Bone itu kuat kuasa. Sedangkan kepada Raja Gowa mereka berani menyalahi janji, apa lagi kepada kita yang lemah." Berkatalah Arung Bila, Amanna Daeng Mabela, To Angke, "Kalau orang Bone kelak mengingkari janji yang telah kita sepakati, yang disampaikan oleh Tbala di Attapang, itu berarti mereka tidak lagi menghormati Soppeng sebagai negeri yang diredai oleh Dewata Yang Esa, dan bukan pula Soppeng yang akan dibinasakan oleh Dewata." Berkatalah Tau Tongenge, Arung Pangepak-, Arung Paddanreng, "Binasalah kerajaan Soppeng, kalau engkau bersama Datu tergesa-gesa mengikut perkataan Tbala. Karena dengan demikian berarti kamu mengingkari Singkerruk Ceppana (Ikatan Perjanjian) Tuanku Puang Risamang dengan Raja Gowa di Mallege. Gowa tidak memandang remah Soppeng, tidak akan membawa 153

PNRI

masuk adat yang tak sesuai dengan adat kebiasaan Soppeng, yaitu adat kebiasaan dahulu kala yang dipelihara oleh Ponglipu (Datu Soppeng). Karena yang sangat kita takutkah ialah pesan Tuanku Matinro ri Tanana (raja yang meninggal dalam kerajaannya) yang mengatakan bahwa akan hancur binasa anak cucu Arung Mangkau (raja besar) yang mengingkari janjinya kepada sesamanya raja. Adapun orang Bone kalau pun sekarang belum menyalahi janjinya, lihatlah nanti pada turunan berikutnya. Mereka akan menyalahi janjinya pada turunan ketiga, atau pada turunan keempat. Orang yang kuat kuasa tidak takut kepada Dewata." Berkatalah pamanda Baba, "Mudah saja penyelesaiannya bagi orang yang mengingkari janji. Dengan bertudungkan perisai berselempangkan keris dan tombak, kita amuk dia tanpa peduli!" Berkatalah Tau Tongeng, "Siapa bertudungkan perisai siapa bercerai kepala dengan badannya. Siapa mengamuk siapa kena tikam. Kalau demikian hancurlah Soppeng!" Inilah asal mua keruntuhan kerajaan Soppeng, yang dihancurkan oleh Tbala. Bone memasang jebak yang berselubung dengan janji-janji dan harapan yang baik kepada Soppeng, lalu Soppeng mempercayainya. Dengan demikian tanpa musyawarah dengan para Pangepak, Paddanreng, Watanglipu, Pabbicara, Datu Soppeng meninggalkan perjanjiannya dengan Raja Gowa, yang intinya: Gowa tidak akan memaksakan adat yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan Soppeng dahulu. Namun demikian, karena mengharap janji-janji yang baik, akhirnya Datu Soppeng menyetujui mengikat perjanjian dengan Bone di Attapang. Itulah sebabnya para Pangepak, Paddanreng, Watanglipu, Pabbicara merasa tidak ikut bertanggung jawab, karena pada hakekatnya Matinro ri Datunna sendiri tidak berwenang berbuat demikian. Raja Gowa tahu sebab kejadian itu, yaitu pada saat Datu Soppeng datang mengunjungi orang tuanya di Mampu. Dengan tidak memberitahukan orang Soppeng, Tbala bersama Arung Pitu serta orang Bone pergi ke Mampu mengajak Datu Soppeng mempersaudarakan kerajaan Bone dengan kerajaan Soppeng. Itulah sebab Raja Gowa segera datang menyerang Lamuru untuk 154

PNRI

memperingatkan Soppeng dan menghukum Tobala. Tidak lama datanglah utusan Bone menyampaikan kepada Datu Soppeng, "Sekarang Raja Gowa sudah ada di Lamuru. Mari kita menyerang mereka! Tujuh hari lagi jatuhnya pernyataan perang Bone." Hari jatuh itu tiba pada saat pasukan Bone sedang berada di Matango dalam perjalanan ke Lamuru. Pada hari yang ditentukan, berangkatlah pasukan Soppeng ke Lamuru. Setiba di Lupperenconga, mereka mengatur pertahanan dan mengibarkan panji perang Bakkae di sebelah selatan Wawowai. Belum lagi lepas lelah pada waktu lohor, datanglah utusan Raja Gowa, berkata, "Hai, Arung Bila! Saya dititahkan Raja Gowa menyampaikan kepada Datu Soppeng bersama rakyatnya, kembalilah ke negerimu, makan dan minum semaumu. Darahmu tidak keluar, kalau bukan karena lintah, jiwamu tidak melayang, kalau bukan karena Dewata, engkau hidup dalam ketenteraman dan kemuliaanmu, karena tidak ada perselisihan antara kita. Kami hanya mengejar Tobala, karena ia telah membelok. Kami kejar sampai tertangkap." Berkatalah Arung Bila, Amanna W Dimang, "Raja Gowa mengatakan bahwa tak ada perselisihan Soppeng dengan Gowa. Kami ini pun datang berjaga-jaga di perbatasan negeri kami untuk menunjukkan kesetiakawanan kepada saudara kami, seperti yang tersebut dalam perjanjian Tellumpocco (Tiga Besar) di Timurung." Maka marahlah Datu Soppeng Matinro ri Datunna, lalu berkata, "Hai, Suruhan Gowa, pulanglah! Begitulah janji persaudaraan kami dengan Bone." Suruhan itu pun kembalilah. Raja Gowa berkata, "Celakalah Soppeng. Seolah-olah ia dibukakan peti mayat, dan dengan mendengar janji-janji yang mulk menyuruklah ia ke dalamnya. Dalam waktu yang tidak lama, pastilah Bone meninggalkan Soppeng sendirian, karena orang Bone tidak takut kepada Dewata, dan akhirnya Soppeng akan dicampakkannya." Maka bertempurlah Arung Bila pada sore harinya. Ada 40 155

PNRI

orang Bila tewas. La Panyanya dapat direbut musuh. Sisa dua buah panji perang Arung Bila yang belum direbut musuh. Raja Gowa kemudian dikepung oleh pasukan Bone dan Soppeng. Raja Gowa dalam bahaya. Kemudian datanglah pasukan Wajo menyerang Soppeng. Maka bahklah orang Soppeng bertempur melawan orang Wajo. Orang Soppeng kalah, lalu menyerah. Arung Bila anak beranak berangkat meninggalkan Soppeng. W Dimang pergi ke Lettak. Daeng Mabela Toangke menyingkir ke arah timur. Mereka bersama ayah bundanya ditemani oleh Arung Apanang. Orang Angke juga pergi meninggalkan Soppeng. Orang Bone menarik diri dan meninggalkan medan perang. Orang Wajo bersama-sama dengan Raja Gowa pergi menyerang Bone. Tbala akhirnya mati dipenggal. Peristiwa itu terkenal dengan Beta ri Tbala (Kekalahan Tbala). Namun Arung Palakka yang bernama Tounruk masih bersedia meneruskan perlawanan. Arung Palakka berkata, "Perang kita sudah selesai, Karaeng, tetapi perang saya dengan orang Wajo belum selesai! Kembalilah, Karaeng, saya akan menyusul kemudian!" Selang beberapa lama kemudian. Arung Palakka bersama dengan orang Bone kembali mengajak Soppeng mempersiapkan perang melawan Wajo. Raja-raja dan para bangsawan Soppeng tidak ada lagi yang mau ikut. Hanya orang-orang pemberani yang bersedia ikut menemaninya. Satu tahun sesudah Tbala mati terbunuh, Arung Palakka bangkit meneruskan perlawanan. Orang Bone dan orang Soppeng menyerang Wajo. Pasukan Wajo bertemu dengan pasukan Bone dan Soppeng di Sarasa. Dalam pertempuran itu pasukan Wajo dapat dikalahkan. Maka orang Wajo menyingkir ke Kera di Mawoiwa. Lalu Wajo dibakar oleh pasukan Bone dan Soppeng. Setelah itu pasukan Soppeng kembah ke negerinya. Pasukan Bone berangkat ke daerah-daerah sebelah barat. Maka bertemulah pasukan Bone dengan pasukan Makassar (Gowa) di sebelah utara hutan lebat di perbatasan Paria dengan Ladakka. Pasukan Bone lalu berpindah ke negeri Lisu. Di Lisu bertemu lagi kedua pasukan itu, lalu bertempur. Pasukan Bone hampir semua tewas, sedang Arung Palakka sendiri dalam keada156

PNRI

an bahaya. Esok paginya Arung Palakka segera menyingkir masuk gua batu di Maruala, di sebelah timur Lisu. Hanya karena tipu muslihat orang Tanete, maka Arung Palakka tidak tertangkap musuh, karena orang Tanete masih mengingat adanya perjanjian persahabatan terdahulu Datu Mario yang, bernama La Makkaterru digelar Karaeng Enjeng dengan Raja Tanete yang bernama La Marnala digelar Daeng Lempa. Selang tiga hari Datu Mario (Arung Palakka) di Maruala, lewat tengah hari tiba-tiba ia jatuh pingsan. Para pengiringnya bingung melihat beliau seperti orang kemasukan. Maka datanglah suruhan Pabbicara Tanete membawakan beras, dan berkata, "Tinggalkanlah Maruala nanti malam. Orang-orang Palludda yang akan menjadi penunjuk jalan bagimu. Kalau malam nanti belum juga kautinggalkan tempat ini, besok tak ada kemungkinan lagi untuk lepas, karena pasukan Gowa sudah tiba di Lisu. Besok pasti mereka menyerang ke mari." Malam harinya turunlah hujan dan angin topan. Berangkatlah Datu Mario meninggalkan Maruala. Malam itu beliau diantar oleh orang-orang dari Palludda. Datu Mario dengan para pengiringnya dapat terlepas dari bahaya maut berkat tipu muslihat orang Tanete, dan yang selalu mengantarkan makanan selama dalam persembunyian. Esok paginya beliau tiba di Ua Pelleng. Kemanakan Baba berkata kepada Datu Mario, "Cepat-cepat berangkat ke Wumpungeng! Musuh sudah dekat, biar saya yang menunggu di sini untuk mengamuk." Setelah itu Arung Palakka masuk ke hutan mengikuti jalan ke Wumpungeng. Setelah tiba di Sokkangeng Tedong, jalan mendaki ke Wumpungeng, kemanakan Baba bersama tujuh orang temannya termasuk seorang pembantunya mati dipenggal musuh. Selang tiga hari Datu Mario berada di Kaddene, datanglah suruhan Raja Gowa di Soppeng, berkata, "Hai, orang Soppeng, kiranya Datu Mario masuk ke Wumpungeng! Cari sampai tertangkap dan bawa kepada Raja Gowa!" Arung Wumpungeng berkata kepada Datu Mario, "Lebih baik Tuanku berpindah tempat ke daerah Barru. Dengan demikian 157

PNRI

dapatlah nanti saya mengangkat sumpah menyatakan, bahwa Tuanku benar-benar tidak ada di Wumpungeng!" Setelah itu berangkatlah Arung Palakka ke Liang Titti. Arung Wumpungeng dipanggil pergi menemui suruhan Raja Gowa di Soppeng. Suruhan Gowa berkata, "Arung Palakka sekarang ada di Wumpungeng?" Arung Wumpungeng menjawab, "Arung Palakka tidak ada di Wumpungeng sekarang." Suruhan Raja Gowa berkata, "Yang jelas Arung Palakka pergi ke Wumpungeng setelah berhasil melepaskan diri tadi malam dari Maruala. la tidak tertangkap besoknya, karena ada beberapa orang sanak saudaranya dan seorang pembantunya yang bersedia menjadi umpan peluru di Ua Pelleng." Arung Wumpungeng berkata, "Kami tidak menyangkal hal itu, dia mencari jalan sendiri." Suruhan Raja Gowa berkata, "Nah, ke mana dia sekarang, hal Arung Wumpungeng?" Arung Wumpungeng menjawab, "Kami tidak tahu ke mana lagi perginya. Dia menghilang ke arah timur melalui Gattareng." Berkatalah suruhan Gowa, "Bersumpahlah demi negerimu, bahwa Arung Palakka benar-benar tidak ada di Wumpungeng!" Berkatalah Arung Wumpungeng, "Saya bersumpah demi negeriku, sesungguhnya Arung Palakka tidak ada di Wumpungeng pada hari ini, entahlah besok atau lusa." Setelah itu kembalilah suruhan Raja Gowa melaporkan tugas yang disuruhkan padanya itu. Sejak Datu Mario dalam pelarian itu, beliau tidak pernah lagi datang ke Mario dan Soppeng. Beliau tetap tinggal di Wumpungeng. Pada waktu malam hari barulah ada kebebasan bergerak. Akhirnya beliau berangkat ke Bone. Oleh karena itulah beliau menanam pohon beringin di Wumpungeng dan bernazar hendak menyembelih kerbau. Dalam pada itu Datu Mario bersama dengan Datu Citta, Arung Apanang, dan Arung Bila mengadakan pertemuan di Ponna Cuce, di sebelah timur Pole Lolo. Mereka berempat bersama-sama 158

PNRI

mengucapkan janji dan sumpah setia. Dan sama-sarna hendak berlayar ke pulau Jawa, karena mereka berempat pasti dibunuh kalau kedapatan oleh Raja Gowa. Setelah itu Arung Palakka pergi menemui Datu Soppeng. Arung Palakka berkata kepada Datu Soppeng, "Adapun saya ini tak ada lagi bumi tempatku berpjjak di Tanah Bugis. Karena tak ada lagi orang Bone yang setia, dan tak ada lagi yang mau melawan musuh. Mereka mengira dirinya hanya untuk dijadikan perisai belaka. Oleh sebab itu berikanlah saya emas kepunyaan Soppeng untuk bekal ke Jawa. Orang Soppeng harus menean kebaikan dirinya sendiri." Datu Soppeng Matinro ri Datunna bertanya, "Siapa di antara sanak saudaramu orang Soppeng yang mau menemanimu?" Datu Mario berkata, "Kakanda Arung Apanang, kemanakanda Arung Bila, dan iparku Datu Citta. Karena kakanda Amanna W Dimang sudah berangkat ke Lettak. Saya tidak dapat menemuinya lagi." Datu Mario memperoleh lima macam perangkat perhiasan yang terbuat dari emas. Ada 100 kati beratnya emas kepunyaan Soppeng Riaja yang diberikan kepada Arung Palakka untuk bekal ke pulau Jawa. Berkatalah Datu Soppeng Matinro ri Datunna kepada Datu Mario, "Emas itu ialah pusaka kita dari Tuanku La Pawiseang, yang membuatkan Tuanku La Pasamnoi semacam bendabenda mainan." Berkatalah Arung Palakka kepada Datu Soppeng, "Saya sampaikan pula kepada Tuanku, bahwa saya tidak memperoleh emas dari daerah lain, karena hampir habis dirampas oleh pasukan Makassar. Hanya dari Mario saya memperoleh emas 20 kati." Malam berikutnya Arung Palakka berangkat ke Bone. Selang semalam datang pula Arung Apanang, Datu Citta, dan Arung Bila menemui Datu Soppeng. Berkatalah Daeng Mabela kepada Datu Soppeng, "Tidak cukup 100 orang dari Soppeng Riaja yang menemani saya. Lebih banyak orang yang menemani kakak kita yang pergi ke Lettak." Daeng Mabela berkata lagi, "Adapun kakanda W Dimang 159

PNRI

saya antar ke Mampu. Karena ibunda pun ada juga di sana." Berkatalah Datu Soppeng kepada Arung Bila, "Sekali pun mukamu sampai terbentur di pinggir langit, jangan berpisah dengan Datu Mario. Jangan juga kembali ke Tanah Bugis sebelum kauperoleh orang yang sanggup melawan Raja Gowa!" Setelah itu mereka itu memperoleh juga emas. Malam itu juga Arung Bila, Arung Apanang, dan Datu Citta berangkat meninggalkan Soppeng. Selang 10 hari setelah keberangkatan Arung Bila, Arung Apanang, dan Datu Citta meninggalkan Soppeng, maka datanglah Raja Gowa bersama pasukan Wajo menean orangorang yang masih melawan di Soppeng. Orang Soppeng dapat dikalahkan. Maka Datu Soppeng bersama anak isterinya berkumpul di Lamangile bersama dengan penduduk di sana. Setelah Arung Berru Rilau mengetahui bahwa Datu Soppeng akan dipenggal kepalanya di istananya, bergegas-gegaslah Arung Berru Rilau pergi duduk di tangga istana. Behau berteman empat orang pangeran yang pemberani. Raja Gowa berkata, "Biarlah kita pancung Datu Soppeng!" Karaeng Karunrung berkata, "Kita telah menerima sumpah setia Datu Soppeng. Apa lagi Arung Berru Rilau sekarang ada duduk di tangga istana." Karaeng Katapang berkata, "Kita serang dia!" Berkatalah Karaeng Karunrung, "Kalau mereka tak bersedia dijadikan tawanan perang." Orang Soppeng pun ditanyailah. Mereka bersedia dibawa ke Gowa. Barulah Raja Gowa bersama pasukan Wajo pergi menyerang Bone. Bone dapat dikalahkan. Setelah itu, orang Bone, orang Wajo, dan Raja Gowa mengejar Arung Palakka ke Pallette. Arung Palakka terbang pergi ke Buton. Tocinnong dan Tosina mati dipenggal Anrong Karaeng bersama anaknya, W Lelli Daoke dirampas hartanya. Arung Palakka tidak tertangkap, karena beliau bersama pengiringnya masih sempat naik ke perahu, ketika pasukan Wajo yang mengejarnya tiba di Pallette. Itulah sebabnya Arung Palakka bernazar 100 ekor kerbau camara (kerbau hitam yang kepala, kaki, dan ekornya putih), kalau kelak beliau selamat kembali. 160

PNRI

Terjemahan PAPPASENNA ARUNG BILA (Pesan-pesan Arung Bila) Berkatalah Arung Bila kepada anaknya yang bernama Lawaniaga sebagai berikut, "Berhati-hati dan berperasaan, tidak gegabah memutuskan dan memikirkan sesuatu setiap saat, mencarikan jalan yang baik untuk raja." Dan memperhatikan semua perbuatan/kelakuan orang-orang di istana. Jangan membiarkan memberikan makanan raja, makanan yang tidak halal. Kalau ia memberikan makanan yang tidak halal, berikan dia nasihat, saling memperingati sesama penduduk Soppeng dan semua pendamping raja, berikan pula nasihat. Apabila masih ia melakukan bunuhlah dia. Tetapi diusahakan kematiannya itu nanti beberapa hari baru diketahui raja. Jagalah harga dirimu, sebab semua kebaikan dan bantuan itu datangnya dari raja jua. Jangan sekali-kali berbuat kebaikan selain di daerahmu dan kepada raja. Bukan yang dimaksud kebaikan, kalau bukan di daerah kita. Usahakanlah mengabdi kepada raja, menjaga semua pelaksanaan pemerintahannya. Sebab kalau tidak demikian ia akan dicemooh nanti dari sesama Arung Mangkan (raja). Kita sebagai hamba, berdosa kalau kita berbuat sewenang-wenang di daerah kerajaan. Jangan pula membesar-besarkan sesuatu, sekalipun yang berbuat itu keturunan bangsawan pula. Sebab ia akan berdosa kepada tanah Soppeng. Kalau ada yang berbuat suatu perbuatan yang tidak pernah kita lakukan, dan tindakan itu akan berbahaya maka berhati-hatilah dan jagalah raja. Diusahakan agar setiap malam ada pengawal yang berani (pemberani) yang menjaga istana yang berani mati membela raja, dan semua orang Soppeng. Kalau ada keributan dalam rumah, jagalah baik-baik bagaimana sikap raja. Kalau ada orang yang berbuat sewenang-wenang, itu pertanda bahwa orang yang seperti itu akan pendek umurnya, dan kalau bacar mulut akan menjadi racun. Kalau ia suka menipu atau memaksa-maksa pasti akan punah keturunannya. Jangan pula takut memperingati raja, kalau memang dianggap perlu. Karena ada ketentuan-ketentu161

PNRI

an adat, sekalipun bertentangan dengan kemauan raja. Yang harus diturut ialah adat. Dan memegang teguh kata-kata di muka orang banyak. Apabila engkau duduk-duduk sambii jaga-jaga, berkata dan berbuatlah pada hal-hal yang berguna. Jagalah baik-baik harta benda raja. Sebab ada dua macam harta benda di Soppeng. Pertama: harta benda tanah Soppeng, yaitu daerah kerajaan dan raja, hai ini dimengerti oleh semua orang, pengawal pribadi, anggota hadat dan ahli adat. Apabila datang musuh, laskar pemberani, semua anggota hadat harus bersatu menghadapi musuh. Semua harta benda di Soppeng, yang paling mulia ialah Datu (Raja). Tidak boleh sembarangan orang masuk ke istana melainkan anak kandung sendiri, selain itu ialah pengawal pribadi yang berani (pemberani) dan penasihatnya. Tidak semua orang yang bermukim di Soppeng, dapat kawin-kawin dengan Datu di Soppeng, kecuali keturunan Datu di Ujung, Datu e di Botto, sampai di daerah Soppeng sebelah timur. Semua orang yang tersebut di atas itu, sekalipun berapa banyaknya, dapat saja mereka berkunjung dan bersenda gurau di ruman Raja dengan jalan bergiliran. Juga saya berpesan kepada anak yang diangkat sebagai anak sah, yang sebenarnya mereka hanya dari keluarga yang sudah jauh hubungan dengan kita. Jangan pula beranggapan bahwa ada kekuasaan yang lain, selain Datu e di Soppeng. Dan usahakan agar engkau jangan dibenci. Orang yang dibenci tidak dimaafkan kesalahannya sekalipun ia minta maaf, dan tidak didengar pendapatnya, sekalipun mungkin ia benar. Apabila Datu bepergian, jagalah harta bendanya di belakang, jangan pula mempunyai niat jahat pada harta benda Raja, meskipun engkau melihat emas berbungkal berhamburan. Itulah keturunan yang dipercaya, apabila engkau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sebab ada empat kriteria perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bersalah ialah : 1. Musuh yang tidak jelas; 2. Selalu berdusta; 3. Ingin merebut kekuasaan raja; 4. Membunuh sesamanya, sedang dia berada di pihak yang salah. 162

PNRI

Teijemahan PERKATAAN PUANG LIPUE KEPADA ARUNG BILA DAN JAWABAN ARUNG BILA KEPADA PUANG LIPUE DAN PESAN-PESANNYA Berkatalah Puang Lipu, "O, Arung Bila selagi engkau memegang kerajaan yang telah ditinggalkan, jangan engkau berbuat gegabah, carikanlah saya tempat berkumpul yang satu jurusan dari Soppeng. Saya mengharapkan perlindungan dari Tuhan yang Mahaesa agar segala niat baikmu itu sampai kepada keturunanmu, sebagai pelanjut dari kekuasaan ini. Kita semua sama-sama berpesan kepada keturunan, saling beri-memberi petunjuk kepada jalan yang benar menuju kebaikan, dan saling memaafkan, apabila ia berbuat salah. Jangan bermaksud jahat untuk merebut kerajaan, tidak mengingini tanggung jawabku yang sudah cukup besar ini." Arung Bila berkata, "Saya sangat gembira mendengarkan belas kasihan raja, dan hai itu saya sambut dengan kedua belah tangan terbuka. Ya, Paduka Tuan, saya menjunjung tinggi di atas kepalaku segala petunjuk dan pesan yang benar, katakanlah yang salah kalau memang salah. Sebab sekalipun ia rakyat jelata, kalau memang benar, maka raja harus berdiri pada rakyat jelata tadi. Apabila tempat atau tindakan yang dilakukan raja itu salah, itu berarti rakyat semua ikut menanggung kesalahan itu. Yang kita pinta, apabila keturunan kami berbuat salah, dan salah menghadapi atau menyelesaikan permasalahn itu dengan baik. Tidak berpiutang harta benda dan tidak mengingini kekuasaanku di kerajaan, yaitu mendapat tantangan dari semua penjuru, apabila ada yang bermaksud menguasai kerajaan di Soppeng." Berkatalah Puang Lipu, "Itulah yang saya simpan dalam hati yaitu saling memaafkan apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil tindakan." Berkata pula Puang Lipu, "Yang engkau minta Arung Bila, agar keturunanmu jangan ada yang dilukai hati raia." Berkata pula Puang Lipue "O, Arung Bila, yang tidak membuktikan pembicaraannya, ia tidak akan mendapat 163

PNRI

kebaikan, sampai dengan keturunannya." Berkata Opue, "Sekali Tuan berkata, sekalipun dua tiga kali aku berkata, yang diikuti ialah Tuan (Opu). Berkata pula Puatta, Puang Lip, "O, Arung Bila, kalau kita mempunyai itikad jahat sesama manusia, suka mempertentangkan sesama manusia yang ada di istana, itu berarti menggoncangkan istana, yang berarti pula mengganggu ketenteramanku." Berkata Arung Bila, "Tidak ada lagi pesan-pesan/nasihatnasihat yang lebih baik dari pesan yang dipertuan, kecuali Dewata (Tuhan yang Mahakuasa)." Berkata pula Arung Bila, berpesan kepada anaknya, "Jangan engkau tinggalkan pesan-pesan raja itu, peganglah teguh-teguh. Selalu beritikad baiklah kepada raja, dan jangan sekali-kali mempunyai niat jahat terhadap raja. Kasihanilah pula raja, karena masih banyak orang yang beritikad jahat kepada raja, terutama dari orang-orang yang pernah memusuhi Soppeng. Karena mereka itu masih menyimpan senjata, dan sewaktu-waktu mempergunakan senjatanya lagi. Ada pesanan yang berasal dari Datu e Puang Soppeng Riaja, Puang Soppeng Rilau. Sewaktu Puang Lipue akan meninggalkan kerajaan itu. Ketika itu hadir pula rakyat Umpungeng. Berkata Arung Umpungeng, "Maksud kedatangan saya ini di Soppeng Riaja, yaitu agar jangan dibenarkan/diturutkan orang yang salah." Berkatalah Arung Bila, "Hai rakyat Umpungeng, kupecahkan kepalaku, kukeluarkan ususku, jika saya mempunyai niat jahat kepada Puang Lipu. Berkata pula Arung Bila, "Agar pesanan ini disampaikan pula kepada rakyat Umpungeng. Siapa tahu jika Puang Lipue tiba masanya untuk diganti. Tidak akan memperlihatkan kecurajigan, itulah yang menjadi pegangan, sama halnya yang pernah dibuktikan Petta Matinro di Asseleng. Karena orang Soppeng di sebelah timurku, hanya satu yang saya pegang ialah janji yang tepat dan tidak dimungkiri. Berkatalah Umpungeng, "Saya membenarkan kalau Saudara berhati-hati, tetapi dengan pula perkataanku, kalau perkataanku ini dusta atau pura-pura, jangan ada selamat keturunanku. Hancur 164

PNRI

semua keturunanku, apabila ada yang mau mencoba-coba beritikad jahat kepada Puang Lipu. Setelah itu naiklah Arung Bila menyampaikan pernyataan orang Umpungeng. Kalau kita tidak berbuat curang, barulah kita dapat tenang. Hai ini sama halnya yang pernah ditempuh Petta Matinroe di Allengeng. Karena orang Soppeng di sebelah timur itu, sebagai kawan yang dipercaya. Untuk menjaga itu berpeganglah pada pendirian, dan berkatalah yang benar. Dengan berbuat yang demikian kita bisa merasa tenang dan tenteram. Berkata pula Puang Lipu, "Jangan mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaan, karena yang ada di situ ialah orang Soppeng yang bermukim di sebelah timur. Berkata Arung Bila, "Saya telah memperhatikan apa yang dipesan oleh Puang Lipu. Dan hai ini telah disampaikan kepada yang bersangkutan, dan mereka bersedia dan berjanji untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk itu. Berkata kembali Puang Lipu, "O, Arung Bila, engkau sajalah bersama Protokol Raja yang mewakili negeri ini, untuk menyelesaikan masalah-masalah." Berkatalah Arung Bila, "Ya, demikianlah adat yang berlaku di Soppeng." Dialihkan cerita. Ketika ia merasa didesak, ia pergi ke Gulung. Kemudian dari situ ia berkemas lalu menuju ke Bone. Baru sampai di sebelah timur sungai Walana, disuruh ia kembali oleh Puang Lipu. Setelah mendengar perintah itu, ia kembali ke kampungnya, mengerjakan pekerjaannya dan menuruti perintah raja. Berkatalah si Panjang Rambut, "Siapkan tombak, segala perkakas perang." Setelah itu ia ke Bone menyampaikan maksudnya kepada Arumpone (Raja Bone), bahwa si Panjang Rambut akan ditemani menyerbu Soppeng. Tetapi Arumpone tidak setuju, namun ia menyerbu juga melawan sesamanya raja. Karena tidak ada yang menemani akhirnya ia kembali juga. Kemudian ia pergi ke sebelah timur sungai, dan di situ ia memanggil orang yang betul-betul mau membantu. Jadi naiklah orang kepercayaan itu bersama dengan Datu . Berkatalah orang kepercayaan itu, "Ber165

PNRI

sama dengan saya, datang pula suruhan Petta Malompe Gemmekna ingin ketemu dengan raja." Berkatalah Puang Lipu, "Lebih baik mempersatukan dahulu Soppeng, kalau sudah mufakat, barulah berangkat. Dikumpulkanlah rakyat Soppeng, dan bermufakatlah mereka. Berangkatlah orang kepercayaan itu menuju ke sebelah timur sungai. Ketemulah ia dengan si Panjang Rambut. Berkatalah si Panjang Rambut, "Maksud saya ialah ketemu dengan engkau, saya merindukan tanah Soppeng. Perlu saya sampaikan pula bahwa saya merindukan pula semua famili di Soppeng, begitu pula semua hamba yang berada di Soppeng Timur dan Soppeng Barat, bermufakat dan bersumpah sebagai berikut, "Kami bersumpah bahwa semua keturunan saya akan hancur apabila ada yang berniat jahat kepada Puang Lipue." Setelah itu kembalilah orang kepercayaan itu menyampaikan isi sumpah si Panjang Rambut kepada Puang Lipue. Berkatalah Puang Lipu, "Lebih baik kita mengundang si Panjang Rambut (To Malampe Gemmekna) datang duduk-duduk di pendopo, sebagai tanda terima kasih atas pernyataannya itu." Pergilah utusan dari Soppeng mengundang Petta Malampe Gemmekna. Berkatalah Petta Malampe Gemmekna, "Hai, suruhan Puang Lipue, sampaikan kepada orang kepercayaan dan Puang Lipu, bahwa saya dan semua keturunanku tidak selamat, apabila ada yang berniat jahat kepada Puang Lipue." Tidak ada yang dapat melihat kebaikan, sekalipun sekecil Garrah. Apabila menjadi hamba (rakyat) di Soppeng yaitu harus bersumpah lebih dahulu menyatakan bahwa, "Tidak ada keturunan saya yang boleh berniat jahat terhadap raja Soppeng." Sampailah di Soppeng Mabbelua Duduklah ia bersama-sama Datu Soppeng di baruga (pendopo), juga hadir Puang Lipue. Mabbelua mengatakan, "Engkaulah orang kepercayaan mengatakan apa yang saya katakan." Dijawab oleh orang kepercayaan itu, "Saya durhaka tuanku, apabila pesanan itu saya tidak sampaikan selengkapnya." Berkatalah Mabbelua, "Saya berada di sini bagaikan air pasang surut, seperti hal biasa dan berulang-ulang, menjaga dan melihat, serta memikirkan kebaikan dan kemajuan kerajaan Soppeng. Yaitu dirikan sendiri sebagai contoh." Dipeganglah 166

PNRI

tangannya Mabbelua oleh Petta Puang Lipu. Berkatalah Puatta Puang Lipu, Apabila nanti keturunan kami ada yang kawinmawin, kami sama-sama mendoakan dan diiakan Puang Lipu dan Mabbilua. Berkatalah Puang Lipue, "Mudah-mudahan harapan kami ini mendapat restu dari Dewata. Nit yang baik tetap dilaksanakan dan rahasia tetap disimpan, memegang teguh perkataan dan menurut kemauan rakyat Soppeng. Kalau dianggap baik perkataanku, maka semua orang Soppeng mengiakannya termasuk, Mabbilua." Berdiam dengan tertegun Puang Lipu, Mabbilua. Berkatalah Puang Lipu, "Barang siapa tidak menepati janjinya, akan lebih tersisih dalam masyarakat, dan tidak akan melihat kebaikan sampai keturunannya." Sesudah Datu mengucapkan janji dan bersumpah. Berkatalah Arung Bila, "Duduklah bersama-sama orang kepercayaan, dan kumpulkan semua famili serta semua penduduk Soppeng bahagian sebelah Timur, lalu menyampaikan segala yang kejadian di negeri ini." Maka dijawablah Arung Bila mengatakan, "Nanti pada hari lain kami bicarakan ataukah hari ini juga?" Berkatalah Puang Lipu , "Nanti besoklah, karena hari telah malam."' Keesokan harinya diadakan lagi pertemuan dan rakyat Soppeng bersama pejabat-pejabat penting pemerintahan. Dalam pertemuan itu hadir pula Puang Lipu . Berkatalah Arung Bila, "Pada saat ini saya menyampaikan pesanan Puang Lipu , bagaimana pendapatmu, jika Mabbilua yang akan menjadi Datu di Soppeng?" Berkatalah Datu Soppeng, "Apa yang menjadi buah pikiran Soppeng Riaja (Soppeng Barat), Puang Lipulah yang akan memegang puncak pemerintahan, akan menuju kebaikan dan menjauhkan semua yang buruk." Berkatalah orang kepercayaan di Soppeng, "Apa yang telah dimufakati, maka itulah yang jadi." Semua rakyat Soppeng bahagian sebelah Timur bermufakat. Berkata lagi Arung Bila, "Tidak masuk di akal apabila dua orang yang memerintah di suatu negeri, dan akan sejalan pikirannya untuk meinperbaiki rakyatnya." Berkatalah Datu Ujung bersama Datu Boto, "Itulah nanti 167

PNRI

(Mabbilua) akan menjernihkan/menenteramkan suasana di Soppeng. Sampaikanlah keputusan/peijanjian ini ke daerah Barru." Berkatalah Puang Lipu e, "Keputusan inilah nanti yang kami sampaikan kepada keturunan kami. Dan kami bermohon keRada Dewa e (Tuhan yang Mahaesa) agar rakyat memegang teguh keputusan ini." Berkatalah Datu Ujung dan Datu Boto, "Itulah yang kita cita-citakan dan sekaligus sebagai puncak kegembiraan atas keputusan yang telah ada itu. Tunggulah nanti hasilnya. Akan dilihat oleh Dewata dan disaksikan orang banyak. Itulah yang kita mufakati, semua kebaikan dan lain-lainnya engkaulah yang akan bertanggung jawab. Dua bahagian besar tanggung jawab yang perlu disejajarkan dalam pemerintahan, supaya lama memerintah. Adapun kedua macam tanggung jawab itu ialah: a. Keamanan dalam negeri; b. Kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus mengatakan yang benar, dan melaksanakannya. Apabila ia tidak berbuat demikian, akan dikutuk oleh Dewata, termasuk keturunannya. Apabila, seorang Raja memerintah tidak menjalankan keadilan dan kebenaran, maka ia akan dikutuk oleh Tuhan, termasuk keturunannya kelak." Berkatalah Datu Soppeng, "Naiklah ke atas mengambil piring yang spesial, apabila makan berkumpul-kumpul di istana. Naiklah ke atas mengambil piring makan (jarawetta) yang diberi ama Lapoliwona." Diulang kembah sumpah orang Soppeng Timur mengenai isi perjanjian itu. Berkatalah Puang Lipu e, "Suatu ketika perasaan akan tenteram, apabila pesanan itu terlaksana." Dengan tiba-tiba berkata Datu , "Di Ujung Datu e di Botto, bahwa Arung Bila juga berkata, tetapi tidak dapat saya terima begitu saja. Sedangkan seorang Datu yang diharapkan untuk memperbaiki negeri, itu belum tentu dapat tercapai. Sebab setiap manusia memang berbeda-beda sifatnya sesuai dengan fitrahnya." Arung Bila berkata, "Memang saya berpesan, apabila ada kejadian, supaya dihadirkan pemuka masyarakat Soppeng, untuk 168

PNRI

menyaksikan/melihat bersama. Apabila hai itu dikehendaki adat, maka harus dilaksanakan, dan saya minta supaya hal-hal yang tidak senonoh agar jangan diketahui anak kita." Berkatalah Puang Lipu , "Siapa yang dapat menghadirkan Petta Matinro ri Tanana, dan menyampaikan kepada behau agar memegang teguh kepada nasihat-nasihat/pesan-pesan orang tua." Setelah pesanan itu diiakan berangkatlah Arung Bila bersama Datu e dari Botto, Datu Ujung mengendarai kuda yang diberi julukan "Lapalioddang." Saya dipesan oleh Datu bahwa apa saja yang menjadi keputusan bersama tentu itu baik, dan itulah penunjang adat dan harus dijalankan. Cerita dialihkan. Setelah selesai semuanya, berkatalah Puang Lipu , "Nanti saya sampaikan kepada semua keluarga apa kebutuhan Mabbilua yang berada di Soppeng." Berkatalah orang kepercayaan Datu , "Kita akan berikan Tellu Latte e (tellu latte = tiga petak/bagian). Ada juga seratus hamba di rumahnya bersama tanah pesawahan." Berkatalah Petta Puang Lipu , "Lebih baik tau Tongeng menyampaikan Puang Lipu , kalau ia akan memanggil pendamping (penjaga pribadi) selama ia memerintah di Soppeng. Lebih baik ia mengambil/memilih orang yang lebih tangkas dari pangpa (pendamping)." Berkatalah orang kepercayaan itu, "Yang disuruhkan pemilihmu, pangpa , paddanreng , dan tiga berdamping. Setelah ada hamba seratus orang, itulah yang dikehendaki pemilihmu. Saya mengira bahwa Pangpa (pendamping), tidak ada lagi di atasnya kecuali Datu , yaitu Pangpa Mabbilua , mereka tinggal kamar yang ketiga. Artinya orang ketiga dari Datu . Mabbilua menjadi pendamping (anggota hadat) di Soppeng." Arung Bila berkata, "Ada pesan orang tua/dulu bahwa ada enam ketentuan yang harus dihindari apabila memangku jabatan Mangkau sebagai berikut: 1. Melangkahi pematang (melanggar ketentuan); 169

PNRI

2. 3.

Jangan kehilangan pokok pembicaraan atau pegangan; Lebih baik diam daripada banyak bicara yang tidak menentu; 4. Membunuh orang tanpa ada alasan yang kuat; 5. Membuat malu keluarga orang lain, yang sebenarnya ia termasuk orang baik-baik; 6. Jangan purbasangka kepada sesama Mangkau. Itulah pesan orang tua kita dahulu, dan mereka akan berbahagia di akhirat apabila pesan-pesan itu dikembangkan dan diterapkan kepada masyarakat." Berkata pula Toriolota, "Lebih baik cita-cita yang sederhana, yang dapat dilaksanakan, daripada cita-cita yang tinggi tetapi tidak dapat dilaksanakan." Berkata pula Toriolota, "Apabila kita memerintah, harus berpegang pada ketentuan sebagai berikut: 1. Berkata dengan benar; 2. Adat yang baik; 3. Berbicara dengan teratur dan sopan. Berbicara dengan benar, mengandung makna bahwa padi akan jadi setiap tahunnya, yang sekaligus berarti rakyat tidak kekurangan makanan. 4. Janji harus ditepati, dan prinsip tidak boleh ditinggalkan. 5. Adat yang dipegang bersama, harus kita bina dan melestarikannya. 6. Semua keputusan bersama harus ditaati dan dijalankan. 7. Perasaan malu harus ada, sebab malu itu sebagian dari imn. 8. Apa yang dimufakati dalam negeri harus ditaati dan diindahkan bersama. 9. Tidak boleh mempertentangkan sesama penduduk. 10. Saling hormat-menghormati. 11. Tidak mendendam kepada semua penduduk negeri, begitu pun kepada semua famili." Berkata pula Toriolota, "Ada empat pensyaratan yang harus dipegang, apabila memerintah di negeri ini. Pertama : Mempunyai akal yang cerdas. Kedua : Jujur. Ketiga : Berani. 170

PNRI

Keempat : Kaya. Tanda-tanda orang yang berakal ada empat pula: a. takut kepada Tuhan yang Mahaesa (Dewata). b. takut pada hukum karma. c. takut berbuat kejahatan kepada sesama manusia. d. takut berbuat pada perbuatan yang salah. Tanda-tanda orang jujur ada empat pula: a. bertindak hati-hati. b. menyukai/mendorong suatu cita-cita. c. menyukai perbuatan yang baik. d. mencintai perbuatan yang benar. Tanda-tanda orang berani ada empat pula: a. takut/tidak mau disanjung-sanjung. b. bersedia ditempatkan di belakang. c. tidak berubah apabila mendengar kabar, baik buruk ataupun jelek. d. tidak gentar menghadapi musuh. Tanda-tanda orang kaya ada empat pula: a. tidak kehabisan usaha. b. tidak kekurangan belanja, kalau ada yang diperlukan. c. segala tindakan/perbuatannya tidak menyinggung perasaan sesama manusia. d. tidak kehabisan rencana atau dengan kata lain, rencananya berkesinambungan." Berkata pula Arung Bila, "Apabila hendak menjadi anggota adat/pemerintah, harus lebih dahulu memikirkan baik-baik tugas yang dibebankan itu, apakah sanggup atau tidak. Kalau memang merasa tidak sanggup janganlah diterima tugas itu. Untuk mencapai suatu cita-cita, harus diperjuangkan dan disertai pikiran yang waras. Perbuatan yang baik itu dilakukan oleh orang yang cerdik pandai. Sebaliknya perbuatan yang jahat itu dilakukan oleh orang dungu (bodoh). Perbuatan yang salah itu dipunyai oleh orang yang putus asa. Asal usul suatu adat yaitu perbuatan yang nyata dan pantas. Dan asal mua suatu aturan yaitu perbuatan yang wajar dan dimufakati bersama. Dan yang disebut undang-undang ialah ketentuan-ketentuan yang berlaku 171

PNRI

dalam kerajaan, serta telah ditulis/ditetapkan dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat untuk diindahkan." Berkata Arung Bila, "Ada dua hai yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan yang baik dan tingkah laku yang pantas. Untuk mendapatkan kebaikan itu, pertama harus membiasakan diri selalu berbuat baik, sekalipun kita dalam keadaan apa pun. Kedua, pandai-pandai membawa diri di istana. Ketiga, bersedia menolong pada sesama manusia. Keempat, bekeija dan berhati-hati. Kelima, tidak gentar menghadapi orang banyak. Keenam, apabila menjalankan sesuatu perintah/amanah, tetap ia minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan yang Mahakuasa. Jangan berbuat sesuatu, apabila hai itu dirasa tidak ada pendukungnya, iangan bicara sembarangan, lebih-lebih bila menduduki suatu jabatan. Sebab apabila melanggar ketentuan-ketentuan di atas, akibatnya Tuhan akan memberi ganjaran." Berkata Arung Bila, "Jangan melakukan suatu perbuatan yang melanggar adat, jangan memandang remeh pendapat seseorang, jangan mempermainkan undang-undang." Berkata pula Arung Bila, "Kayu lapuk itu ada empat macam yang bisa membahayakan kita apabila kita bersandar kepadanya. Justru karena itu harus kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kalau perbuatan kita tidak baik, sebaiknya kita sadari bahwa perbuatan saya itu memang tidak baik. Kedua, kalau memang kita kaya, sebaiknya mengetahui diri bahwa saya ini orang kaya. Yang berarti sebahagian harta kita, harus disedekahkan kepada orang miskin. Ketiga, kalau kita raja, sebaiknya kita mengetahui bahwa saya ini raja. Yang berarti harus berpegang teguh pada adat dan undangundang yang berlaku. Jangan sekah-kali bertindak/berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan adat dan undang-undang kerajaan." Berkata pula Arung Bila, "Ada empat makna yang perlu diperhatikan di dalam baruga (gelanggang). Makna yang dimaksud sebagai berikut: a. Sudut gelanggang itu mengandung makna tempat yang strategis untuk mempertahankan diri apabila mendapat serangan dari musuh. b. Dapat bertukar pikiran atau bermusyawarah di atas gelang172

PNRI

gang. Memperhatikan keadaan tetangga apabila kita hendak mendirikan/membuat suatu gelanggang, ada kemungkinan ada hal-hal yang mungkin berbahaya bagi gelanggang itu. Ataukah mengganggu keadaan tetangga. d. Di dalam gelanggang itu sebagai tempat yang sungguh-sungguh menentukan mati hidupnya seseorang. Sehubungan dengan itu harus berhati-hati dan memusatkan segala perhati'an pada suatu tujuan untuk berhasil dalam bertarung atau memperjuangkan cita-cita. Ada hal lain yang perlu saya sampaikan pula sebagai berikut. Jangan iri hati atau cemburu kepada orang yang mendapat rezeki, jangan pula menertawai sesuatu yang ganjil/hina sebab semua itu adaiah kemauan Dewata. Apabila kita cemburui orang yang banyak rezeki, itu berarti rezeki kita tertutup seperti orang mati." Pada bagian ini yang mengutarakan petunjuk-petunjuk tentang Arung Bila, yang disampaikan oleh La Wade. Adapun yang mendampingi Datu Soppeng bernama La Makkawanengnga. La Makkawanengnga mengutarakan petuah dari Permaisuri Datu Soppeng yang bernama Watena Kawalua. Berkata Permaisuri (Petta cajiangngenngi makkunrai e). "Jangan berniat untuk menduduki jabatan adikmu! Sebab kalau terjadi demikian, engkau bisa meninggal dalam keadaan dudukduduk. Artinya kematian itu terjadi dengan tiba-tiba. Engkau yang harus menjaga dan menyelamatkan adikmu dalam menjalankan pemerintahan. Demikian pula keamanan negeri Soppeng. Apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, yang menyangkut keadaan negeri Soppeng dan adikmu, berarti engkau harus menangani seluruhnya. Misalnya, apabila ada sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang, tetapi menurut anggapanmu tidak baik, dengan cepat engkau mengambil tindakan/keputusan, demi untuk keselamatan adikmu dan negeri Soppeng. Jangan pula engkau memberi petunjuk adikmu, apabila hal itu tidak disenangi orang banyak. Sebab engkau nanti akan mendapat kutukan dari Tuhan. Engkau harus berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh memohonkan kepada Dewata (Tuhan) c. 173

PNRI

keselamatan negeri iui dan adikmu. Engkau harus saling bantu-membantu, nasihat-menasihati. Duduk sama rendah, berdiri sama tegak. Berat Sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pegang teguh adat-istiadat dan undangundang yang berlaku di kerajaan ini. Sekalipun apa yang terjadi, tetap kita berpegang pada peraturan kerajaan. Itulah pesanan pertama. Kedua, apabila ada niat Raja sendiri yang menghancurkan negeri ini, hal seperti itu harus segera diamankan. Ketiga, membunuh sesamanya, sedang bukan kesalahannya, perbuatan seperti itu harus pula dituntut. Dan ini harus dijalankan, terkecuali kalau penduduk negeri ini sudah tidak mengenal lagi moral dan material. Jikalau ada cucu dari adikmu meminta keistimewaan dalam aturan pemerintahan, hal seperti itu tidak dibenarkan. Kepada anak cucu diharapkan supaya jangan berbuat sewenang-wenang di Kerajaan. Berilah contoh kepada masyarakat semua tingkah laku yang baik, itu berarti semua penghuni negeri akan melihat kebaikan dan akan memperbuat kebaikan pula."

174

PNRI

SEJARAH SOPPENG ZAMAN DAHULU Pada zaman dahulu raja yang pindah ke Galigo bermukim di Sewo dan Gattareng. Setelah keturunan raja itu musnah akibat perang maka ditinggalkanlah Sewo dan Gattareng. Kemudian orang pindah bermukim di Soppeng. Orang yang berasal dari Sewo dinamaxan orang Soppeng Riaja, sedangkan orang yang berasal dari Gattareng dinamakan orang Soppeng Rilau. Dengan demikian menjadilah enam puluh matoa (raja kecil) di Soppeng Riaja dengan Soppeng Rialu. Akan tetapi orang Soppeng membagi dua dirinya (daerahnya. Salotungo, Lollok-e, Kubba, Panincong, Tagala^ Riattassalo, Mangkutu, Maccile, Watu-Watu, dan Akkappng masuk Soppeng Rilau, sedangkan Pess, Seppang, Pising, Mattobulu, Lawunga, Ara, Lisu, Madello Rilau, Tinco, dan Lawo masuk Soppeng Riaja. Cnrana Salokaraja, Malaka, dan Mattoanging masuk wilayah kekuasaan Soppeng. Daerah-daerah pengikut itulah mereka duai sehingga menjadi tujuh susunlah orang Soppeng itu yang menyebabkan tidak ada lagi yang memerintahnya. Yang dipertuan ketika itu ialah raja yang pindah ke Galigo. Pada waktu itu hanya matoa yang enam puluh itulah yang mengurus negeri. Maka menjadi manurung ('orang kayangan') lah Petta di Sekkanyili. Hai itu diketahui oleh matoa Tincong dan Jennampise hingga para matoa pengikut Soppeng Riaja. Matoa Botto, matoa Ujung, dan matoa Bila berkata, "Ada orang kayangan di Sekkanyili." Tetapi matoa Bila, matoa Botto, dan matoa Ujung berkata, "Baiklah kita memberitahukan masyarakat Soppeng Rilau dan Salotungo." Disepakatilah masyarakat Soppeng Riaja memanggilnya. Setelah itu datanglah matoa Soppeng Rilau. Kata matoa Soppeng Riaja, "Ada orang kayangan di Sekkanyili dan bagaimana pendapatmu?" Kata matoa Soppeng Rilau, "Baiklah kita pergi memperkenalkan diri semoga beliau bersedia kita angkat menjadi raja supaya beliau melindungi Temmatipake." Sesudah itu keenam175

PNRI

puluh matoa itu pergi menemui orang kayangan. Kata matoa Ujung, matoa Bila, dan matoa Botto, "Kami datang menghadap Tuan karena kami ingin dikasihani. Janganlah Tuan berbuat jahat! Kamulah kami pertuan untuk melindungi Temmatipake dengan seihlas-ihlasnya. Kamulah membawa kami dekat dan jauh. Walaupun pada suatu saat kami disumpahkan sesuatu yang kamu tidak senangi, kami juga tidak menyenanginya." Kata orang kayangan di Sekkanyili, "Tidakkah engkau menyeleweng dan hianat?" Sepakatlah keenampuluh matoa itu dengan Puatta 'Tuan kita' di Sekkanyili. Puatta Manurungnge 'Tuan kita orang kayangan' di Sekkanyili juga berkata, Saya bentahukan juga kalian bahwa ada sepupuku orang kayangan juga di Libureng. Lebih baik kalau pergi menjemputnya supaya saya berdua berusaha mencarikan jalan untuk kebaikanmu. Itulah kalian angkat menjadi raja di Soppeng Riaja. Mupakatlah kalian kemudian kami pergi ke mari." Setelah itu keenampuluh matoa itu pergi ke Libureng. Sesampai di Libureng yaitu tempat yang disebutkan orang kayangan di kamarnya. Ditemuilah orang kayangan itu sedang duduk di guci tempat penjelmaannya. Kata matoa Ujung, matoa Botto, dan matoa Bila, "Kedatangan kami Tuan, ialah kiranya Tuan bersedia mengasihani kami. Janganlah Tuan berbuat jahat supaya engkaulah kami angkat menjadi raja. Kamu yang menjaga atau memerintah Temmatipake, kamulah yang membina Temmatipake, dan kamulah raja kami sekarang dan yang akan datang. Walaupun pada suatu saat engkau disumpahkan sesuatu yang engkau tidak senangi, kami juga tidak menyenanginya." Orang kayangan itu berkata di dalam biliknya, "Apakah kalian tidak akan menghianat dan tidak ragu-ragu?" Akhirnya tercapailah suatu mufakat antara mereka. Itulah yang disebut pokok perjanjian antara orang Soppeng dengan raja hingga keturunan Datu Soppeng dan masyarakat Soppeng. Begitulah asal mulanya sehingga dua datu di Soppeng. 176

PNRI

Pada waktu Petta Manurungnge berdua belum mempunyai anak, matoa Botto, matoa Ujung, dan matoa Bila sebagai pemegang pokok peijanjian itu. Dan keenam puluh matoa itu menyepakati berita-berita yang masuk maupun berita-berita yang ke luar Soppeng. Tetapi setelah Petta Manurungnge berdua di Soppeng mempunyai anak bercuculah, datanglah inang pengasuh, dan pembantu (paddanreng e). Diangkatlah menjadi datu anak cucunya. Itulah yang disepakati datu Ujung. Entah perbuatan di dalam dan perbuatan ke luar Soppeng, entah berita di dalam maupun beta ke luar Soppeng. Apalagi datu karena dialah (beliaulah) kita jadikan raja. Bukan yang menyebabkan aku terkutuk mengkelas-kelaskan keturunan bangsawan. La Temmamala namanya orang kayangan di Sekkanyili. la pergi ke Suppa memperisterikan We Mampu. Lahirlah La Marancina. La Marancinna memperistrikan We Kawa. Lahirlah La Bombang. Dialah yang menjadi datu di Suppa. Lahirlah Lamba yang menjadi datu di Soppeng Riaja. Lambalah pergi mengawini We Timang Ratu di Balusu. Lahirlah We Tekke Wanua. We Tekke Wanua datu di Soppeng Riaja. Beliaulah yang mempunyai kekuasaan di Suppa. Beliau membagi dua Malebba e dan memotong Malampe e. We Tekke Wanua menjadi datu di Suppa dalam usia muda. Beliau bersuamikan La Temmappeo di Liwereng. Anaknya tujuh orang. Anaknya yang sulung bernama La Warne. la memisahkan Bila. la yang pertama mangepa 'pembantu' di Soppeng. Adik La Wame yang pertama bernama La Makkanengnga. Beliaulah datu di Soppeng Riaja. KISAH ORANG ZAMAN LAMPAU SEJARAH BONE DAN LUWU ZAMAN DULU Ada sebilah keris yang bernama Polomalelae di Unyi. Kata Arumpone yang bernama Dewataraja, "Alangkah baiknya apabila 177

PNRI

negeri kita hidup berdampingan bagaikan orang berfamili." Kata Datu Luwu, "Baiklah Arumpone." Kata Arumpone, "Hilap saling memperingati, tolong-menolong dalam menegakkan pemerintahan, hamba-hamba adalah hamba kita bersama. Perbuatan Luwu adalah perbuatan Bone dan sebaliknya perbuatan Bone adalah perbuatan Luwu. Seia sekata dalam menghadapi kejahatan dan kebaikan. Tidak mempertentangkan batas wilayah, mufakat dalam menentuk&n daerah kekuasaan. Tidak saling memperdayakan, tidak saling menunggu kehilapan. Walaupun hanya semalam setibanya orang Luwu di Bone terhitunglah mereka sebagai orang Bone. Keputusan Bone adalah keputusan Luwu, sebaliknya keputusan Luwu adalah keputusan Bone. Adat Bone adalah adat Luwu, adat Luwu adalah adat Bone. Tidak saling iri akan emas dan patola panjang ('gelang panjang') masing-masing. Barang siapa tidak menaati perjanjian itu, ia akan dilaknat oleh Tuhan Yang Mahaesa hingga anak cucunya. la akan hancur pecah berderai negerinya seperti halnya telur jatuh di batu. KETETAPAN PERJANJIAN BONE DENGAN GOWA Sudangnge Latea Riduni di Tamalate bersama dengan Tumapakrisik Kallonna raja Gowa, yang meninggai dunia di Berru yang digelar La Uliyo Btete, raja di Bone. Apabila ada yang mengganggu Bone laut akan ramai diarungi orang Makassar, sebaliknya jka ada yang mengganggu orang Makassar gunung akan goyah dilalui orang Bone. Tidak saling curiga-mencurigai dan tidak saling bermusuhan. Tidak sahng iri akan emas matang dan patola panjang. Siapa saja yang memerintah Gowa, dialah yang menaati peijanjian itu, sebaliknya siapa saja yang memerintah Bone dialah yang menaati perjanjian itu hingga ke anak cucunya. Barang siapa yang tidak menaati perjanjian itu negerinya akan. hancur pecah berderai bagaikan telur diempaskan di batu. 178

PNRI

PERJANJIAN YANG DITETAPKAN PATTOLAE BAGI ORANG PACEDDO Kata Datu Luwu yang digelar Batara Latu yang berkuasa di Wajo, "Alangkah baiknya apabila kita menjalin hubungan keija sama antara Luwu dengan Wajo. Luwu tidak akan membinasakan Wajo, sebaliknya Wajo tidak akan membinasakan Luwu. Seia sekata menghadapi kebaikan dan kejahatan. Saling ingat- memperingati dalam kehilapan, bantu-membantu menegakkan pemerintahan. Tidak saling membangkitkan rasa permu&uhan baik di gunung maupun di lembah dan tidak saling menean kesalahan serta kekurangan masing-masing. Walaupun langit roboh dan bumi hancur perjanjian kita tidak akan berubah atau batal. Barang siapa ingkar terhadap perjanjian kita, ia akan hancur pecah berderai negerinya bagaikan telur diempaskan di batu hingga ke anak cucunya yang tidak menaati peijanjian itu." SEJARAH PERSATUAN WAJO, DAN SOPPENG KERJA SAMA ANTARA BONE,

Kisah raja kita yang mewujudkan terciptanya persatuan keija sama antara kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng. Pemegang tampuk pemerintahan di Soppeng digelar La Mata Esso. Anaknya yang dinamakan La Mappaleppe Pattola pada waktu masih kecil dinamakan Arung Belo. Beliau pergi ke rumah yang lain mendampingi anaknya. Anaknya itu dinamainya Pollipu Soppeng Riaja. La Waniaga adalah orang yang ramah tamah kepada anak-anak. Gelar kebangsawanan anaknya ialah Arung Bila. Beliaulah bersama Towudama dan Wajo. Arung Kaju digelari Tosellu di Bone. Setelah mereka bertiga bermusyawarah ditetapkanlah Cenrana sebagai tempat pertemuan. Adapun yang disepakati oleh mereka ialah menciptakan hubungan keija sama di antara mereka. Kata mereka, "Alangkah baiknya kita bertemu di Timurung. Nanti pada bulan purnama kita sempurnakan permupakatan kita." Setelah sampai pada hari yang disepakati, mereka berkumpul 179

PNRI

di Timurung. Datanglah Arumpone yang bernama La Tanrirawe Bongkangnge, yang meninggal di Goncinna, bersama dengan orang Bone. Arung Matoa juga datang yang bernama La Bungkace yang dinamakan Towudama bersama dengan orang Wajo. Datu Soppeng Riaja juga datang yang bernama La Mappaleppe bersama dengan orang Soppeng. Mereka mendirikan balairung di Bone. Di sanalah orang menyabung. Oleh karena telah terbit bulan muda maka berkumpullah orang Bone, orang Soppeng, dan orang Wajo. Sepakatlah Arumpone, Matoa Wajo, dan Datu Soppeng menjalin hubungan kerja sama antara kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng bagaikan orang bersaudara kandung di dalam pertemuan itu. Bone dianggap sebagai anak sulung, Wajo sebagai anak tengah, dan Soppeng sebagai anak bungsu. Kata Arung Matoa, "Bagaimana negeri kita dapat bekerja sama karena Wajo masih di bawah kekuasaan kerajaan Gowa, sedangkan kerajaan Bone dan kerajaan Gowa bekeija sama dalam membina hubungan berdua." Kata Arumpone, "Sungguh baik pendapatmu Arung Matoa, tetapi biarlah Bone, Soppeng, dan Wajo menjalin hubungan kerja sama. Bone sajalah yang bekeija sama dengan kerajaan Gowa. Kalau kerajaan Gowa masih mau memperbudak Wajo lebih baik kita angkat senjata. Kita bertiga memborongnya." Hal itu disepakati olen Arung Matoa. Kata pucuk pimpinan kerajaan Soppeng, "Sungguh baik pendapatmu Arumpone negeri kita bertiga bersaudara. Dan yang saya minta ialah sebagai anak. Bone dan Wajo sebagai ayah dan ibu. Karena hanyalah orang yang sebesar dan sederajat dapat bersaudara." Kata Arumpone, "Bagaimana pendapatmu Arung Matoa karena saya membenarkan pendapat sahabat kita-Soppeng." Kata Arung Matoa, "Dikatakan oleh Arumpone bahwa akan merusak negeri kita bertiga nanti, apabila ada yang berstatus anak." Kata Arumpone, "Saya membenarkan pendapatmu Arung Matoa. Biarlah saya berikan saudara kita Soppeng Gowa-gowa se180

PNRI

lili (Gowa-gowa sebagian) untuk mengangkat derajatnya agar kita bertiga bersaudara." Kata Arung Matoa, "Baik pendapatmu Arumpone. Biarlah juga saudara kita Soppeng kuberikan sebagian Baringeng Lompuleng." Kata Datu Soppeng Rilau, "Tau tongeng e to Paccaleppang. Saya tidak menolak kata-kata baikmu saudara. Adapun terjadinya kerja sama negeri kita bertiga tidak mengandung pertentangan keinginan kita. Nanti perbuatan yang kita sepakati yang dikerjakan bersama." Kata Arumpone dan Arung Matoa, "Setelah kita sepakat, baiklah kita menanam batu itu agar disaksikan oleh Tuhan Yang Mahaesa. Barang siapa ingkar dari ikrarnya akan ditindis oleh batu itu." Kata Arung Matoa kepada orang pintarnya Bone yang bernama Kajao Laliddong, "Tangan dulu Kajao Laliddong menanam batu itu karena saya berpendapat bahwa setelah kita bertiga bersaudara, kita tidak saling memburuk-burukkan, tidak saling memperdayakan, senasib sepenanggungan, saling ingat-memperingati, jangan kita berselisih karena hamba (rakyat). Barang siapa tidak mau diperingati akan diduai." Setelah hal itu disetujui oleh Arumpone, dan Datu Soppeng barulah mereka bersumpah seia sekata. Adapun yang diikrarkan mereka ialah ingat-memperingati dalam kehilapan, bantu-membantu dalam setiap sesuatu, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Tidak ada yang dianggap kecil di antara kita bertiga, tidak saling menginginkan emas matang, patola panjang, dan harta benda. Barang siapa yang tidak mau diperingati akan diduai. Barulah mereka menanam batu. Mereka menamakan negerinya Tellumpoccoe. Ketiganya sama-sama dapat memperluas pengaruhnya ke luar, tetapi tidak ke dalam wilayah anggota sekutu. Ketiganya bersatu padu bagaikan tali berutas tiga putus seutas putuslah semuanya, tidak saling memperdayakan, binasa satu akan binasa semuanya, tidak berulam tidak berpucuk, tidak merebut dan tidak direbut, anak cucunya tidak akan ingkar (munafik) sehingga menginginkan emas 181

PNRI

matang, paiola panjang, dan harta benda banyak antara Bone, Wajo, dan Soppeng. Walaupun langit runtuh mengimpit bumi ikrar Tellumpoccoe tidak akan luntur dan musnah. Tuhan Yang Mahaesa telah menyaksikannya. Tellumpoccoe juga berikrar bahwa kalau ada di antara kita yang lebih kuat, lebih tangkas, dan lebih kuasa kita tidak akan adu ketangkasan, kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Kita tetap harga-menghargai. Tellumpoccoe tidak mengembangkan pengaruhnya terhadap satu dengan lainnya. Itulah ikrar Tellumpoccoe. Perjanjiannya ditindih batu di Timurung. Tuhan Yang Mahaesa sebagai saksi. Tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Itulah yang dipegang teguh oleh Arumpone, La Tenrirawe Bongkangnge, para pemuka masyarakat Bone, dan kerajaan Bone hingga anak cucunya. Peijanjian itulah yang dipegang teguh Arung Matoa Wajo yang bernama La Bungkace Towudama, Pillae, Cakkuridie, Pattolae, arung Patappulee, orang Wajo, dan kerajaan Wajo hingga anak cucunya. Itu juga dipegang teguh oleh Datu Soppeng, Arubbila, Datu Betto, Datu Ujung, Pangepak e, Paddanrengnge, Watang Iipuk e, Pabbicarae, para pemuka masyarakat, dan kerajaan Soppeng hingga anak cucunya. Hal itu serentak diiakan oleh orang banyak. Mereka masingmasing menjatuhkan telur sebutir. Kajao Laliddong di Bone, La Makdukkelleng di Wajo, para pemuka masyarakat, dan Topaccaleppang di Soppeng. Mereka mempersaksikan kepada orang banyak, kepada raja, pemuka masyarakat, maupun kepadarakyat jelata. Mereka masingmasing menindih batu. Kemudian mereka menimbuni tanah.

182

PNRI

PERANG GOVVA Kisah Perang Gowa ketika Kerajaan Gowa Diserang Kerajaan Bone, Wajo, dan Kompani Belanda. Tujuh belas tahun setelah Passempe kalah diangkatlah To Bala menjadi sulewatang di Bone oleh raja Gowa. ama beliau adalah ama sejak anak-anak. To sengngeng Arung Matoa di Wajo, La Tenribali datu di Soppeng Riaja, dan To Balalah sepakat Arung Pitue, serta orang Bone pergi ke Mampu mengajak Datu Soppeng mempererat hubungan kerja sama antara kerajaan Bone dan Soppeng. Mengungkapkan kebahagiaan yang disaksikan oleh Tuhan Yang Mahaesa. Dan sepakatlah Datu Soppeng, Arubbila, dan ibu We Dimang merestuinya. Dia merestui ketika Datu Mario berkata, "Restui Tuan." Nanti saya menyaksikan bersama kakakku Arubbila. Oleh karena Arubbila bersepupu dua kali dengan Arung Palakka sehingga beliau senama saja. Kisah lain. Kisah Pertemuan Datu Soppeng, Arung To Bala, Arung Pitue, dan Orang Bone di Attapang Kata To Bala kepada raja Mampu, orang tua Datu Soppeng, "Adapun kedatanganku kepada tuanku Datu Sopeng ialah menyampaikan kesepakatan kami orang-orang Bone. Kami ingin menjalin hubungan kerja sama antara negeri Bone dengan negeri Soppeng. Kerja sama yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan disertai kebulatan tekad yang sesungguh-sungguhnya menghadang dengan segala kemampuan dan kekuatan raja Gowa, serta bersama-sama menghadapi setiap rongrongan dan mara bahaya yang mengancam dan menikmati bersama kebahagiaan." Kata Datu Soppeng kepada Arubbila, ayah We Dimang, "Setujuilah Kak orang Bone!" Kata Arubbila, "Kalau seandainya orang Bone tidak ingkar terhadap ikrar itu hingga kepada anak cucu kita setujuilah! Oleh 183

PNRI

karena negerimu belum mampu mengingkari ikrar Karaengnge. Sebab belum ada niat jahat Karaengnge di Gowa terhadap negeri Soppeng." Kata Petta di Mampu, orang tua, Datu Soppeng, "Jangan kamu ragu-ragu La Tenribali menyetujui To Bala! Karena Arubbila kurang mampu menekan adikmu apalagi Soppeng." Kata Datu Soppeng, "Kalau terjadi hubungan kerja sama yang baik antara Arumpone dengan Datu Soppeng dan negeri Bone dengan negeri Soppeng Tuan." Kata Petta di Mampu, "Saya tahu juga. Adapun sampai saya mengatakan demikian karena negeri Bone lemah. Kita masingmasing mengingkari ikrar Karaengnge dengan orang Bone. Lagi pula Karaengnge belum mengingkari ikrarnya dengan Soppeng. Juga beliau belum memasukkan adat yang bukan adat orang Soppeng hingga Petta Puang di Sama. Dan bahkan ketika ketiganya menetapkan ikrar di Timurung Petta yang mengangkatmu tidak menegurmu karena beliau memperkokoh adat negeri kita. Dan alangkah baiknya jualah kelak apabila Bone memperoleh kebahagian iantas ia masih ingat akan ikrar yang telah lampau." Kata To Bala, Arung Tibojong, Arung Ujung, dan Arung tete, "Itulah yang diridhai oleh Tuhan Yang Mahaesa kalau kelak Tuan menyambut keinginan Karaengnge. Berdiri kokohlah negeri Bone dan Soppeng. la telah melupakan dan mengingkari ikrar kita. Persetujuanku di Attapang jangan sampai ada yang muncul sedikit pun dalam keturunan Bone begitu juga orang Bone." Kata Arubbila, ayah Daeng Mabella, "Dengarkanlah katakataku To Bala, Kau juga orang Bone, "Adapun yang dijadikan pegangan negeri Soppeng ialah ikrar kita yang disepakati orang Bone yang diputuskan di Attapang, disaksikan oleh Tuhan Yang Mahaesa, kita melawan Karaengnge, dan kita bantu-membantu mencari (mewujudkan) kebahagiaan. Kalau Karaengnge menyerang kita maka sambutlah sehingga Bone dan Soppeng berdiri sendiri. Tidak ada di bawah dan tidak ada di atas, sederajat, tidak kuasamenguasai, hanya Tuhanlah yang memperhamba kita. Berdiri sama tegak, duduk sama rendah, tidak saling mencari kelemahan 184

PNRI

dan kehancuran kita, tidak saling memperdayakan, tidak saling loba akan harta benda, tidak kuasa-menguasai, tidak pengaruhmempengaruhi kebudayaan. Berpegang kepada adat masingmasing, menurut peraturan masing-masing, Tidak saling menunggu kehilapan, tidak saling kucil-mengucilkan, bantu-membantu menjaga dan membina hak masing-masing. Bone merasa loba akan hak Soppeng maka Bone sendirilah menyadarkan dirinya. Soppeng merasa loba akan hak Bone maka Soppeng sendirilah menyadarkan dirinya. Barang siapa yang tidak mengendalikan dirinya, dialah yang dibinasakan oleh Tuhan Yang Mahaesa." Kata vang meninggal dalam kedatuannya, "Dua faktor yang menyebabkan retak persahabatan antara Bone dan Soppeng kelak. Pertama, kalau Tuhan memberi kekuatan kepada Bone dan Soppeng lalu keduanya telah kuasa. Kemudian Bone lupa akan ikrar kita. Kegiatan Bone ketika itu hanyalah berusaha menguasai dan memberlakukan peraturan yang bukan adat dan peraturan pemerintah Soppeng. Putuslah hubungan kerjasama atau persahabatan kita dan dinilainya bukan Soppeng yang diridhai oleh Tuhan Yang Mahaesa. Kedua, kalau telah kita tidak mampu membina negeri kita, satusatunya jalan yang dapat ditempuh untuk kelanjutan hidup negeri kita adalah memutuskan hubungan kerja sama (persahabatan antara Soppeng dengan Bone.

185

PNRI

PNRI