Anda di halaman 1dari 9

MTE 3111 Tarikh Hari Masa Kelas

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIMURNIKAN : 27 Ogos 2013 : Selasa : 11.15 a.m. 12.15 p.m : 5 Canang : 26 orang : Matematik : Ukuran : Ukuran Panjang : Hubungan Antara Unit Ukuran Panjang : Memahami hubungan antara unit dalam ukuran panjang :

Bilangan Murid Mata Pelajaran Bidang Tajuk Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid berupaya untuk: i. Menukar kilometer kepada meter dengan betul melalui kaedah tunjuk ajar, soal jawab dan perbincangan dalam kumpulan. ii. Menukar meter kepada kilometer dengan betul melalui kaedah tunjuk ajar, soal jawab dan perbincangan dalam kumpulan. Pengetahuan Sedia Ada Murid: 1. Murid telah memahami hubungkait antara meter dan kilometer. Kemahiran Bernilai Tambah: Kecerdasan Pelbagai: o Kecerdasan logikal o Kecerdasan interpersonal o Kecerdasan intrapersonal Kemahiran Berfikir o Menjana idea o Menghubung kait o Merumus

MTE 3111 Nilai Murni: 1. Rajin 2. Berani

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIMURNIKAN

3. Kerjasama 4. Tanggungjawab 5. Amanah Penggabungjalinan: Pendidikan Jasmani

Resos: 1. Aplikasi Google Map 2. Layar putih 3. LCD 4. Slaid Powerpoint 5. Lembaran Aktiviti 6. Lembaran Kerja 7. Carta Skor 8. Klip Video

MTE 3111 Langkah Masa

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIMURNIKAN Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Murid ditunjukkan oleh guru aplikasi Google Map. 2. Guru menjelaskan fungsi aplikasi Google Map. 3. Murid ditunjukkan lokasi sekolah mereka Resos: Aplikasi Google Map

Isi Pelajaran Jarak Antara Satu Tempat Ke Satu Tempat Dalam Unit Km

Catatan Strategi: Berpusat guru Berpusat murid Kaedah: Soal jawab

Induksi

menggunakan aplikasi tersebut. 4. Dengan menggunakan Google Map, guru mahu mencari jarak di Peta Lokasi SK Sri Gunong dan Gunung Keriang Soalan rangsangan: 1. Apakah jarak di antara sekolah dengan Gunung Keriang yang dinyatakan di dalam aplikasi Google Map? 2. Apakah unit yang digunakan untuk menyatakan jarak atau panjang? antara SK Sri Gunong dengan Gunung Keriang. 5. Murid mengamati jarak di antara dua tempat yang ditunjukkan di dalam aplikasi Google Map. 6. Murid dirangsang dengan beberapa soalan berkaitan ukuran panjang. 7. Murid dibimbing untuk mengaitkan induksi dengan topik hari ini.

Kem. Berfikir: Mengimbas kembali Menjana idea

Nilai Murni: Beri perhatian Rajin

Perbendaharaan kata: Menukar cm m km

MTE 3111 Langkah Masa

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIMURNIKAN Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menyoal murid dengan soalan ransangan. 2. Murid ditekankan mengenai formula penukaran unit kilometer kepada meter. 3. Murid ditunjukkan oleh guru operasi darab secara algoritma bentuk lazim terlebih dahulu di atas papan putih. 4. Murid diminta secara sukarela Penekanan formula: Untuk menukar km m o x 1000 Apabila mendarab satu nombor perpuluhan, gerakkan titik perpuluhan ke tiga tempat perpuluhan arah kanan. Contoh lain: 9 km = 9000 m 3.1 km = 3100 m 6.78 km = 6780 m Perbendaharaan kata: Menukar km m darab untuk menjawab soalan di hadapan kelas. Nilai Murni: Berani Rajin Beri perhatian Kem. Berfikir: Menjana idea menghubungkait Resos: Slaid Ppt. Layar putih LCD Kaedah: Tunjuk ajar Soal jawab

Isi Pelajaran Menukar Kilometer Kepada Meter Soalan Ransangan: Berapa banyak meter dalam satu kilometer? o 1000 m Bolehkah kita menukar kilometer kepada meter? o Boleh

Catatan Strategi: Berpusat guru Berpusat murid

Apakah operasi yang sesuai untuk pertukaran unit kilometer kepada meter? o Darab

Contoh slaid

MTE 3111 Langkah Masa

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIMURNIKAN Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Menukar Meter Kepada Kilometer Soalan Ransangan: Berapa meter bersamaan satu kilometer? o 1000 m Berapa meter bersamaan dengan dua kilometer? o 2000 m 1. Guru menyoal murid dengan soalan ransangan. 2. Murid ditekankan mengenai formula penukaran unit meter kepada kilometer. 3. Murid ditunjukkan operasi bahagi secara algoritma bentuk lazim terlebih dahulu di atas papan putih. 4. Murid dijelaskan kaedah operasi bahagi 1000 yang Penekanan formula: Untuk menukar m km o 1000 kedua iaitu menggerakkan titik perpuluhan 5. Murid diminta secara sukarela untuk menjawab soalan di hadapan kelas. Nilai Murni: Berani Rajin Beri perhatian Kem. Berfikir: Menjana idea menghubungkait Resos: Slaid Ppt. Layar putih LCD Kaedah: Tunjuk ajar Soal jawab Strategi: Berpusat guru Berpusat murid Catatan

Apakah operasi yang sesuai untuk pertukaran unit kilometer kepada meter? o Bahagi

Contoh slaid:

Apabila membahagi satu nombor perpuluhan, gerakkan titik perpuluhan ke tiga tempat perpuluhan arah kiri.

Perbendaharaan kata: Menukar km m bahagi

Contoh lain: 7212 m = 7.212 km 1310 m =1.31 km 480 m =0.48 km

MTE 3111 Langkah Masa

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIMURNIKAN Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti berkumpulan: menukar kilometer kepada meter menukar meter kepada kilometer 1. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan. 2. Guru menjelaskan kepada murid mengenai arahan permainan iaitu Find The Clue. 3. Murid melakukan Resos: Lembaran aktiviti Borang jawapan Kaedah: Permainan Perbincangan Strategi: Berpusat murid Catatan

3 Permainan FIND THE CLUE Murid menyelesaikan soalan yang diberi. Setiap jawapan pilihan mempunyai huruf. Murid akan mengambil huruf daripada jawapan yang dipilih. Murid akan menyelesaikan perkataan tersembunyi dengan menggunakan klu-klu huruf. Rujuk lampiran 1 untuk lembaran aktiviti berkumpulan

aktiviti tersebut di dalam masa yang ditetapkan. 4. Guru menyemak hasil kerja murid

Kem. Berfikir: Menjana idea menghubungkait

Nilai Murni: Tanggungjawab Rajin Kerjasama

Perbendaharaan kata: meter kilometer

MTE 3111

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIMURNIKAN

Langkah Masa

Isi Pelajaran Lembaran kerja: menukar kilometer kepada meter menukar meter kepada kilometer

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Murid diberi latihan untuk penilaian. 2. Murid menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan. 3. Guru menyemak

Catatan Strategi: Berpusat murid Berpusat bahan

Kaedah: Menjawab soalan

Contoh soalan

jawapan murid.

Resos: Lembaran kerja 4 Kem. Berfikir: Menjana idea Rujuk lampiran 2 untuk lembaran kerja. Nilai Murni: Rajin Amanah menghubungkait

Perbendaharaan kata: Meter Kilometer Tukar

MTE 3111

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIMURNIKAN

Langkah Masa

Isi Pelajaran Rumusan kognitif Bagaimana dapat menukar kilometer kepada meter? o x 1000 Bagaimana dapat menukar meter kepada kilometer? o 1000

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Murid dibimbing untuk merumuskan kemahiran yang dipelajari pada hari ini. 2. Guru menayangkan klip video mengenai atlet acara lari 400 meter di peringkat Olimpik Barcelona. 3. Guru menutup sesi pengajaran dan pembelajaran dengan memberi nasihat dan terima kasih atas kerjasama murid.

Catatan Strategi: Berpusat murid Berpusat bahan Kaedah: Soal jawab Resos: Klip video LCD Layar putih Kem. Berfikir: Merumus Nilai Murni: Gigih Tidak berputus asa Bersungguhsungguh Perbendaharaan kata: Meter Kilometer

Penutup

Apakah kaedah yang mudah untuk menukar kilometer kepada meter? o Menggerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak tiga kali.

Apakah kaedah yang mudah untuk menukar meter kepada kilometer? o Menggerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak tiga kali.

Penutup sosial Tanyangan video mengenai kegigihan atlet acara lari 400 meter yang tidak mengenal erti putus asa.

MTE 3111

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG DIMURNIKAN