Anda di halaman 1dari 16

MAULID MERAIKAN KELAHIRAN SALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM

RASULULLAH

Apakah dia nas atau pun dalil yang terdapat didalam Al !uran dan As sunnah mengenai sam"utan Maulid #kelahiran$ Rasulullah #s%a%&$' Apakah pendapat para Imam dan Ulama keempat empat Ma(ha"' Apa pula pendapat ulama (aman sekarang) yang menggelarkan diri mereka *sala+i*' Mereka menghalangnya kerana menganggap sam"utan Maulid itu "ida'ah antara mereka ialah Al"ani) ,in ,a() al -a(a'iri) Mashhur Salman) 'Uthaymin% ,agaimana pula mereka yang "erpendapat tidak perlu "erdiri setelah selesai mem"a.a rangkaian sela&at) darud dan pu/i pu/ian semasa penghu/ung ma/lis Maulid &alaupun mereka meraikannya' Ada pula yang men0lak untuk mengu.ap *Assalamu'alaika 1a Rasulullah* #s%a%&$ dan tanggapan mereka "aha&a kita tidak "0leh menyeru Rasulullah dengan perkataan *1a* ataupun *2h* '

1. PRAKATA 2. Dalil daripada Al-Quran dan As-sunnah yang mengatakan bahawa menyambut Maulidurrasul s.a.w! adalah dibenarkan "leh #hari$a 1. Kewa%iban untuk Meningkatkan Ke&intaan dan Memuliakan Rasulullah s.a.w! 2. Rasulullah s.a.w! mengatakan bahawa hari 'snin merupakan (ari )ahir baginda *. +irman Allah, -.ergembiralah dengan kehadiran Rasulullah s.a.w!/. Rasulullah s.a.w! meraikan hari-hari yang besar yang berse%arah 0. +irman Allah,-.erselawatlah pada Rasulullah s.a.w!1. Kesan mengingati dan meraikan Maulidurrasul pada "rang ka2ir 3. Kewa%iban mempela%ari dan mengetahui sirah dan men&"nt"hi asas-asas akhla4 yang baik 5. Rasulullah s.a.w! menerima sa%ak6syair yang berkaitan dengan dirinya 7. Menyanyi dan memba&a syair6sa%ak 18. Menyanyi dan memba&a Quran 11. Rasulullah s.a.w! membenarkan permainan gendang untuk niat yang baik 12. Rasulullah s.a.w! mengingatkan mengenai tarikh kelahiran 9abinabi yang lain 1*. Kenapa .ukhari menekankan kelebihan meninggal hari 1/. 'snin Rasulullah s.a.w! sentiasa menekankan dan mengingati tempat-tempat kelahiran Para 9abi 10. '%ma$ ulama membenarkan sambutan Maulidurrasul s.a.w! *. #e%arah sambutan Maulidurrasul s.a.w! /. Keterangan mengenai sambutan Maulidurraul s.a.w! se&ara beramairamai yang terawal

0. Penulisan 'bnu .attuta mengenai Maulidurrasul s.a.w! 1. Tiga rakaman mengenai sambutan Maulidurrasul s.a.w! pada abad ke 18 hi%rah 7. #ambutan Maulidurrasul s.a.w! di negara-negara 'slam pada :aman sekarang 5. ;<)<.RAT'=9 =+ MA>)'D A# ?9D<R#T==D .@ T(< #;(=)AR# 1. 'bn Taymiyya$s =pini"n "n the ;elebrati"n "2 Mawlid and the DeAiati"n "2 -#ala2is- 2r"m his =pini"n 2. Pendapat 'bnu Taimiyyah Mengenai Ma%lis D:ikir *. 'bnu Kathir Memu%i-mu%i Malam Maulidurrasul s.a.w! 4. +atwa $As4alani dan #uyuti Mengenai #ambutan Maulidurrasul 1. #AM.?TA9 MA?)'D #<.ABA'MA9A @A9B D' +A(AM' =)<( PARA ?)AMA 1. Pendapat 'bn Taimiyyah mengenai sambutan Maulidurrasul dan perbe:aannya dengan tanggapan gerakan -sala2i2. Pendapat 'bnu Taimiyyah mengenai ma%lis-ma%lis d:ikir *. 'bnu Kathir memu%i-mu%i malam Maulidurrasul s.a.w! /. +atwa 'mam As4alani dan As-suyuti membenarkan sambutan Maulidurrasul s.a.w! 0. Pendapat ulama-ulama lain tentang Maulid 1. #ambutan Maulid adalah digalakkan mandub! 7. -#A)A+'- M<)ARA9B #AM.?TA9 MA?)'D M<9B(AD'A(KA9 18. DAR?D ATA?P?9 #<)A>AT M<9BB?9AKA9 11. KATA-KATA -A##A)AM? $A)A'KA @A RA#?)?))A(12. >ahhabi mer"sakkan M?>ACA(A A)-#(AR'+A RA#?)?))A( s.a.w! B<R.A9B MAQAM

1*. P<9?T?PD #<#<=RA9B T'DAK #<PAT?T9@A M<)ARA9B #AM.?TA9 MA?)'D?RRA#?) 3RAKA4A #egala pu%i dan pu%i hanya buat Allah, Tuhan seluruh alamraya dan selawat serta salam buat 9abi dan Rasul9ya Muhammad dan kaum keluarganya dan para sahabat. Didalam agama 'slam terdapat dua perayaan besar yang disebut sebagai hari Raya ataupu $'d iaitu, $'dil-adha dan $'dil-2itri. Perayaan lain yang terdapat didalam agama 'slam, seperti Maulidurrasul bukan merupakan satu kewa%iban tetapi ia tidaklah pula dilarang untuk menyambutnya. Pada :aman ini terdapat banyak suara-suara yang mempertikaikan tentang sambutan Maulidurrasul dan ia men%adi 2"kus perdebatan dan perbalahan, walaupun

sebenarnya, banyak lagi isu penting yang perlu ditangani "leh umat 'slam. Eaman ini merupakan :aman dimana musuh-musuh 'slam sedang melakukan "perasi besar-besaran untuk menghan&urkan ummat Muhammad, daripada dalam mahupun daripada luar tanpa perasaan belas kasihan dan amat sedikit sekali bilangan "rang-"rang yang beriman yang dapat mempertahankan ummah ini daripada serangan-serangan ini. Eaman ini merupakan :aman %ahiliyyah ?mmat 'slam, sehinggakan kebenaran amat %arang sekali dan kebatilan merupakan perkara yang biasa dan diterima umum. +irman Allah kepada "rang"rang yang beriman,-.erpeganglah kamu pada tali Allah dan %anganlah kamu ber&erai-berai- Ali-'mranD 18*!. Pada :aman ini serangan musuh bukanlah satusatunya penyebab penderitaan ummat 'slam. Dikalangan kita sendiri - ummat 'slam - ada musuh dalam 'slam, tidak perlulah kita sebut siapa mereka kerana ianya telah pun diketahui umum. Musuh dalam selimut ini, tidak pula suka untuk menyerang musuh-musuh 'slam yang sebenar tetapi sebaliknya, mereka menyebarkan pula permusuhan dan perpe&ahan dikalangan ummat 'slam diseluruh dunia. =leh itu saya rasa ini merupakan tanggung%awab saya untuk melindungi mereka yang beriman daripada serangan mereka ini, yang tidak ada ker%a lain, selain men&ari kesalahan saudara sendiri. Mereka berker%a bertungkus lumus untuk menaikkan rasa syak wasangka dan was-was kepada perkaraperkara yang saha%a mereka timbulkan agar ianya men%adi satu yang k"ntr"Aersi dan seterusnya, menuduh saudara sendiri sebagai musyrik, ka2ir, dan mubtadi$. Mereka pula dengan senang-senangnya merubah pendapat-pendapat ulamaulama yang terdahulu, yang selama 1/88 tahun dianggap sahih dan benar "leh semua ummat 'slam dan menamainya sebagai bid$a, syirik dan ku2urF Membesarkan Maulidurrasul samalah seperti kita membesarkan 'slam kerana Rasulullah s.a.w! umpama simb"l bagi agama 'slam. 'mam Mutawalli #ha$rawi telah menuli didalam kitab beliau, Ma$idat al-+ikr al-'slamiyya ms. 270!,-Cika setiap ke%adian yang tidak bernyawa sekalipun, bergembira dengan kelahiran baginda s.a.w! dan semua tumbuh-tumbuhan pun bergembira malahan semua binatang pun bergembira dan semua malaikat pun bergembira dan semua %inn 'slam bergembira diatas kelahiran baginda s.a.w!, kenapa kamu menghalang kami daripada bergembira dengan kelahiran baginda s.a.w!G=leh itu, untuk melindungi "rang-"rang awam Muslim dan Mukmin daripada tuduhan-tuduhan yang tidak b"leh diterima, terutama sekali di Amerika dan Kanada, yang tidak mempunyai ramai ulama$ yang b"leh men%awab "rang-"rang yang %ahil ini adalah penting untuk mengetahui mengenai kedudukan keadaan yang sebenarnya. #ebenarnya kedudukan perkara ini melibatka pers"alan khila2 perbe:aan pendapat para ulama$! saha%a dan tiada siapa yang merubah pendapat para ulama$ yang muktabar ke&uali "rang-"rang yang %ahil dan para pembuat bida$ah. 'nsyaallah, saya akan memberi 2akta dan nas serta dalil yang berkaitan dengan Maulidurrasul yang berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah serta i%ma$ para ulama, agar dengan niat ini, sem"ga ianya men%adi %awaban kepada kritikan-kritikan dan pers"alan-pers"alan para -ulama- yang %ahil yang berpura-pura mahir dalam agama dan sem"ga ilmu ini dapat dik"ngsi bersama -

ilmu yang Allah beri kepada ulama$ yang benar dan sem"ga Allah merahmati para ulama$ yang benar ini. #ebelum pergi dengan lebih mendalam lagi ingin saya kemukakan * kenyataanD 1. Kami mengatakan bahawa menyambut Maulidurrasul s.a.w! adalah dib"lehkan. Perkumpulan yang dilakukan untuk memperdengarkan #irah kisah hidup! dan $Madh$ pu%i-pu%ian! buat Rasulullah s.a.w! adalah %uga dibenarkan, begitu %uga dengan kebiasaan men%amu tetamu dan menggembirakan saudara se?mmah adalah dibenarkan dan digalakkan. 2. Meraikan Maulidurasul s.a.w! bukan saha%a terhad pada 12 hb. Rabi$ul alAwwal tetapi ianya patut dilakukan pada setiap hari dalam setiap bulan di setiap mas%id agar "rang ramai dapat merasakan &ahaya 'slam dan #hari$a didalam hati-hati mereka. *. Ma%lis sambutan Maulidurrasul s.a.w! merupakan peluang keemasan yang berkesan dan e2isyen untuk menyebarkan 'slam dan mendidik anak-anak kita, yang tidak patut diabaikan "leh para ulama dan da$', untuk menga%ar dan mengingatkan ?mmah mengenai Rasulullah s.a.w! dan akhla4 baginda yang mulia, &ara baginda beribadah dan &ara baginda baergaul dengan "rang ramai. ;ara ini b"leh memupukkan perasaan &inta dan sayang serta sentiasa mengingati Rasul s.a.w! pada hati kanak-kanak. Pemberian makanan serta minuman dan hadiah %uga akan membuatkan mereka merasa gembira menyambut hari tersebut. Dalil daripada Al !uran dan Sunnah yang Mengatakan "aha&a Menyam"ut Hari Kelahiran #s%a%&$ adalah diterima 0leh Shari'a% Kewa%iban untuk Meningkatkan Ke&intaan dan Pengh"rmatan buat Rasulullah s.a.w!. Allah telah ber2irman kepada Rasulullah s.a.w! untuk mengingatkan ummatnya yang mengakui men&intai Allah, untuk men&intai 9abi9ya dan katakanlah kepada mereka,-Cika kamu men&intai Allah, ikutlah dan &intai dan h"rmati! aku, dan Allah akan men&intai kamu- *D*1!

5 6 Ke&a/i"an untuk Meningkatkan Ke.intaan dan 3engh0rmatan "uat Rasulullah #s%a%&$% Allah telah ber2irman kepada Rasulullah s.a.w! untuk mengingatkan ummatnya yang mengakui men&intai Allah, untuk men&intai 9abi9ya dan katakanlah kepada mereka,-Cika kamu men&intai Allah, ikutlah dan &intai dan h"rmati! aku, dan Allah akan men&intai kamu- *D*1! #ambutan Maulidurrasul s.a.w! merupakan nati%ah atau kesan akan adanya perasaan ke&intaan terhadap

Rasulullah s.a.w!, perasaan taat kepada baginda, sentiasa mengingati baginda, men&"nt"hi baginda dan berbangga dengan baginda sebagaimana Allah bangga terhadap baginda kerana Allah memu%i akan baginda didalam Al-Quran, -#esungguhnya engkau mempunyai akhla4 yang mulia- al-QalamD/! Tahap ke&intaan kepada Rasulullah s.a.w!, merupakan antara pengukur kepada tahap kesempurnaan keimanan antara sese"rang mukmin dan se"rang mukmin yang lain. Dalam sebuah hadith sahih yang diriwayatkan "leh .ukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w! telah bersabda,-Tidak sempurna iman kamu sehingga aku lebih di&intainya daripada anak, ibu bapa dan manusia seluruhnya.- Dalam sebuah hadith lain yang diriwayatkan "leh .ukhari Rasulullah s.a.w! ber2irman,-Tidak sempurna iman kamu sehingga aku kamu lebih &intai daripada diri kamu sendiri.- Dan #ayyidina $?mar berkata,-@a Rasulullah aku men&intaimu lebih daripada diriku sendiri. Kesempurnaan iman sese"rang itu amat bergantung pada ke&intaannya terhadap Rasulullah s.a.w! dan para Malaikat sentiasa memu%i baginda sebagaimana yang dimaksudkan didalam ayat alQuran yang berbunyi, -#esungguhnya Allah dan para Malaikat sentiasa bersalawat keatas 9abi- **D01!. #eterusnya ayat ini disambung dengan perintah Tuhan,->ahai "rang-"rang yang beriman berselawatlah kamu keatasnya-. Ayat ini saha%a men%adi bukti bahawa kualiti iman sese"rang itu bergantung kepada dan di:ahirkan melalui selawat kepada 9abi s.a.w!. @a AllahF )impahkanlah selawat serta salam kepada 9abi, ahli keluarga baginda dan para sahabat. 5 5 Rasulullah #s%a%&$ menekankan "aha&a hari Isnin se"agai hari Kelahiran ,aginda Abu Qatada al-Ansari meriwayatkan didalam #ahih Muslim, kitab as-siyam puasa!, bahawa Rasulullah s.a.w! kenapa beliau berpuasa pada hari 'snin, dan baginda bersabda,-'tulah hari aku dilahirkan dan itulah %uga hari aku diangkat men%adi Rasul.- Daripada Mutawalli #ha$rawiD-.anyak peristiwa yang a%aib telah berlaku pada hari baginda s.a.w! dilahirkan sebagai bukti bagi hadith dan se%arah bahawa malam Rasulullah s.a.w! dilahirkan tidak seperti malam-malam manusia lain dilahirkan-. Peristiwa yang termaktub didalam hadith termasuklah gegaran yang dirasakan di istana $;h"sr"es$ dan padamnya api yang telah menyala selama 1888 tahun di Parsi dan beberapa peristiwa-peristiwa lain yang ditulis didalam karangan 'bnu Kathir, al-.idaya, Cilid 2, mukasurat 210-215. Daripada Kitab al-Madhkal "leh 'bnu al-(a%% %ilid 1, ms. 211! -Men%adi satu kewa%iban bagi kita untuk membanyakkan kesyukuran kita kepada Allah setiap hari 'snin bulan Rabi$ul Awwal kerana Dia telah mengurniakan kepada kita nikmat yang besar iaitu diutus9ya 9abi s.a.w! untuk menyampaikan 'slam kepada kita dan menyebarkan salam. Apabila baginda ditanya mengapa baginda berpuasa pada hari 'snin, baginda bersabda,-(ari itu adalah hari kelahiranku-. =leh kerana itu, hari tersebut telah memberi satu $pengh"rmatan$ kepada bulan tersebut, kerana hari itu merupakan hari Rasulullah s.a.w! dan baginda bersabda,-Aku merupakan penghulu bagi anak &u&u Adam dan aku tidak mengatakan ini kerana kes"mb"ngan Hdan baginda bersabdaD Adam dan anak &u&unya akan bernaung dibawah pan%i-pan%iku pada hari pembalasan kelak.

(adith-hadith ini merupakan riwayat $#haikhayn$ .ukhari dan Muslim. Dan Muslim menulis didalam #ahih nya, Rasulullah s.a.w! bersabda, Aku telah dilahirkan pada hari 'snin dan pada hari yang sama %uga wahyu yang pertama telah diturunkan kepadaku.- Rasulullah s.a.w! mengutamakan hari kelahiran baginda dan memu%i serta bersyukur kepada Allah, dengan berpuasa pada hari tersebut 'snin! seperti yang diriwayatkan "leh Abu Qatada didalam sebuah hadith. 'ni bermakna, Rasulullah s.a.w! telah melahirkan dan men:ahirkan perasaan gembira baginda dengan berpuasa pada hari tersebut - salah satu daripada bentuk ibadah khusus. =leh kerana Rasulullah s.a.w! sendiri mengutamakan hari tersebut, %adi sebagai men&"nt"hi baginda, sambutan atau ibadah yang selaras dengan shari$ah adalah dib"lehkan - walaupun mungkin kaedah menyambutnya mungkin b"leh berubah mengikut keadaan dan tempat tetapi d:at6intipati sambutan itu tetap sama. Dan kerana itu, berpuasa, memberi makanan kepada "rang 2akir miskin, bersama-sama berselawat kepada 9abi s.a.w!, ataupun bersama-sama mengingati dan merenung akan akhla4 baginda yang terpu%i lagi mulia - semuanya merupakan kaedah ataupun &ara yang b"leh dilakukan untuk mengutamakan dan menyambut hari tersebut. #ila lihat hadith,Meninggal pada hari 'snin- dibawah!

5 7 8irman Allah9 ,ergem"iralah dengan Na"i #s%a%&$ K<T'BAD ?ntuk menyatakan kegembiraan kita untuk baginda Rasulullah s.a.w! kerana Allah telah mengutuskan baginda kepada kita seperti 2irman Allah didalam al-Quran, - diatas nikmat dan rahmat daripada Allah, biarlah mereka bergembira- @unusD05!. Perintah ini datang kerana kegembiraan men%adikan hati rasa bersyukur diatas rahmat Allah. Rahmat apakah lagi yang lebih besar selain Rasulullah s.a.w! sendiri, dan Allah ber2irman,$ Kami tidak menurunkan kamu melainkan sebagai rahmat kepada seluruh manusia.$ Al-Anbiya$D183! Kerana Rasulullah s.a.w! diutus sebagai rahmat untuk semua manusia, kegembiraan menyambut kelahiran baginda tidak tertakluk pada yang Muslim saha%a, bahkan seluruh manusia, sepatutnya melahirkan rasa kegembiraan tersebut. Malangnya, pada masa sekarang ramai Muslim yang beriya-iya menentang perintah Allah untuk bergembira dan menyambut hari 9abi9@A. 5 : Na"i #s%a%&$ menyam"ut Hari hari ,erse/arah K<<MPATD 9abi s.a.w!, biasanya menghubungkaitkan ibadah dan se%arah dan kebiasaannya apabila tiba hari yang berse%arah tersebut, baginda mengingatkan kepada para sahabat akan hari tersebut dan supaya mereka menyambutnya walaupun peristiwa itu telah berlaku beribu-ribu tahun yang lampau. Dalil mengenai perkara ini dapat dilihat didalam hadith yang diriwayatkan "leh .ukhari

dan perawi-perawi yang lain ini, -Apabila Rasulullah s.a.w! tiba di Madinah beliau melihat kaum @ahudi berpuasa pada hari $Ashura. .aginda pun bertanya kepada mereka mengenai hari tersebut dan mereka pun berkata, pada hari tersebut, Allah telah mnyelamatkan 9abi mereka, #ayyidina Musa dan menenggelamkan musuhnya dan kerana peristiwa itu mereka berpuasa sebagai tanda kesyukuran kepada Allah diatas anugerah tersebut.- Rasulullah setelah itu terus bersabda yang mana hadith ini merupakan hadith yang &ukup terkenal,Kami lebih berhak keatas Musa daripada kamu,- dan baginda berpuasa pada hari tersebut $Ashura! dan hari sebelumnya.

5 ; Allah ,er+iman)* ,ersela&atlah Kamu Kepada Na"i* K<)'MAD Memperingati kelahiran Rasulullah s.a.w! akan membuatkan hati kita tergerak untuk berselawat keatas 9abi s.a.w! dan memu%i baginda yang merupakan satu perkara yang diarahkan "leh Allah di dalam ayat, -#esungguhnya Allah dan para Malaikat berselawat keatas 9abi, wahai "rang"rang yang beriman F berselawatlah kamu dan berilah salam keatasnya- AlAh:abD01!. .erkumpul beramai-ramai dan mengingati 9abi s.a.w! akan membuat kita mudah untuk mend"akan baginda serta berselawat dan memu%imu%i baginda. #iapakah yang berhak untuk menghalang apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-QuranG Pahala dan man2aat serta &ahaya yang Allah berikan kepada hati kita kerana mematuhi perintahnya, tidak dapat diukur. #uruhan itu pula dinyatakan dalam keadaan %amak ramai - $plural$! didalam kaedah nahu bahasa Arab sila ru%uk ayat al-Quran! D Allah dan Malaikat9ya berselawat dan memu%i 9abi - didalam satu perkumpulan yang ramai. Adalah tidak benar sama sekali untuk menyatakan bahawa selawat keatas 9abi s.a.w! hanya b"leh6perlu dilakukan se&ara bersendirian.

5 < Kesan Memperingati Maulid untuk 2rang Ka+ir K<<9AMD Apabila sese"rang yang tidak beriman, bersama-sama menyatakan kegembiraan dan menyambut Maulidurrasul s.a.w!, atas rahmat dan kemurahan Allah, "rang itu akan dapat man2aatnya. Perkara ini ada dinyatakan didalam sahih .ukhari. .ukhari meriwayatkan bahawa setiap 'snin, Abu )ahab akan dihentikan siksaan kubur yang diterimanya kerana beliau telah membebaskan hambanya, Thuwayba yang telah mengkhabarkannya kelahiran anak saudaranya, 9abi Muhammad s.a.w!. (adith ini terkandung didalam kitab 9ikah "leh .ukhari dan 'bnu Kathir pula membi&arakannya didalam kitab-kitabnya #irat al-9abi Cilid 1D ms 12/, Mawlid al-

9abi ms 21 dan al-.idaya ms.232-23*. #e"rang ha2i: ha2al al-Quran!, #hamsuddin Muhammad ibn 9asiruddin ad-Dimash4i telah menulis didalam kitabnya Mawrid as-sadi 2i Mawlid al-(adi D -Cika se"rang ka2ir yang memang di%an%ikan tempatnya di neraka dan kekal didalamnya- -han&ur tangantangannya-I surat 111! dii:inkan untuk direhatkan daripada siksa kubur setiap hari 'snin kerana bergembira dengan kelahiran Ahmad, inikan pula hamba yang seluruh hidupnya bergembira dan bersyukur dengan kehadiran Ahmad dan meninggal dengan menyebut -Ahad-G - Jtentu lebih lagi gan%arannya penter%emahK

5 = Ke&a/i"an Mengetahui Sirah dan Men.0nt0hi Asas asas Akhla> 1ang ,aik K<T?C?(D Kita disuruh untuk mengenali 9abi kita, tahu akan kehidupan baginda, mengenai muk%i:at baginda, kelahirannya , akhla4nya, keimanan baginda, tanda-tanda kenabian beliau ayat wa dala$il!, khalwat yang baginda lalui, ibadah baginda lagipun bukankah perkara-perkara ini sepatutnya diketahui "leh setiap MuslimG Apakah &ara yang lebih baik lagi selain daripada meraikan hari kelahiran baginda, iaitu hari permulaan kehidupan baginda, dan seterunya supaya kita terd"r"ng untuk mengenali baginda dengan lebih mendalam lagi. Memperingati hari kelahiran baginda akan membuka ruang bagi kita untuk memperingati perkara-perkara lain yang berkaitan dengan baginda. Apabila ini kita lakukan, Allah akan redha pada kita, kerana kita akan lebih bersedia untuk mengetahui sirah baginda dan lebih bersedia untuk men&"nt"hi dan mengamalkan akhla4 baginda dan memperbetulkan kesilapan kita. 'tulah sebabnya, kenapa sambutan hari lahir baginda merupakan satu rahmat buat kita semua.

5 ? Na"i Menerima Syair@Sa/ak 1ang ,erkaitan dengan Diri ,aginda K<)APA9D Pada :aman 9abi s.a.w!, terdapat ramai penyair yang terkenal dan hebat datang kepada baginda dan mempersembahkan kepada baginda rangkaprangkap syair mereka yang memu%i baginda, men&eritakan mengenai dakwah dan peperangan yang baginda pimpin dan %uga syair mengenai para sahabat. 'ni dibuktikan dengan banyaknya syair yang disertakan di dalam #irah 'bnu (isham, al->a4idi dan lain-lain. Rasulullah s.a.w! amat menyenangi syair yang indah seperti yang ter&atat didalam hadith riwayat .ukhari didalam al-Adab al-mu2rad dan kitab-kitab lain, Rasulullah s.a.w! bersabda,-Terdapat hikmah di dalam syair-I dan kerana itu bapa saudara 9abi s.a.w! al-$Abbas mengarang syair memu%i kelahiran 9abi s.a.w! seperti didalam rangkap berikutD

Dikala dikau dilahirkan , bumi bersinar terang (inggakan nyaris-nyaris pasakpasak bumi tidak mampu untuk menanggung &ahaya mu Dan kami dapat terus melangkah )antaran kerana sinar dan &ahaya dan %alan yang terpimpin J bahasa mungkin tidak menepati kehendak penulis asal - penter%emahK Petikan ini ter&atat didalam kitab 'mam as-#uyuti, (usn al - Ma4sid ms.0 dan didalam kitab 'bnu Kathir, Maulid ms.*8 dan %uga didalam kitab 'bnu (a%ar, +ath al-.ari. 'bnu Kathir menerangkan didalam kitabnya bahawa para #ahabat ada meriwayatkan bahawa 9abi s.a.w! memu%i nama baginda dan memba&a syair mengenai diri baginda semasa peperangan (unayn untuk membakar semangat para #ahabat dan menakutkan para musuh. Pada hari itu baginda berkata,-Aku adalah RasulullahF 'ni bukanlah dusta. Aku anak $Abd al - MuttalibFRasulullah s.a.w! sebenarnya amat bergembira dan menyenangi mereka yang memu%i baginda kerana ianya merupakan perintah Allah dan baginda memberi kepada mereka apa yang Allah anugerahkan kepada baginda. Apabila kita bersama-sama berkumpul untuk mendekati 9abi s.a.w!, kita sebenarnya %uga, melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah %usteru kerana mendekati 9abi s.a.w! akan membuatkan Allah redha kepada kita.

5 A Menyanyi dan Mem"a.a Syair Telah diketahui, menurut riwayat $A$isha bahawa 9abi s.a.w!, telah membenarkan beliau untuk mengundang dua "rang perempuan untuk menyanyi pada hari Raya. .aginda memberitahu Abu .akr,-.iarkan mereka menyanyi kerana untuk setiap ummat ada hari &utinya dan ini adalah hari &uti kitaJMutta2a4un $alaihK. Didalam kitab Madari% al-salikin, 'bnu Qayyim menulis bahawa 9abi s.a.w! memberi i:in untuk menyanyi pada hari perkahwinan dan membenarkan syair dipersembahkan untuk baginda. .aginda mendengar Anas dan para #ahabat memu%i baginda dan memba&a syair ketika baginda sedang menggali parit semasa peperangan Khanda4 dan mereka pernah berkata,Kamilah yang telah memberi bai$ah kepada Muhammad untuk ber%ihad selama kami hidup.'bnu Qayyim %uga telah men&eritakan mengenai $Abdullah ibnu Rawaha telah memba&a syair yang pan%ang memu%i-mu%i 9abi Muhammad s.a.w! semasa baginda menakluki dan memasuki Makkah, dan 9abi pun berd"a untuk beliau. Rasulullah s.a.w! %uga pernah mend"akan untuk (assan ibnu Thabit agar Allah sentiasa memberi bantuan kepada beliau dengan ruh su&i the h"ly spirit! selama mana beliau memu%i-mu%i baginda melalui syairnya. 9abi %uga telah menghadiahkan Ka$b ibnu Euhayr sepasang %ubah apabila beliau memba&akan syair memu%i-mu%i baginda kepada baginda. 9abi %uga pernah meminta Aswad

bin #arih untuk mengarang syair memu%i-mu%i Allah dan baginda pula pernah meminta sese"rang untuk memba&a syair pu%i-pu%ian yang mengandungi 188 rangkap yang dikarang "leh ?mayya ibnu Abi (alh. Menurut 'bnu Qayyim lagi, $A$isha selalu memba&a syair memu%i baginda s.a.w! dan beliau amat menyenanginya.Tertera di batu nisan (assan ibnu Thabit beliau menulis mengenai 9abi s.a.w!D .agiku tiada siapa dapat men&ari kesalahan didalam diriku Aku hanya se"rang yang telah hilang segala deria rasa Aku tidak akan berhenti daripada memu%i nya Kerana hanya dengan itu mungkin aku akan kekal didalam syurga .ersamasama $@ang Terpilih$ yang daripadanya aku mengharapkan sya2aat Dan untuk hari itu, aku kerahkan seluruh tenagaku kearah itu.

5 6B Menyanyi dan Mem"a.a al !uran #eperti yang ditulis "leh 'bnu Qayyim didalam kitabnya, - Allah memberi kei:inan kepada 9abi s.a.w! agar memba&a al-Quran dengan berlagu . Pada suatu hari Abu Musa al-Ash$ari sedang memba&a al-Quran dengan berlagu dan suara yang merdu dan ketika itu 9abi s.a.w! sedang mendengar ba&aan beliau . #etelah beliau selesai menga%i, 9abi s.a.w! mengu&apkan tahniah kepada beliau kerana ba&aan beliau yang begitu merdu dan baginda bersabda,- <ngkau mempunyai suara yang merdu - Dan baginda s.a.w! bersabda lagi bahawa Abu Musa alAsh$ari telah dikurniakan Allah $Mi:mar$ seruling! diantara mi:mar-mi:mar 9abi Daud. Dan Abu Musa pun berkata,-@a Rasulullah %ika aku tahu yang engkau sedang mendengarkan ba&aanku nes&aya aku akan memba&a dengan suara yanglebih merdu dan lagu yang lebih enak lagi yang engkau belum pernah dengar lagi.'bnu Qayyim menulis lagi,-9abi s.a.w! bersabda ,- (iasilah al-Quran dengan suara kamu,- dan -#iapa-siapa yang tidak melagukan al-Quran bukanlah dari kalangan kami.- 'bnu Qayyim pula memberikan k"mentar, -?ntuk menyenangi suara yang merdu adalah dibenarkan seperti %uga kita menyenangi pemandangan yang indah, gunung-ganang, alam semula%adi ataupun harumharuman dan wangi-wangian ataupun hidangan yang la:at selama mana ianya tidak melanggar batas-batas shari$a. Cika mendengar suara yang merdu itu haram, maka haram %ugalah perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. 5 66 Na"i Mem"enarkan 3ermainan Cendang 1ang disertai Niat 1ang ,aik #e"rang Muhaddith, 'bnu $Abbad telah memberikan 2atwa berikut didalam kitabnya $)etters$. .eliau memulakan dengan sebuah hadith,- #e"rang wanita telah datang menemui 9abi dikala baginda baru pulan daripada medan peperangan, dan wanita itu pun berkata,- @a Rasulullah , aku telah berna:ar %ika

sekiranya, Allah menghantar engkau kembali dalam keadaan selamat, aku akan bermain gendan disebelah mu.- 9abi pun bersabda,- Tunaikanlah na:ar mu.(adith ini terdapat didalam riwayat Abu Dawud, Tirmidhi dan 'mam Ahmad. 'bnu $Abbas pula menulis, - Tidak dina2ikan bahawa memain gendang merupakan salah satu &ara hiburan walaupun 9abi membenarkannya untuk memenuhi na:arnya. 'ni adalah kerana baginda niat wanita itu adalah untuk meraikan kepulangan baginda dan beliau mempunyai niat yang baik bukannya dengan niat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik ataupun menyia-nyiakan waktu. =leh itu, %ika kita meraikan hari kelahiran 9abi dengan niat yang baik, dengan memba&a sirah dan memu%i baginda, ianya diterma dan dibenarkan. 2-12 9abi s.a.w! Meraikan (ari lahir 9abi-nabi @ang lain JThe Pr"phet <mphasi:ed the .irthday "2 Pr"phetsK K<#<M.')A9D 9abi s.a.w! telah bersabda didalam hadith mengenai hari dan dan tempat kelahiran 9abi-nabi yang terdahulu. .aginda s.a.w! %uga membesarkan hari Cumaat kerana pada hari itu menurut baginda,- (ari itu merupakan hari Allah men&ipta 9abi Adam a.s!.- 'ni bermakna, hari Cumaat dimuliakan kerana ianya merupakan hari dimana Allah men&ipta Adam dan hari itu %uga dibesarkan kerana ia merupakan hari pen&iptaan 9abi dan .apa kepada seluruh ?mmat Manusia. .agaimana pula dengan hari kelahiran 9abi .esar dan 'nsan Kamil sempurna! yang di&iptakanG9abi bersabda,-#esungguhnya Allah men%adi aku sebagai Penutup Khatam! #emua 9abi-nabi dan Rasul tatkala Adam masih lagi merupakan sesuatu antara tanah dan air.- (adith ini adalah riwayat Ahmad dalam Musnad, .ayha4i dalam Dala$il al-9ubuwwah dan kitabkitab besar yang lain dan ianya merupakan hadith yang hasan lagi sahih. 5 67 Mengapa ,ukhari Mengutamakan Meninggal 3ada Hari Isnin 'mam Qastallani menulis didalam k"mentarnya mengenai hadith riwayat .ukhariD -Didalam kitab, Cana$i: Pengkebumian!, .ukhari mengkhususkan satu t"pik yang membi&arakan tentang $Keutamaan meninggal pada hari 'snin$I didalam t"pik tersebut ter&atat, hadith daripada A$isha yang men&eritakan mengenai pertanyaan ayahandanya, Abu .akr as-siddi4,- Pada hari apa 9abi s.a.w! wa2atG- .eliau men%awab,- (ari 'snin- .eliau bertanya lagi, -(ari apakah hari iniG- A$ishah pula men%awab,->ahai ayahanda, hari ini hari 'snin.- )alu beliau pun mengangkat tangan dan berd"a ,-Aku mem"h"n @a Allah, agar mematikan aku pada hari 'snin sama seperti hari wa2atnya 9abi s.a.w!.'mam Qastallani menyambung lagi, -Mengapakah Abu .akr menginginkan agar kematiannya %atuh pada hari 'sninG #upaya hari meninggalnya sama seperti hari kewa2atan Rasulullah s.a.w! agar mendapat barakah pada hari tersebut. Adakah siapa-siapa yang ingin men"lak ataupun menghalang keinginan Abu .akr untuk meninggal pada hari tersebut semata-mata mengharapkan barakah hari

tersebutG Kenapa sekarang ramai "rang yang men"lak keutamaan menyambut atau mengutamakan hari kelahiran 9abi s.a.w! untuk mendapatkan barakahG5 6: Na"i Sentiasa Menekankan dan Mengingati 4empat Kelahiran 3ara Na"i Didalam sebuah hadith yang diriwayatkan "leh se"rang $ha2i:$, al-(aythami didalam kitab Ma%ma$ al-:awa$id men&eritakan bahawa pada malam 'srak dan Mikra%, 9abi s.a.w! telah diperintahkan "leh Cibril untuk s"lat 2 rakaat di .aitul )aham .ethlehem! dan Cibril pun bertanya kepada baginda s.a.w!,-Tahukah kamu dimana kamu telah bers"lat sebentar tadiG- Apabila 9abi bertanya kepada Cibril,-dimanaG-Cibril pun men%awab,-Kamu telah bers"lat ditempat $'sa dilahirkan.-

2-10 '%ma$ Para $?lama Membenarkan #ambutan Maulidurrasul s.a.w! K<#<P?)?(D Mengingati hari kelahiran 9abi, merupakan satu $ibadah yang diterima "leh semua $ulama diseluruh dunia 'slam, samada dulu mahupun sekarang. 'ni menun%ukkan bahawa Allah redha terhadap perbuatan tersebut. Di dalam kitab Musnad, 'mam Ahmad menulis kata-kata 'bnu Mas$ud yang diterima melalui perantara-perantara yang diper&ayai!, -Apa-apa yang dianggap benar6ha4 "leh sebilangan besar umat 'slam itulah yang diredhai Allah dan apaapa yang dianggap batil6salah "leh sebilangan besar umat 'slam ianya %uga salah6batil disisi Allah.-

#e%arah #ambutan Maulidurrasul s.a.w! Makkah, merupakan 'bu kepada semua K"ta sem"ga Allah merahmati dan memuliakannya!, merupakan penghulu bagi lain-lain k"ta diseluruh negara 'slam didalam meraikan Maulidurrasul. Al-A:ra4i, se"rang ahli se%arah Makkah pada abad ke * - hi%rah, telah menulis didalam kitabnya, Akhbar Makkah Cilid 2,ms118! tempat-tempat yang digalakkan mustahabb! untuk menunaikan s"lat di Makkah antaranya ialah rumah tempat 9abi s.a.w! dilahirkan Mawlid al9abi!. Menurut beliau, rumah tersebut telah di%adikan mas%id "leh ibu kepada Khali2ah Musa al-(adi dan (arun ar-Rashid. Al-9a44ash, se"rang $ulama didalam bidang al-Quran mengatakan bahawa tempat kelahiran 9abi merupakan tempat dimana d"$a diterima pada waktu tengahari setiap hari 'snin. Pendapat beliau ini ter&atat didalam kitab al-+asi, #hi2a$ al-gharam Cilid 1, ms 177! dan %uga kitab-kitab lain.

Keterangan Mengenai #ambutan Maulidurrasul s.a.w! yang terawal se&ara .eramai-ramai Kitab Rihal, karangan 'bnu Cubayr 0/8-11/!, didalam bab Per%alanan ms.11/110! merupakan sumber yang terawal yang men&eritakan mengenai sambutan Maulidurrasul s.a.w! se&ara beramai-ramai didalam suatu kel"mp"k masyarakat. -Tempat yang diberkati ini rumah kelahiran 9abi Js.a.wK ! dibuka dan setiap lelaki dibenarkan untuk memasukinya untuk mendapat barakah daripadanya mutabarrikin bihi! pada setiap hari 'snin didalam bulan Rabi$al al-Awwal kerana pada hari dan bulan terssebut, 9abi telah dilahirkan.Ahli se%arah abad ke-3 hi%rah, Abul $Abbas al-$A:a2i dan anaknya Abul Qasim al-$A:a2i telah menulis didalam kitab tidak pernah diterbitkan!, ad-Durr alMuna::am, -Mereka yang menunaikan $ibadah ha%i dan mereka yang sedang melakukan pengembaraan menyaksikan bahawa tiada %ual-beli ataupun sebarang perbuatan lain dilakukan pada hari Maulidurrasul di Makkah, melainkan mereka berpusu-pusu memenuhi tempat kelahiran 9abi yang diberkahi. Pada hari itu %uga, Ka$bah dibuka dan "rang ramai dibenarkan untuk men:iarahinya.-

Penulisan 'bnu .attuta Mengenai Maulidurrasul s.a.w! 'bnu .attuta merupakan ahli se%arah abad ke - 5 yang masyhur dan beliau telah menulis didalam kitabnya, Rihla Cilid 1,ms.*87 dan */3! bahawa pada setiap hari Cumaat, selepas s"lat dan pada hari kelahiran 9abi, pintu Ka$bah akan dibuka "leh ketua .anu #hayba, pemegang kun&i pintu Ka$bah. Pada hari Maulidurrasul s.a.w! %uga, Qadi yang berma:hab #ha2i$i Ketua (akim, Makkah!, 9a%muddin Muhammad 'bnu al-'mam Muhyiddin al-Tabari, membahagibahagikan makanan kepada shura2a$ keturunan 9abi Js.a.wK! dan %uga kepada kesemua penduduk Makkah.

Tiga Rakaman #ambutan Maulidurrasul s.a.w! Pada abad ke - 18 (i%rah .erikut merupakan &atatan yang menguatkan lagi &erita-&erita mereka yang melihat sambutan Maulidurrasul s.a.w!. ;atatan ini bersumber daripada * ahli se%arah abad ke -18 hi%rah yang dianggap mempunyai kemahiran dan kepakaran yang tiada tandingannya pada :aman tersebut, 'bnu (uhayra didalam kitabnya al-Cami$ al-)ati2 2i +asl Makkah wa ahliha ms.*21!, al - (a2i: 'bnu (a%ar al-

(aytami didalam kitabnya al-Mawlid ash-#hari2 al-Mu$a::am dan al-9ahrawali didalam kitabnya al-'$lam bi-a$lam .ayt Allah al-(aram ms.280!. Pada 12hb Rabi$al al-Awwal setiap tahun selepas s"lat al-Maghrib keempatempat wakil keempat-empat ma:hab! Qadi k"ta Makkah dan sekumpulan besar "rang yang terdiri daripada para 2u4aha$ ulama! dan 2udala$ mereka yang utama! k"ta Makkah, #haykh-shaykh, pemimpin-pemimpin :awiyah dan muridmurid mereka , para ru$asa$ hakim-hakim! dan para muta$ammamin ulama! meninggalkan mas%id dan pergi se&ara beramai-ramai untuk men:iarahi tempat kelahiran 9abi sambil berd:ikir dan memba&a tahlil )A ')A(A '))A))A(!. Rumah-rumah terletak sepan%ang %alan tersebut diterangi dengan lampu-lampu dan lilin-lilin besar dan ramai daripada penghuni-penghuni rumah-rumah tersebut memenuhi %alan tersebut. Mereka semua memakai pakaian baru dan membawa anak-anak mereka bersama-sama. #etibanya ditempat kelahiran 9abi s.a.w! d"a khas pun diba&akan dan karamah-karamah yang berlaku semasa kelahiran 9abi s.a.w! pun diba&akan. #eterusnya d"a untuk #ultan, Amir Makkah diba&akan dan Qadi yang berma:hab #ha2i$i diba&akan dan kesemua mereka berd"a dengan penuh merendah diri. #ebelum s"lat al-$'sha, r"mb"ngan tadi pun kembali ke Mas%idil (aram yang dipenuhi "leh manusia dan mereka mengambil tempat dan membentu sa2 dikawasan Ma4am 'brahim. Di Mas%idil (aram, se"rang penyeru akan bertahmid A) (AMD?)'))A(! dan bertahlil dan sekali lagi berd"a untuk #ultan, Amir dan Qadi yang berma:hab #ha2i$i. #eterusnya, a:an untuk s"lat $'sha dilaungkan. #elepas s"lat al-$'sha, mereka pun bersurai. Peristiwa yang serupa ini %uga dirakamkan "leh al-Diyarbakri meninggal 718! didalam kitabnya Ta$rikh al-Khamis.

#ambutan Maulidurrasul s.a.w! di 9egara-negara 'slam Pada Eaman #ekarang Pada :aman sekarang, kebanyakan "rang-"rang 'slam dinegara-negara 'slam meraikan Maulidurrasul s.a.w!. Antara negara-negara tersebut termasuklahD Mesir, #yria, )eban"n, C"rdan, Palestine, 'ra4, Kuwait, <miriyah Arab .ersatu, Arab #audi tidak se&ara rasmi - penduduk menyambutnya sendiri dirumahrumah mereka!, #udan, @emen, )ibya, Tunisia, Algeria, Maghribi, Mauritania, D%ib"uti, #"malia, Turkey, Pakistan, 'ndia, #ri )anka, 'ran, A2ghanistan, A:erbaid%an, ?:bekistan, Turkestan, ."snia, 'nd"nesia, Malaysia, .runei, #ingapura dan kebanyakan negara 'slam yang lain. Dikebanyakan negara Arab Maulidurrasul s.a.w! merupakan hari &uti umum. Kesemua negara-negara ini >ahai ?mmah, meraikan hari tersebut. 9amun begitu kenapa masih lagi ada segelintir dari kalangan kita yang mengatakan ianya haramG #iapakah mereka ini untuk dibandingkan dengan para hu22a: ahli hadith! dan $ ?lama ?mmah seperti Abu #hama, $As4alani, #uyuti, #akhawi, (aytami, #hawkani dan al-Qari yang mana mereka semua mengatakan bahawa sambutan Maulidurrasul s.a.w! merupakan suatu perbuatan yang terpu%iGMengapakah mereka yang menggelarkan diri mereka #ala2i ini mengharamkan sesuatu perkara yang mana

'bnu Taimiyyah antara ulama yang begitu tegas! sendiri, membenarkannyaG 'bnu al-Caw:i dan 'bnu Kathir pula menggalakkannya dan masing-masingmasing mereka menulis kitab Maulid yang mengandungi syair dan rangkaprangkap daripada #ira

5-2 Pendapat 'bnu Taimiyyah Mengenai Ma%lis D:ikir J'bnu Taimiyyah$s =pini"n "n the Meetings "2 DhikrK .erikut merupakan pendapat 'bnu Taimiyyah mengenai ma%lis d:ikir. 'anya b"leh didapati didalam kitab Ma%mu $at 2atawa 'bnu Taimiyyah edisi King Khalid ibn $Abd al-A:i:. 'bnu Taimiyyah telah ditanya mengenai pendapat beliau mengenai perbuatan berkumpul beramai-ramai berd:ikir, memba&a al-Quran berd"a sambil menanggalkan serban dan menangis sedangkan niat mereka bukanlah kerana riak ataupun menun%uk-nun%uk tetapi hanyalah kerana hendak mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Adakah perbuatan-perbuatan ini b"leh diterimaG .eliau men%awab,-#egala pu%i hanya bagi Allah, perbuatan-perbuatan itu semuanya adalah baik dan merupakan suruhan didalam #hari$a mustahabb! untuk berkumpul dan memba&a al-Quran dan berd:ikir serta berd"a.-

5-* 'bnu Kathir Memu%i-mu%i Malam Maulidurrasul s.a.w! 'mam 'bnu (a%ar al-$As4alani telah menulis didalam kitabnya, $Al-Durar alKamina 2i $ayn al-Mi$at al-thamina$ bahawa 'bnu Kathir, se"rang Muhaddith dan merupakan pengikut 'bnu Taimiyyah, telah menulis sebuah kitab yang berta%uk Mawlid Rasul Allah di pengh%ung hidupnya dan kitab ini telah tersebar dengan meluas dan keserata tempat. Didalam kitab ini. disunting dan diterbitkan pada tahun 1711! 'bnu Kathir membenarkan dan menggalakkan sambutan Maulid dan didalam ms 17 beliau telah menulis,- Malam kelahiran 9abi s.a.w! merupakan malam yang mulia, utama, dan malam yang diberkahi dan malam yang su&i, malam yang menggembirakan bagi kaum Mukmin , malam yang ber&ahaya&ahaya, terang benderang dan bersinar-sinar dan malam yang tidak ternilai.-

5-/ +atwa $As4alani dan #uyuti Mengenai #ambutan Maulidurrasul J$As4alani and #uyuti$s +atwas "n the Permissibility "2 MaulidK Calaludin al-#uyuti telah menulis didalam kitab beliau, -(awi li al-+atawa-, #heikhul 'slam dan 'mam (adith pada :amannya, Ahmad ibn (a%ar $As4alani! telah ditanya mengenai perbuatan menyambut Maulidurrasul s.a.w! dan beliau telah memberi %awapan se&ara bertulisD

Adapun perbuatan menyambut Maulidurrasul s.a.w.! merupakan bida$ah yang tidak pernah diriwayatkan "leh para #ala2uss"leh pada *88 tahun pertama selepas hi%rah. >alaubagaimanapun, ianya penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpu%i dan kadangkala ianya di&a&atkan "leh perbuatanperbuatan yang tidak sepatutnya. Cika sambutan Maulidurrasul itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar shari$a maka ianya terg"l"ng didalam perbuatan bida$ah hasanah tetapi %ika sambutan tersebut terselit perkara-perkara yang melanggar shari$ah maka ianya tidak terg"l"ng didalam bida$ah hasanah. ?ntuk men%adi dalil bagi sambutan Maulidurrasul s.a.w!, hadith dibawah ini b"leh digunakan, ianya merupakan hadith riwayat 'mam .ukhari dan Muslim . #emasa 9abi berada di Madinah, beliau mendapati bahawa kaum @ahudi berpuasa pada hari kesepuluh Muharranm $Ashura! dan baginda s.a.w! bertanya akan perbuatan mereka, kata mereka, mereka berpuasa kerana pada hari tersebut, 9abi Musa telah diselamatkan dan +iraun telah ditenggelamkan. Kami berpuasa untuk menyatakan kesyukuran kami. Perkara ini men%adi dalil bagi kita untuk menyatakan kesukuran kita kerana Dia telah merahmati hari tersebut dan men%auhkan bala, sese"rang sepatutnya bersyukur akan datangnya hari tersebut pada setiap tahun, bersyur melalui berbagai %enis $ibadahseperti s"lat, memberi sedekah, memba&a Quran HH C?#T<R? 'T? RA(MAT APAKA( @A9B )<.'( .<#AR DAR'PADA K<)A('RA9 9A.', RA#?) @A9B M<9CAD' RA(MAT PADA (AR' '9'G#?DA( #<PAT?T9@A (AR' K<)A('RA9 .AB'9DA D'#AM.?T DA9 D'.<#ARKA9 APA.')A T'.A (AR' T<R#<.?T, C'KA K'TA M<9BAM.') DA)') (AD'T( @A9B T<R#<.?T D'ATA#. T<TAP' ADA C?BA M<R<KA @A9B M<9@AM.?T K<)A('RA9 .AB'9DA #.A.>! TA9PA M<9B'RA .ATA# >AKT? PADA MA9A-MA9A .?)A9 ATA?P?9 ADA @A9B M<9@AM.?T9@A #<PA9CA9B TA(?9. 'T? T'DAK M<9BAPA.