Anda di halaman 1dari 20

BAHAGIAN A (20 markah) Jawab semua soalan dalam bahagian ini 1.

Di peringkat perkembangan awal konsep nombor, aktiviti berikut sesuai digunakan oleh guru kecuali (A) (!) (") (D) 2. aktiviti mengkategorikan murid ke kumpulan lelaki dan perempuan . aktiviti mengasingkan guli mengikut warna. aktiviti men#usun butang mengikut bentuk. aktiviti men#an#i lagu #ang berlirikan nombor 1 hingga 20.

Ahmad ialah seorang murid $ahun 2. Apabila soalan %usunkan nombor &0, 10, '0, (0 dan )0 dalam susunan #ang semakin ban#ak. dia*ukan oleh guru kepadan#a, maka *awapan Ahmad adalah seperti berikut+ 10, 30, 70, 60, 40 !erdasarkan *awapan #ang diberi oleh Ahmad, maka gurun#a membuat kesimpulan bahawa (A) (!) (") (D) tahap soalan terlalu sukar. Ahmad kurang ,elik nombor. Ahmad mempun#ai masalah pembela*aran. penga*aran guru kurang berkesan.

&.

-ei .an, seorang murid $ahun .ima men#elesaikan masalah penambahan seperti berikut+

1 & / 0 & ( ) ( ) 2
-urid ini mempun#ai pemahaman konsep #ang salah mengenai konsep pengumpulan semula . 1uru boleh membantu murid ini melalui (A) (!) (") (D) latih tubi soalan #ang serupa. penggunaan soalan #ang melibatkan kehidupan seharian. menggunakan kalkulator untuk menerangkan *awapan betul. menggunakan bahan mau*ud #ang berkaitan dengan konsep ini.

(.

"ikgu 2arhana menggunakan kalkulator untuk membantu muridn#a memahami konsep nilai tempat. Aktiviti #ang digunakan adalah seperti #ang terdapat dalam lembaran ker*a berikut+ !ina 3ombor !aru 1una kalkulator. Apakah nombor -ula dengan )4. #ang di,ampur Dapatkan nombor atau ditolak5 seterusn#a. 64 (4 14 114 116 Jadual 1 Aktiviti ini mempun#ai beberapa kelebihan, antaran#a (A) (!) (") murid ,epat mendapat *awapan dan kurang menghadapi tekanan. murid mempun#ai peluang untuk memahami konsep ini melalui kaedah penerokaan. murid membina ke7ahaman #ang mendalam kerana menggunakan teknologi.

(D) /.

aktiviti ini menarik minat murid.

8r7an , murid $ahun ( menggunakan kaedah front-end strategy untuk men#elesaikan masalah ini se,ara ,ongak . -asalah+ 9ada :ari ;a#a tahun lalu , Alia menerima ban#ak duit ra#a.<makn#a beri ;- 1&, bapan#a beri ;- &1 dan ibu saudaran#a beri ;- 12. Anggarkan berapakah duit ra#a #ang Alia terima5 9ilih pern#ataan #ang betul mengenai ,ara 8r7an men#elesaikan masalah ini. (A) (!) (") (D) Dia akan men,ampur digit 1,& dan 1 dan menggangarkan *awapan sebagai ;-/0 dahulu. Dia akan men,ampur ;- &1 dan ;- 12 dahulu dan akhir men,ampur dengan ;-1&. Dia akan membundarkan ;-&1 dan ;-12 dan men,ampur dengan ;-1&. Dia akan membundarkan ketiga= tiga nombor sebelum men,ampur.

'. '>/
(>/

Rajah 1 9enggunaan operasi darab dalam men,ari luas segiempat seperti #ang ditun*ukkan dalam ;a*ah 1 di atas adalah sesuai kerana sebab #ang berikut ke,uali (A) (!) (") (D) murid mempela*ari makna pendaraban dan membina strategi untuk men#elesaikan masalah berkaitan. murid mengaplikasi pendaraban dalam aktiviti harian. murid membina ke7ahaman mengenai :ukum ?omutati7 ( Commutative Law). murid dapat meneka ,orak nombor(number patterns).

&

).

9n Aminah gemar menggunakan teknologi dalam penga*aran dan pembela*aran matematik. !agi ta*uk @perasi dalam 3ombor , beliau menggalakkan murid menggunakan bahan konkrit bersama kalkulator untuk men*alankan aktiviti #ang berkaitan kehidupan seharian. 9ilihan beliau untuk menggunakan alat penga*aran tersebut adalah kerana (A) (!) (") (D) memudahkan murid mendapat *awapan tepat. men#emak ramalan *awapan murid. menggalak murid meneroka dan memahami makna dan konsep se,ara bermakna. kalkulator adalah alat penga*aran dan pembela*aran #ang murah

4.

%eorang guru meminta dua muridn#a $oni dan Juli men,ongak *umlah kutipan tin kosong untuk 9rogram ?itar %emula #ang mereka kutip bagi dua hari berikut+ Hari 8snin %elasa Jumlah ti 16/0 1/)

9erbin,angan mereka adalah seperti berikut+ 1uru+ !erapakah *umlah kutipan tin kosong bagi dua hari itu5 $oni+ 200) Juli+ 210) 1uru + $oni bagaimana anda mendapat *awapan5 $oni+ %a#a ,ampur /0 pada 16/0 dan tambah )A.. Juli+ %a#a dapat 21 ratus+16 01 dan 1 lagi dari /00/0. ?emudian sa#a ,ampur ) "ontoh di atas menun*ukkan beberapa 7akta mengenai penga*aran guru dan pembela*aran murid seperti 8. 88. 888. -urid membina algoritma sendiri. ?esilapan murid membuka ruang kepada guru untuk memahami pemikiran matematik mereka. 9engiraan dilakukan oleh murid kerana u*ud keperluan ingin tahu. 9ilih *awapan #ang benar. (A) (!) (") (D) 8 8,88 88,888 saha*a saha*a saha*a

8,88,888 saha*a

6.

%emua pern#ataan benar mengenai anggaran ( estimation) kecuali (A) (!) (") (D) ?anak=kanak memerlukan kemahiran anggaran dalam kehidupan seharian mereka. Anggaran adalah perlu *ika murid menggunakan kalkulator untuk men#elesaikan masalah matematik. -urid digalak memilih satu strategi kiraan bagi anggaran. -urid telah menggunakan kemahiran anggaran se*ak dari awal persekolahan.

10.

-urid menghadapi pelbagai masalah dalam menguasai kandungan pela*aran matematik #ang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Antara halangan #ang ketara #ang mereka hadapi adalah #ang berikut kecuali (A) (!) (") (D) ?aedah penga*aran dan pembela*aran #ang berpusatkan guru 9enilaian #ang menekankan kearah mengu*i pengha7alan 7akta. -endapat maklumbalas dari guru mengenai perkembangan akademik mereka ?andungan sukatan pela*aran #ang terlalu ban#ak

11.

;onnie telah men#elesaikan masalah #ang diberi oleh guru seperti berikut

1&/ 0 )2 B 4//

8ni menun*ukkan bahawa ;onnie (A) (!) (") (D) lalai dalam membuat kiraan. masih lemah dalam ke7ahaman konsepsual. tidak memahami operasi ,ampur. perlu ban#ak latih tubi.

'

12.

<n. Ahmad meran,ang untuk menperlihatkan konsep pe,ahan setara


1 2 B . $urutan aktiviti #ang sesuai di*alan adalah 3 6

8. 88. 888. 8C. (A) (!) (") (D) 1&.

-elipat dan melorek bagi kedua=dua pe,ahan -en#enaraikan semua pe,ahan setara bagi pe,ahan di atas -enun*ukkan kedua=dua pe,ahan dengan menggunakan kertas -enun*ukkan bahagian berlorek bagi kedua pe,ahan adalah sama besar

l, ll, lll, lC l, lll, lC, ll lll, lC, l, ll lC, lll, ll, l

%eorang guru memulakan penga*aran dengan mengemukakan soalan berikut


2 1 0 3 4

atau

2 1 = . 3 4

9erkara #ang paling penting #ang perlu ditekankan adalah untuk membantu murid (A) (!) (") (D) -en#elesaikan masalah tersebut -embuat anggaran *awapan -enggunakan bahan konkrit -en#edari bahawa pen#ebut #ang sama diperlukan sebelum menambah atau menolak

1(.

Dalam satu aktiviti #ang di*alankan untuk men*elaskan konsep nombor perpuluhan, murid di minta memotong kertas kepada 10 potongan #ang sama besar. %etiap potongan kertas dibahagikan kepada 10 potongan lagi. Aktiviti ini sesuai di*alankan untuk men*elaskan (A) (!) (") (D) penggunaan nombor perpuluhan. perbeDaan nilai antara 1, 0.1 dan 0.01. penggunaan nombor perpuluhan dalam bentuk pe,ahan. keperluan nombor perpuluhan untuk men#atakan bahagian #ang kurang dari 1.

1/.

%eorang murid tahun lima menun*ukkan pen#elesaian seperti berikut + !3"6 # 1" !3 $ 3"%& 9ela*ar ini menghadapi masalah dalam (A) (!) (") (D) menambah nombor & digit. memahami nilai tempat bagi nombor perpuluhan. menukar bentuk a#at matematik ke bentuk algoritma. menambah dua nombor #ang melibatkan pengumpulan semula

1'.

Dua orang murid sedang membin,angkan masalah #ang mana lebih besar !4"%& atau !4"& " 9ilih kemahiran #ang diperlukan oleh murid=murid ini. (A) (!) (") (D) -en#usun nombor perpuluhan 9embundaran nombor perpuluhan 9erbeDaan nombor perpuluhan 9engertian nilai tempat

1).

<n,ik ;oslan men#ediakan soalan latih tubi untuk ta*uk pe,ahan. Eang manakah soalan #ang kura ' sesuai untuk murid=muridn#a5 (A) (!) (") (D) 20F tidak hadir hari ini. /0F daripada GGGGG B &2 ' B 10F daripadaGGGGGG )4 B 120F daripada suatu nombor. Apakah nombor tersebut5

14.

Rajah ! ?awasan berlorek dalam ra*ah 2 menun*ukkan (A) (!) (") (D) &/F o7 200 )0F H 2 2 I &/F )0F
3 kepada peratus dengan 5

16.

<n,ik ;amli akan menun*ukkan pertukaran menggunakan konsep asas peratus.

9ern#ataan #ang terbaik untuk menun*ukkan konsep tersebut (A) (!) (") (D)
3 60 B 5 100

B '0F

3 3 B J 100F B '0F 5 5 3 6 B J 100F B '0F 5 10 3 6 100 B J B '0F 5 10 100

20.

$erdapat berbagai kemahiran dan keupa#aan #ang perlu dikuasai oleh murid untuk memahami konsep pe,ahan seperti 8. 88. 888. 8C. (A) (!) (") (D) menamakan pe,ahan dalam bentuk #ang lain. membuat perkaitan di antara perkataan, ra*ah dan simbol. membeDakan pe,ahan dengan menggunakan penanda aras. mentakri7 pe,ahan menggunakan perkataan, model dan simbol.

8 dan 88 saha*a 8 dan 888 saha*a 8, 88 dan 888 saha*a 8,ll, lll dan lC

10

BAHAGIAN B ((0 markah) Jawab semua soalan dalam bahagian ini (a) ?eabadian nombor (conservation of number) merupakan konsep asas #ang perlu di7ahami oleh kanak=kanak sebelum mereka dapat memahami konsep nombor. (i) Jelaskan konsep keabadian nombor. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ( ! markah )

(ii)

:uraikan satu aktiviti #ang menggunakan bahan konkrit untuk membantu kanak=kanak memahami konsep keabadian nombor.

( 3 markah )

11

(b)

8nn Koo, murid $ahun ( men#elesaikan masalah ini seperti berikut. &26 = )1 (16

(i)

3#atakan dua sebab bagi kesilapan tersebut.

( ! markah ) (ii) "adangkan satu aktiviti #ang dapat membantu 8nn Koo memahami dan membetulkan kesilapan tersebut. (9ilih han#a satu kesilapann#a dan guna gambara*ah *ika perlu).

( 3 markah )

12

(a)

Rajah 3 ;a*ah ) menun*ukkan satu nombor #ang diwakili oleh abakus. (i) $uliskan nombor #ang diwakili oleh abakus dalam ;a*ah ). GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ( 1 markah ) (ii) Jelaskan dua kelebihan abakus dalam pembela*aran nombor dan operasi aritmetik. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

( 4 markah )

1&

(b)

9enga*aran konsep Anggaran terutama dalam pembela*aran konteksual kurang diberi penekanan oleh guru. (i) !eri dua ,ontoh soalan #ang melibatkan aktiviti harian #ang berkaitan dengan konsep Anggaran . GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

( 4 markah ) (ii) $erangkan satu masalah pembela*aran murid dalam menguasai konsep ini. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

( 1 markah )

1(

(a)

"ik Aminah mempun#ai 1

1 hektar tanah manakala suamin#a mempun#ai 2 2

1 hektar. !erapakah *umlah tanah #ang dimiliki oleh mereka. 4

%oalan di atas dikemukakan oleh "ik Anne sebagai permulaan penga*arann#a. (i) !erikan satu bahan manupulati7 #ang dapat menun*ukkan situasi di atas.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ( 1 markah) (ii) "adangkan langkah penga*aran dengan menggunakan bahan #ang dipilih. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

( 4 markah)

1/

(b)

9uan .ee sedang menga*ar ta*uk 9endaraban dan 9embahagian bagi pe,ahan dengan nombor. Dengan menggunakan ra*ah #ang sesuai tun*ukkan bagaimana guru membantu murid membeDakan antara (i) (ii)
2 J & 3 2 H & 3

dengan

( % markah)

1'

(a)

Dengan menggunakan gambara*ah #ang sesuai, huraikan bagaimana anda dapat membantu murid memahami
1 B 0.2 B 20F 5

( % markah ) (b) :uraikan dengan gambara*ah #ang sesuai bagaimana anda men*elaskan 2/0F kepada murid $ahun /.

( % markah )

1)

BAHAGIAN * +40 markah, Jawab mana=mana dua soalan saha*a. 1. (a) "arta berikut merupakan bahan #ang sesuai untuk membantu murid melakukan operasi tambah. 9L.L: ;8!L ;8!L ;A$L% 9L.L: %A

:uraikan bagaimana ia digunakan untuk melakukan operasi


12&( 0 (/').

+10 markah, (b) %ebahagian murid menghadapi masalah mengha7al . 1uru boleh menggunakan ,orak nombor (number patterns) untuk menga*ar sebahagian dari *adual pendaraban (timetables). !erikan dua (2) ,ontoh *adual pendaraban #ang sesuai dia*ar dengan menggunakan kaedah ini. $erangkan ,orak #ang boleh diperolehi dalam setiap *adual pendaraban #ang dipilih. 3#atakan dua kebaikan guru menggunakan kaedah ini. +10 markah,

2. (a) 9enambahan pe,ahan merupakan prosedur abstrak #ang sukar di7ahami oleh keban#akan murid sekolah rendah. Justeru itu, pelbagai model konkrit boleh digunakan untuk membantu murid=murid ini memahami prosedur penambahan dua pe,ahan. %alah satu ,ontoh model tersebut ialah *alur pe,ahan (fraction strips). Dengan menggunakan *alur pe,ahan, huraikan langkah=langkah #ang akan anda gunakan untuk men*elaskan prosedur penambahan bagi
3 2 + . 7 7

%eterusn#a, *elaskan ,ara #ang akan anda gunakan untuk membimbing murid=murid menemui peraturan menambah dua pe,ahan dengan pen#ebut sepun#a. +10 markah,

14

(b)

0
Rajah 4

;a*ah ( menun*ukkan ,ara "ikgu %andra menggunakan model garis nombor untuk membimbing murid=murid beliau memahami penambahan
2 2 + . 3 9

Jelaskan satu kelemahan model garis nombor ini. %eterusn#a, ,adangkan satu model lain #ang akan anda gunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. :uraikan ,ara=,ara penggunaan model anda untuk men*elaskan penambahan
2 2 + . 3 9

+10 markah, &. (a) $erangkan bagaimana anda menga*ar murid untuk menukar kepada nombor perpuluhan dalam persepuluh. 9enerangan anda perlu merangkumi bahan bantu menga*ar #ang digunakan dan langkah=langkah penga*aran dengan bantuan gambar ra*ah. +10 markah, (b) Diberi satu masalah 2.& J 1.2, ,adangkan satu aktiviti dengan menggunakan gambar ra*ah untuk men*elaskan bagaimana anda menga*ar murid untuk men,ari pendaraban dalam nombor perpuluhan dengan menggunakan model luas. Anda perlu merangkumi bahan #ang digunakan, situasi #ang sesuai dan langkah=langkah penga*aran. +10 marka

16

20