Anda di halaman 1dari 30

PELAN TINDAKAN PENGAJIAN TINGGI NEGARA

2007-2010

MENCETUS TRANSFORMASI PENGAJIAN TINGGI


27 OGOS, 2007
KATA KATA ALUAN
Y.A.B DATO’ SERI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI
PERDANA MENTERI MALAYSIA
Sebagai sebuah negara membangun Malaysia menghadapi tekanan
dan cabaran besar dalam mendepani persaingan abad ke-21. Namun
keazaman Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang maju, berdaya
saing dan teguh tetap kekal utuh. Misi Nasional telah disediakan bagi
Mukasurat menggaris pendekatan yang akan dilaksanakan untuk menangani
Asal-usul Pelan Tindakan 6 cabaran dan mencapai matlamat Negara seperti mana yang telah
Pengenalan 7 ditetapkan dalam Wawasan 2020.

Apakah Yang Ditangani oleh Pelan Tindakan Ini? 9 Bagi merealisasikan cita-cita negara, satu usaha besar ke arah
Kedudukan Pengajian Tinggi di Malaysia 11 peningkatan daya saing, produktiviti serta inovasi negara harus
Objektif Pelan Transformasi dan Pendekatan 15 dilaksanakan. Sifat-sifat seperti suka menimba ilmu pengetahuan,
Strategi 6 berfikiran inovatif dan kreatif serta berdaya saing harus dibangunkan di
kalangan rakyat. Pemupukan nilai-nilai murni, penampilan progresif dan
budaya prestasi tinggi dalam masyarakat juga harus ditekankan demi melahirkan individu-individu
Bahagian A – Tonggak Institusional yang berkualiti dan berjaya. Inilah yang akan menentukan kejayaan masa depan Malaysia sebagai
1. Tadbir Urus 18 sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan. Berdasarkan perkara tersebut, Misi Nasional dan
2. Kepemimpinan 21 Rancangan Malaysia Kesembilan telah menetapkan pembangunan modal insan minda kelas
3. Ahli Akademik 24 pertama sebagai salah satu daripada 5 teras pembangunan negara.
4. Pengajaran dan Pembelajaran 27
Sesungguhnya, kejayaan agenda pembangunan modal insan amat bergantung kepada mutu
5. Penyelidikan dan Pembangunan 30 sistem pendidikan negara. Oleh itu, kerajaan berhasrat untuk menggerakkan satu usaha untuk
mentransformasikan sistem pendidikan negara pada semua peringkat dari pra-sekolah hingga ke
Bahagian B- Agenda Kritikal pengajian tinggi.
1. Universiti Apex 34
2. My Brain15 37 Saya ingin mengucapkan syabas kepada Kementerian Pengajian Tinggi kerana telah berjaya
menterjemahkan visi besar pendidikan Negara kepada bentuk pelan tindakan yang boleh
3. Audit Penilaian Akademik 38 dilaksanakan. Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara menggariskan 7 teras strategik yang menjadi
4. Pembelajaran Sepanjang Hayat 39 asas kepada pembangunan pengajian tinggi negara sehingga tahun 2020. Di samping itu, satu
5. Skim Latihan Kerjaya Peringkat Ijazah 42 Pelan Tindakan yang komprehensif dengan berfokuskan sasaran-sasaran tertentu juga disediakan.
Saya yakin pendekatan tersebut mampu membawa manfaat yang berjangkauan luas kepada
Bahagian C – Sokongan Pelaksanaan masyarakat dan negara serta seterusnya melonjakkan sistem pengajian tinggi ke tahap yang lebih
tinggi lagi.
1. Transformasi KPT 44
2. Program Tadbir Urus 45 Sesungguhnya, peranan pihak Kementerian dalam menjayakan transformasi pengajian tinggi
3. Struktur Program 46 Negara ke arah pembentukan modal insan yang berkualiti adalah amat besar. Namun,
tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab kita semua. Setiap seorang daripada kita
Rumusan 49 mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing. Saya percaya Pelan ini akan
dapat memberi garis panduan yang lebih jelas lagi secara terperinci kepada semua pihak
Pendekan 50 berkepentingan agar mereka dapat menyumbang secara bersepadu ke arah tersebut. Just-
eru adalah menjadi harapan saya agar semua pihak akan memberi komitmen sepenuhnya bagi
memastikan agenda pendidikan negara akan terlaksana.

Bersama-samalah kita berusaha untuk menjana modal insan kelas pertama demi membina negara
yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

DATO’ SERI ABDULLAH BIN HAJI AHMAD BADAWI

2 3
KATA KATA ALUAN KATA KATA ALUAN
MENTERI PENGAJIAN TINGGI KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN
PENGAJIAN TINGGI
Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana Penggubalan Pelan Tindakan Pengajian
mengizinkan kita menyiap dan Tinggi Negara merupakan satu anjakan ke
melancarkan Pelan Strategik Pengajian arah mempertingkatkan pembangunan
Tinggi Negara. Juga ucapan setinggi modal insan dengan memperkasa pengajian
terima kasih kepada Perdana Menteri tinggi untuk kepentingan pembangunan
Y.A.B. Datuk Seri Abdullah Hj Ahmad negara dan memartabatkannya di
Badawi kerana sudi melancarkannya. persada nasional dan antarabangsa. Usaha
Saya juga merakamkan penghargaan ini meletakkan asas yang kukuh bagi
kepada semua pihak yang telah meningkatkan keupayaan pengetahuan
menyumbang idea, tenaga dan masa dan inovasi negara.
bagi menghasilkan sebuah dokumen
yang cukup penting ini. Bagi memenuhi kehendak pasaran dan menghadapi cabaran
global, pelan strategik ini di sejajar dengan arus perdana pengajian
Sesungguhnya, dalam misi mentransformasikan Malaysia menjadi tinggi yang mementingkan kualiti, daya saing, kreativiti dan inovasi.
sebuah negara yang sebaris dengan negara maju lain, kita perlu Aspek tersebut menuntut perubahan dan transformasi pengajian
memastikan pengajian tinggi berada pada landasan yang kukuh, tinggi yang menekankan modal insan sebagai aset terpenting
mantap dan berkesan. Pelan Strategik dan Tindakan ini adalah untuk kemakmuran dan kelestarian ekonomi negara.
dokumen yang menterjemahkan halatuju pengajian tinggi negara
untuk masa hadapan. Ia memberi penekanan kepada Pelan strategik ini telah digarap berdasarkan kepentingan semua
pembangunan modal insan minda kelas pertama bagi pihak yang terlibat dalam sektor pengajian tinggi. Oleh itu, untuk
mendukung dan menjayakan aspirasi negara untuk menjadi maju, merealisasikannya, usaha perlu digemblengkan secara
makmur dan kompetitif. perkongsian bestari untuk memacu pelaksanaan kesemua
tujuh teras strategik yang digariskan dalam pelan tersebut. Wadah
Dalam era globalisasi yang mencabar, negara kita perlu sentiasa ini memerlukan komitmen yang tinggi daripada kesemua pihak
bersedia dan mampu menghadapi pelbagai dugaan. Struktur, khususnya daripada warga Kementerian Pengajian Tinggi (KPT)
sistem dan strategi pengajian tinggi yang mantap adalah antara dan agensi di bawahnya.
perkara pokok bagi membolehkan kita menghadapi pelbagai
kemungkinan yang akan datang. Pelan yang menggariskan lima Adalah diharapkan agar Pelan Tindakan ini dapat memperteguh
teras strategik ini memberi fokus kepada tadbir urus, kepemimpi- budaya pembelajaran dan pengajaran di segenap lapisan
nan, akademia, pengajaran dan pembelajaran, dan penyelidikan masyarakat dalam melahirkan modal insan berkualiti, memiliki
dan pembangunan. kecemerlangan ilmu, berkemahiran, kreatif, inovatif, berdaya saing
serta dilengkapi kesopanan dan kesusilaan.
Akhir kata, saya memohon kerjasama semua pihak agar
sama-sama membulatkan tekad dan bersatu hati bagi Akhir kata, sekalung penghargaan kepada semua pihak yang
menjayakan Pelan ini. Proses mentransformasikan pengajian tinggi terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan
negara menuntut kita bekerja keras untuk mara ke hadapan bagi Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara terutama kepada
menjayakan Misi Nasional dan Wawasan 2020. kementerian, jabatan dan agensi kerajaan, pihak industri, institusi
pengajian tinggi awam dan swasta serta jawatankuasa induk di
Wassalam, peringkat KPT.

DATO’ MUSTAPA MOHAMED DATUK DR ZULKEFLI BIN A. HASSAN

4 5
PEMBENTUKAN PELAN TINDAKAN PENGENALAN

Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), setakat ini, telah mengeluarkan Suasana pengajian tinggi sentiasa berubah dan dinamik, dan
tiga laporan utama tentang pengajian tinggi, iaitu: Malaysia perlu mentransformasikan pengajian tingginya supaya
setanding dengan negara lain. Perubahan ini akan menentukan
• Laporan Jawatankuasa Menyemak dan Membuat Perakuan kejayaan Malaysia dalam menterjemahkan pelan strategik jangka
Tentang Perkembangan dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia panjang kepada suatu tindakan penyelarasan yang saling
(Laporan Hala Tuju), Julai 2005. berkaitan. Masa hadapan pembangunan sosioekonomi negara
amat bergantung kepada kejayaan transformasi pendidikan ini.
• Dokumen Transformasi Pengajian Tinggi (Dokumen
Transformasi), Mac 2007. Di rantau ini sahaja, secara umumnya, Korea Selatan, Singapura,
dan China terus berusaha gigih mencipta nama dan meningkatkan
keupayaan institusi dan sistem pengajian tinggi mereka.
• Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (Pelan Strategik),
Ogos 2007.
Malaysia tidak boleh ketinggalan dalam meningkatkan keupayaan
institusi dan sistem pengajian tinggi. Malaysia kini tidak boleh
Laporan Hala Tuju telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri
bergantung pada pelaburan asing secara langsung (FDI)
dan laporan tersebut telah diedarkan kepada semua Ahli Parlimen
berasaskan kos buruh yang murah untuk pertumbuhan ekonominya
dan pihak berkepentingan yang lain.
pada masa hadapan.
Berdasarkan perakuan Jemaah Menteri, KPT telah menubuhkan
Untuk terus kekal kompetitif dalam suasana pasaran yang
satu jawatankuasa menambah baik Laporan Hala Tuju dengan
senantiasa berubah, penjanaan keupayaan nilai tambah yang
memasukkan input yang terdapat dalam dokumen Rancangan
tinggi adalah diperlukan sebagai penyumbang secara langsung
Malaysia Kesembilan (RMKe-9). Sehubungan itu, satu laporan baru
bagi meningkatkan kedudukan negara dalam rantaian nilai global.
dikeluarkan, iaitu Dokumen Transformasi Pengajian Tinggi.
Ini akan membolehkan Malaysia bukan saja dapat menarik
pelaburan yang bersifat nilai tambah dan berintensif pengetahuan,
Kedua-dua dokumen tersebut (Laporan Hala Tuju dan Dokumen
tetapi juga dapat menggalakkan eksport produk dan perkhidmatan
Transformasi) telah dikaji dengan teliti oleh KPT dan satu
hasil daripada inovasi untuk pasaran dalam dan luar negara.
Jawatankuasa Kerja yang diketuai oleh Ketua Setiausaha KPT
telah ditubuhkan untuk merangka pelan strategik jangka panjang.
Keunggulan pengajian tinggi dianggap sebagai satu agenda
Perbincangan telah diadakan dengan pelbagai pihak
penting dalam penggubalan dasar sesebuah negara. Kejayaan
berkepentingan dan hasil daripada itu satu dokumen telah
daripada usaha ini penting untuk memastikan bahawa kekayaan
disediakan dan digubal oleh KPT. Sehubungan itu, Pelan Strategik
akan terus dinikmati dengan membangunkan keupayaan
Pengajian Tinggi Negara telah disiapkan pada bulan Ogos 2007.
menjana pengetahuan baharu dan memanfaatkan ilmu tersebut
untuk menghadapi cabaran dan persaingan global.
Pelan Strategik telah menggariskan tujuh teras utama yang akan
dilaksanakan dalam empat fasa seperti yang berikut:
Graduan berkemahiran tinggi dalam bidang IT dan kejuruteraan
perisian, contohnya, telah menjadi tunjang bagi industri baru seperti
• Fasa 1 : Peletakan Asas (2007 – 2010) outsourcing dan business process outsourcing yang berupaya
• Fasa 2 : Peningkatan dan Pemerkasaan (2011 – 2015) membawa pulangan yang lumayan setiap tahun. Fenomena ini
• Fasa 3 : Kecemerlangan (2016 – 2020) dijangka berlaku dalam bidang baharu seperti bioteknologi, sains
• Fasa 4 : Kegemilangan dan Kelestarian (melangkaui 2020) hayat, teknologi nano dan sains angkasa. Dengan perubahan
masa, penyelidik Malaysia perlu menerajui penemuan teknologi
Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara 2007-2010 merupakan baharu dan menyumbang kepada kemajuan
pelaksanaan pada Fasa 1 (Peletakan Asas) yang menggariskan sosioekonomi negara.
strategi dan pelan tindakan untuk meningkatkan dan menambah
baik sistem pengajian tinggi negara bagi tempoh 2007 hingga
2010, iaitu dalam tempoh RMKe-9.

6 7
Pelan Tindakan ini memberikan tumpuan kepada pembangunan
modal insan dalam usaha untuk melahirkan rakyat Malaysia yang OBJEKTIF PELAN TINDAKAN
kreatif dan inovatif, beretika dan bermoral tinggi, mudah diubah
suai dan berfikiran kritis. Proses ini akan mewujudkan persekitaran
yang kondusif bagi membantu pertumbuhan individu untuk
mencari dan mencapai potensi diri sepenuhnya. Untuk itu, modal Berdasarkan perbincangan dan perundingan yang mendalam
insan yang dihasilkan akan menjadi penggerak yang mampu dengan pihak berkepentingan, perubahan menyeluruh perlu
membawa perubahan bagi membangunkan negara secara diadakan bagi meningkatkan kualiti pengajian tinggi negara.
keseluruhan.
Dalam konteks ini, KPT telah menyiapkan Pelan Strategik Pengajian
Di Malaysia, pendidikan tertiari termasuk latihan kemahiran, Tinggi Negara. Pelan Strategik ini menggariskan empat fasa
vokasional dan matrikulasi serta universiti adalah di bawah Pembangunan pelaksanaan pelan tindakan untuk mentransformasikan pengajian
tanggungjawab pelbagai kementerian dan agensi. Skop Pelan tinggi negara mulai 2007 hingga melangkaui 2020. Pelan ini digubal
Tindakan ini akan meliputi hanya institusi dan agensi yang berada
modal insan secara komprehensif dan holistik bagi tujuan memartabatkan
pengajian tinggi negara sebagai hab kecemerlangan pengajian
di bawah bidang kuasa KPT. Namun demikian untuk memperoleh
kesan dan hasil secara menyeluruh, kerjasama dengan pelbagai
adalah fokus tinggi antarabangsa. Di bawah Pelan Strategik ini, tujuh teras
diberikan penekanan, iaitu:
kementerian dan agensi amat diperlukan. utama Pelan
1. Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti;
KPT telah menetapkan misinya untuk mewujudkan persekitaran Tindakan ini.
pengajian tinggi yang kondusif bagi membina kecemerlangan
akademik dan institusi. Bagi tujuan ini, pembangunan sistem 2. Menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran;
pengajian tinggi yang menyeluruh ditumpukan kepada institusi
3. Memperteguh penyelidikan dan inovasi;
pengajian tinggi awam (IPTA) dan swasta (IPTS) di bawah bidang Perubahan
kuasa KPT.
holistik perlu 4. Memperkasakan institusi pengajian tinggi;
Pelan Tindakan banyak memberikan tumpuan kepada IPTA kerana
KPT bertanggungjawab secara langsung ke atas pencapaian dilakukan 5. Mempergiat pengantarabangsaan;
prestasi institusi berkenaan. Namun, tumpuan juga diberikan
kepada IPTS dengan menyediakan dasar dan garis panduan bagi kepada sistem 6. Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat; dan
menjamin kualiti dan mewujudkan persekitaran yang kondusif
seperti sistem penyetaraan dan penarafan, pengauditan prestasi pengajian 7. Memperkukuh sistem penyampaian KPT.
akademik, latihan kepemimpinan dan mengkaji insentif yang sesuai.
tinggi di Dalam tempoh pelaksanaan RMKe-9, fasa pertama Pelan Tindakan
Setakat ini, Malaysia telah berjaya dalam membangunkan Pengajian Tinggi Negara akan memberikan fokus kepada inisiatif
kapasiti pengajian tinggi, terutama dalam pendemokrasian Malaysia untuk baharu bagi melaksanakan strategi dan pelan tindakan bagi
pengajian tinggi dan meningkatkan kualiti pengajian tinggi, meningkatkan sistem pengajian tinggi negara.
meluaskan akses pengajian tinggi, dan menambah baik kualiti
meningkatkan
Pelan Tindakan ini akan menggariskan mekanisme dan jadual
pengajaran dan pembelajaran. Untuk menghadapi cabaran
global, kualiti pengajian tinggi perlu terus ditingkatkan.
kualitinya. pelaksanaan secara terperinci. Beberapa aspek transformasi ini
boleh dicapai dalam tempoh tiga tahun, namun, sebahagian besar
daripadanya mengambil masa yang lebih panjang.

Pelan Tindakan ini merupakan pelaksanaan fasa pertama daripada


empat fasa pelaksanaan Pelan Strategik untuk mencetuskan
transformasi sistem pengajian tinggi negara. Dalam tempoh
pelaksanaan Pelan Tindakan ini, kajian separuh penggal akan
diadakan pada tahun 2009 untuk memastikan kejayaannya. Ini
adalah penting untuk merancang dan menggubal strategi serta
pelan tindakan bagi melaksanakan fasa seterusnya di bawah
Pelan Strategik.

8 9
KAITAN PELAN STRATEGIK
PENGAJIAN TINGGI
Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara mengambil kira dua DI MALAYSIA MASA KINI
dokumen rancangan pembangunan sebelum ini, iaitu Misi Nasional
dalam RMKe-9 dan beberapa kenyataan Perdana Menteri, Y.A.B. Dato’
Seri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi tentang pembangunan modal
insan. Malaysia, pada hakikatnya, telah berjaya dalam usaha
Dalam Wawasan 2020, cabaran keenam adalah untuk mewujudkan pendemokrasian pengajian tinggi dan mengeluarkan jumlah
masyarakat yang progresif dan saintifik, iaitu satu masyarakat yang graduan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja bagi
inovatif dan berpandangan ke hadapan, bukan sahaja sebagai pertumbuhan ekonominya sepanjang tempoh tiga dekad
pengguna teknologi tetapi juga sebagai penyumbang kepada yang lalu.
kemajuan teknologi dan saintifik.
Sebagai contoh, keupayaan pengajian tinggi di Malaysia telah
Lima teras utama yang disenaraikan dalam Misi Nasional
meningkat sejak wujudnya universiti pertama di Malaysia, iaitu
menggambarkan keprihatinan Perdana Menteri dalam aspek
Universiti Malaya pada tahun 1961. Pada masa ini, terdapat seramai
pembangunan modal insan. Misi nasional ini mengenal pasti lima teras
942,200 2 pelajar di 20 universiti awam, 32 universiti swasta dan kolej
utama untuk membangunkan dan memakmurkan negara, iaitu:
universiti, empat cawangan kampus universiti antarabangsa, 21
1. Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi; politeknik, 37 kolej komuniti awam dan 485 kolej swasta.
2. Meningkatkan kapasiti pengetahuan dan inovasi negara serta
memupuk minda kelas pertama; Selain memastikan kapasiti fizikal di IPT, kerajaan juga menunjukkan
3. Menangani ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan komitmen dengan mewujudkan Perbadanan Tabung Pendidikan
secara membina dan produktif; Tinggi Nasional (PTPTN) untuk menyediakan pembiayaan pendidikan
4. Meningkatkan tahap dan kemapanan kualiti hidup; dan kepada pelajar diploma dan ijazah pertama di IPTA dan IPTS. Sejak
5. Mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan. diperkenalkan pada 1997 hingga 2006, PTPTN telah menyediakan
Perdana Menteri memperingatkan rakyat Malaysia tentang keperluan pembiayaannya kepada seramai 896,462 pelajar bagi membantu
“membangunkan modal insan minda kelas pertama, supaya negara mereka melanjutkan pelajaran ke IPT.
tidak ketandusan para cendekiawan yang berkeupayaan untuk
menghadapi cabaran sedunia terutama dalam penghasilan teori Semua pelajar berkelayakan kini tidak dinafikan peluang mereka
baru dan penyelesaian baru.” 1 melanjutkan pelajaran ke IPT. Walau bagaimanapun, cabaran lebih
Seterusnya, Perdana Menteri telah menjelaskan visi ini dengan lebih besar lagi ialah untuk menyediakan modal insan minda kelas
lanjut dalam ucapannya tentang Malaysia 50 tahun dari sekarang iaitu: pertama.

“Dalam jangka seratus tahun ke hadapan selepas Merdeka, negara Pengangguran di kalangan graduan adalah fenomena di banyak
ini akan dapat melihat masyarakatnya mencapai kejayaan di luar negara dan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti
imaginasi. Kita akan mempunyai penerima Anugerah Nobel, syarikat kadar pertumbuhan ekonomi yang perlahan, permintaan industri
bertaraf global, jenama yang terulung dan dihormati, artis dan warga berubah di luar jangkaan dan graduan yang dihasilkan tidak
seni bertaraf antarabangsa dan mempunyai khazanah saintifik sepadan dengan permintaan industri. IPT tidak boleh dipersalahkan
berpaten antara yang terbesar di dunia. Pelajar dan profesor kita pula sepenuhnya dalam hal ini kerana fungsi utama IPT adalah untuk
akan mendominasi universiti Ivy League manakala universiti tempatan
menyediakan graduan dengan ilmu pengetahuan. Justeru, Pelan
menjadi menara gading cemerlang yang menjadi tumpuan
Tindakan ini mengkaji dan merangka kaedah supaya graduan
cendekiawan terulung dalam bidang pendidikan dari seluruh dunia.
bukan sahaja mendapat ilmu pengetahuan malah boleh diterima
Justeru, KPT mengambil tindakan bagi meningkatkan keupayaan IPT oleh industri dan majikan.
dan mengukuhkan sistem pengajian tinggi bagi melahirkan modal
insan dengan minda kelas pertama. IPT mempunyai peranan yang besar dalam menyediakan graduan
Sehubungan ini, penglibatan dan penyertaan yang aktif daripada yang memenuhi kehendak pasaran dengan meningkatkan kualiti
semua pihak berkepentingan diperlukan dalam meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira tuntutan
pengajian tinggi negara. Di samping itu, kesinambungan antara sistem pihak industri dan majikan. Antara langkah yang telah dan sedang
pendidikan rendah dan menengah dengan sistem pengajian tinggi diambil ialah usaha untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing
akan diteruskan menerusi pemantapan Jawatankuasa Bersama dan berfikiran kritikal di kalangan graduan.
Kementerian Pelajaran dan KPT. Ini adalah untuk menentukan bahawa
kelestarian inisiatif seperti yang terkandung dalam Pelan Induk
Pembangunan Pendidikan (PIPP) di bawah Kementerian Pelajaran
Malaysia dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara di bawah
KPT dapat direalisasikan.

2 Anggaran
1 Ucapan di upacara pelancaran Kerusi Profesor Di Raja Ungku Aziz dan Pusat Pengajian KPT
10 Kemiskinan dan Pembangunan, November 9, 2006
11
Untuk kursus profesional, seperti perubatan, undang-undang, OBJEKTIF DAN PENDEKATAN TRANSFORMASI
perakaunan dan kejuruteraan, usaha seperti penanda aras
antarabangsa dan hubungan kerjasama yang lebih erat dengan
industri dan badan profesional berkaitan perlu dirancang. Sementara, “Pembangunan Tujuan pendidikan adalah untuk pembangunan sahsiah dan
untuk kursus am, terutamanya kesusasteraan dan sains kemanusiaan,
program latihan kerjaya/vokasional selepas pergraduan akan
modal insan membentuk keupayaan pelajar secara holistik melalui
pembelajaran kemahiran khusus, merealisasikan keupayaan
diperkenalkan mengikut minat pelajar. yang berkualiti intelektual, fizikal dan kerohanian serta melahirkan modal insan
Usaha gigih sedang diambil untuk memperkenalkan negara akan dilakukan yang cemerlang.
sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa
dengan menarik lebih ramai pelajar antarabangsa dari luar negara. secara lebih Berikut ialah petikan ucaptama Perdana Menteri semasa
membentangkan RMKe-9 pada 31 Mac 2006:
Dalam hal ini, peningkatan jumlah pelajar antarabangsa akan
membawa pelbagai perspektif, budaya, dan ilmu yang seterusnya
pesat. Pendekatan
dapat memperkaya IPT di negara ini serta memberikan citra perlu bercorak “Pembangunan modal insan yang berkualiti akan diperluas.
Pendekatan perlu bercorak holistik dan memberi penekanan
antarabangsa.
holistik kepada pembangunan pengetahuan, kemahiran, modal
Selain itu, pembangunan modal insan bukan sahaja terhad kepada intelektual di dalam bidang seperti sains, teknologi dan
kalangan universiti dan kolej universiti tetapi juga merangkumi dan memberi keusahawanan. Pada masa yang sama, kita mesti membangunkan
politeknik, kolej komuniti, dan kolej swasta yang akan menyediakan
graduan yang berkemahiran tinggi seperti yang dikehendaki oleh
penekanan satu budaya yang progresif, diiringi nilai-nilai etika dan moral yang
tinggi. Inilah yang dimaksudkan dengan modal insan mentaliti
industri dan majikan. kepada kelas pertama.”

Usaha gigih sedang dilaksanakan untuk mempromosikan pembangunan Berdasarkan ini, KPT mengkategorikan modal insan kepada
pembelajaran sepanjang hayat (PSH) di Malaysia melalui universiti klasifikasi mengikut ciri utama meliputi pengetahuan, keperibadian
terbuka dan kolej komuniti. Pada bulan Februari 2007, kolej komuniti pengetahuan, dan kemahiran berinteraksi seperti yang berikut:
telah dijenamakan semula sebagai hab pembelajaran sepanjang
hayat. Seterusnya, program peringkat diploma yang baharu dan
kemahiran,
berinovatif akan dibangunkan dengan kerjasama pihak industri. modal intelektual Ciri modal insan minda kelas pertama*
Ciri ilmu pengetahuan adalah
di dalam
Ciri peribadi adalah seperti Ciri kemahiran berinteraksi adalah
seperti yang berikut: yang berikut: seperti yang berikut:
• Penguasaan dalam subjek • Berorientasikan matlamat: • Keterampilan berkomunikasi
teras dan keupayaan proaktif, daya tahan diri, dan penyampaian berkesan.
bidang seperti memanfaatkan ilmu
pengetahuan.
disiplin, yakin, bermotivasi,
dan berdaya saing di
• Keupayaan menyesuaikan diri
dan mudah bergaul dengan
• Penguasaan bahasa Malaysia peringkat global. orang ramai pada pelbagai
sains, teknologi dan Inggeris serta sekurang-
kurangnya satu bahasa
global.
• Intelektual: kreatif, inovatif,
dan mempunyai kemahiran
peringkat.
• Keupayaan untuk maju dan
berfikir secara kritikal. mempunyai kekuatan diri

dan • Minat berterusan untuk


menimba ilmu menerusi PSH.
• Memiliki pengetahuan am
• Cepat belajar, mudah
menyesuaikan diri, dan
fleksibel.
serta rangkaian Profesional.
• Kepemimpinan.
• Kerja berpasukan.
yang meluas dan mengikuti
keusahawanan.
• Memiliki sifat-sifat
perkembangan hal ehwal keusahawanan.
semasa. • Beretika dan bermoral
• Menghargai seni, budaya, tinggi.
dan sukan. • Kerohanian yang teguh.
• Berkemahiran menganalisis • Bersifat penyayang dan
dan menyelesaikan masalah. prihatin (melalui khidmat
YAB Dato’ Seri • Pendedahan kepada tentang
prinsip perniagaan dan
masyarakat dan kerja
sukarela).
Abdullah Bin Haji pengurusan serta teknologi.

Ahmad Badawi

12 13
Sistem pengajian boleh mencapai tahap tinggi negara tidak PENDEKATAN TRANSFORMASI
memberikan jaminan bahawa semua graduan cemerlang dalam
semua bidang selepas tamat pengajian. Walaubagaimanapun,
Peningkatan (Levelling Up)
usaha telah dan sedang diambil oleh IPT untuk meningkatkan kualiti
pengajaran dan pembelajaran, pedagogi, menyusun semua
Pendekatan menaikkan taraf IPT memerlukan perancangan yang
program dan sistem serta menambah baik kurikulum untuk
strategik bagi pencapaian misi nasional, khususnya dalam
nilai murni dan kemanusiaan dalam diri semua pelajar.
penjanaan modal insan yang cemerlang.
Untuk meneruskan usaha meningkatkan kualiti sistem pengajian Terdapat dua pemikiran yang bertentangan tentang matlamat
tinggi negara, IPT dibenarkan untuk memberi tumpuan dalam pendidikan, iaitu: Pemikiran pertama ialah pendidikan untuk
beberapa bidang keutamaan mengikut misi dan visi institusi memenuhi objektif utilitarian dengan matlamat menyediakan
masing-masing, peraturan dan tahap pengajian pelajar. IPT teknokrat, birokrat, saintis, ahli ekonomi, dan ahli profesional yang
bertanggungjawab untuk membantu individu membina asas dan berkepakaran tinggi. Pemikiran kedua, pendidikan mengikut aliran
keyakinan diri supaya setiap pelajar memiliki atau mengamalkan kemanusiaan tiada hubung kaitnya dengan penyediaan sesuatu
semua hasil pengajaran dan pembelajaran ini sepanjang kemahiran khusus dalam sesuatu bidang pekerjaan, atau
kehidupan mereka. penyediaan pekerja industri untuk memenuhi tuntutan ekonomi.
Pendekatan menaikkan taraf IPT menetapkan bahawa negara
Modal insan dengan minda kelas pertama terbentuk melalui boleh mencapai kedua-dua matlamat tersebut tanpa
sistem pengajian tinggi yang holistik. Tranformasi pendidikan mengabaikan matlamat yang lain.
memerlukan perubahan yang radikal seperti yang disarankan
Perdana Menteri. Melalui perubahan radikal ini, kualiti pengajian Untuk mencapai hasrat ini, Laporan Hala Tuju (Julai 2005)
tinggi negara dapat ditingkatkan supaya setanding dengan IPT mencadangkan perkara berikut:
terbaik di dunia. Di samping itu, IPT dapat menghasilkan graduan
yang terbilang dan memenuhi kehendak masyarakat, majikan, “Formula terbaik untuk negara ini ialah menggunakan pendekatan
serta memberikan sumbangan kepada kemajuan negara. menaikkan taraf yang konsisten dengan pendekatan seimbang
dan dinamik seperti yang dicadangkan dalam usaha mencapai
IPT yang cemerlang boleh dikenalpasti melalui kepemimpinan kemajuan. Jawatankuasa berpendapat bahawa strategi ini akan
memberi manfaat kepada kumpulan kurang mampu, sekaligus
yang berwibawa, penjanaan budaya kreatif, manakala ahli
menyediakan peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk
akademiknya disanjung seluruh dunia. Di samping itu, IPT yang
bersama-sama maju dan cemerlang.”
cemerlang juga kerap diminta membantu dan menjadi rujukan
kepada pemimpin negara, pihak industri dan para intelek dunia.
“Penaikan taraf, dengan matlamat mencapai kecemerlangan dan
membantu mereka yang daif merupakan sasaran yang bertepatan
Hasrat Malaysia ialah melahirkan IPT bertaraf dunia. Pengeluaran dengan usaha jawatankuasa ini untuk mendemokrasikan
modal insan dengan minda kelas pertama adalah sebab utama pendidikan.”
kewujudan sesebuah IPT. Pengeluaran modal insan mengatasi
keperluan lain. Kemajuan sesebuah negara amat bergantung Model ini tidak mendiskriminasikan mana-mana pihak, sebaliknya
pada modal insan dan IPT yang berkualiti. membuka peluang kepada semua rakyat Malaysia menyertai
pengajian tinggi, berdasarkan kelayakan mereka. IPT juga
Untuk mencapai objektif ini, insentif yang menarik, perundangan, menyediakan lebih banyak laluan untuk rakyat Malaysia cemerlang
dasar dan tadbir urus terbaik perlu diwujudkan. dalam bidang akademik dan merealisasikan potensi intelektual
di samping memenuhi keperluan mereka yang lebih
berkecenderungan dalam bidang teknik dan vokasional.

Beberapa strategi akan diadaptasi seperti yang digariskan dalam


rangka kerja Pelan Tindakan. Strategi bagi institusi ialah keupayaan
untuk memenuhi kehendak objektif penubuhan institusi masing-
masing, manakala agenda kritikal pula adalah untuk
memartabatkan sistem pengajian tinggi negara melalui
pendekatan menyeluruh sebagai peletakan asas ke arah
kecemerlangan pengajian negara.

14 15
STRATEGI KAEDAH PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN

Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara merangkumi empat fasa.


Rangka Kerja Transformasi Tiga fasa pertama sehingga tahun 2020 bertujuan untuk mencapai
kecemerlangan melalui pencapaian objektif, strategi, dan pelan
tindakan yang digariskan. Fasa keempat, melangkaui 2020 pula
Modal Insan dengan
Minda Kelas Pertama lebih bertujuan untuk mencapai kegemilangan dan kelestarian
pengajian tinggi supaya IPT Malaysia berdaya saing dan berdaya
Rangka kerja perubahan:
tahan pada peringkat global.
Penyelidikan dan
Pengajaran dan

Pelan Tindakan ini adalah inisiatif pertama dalam membangunkan


Kepemimpinan

Pembangunan
Pembelajaran
Akademia
Tadbir Urus

sistem pengajian tinggi negara dalam tempoh RMKe-9. KPT akan


mengadaptasi amalan tadbir urus terbaik dalam menyelaras dan
memantau pelaksanaan strategi dan pelan tindakan yang
digariskan.
Pelan
Sebahagian transformasi yang dirancangan boleh dicapai dalam
Agenda Kritikal : transformasi tempoh tiga tahun, namun, sebahagian besar daripadanya
memerlukan masa yang lebih panjang.
Universiti Pembelajaran ini berasaskan
MyBrain15
Apex Sepanjang Hayat
kepada Hasil sasaran dalam setiap fasa pelaksanaan akan memberikan
Audit Prestasi Skim Latihan sumbangan kepada kejayaan seterusnya. Sasaran pencapaian
Akademik Graduan lima tonggak diperincikan dalam Fasa 4 untuk melahirkan modal insan dengan
minda kelas pertama.
utama institusi
Mengukuhkan Institusi dan lima Peta tuju (Transformasi Pendidikan Tinggi)

program
RMk9 RMk10
RMk10 RMk11
RMk11 SELEPAS 2020
Beyond 2020
2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2015
2015 2020
2020 2057
2057
Peranan KPT adalah untuk membantu IPT, terutama bagi institusi
Fasa 1: Perletakan Batu Fasa 2: Pembaikan dan Fasa 3: Kecemerlangan Fasa 4: Kejayaan dan
yang baharu. Di bawah strategi ini, lima tonggak utama diberikan
penekanan untuk mengukuhkan IPT.
agenda Asas

Program tonggak institusional


Peningkatan

Pendhalusan
Ketahanan

kritikal.
(akan dikaji dengan lebih
lanjut dalam RMK11)
Program agenda kritikal; Pendhalusan
Aspek tadbir urus, kepemimpinan, ahli akademik, pengajaran dan Program Pengurusan
pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan merupakan Penyampaian cemerlang* Pendhalusan
tonggak utama yang diberi perhatian. Ini penting bagi menaikkan * Akan diperincikan pada 2009
dalam pusingan kajian
taraf sistem pendidikan tinggi supaya IPT berdaya saing dan Hasil Sasaran:
berdaya tahan pada masa hadapan. Dasar utama digubal, disah dan Sekurang-kuranngya 2 IPT Sekurang-kurangnya 3 IPT Sekurang-kurangnya 2
dilaksana. berada dalam senarai 100 berada dalam senarai IPT berada dalam senarai
terbaik dunia. 100 terbaik dunia. 50 terbaik dunia.
Pelan strategik IPT selaras
dengan pelan perubahan. Enam universiti penyelidikan 100 PSJ* per 10,000 Mempunyai penerima
berkembang dengan baik. tenaga kerja.
Agenda Kritikal: Memangkinkan Perubahan Menyeluruh
anugerah nobel.
Inisiatif utama digubal dan
dilancar 10 pusat R&D terbaik ada 100,000 pemegang Ph.D Malaysia mempunyai
di IPT . menjelang 2023. syarikat tempatan utama
Kemunculan Universiti Apex.
100,000 pelajar antara- Produk inovatif global dan bertaraf global.
Selaras dengan tonggak ini, usaha menaikkan taraf IPT Hasil yang cepat daripada
pembangunan mampan.
bangsa. Berpandukan perkhidmatan berdasar- Menghasilkan paten
Kualiti. Peratusan tinggi kan penyelidikan kita. saintifik yang dihormati.
membabitkan pendekatan agenda kritikal yang digubal khusus pelajar terbaik memilih
universiti kita kerana faktor
untuk melaksanakan perubahan mengikut perspektif kualiti. (* PSJ: Penyelidik, Saintis &
Jurutera)
meningkatkan kualiti sistem pengajian tinggi.

Tonggak ini bertujuan mencapai hasrat agar IPT Malaysia mampu


bersaing dengan IPT negara lain yang ternama, di samping
berupaya untuk membantu graduan memenuhi kehendak
industri melalui latihan kerjaya/vokasional dan mendapat faedah
daripada latihan amali di tempat kerja dalam industri khusus
serta kerjasama antara GLC dengan IPT.

16 17
BAHAGIAN B – AGENDA KRITIKAL

BAHAGIAN B – AGENDA KRITIKAL : Universiti Apex akan menjadi tempat untuk menarik pelajar pintar
dan ahli akademik cemerlang kekal di IPT tempatan. Bagi tujuan
PEMANGKIN TRANSFORMASI itu, Universiti Apex perlu mempunyai ciri berikut:

MENYELURUH 1. Pemimpin terbaik: Universiti Apex akan diketuai oleh pemimpin


yang mempunyai ciri berikut:

Universiti Apex (i) Cemerlang, berwawasan, bersemangat, dan komited


untuk mencapai matlamat kecemerlangan dalam bidang
kesarjanaan;
(ii) Pengurus dan pentadbir yang berbakat untuk mengurus
Pendekatan utama yang diperlukan untuk mencapai universiti sumber manusia serta aset universiti yang lain; dan
berstatus dunia adalah melalui penubuhan satu atau dua Universiti (iii) Komunikator cemerlang yang fasih berbahasa Inggeris,
Apex. Universiti Apex merupakan satu konsep yang bermatlamatkan bermoral tinggi, dan berintegriti serta bertindak sebagai
kewujudan satu institusi mercu dan menjadi pusat akademik negara peniup semangat.
yang unggul.
2. Fakulti terbaik: Fakulti perlu mempunyai ciri berikut:
Berdasarkan pengalaman universiti terbaik dunia, Universiti Apex
akan diberi fleksibiliti untuk menyediakan keperluan bagi (i) Ahli akademik yang berbakat dan tersohor kesarjanaannya
meletakkannya pada status berkelas dunia. LPU yang terdiri dalam pelbagai bidang. Ahli akademik yang terdiri
daripada profesional berkaliber mempunyai kuasa tadbir urus yang daripada rakyat tempatan dan rakyat luar negara akan
penuh. LPU akan melaksanakan proses pemilihan yang ketat mewujudkan suntikan ilmu global yang sihat serta menjadi
untuk memilih calon terbaik bagi mengisi jawatan Naib Canselor pengajar yang hebat selain menjadi penyelidik yang
dan barisan pemimpin tertinggi di universiti. Universiti Apex juga cemerlang dalam bidang masing-masing.
akan memilih pelajar berdasarkan merit akademik dan kriteria lain (ii) Teknik pengajaran sentiasa berkualiti dan relevan
yang dilaksanakan secara holistik termasuk melalui temu duga. (iii) Penyelidikan mereka kreatif dan inovatif yang direka
Walaubagaimanapun, komposisi kumpulan pelajar perlu mewakili khusus untuk kemajuan penyelidikan serta memperluas
pelbagai etnik tanpa kompromi dalam kelayakan akademik. ilmu.

IPT akan mempunyai ahli akademik cemerlang dan kesarjanaan 3. Pelajar terbaik: Pelajar yang dipilih ke Universiti Apex perlu
yang tersohor. Universiti Apex akan melantik staf pengurusan berdasarkan merit dengan kriteria dan syarat kelayakan yang
dan akademik terbaik termasuk daripada IPT seluruh dunia tidak boleh di kompromi. Ciri pelajar di Universiti Apex perlu
dengan pakej ganjaran yang menarik. Sebagai sebuah pusat mempunyai;
kecemerlangan, Universiti Apex juga akan dilengkapi dengan
segala kemudahan terbaik dan terkini. (i) Kecemerlangan akademik yang tinggi secara berterusan
dan konsisten sepanjang jangka masa kursus;
(ii) Pencapaian yang baik melalui penilaian kualiti yang
ketat; dan
(iii) Pelajar dalam dan luar negara yang cemerlang.

4. Kemudahan terbaik: Universiti Apex akan dilengkapi dengan


kemudahan terbaik dan terkini untuk meningkatkan proses
pembelajaran dan pengajaran serta menggalakkan
penyelidikan dan pembangunan.

34 35
BAHAGIAN B – AGENDA KRITIKAL

Satu pasukan petugas akan diwujudkan. Pasukan petugas ini akan


dianggotai oleh ahli akademik tempatan dan antarabangsa,
MyBrain15
pemimpin universiti, tokoh korporat dan wakil Kerajaan untuk
membangunkan mekanisme penubuhan Universiti Apex. Pasukan
petugas itu akan diberi masa 12 bulan untuk menetapkan kriteria
dan menyenarai pendek IPT sedia ada dan baharu muncul Malaysia Modal insan terbaik penting untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, mencetus kemajuan industri dan penerokaan bidang
berdasarkan pelan pembangunan jangka panjang mereka.
Pasukan petugas ini juga akan mencadangkan jenis insentif untuk perlu penyelidikan baharu yang akan meningkatkan daya saing negara.
Kebanyakan negara maju dan membangun mempunyai dasar serta
dianugerahkan kepada Universiti Apex.
menghasilkan strategi bagi menghasilkan modal insan yang berkualiti terutama
dalam bidang sains dan teknologi di peringkat PhD.
Hasil yang diharapkan
modal insan
Strategi Malaysia untuk menghasilkan modal insan kelulusan PhD atau
• Satu atau dua buah Universiti Apex akan diwujudkan dalam
tempoh RMKe-9.
yang berkaliber kelayakan setaraf perlu ditingkatkan. Pelajar berkualiti tinggi boleh
diperoleh daripada sekolah berasrama penuh dan sekolah premier
• Universiti Apex akan diberi autonomi untuk membolehkannya
tinggi dengan yang mempunyai infrastruktur dan kemudahan yang lengkap. Dasar
sebelum ini menekankan usaha untuk meningkatkan bilangan pelajar
memberi fokus untuk menjadi universiti yang terbaik. lebih pantas di IPT boleh dijadikan asas bagi menambah bilangan calon pelajar
meneruskan pengajian pada peringkat PhD.
di peringkat
Pelan Tindakan Bilangan penduduk kelulusan PhD atau kelayakan setaraf boleh
Tindakan
Agensi
Penyampaian Jangka masa
kedoktoran. meningkatkan daya saing Malaysia pada peringkat global terutama
Peneraju
dalam sektor perindustrian. Malaysia tidak boleh lagi bergantung
Membangun kriteria lengkap dan Pasukan Laporan 2008:S3 Dengan ini, kepada aktiviti perindustrian yang bersandarkan penyelidikan
pelan pembangunan Universiti Apex. kerja Pasukan kerja
oleh organisasi komersial asing. Justeru, adalah penting Malaysia
Malaysia membangunkan keupayaan penyelidikannya agar menikmati
Penubuhan Universiti Apex. KPT Universiti Apex 2009:S 2
lebih manfaat.
akan lebih
Universiti Apex berada dalam
senarai 100 terbaik dunia.
Universiti
Apex
100 teratas 2010 berdaya saing Untuk mencapai objektif ini, adalah disasarkan 100,000 penduduk
mempunyai kelulusan PhD atau kelayakan setaraf dalam tempoh
kerana 15 tahun akan datang. Ini akan membantu proses peningkatan
kualiti modal insan sebagaimana digariskan dalam Pelan Strategik.
Malaysia sudah Hasil yang diharapkan
mempunyai
• 21,000 pemegang Ph.D menjelang 2010.
infrastruktur • Negara mempunyai 100,000 penduduk kelulusan Ph.D atau
kelayakan setaraf dalam tempoh 15 tahun akan datang
yang dalam bidang berikut:
- 60 peratus dalam bidang sains, teknologi dan perubatan.
diperlukan. - 20 peratus dalam bidang sains kemanusiaan dan sastera
gunaan.
- 20 peratus dalam bidang profesional.

Pelan Tindakan
Agensi
Tindakan Penyampaian Jangka masa
Peanaraju

Mewujudkan hubungan rakan KPT Pelan 2008:S1


kongsi dalam kalangan pembangunan
kementerian yang berkaitan, institusi PhD dan
penyelidikan awam, dan swasta program
serta badan profesional. penyelidikan

Hubungan kerjasama dijalin KPT Pragram 2008:S3


bersama universiti penyelidikan IPT antarabangsa
terbaik (program split PhD dan lain-
lain).

36 37
BAHAGIAN B – AGENDA KRITIKAL

Audit Prestasi Akademik Pembelajaran sepanjang hayat

Penurunan kuasa tertentu daripada KPT kepada IPT tidak Pembelajaran sepanjang hayat (PSH) merupakan satu dasar
mengurangkan tanggungjawab Kementerian. KPT merupakan pendidikan yang diberi penekanan oleh negara-negara maju dan
pihak berkepentingan yang terpenting dalam meningkatkan kualiti organisasi antarabangsa seperti OECD, UNESCO dan Majlis Eropah
pengajian tinggi. (Council of Europe) sejak tiga dekad yang lalu. Dasar OECD
tentang PSH menjelaskan beberapa aspek umpamanya proses
Justeru, KPT perlu mewujudkan satu mekanisme untuk menilai dan globalisasi dan perubahan teknologi, pola kerjaya dan pasaran
memantau keberkesanan dan kualiti IPT dari semasa ke semasa. tenaga kerja yang sering berubah, dan jurang perbezaan antara
Untuk tujuan ini, Unit Audit akan ditubuhkan di KPT untuk yang berilmu dan kurang berilmu.
menyelaraskan dan menilai kualiti IPTA dan IPTS. Unit ini memberi
tumpuan kepada pengauditan akademik sahaja. Fungsi audit Kerajaan menyedari bahawa Malaysia sebagai sebuah negara
bukan akademik adalah di luar bidang tugas Unit ini. membangun perlu menangani perkara ini dan beberapa langkah
yang bersesuaian telah diambil bagi meningkatkan PSH. Pada masa
Hasil yang diharapkan ini, peluang melanjutkan pengajian terbuka luas dalam pelbagai
institusi pendidikan. Di bawah domain KPT, pelajar dewasa boleh
• Semua prosedur mengenai penilaian IPT diselaraskan untuk melanjutkan pengajian di universiti awam dan swasta, kolej
memudahkan mekanisme pemantauan KPT. universiti, universiti terbuka, politeknik, kolej komuniti atau kolej
swasta.
• Sistem penyetaraan IPT diwujudkan untuk membolehkan
institusi tersebut dinilai berdasarkan kepada penarafan Di samping itu, pelbagai agensi kerajaan dan kementerian
tempatan. menawarkan pendidikan dan latihan kepada orang awam.
Kementerian berkenaan ialah Kementerian Pembangunan
Usahawan dan Koperasi, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan
Wilayah, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian
Pelan Tindakan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan, Kementerian Belia dan Sukan,
Kementerian Pelancongan dan Kementerian Kesihatan.
Ajensi
Tindakan Penyampaian Jangka masa
Peneraju
Peluang latihan juga ditawarkan secara berkala oleh:
Menubuhkan sebuah jawatankuasa KPT Laporan 2007:S4
audit penilaian akademik pengajian audit kualiti
tinggi. akademik • Majikan, badan profesional dan organisasi perdagangan,
pengajian
tinggi.
• NGO dan organisasi kemasyarakatan awam lain,
Penyetaraan IPT berdasarkan KPT Sistem 2008:S4
prestasi. MQA penyetaraan • Organisasi Keagamaan, dan

• Organisasi yang ada hubung kait dengan parti politik.

Dasar negara mengenai PSH yang jelas, bersepadu dan holistik


perlu digubal. Dalam menggubal dasar mengenai PSH, perkara
berikut akan diberi keutamaan:

• Visi Nasional untuk PSH perlu mempunyai definisi, matlamat


sesuai dengan objektif dan strategi sosioekonomi negara;

• Bidang keutamaan yang memerlukan galakan kerajaan di


samping mengekalkan kepelbagaian dalam pembelajaran
formal dan tidak formal;

38 39
BAHAGIAN B – AGENDA KRITIKAL

• Penyelarasan antara keperluan tenaga kerja dengan Kerajaan akan memainkan peranan penting dalam menentukan
mengambil kira keperluan masa hadapan; hala tuju dan menyediakan mekanisme untuk membangunkan PSH
di Malaysia. Struktur tadbir urus terbaik akan mempercepatkan pem-
• Mengenalpasti golongan yang memerlukan lebih perhatian bangunan dan kelestarian PSH bagi memperoleh kejayaan dalam
seperti miskin di bandar dan luar bandar, bumiputera asli masa panjang melalui langkah berikut:
Sabah dan Sarawak, orang asli dan orang kurang upaya; Budaya • Menubuhkan Jawatankuasa Kebangsaan untuk PSH (NCLLL)
• Perkongsian bestari dalam kalangan sektor awam dan swasta, pembelajaran

di bawah Majlis Penasihat Pendidikan dan Latihan
Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana
institusi, pertubuhan bukan kerajaan, kesatuan sekerja, dan
badan profesional; sepanjang Menteri. Ini merupakan langkah pertama bermatlamat untuk
melahirkan masyarakat berpengetahuan. NCLLL perlu

• Penyediaan pembelajaran yang berkualiti dan fleksibel


hayat yang menyediakan rancangan strategik, sumber keperluan,
jangkaan pencapaian dan sasaran yang jelas termasuk KPI.
menjurus kepada persijilan untuk menampung keperluan berkembang
pelajar dewasa. • Jawatankuasa Kebangsaan akan beroperasi melalui pelbagai
pesat turut perkongsian dan kerjasama pada peringkat Persekutuan.
Untuk memastikan kejayaan pelaksanaan dasar PSH, perkara Pada peringkat Negeri pula, ia akan digerakkan melalui
berikut perlu diambil kira: menyumbang penubuhan Jawatankuasa Negeri PSH. Jawatankuasa Negeri
ini bertanggungjawab ke atas pelaksanaan pelan tersebut di
• Struktur tadbir urus yang jelas, sumber yang mencukupi dan
kepada bawah penyeliaan Jawatankuasa Kebangsaan.
diurus dengan cekap serta menepati sasaran; keperluan • Keahlian bagi Jawatankuasa ini akan dianggotai sekurang-
kurangnya oleh seorang tokoh pendidik dan komposisi wakil
• Keperluan pelajar dan latihan yang relevan; modal insan dari pelbagai pihak yang berkepentingan.

• Insentif dan galakan bagi perkhidmatan yang ditawarkan untuk • KPT akan bertindak sebagai sekretariat untuk NCLLL.
kepada kumpulan sasar; pembangunan Hasil yang diharapkan
• Mekanisme untuk membudayakan PSH; negara. • Peningkatan pelajar supaya menjelang 2020, Malaysia
mempunyai 33 peratus tenaga kerja berkelayakan tertiari.
• Saluran maklumat untuk merangsang dan membimbing
warganegara tentang peluang PSH; • Pembudayaan PSH bagi menyokong keperluan pembangunan
PSH juga modal insan.


Peranan IPT dan institut latihan masa hadapan serta
hubungan kerjasama dan rakan kongsi untuk memudahkan
merupakan • Laluan alternatif untuk memberi peluang semua masyarakat
termasuk miskin di bandar dan luar bandar, bumiputera di
pelaksanaan dasar; laluan alternatif Sabah dan Sarawak, masyarakat orang Asli dan orang kurang
• Mengadaptasikan mekanisme penyampaian pembelajaran bagi upaya.
secara kos-efektif seperti pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran berasaskan ICT; meningkatkan Pelan Tindakan
Agensi

• Pemindahan kredit, pengiktirafan pengalaman pembelajaran


akses dan ekuiti Tindakan
Peneraju
Penyampian Jangka masa

terdahulu melalui MQF; dan dalam Menubuhkan Jawatankuasa


Kebangsaan PSH (JKPSH).
Majlis
Penasihat
JKPSH
JNPSH
2008:S1
2008:S1
Menubuhkan Jawatankuasa Negeri Kebangsaan
• Pembiayaan yang wajar dan insentif kepada pelajar serta pengajian PSH(JNPSH). Pendidikan
dan
penyedia perkhidmatan PSH.
tinggi. Latihan
KPT
KSM
JPA

Menggubal Dasar PSH nasional. JKPSH Dasar PSH 2008:S2


KPT Nasional.

Menggubal halatuju PSH nasional. JKPSH Hala tuju 10 2008:S2


KPT tahun PSH

Melaksanakan Fasa 1 halatuju PSH. KPT Halatuju 2008:S4


Fasa I

40 41
BAHAGIAN B – AGENDA KRITIKAL

Skim Latihan Graduan Sebaliknya, graduan kursus am seperti sejarah, geografi, falsafah
dan sastera kurang berkaitan dengan industri (selain institusi
pendidikan) akan menjadi golongan sasar utama untuk mengikuti
program latihan ini.
Isu pengangguran dalam kalangan graduan berbangkit, antara
lain, disebabkan kurang kesedaran berkaitan dengan peranan Hasil yang diharapkan
yang berbeza antara IPT dengan industri latihan dalam
menyediakan graduan ke alam pekerjaan. Peranan IPT adalah • Latihan industri yang berstruktur dan formal.
untuk menyediakan graduan dengan pengetahuan dan
kemahiran umum, terutama di dalam konteks membina sikap • Graduan memenuhi kehendak pasaran.
positif. Manakala institusi latihan pula, menyediakan kemahiran
vokasional yang khusus. • Graduan boleh menjadi usahawan dan mewujudkan
pekerjaan.
Walaupun pemilihan bidang kursus pengajian berdasarkan pilihan
dan minat pelajar, laluan tambahan untuk menguasai kemahiran • Program latihan yang berjaya akan menjadi asas kepada
khusus untuk mengorak langkah ke alam kerjaya perlu dibekalkan. perkembangan PSH.
Pelajar boleh memilih bidang kemahiran yang disediakan mengikut
pilihan dan minatnya serta relevan dengan keperluan industri. Pelan Tindakan
Agensi Jangka masa
Tindakan Penyampaian
Pelajar digalakkan mengambil kursus lanjutan mengikut tempoh Peneraju

tertentu untuk menguasai kemahiran pada peringkat sijil dan Mewujudkan Skim Latihan Graduan KPT Skim Latihan 2008:S2
diploma yang diiktiraf oleh industri. Pada masa yang sama, bagi garduan dalam bidang bukan
professional. Graduan boleh memilih
Kolej
Kommuniti
Garduan

penyertaan aktif industri adalah amat penting dan akan bidang latihan yang diminati. Institut
latihan.
menambah baik kurikulum dan reka bentuk kursus. Menubuhkan jawatankuasa Latihan 2008:S2
penyelasaran nasional untuk kerjaya
melaporkan kepada Majlis Penasihat
Berdasarkan perspektif industri, kursus yang ditawarkan kepada Pendidikan dan Latihan untuk
pelajar terbahagi kepada dua kategori iaitu kursus profesional memastikan graduan dalam bidang
bukan profesional memperoleh
dan kursus am. Kursus profesional mempunyai nilai yang tinggi pelbagai kemahiran.
dan mempunyai kaitan secara langsung dengan industri seperti
kejuruteraan, perubatan, pergigian, perakaunan dan undang- Menubuhkan satu tabung latihan KPT/MOF Tabung 2008:S2
undang. Graduan kursus profesional boleh terus memasuki pasaran dengan mekanisme pengagihan
peruntukan yang efisien.
Latihan

pekerjaan selepas memperoleh ijazah.


Mengujudkan jawatan pegawai IPTA Kadar 2008:S2
penasihat kerjaya di semua IPTA bagi graduan
memberi nasihat dan bimbingan mendapat
kepada graduan mendapatkan perkerjaan
perkerjaan. yang tinggi.

42 43
BAHAGIAN B – TONGGAK INSTITUSIONAL

BAHAGIAN A – TONGGAK INSTITUSI: Merujuk kepada pemilihan pengurusan atasan universiti, KPT telah
meminda beberapa peraturan berkaitan untuk memindahkan
MENGUKUHKAN INSTITUSI sebahagian kuasa pentadbiran kepada universiti. Sebagai contoh,
Akta Universiti dan Kolej Universiti (pindaan 1996) telah dipinda, iaitu
Majlis Universiti digantikan dengan Lembaga Pengarah Universiti
(LPU). Namun pindaan ini masih lagi tidak mencukupi dan perlu
dibuat dari semasa ke semasa ke arah memberikan lebih autonomi
Tadbir Urus kepada Universiti.

Pada tahun 1998, satu cadangan telah dibuat untuk menjadikan


IPTA sebagai entiti korporat. Walau bagaimanapun, perubahan ini
Pada masa ini, terdapat sebanyak 20 buah universiti awam,
tidak dapat dilaksanakan atas alasan tertentu. Pada masa ini,
21 politeknik dan 37 kolej komuniti di bawah penguasaan KPT.
amalan pentadbiran berpusat tidak begitu sesuai. LPU terus
Seterusnya, universiti awam boleh dikategorikan kepada tiga
berfungsi sebagai majlis universiti tetapi tidak mempunyai kuasa
kumpulan iaitu: empat universiti penyelidikan, empat universiti
untuk bertindak seperti lembaga korporat. Pindaan akta berkaitan
komprehensif dan dua belas universiti berfokus.
perlu dibuat bagi menjelaskan bidang kuasa lembaga pengarah
universiti dengan terperinci.
Sebagai tambahan, terdapat sebanyak 32 buah universiti dan
kolej universiti swasta, empat buah kampus cawangan universiti
LPU akan dipertanggungjawabkan dengan prinsip pentadbiran
antarabangsa, dan 485 buah kolej swasta yang menawarkan
yang baik seperti yang diamalkan oleh badan perniagaan
pelbagai program akademik dan vokasional di bawah
korporat. Sebagai contohnya, sesetengah amalan boleh
penyeliaan KPT.
diadaptasikan daripada Buku Hijau: Meningkatkan Keberkesanan
Lembaga Pengarah yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa
Skop tadbir urus KPT merangkumi IPT awam terutama universiti
Putrajaya tentang Pencapaian Tinggi GLC (Syarikat Berkaitan
awam. Sementara IPTS pula diurus secara persendirian mengikut
Kerajaan) dalam usaha untuk mentransformasikan syarikat-syarikat
Akta IPTS (Akta 555) dan KPT mengawal selia dari segi kelulusan
tersebut. Tiga komponen di dalam buku ini yang sesuai
penubuhan dan jaminan kualiti. Namun, IPTS digalakkan untuk
diaplikasikan oleh LPU ialah:
mengadaptasikan aspek dan prinsip tadbir urus yang digubal oleh
Pelan Tindakan ini bagi menambah baik kualiti IPTS berkenaan.
• Memperkenalkan kaedah yang membolehkan lembaga
Pada masa ini, secara purata, IPTA menerima sebanyak 90 peratus berprestasi tinggi.
peruntukan tahunan daripada kerajaan, baki selebihnya diperoleh • Memastikan keberkesanan lembaga.
daripada yuran pelajar. Pada tahun 2007, kerajaan dijangka • Memenuhi peranan dan tanggungjawab utama lembaga.
berbelanja lebih daripada RM6 bilion untuk belanjawan
pengurusan IPTA. Jumlah ini akan meningkat dari tahun ke tahun LPU yang baharu perlu bergerak aktif, bersama-sama dengan
dengan penambahan pelajar dan penaikan taraf empat IPTA pengurusan universiti dalam usaha merangka hala tuju strategik,
sedia ada kepada universiti penyelidikan. mengurus pencapaian dan risiko institusi, membangunkan
kumpulan pemimpin serta proses peralihan tugas, memberhentikan
Sebagai sebuah badan berkanun, IPTA tertakluk kepada peraturan dan memilih pemimpin universiti yang dibuat secara terbuka.
dan dasar kerajaan. Justeru, objektif strategik IPTA perlulah selari
dengan hasrat KPT. KPT berhasrat menjadikan IPTA lebih dinamik, Dengan struktur tadbir urus yang digubal, autonomi dalam bidang
kompetitif, dan mampu bersaing dalam dunia yang semakin terpilih akan dilaksanakan mengikut fasa pelaksanaan dan KPI
mencabar. Antara ciri IPTA cemerlang ialah keupayaannya untuk yang ditetapkan. Dalam Fasa 1, KPT akan memantau semua
menarik dan mengekalkan ahli akademik yang berupaya pengurusan IPTA dengan memberikan keutamaan terhadap
menyumbang secara signifikan kepada kemajuan penyelidikan. tanggungjawab universiti menentukan hala tuju masing-masing.
Mereka juga mesti mengeluarkan graduan yang memenuhi
kehendak pasaran dan mengaplikasikan ilmu dalam konteks
masyarakat semasa.

Kerajaan menyedari bahawa tahap autonomi dan akauntabiliti


yang lebih tinggi adalah perlu supaya IPTA lebih berdaya saing
dan mampu mencapai kecemerlangan sebagaimana yang
dihasratkan oleh KPT melalui Pelan Strategik.

18 19
BAHAGIAN B – TONGGAK INSTITUSIONAL

Hasil yang diharapkan Kepemimpinan


• Bidang kuasa dan tanggungjawab LPU, Naib Canselor
dan Senat perlu digubal dengan jelas. Bidang kuasa ini
penting untuk mengawasi dan mengimbangi kepatuhan Untuk mencapai transformasi pengajian tinggi seperti yang
perilaku setiap penjawatnya dalam menjalankan tugas dihasratkan oleh kerajaan, peranan kepemimpinan di IPT amat
secara profesional dan penuh integriti. penting. Dalam hubungan ini, aspek kepemimpinan yang perlu
diberi keutamaan yang berikut:
• Melalui rangka kerja Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara, Lembaga


akauntabiliti LPU akan ditingkatkan, dan ini dapat memastikan
bahawa evolusi yang dijalankan oleh IPTA selari dengan
Pengarah •

Mengenal pasti dan memperincikan peranan pemimpin di IPT.
Membentuk proses yang sesuai dalam pemilihan,
objektif negara.
Universiti

pembangunan, penilaian, dan pembaharuan pengurusan
atasan universiti.
• Dengan tanggungjawab pentadbiran yang lebih besar, IPTA yang telah • Membangunkan program yang mampu melahirkan ramai
melalui penyeliaan LPU perlu akur kepada peraturan dan bakat (program latihan dan program kakitangan pelapis)
tanggungjawab yang lebih berat terutama dalam aspek ditransfomasikan,
kepemimpinan, pencapaian objektif, dan perbelanjaan. Peranan pentadbiran LPU, Senat dan Naib Canselor perlu
bersama pihak didefinisikan dengan jelas bagi memudahkan pelaksanaan dan
Pelan Tindakan melicinkan pentadbiran universiti. Selain itu, untuk mencapai
Agensi
pengurusan, perubahan seperti yang diingini, pemimpin unggul hendaklah
Tindakan Penghasilan Jangka masa dizahirkan dan Naib-naib Canselor memainkan peranan utama
akan dengan
Peneraju
dalam menggerakan perubahan.
Kajian tentang semua proses IPTA yang KPT Laporan 2008:S1

lebih giat
memerlukan kelulusan KPT. Pasukan Tahap
Kajian tentang struktur tadbir urus,
peranan, dan tanggung jawab sedia
kerja tadbir
urus
Lembaga
Pengarah
2008:S1 Untuk menjayakan Pelan Tindakan ini, pemimpin universiti mesti
benar-benar faham tentang peranan universiti dan dapat
menentukan
ada. Pasukan Laporan 2008:S1
Situasi
Penilaian keberkesanan LPU semasa kerja tadbir
urus Laporan
membentuk visi dan misi serta berusaha ke tahap yang lebih
gemilang dan terbilang.
halatuju
Penilaian

• Pindaan AUKU supaya peranan KPT Pindaan AUKU 2008:S3


baharu LPU, Naib Canselor dan Senat Pada masa yang sama, pemimpin universiti mesti menerima
strategik,
Pasukan
lebih jelas demi meningkatkan kualiti kerja tadbir
tadbir urus. urus perubahan yang dapat meningkatkan sumber kewangan, sistem
tadbir urus, dan sistem penyampaian terbaik. Di universiti yang
• Mengeluarkan rangka kerja KPT Panduan 2008:S3
mengurus kompetitif, fungsi seperti mengkomersialkan penyelidikan dan
memperkasa tadbir urus dan Pasukan tadbir urus
pengurusan IPTA. kerja tadbir
urus
prestasi, dan pembangunan serta pengumpulan dana harus diberi fokus baharu
kerana hal ini dapat membuka lebih banyak peluang untuk

Memindahkan kuasa autonomi bidang KPT Dasar tadbir 2008-2010


membangunkan menjana pendapatan. Kejayaan ini banyak bergantung pada
kecekapan pemimpin, terutamanya, mengenal pasti fungsi kritikal,
terpilih kepada LPU secara urus
berperingkat. Ini langkah awal untuk
meningkatkan kuasa autonomi bagi potensi mengambil dan membangunkan kakitangan utama pada
IPTA terpilih. pelbagai peringkat untuk dijadikan agen perubahan.
kepemimpinan
Daya tahan dan daya saing IPT amat bergantung pada usaha
universiti.
Sistem pembiayaan kompetitif
berdasarkan prestasi akan dilaksanakan KPT Dasar 2009-2010 menginstitusikan proses kepemimpinan universiti terutama dalam
di semua IPTA.
IPTA diberi lebih kuasa untuk mencari IPT
Pembiayaan
aspek pemilihan, pembangunan, penilaian, dan pembaharuan.
sumber kewangan alternatif termasuk Dasar 2009-2010
hadiah, endowmen, khidmat Pembiayaan
perundingan, dan penyelidikan Proses pemilihan Naib Canselor mesti menentukan bahawa mereka
komersial. terdiri daripada para profesional terunggul yang akan menumpu
perhatian kepada mencapai matlamat-matlamat strategik.

20 21
BAHAGIAN B – TONGGAK INSTITUSIONAL

Jawatan Naib Canselor merupakan jawatan terbuka dan hanya Proses kepemimpinan yang holistik hanya boleh dilaksanakan
calon terbaik akan dilantik untuk menjalankan tugas terpenting dengan lancar melalui perancangan yang sempurna. Pemimpin
ini. Untuk menyelaraskan dasar ini, satu panel pemilih akan dilantik pelapis perlu dikenalpasti lebih awal dan diperkenalkan dengan
bagi memilih dan mencadangkan calon bagi jawatan ini apabila program pembangunan kepemimpinan AKePT. Pemimpin yang
penggal perkhidmatan Naib Canselor hampir tamat. Sistem terbukti cemerlang akan disenaraikan sebagai calon pemimpin,
pemilihan ini akan diamalkan secara berperingkat ke arah dan akan memikul cabaran yang lebih besar di IPT.
pemilihan secara terbuka.
Hasil yang diharapkan
LPU bersama-sama dengan KPT akan memainkan peranan lebih
aktif dalam menyediakan dan memantau Petunjuk Prestasi Utama • Pelantikan pemimpin di IPT adalah daripada calon terbaik
(KPI) yang sesuai untuk Naib Canselor dan pengurusan kanan dan memahami dasar dan aspirasi negara sepenuhnya.
universiti.
• Kelestarian kualiti kepemimpinan IPT berada pada tahap
Proses pemilihan LPU mesti selari dengan keperluan tunggak tadbir tertinggi menerusi penilaian berterusan ke atas pengalaman
urus KPT. Dengan peningkatan autonomi dan tanggungjawab pemimpin berdasarkan penanda aras antarabangsa.
yang tinggi, ahli LPU mesti memainkan peranan penting dalam
mengurus universiti dan meningkatkan kualiti institusi serta menjaga • Pemimpin IPT mendapat peluang menjalani program
kepentingan kerajaan. Wakil industri dalam LPU hendaklah profesional dalam bidang pembangunan kepemimpinan.
berkelayakan agar dapat menyuntik perspektif baru dalam
kepimpinan, pengumpulan dana, dan menjalankan aktiviti
kolaborasi.
Pelan Tindakan
Proses pembangunan kepemimpinan akan mengenalpasti Agensi
Tindakan Penghasilan Jangka masa
ekangan dengan menyediakan latihan dan mengadaptasikan Peneraju
amalan terbaik institusi terkenal luar negara. Program khusus untuk Membangunkan pelan strategik tiga IPTA Pelan Strategik 2008:S1
meningkatkan keberkesanan LPU, perancangan strategik, tahun IPT selaras dengan objektif
transformasi KPT Bidang
pengurusan, pengkomersialan R&D serta perubahan budaya akan Kejayaan
direka untuk membantu pemimpin IPTA dan IPTS. Untuk tujuan ini, Mengenal pasti bidang kritikal untuk IPTA Kritikal 2008:S1
kejayaan IPT
Akademi Kepemimpinan Pengajian Tinggi (AKePT) akan ditubuhkan
pada penghujung tahun 2007.
v Satu jawatankuasa pemilihan calon KPT Pelantikan 2008:S1
Naib Canselor akan dibentuk Jawatankuasa
Untuk memastikan akauntabiliti, proses penilaian objektif perlu daripada kalangan tokoh ilmu tersohor
dan pemimpin korporat.
dibuat menerusi KPI bagi mencapai matlamat perubahan dan
keharmonian serta ketahanan kepimpinan IPT untuk jangka masa
panjang.
AKePT akan menyediakan program AKePT Program 2008:S1
yang berstruktur tentang kepemimpinan
Dalam konteks ini, semua pemimpin bertanggungjawab memacu pembentukan kepemimpinan
melalui kaedah kerjasama dengan
institusi mereka ke arah kecemerlangan. Beberapa IPT sedang institusi utama tempatan dan
antarabangsa.
berusaha untuk tersenarai antara 100 IPT terbaik di dunia. Manakala LPU, Naib Canselor dan Pengurusan
IPT yang lain pula meneruskan usaha menyediakan akses yang Kanan akan mengikuti program
yang direka khusus untuk setiap
lebih luas kepada pelajar dan meningkatkan kualiti pengajian kumpulan.
tinggi mereka.
Program juga akan dibangunkan untuk IPT Pelan 2008:S1
Pemimpin IPT perlu bersedia untuk memikul tanggungjawab lebih membantu staf pengurusan (Dekan
dan Ketua Jabatan) untuk
AKePT Kejayaan
Pembangunan
besar demi memastikan IPT terus cemerlang menerusi proses membolehkan mereka memegang
jawatan yang lebih kanan.
transformasi ini.

22 23
BAHAGIAN B – TONGGAK INSTITUSIONAL

Akademia Selain program pembangunan profesionalisme, aspek budaya


kerja dan kepemimpinan perlu diinstitusikan bagi memastikan
kecemerlangan IPT. Bagi maksud ini, beberapa penganugerahan
dan pengiktirafan serta insentif lain diperkenalkan dalam semua
Ahli akademik adalah penting dalam usaha meningkatkan bidang.
kecemerlangan sesebuah IPT dan membentuk pelajar yang
berketerampilan. Untuk menghasilkan modal insan dengan minda Sementara itu, pesara akademik yang cemerlang akan
kelas pertama, setiap IPT perlu mewujudkan persekitaran yang dipelawa untuk menyertai semula IPT supaya dapat terus
kondusif untuk menarik perhatian pelajar supaya berusaha ke arah memberikan sumbangan idea dan membantu meningkatkan
kecemerlangan dan memberikan rangsangan kepada ahli profesionalisme tenaga pengajar muda.
akademik untuk terus menyampaikan ilmu pengetahuan. Di
samping itu, hubungan rapat dengan industri dan kolaborasi Kenaikan pangkat dan kemajuan kerjaya ahli akademik
antarabangsa melalui program pertukaran ahli akademik perlu Kolaborasi berdasarkan kepada prestasi dan kualiti pengajaran, penyelidikan
dan amalan nilai murni.
ditingkatkan.
antara IPT
Untuk membentuk budaya profesionalisme dalam kalangan ahli Hasil yang diharapkan
akademik, perkara berikut perlu diberi keutamaan: dengan entiti
• Budaya profesionalisme dalam kalangan ahli akademik di IPT
(i) Meningkatkan kualiti profesionalisme; korporat menerusi pengiktirafan dan penganugerahan serta peluang
kenaikan pangkat dalam kerjaya.
(ii) Membangunkan program latihan profesionalisme; dan
tempatan dan
• Ahli akademik diberi peluang untuk memajukan profesion
multinasional mereka.
(iii) Memberikan pengiktirafan dan penganugerahan.
terkemuka akan • Ahli akademik mendapat liputan secara berterusan dalam
Pada tahun 2006, terdapat lebih daripada 20,000 pensyarah di
IPTA. Sebanyak 25 peratus memiliki PhD atau kelayakan yang dipergiatkan jurnal rujukan yang diiktiraf antarabangsa.
setaraf. Pada tahun 2010, kerajaan menetapkan sasaran 60 peratus
pensyarah lulusan PhD. Selaras dengan itu, usaha ini akan untuk • IPT menjadi hab kecemerlangan pengajian tinggi
diteruskan menerusi tunggak penyelidikan dan pembangunan antarabangsa dan mempunyai ahli akademik terbaik
serta program MyBrain15. Selain itu, beberapa inisiatif juga telah mewujudkan dalam pengajaran dan penyelidikan.
dikenal pasti untuk meningkatkan profesionalisme dengan
mengambil kira tempoh perkhidmatan dan kriteria yang tertentu
program
untuk mendapat kelayakan profesor. pembangunan
Program pembangunan profesionalisme perlu untuk memajukan staf akademik.
laluan kerjaya ahli akademik dengan mewujudkan kerjasama yang
lebih erat dalam kalangan IPT, syarikat tempatan, multinasional dan
institusi antarabangsa untuk membina program pembangunan ahli
akademik. Program seperti latihan, penyelidikan bersama,
sangkutan dan pertukaran staf direka untuk IPTA dan IPTS.

24 25
BAHAGIAN B – TONGGAK INSTITUSIONAL

Pelan Tindakan
Agensi
Tindakan Penghasilan Jangka masa
Peneraju

Menggubal dasar dan pelan KPT Dasar dan 2008:S1


pembangunan sumber manusia
untuk ahli akademik IPT.
Pelan
Pembangunan
Pengajaran dan Pembelajaran
Ahli akademik

Profesionalisme

KPT Laporan 2008-2010


Mengkaji semula skim ganjaran
ahli akademik Penilaian Graduan yang dihasilkan oleh IPT perlu mempunyai ciri yang
Sistem tempoh perkhidmatan seimbang sama ada dari segi intelek, kepakaran, kemahiran, emosi,
untuk pelantikan ahli akademik
kanan di IPTA KPT Garis panduan 2008:S 2 dan nilai murni.
Profesor dilantik berasaskan merit tenureship
akademik dengan kriteria
utamanya penerbitan jurnal
Garis panduan Justeru, KPT akan memperkenalkan program holistik yang merentasi
KPT Profesor 2008:S 2
berimpak tinggi pada peringkat semua disiplin kursus dengan memberikan fokus kepada kemahiran
nasional dan antarabangsa,
Memberikan insentif yang lebih komunikasi dan keusahawanan. Program sedemikian bertujuan
Skim mengajar 2008:S 2
menarik kepada pensyarah KPT untuk para untuk membina keterampilan diri semua pelajar dengan memberikan
politeknik dan kolej komuniti. profesional
pendedahan kepada subjek di luar bidang pengkhususan. Sebagai
contohnya, pelajar yang sedang mengikuti pengajian dalam
Pembangunan dan Latihan: bidang sains, perubatan, dan kejuruteraan akan didedahkan
dengan kursus kesusasteraan dan falsafah. Begitu juga pelajar
Skim latihan akademik untuk IPT KPT 60% Ph.D. 2010
dan skim latihan persekutuan dalam bidang kemanusiaan akan diberi pendedahan dalam
untuk pensyarah politeknik dan bidang sains dan teknologi serta ICT.
kolej komuniti bagi membolehkan
mereka melanjutkan pelajaran ke
peringkat sarjana dan kedoktoran. Untuk memupuk perpaduan nasional, kursus yang memberikan
Melatih Jurulatih Program fokus kepada pemahaman tentang kepelbagaian budaya juga
AKePT 500 peserta 2008
Pengurusan dan Kepemimpinan
dengan kerjasama AKePT serta
digalakkan kepada semua pelajar. Walau bagaimanapun,
institusi antarabangsa ternama. pendekatan pengajaran harus menekankan perkembangan
Program pengurusan dan
domain afektif dan bukan semata-mata domain kognitif umpamanya
IPT
Kepemimpinan yang dijalankan 20,000 peserta 2009-2010
kaedah perbincangan dan penyertaan dalam kumpulan.
oleh jurulatih IPT.
Seterusnya, pelajar diwajibkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti
KPT 2007:S4
Program pertukaran staf akademik
IPT
Dasar
Penyertaan 2008-2010
kokurikulum seperti khidmat masyarakat dan acara sukan demi
dengan staf sektor swasta untuk
menggalakkan kerjasama dua aktif membina keterampilan kepemimpinan kerja berpasukan dan
hala.
KPT Pembangunan
kualiti sahsiah yang lain.
IPT program yang 2009
Kerjasama lebih erat antara IPTA
KSM kos efektif
dan IPTS untuk program Kurikulum dan pedagogi yang dinamik dan relevan perlu digubal
pembangunan staf.
untuk menjamin keberkesanan dan kekuatan sesebuah IPT.
Program
Memudah cara peningkatan
kesarjanaan secara berterusan
IPT mentor 2008 Pendekatan merentasi disiplin dalam penggubalan kurikulum
untuk profesor emeritus termasuk pengajian tinggi akan merangsang kreativiti, inovasi, daya
sumbangan mereka sebagai
pembimbing kepada staf
kepemimpinan, dan keusahawanan. Kurikulum juga harus berupaya
akademik muda.
KPT 2008:S1 untuk melengkapkan pelajar dengan pelbagai kemahiran agar
Garis panduan
Meningkatkan mobiliti staf mobiliti mereka boleh bersaing dalam pasaran kerja kompetitif. Kurikulum
akademik khususnya aktiviti dan program kursus akan sentiasa dikaji agar sentiasa relevan. Di
kolaborasi antara universiti.
IPT Program
2008:S4 samping itu, usaha pembangunan dan penilaian kurikulum perlu
Program pembangunan pembanguna ditingkatkan dalam kalangan IPT melalui kerjasama industri dan
professional untuk staf bukan n
akademik
majikan.

Usaha pengantarabangsaan pengajian tinggi juga adalah signifikan


Anugerah dan Pengiktirafan terutama melalui perkongsian bestari untuk mencapai standard
Anugerah nasional dan institusi KPT Program Berterusan yang setara dengan IPT terkemuka di dunia supaya pemindahan
untuk mengiktiraf pencapaian IPT anugerah ilmu dapat dimanfaatkan. Rangkaian kerjasama ini akan
terbaik pensyarah IPT dalam berasaskan
pelbagai bidang. Anugerah pada merit membangunkan kapasiti nilai tambah IPT dan menyuntik perspektif
masa ini diberikan kepada mereka global.
yang terbabit dalam bidang
pendidikan, penyelidikan,
penerbitan, seni kreatif dan Walaupun kurikulum adalah penting, cara penyampaiannya
kepemimpinan akademik.
IPT Anugerah Berterusan juga kritikal. Staf akademik IPT perlu mempelbagaikan kaedah
Fellowship
Fellowship IPT dianugerahkan
kepada pensyarah cemerlang
pengajaran dan pembelajaran. Sementara itu, prosedur
dalam bidang pengajaran dan pentadbiran perlu diubah bagi membantu staf akademik
pembelajaran
mencapai kecemerlangan dengan memberikan fokus kepada
penyampaian kurikulum yang inovatif.

26 27
BAHAGIAN B – TONGGAK INSTITUSIONAL

Kaedah pengajaran yang inovatif seperti penyertaan aktif dan Pelan Tindakan
penyelesaian masalah akan digalakkan dalam usaha memberikan
Agensi
pendedahan kepada pelajar supaya dapat berkomunikasi dan Tindakan
Peneraju
Penghasilan Jangka masa

menyelesaikan masalah dengan baik.


Menghasilkan program holistic, Pasukan Pendidikan 2008:S4
pelajar dalam bidang sains tulen Kerja P&P seimbang dan
Pedagogi juga merupakan aspek penting yang perlu dimiliki oleh akan didedahkan dengan subjek holistik
kemanusiaan, dan sebaliknya. Ia
staf akademik. Cara mengajar yang baik memerlukan sistem akan dilaksanakan serentak
penilaian untuk menilai keberkesanannya terhadap hasil dengan program kepelbagaian
budaya.
pembelajaran. Pasukan Program 2008:S3
Mengadakan program Kerja P& P pertukaran
penempatan pelajar IPT tempatan IPT pelajar
Satu dasar akan digubal untuk menggalakkan penguasaan dan
kemahiran mengajar untuk semua staf akademik IPT. Sebagai
Kurikulum dan terbaik di universiti terpilih luar
negara selama satu semester.
langkah awal, KPT akan menggariskan program dalam
perkhidmatan untuk staf akademik menjalani program
pedagogi yang Melaksanakan program Pasukan Program Berterusan

dinamik
membabitkan tokoh korporat Kerja P&P pembanguna
pengayaan diri. untuk membantu menambah baik KPT n industri yang
kurikulum dan kualiti pengajaran. Industri terkini dan 2008:S 2

dan relevan paling relevan. (Perintis)


Untuk menjamin penguasaan beberapa bahasa asing, kurikulum
bahasa ketiga sedang dilaksanakan secara berperingkat. Pelajar Memasukkan unsur kemahiran IPT Berfikiran
boleh memilih sesuatu bahasa seperti Mandarin, Arab, Perancis dan diperlukan untuk pembangunan kerjaya dalam
kurikulum teras seperti kemahiran
kritikal,
kemahiran
Sepanyol. Penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan insaniah, ICT dan keusahawanan. berkomunikasi,
pembelajaran akan terus digalakkan terutama dalam subjek sains, memastikan berbahasa
Inggeris dan
matematik dan teknikal. ICT
keutuhan
Pada masa ini, perspektif global dalam kalangan pelajar IPT Menjalin hubungan kerjasama KPT Rakan kongsi 2008:S2
adalah penting. Untuk menggalakkan mobiliti, pertukaran dan sesebuah institusi. antara IPT tempatan dan universiti
ternama dunia untuk menanda
IPT Laporan
penanda aras
2008:S4

pergaulan sesama pelajar, usaha akan diteruskan untuk aras kursus IPT agar setanding
dengan standard antarabangsa.
memberikan peluang kepada pelajar terbaik IPT tempatan
melanjutkan pengajian di universiti luar negara sekurang-kurangnya
Adalah sangat
Mewujudkan kerangka peer review Pasukan Kajian semula 2008:S4
dengan IPT luar negara secara resmi. Kerja P&P rangka kerja
satu semester. rakan sejawat

Dalam bidang ICT, KPT telah memperkenalkan beberapa program penting bagi
Mewujudkan mekanisme mengkaji KPT Kurikulum Berterusan
latihan profesional yang diiktiraf dengan syarikat ICT terkemuka.
Program ini dijalankan dengan kerjasama IPT tempatan dan luar
pelajar semula kurikulum supaya sentiasa
relevan.
IPT yang terkini
dan relevan
.
negara termasuk satu komponen melatih pensyarah. Pensyarah
tersebut akan mengadaptasikan pengalaman pembelajaran ke
membangunkan
Mewajibkan latihan pedagogi KPT Program yang 2008-2009
dalam kurikulum ICT di IPT masing-masing. Kejayaan program ini
akan menjadi asas kepada pelaksanaan program profesional untuk
perspektif global dalam perkhidmatan untuk
tenaga pengajar IPT dengan
IPT mencukupi
dan
menggunakan KPI sebagai asas penyertaan
kursus lain. ketika menuntut penilaian. IPT aktif

Mengetengahkan program terbaik


Hasil yang diharapkan di peringkat pensyarah untuk semua pengajar
IPT.

• Graduan yang boleh berfikir secara kritikal, mempunyai tertiari.


kemahiran komunikasi dan berbahasa Inggeris dengan Mewujudkan pusat IPT Pusat 2008:S1
cemerlang serta ICT dijadikan asas umum kepada semua perkembangan kepelbagaian cemerlang di
graduan tanpa mengira pengkhususan masing-masing. untuk bidang pedagogi,
pembangunan kurikulum dan
IPT

Kemahiran ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum yang penilaian.


IPT 2008:S2
berjalan serentak dengan program ijazah di semua IPTA. Penyelidikan
Melaksanakan langkah untuk
menjadikan penyelidikan sebagai
• Semua pensyarah perlu mempunyai tahap kesarjanaan dan kaedah pengajaran dan diberi
Berterusan
keutamaan.
profesionalisme yang tinggi dalam bidang pengkhususan AKePT Methodologi
dan
masing-masing serta keupayaan mengajar yang berkesan. Menggalakkan kaedah latihan ahli
penyelidikan
akademik yang inovatif dan
penyelidikan melalui AKePT.

28 29
BAHAGIAN B – TONGGAK INSTITUSIONAL

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) Terdapat dua aspek penting dalam membangunkan R&D di IPT
iaitu:

1. Menambah bilangan penyelidik, saintis, dan jurutera (RSE);


Kejayaan R&D adalah kritikal bagi meningkatkan kualiti pengajian
tinggi berdasarkan tiga faktor berikut: 2. Memupuk budaya kerja yang sesuai untuk memastikan minat,
dedikasi, dan komitmen ke arah penyelidikan.
1. Untuk menghasilkan harta intelek dan inovasi yang diperlukan
bagi memacu negara ke peringkat lebih tinggi dalam Mengikut Kajian Nasional tentang Penyelidikan dan Pembangunan
rangkaian nilai tambah global dan mewujudkan peluang 2006, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Malaysia
pekerjaan baru. mempunyai kira-kira 21 RSE bagi setiap 10,000 tenaga kerja pada
tahun 2003. Angka ini adalah jauh di bawah paras purata 100 RSE
2. Untuk mencipta ilmu baru dan menghasilkan penemuan baru di negara-negara EU pada tahun yang sama. Untuk menambah
yang berharga bagi membolehkan Malaysia menjadi hab bilangan RSE, Malaysia perlu mempergiat usaha mewujudkan
pengajian tinggi unggul. program baru selain daripada skim latihan akademik dan program
split Ph.D. Sementara itu, dalam jangka masa panjang, cadangan
3. Untuk membangunkan modal yang dihasratkan bagi penyelesaian yang lebih kreatif dan strategik perlu dirancang.
mempergiat inovasi dalam semua sektor ekonomi negara Perancangan ini hendaklah melibatkan Kementerian Pelajaran
secara berterusan. dan MOSTI. Proses mengenal pasti, menyalurkan, dan
membangunkan bakat terbaik perlu dilakukan dari peringkat
Laporan Pelaburan Dunia 2005, Persidangan Bangsa-Bangsa pendidikan menengah lagi.
Bersatu tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD)
menyenaraikan Malaysia di tangga ke-60 dalam senarai Indeks Selain menambahkan bilangan, kerjaya RSE perlu dijadikan lebih
Keupayaan Inovasi (berdasarkan data 2001). Indeks ini diukur menarik melalui penyemarakan budaya penyelidikan yang
mengikut dua dimensi kritikal, iaitu: Aktiviti Teknologi (proksi: memberikan pengiktirafan kepada pencapaian dan
perbelanjaan R&D dan pengambilan kakitangan, memfailkan menggalakkan kerjasama. Ini akan merupakan petanda baik
paten US, bahan penerbitan saintifik) dan Modal Insan (proksi: bagi merealisasikan hasrat negara untuk maju ke hadapan
kadar celek huruf, enrolmen pelajar pada peringkat menengah dalam bidang sains dan teknologi yang relevan.
dan tertiari).
Dalam RMKe-9, pembiayaan kerajaan untuk bidang penyelidikan
Tanpa mengambil kira batasan indeks dan kemajuan yang telah ditingkatkan kepada 1.5 peratus daripada KDNK. Dari segi
tercapai sejak tahun 2001, tindakan yang lebih drastik wajar diambil peratusan, jumlah ini melebihi tiga kali ganda berbanding dengan
jika Malaysia ingin mencapai objektif Misi Nasional dan menjadi hanya 0.49 peratus di bawah RMKe-8. Walau bagaimanapun,
sebuah negara yang maju. Keperluan ini berkisar pada modal Malaysia masih jauh ketinggalan. Sebagai contoh, pada tahun
insan, pembiayaan kewangan, dan sistem inovasi negara yang 2002, negara Asia seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan
bersepadu. Jepun telah membelanjakan antara 2.15 peratus hingga 3.07
peratus daripada KDNK untuk R&D. Adalah penting geran R&D
digunakan secara berhemah dalam bidang strategik terpilih tanpa
membebankan penyelidik dengan kerenah birokrasi. Perbelanjaan
untuk R&D oleh sektor swasta juga perlu digalakkan bagi
mengoptimumkan sumber sedia ada dan keupayaan IPT.

Untuk meningkatkan penghasilan R&D, kerangka sistem inovasi


nasional perlu difahami dengan jelas dan dilaksanakan
sepenuhnya. Hubungan antara universiti penyelidikan, pusat R&D

30 31
BAHAGIAN B – TONGGAK INSTITUSIONAL

IPT, organisasi penyelidikan awam dan industri mesti digalakkan dan Pelan Tindakan
digerakkan untuk meningkatkan proses mengkomersialkan R&D.
Agensi
Kolaborasi dan rangkaian yang lebih erat perlu diperluas hingga Tindakan
peneraju
Penyampaian Jangka masa

peringkat antarabangsa bagi memastikan hasil yang lebih baik dan


Mengkaji semula pembangunan RSE Pasukan Laporan situasi 2008:S2
untuk menarik bakat luar, memperoleh peluang penyelidikan dan sedia ada dengan mengenapasti kerja RSE
pembiayaan. biasiswa sedia ada dan program (KPT,KPM,
latihan. MITI &
MOSTI)
Hasil yang diharapkan
Pasukan Pelan 2008:S2
Menggubal Pelan Pembangunan kerja RSE Pembangunan 2008:S3
• 50 RSE setiap 10,000 tenaga kerja. Modal Insan RSE di IPT dengan: Modal Insan RSE

• Mengkomersialkan sekurang-kurangnya 5 peratus daripada


Universiti Menetapakan sasaran tinggi
mengikut sektor menjelang tahun Laluan RSE
2020.
semua usaha penyelidikan dan pembangunan. penyelidikan Menyediakan laluan kepada
pelajar pendidikan menengah ke 2010
program pasca kedoktoran.
• Universiti penyelidikan bertaraf antarabangsa. dan pusat Menyediakan program biasiswa
dan pinjaman secara komprehensif 50 RSE bagi
Program Brain Gain IPT. KPT 10,000 tenaga
• 5 pusat kecemerlangan penyelidikan dan pembangunan kecemerlangan Melaksanakan Pelan Pembangunan
IPT kerja

bertaraf dunia. Modal Insan RSE - Fasa 1.


R&D, akan
• Sistem Inovasi Nasional yang berfungsi dengan baik, Membangunkan pelan komprehensif Pasukan Plan Induk 2008:S1

berkembang subur dan menjalin kerjasama yang erat akan muncul sebagai untuk meningkatkan budaya R&D di
IPT termasuk:
kerja R&D Budaya R&D

memudahkan pengagihan sumber secara berkesan,


hab dalam
Pengiktirafan, insentif and
anugerah.
mencapai sasaran usaha penyelidikan, bergerak mengikut Kepemimpinan and program


rantaian nilai, dan pengkomersialan R&D serta akses kepada
rakan kongsi dan pasaran global.
sistem inovasi mentor.
Seminar and latihan menangani isu
KPT Program 2008-2010
R&D.

kebangsaan Kolaborasi dan rangkaian IPT peningkatan


kerjasama RSE di IPT. budaya R&D

yang Melaksanakan program peningkatan


budaya R&D.

berkolaboratif, Mengkaji semula program utama Pasukan Laporan situasi 2008:S2


R&D di IPT dan kerjasama dangan kerja R&D R&D terkini
berjalan institusi penyelidikan dan industri.
Profil pusat

lancar dan
utama R&D

Menyumbang kepada Sistem Inovasi Pasukan


berkembang
Plan
Kebangsaan (NIS) termasuk: kerja NIS pelaksanaan IPT 2008:S3
Melaras aktiviti R&D bertaraf tinggi - NIS

maju.
Mewujudkan bidang kerjasama
untuk universiti penyeldikan, pusat MOU & MOA
kemerlangan, IPT lain, institusi Universiti
penyelidikan awam MNC, GLC dan penyelidikan
SME. dan pusat
Mengenalpasti potensi rakan kongsi kecemerlangan
antarabangsa. diiktiraf
KPT antarabangsa
Melaksana Pelan NIS di IPT: 2008:2010
IPT
Universiti penyelidikan (RU). Pangkalan data 2010
Pusat kecemerlangan (COE). R&D IPT dan
pusat semakan
Pengkomersialan R&D. (clearing house) 2008:S4
untuk
menggalakan
pengkomersialan
.

32 33
BAHAGIAN C – PELAKSANAAN SOKONGAN

BAHAGIAN C – Tadbir Urus Program


SOKONGAN PELAKSANAAN
Dalam melaksanakan Pelan Tindakan ini, KPT akan menyediakan
mekanisme untuk memastikan terdapat keselarasan antara
Transformasi Kementerian Pengajian Tinggi program dan aktiviti dengan arah tuju strategik pengajian tinggi
negara. Mekanisme ini akan membantu KPT menilai pembangunan
Malaysia Amalan terbaik dan kandungan program berdasarkan hala tuju.

korporat Untuk mencapai objektif ini, program struktur tadbir urus berkesan
adalah seperti berikut:
“You must be the change you wish to see in the world.” akan
– Mahatma Gandhi • Tadbir Urus bagi sesuatu program adalah gabungan tiga
diadaptasikan faktor iaitu individu komited yang mengisi jawatan eksekutif
KPT perlu komited dalam usaha memacu transformasi pengajian dan pengurusan; pengawasan program dan aktiviti dalam
tinggi ke arah pembangunan modal insan dengan minda kelas untuk memacu struktur organisasi; serta dasar yang memperincikan prinsip
pertama. Justeru, peranan KPT akan berubah daripada kawal selia
kepada pemudah cara. Di masa hadapan, peranan KPT sebagai pelan pengurusan dan proses dalam membuat keputusan.
pemudah cara akan diperluaskan ke arah peningkatan kualiti sistem
pengajian tinggi. Dalam hal ini, KPT menjadi rakan kongsi utama IPT transformasi ini. •

Gabungan tiga faktor ini memberi tumpuan kepada
pencapaian hasil yang diharapkan. Bagi maksud ini,
bukan sahaja bagi menyediakan hala tuju strategik, tetapi penyediaan data dan maklum balas perlu diadakan bagi
memberikan sokongan bagi menjamin kecemerlangan IPT. memantau pelaksanaan program secara berterusan.
Untuk mencapai objektif ini, Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara
Pejabat
Pelan ini akan mengambil kira aspek tadbir urus berikut:
akan mengenalpasti sistem penyampaian perkhidmatan yang
berkesan seperti berikut:
Pengurusan
• Struktur organisasi – Penubuhan Jawatankuasa Pemandu

• Tadbir urus: pengurusan yang efisien, berkesan dan berintegriti;


Program akan Program, Pejabat Pengurusan Program (PMO), model
organisasi program dan projek.
membimbing
• Budaya: profesionalisme, kualiti kerja yang tinggi dan kerja • Peranan - Penaung Program, Jawatankuasa Pemandu,
berpasukan; proses Pengarah Program dan Pengurus Pasukan Projek.
• Sumber kewangan: agihan peruntukan yang efisien untuk transformasi dan • Mekanisme - Garis panduan dan hala tuju tentang tadbir
mencapai objektif; urus, penurunan kuasa, semakan berkala program dan
membina aktiviti serta membuat penyelarasan.
• Sumber manusia: sinergi di antara yang baru dan sedia ada
termasuk pengalaman pakar; dan keupayaan
Kejayaan program ini akan dicapai melalui pemilihan pegawai
• Infostruktur: penyediaan maklumat dan analisis data mengikut pengurusan yang sesuai, struktur organisasi dan pengurusan program yang
masa yang ditetapkan.
projek. cekap dan berkesan. Peranan dan tanggungjawab pegawai PMO
akan diperincikan dengan jelas.

44 45
BAHAGIAN C – PELAKSANAAN SOKONGAN

Struktur Program Pejabat Pengurusan Program

Pejabat Pengurusan Program (PMO) akan diwujudkan untuk


memacu perubahan secara holistik untuk menerajui pembangunan
Bagi menentukan kejayaan Pelan Tindakan ini, Pengarah Program pengurusan projek. Empat unit operasi akan ditubuhkan seperti
bertanggungjawab menyelaras dan mengatur program dan berikut:
aktiviti secara teliti, efisien, dan berupaya memberi penjelasan dan
arahan serta membuat keputusan dengan cepat dan tepat. 1. Unit Penyelarasan akan menjadi pusat rujukan untuk
membantu unit lain dalam melaksanakan tugas secara lebih
Penaung Program cekap dalam menganalisis, menggubal, mengurus dan
menyelaras strategi dan pelan tindakan.
Penaung Program akan bertanggungjawab ke atas pencapaian
dan kejayaan program dan aktiviti seperti yang digariskan dalam 2. Unit Mentor dan Latihan akan melaksanakan tugas berkaitan
Pelan Tindakan. dengan khidmat nasihat dan rundingan kepada pihak
berkepentingan. Unit ini akan membantu IPT dalam
Jawatankuasa Pemandu pelaksanaan strategi dan pelan tindakan berkaitan
dengannya.
Jawatankuasa Pemandu yang diwakili oleh pihak berpentingan
akan membuat keputusan dan persetujuan ke atas mekanisme 3. Unit Pemantauan bertanggungjawab memantau pelaksanaan
tadbir urus dan inisiatif program dan projek. dan keberkesanan program dan aktiviti berkaitan dengan
Pelan Tindakan. Di samping itu, Unit ini juga akan menyediakan
Di samping itu, Jawatankuasa Pemandu juga penting sebagai laporan tentang kemajuan pelaksanaan secara holistik.
forum bagi membincangkan isu, sumber, tempoh pelaksanaan dan
hala tuju Pelan Tindakan. 4. Unit Komunikasi akan mengurus hal-hal berkaitan dengan
komunikasi di antara KPT dengan pihak yang berkepentingan
Jawatankuasa Pemandu akan dianggotai oleh kementerian yang untuk memastikan mereka memperoleh maklumat terkini.
berkaitan, IPT, sektor korporat dan tokoh terkemuka. Peranan
Jawatankuasa ini adalah untuk memantau kemajuan program,
menangani isu yang berbangkit dan membuat pelarasan, menilai Pasukan Projek
impak program dan aktiviti.
Pasukan projek diketuai oleh pengurus projek. Pasukan ini akan
Pengarah Program merancang dan merangka program dan aktiviti khusus bagi
menyokong pelaksanaan Pelan Tindakan ini.
Pengarah Program dan Pengurus Projek akan memastikan
bahawa program dan projek adalah selaras dengan Pelan Ahli pasukan terdiri daripada pegawai daripada pelbagai bidang.
Strategik. Memandangkan program dan projek akan memberi Pasukan ini akan dibantu oleh pakar runding berkaitan dengan
kesan kepada Pelan Strategik, mekanisme yang disediakan perlu pengajian tinggi untuk memastikan pelaksanaan program dan
mempunyai hubung kait antara inisiatif dan strategi, menyediakan aktiviti berjalan dengan lancar dan berkesan.
pertukaran maklumat yang berkesan serta membuat pelarasan.

46 47
BAHAGIAN C – PELAKSANAAN SOKONGAN

PMO di IPT (iPMO) KESIMPULAN


PMO di IPT (iPMO) akan ditubuhkan untuk melaksanakan program
dan aktiviti di peringkat institusi tersebut di samping memberikan Misi pengajian tinggi adalah untuk membangunkan modal insan
sokongan bagi menjayakan perancangan dan pelaksanaan dengan menggubal dasar, akta dan peraturan, serta struktur
Pelan Tindakan. iPMO akan membantu Pasukan Projek dalam tadbir urus terbaik untuk mencapai kecemerlangan akademik.
mendapatkan data, maklumat dan kepakaran di IPT. Peranan IPT adalah signifikan dalam menghasilkan generasi baharu
Malaysia yang lebih cergas dan berupaya mengambil bahagian
Carta organisasi berikut menjelaskan peranan dan hubung kait dalam proses globalisasi.
antara Penaung, Jawatankuasa Pemandu, Panel Penasihat,
PMO, Pasukan Projek, dan iPMO iaitu: Sistem pengajian tinggi menyediakan akses yang luas kepada
pelajar yang layak mengikut pengajian di universiti untuk mencapai
kecemerlangan. Sementara itu, laluan alternatif disediakan kepada
pelajar yang tidak dapat memasuki universiti. Mereka berpeluang
Penaung Program mengikut pengajian di institusi latihan dan kemahiran serta
STRUKTUR PROGRAM YB Menteri menyertai program pembelajaran sepanjang hayat. Di samping
Pengajian Tinggi
itu, golongan miskin di bandar dan luar bandar, bumiputera Sabah
Jawatankuasa dan Sarawak, orang Asli dan orang kurang upaya (OKU) akan diberi
Pemandu bantuan sewajarnya menerusi Dana Pembangunan Modal Insan
Pengajian Tinggi.
Panel Penasihat

Usaha menambah baik kurikulum dan pengalaman pembelajaran


akan diteruskan bagi memasti kualiti pengajaran dan pembelajaran
PMO Pengarah
Program
sentiasa berada di tahap yang tinggi dan relevan.

Unit
Pnyelarasan
Unit
Mentor dan
Unit
Pemantauan
Unit
Komunikasi Sejajar dengan inisiatif pembangunan modal insan, Pelan Tindakan
Latihan
ini menyediakan keperluan untuk menangani perubahan struktur
dalam sistem pengajian tinggi. Penyediaan infrastruktur masih
menjadi keutamaan untuk meningkatkan kapasiti IPT dan
Pasukan Projek iPMO
persekitaran yang kondusif kepada ahli akademik supaya lebih
komited dan bermotivasi tinggi.

Rekabentuk dan Perancangan Projek Pelaksanaan Projek Pelan Tindakan ini akan menjadi asas kepada usaha untuk
mentransformasikan pengajian tinggi Malaysia untuk menghasilkan
modal insan dengan minda kelas pertama dan menjadikan
Malaysia sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi
antarabangsa.

48 49
Daftar Singkatan NGO Pertubuhan Bukan Kerajaan

NIS Sistem Inovasi Kebangsaan

AKePT Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi OECD Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

FDI Pelaburan Asing Langsung OKU Orang Kurang Upaya

IPT Institusi Pengajian Tinggi PMO Pejabat Pengurusan Program

IPTA Institusi Pengajian Tinggi Awam P&P Pengajaran dan Pembelajaran

IPTS Institusi Pengajian Tinggi Swasta PSH Pembelajaran Sepanjang Hayat

JPA Jabatan Perkhidmatan Awam PTPTN Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

KPT Kementerian Pengajian Tinggi R&D Penyelidikan dan Pembangunan

LPU Lembaga Pengarah Universiti RMKe-9 Rancangan Malaysia Kesembilan

MITI Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri RMKe-10 Rancangan Malaysia Kesepuluh

MoA Memorandum Perjanjian RMKe-11 Rancangan Malaysia Kesebelas

MOHR Kementerian Sumber Manusia RSE Penyelidik, Saintis dan Jurutera

MOSTI Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi SCLL Jawatankuasa Negeri Pembelajaran Sepanjang Hayat

MoU Memorandum Persefahaman UNCTAD Persidangan Mengenai Perdagangan dan

MQA Agensi Kelayakan Malaysia Pembangunan

MQF Kerangka Kelayakan Malaysia UNESCO Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu Tentang

NCLLL Jawatankuasa Kebangsaan Pembelajaran Pendidikan, Saintifik dan Budaya

Sepanjang Hayat AUKU Akta Universiti dan Kolej Universiti

50 51