Anda di halaman 1dari 2

Daftar Penilaian

DAFTAR TILIK BBL Memandikan, Perawatan tali pusat dan mengenakans pakaian N O 1 2 3 PROSEDUR PELAKSANAAN 1 Memberi salam Beritahu ibu tin a!an "an# a!an ila!u!an Sia$!an !e$erluan man i a% Pa!aian "an# bersih b% P&$&! '% !urita % Sabun man i e% 2 buah (asla$ )% *an u! #% Selimut h% Ka$as li i an !assa bersih i% (as!&m +% Me+a tem$at meman i!an ba"i Men'u'i tan#an en#an sabun an air men#alir, men#erin#!an en#an bersih an !erin# Sia$!an air han#at, teta$i ti a! terlalu $anas i alam ba! man i Bersih!an !&t&ran "an# a a imata ba"i en#an men##una!an !a$as li i Le$as!an $a!aian ba"i Bersih!an tin+a ari aerah $antat sebelum iman i!an a#ar ba"i teta$ se#ar en#an men##una!an $&$&! atau !ain !asa MEMANDIKAN San##alah !e$ala ba"i sambil men#usa$ air !emu!a, tali $usat an tubuh ba"i en#an men##una!an (asla$ Sabuni seluruh ba an ba"i termasu! tali $usat 3+an#an memberi sabun $a a mu!a an 'u'i mu!an"a ahulu sam$ai bersih 4 5i!a ba"i la!i6la!i tari! !atu$ $re$esium !ebela!an# an bersih!an% Bila ba"i $erem$uan bersih!an labia ma"&ra an min&ra Masu!!an ba"i !e alam ba! man i sambil men"an##a !e$ala an $un##unn"a% Bilaslah seluruh tubuh ba"i en#an 'e$at %3 ti a! $erlu men#hilan#!an 7erni8 4 Kerin#!an betul 9 betul ba"i en#an sebuah han u! "an# bersih PERAWATAN TALI PUSAT :u'i tan#an en#an sabun an air bersih Bersih!an tali $usat en#an a;ua es atau air masa! en#an !a$as li i !emu ian e!erin#!an en#an !assa bersih <utu$ tali $usat en#an !asa "an# bersih :u'i tan#an !embali stelah membersih!an tali $usat 2 NILAI 3 4

4 . / 0

1 12 11

12

13 14 11. 1/

10 11 22 21 22 23 24 2-

MENGENAKAN PAKAIAN Susun $a!aian ba"i sesuai urutann"a Kena!an !urita Kena!an $&$&! Kena!an $a!aian "an# bersih an !erin# Kena!an selimut Serah!an ba"i $a a ibun"a Beres!an alat :u'i tan#an D&!umentasi semua tin a!an "an# ila!u!an

Keteran#an = 1 = Melihat 2 = Dibantu Se$enuhn"a 3 = Dibantu Seba#ian 4 = Dila!u!an Den#an Sem$urna Nilai Batas Lulus > /-?

Penilaian = 5umlah Nilai @an# Di a$at Nilai = 5umlah S'&re <ertin##i Palu, .. !"# 8 122?

Ma$asiswa La$an

Pem%im%ing

&..' &'

Anda mungkin juga menyukai