Anda di halaman 1dari 5

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KEMAHIRAN TAHUN 6

OKTOBER 2013

BAHAGIAN A

ARAHAN : Tandakan Jawapan Dengan Pilihan Jawapan Yang Betul

# $rojek akan %%%%%%%%%%%%% untuk mengetahui keberkesanan dan kelemahannya& A dijalankan B dipamerkan C dinilai D dijual

1 Alatan tangan yang ditunjukkan di atas sesuai digunakan untuk I mengetuk logam II mengetuk kayu III mengetuk paku IV mencabut paku A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 2 Apakah alat yang boleh digunakan untuk melicinkan permukaan projek kayu sebelum dikemaskan dengan syelek? A Baldi B Kikir C Kertas las D urat Khabar lama ! Alatan tangan yang manakah boleh digunakan untuk memotong logam? A "ergaji besi B "ergaji puting C "ergaji tangan D "ergaji lengkung halus

' %%%%%%%%%%%%%%%%% ialah proses mengubah suai semula sesuatu produk yang sedia ada menjadi produk yang baru& A $rototaip B (eka cipta C Kreati)iti D Ino)asi

imbol di atas merupakan simbol bagi A transistor B perintang C kapasitor D diod pemancar cahaya

+ Apakah kegunaan perintang? A ,emba-a aliran arus elektrik B ,engurangkan pengaliran arus elektrik C ,enambah pengaliran arus elektrik D ,eninggikan pengaliran arus elektrik . Apakah aspek yang menentukan jumlah nilai pada perintang tetap? A /enis perintang B ai0 perintang C 1ilai rintangan perintang D Kod -arna yang ditunjukkan melalui jalur2jalur pada badan perintang tetap

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KEMAHIRAN TAHUN 6

OKTOBER 2013

3 Antara berikut4 bahan yang manakah bukan penebat? A Aluminium B "etah C Kaca D Kayu

1! Kerja %%%%%%%%%% dijalankan untuk membaiki kerosakan kecil pada alatan dan mesin mudah& A pemuliharaan B pembinaan C penyenggaraan D pembersihan

15 Alatan tangan yang ditunjukkan di atas adalah A sepana hujung terbuka B playar gabung C playar kacip D playar muncung tirus

11 Antara alatan tangan berikut4 yang manakah boleh digunakan untuk menjalurkan -ayar? A C

1# %%%%%%%%% basikal ber6ungsi untuk menga-al4 mengurangkan4 dan menghentikan putaran roda& A $edal B Brek C 8ayar D 9endal $edal

1' Antara berikut4 yang manakah sayuran jenis buah? A C 12 Apakah 6ungsi tiub pada tayar? A 7ntuk mengalirkan udara melaluinya B 7ntuk menampung udara yang dipam C 7ntuk menghentikan putaran tayar D 7ntuk mengetatkan tayar pada rim

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KEMAHIRAN TAHUN 6

OKTOBER 2013

1* Antara akti)iti berikut4 yang manakah perlu dilakukan setiap hari? A ,enggembur B ,enyiram C ,erumput D ,embaja 1+ Kaedah penanaman yang menggunakan air yang mengandungi nutrien ialah A penjarangan B supersonik C hidroponik D transpirasi 1. ayuran membekalkan %%%%%%%%%% yang penting seperti )itamin4 garam mineral4 karbohidrat4 dan protein kepada manusia& A mineral B makanan C lemak D nutrien

25 Alat perkebunan di atas digunakan untuk A menyodok B membaja C menggali 21 Antara berikut adalah alat yang digunakan untuk merumput4 kecuali A pencakar B tajak C serampang tangan D pemangkas 22 8ujuan membuat penjarangan ialah untuk A mengurangkan persaingan antara anak pokok B memudahkan pekebun berjalan di celah2 celah tanaman C memudahkan kerja menyiram D menambahkan nutrien pada tanah 2! Antara berikut4 yang manakah bukan sayuran jenis akar? A B

13 Antara berikut adalah kelebihan memakan sayuran yang ditanam sendiri daripada sayuran yang dibeli4 kecuali A menggunakan tanah yang terbiar B mengelakkan serangan serangga perosak C mendapat sayuran yang baru dan segar D menjimatkan perbelanjaan

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KEMAHIRAN TAHUN 6

OKTOBER 2013

B ,emberi imej yang baik kepada pengeluar lain

2# Antara berikut adalah alatan memotong4 kecuali B A

2. Barang jualan di atas sesuai disusun di A Dalam bekas plastik lutsinar B dalam almari kaca C dalam almari D atas rak

25 Antara berikut4 produk yang manakah tidak dijual secara komisen di kedai runcit? A Alat kosmetik C ayur2sayuran B Buku2buku D Aiskrim 26 ,engapakah tanda harga barang perlu diletakkan pada setiap jenis barang jualan? A 7ntuk memenuhkan ruang kosong yang ada B upaya pembeli mengetahui harga barangan C 7ntuk meningkatkan kualiti barangan D 7ntuk mendorong pembeli membeli barang dalam kuantiti yang banyak 27 Apakah tujuan utama seseorang peniaga mengadakan promosi? A ,emberi saingan kepada pengeluar lain C ,emberi maklumat kepada pengeluar lain D ,emperkenalkan produk keluarannya

29 ,engapakah tanda harga barang perlu diletakkan pada setiap jenis barang jualan? A 7ntuk memenuhkan ruang kosong yang ada B upaya pembeli mengetahui harga barangan C 7ntuk meningkatkan kualiti barangan D 7ntuk mendorong pembeli membeli barang dalam kuantiti yang banyak 30 $ilih susun atur barang yang betul. A $enyapu dengan gula B ,inuman bertin dengan sabun mandi C Berus gigi dengan ubat gigi D ,inyak masak dengan ba-ang merah

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN KEMAHIRAN TAHUN 6

OKTOBER 2013

'

BAHAGIAN B Arahan : Tandakan (A) bagi pernyataan yang betul dan (B) pada pernyataan yang salah !1& $lastik lutsinar sesuai digunakan untuk membungkus sayuran terutamanya sayuran jenis buah& (A / B) !2& ,enggred ialah proses menentukan mutu tanaman sayuran mengikut sai0 dan kualiti& (A / B) !!& !#& !'& ayuran yang baru dipetik tidak perlu dibasuh& (A / B) Daun sayuran yang berlubang menandakan sayuran tersebut telah diserang perosak& (A / B) :akukan proses pengubahan anak benih pada -aktu tengah hari& (A / B)

Arahan : Padankan awapan dengan padanan yang sesuai 36

37

38

39

40