Anda di halaman 1dari 6

Contoh Penulisan Rancangan Pelajaran Harian

Rancangan Pengajaran Harian Sains Tahun 5


Kelas : Tahun 5 Damai 1 Jumlah pelajar : 30 Orang Tarikh : 1 April 2013 Masa : 8:00 - 9:00 pagi 1 jam! Tema : Men"iasa# $en%a &i%up $i%ang 'em(elajaran : 2) Keman%irian *pesis Tajuk : Keman%irian *pesis &ai+an O(jek#i, 'em(elajaran : 2)1 Memahami (aha+a se#iap hai+an mempun"ai -ara "ang #ersen%iri un#uk memas#ikan keman%irian spesisn"a) &asil 'em(elajaran : Diakhir pengajaran %an pem(elajaran muri% %apa#. 1) Mem(erikan (e(erapa -/n#/h hai+an "ang menjaga #elur %an anak anakn"a) 2) Mem(erikan (e(erapa -/n#/h hai+an "ang #i%ak menjaga #elur %an anakn"a) 3) Menerangkan se-ara lisan (agaimana hai+an menjaga #elur %an anakn"a

*#ra#egi 'em(elajaran :K/ns#ruk#i0isme %an 'em(elajaran k/pera#i, Ak#i0i#i 'em(elajaran : 'enggunaan #ekn/l/gi1 simulasi1 per(in-angan %an pem(en#angan) Kemahiran 'r/ses *ains : Memerha#i1 menghu(ung kai# %an meramal %an (erk/munikasi) 2ilai Murni : Men"a"angi (en%a hi%up1 (ekerjasama1 (erani1 "akin %an (er,ikir se-ara rasi/nal) Ala# $an#u Mengajar : Ki# 'em(elajaran1 k/mpu#er ri(a1 la"ar pu#ih %an pem(esar suara) $ahan (an#u mengajar : 'en penan%a %an ker#as manila)
*#ra#egi 'engajaran: 'en"erapan 3lmu Kemahiran 4enerik: 'enerapan 2ilai K'* : i) Memerha#i ii) Mengin,erens iii) Mem(ina hip/#esis i) Tunjuk -ara ii) Mengeksperimen : Kemahiran &i%up

i) $ekerjasama ii) 4igih

K$KK : i) Menjana i%ea ii) Mengenal pas#i iii) Menghu(ung kai# i0) Men#a,sir makluma# 0 Menganalisis 0i) Mensin#esis 0ii) Merumus Ke-er%asan 'el(agai i) 5/gikal ii) 3n#erpers/nal iii) 3n#rapers/nal i0) Kines#a#ik

Me%ia 'engajaran

i) 5em(aran kerja ii) 6a%as eksperimen : muri% menge#ahui hai+an se#iap hai+an mempun"ai anak sen%iri)

'enge#ahuan *e%ia A%a

Langkah/ masa (Peristiwa Pengajaran) Set Induksi (5 minit) Menarik 'erha#ian

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pem elajaran Aktiviti !uru

"edia Pengajaran Aktiviti murid

#emahiran !enerik

Memperkenal kan #ajuk

7asa 'engajaran masa!

Ak#i0i#i 'em(elajaran : *imulasi 1) 4uru akan memin#a %ua /rang pelajar #ampil ke ha%apan %an meliha# slai% "ang menunjukkan gam(ar hai+an) 2) 'elajar 1 akan meniru (un"i hai+an #erse(u#) 3) 'elajar 2 akan meniru pergerakan hai+an #erse(u#) */alan : 1) Apakah nama hai+an #erse(u#8 2) $agaimanakah hai+an #erse(u# mem(iak8 3) (agaimana harimau menjaga anakn"a8 9) $agaimana pen"u

1) 2 muri% keha%apan melakukan ak#i0i#i "ang perlu %ilakukan)

A$"/$$" Ki# 'em(elajar an Ki# 11 21 3 %an 9!

#emahiran Pr%ses Sains Memerha#i $erk/munikasi &ilai "urni $erani1 "akin %an (er,ikir se-ara rasi/nal)

1. Murid memberi respons secara lisan.

menjaga #elurn"a8 4uru menerangkan #ajuk pem(elajaran pa%a hari ini a%alah mengenai keman%irian spesis hai+an) Ak#i0i#i 'em(elajaran: 'er(in-angan : 'em(en#angan 1) Muri% akan %i(ahagikan kepa%a 3 kumpulan) 2) *e#iap kumpulan akan men"elesaikan #ugasan "ang (er(e;a) 3) </n#/h : Kumpulan A Men"enaraikan 9 jenis hai+an "ang menjaga #elurn"a %an (agaimana8

Langkah ' 'en-e#usan i%ea 20 mini#!

Menge#ahui penge#ahuan se%ia a%a muri%

1) 'elajar (er(in-ang Dengan rakan %alam kumpulan masingmasing)

A$"/$$" Ki# 'em(elajar an Ki# 51=1> %an 8!

#emahiran Pr%ses Sains $erk/munikasi 1 Menghu(ungk ai# %an meramal &ilai "urni ?akin1 (er,ikir se-ara rasi/nal1 (ekerjasama %an si,a# ingin #ahu #erha%ap alam sekeliling

Kumpulan $ Men"enaraikan 9 jenis hai+an "ang #i%ak menjaga #elurn"a %an (agaimana8 Kumpulan < Men"enaraikan 9 jenis hai+an "ang menjaga anakn"a %an (agaimana8

Langkah ( 'ens#ruk#uran *emula 3%ea 20 mini#!

Meng/lah i%ea %an men%apa# muri%-muri% menja%i kerangka penge#ahuan

9) *e#iap kumpulan akan mem(en#angkan hasil per(in-angan mereka) Ak#i0i#i 'em(elajaran : 'er(in-angan 1) 4uru mena"angkan slai% mengenai -ara-ara hai+an "ang. a) Menjaga #elurn"a () Ti%ak menjaga

1)Muri% memerha#i slai% "ang %i#a"angkan /leh guru) 2) Muri% menja+a( s/alan lisan guru

A$"/$$" Ki# 'em(elajar an Ki# 91101111121 13 %an 19!)

#emahiran Pr%ses Sains $erk/munikasi &ilai "urni ?akin %an (er,ikir se-ara

"ang (aru

#elurn"a -) Menjaga anakn"a 2) 4uru mem(e#ulkan i%ea a#au pen%apa# muri% "ang kurang #epa# (er%asarkan kepa%a pem(en#angan mereka) Ak#i0i#i 'em(elajaran : 'er(in-angan */alan @ji Min%a : 1) $agaimana -ara ikan paus menjaga anakn"a8 2) Muri% %i(eri semasa selama 2-3 mini# un#uk (er(in-ang %i %alam kumpulan) 3) 4uru mena"angkan slai% %an menerangkan -ara ikan paus menjaga anakn"a8 9) 4uru menerangkan ikan paus a%alah mamalia %an menerangkan -iri--iri mamalia) Ak#i0i#i 'em(elajaran : 'er(in-angan 1) 4uru mem(im(ing muri% mem(ua# kesimpulan (aha+a #er%apa#. &ai+an "ang menjaga #elun"a) hai+an "ang #i%ak menjaga #elurn"a) hai+an "ang menjaga anakn"a) 1)Muri% melakukan ak#i0i#i per(in-angan %alam kumpulan masing) A$"/$$" Ki# 'em(elajar an Ki# 15!

rasi/nal

Langkah ) Aplikasi 3%ea 10 mini#!

Mengaplikasi penge#ahuan (aru %i %alam kehi%upan seharian

#emahiran Pr%ses Sains $erk/munikasi Menghu(ungk ai# %an meramal &ilai "urni $erani1 "akin %an (er,ikir se-ara rasi/nal

Langkah * 6e,leksi 5 mini#!

'eneguhan

1) 'elajar (er(in-ang %engan guru %an menja+a( s/alan se-ara lisan)

2) 4uru menegaskan kepen#ingan hai+an memas#ikan kema%irian spesisn"a %an menge%arkan lem(aran kerja in%i0i%u kepa%a pelajar

&ama+

Tandakan haiwan mengikut cara ,em iakan- cara mengekalkan s,esies &ai+an $er#elur $eranak <ara mengekalkan spesies

5em(u Kam(ing A"am 'en"u $urung 3kan (a+al @%ang $ua"a Ku-ing 3kan paus Kanggaru 5ipas Kura-kura &arimau @lar

6e,leksi: 1) Muri%-muri% keliha#an (ermina# %engan ak#i0i#i "ang %ijalankan kerana %i(eri peluang menjalankan ak#i0i#i se-ara (erkumpulan))

2) Ka+alan %isiplin memuaskan +alaupun ak#i0i#i meli(a#kan 3 kumpulan) Muri%muri% %i(enarkan keluar %aripa%a (ilik %arjah (agi men-ari makluma# "ang (erkai#an %alam kea%aan "ang #erka+al) 3) 'em(elajaran inkuiri %ijalankan %engan lan-ar) Muri%-muri% %i(eri peluang un#uk mem(ua# pen"iasa#an %alam kumpulan se-ara #er(im(ing) 9) Muri% "ang lemah kurang mem(eri pen%apa# semasa per(in-angan ja+apan s/alan Kemahiran 'r/ses *ains

'enam(ah(aikan: 1) 4uru seharusn"a memin#a muri% "ang -emerlang %alam kumpulan un#uk mem(an#u muri% "ang lemah semasa per(in-angan s/alan Kemahiran 'r/ses *ains) 2) 4uru juga seharusn"a mem(im(ing muri% "ang lemah selepas ak#i0i#i %ijalankan pa%a +ak#u lapang un#uk meningka#kan ke,ahaman mereka #erha%ap #eknik menja+a( s/alan #erse(u#)