PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAD PERTENGAHAN Pada tahun132 H/750 M, keturunan bani Umayyah ditumpas habis dan menandaiberkahirnya

dinasti tersebut. Hanya Abdurrahman, satu-satunya keturunan bani Umayahyan berhasi! me!arikan diri ke Anda!usia dan mendirikan dinasti Umayyah "" di daratan#r$pa tersebut. %e&a!an den an pesatnya perkemban an "s!am di Asia dan A'rika, "s!am&u a menyebar ke #r$pa. (aitu me!a!ui ti a &a!an seba ai berikut. 1. )a!an barat, yakni di!akukan dari A'rika Utara me!a!ui %emenan&un "beria di ba*ahpimpinan thari+ bin ,iyad -711 M.. /ahkan, tentara "s!am dapat me!e*atiPe unun an Pirenia yan akhirnya ditahan $!eh tentara peran0is di ba*ah pimpinankare! marte! di k$ta p$itiers -732 M.. Akhirnya, pemerintahan 1hi!a'ah Umayyahmemipmpin di semenan&un "beria yan dikena! den an bani Umayah "" -711 M-1232 M. den an ibuk$tanya 4$rd$ba. 2. )a!an ten ah, yakni di!akukan dari 5unisia me!a!ui %isi!ia menu&u sepenan&un Apenina. "s!am dapat menduduki %isi!ia dan "ta!ia se!atan, tetapi dapat direbutkemba!i $e!h ban sa 6$rdia pada abad ke-11 3. )a!an timur, dimana pada tahun 1253, turki diba*ah pimpinan %u!tan Muhammad ""berhasi! menak!ukkan /y,antium den an ter!ebih dahu!u menyeran 1$nstantin$pe!dari arah be!akan yakni !aut hitam sehin a men e&utkan tentara by,antium timur.7ari /y,antium, tentara turki usmani terus me!akukan per!a*anan sampai ke k$ta8ina di Austria. %ete!ah itu, tentara 5urki Usmani mundur kemba!i ke %emenan&un /a!kan dan men uasai daerah ini se!ama kuran !ebih empat abad. /aru pada abadke-13, daerah ini berhasi! me!epaskan diri dari kekuasaan "s!am. Akan tetapi, k$tak$nstantin$pe! masih tetap dikuasai dinasty Umayyah dan berubah men&adi "stanbu! A. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEBUDAYAAN %esun uhnya #r$pa banyak berhutan budi pada "s!am karena banyak seka!i peradaban "s!am yan mempen aruhi #r$pa, seperti dari spany$!, peran sa!ib dan sisi!ia.%pany$! sendiri merupakan tempat yan pa!in utam ba i #r$pa da!am menyerap i!mupen etahuan dan kebudayaan "s!am, baik da!am bentuk p$!itik, s$sia!, ek$n$mi,kebudayaan dan pendidikan. /eberpa perkemban an "s!am antara !ain seba ai berikut. 1. /idan p$!itik 5er&adi balance of power karena di ba ian barat ter&adi permusuhan antara baniUmayyah "" di Anda!usia den an kekaisaran kar$!in di Peran0is, sedan kan diba ian timur ter&adi perseteruan antara bani Abbasyah den an kekaisaran/y,antium timur di semenan&un /a!kan. /ani Abbasyah &u a bermusuhanden an /ani Umayyah "" da!am perebutan kekuasaan pada tahun 750 M.1ekaisaran 1ar$!in bermusuhan den an kekaisaran /y,anium timur da!ammemperebutkan "ta!ia. 9!eh karena itu ter&adi!ah persekutuan antara /aniAbbasyah den an kekaisaran 1ar$!in , sddan kan bani Umayyah "" bersekutuden an /y,antium 5imur. Persekutuan baru berakhir sete!ah ter&adi peran sa!ib-103:-1231.

1./idan %$sia! #k$n$mi "s!am te!ah men uasai Anda!usia pada tahun 711 M dan 1$nstantin$pe! padatahun 1253 M. 1eadaan ini mempunyai pen aruh besar terhadap pertumbuhan#r$pa. "s!am berarti te!ah men uasai daerah timur ten ah yan ketika itu men&adi&a!ur da an dari Asia ke #r$pa. %aat itu perda an an ditentukan $!eh ne ara-ne ara "s!am. Ha! ini menyebabkan mereka menemukan Asia dan Amerika 1. /idan 1ebudayaan Me!a!ui ban sa Arab -"s!am., #r$pa dapat memahami i!mu pen etahuan kun$seperti dari (unani dan /abi!$nia. 5$k$h t$k$h yan mempen aruhi i!mupen etahuan dan kebudayaan saat itu antara !ain seba ai berikut. a. A! ;arabi -7<0-<:3M. A! ;arabi mendapat e!ar uru kedua -Arist$te!es di e!ari uru pertama..A! ;arabi men aran buku, men umpu!kan dan mener&emahkan buku-buku karya arist$te!es b. "bnu =usyd -1120-113<.

%e!ama be!a&ardi uni>ersitas-uni>ersitas tersebut.an Persia. 7a!am buku itu terdapat te$ri tentan mikr$sk$p dan mesiu yan banyak dikatakan seba ai hasi! karya =$ er /a0$n.. baik da!m bidan i!mu pen etahuan. %e>i!!a. pener&emahan tersebut di akui seba ai karyanya tanpa menyebut pen aran as!inya.. mempe!a&ari bahasa Arab di Paris -1220-12:< M.4$rd$ba mempunyai perpustakaan yan berisi 200. mereka mendirikan sek!ah dan uni>ersitas yan sama.aman perten ahan di #r$pa baru berdiri 1<uni>ersitas. mereka akti' menter&emahkan buku-buku karyai!mu*an mus!im.%e$ran pendeta kristen =$ma dari "n ris bernama =$ er /a0$n -12121232 M. tekhn$!$ i. Pusat pener&emahan itu ada!ah 5$!ed$. /e!iau ada!ah se$ran d$kter di k$ta Hama. Uni>ersitasyan pertama ka!i berada di #r$pa ia!ah Uni>ersitas Paris yan didirikan padatahun 1213 M dan pada akhir . Ma!a0a. . "bnu %ina -3<0-10:0 M. %ayan nya. /era*a! dariA>er$isme ini!ah !ahir r$'$rmasi pada abad ke-1: M dan rasi$na!ismepada abad ke-17 M di #r$pa. Ha!-ha! tersebut antara !ain seba ai berikut. "bnu %ina dikena! den an nama A>i0ena. /e!iau &u a se$ran 'i!su' yan terkena! den an idenyamen enai paham serba *u&ud atau *ahdatu! *u&ud. 7i #r$pa. Me!a!ui kemampuan bahasa Arab dan bahasa !atin yan dimi!ikinya."bnu =usyd memi!iki peran yan san at besar seka!i pen aruhnya di #r$pasehin A>er$isme -di #r$pa "bnu =usyddipan a menimbu!kan erakan i! A>er$es. i!mu pasti dan i!mu 'i!sa'at /anyak ambaran berkemban nya #r$pa pada saat berada da!amkekuasaan "s!am.. 1aryanya yan terkena! dan pentin da!am dunia ked$kteran yaitu A! ?anun 'i At 5ibb yan men&adi suaturu&ukan i!mu ked$kteran 2. yan menuntut kebebasan ber'ikir. ia beker&a sama den an 8a!0her menyusun mata pe!a&aran i!mu 'a!ak berdasarkan pen etahuan sar&an dan i!mu*an mus!im yan didapatnya dari spany$!. 1. 7iantara bukuyan diter&emahkan antara !ain ada!ah A! Man. @ranada dan %a!aman0a. ia pun men&adi se$ran sar&an yan termasyhur di ne aranya 2. penu!is buku-buku ked$kteran dan pene!itiberba ai penyakit. Pada uni>ersitas tersebut dia&arkan i!mu-i!mu yan mereka per$!ehdari uni>ersitas "s!am seperti i!mu ked$kteran.ir karya A!i A! Hasan "bnu Haitam -3:5-103< M.%e$ran sar&ana #r$pa. %ete!ah mereka pu!an ke ne erinya. be!a&ar i!mu ked$kteran pada sa!ah satu 'aku!tas ked$kteran di %pany$! dan ketika kemba!i ke ne erinya "n ris ia dian kat men&adi d$kter pribadi $!eh =a&a Henry " -1120 M. 7emikin &u a den an Ade!ard $' /ath -1073-1132 M. /idan Pendidikan /anyak pemuda #r$pa yan be!a&ar di uni>ersitas-unni>ersitas "s!am di%pany$! seprti 4$rd$ba. %e!ain men&adi d$kter. 0. 1arya be!iau dikena! den an /idayatu!Mu&tahid dan 5aha'utut 5aha'u!. /uku-buku as!i dan ter&emahan tersebut diba*anya ke Uni>ersitas 9A'$rd "n ris.ek$n$mi maupun p$!itik. "bnu %ina &u amerupakan ah!i 'isika dan i!mu &i*a. ia dapat memba0a nasakah as!i dan menter&emahkannya ke da!am berba ai i!mu pen etahuan. petrus A!'$nsi -10:2 M. terutama i!mu pasti. yan pernah be!a&ar pu!a di 5$!ed$ dan sete!ah ia kemba!i ke "n ris. /uku-buku karan an "bnu =usyd kini hanyaada sa!inannya da!am bahasa !atin dan banyak di&umpai di perpustakaan-perpustakaan #r$pa dan Amerika. kebudayaan.000 buku da!am berba ai 0aban i!mu pen etahuan 3.

/anyak sar&ana-sar&ana mus!im yan ber&asa karena te!ah mene!iti dan men emban kan i!mu pen etahuan. yan !ahir di 4rem$na. Ha! tersebut menandakan bah*a seman at kaum mus!im da!am meraih 0ita-0ita san at tin dan kesatuan yan san at dibutuhkan da!am me*u&udkan ha! tersebut. 6asib kaum mus!im di %pany$! sepenin a! Abu Abdu!!ah Muhammaddihadapakan pada beberapa pi!ihan a!kan spany$!. C$mbardea. dan men uasai %emenan&un /a!kan sekitar 2 abad -1253-131< M. per!uasan *i!ayah "s!am masih terus di!an&utkan sehin a den an demikian kebudayaan i sehin a me!ahirkan persatuan "s!am tetap berkemban di #r$pa. %pany$!. Akibat atau pen aruh dari perkemban an i!mu pen etahuan "s!am inimenimbu!kan ka&ian 'i!sa'at (unani di #r$pa se0ara besar-besaran dan akhirnyamenimbu!kan erakan keban kitan atau renaissans pada abad ke-12. dan au'k!arun atau pen0erahan pada abad ke-1< M. pernah tin a! di 5$!ed$. Ha! ini terbukti da!am setiap per!uasan *i!ayah. kaum mus!im mampu men uasai %pany$! da!am *aktu sekitar de!apan abad -711-1232 M. rasi$na!isme pada abad ke-17 M. maka den an . /an unan-ban unan berse&arah yan diban un antara !ain masuk ke da!am kristen ataumenin $!eh "s!amdiruntuhkan dan ribuan mus!im mati terbunuh se0ara tra is. bahkan karya mereka diter&emahkan ke da!am bahasa #r$pa meskipun ir$nisnya diakui seba ai karya mereka sendiri. 7i antara karya tersebut ada!ah A! Amar karya Abu /akar Muhammad ibnu Dakaria Ar =a. @erard de 4rem$na -1112-11<7 M. apabi!a kera&aan-kera&aan "s!am yan men uasai kera&aan n$n mus!im. !enyap!ah "s!am dari bumi Anda!usia. 2. dan pen ikutnya. "ta!ia Utara. Pada tahun 1:03 M. maka penduduk ne eri tersebut diper!akukan den an baik.Meskipun /ani Umayyah te!ah dihan0urkan $!eh /ani Abbasyah.i -<::-32: M.6iat yan tu!us ketika me!akukan sesuatu karena A!!ah san at dibutuhkan.%e$ran sar&ana berkeban saan Peran0is bernama @erbert dBAuri na0 -320-1003 M. Akan tetapi.2. A ama dan kebudayaan merekapun tidak ter an u :. 7en an demikian. "s!am &u a membidani erakan re'$rmasi pada abad ke-1: M. 7en an bantuan sar&ana mus!im disana . ketika niat te!ah berubah men&adi $rientasi terhadap kekuasaan atau harta. HIKMAH SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAD PERTENGAHAN Ada beberapa man'aat yan dapat kita ambi! dari se&arah perkemban an "s!am pada abad perten ahan. ia berhasi! mener&emahkan !ebih kuran 32 buah buku i!miah "s!am ke da!am bahasa !atin. diantaranya seba ai berikut. khusunya 4$rd$bayan men&adi pusat kebudayaan dan i!mu pen etahuan di barat sehin a hanya men&adikenan an. Dahra*i serta buku Abu Muhammad A! baitar berisi tentan tumbuhan. %ar&ana-sar&ana mus!im tersebut men a&arkan penduduk n$n mus!im tanpa membeda-bedakan a ama yan mereka anut 5. maka yan ter&adi ada!ah pembumihan usan kebudayaan "s!am dan pembantaian kaum mus!im. 1.Apabi!a kera&aan-kera&aan n$n mus!im men a!ahkan kera&aan-kera&aan "s!am. dan sebuah buku ked$kteran karan an ?$dim A. 7isampin itu. B. Phi!ip""" men e!uarkan undan -undan yan berisi pen usiran mus!im se0ara paksa darispany$!. berkemban nyapemikiran yunani ini me!a!ui karya-karya ter&emahan berbahasa arab yan kemudianditer&emahkan kemba!i ke da!am bahasa !atin.

Penduduk yan dibebaskan tetap diberikan ke!e!uasan untuk men&a!ankan a ama atau keper0ayaan mereka masin -masin meskipun upaya penyebaran a ama "s!am senantiasa di!akukan. #r$pa memi!iki kema&uan saat ini sa!ah satunya disebabkan &asa sar&ana-sar&ana mus!im yan te!ah men&adi mata rantai perkemban an i!mu pen etahuan kepada masyarakat #r$pa saat itu. C. Ha! tersebut dikarenakan penduduknya berada diba*ah pemerintahan yan . D.Umat "s!am harus men ambi! pe!a&aran dari ne ara barat. dan "bnu =usyd haurs men&adi inspirasi dan in$>asi ba i uamt "s!am untuk terus mempe!a&ari berba ai disip!in i!mu demi me!an&utkan 0ita-0ita per&uan an t$k$h-t$k$h mus!im pada abad perten ahan tersebut sehin a "s!am mampu memba*a rahmat ba i se!uruh dunia. 9!eh karena itu.0epat kehan0uran akan menimpa. Cemahnya persatuan umat "s!am dapat di&adikan 0e!ah pihak !ain untuk memundurkan peran kaum mus!im. dan bani Umayyah "" di Anda!usia serta kera&aan atau pemerintahan !ain dimanapun berada 3.a!im atau karena kera&aan tersebut te!ah men an u *i!ayah-*i!ayah "s!am. Mereka semu!a &auh tertin a! dibandin kan den an kema&uan peradaban dan i!mu pen etahuan umat "s!am. tekhn$!$ i dan kebudayaannya 3. 2. baik dari kan0ah perek$n$mian maupun p$!itik. "n>asi "s!am terhadap #r$pa seperti anda!usia dan %emenan&un /a!kan se!ama berabad-abad te!ah mem$ti'asi barat untuk mempe!a&ari i!mu pen etahuan. 1. 2.1eberadaan 0endekia*an pada masa perkemban an "s!am abad perten ahan seperti "bnu %ina.%e&arah merupakan pe!a&aran ba i manusia a ar di kemudian hari peri!aku atau perbuatan kaum mus!im yan membuat kaum mus!im dan umat manusia !ainnya menderita tid+ak teru!an !a i.arabi. PENGHAYATAN TERHADAP SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM PADA ABAD PERTENGAHAN Ada banyak peri!aku yan pat diterapkan seba ai 0erminan pen hayatan terhadap se&arah perkemban an "s!am di abad perten ahan yakni antara !ain seba ai berikut. tetapi kemudian mereka dapat men e&ar kema&uan peradaban dan i!mu pen etahuan umat "s!am. PENGARUH SEJARAH ISLAM ABAD PERTENGAHAN TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA )auh sebe!um "s!am masuk ke "nd$nesia.Penak!ukan *i!ayah yan demikian !uas di!akukan $!eh kaum mus!im saat itu berdasarkan pada permintaan penduduk suatu ne ara yan ditindas $!eh pemimpin mereka sendiri. 9!eh karena itu. %ete!ah "s!am masuk . ban sa "nd$nesia te!ah meme!uk a amahindu dan budha disampin keper0ayaan nenek m$yan mereka yan men anutanimisme dan dinamisme. bani Abbasyah. A! . kaum mus!im te!ah bertindak seba ai pembebas masyarakat suatu ne ara dari tindakan pemerintah mereka yan se*ena -*enan dan bukan bertindak seba ai pen&a&ah atas suatu ne ara. Ha! tersebut te!ah banyak dibuktikan pada peristi*a-peristi*a runtuhnya dau!ah bani Umayyah. umat "s!am hendaknya mampu men ubah tata kehidupannya yan seimban antara kepentin an dunia*i dan ukhra*inya serta senantiasa menin katkan *a*asan keis!amannya me!a!ui ru&ukan A! ?urBan dan Hadis."s!am memi!iki k$ntribusi yan san at besar da!am upaya menyebarkan i!mu pen etahuan dan tekhn$!$ i.

Parsi.Pen aruh /udaya. Ha! itu membuat perek$n$mian umat"s!am semakin berkemban %e&arah "s!am diba i men&adi ti a peri$de. =$hanidan =ahma.Pen aruh di bidan ek$n$mi 7aerah-daerah pesisir serin dikun&un i para peda an "s!am dari Arab. bar.. "s!am berpen aruh besarbaik da!am bidan p$!itik.Peri$de Perten ahan -1250-1<00 M. Abdu!!ah. An*ar. 1hadi&ah. yaituE 1. dan @a!ip$!i -135: M. 7inasti Usmani berbentuk kesu!tanan yan beribuk$ta di "stanbu!. yasinan dan !ain-!ain. /erasa!dari suku ban sa pen embara yan bermukim di *i!ayah Asia 5en ah.ase ti a kera&aan besar -1500-1<00 M. rebana.ase kemunduran -1250-1500 M.Pen aruh /ahasa dan 6ama /ahasa "nd$nesia seba ai bahasa persatuan san at banyak dipen aruhi $!ehbahasa Ara b. E.Mutha!ib. Maimunah... seperti Muhammad. piatu.. dan dapat menak!ukan *i!ayah /y. A*a!nyadatan ke 5urki untuk meminta suaka p$!itik kepada pen uasa %e!&uk dari seran antentara M$n $!. Usman men ambi! a!ih kekuasaan..menyantuni yatim. /anten dan 5id$re 1. diba*ah kepemimpinannya *i!ayahkesu!tanan semakin !uas den an menak!ukan beberapa *i!ayah.atih 1esu!tanan Usmani men a!ami pun0akke&ayaan. di M$n $!. KESULTANAN USMANI 7idirikan $!eh Usman. 1ita&u a me!ihat pen aruh di bidan seni arsitektur rumah peribadatan atau mas&id di"nd$nesia yan banayak dipen aruhi $!eh arsitektur mas&id yan ada di *i!ayah5imur 5en ah. putra Art$ $! dari kabi!ah 9 hu. syukuran. ek$n$mi.. merupakan . • . 7a!am ha! nama &u a banyak dipakai nama-namayan ber0iri "s!am -Arab. musya*arah. surat. Aminah. =ahmi!!ah. /ahasa Arab sudah banayk menyatu da!am k$sa kata bahasa"nd$nesia.antum serta 1$nstantin$pe! -1253 M. )u a adanya ke*a&ibanmembayar . inte rasi. )unaidi. bathin. seperti A. 2. in'ak.5harasyan!i -135: M.ke "nd$nesia. merupakan peri$de keban kitan umat "s!am. 1. 1. 7emak.k$ran. 3. 'akir dan miskin. !ahir. sa!ah satunyasuku 1ayi. a0ara tah!i!an.mir -1327 M.an&i dan sha!a*at.. *a+a'. s$sia!. Usman ber e!ar FPedisyah A!UsmanG.. Ankara -1352 M. Mataram. kabar. 1. se&ak ituberdiri!ah 7inasti Usmani.aman kema&uan. kursi dan masker. Abdu!. Adat "stiadat dan %eni 1ebiasaan yan banyak berkemban dari budaya "s!am dapat berupa u0apansa!am. dan pun0ak kema&uan -:50-1000 M. Muhaimin..Peri$de M$dern -1<00-sekaran . banyakdi&umpai seni musik seperti kasidah. 5urki. Ahmad.ase disinte rasi -1000-1250 M. terdiri dari dua 'aseE • . Usman diper0aya men&adi pan !ima peran 7inasti %e!&uk men antikanayahnya. Pemerintahan an Mi!iter . seperti sedekah.. "skandar -133< M. %ete!ah %u!tan A!auddin *a'at. 1.ase ekspansi. • .akat atau ama! &ariyah yan !ainnya.Pen aruh da!am /idan P$!itik Pen aruh inin dapat di!ihat da!am sistem pemerintahan kera&aan-kera&aan "s!am di"nd$nesia seperti k$nsep khi!a'ah atau kesu!tanan yan serin kita &umpai padakera&aan-kera&aan seperti A0eh.Peri$de 1!asik -:50-1250 M. mara*is.Pada masa pemerintahan Muhammad A!-.. 7a!am ha! kesenian.. 'ardu.dan@u&arat yan menerapkan k$nsep &ua! be!i se0ara "s!am. 0$nt$hnya kata *a&ib.maupun di bidan kebudayaan yan antara!ain seperti di ba*ah ini. &ua!. Peri$de ini diba i dua 'aseE • ..

E*)n)mi #k$n$mi dikenda!ikan !an sun $!eh pusat. I!m$ Pen#etah$an dibunuh demi penerapan %yiah ini.an.i!basy. sehin a "smai! dian para pen ikutnya berkein inan memainkan peranp$!itik untuk memperk$k$h kekuasaannya. yan ter abun da!am suatu de*an -&an i.i!basy -si kepa!a merah.%ir*an. %trate i iniberhasi! men usir kekuatan U.. dan sekretariatne ara -di>an atau mama!ik. bahkan pe!abuhan /andar Abbas... dani!mu arsitektur dari Arab. karenatidak mudah men ubah ide$!$ i rakyat dari %uni ke %yiah. Pen#etah$an an B$ a%a 5er&adi aku!turasi dari beberapa ne ara seirin den an me!uasnya *i!ayah.dan pemba ian se0ara >ertika!. Pada masa pemerintahan %yah Abbas -15<<-1:23. &. %yah Abbas in inme!epaskan diri dari keter antun an dukun an kekuatan mi!iter ?i. Pemerintahan an P)!iti* 5erba i se0ara h$r$. @erakan ini memasuki *i!ayah p$!itik dan pemerintahankarena merupakan tarekat mi!iter yan padapemerintahan "smai!. '. $r anisasi dan kemi!iteran dari /y. /y.ke!$mp$k ini merupakan ke!$mp$k pen han0ur ne eri n$n-mus!im.. "sma! menerapkan %yiah "sra Asyariah seba ai a ama ne ara. =akyat Usmani men ambi! a&aran tentan etikadan tat krama dari kebudayaan Persia. istana -dar ah. 1e iatan p$!itik diperta&am ap seba ai pendiri 1era&aan %a'a*i. padapemerintahan Haidar. dan Mau!a*iyah yan banyak pen aruhnya di !in kun an pe&abat pemerintahan. ". sekretaris pribadi %yah. maka ia mendatan kan u!ama %yiah dari "ra+. tetapi %yah Abbas &u a mampu me!ebarkan *i!ayahnya ke 5abri. Persia -"ran.5in katan pa!in tin i dipe an $!eh %u!tan.$nta!. ". A#ama Mun0u! dua a!iran tarekat. Penye!en araan ne ara diper0ayakan kepada para amir-kepa!a suku. tin kat keempat bupati atau As-sa*a. maka iamembentuk kekuatan mi!iter yan terdiri dari budak 1aukakus dan @e$r ia. %ebe!umnya Persiaberada di ba*ah kekuaaan %uni.ir -menteri.. Pe!abuhan /andar Abbas men&adi &a!ur perda an anantara 5imur dan /arat sehin a sekt$r perda an an semakin ma&u. /ahrein.dan Ciban$n untuk tu&uannya.i+atau A!-a!a*iyah. %istem pemerintahan dan kekuasaan mi!iternya ber&a!an baik. /anyak pu!a sastra*an danu!ama %uni yan dukun an pasukan ?i. dan /a hdadden an .Pertumbuhan ek$n$minya semakin baik karena stabi!itas keamanan yan dinamis dansituasi da!am ne eri yan terkenda!i.. 7i bidan pertanianmen a!ami kema&uan terutama di daerah /u!an %abit yan subur.. 1era&aan %a'a*i men a!amipun0ak keemasaan. dan Arab.antium. KERAJAAN SA'A(I 7idirikan $!eh %yah "smai! pada 307 H/1500 M di 5abri. tin kat kedua perdana menteri atau%adra. Heart maupun 7iyarbakr -5urki.5erdapat !emba a yan ter0akup da!am de*an tersebut -ma&e!is ni>is. tin kat atas dan *a. 1. 5idak hanya meredam k$n'!ik interna! dan merebut *i!ayah yan me!epaskan diri. yaitukebudayaan Persia. A*a!nyasebuah erakan tarekat yan bernama %a'a*iyah yan men&adi erakan p$!itik.antum. Pr$ ram ini men a!ami pertentan an yan berat. &.Harmu. yaitu /ektsyi yan banyak pen aruhnya dibidan mi!iter.7ibentuk sema0am kesatuan tentara a ama atau ?i. yaitu didasarkan pada aris kesukuan atau kedaerahan. berdiri!ah berba ai mas&id yan ba us serta ka!i ra'i indah. %yah "smai! terus me!an&utkanpenak!ukan sampai ke se!uruh "ran. /anyak memperkuat di bidan pertanian den an memperbanyak pen a!ihan tanah ne ara men&adi tanah ra&a. dipimpin$!eh %yekh %a'i'uddin "sha+. dan kep. yaitu men0akup dua &enis. tin kat keti a ubernur atau Pasya.an pada tahun 153<. 7ari i!mu arsitektur tersebut.i!basy. yan terdiri darise&ara*an istana. dan kepa!a inte!e&en. Mun0u! ke!$mp$ke!ite mi!iter yan disebut &anissary atau inkrisyriyah pada masa 9rkhan bin Usman.bek di 1hira.

keramik. Man. Men emban kan syiar "s!am sehin a ni!ai-ni!ai a&aran "s!am dapat dianut dan di!aksanakan masyarakat mus!im di "nd$nesia. 3. 1arya Ma!ik Muhammad )ayadi yan ber&udu! FPadmayatGmen&adi karya sastra yan men$n&$!. 7i bidan seni.an#an I/!am A.9risa. )i*a dan seman at persatuan serta kesatuan yan dibina $!eh ti a kera&aan besar dapat memban un kera&aan pada . danse&ara*an %a'a*i antara !ain. Pemerintahan di&a!ankan se0ara mi!iteristik. Memberikan pen aruh p$siti' yan memi!iki peradaban ba i masyarakat di "nd$nesia. Humayun yan hanya memerintah se!ama 3 tahun karena k$ndisi da!am ne eri tidak aman den anmun0u!nya pember$ntakan. Hamba!i. 2.amannya. Muhammad/a+ir Astarabadi. yaitu sek$!ah te$!$ i untuk!ebih memantapkan akan a!iran %yiah. 5er&adi kema&uan di berba ai bidan . yan dipa0u $!eh stabi!itas p$!itik yan aman danpemerintahan yan pa!in stabi!. /erdirinya 1era&aan M$ u! di "ndiamenimbu!kan seran an dari 1era&aan Hindu. dan seni !ukis.. 1etika Akbar de*asa. 3. 2. 2. di "ndia. mas&id. I. Ban#$nan an Seni 1ant$r. karpet. pemimpin daerahdipimpin i!eh se$ran k$mandan -sipah sa!eh. @h$nd. ter!ihat da!am ke iatan dan hasi! dari kera&inantan an. Mun0u! pemahaman dari met$de berpikir tradisi$na! men&adi rasi$na!. Muhammad bin Husain A!-Ami!i A!-)ubaBi.misa!nya ek$n$mi dan pertanian. Mun0u! mad. 1er&a keras dan pantan menyerah yan di!akukan $!eh rakyat dan pemimpin pada masa perten ahan te!ah membuahkan hasi! yan emi!an .a Perten#ahan Terha a0 Umat I/!am i In )ne/ia Pen aruh perkemban an "s!am abad perten ahan terhadap umat "s!am di "nd$nesia antara !ainE 1. 7emikian &u a pemban unan mas&id indahdan me ah yan ber!apis mutiara yan disebut F5a& Maha!G. dan Hana'i. sastra*an. /abur di*arisi daerah. Urusan pemerintahan diserahkan kepada /airam 1han. KERAJAAN MOGUL 7idirikan $!eh Dahiruddin /abur -12<2-1530 M.a Perten#ahan /eberapa man'aat dari se&arah perkemban an "s!am abad perten ahan diantaranyaE 1.i. sete!ah *a'at di antikan putranya.an#an I/!am A. /eberapa nama i!mu*an. 5.ab yan san at besar yaitu %ya'iBi. Humayun menin a! dan di antikan $!eh anaknya yan berusia 12 tahun. seran an ini dapat dika!ahkan $!eh /abur. dan Asin ah. Ma!iki.aat Se-arah Per*em. dan Muhammad /a+ir Ma&!isi. dan &embatan raksasa diban un den an ayaarsitektur yan indah. %arudin Muhammad bin "brahim %yira.7idirikan !emba a pendidikan %yiah $!eh %yah Abbas. /erkemban pendekatan te$!$ i AsyBariyah. Pen#ar$h Per*em. ia memper!uas *i!ayah den an menak!ukan daerah 4hundar. . +. Akbar. H. G./abur memerintah se!ama 30 tahun. 1reati>itas dan ketekunan yan dimi!iki para i!mu*an pada masaperten ahan te!ah me!ahirkan berba ai i!mu pen etahuan danperkemban an kebudayaan.er hana dari ayahnya ketika berusia 11 tahun. rumah sakit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful