PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAD PERTENGAHAN Pada tahun132 H/750 M, keturunan bani Umayyah ditumpas habis dan menandaiberkahirnya

dinasti tersebut. Hanya Abdurrahman, satu-satunya keturunan bani Umayahyan berhasi! me!arikan diri ke Anda!usia dan mendirikan dinasti Umayyah "" di daratan#r$pa tersebut. %e&a!an den an pesatnya perkemban an "s!am di Asia dan A'rika, "s!am&u a menyebar ke #r$pa. (aitu me!a!ui ti a &a!an seba ai berikut. 1. )a!an barat, yakni di!akukan dari A'rika Utara me!a!ui %emenan&un "beria di ba*ahpimpinan thari+ bin ,iyad -711 M.. /ahkan, tentara "s!am dapat me!e*atiPe unun an Pirenia yan akhirnya ditahan $!eh tentara peran0is di ba*ah pimpinankare! marte! di k$ta p$itiers -732 M.. Akhirnya, pemerintahan 1hi!a'ah Umayyahmemipmpin di semenan&un "beria yan dikena! den an bani Umayah "" -711 M-1232 M. den an ibuk$tanya 4$rd$ba. 2. )a!an ten ah, yakni di!akukan dari 5unisia me!a!ui %isi!ia menu&u sepenan&un Apenina. "s!am dapat menduduki %isi!ia dan "ta!ia se!atan, tetapi dapat direbutkemba!i $e!h ban sa 6$rdia pada abad ke-11 3. )a!an timur, dimana pada tahun 1253, turki diba*ah pimpinan %u!tan Muhammad ""berhasi! menak!ukkan /y,antium den an ter!ebih dahu!u menyeran 1$nstantin$pe!dari arah be!akan yakni !aut hitam sehin a men e&utkan tentara by,antium timur.7ari /y,antium, tentara turki usmani terus me!akukan per!a*anan sampai ke k$ta8ina di Austria. %ete!ah itu, tentara 5urki Usmani mundur kemba!i ke %emenan&un /a!kan dan men uasai daerah ini se!ama kuran !ebih empat abad. /aru pada abadke-13, daerah ini berhasi! me!epaskan diri dari kekuasaan "s!am. Akan tetapi, k$tak$nstantin$pe! masih tetap dikuasai dinasty Umayyah dan berubah men&adi "stanbu! A. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEBUDAYAAN %esun uhnya #r$pa banyak berhutan budi pada "s!am karena banyak seka!i peradaban "s!am yan mempen aruhi #r$pa, seperti dari spany$!, peran sa!ib dan sisi!ia.%pany$! sendiri merupakan tempat yan pa!in utam ba i #r$pa da!am menyerap i!mupen etahuan dan kebudayaan "s!am, baik da!am bentuk p$!itik, s$sia!, ek$n$mi,kebudayaan dan pendidikan. /eberpa perkemban an "s!am antara !ain seba ai berikut. 1. /idan p$!itik 5er&adi balance of power karena di ba ian barat ter&adi permusuhan antara baniUmayyah "" di Anda!usia den an kekaisaran kar$!in di Peran0is, sedan kan diba ian timur ter&adi perseteruan antara bani Abbasyah den an kekaisaran/y,antium timur di semenan&un /a!kan. /ani Abbasyah &u a bermusuhanden an /ani Umayyah "" da!am perebutan kekuasaan pada tahun 750 M.1ekaisaran 1ar$!in bermusuhan den an kekaisaran /y,anium timur da!ammemperebutkan "ta!ia. 9!eh karena itu ter&adi!ah persekutuan antara /aniAbbasyah den an kekaisaran 1ar$!in , sddan kan bani Umayyah "" bersekutuden an /y,antium 5imur. Persekutuan baru berakhir sete!ah ter&adi peran sa!ib-103:-1231.

1./idan %$sia! #k$n$mi "s!am te!ah men uasai Anda!usia pada tahun 711 M dan 1$nstantin$pe! padatahun 1253 M. 1eadaan ini mempunyai pen aruh besar terhadap pertumbuhan#r$pa. "s!am berarti te!ah men uasai daerah timur ten ah yan ketika itu men&adi&a!ur da an dari Asia ke #r$pa. %aat itu perda an an ditentukan $!eh ne ara-ne ara "s!am. Ha! ini menyebabkan mereka menemukan Asia dan Amerika 1. /idan 1ebudayaan Me!a!ui ban sa Arab -"s!am., #r$pa dapat memahami i!mu pen etahuan kun$seperti dari (unani dan /abi!$nia. 5$k$h t$k$h yan mempen aruhi i!mupen etahuan dan kebudayaan saat itu antara !ain seba ai berikut. a. A! ;arabi -7<0-<:3M. A! ;arabi mendapat e!ar uru kedua -Arist$te!es di e!ari uru pertama..A! ;arabi men aran buku, men umpu!kan dan mener&emahkan buku-buku karya arist$te!es b. "bnu =usyd -1120-113<.

aman perten ahan di #r$pa baru berdiri 1<uni>ersitas. ia pun men&adi se$ran sar&an yan termasyhur di ne aranya 2. Ha!-ha! tersebut antara !ain seba ai berikut.an Persia.%e$ran pendeta kristen =$ma dari "n ris bernama =$ er /a0$n -12121232 M. Me!a!ui kemampuan bahasa Arab dan bahasa !atin yan dimi!ikinya. i!mu pasti dan i!mu 'i!sa'at /anyak ambaran berkemban nya #r$pa pada saat berada da!amkekuasaan "s!am. petrus A!'$nsi -10:2 M. /uku-buku as!i dan ter&emahan tersebut diba*anya ke Uni>ersitas 9A'$rd "n ris. /uku-buku karan an "bnu =usyd kini hanyaada sa!inannya da!am bahasa !atin dan banyak di&umpai di perpustakaan-perpustakaan #r$pa dan Amerika.. 7a!am buku itu terdapat te$ri tentan mikr$sk$p dan mesiu yan banyak dikatakan seba ai hasi! karya =$ er /a0$n. yan menuntut kebebasan ber'ikir. "bnu %ina dikena! den an nama A>i0ena. "bnu %ina -3<0-10:0 M. Ma!a0a. mereka akti' menter&emahkan buku-buku karyai!mu*an mus!im. baik da!m bidan i!mu pen etahuan. /e!iau &u a se$ran 'i!su' yan terkena! den an idenyamen enai paham serba *u&ud atau *ahdatu! *u&ud. kebudayaan. 0. %e>i!!a. Pusat pener&emahan itu ada!ah 5$!ed$. 1aryanya yan terkena! dan pentin da!am dunia ked$kteran yaitu A! ?anun 'i At 5ibb yan men&adi suaturu&ukan i!mu ked$kteran 2. be!a&ar i!mu ked$kteran pada sa!ah satu 'aku!tas ked$kteran di %pany$! dan ketika kemba!i ke ne erinya "n ris ia dian kat men&adi d$kter pribadi $!eh =a&a Henry " -1120 M. "bnu %ina &u amerupakan ah!i 'isika dan i!mu &i*a. @ranada dan %a!aman0a. mereka mendirikan sek!ah dan uni>ersitas yan sama. penu!is buku-buku ked$kteran dan pene!itiberba ai penyakit. terutama i!mu pasti.000 buku da!am berba ai 0aban i!mu pen etahuan 3. 7iantara bukuyan diter&emahkan antara !ain ada!ah A! Man. %ayan nya. /era*a! dariA>er$isme ini!ah !ahir r$'$rmasi pada abad ke-1: M dan rasi$na!ismepada abad ke-17 M di #r$pa. %e!ain men&adi d$kter..4$rd$ba mempunyai perpustakaan yan berisi 200. /e!iau ada!ah se$ran d$kter di k$ta Hama. 7emikin &u a den an Ade!ard $' /ath -1073-1132 M. %e!ama be!a&ardi uni>ersitas-uni>ersitas tersebut.%e$ran sar&ana #r$pa. ia dapat memba0a nasakah as!i dan menter&emahkannya ke da!am berba ai i!mu pen etahuan. /idan Pendidikan /anyak pemuda #r$pa yan be!a&ar di uni>ersitas-unni>ersitas "s!am di%pany$! seprti 4$rd$ba."bnu =usyd memi!iki peran yan san at besar seka!i pen aruhnya di #r$pasehin A>er$isme -di #r$pa "bnu =usyddipan a menimbu!kan erakan i! A>er$es. pener&emahan tersebut di akui seba ai karyanya tanpa menyebut pen aran as!inya. 1. %ete!ah mereka pu!an ke ne erinya. .ek$n$mi maupun p$!itik.. 1arya be!iau dikena! den an /idayatu!Mu&tahid dan 5aha'utut 5aha'u!. Pada uni>ersitas tersebut dia&arkan i!mu-i!mu yan mereka per$!ehdari uni>ersitas "s!am seperti i!mu ked$kteran.ir karya A!i A! Hasan "bnu Haitam -3:5-103< M. mempe!a&ari bahasa Arab di Paris -1220-12:< M. ia beker&a sama den an 8a!0her menyusun mata pe!a&aran i!mu 'a!ak berdasarkan pen etahuan sar&an dan i!mu*an mus!im yan didapatnya dari spany$!. 7i #r$pa. yan pernah be!a&ar pu!a di 5$!ed$ dan sete!ah ia kemba!i ke "n ris. tekhn$!$ i. Uni>ersitasyan pertama ka!i berada di #r$pa ia!ah Uni>ersitas Paris yan didirikan padatahun 1213 M dan pada akhir .

Pada tahun 1:03 M. bahkan karya mereka diter&emahkan ke da!am bahasa #r$pa meskipun ir$nisnya diakui seba ai karya mereka sendiri. apabi!a kera&aan-kera&aan "s!am yan men uasai kera&aan n$n mus!im. diantaranya seba ai berikut. ia berhasi! mener&emahkan !ebih kuran 32 buah buku i!miah "s!am ke da!am bahasa !atin.2. yan !ahir di 4rem$na./anyak sar&ana-sar&ana mus!im yan ber&asa karena te!ah mene!iti dan men emban kan i!mu pen etahuan. dan pen ikutnya.i -<::-32: M. dan au'k!arun atau pen0erahan pada abad ke-1< M. "s!am &u a membidani erakan re'$rmasi pada abad ke-1: M. A ama dan kebudayaan merekapun tidak ter an u :. per!uasan *i!ayah "s!am masih terus di!an&utkan sehin a den an demikian kebudayaan i sehin a me!ahirkan persatuan "s!am tetap berkemban di #r$pa. dan men uasai %emenan&un /a!kan sekitar 2 abad -1253-131< M. !enyap!ah "s!am dari bumi Anda!usia. 7isampin itu. 7en an bantuan sar&ana mus!im disana . Ha! ini terbukti da!am setiap per!uasan *i!ayah. maka penduduk ne eri tersebut diper!akukan den an baik. %ar&ana-sar&ana mus!im tersebut men a&arkan penduduk n$n mus!im tanpa membeda-bedakan a ama yan mereka anut 5. kaum mus!im mampu men uasai %pany$! da!am *aktu sekitar de!apan abad -711-1232 M. 7en an demikian. 6asib kaum mus!im di %pany$! sepenin a! Abu Abdu!!ah Muhammaddihadapakan pada beberapa pi!ihan a!kan spany$!.Meskipun /ani Umayyah te!ah dihan0urkan $!eh /ani Abbasyah. maka den an .6iat yan tu!us ketika me!akukan sesuatu karena A!!ah san at dibutuhkan. Akan tetapi. Dahra*i serta buku Abu Muhammad A! baitar berisi tentan tumbuhan. @erard de 4rem$na -1112-11<7 M. 1.Apabi!a kera&aan-kera&aan n$n mus!im men a!ahkan kera&aan-kera&aan "s!am. Ha! tersebut menandakan bah*a seman at kaum mus!im da!am meraih 0ita-0ita san at tin dan kesatuan yan san at dibutuhkan da!am me*u&udkan ha! tersebut. /an unan-ban unan berse&arah yan diban un antara !ain masuk ke da!am kristen ataumenin $!eh "s!amdiruntuhkan dan ribuan mus!im mati terbunuh se0ara tra is. 2. khusunya 4$rd$bayan men&adi pusat kebudayaan dan i!mu pen etahuan di barat sehin a hanya men&adikenan an. %pany$!. dan sebuah buku ked$kteran karan an ?$dim A. 7i antara karya tersebut ada!ah A! Amar karya Abu /akar Muhammad ibnu Dakaria Ar =a. ketika niat te!ah berubah men&adi $rientasi terhadap kekuasaan atau harta. pernah tin a! di 5$!ed$. HIKMAH SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM PADA ABAD PERTENGAHAN Ada beberapa man'aat yan dapat kita ambi! dari se&arah perkemban an "s!am pada abad perten ahan. maka yan ter&adi ada!ah pembumihan usan kebudayaan "s!am dan pembantaian kaum mus!im. Akibat atau pen aruh dari perkemban an i!mu pen etahuan "s!am inimenimbu!kan ka&ian 'i!sa'at (unani di #r$pa se0ara besar-besaran dan akhirnyamenimbu!kan erakan keban kitan atau renaissans pada abad ke-12. "ta!ia Utara. Phi!ip""" men e!uarkan undan -undan yan berisi pen usiran mus!im se0ara paksa darispany$!. rasi$na!isme pada abad ke-17 M.%e$ran sar&ana berkeban saan Peran0is bernama @erbert dBAuri na0 -320-1003 M. B. berkemban nyapemikiran yunani ini me!a!ui karya-karya ter&emahan berbahasa arab yan kemudianditer&emahkan kemba!i ke da!am bahasa !atin. C$mbardea.

tetapi kemudian mereka dapat men e&ar kema&uan peradaban dan i!mu pen etahuan umat "s!am. 2. Penduduk yan dibebaskan tetap diberikan ke!e!uasan untuk men&a!ankan a ama atau keper0ayaan mereka masin -masin meskipun upaya penyebaran a ama "s!am senantiasa di!akukan. kaum mus!im te!ah bertindak seba ai pembebas masyarakat suatu ne ara dari tindakan pemerintah mereka yan se*ena -*enan dan bukan bertindak seba ai pen&a&ah atas suatu ne ara. dan "bnu =usyd haurs men&adi inspirasi dan in$>asi ba i uamt "s!am untuk terus mempe!a&ari berba ai disip!in i!mu demi me!an&utkan 0ita-0ita per&uan an t$k$h-t$k$h mus!im pada abad perten ahan tersebut sehin a "s!am mampu memba*a rahmat ba i se!uruh dunia."s!am memi!iki k$ntribusi yan san at besar da!am upaya menyebarkan i!mu pen etahuan dan tekhn$!$ i. PENGARUH SEJARAH ISLAM ABAD PERTENGAHAN TERHADAP UMAT ISLAM INDONESIA )auh sebe!um "s!am masuk ke "nd$nesia.0epat kehan0uran akan menimpa. 9!eh karena itu. bani Abbasyah. dan bani Umayyah "" di Anda!usia serta kera&aan atau pemerintahan !ain dimanapun berada 3. tekhn$!$ i dan kebudayaannya 3. D. #r$pa memi!iki kema&uan saat ini sa!ah satunya disebabkan &asa sar&ana-sar&ana mus!im yan te!ah men&adi mata rantai perkemban an i!mu pen etahuan kepada masyarakat #r$pa saat itu. A! .Umat "s!am harus men ambi! pe!a&aran dari ne ara barat. umat "s!am hendaknya mampu men ubah tata kehidupannya yan seimban antara kepentin an dunia*i dan ukhra*inya serta senantiasa menin katkan *a*asan keis!amannya me!a!ui ru&ukan A! ?urBan dan Hadis. 1. Mereka semu!a &auh tertin a! dibandin kan den an kema&uan peradaban dan i!mu pen etahuan umat "s!am.%e&arah merupakan pe!a&aran ba i manusia a ar di kemudian hari peri!aku atau perbuatan kaum mus!im yan membuat kaum mus!im dan umat manusia !ainnya menderita tid+ak teru!an !a i. Cemahnya persatuan umat "s!am dapat di&adikan 0e!ah pihak !ain untuk memundurkan peran kaum mus!im. PENGHAYATAN TERHADAP SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM PADA ABAD PERTENGAHAN Ada banyak peri!aku yan pat diterapkan seba ai 0erminan pen hayatan terhadap se&arah perkemban an "s!am di abad perten ahan yakni antara !ain seba ai berikut. C. 9!eh karena itu. %ete!ah "s!am masuk . "n>asi "s!am terhadap #r$pa seperti anda!usia dan %emenan&un /a!kan se!ama berabad-abad te!ah mem$ti'asi barat untuk mempe!a&ari i!mu pen etahuan.arabi.a!im atau karena kera&aan tersebut te!ah men an u *i!ayah-*i!ayah "s!am.1eberadaan 0endekia*an pada masa perkemban an "s!am abad perten ahan seperti "bnu %ina. baik dari kan0ah perek$n$mian maupun p$!itik. ban sa "nd$nesia te!ah meme!uk a amahindu dan budha disampin keper0ayaan nenek m$yan mereka yan men anutanimisme dan dinamisme. Ha! tersebut dikarenakan penduduknya berada diba*ah pemerintahan yan . Ha! tersebut te!ah banyak dibuktikan pada peristi*a-peristi*a runtuhnya dau!ah bani Umayyah.Penak!ukan *i!ayah yan demikian !uas di!akukan $!eh kaum mus!im saat itu berdasarkan pada permintaan penduduk suatu ne ara yan ditindas $!eh pemimpin mereka sendiri. 2.

merupakan peri$de keban kitan umat "s!am. se&ak ituberdiri!ah 7inasti Usmani.Pada masa pemerintahan Muhammad A!-. Usman diper0aya men&adi pan !ima peran 7inasti %e!&uk men antikanayahnya.maupun di bidan kebudayaan yan antara!ain seperti di ba*ah ini.ase kemunduran -1250-1500 M. Ankara -1352 M. %ete!ah %u!tan A!auddin *a'at. 'ardu.k$ran. Abdu!!ah. dan dapat menak!ukan *i!ayah /y. dan pun0ak kema&uan -:50-1000 M. piatu. *a+a'. 1.Pen aruh /udaya. banyakdi&umpai seni musik seperti kasidah. 7emak. /anten dan 5id$re 1. A*a!nyadatan ke 5urki untuk meminta suaka p$!itik kepada pen uasa %e!&uk dari seran antentara M$n $!. s$sia!.. seperti Muhammad. kursi dan masker. 3. 'akir dan miskin. =ahmi!!ah. /ahasa Arab sudah banayk menyatu da!am k$sa kata bahasa"nd$nesia. =$hanidan =ahma.. "skandar -133< M. 1.Peri$de 1!asik -:50-1250 M. Pemerintahan an Mi!iter .aman kema&uan. a0ara tah!i!an.. kabar. • ..Peri$de M$dern -1<00-sekaran . bar. 0$nt$hnya kata *a&ib.atih 1esu!tanan Usmani men a!ami pun0akke&ayaan. 1ita&u a me!ihat pen aruh di bidan seni arsitektur rumah peribadatan atau mas&id di"nd$nesia yan banayak dipen aruhi $!eh arsitektur mas&id yan ada di *i!ayah5imur 5en ah.. An*ar.. )unaidi.dan@u&arat yan menerapkan k$nsep &ua! be!i se0ara "s!am.akat atau ama! &ariyah yan !ainnya. Aminah. Ha! itu membuat perek$n$mian umat"s!am semakin berkemban %e&arah "s!am diba i men&adi ti a peri$de. Mataram. Peri$de ini diba i dua 'aseE • .ase ekspansi. seperti sedekah.Peri$de Perten ahan -1250-1<00 M. bathin. )u a adanya ke*a&ibanmembayar . yasinan dan !ain-!ain. rebana.. 5urki.Mutha!ib.ase disinte rasi -1000-1250 M. Parsi. Adat "stiadat dan %eni 1ebiasaan yan banyak berkemban dari budaya "s!am dapat berupa u0apansa!am. 7a!am ha! kesenian. KESULTANAN USMANI 7idirikan $!eh Usman. seperti A. 7inasti Usmani berbentuk kesu!tanan yan beribuk$ta di "stanbu!.. dan @a!ip$!i -135: M. ek$n$mi. merupakan .5harasyan!i -135: M. Usman men ambi! a!ih kekuasaan. sa!ah satunyasuku 1ayi. 2. Muhaimin. putra Art$ $! dari kabi!ah 9 hu. • . syukuran.. mara*is. Maimunah. &ua!.antum serta 1$nstantin$pe! -1253 M.. 1. /erasa!dari suku ban sa pen embara yan bermukim di *i!ayah Asia 5en ah.Pen aruh di bidan ek$n$mi 7aerah-daerah pesisir serin dikun&un i para peda an "s!am dari Arab..ase ti a kera&aan besar -1500-1<00 M. surat. musya*arah.menyantuni yatim. terdiri dari dua 'aseE • . di M$n $!. in'ak. E. yaituE 1..Pen aruh /ahasa dan 6ama /ahasa "nd$nesia seba ai bahasa persatuan san at banyak dipen aruhi $!ehbahasa Ara b.ke "nd$nesia.mir -1327 M. 1. Abdu!. Usman ber e!ar FPedisyah A!UsmanG. inte rasi.Pen aruh da!am /idan P$!itik Pen aruh inin dapat di!ihat da!am sistem pemerintahan kera&aan-kera&aan "s!am di"nd$nesia seperti k$nsep khi!a'ah atau kesu!tanan yan serin kita &umpai padakera&aan-kera&aan seperti A0eh. "s!am berpen aruh besarbaik da!am bidan p$!itik.. 7a!am ha! nama &u a banyak dipakai nama-namayan ber0iri "s!am -Arab. Ahmad.an&i dan sha!a*at. diba*ah kepemimpinannya *i!ayahkesu!tanan semakin !uas den an menak!ukan beberapa *i!ayah. 1hadi&ah. !ahir.

1era&aan %a'a*i men a!amipun0ak keemasaan. yan terdiri darise&ara*an istana. dan sekretariatne ara -di>an atau mama!ik. 7i bidan pertanianmen a!ami kema&uan terutama di daerah /u!an %abit yan subur.an pada tahun 153<.ir -menteri. yaitukebudayaan Persia. dan Mau!a*iyah yan banyak pen aruhnya di !in kun an pe&abat pemerintahan..ke!$mp$k ini merupakan ke!$mp$k pen han0ur ne eri n$n-mus!im.i!basy. I!m$ Pen#etah$an dibunuh demi penerapan %yiah ini. dani!mu arsitektur dari Arab. @erakan ini memasuki *i!ayah p$!itik dan pemerintahankarena merupakan tarekat mi!iter yan padapemerintahan "smai!. dan kep. yaitu men0akup dua &enis. &. yaitu didasarkan pada aris kesukuan atau kedaerahan. yan ter abun da!am suatu de*an -&an i.. Persia -"ran. Heart maupun 7iyarbakr -5urki. E*)n)mi #k$n$mi dikenda!ikan !an sun $!eh pusat..i+atau A!-a!a*iyah. KERAJAAN SA'A(I 7idirikan $!eh %yah "smai! pada 307 H/1500 M di 5abri.. /anyak pu!a sastra*an danu!ama %uni yan dukun an pasukan ?i. dan /a hdadden an . 5idak hanya meredam k$n'!ik interna! dan merebut *i!ayah yan me!epaskan diri. sehin a "smai! dian para pen ikutnya berkein inan memainkan peranp$!itik untuk memperk$k$h kekuasaannya. Pe!abuhan /andar Abbas men&adi &a!ur perda an anantara 5imur dan /arat sehin a sekt$r perda an an semakin ma&u. 7ari i!mu arsitektur tersebut.dan pemba ian se0ara >ertika!. =akyat Usmani men ambi! a&aran tentan etikadan tat krama dari kebudayaan Persia. '.Harmu. dan Arab. %istem pemerintahan dan kekuasaan mi!iternya ber&a!an baik. /ahrein.i!basy.Pertumbuhan ek$n$minya semakin baik karena stabi!itas keamanan yan dinamis dansituasi da!am ne eri yan terkenda!i. Pada masa pemerintahan %yah Abbas -15<<-1:23. &.dan Ciban$n untuk tu&uannya. tin kat keti a ubernur atau Pasya. tin kat kedua perdana menteri atau%adra. bahkan pe!abuhan /andar Abbas.7ibentuk sema0am kesatuan tentara a ama atau ?i. Pen#etah$an an B$ a%a 5er&adi aku!turasi dari beberapa ne ara seirin den an me!uasnya *i!ayah. %ebe!umnya Persiaberada di ba*ah kekuaaan %uni. Penye!en araan ne ara diper0ayakan kepada para amir-kepa!a suku.5erdapat !emba a yan ter0akup da!am de*an tersebut -ma&e!is ni>is. istana -dar ah.. A*a!nyasebuah erakan tarekat yan bernama %a'a*iyah yan men&adi erakan p$!itik. maka iamembentuk kekuatan mi!iter yan terdiri dari budak 1aukakus dan @e$r ia. %yah Abbas in inme!epaskan diri dari keter antun an dukun an kekuatan mi!iter ?i. dipimpin$!eh %yekh %a'i'uddin "sha+..an. berdiri!ah berba ai mas&id yan ba us serta ka!i ra'i indah. A#ama Mun0u! dua a!iran tarekat. /anyak memperkuat di bidan pertanian den an memperbanyak pen a!ihan tanah ne ara men&adi tanah ra&a. tin kat atas dan *a. yaitu /ektsyi yan banyak pen aruhnya dibidan mi!iter. "..bek di 1hira. sekretaris pribadi %yah. tin kat keempat bupati atau As-sa*a. dan kepa!a inte!e&en. %yah "smai! terus me!an&utkanpenak!ukan sampai ke se!uruh "ran. 1e iatan p$!itik diperta&am ap seba ai pendiri 1era&aan %a'a*i. %trate i iniberhasi! men usir kekuatan U.5in katan pa!in tin i dipe an $!eh %u!tan. /y. tetapi %yah Abbas &u a mampu me!ebarkan *i!ayahnya ke 5abri. Pemerintahan an P)!iti* 5erba i se0ara h$r$.$nta!. 1.i!basy -si kepa!a merah.antum.%ir*an. $r anisasi dan kemi!iteran dari /y. karenatidak mudah men ubah ide$!$ i rakyat dari %uni ke %yiah. "sma! menerapkan %yiah "sra Asyariah seba ai a ama ne ara. Mun0u! ke!$mp$ke!ite mi!iter yan disebut &anissary atau inkrisyriyah pada masa 9rkhan bin Usman. padapemerintahan Haidar. Pr$ ram ini men a!ami pertentan an yan berat. ".antium. maka ia mendatan kan u!ama %yiah dari "ra+.

7emikian &u a pemban unan mas&id indahdan me ah yan ber!apis mutiara yan disebut F5a& Maha!G.er hana dari ayahnya ketika berusia 11 tahun.7idirikan !emba a pendidikan %yiah $!eh %yah Abbas. mas&id. +. /erkemban pendekatan te$!$ i AsyBariyah.misa!nya ek$n$mi dan pertanian. rumah sakit./abur memerintah se!ama 30 tahun. dan Muhammad /a+ir Ma&!isi. 5.. 2. Pemerintahan di&a!ankan se0ara mi!iteristik. 1arya Ma!ik Muhammad )ayadi yan ber&udu! FPadmayatGmen&adi karya sastra yan men$n&$!. )i*a dan seman at persatuan serta kesatuan yan dibina $!eh ti a kera&aan besar dapat memban un kera&aan pada .an#an I/!am A.an#an I/!am A.ab yan san at besar yaitu %ya'iBi. di "ndia.aat Se-arah Per*em. . I. danse&ara*an %a'a*i antara !ain.a Perten#ahan Terha a0 Umat I/!am i In )ne/ia Pen aruh perkemban an "s!am abad perten ahan terhadap umat "s!am di "nd$nesia antara !ainE 1.a Perten#ahan /eberapa man'aat dari se&arah perkemban an "s!am abad perten ahan diantaranyaE 1. KERAJAAN MOGUL 7idirikan $!eh Dahiruddin /abur -12<2-1530 M. G.amannya. sete!ah *a'at di antikan putranya. Humayun yan hanya memerintah se!ama 3 tahun karena k$ndisi da!am ne eri tidak aman den anmun0u!nya pember$ntakan. ter!ihat da!am ke iatan dan hasi! dari kera&inantan an. Men emban kan syiar "s!am sehin a ni!ai-ni!ai a&aran "s!am dapat dianut dan di!aksanakan masyarakat mus!im di "nd$nesia. dan &embatan raksasa diban un den an ayaarsitektur yan indah. 1er&a keras dan pantan menyerah yan di!akukan $!eh rakyat dan pemimpin pada masa perten ahan te!ah membuahkan hasi! yan emi!an . dan Asin ah. ia memper!uas *i!ayah den an menak!ukan daerah 4hundar.i. /eberapa nama i!mu*an. yan dipa0u $!eh stabi!itas p$!itik yan aman danpemerintahan yan pa!in stabi!. 7i bidan seni. karpet. Akbar. dan seni !ukis. H. keramik. Hamba!i. Humayun menin a! dan di antikan $!eh anaknya yan berusia 12 tahun. Memberikan pen aruh p$siti' yan memi!iki peradaban ba i masyarakat di "nd$nesia. pemimpin daerahdipimpin i!eh se$ran k$mandan -sipah sa!eh. seran an ini dapat dika!ahkan $!eh /abur. Pen#ar$h Per*em. dan Hana'i. 3. Mun0u! pemahaman dari met$de berpikir tradisi$na! men&adi rasi$na!. Muhammad/a+ir Astarabadi. Ban#$nan an Seni 1ant$r. Urusan pemerintahan diserahkan kepada /airam 1han. yaitu sek$!ah te$!$ i untuk!ebih memantapkan akan a!iran %yiah. 2. 2. @h$nd. Ma!iki. /erdirinya 1era&aan M$ u! di "ndiamenimbu!kan seran an dari 1era&aan Hindu. 1etika Akbar de*asa. %arudin Muhammad bin "brahim %yira. Mun0u! mad.9risa. sastra*an. Man. 3. 1reati>itas dan ketekunan yan dimi!iki para i!mu*an pada masaperten ahan te!ah me!ahirkan berba ai i!mu pen etahuan danperkemban an kebudayaan. /abur di*arisi daerah. 5er&adi kema&uan di berba ai bidan . Muhammad bin Husain A!-Ami!i A!-)ubaBi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful