Anda di halaman 1dari 15

Latihan Lanjutan 1-Jawapan

Jawapan Yang Diharapkan Soalan Struktur 1. (a) Nyatakan tiga peranan media dalam proses pengajaran dan pembelajaran beserta contoh yang sesuai. (6 markah) Sebagai satu tambahan kepada pengajaran guru dalam kelas, penggunaan filem, foto dan gambar. Tanpa guru, pembelajaran bersama (cooperation learning) dan penggunaan perisian pembelajarna Portfolio media-artifaks pelajaran, menghasilkan buku.modul, video dan audio digunakan dalam pembentangan. Elektronik Portfoliop penggunaan " computer scanner, pinter", kamera menyokong meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Pelajaran dicipta dan disesuaikan mengikut kehendak audien. Pendidikan jarak jauh menerusi "viedo conferencing", rangkaian komputer dan kursus online. Pelajar cacat-cipta satu persekitaran pembelajaran yang sesuai dan bahan yang bersesuaian

1 fakta= 1 markah 1 contoh = 1 markah 3 fakta + 3 contoh - 6 markah Jumlah 6 markah (b) Jelaskan bagaimana konsep " Pengajaran Tanpa Bergantung Kepada Pengajar" boleh dilaksanakan dalam kelas. ( 4 markah)

Penggunaan CD perisian kursus (Courseware) Menggunakan internet. Menggunakan sistem pengurusan pembelajaran (LMS) Moodle. Perpustakaan digital. 1 konsep = 1 markah 4 konsep= 4 markah Jumlah= 4 markah

2. (a) Pengajaran Terancang merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Nyatakan dua kelebihan dan kekurangan kaedah ini. ( 4 markah) Kelebihan Kemahuan sendiri (self pacing) Latihan dan maklum balas ( Practice & feedback) Boleh dipercayai (reliable) 1

Berkesan dan efektif

Kelemahan Memerlukan usaha mereka bentuk pengajaran. Boleh membosankan. Kekurangan hubungan sosial 2 kelebihan = 2 markah 2 kekurangan = 2 markah Jumlah = 4 markah b) Rekabentuk Pengajaran Model ASSURE merupakan salah satu model berasaskan bilik darjah. Huraikan tiga elemen yang perlu dikenalpasti berdasarkan konsep A dari model berkenaaan? (6 markah)

Mengenalpasti ciri-ciri umum- termasuk umur, tahap, sosial dan seumpamanya. Mompetensi peringkat masuk. Stail gaya pembelajaran. 1 fakta = 1 markah 1 huaraian = 1 markah 3 fakta + 3 huaraian = 6 markah Jumlah = 6 markah

3.(a) Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam penerbitan video untuk pendidikan. (4 markah)

Menyunting Memasukkan teks Membuat rakaman audio Prebiu Gunakan dalam pengajaran Penilaian 1 fakta = 1 markah 4 fakta = 4 markah Jumlah = 4 markah

(b) Huraikan dua dari proses di atas dengan contoh yang sesuai ( 6 markah) Menyunting Video yang telah dirakam disunting untuk membuang adegan yang tidak diperlukan, memasukkan kesan khas dan lain-lain. Memasukkan teks 2

Teks, tajuk, kredit

Membuat rakaman audio Menyediakan suara latar (dkrip)_ Syncronisation Kesan khas bunyi 1 fakta = 1 markah 1 huraian = 2 markah 2 fakta + 2 huaraian = 6 markah Jumlah = 6 markah 4. (a) Nyatakan empat peraturan makmal yang perlu dipatuhi oleh pengguna semasa berada di dalam makmal komputer. (4 markah) Mengenalpasti peralatan (hardware) sentiasa dalam keadaan baik dan tiada kerosakan. Mengenalpasti tanda pasti tanda-tanda yang boleh merosakkan fail. Bilik komputer sentiasa baik dan tidak berlaku kerosakan data dan juga fail sistem. Kebersihan persekitaran dan bilik komputer hendaklah sentiasa bersih dan kemas. Peralatan komputer mestilah sentiasa bersih dan tidak berdebu supaya peralatan tahan lebihlama. Pastikan bekalan elektrik dalam keadaan sempurna. Memasttikan peraturan-peraturan makmal ditampal dan diikuti oleh pelajar. Menggunakan makmal komputer dengan kebenaran penjaga makmal atau pensyarah supaya tidak berlaku keadaan yang tidak diingini. Jawapan lain yang munasabah. 1 fakta = 1 markah 4 fakta = 4 markah Jumlah = 4 markah (b) Perisian multimedia membenarkan pengguna menjadi lebih aktif dengan adanya elemen-elemen interaktiviti. Senaraikan tiga ciri-ciri interaktiviti berkenaan. (3 markah)

Tindak balas terhadap respon perisian Respon menyempurnakan maklumat mengikut kesesuaian Kadar penyelesaian antara pengguna dan sistem Maklum balas serta merta Komunikasi dua hala antara pengguna dengan perisian. I ciri = 1 markah 3 ciri = 3 markah Jumlah = 3 markah

(c) Perkembangan pesat Teknologi Maklumat dan Komunikasi menyebabkan Kerajaan Malaysia mengubal 6 akta dan rang undang-undang siber untuk mengawal selia penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Nyatakan tiga akta dan rang undang-undang yang berkenaan. ( 3 markah )

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta Jenayah Komputer 1997 Akta tanda tangan digital 1997 Akta Hak Cipta Pindaan 1997 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedai 1998 1 fakta = 1 markah 3 fakta = 3 markah Jumlah = 3 markah

Soalan Esei 1. (a) Tujuan utama reka bentuk pengajaran adalah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Huraikan lima ciri yang terdapat dalam Model ADDIE? (10 markah ) Analisis keperluan-apakah masalahnya, bagaimana menyelesaikannya. Analisis tugasan- apakah isi kandungan Analisis strategi- apakah yang hendak dipelajari? Reka bentuk- apakah objektif, bagaimana mengukur pencapaian objektif, apakah strategi pengajaran unruk mencapai objekyif. Perkembangan - apakah kandungan bahan media dan bentuk media berkenaan. Penilaianm- apakah ia menepati standardm adakah pembelajaran berlaku. Perlaksanaan- apakah pelajar besedia untuk mengikuti kursus. Penilaian - apakah masalah telah diselesaikan . Apakah impaknya dan apakah perlu diubah. 1 fakta dan 1 huraian = 2 markah 5 fakta dan 5 huraian = markah Jumlah = 10 markah (b) Cik Fatimah bertujuan menggunakan rekabentuk pengajaran model ASSURE dalam menyediakan pengajarannya untuk pelajar Tahun 3. Jelaskan kriteria pemilihan media, bahan dan kaedah yang sesuai digunakan untuk mengajar matapelajaran opsyan anda. (10 markah) Faktor Objektif Kemahiran motor- alatan mudah alih/perkakasan latihan Kemahiran mental-carta/Filem/OHP/kit latihan/video Maklumat lisan-carta/filem/OHP/alatan mudah alih/slaid/kit latihan/video 4

Sikap- filem/slaid/pita video

Faktor Pelajar Ciri-ciri umum Keperluan khusus Stail pembelajaran Faktor Kaedah Pengajaran beramai-ramai Pengajaran kendiri Pembelajaran berkumpulan Faktor Praktikal Mudah diperolehi Mudah digunakan kos dan masa diperlukan Kelulusan pihak pentadbiran Kriteria pemilihan adalah berdasarkan penjelasan anda serta penggunaan media tersebut. Antara contohnya ialah nota edaran, perisian,perkakasan,piya video, peralatan elektronik, laman web yang boleh dilawat dan sebagainya. 1 fakta dan huraian = 2 markah 5 fakta dan huaraian = 10 markah Jumlah = 10 markah 2. (a) Semasa menghasilkan media interaktif untuk dijadikan bahan bantu mengajar, huraikan lima fitur yang dogunakan dalam pembinaan media tersebut. (10 markah)

Memasukkan warna Memasukkan teks Menambah slaid Menyisip masuk gambar Memasukkan audio Memasukkan video Menambah kesan bunyi padaslaid Hyperlinkl Mengerakkan tajuk demi sub tajuk 1 fakta dan 1 huraian = 2 markah 5 fakta dan huraian = 10 markah Jumlah = 10 markah

(b) Hamparan elektronik diguna oleh guru dalam pengurusan bilik darjah dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraikan empat kelebihan yang terdapat pada perisian hamparan elektronik. (10 markah) Menyimpan rekod Memadam rekod 5

Mengedit rekod Menyusun dan menyisih rekod Membuat pengiraan matematik, kewangan dan kejuruteraan berdasarkan formula dan function Memaparkan maklumat dalam jadual dan carta 1 fakta dan huraian = 21/2 markah 4 fakta dan huraian = 10 markah Jumlah = 10 markah 3.(a) Carta merupakan bahan sumber pengajaran yang kerap digunakan oleh guruguru. Huraikan bagaimana anda boleh melibatkan pelajar secara aktif menggunakan carta sebagai bahan pembelajaran. (10 markah)

Pelbagai cara guru boleh memanipulasi penggunaan carta dalam pengajaran dan pembelajaran. Carta memberikan maklumat ringkas. Biasanya untuk menghasilkan atau mengkategorikan sesuatu perkara. Guru boleh gunakan carta dan edarkan kepada kumpulan pelajar atau individu atau satu keping carta besar diguna oleh guru untuk ditunjukkan kepada pelajar. Pelajar berbincang di dalam kumpulan berdasarkan maklumat dalam carta. Guru boleh menggunakan pelbagai teknik menggalakkan murid melibatkan diri (sumbangsaran/pendapat) Guru perlu kemukakan syarat untuk mengawal suasana kelas. 1 fakta 1 markah + penjelasan dan contoh = 10 markah (b) Nyatakan dengan ringkas konsep-konsep berikut (10 markah) Mel elektronik Mel atau mesej yang dihantar oleh pengirim dan penerima melalui ICT menggunakan kompiter yang berhubung melalui LAN,WAN, WWW dengan pengenalan yang tertentu Telesidang audio Perbualan audio dalam masa yang sama oleh dua pihak yang berlainan lokasi menggunakan sambungan telefon, internet dan satleit. Hipermedia Perkakasan atau perisian tertentu yang membenarkan bertindak/berfungsi elemen multimedia (grafik, audio, video , animasi dan teks) oleh pengguna supaya bersifat non linear dan interaktiviti. Realiti Maya/Realiti Buatan Persekitaran yang seakan sebenar dan dikawal oleh komputer melalui multimedia dan mesra pengguna atau pengguna boleh berinteraksi dengan situasi maya.

Enjin pencarian Perisian yang boleh mengenalpasti dan menyaring maklumat tertentu (laman web, gambar, audio, video, aniomasi dan seumpamanya) berdasarkan kata kunci atau frasa tertentu. 1 fakta + 1 huraian ringkas = 2 markah 5 jawapan X 2 markah Jumlah : 10 markah Jawapan Latihan Lanjutan 4 Soalan Struktur 1. (a) Nyatakan empat(4) kepentingan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah Kepentingan pengajaran a) Membantu guru menyampaikan pengajaran dengan cepat. b) Meransang minat pelajar. c) Memudahkan guru menyampaikan isi pelajaran. d) Menji9matkan masa pengajaran. 1.(b) Nyatakan 4 (empat) teknik penghasilan transparensi. Kepentingan pembelajaran a) Pelajar dapat membuat hubungkait antara benda konkrit dengan fakta abstrak. b) Pelajar dapat mengukuhkan ingatan bentuk konkrit tahan lama dari bahan abstrak. c) Menambah aktiviti pengayaan dan pemulihan pelajar. d) Membantu pelajar menyelesaikan masalah. e) Lain-;ain yang fakta yang munasabah. 1 fakta = 1 1/2 markah Maksima = 6 makrah 1. (b) a) Tulis terus (write-on semua dokumen ditulis/dilukis sama ada menggunakan tamham/mesin secara terus difilem transparensi/ b) Bertyingkap- Mempunyai beberapa tingkap yang menutup bahagian-bahagian tertentu pada permukaan tranparensi. c) Berjalur- Mempunyai beberapa jalur sama ada secara melintang atau menegak. Ianya dibuka satu hala sahaja. d) Bertindih ( Berlapis) - Terdiri dari filem dasar yang dioletak terus pada atau satu bingkai tetap dan beberapa filem tambahan yang diletak pada bahagian tepi bingkai. e) Pusingan- Dibuat secara penutup sisipan (secara menegak, mendatar, pepenjuru atau penutup bulat) f) Animasi 1 fakta = a markah Maksima= 4 markah

2. (a) Setiap kamera DSLR mempunyai lensa yang berbeza. Beri 2 (dua) fungsi lensa atau kanta pada sesebuah kamera ketika pengambaran. Fokus adalah satu proses untuk mengubah jarak kanta dari permukaan filem supaya satu imej subjek yang jelas akan terbentuk di atas permukaan filem (datar fokus). Proses ini dilakukan dengan cara memutar pelaras fokus kanta dari kiri atau ke kanan sambil juru gambar melihat subjek melalui pemidang tilik. ( 5 markah ) 2. (b) Berikan contoh pengambaran setiap imej yang diambil. Zooming- satu proses di mana juru gambar ingin mendekatkan atau menjauhkan objek di mana juru gambar berada pada posisi yang sama. Keadaan ini akan berlaku apabila juru gambar melakukan atau mengerakkan kanta ke dalam (zoom in close-up ) atau menmgerakkan kantar keluar (zoom aout=wide shot). ( 5 markah )

3. Dengan pengambaran video kamera kita sering melakukan beberapa pergerakan untukmendapatkan sudut yang menarik> Jelaskan 5 (lima) pergerakan kamera video ketika pengambaran. a) Pan- mengambar dengan pergerakan kamera ke kiri atau ke kanan tanpa mengalih kedudukan. b) Tilt -Kamera menggambar objek yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan keadaan mendongak atau menjunam. c) Dolly - Kamera bergerak ke hadapan atau ke belakang menjauhi objek. d)Truck - Kamera bergerak selari dengan subjek yang bergerak ke kiri atau ke kanan. e) Arching - Gabungan antara trucking, tilting dan panning dalam satu masa. f) Zoom - Shot jenis ini mendekatkan kita dengan subjek secara medium shot atau close-up. g) Reverse Zoom- Pergerakan kamera yang semakin menjauhi subjek kepada medium shot atau wide shot. h) Cranning- Menggunakan crane untuk menggambar terutamanya dari sudut tinggi. 1 fakta = 2 markah Maksima = 10 markah ( 10 markah) 4. (a) Apakah yang dimaksudkan virus? Virus adalah subersif program komputer yang boleh mengakibatkan fail komputer mengalami kerosakan atau terhapus dan mungkin menukar tingkah laku operasi komputer. 4 markah 4. (b) Beberapa langkah pencegahan dan pengawalan mungkin dapat mengawal perkembangan virus daripada merebak. Nyatakan 4 (empat) langkah untuk mengawal daripada virus merebak. a) "Write protect" pada disket yang digunakan supaya penyalinan tidak dapat digunakan. b) Jangan menyalin sebarang perisian. c) Sentiasa gunakan "scan" untuk mengesan kehadiran virus. d) Sentiasa "boot system" dari cakera padat. 8

e) Asingkan fail program dari fail data dalam disket berlainan. f) Pengasingan penggunaan komputer. g) Lain-lain yang sesuai. 1 fakta = 1 1/2 markah Maksima= 6 markah

Soalan Aneka Pilihan Jawab semua soalan 1. Bagi memastikan perlaksanaan pembelajaran teknologi pendidikan berkesan dan berkualiti, apakah ASAS utama yang perlu ada kepada seseorang guru? (A) Sumber dan Amalan (B) Amalan dan Proses (C) Teori dan Sumber (D) Teori dan Amalan 2. Model-model Reka Bentuk Pengajaran ada berskala besar dan kecil. Sehubungan itu Model ASSURE dan ADDIE tergolong dalam model apa? (A) Berorientasikan bilik darjah (B) Berorientasikan sumber (C) Berorientasikan produk (D) Berorientasikan sistem 3. Dalam Model ASSURE, apakah langkah ke-5 yang dicadangkan oleh penggubalnya? (A) Memilih kaedah, media dan bahan (B) Menentukan objektif (C) Mendorong pengelibatan pelajar (D) Menilai keseluruhan sistem 4.Foto biasanya merangkumi artifaks yang dibuat oleh pelajar sendiri. Pembelajaran jenis ini akan menghasilkan pel;ajar yang (A) membantu pengajar melaksanakan pengajaran secara langsung (B) dibimbing oleh media tersebut dalam mempelajari perkembangan sesuatu peristiwa dan proses dalam satu tempuh waktu (C) saling bekerjasama untuk mengumpulkan data dan maklumat, menganalisis data tersebut dan akhirnya menggariskan kesimpulan sesama pelajar lain (D) menitikberatkan soal ketepatan, berupaya untuk akses pelbagai sumber maklumat dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap tugas 5. Kebijaksanaan guru menyusun bahan-bahan pengajaran akan dapat mementukan kejayaan sesuatu pelajaran. Penyampaian pelajaran yang harus dimulakan (A) Tunjukcara (B) Simbol verbal (C) Simbol visual (D) Pengalaman sebenar 9

6. Di antara berikutm yang manakah merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan media pengajaran? I. Objektif pemilihan media II. Harga media III. Kebekesanan penggunannya IV. Media terkini (A) I dan II sahaja (B) II dan III sahaja (C) II dan IV sahaja (D) III dan IV sahaja 7. Prinsip grafik menerangkan cara menyusunatur berat visual ialah (A) Prinsip Domainan (B) Prinsip Mudah (C) Prinsip Harmoni (D) Prinsip Imbangan 9. Berikut adalah contoh bahan yang dikategorikan sebagai bahan 2D (A) Grafik (B) Realia (C) Diorama (D) Topeng 11. Bagaimana caranya untukmempegunkan aksi atelit yang sedang berlari pecut? (A) Mengurangkan saiz aperture kepada f5.6 (B) Meningkatkan kepantasan shutter kepada 1/250 (C) Menetapkan "self-timer" untuk melambatkan penutupan bukaan aperture (D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera 13. Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran yang menunjukkan arah penyaliran bahan cair dalam paip? (A) Animasi (B) Bertindih (C) Pusingan (D) Bertingkap 14. Fail audio biasanya disimpan dalam pelbagai format tertentu. Anyaranya adalah seperti berikut kecuali (A) wave (.wav) (B) sound (.snd) (C) Audio file foemat (.aif) (D) Real media player (.rmp) 15. Bahagian utama sebuah kamera video adalah seperti berikut kecuali (B) Badan bingkai (B) Dilly (C) Lensa (D) Viewfinder 10

16. Cikgu Zelkepli telah menyiapkan sebuah persembahan multimedia menggunakan persembahan elektronik. Namaun beliau mendapati multimedia yang dihasilkan tidak menepati ciri-ciri mesra pengguna. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh cikgi Zelkepli untuk mengatasi masalah inikecuali (A) Membiarkan sahaja hal tersebut (B) Menambah animasi teks dan grafik (C) Menambah butang atau ukon untuk pautan slaid (D) Menyelit video atau audio yang lebih menarik 17. Dalam MS Word toolbar mana yang dipaparkanapabila memasukkan grafik? (A) Picture (B) Drawing (C) Movies and sound (D) Tiada toolbar yang dipaparkan 18. Berikut ialah ciri-ciri pengajaran pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) kecuali (A) Belajar ikut ketetapan yang telah ditentukan (B) Memperolehi sikap positif terhadap komputer (C) Fleksibiliti dalam pembelajaran (D) Mempelajari sesuatu dengan cepat 19. Antara perisian berikut manakah yang paling sesuai untuk membina persembahan multimedia interaktif bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran? (A) Flash (B) Toolbook (C) Movie maker (D) Soundforge 20. Keselamatan data dan maklumat menjadi salah satu asoek penting dalam sistem maklumat rangkaian contohnya maklumat yang dimuatkan dalam internet. Konsep manakah menjadi ancaman terbesar kepada keselamatan data dan maklumat pada masa kini? (A) Virus (B) Adware (C) Spyware (D) Hacking Soalan Esei 1. Prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE telah digunakan secara meluas oleh papa pendidik. Berdasarkan kenyataan di atas: (a) Anda dikehendaki menerangkan langkah yang perlu dilakukan dalam prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE dan berikan contoh situasi mengikut urutan. Model ASSURe diperkenalkan Heinich et al pada tahun 1996. Enam langkah dalam model ini ialah A-Analyse Learners (Menganalisis Pengguna) S - State Objectives ( Menyatakan objektif) 11

S - Select Methods, Media and Materials ( Memilih kaedah, media dan bahan) U - Utilize Media and Materials (Mengguna media dan bahan) R - Require Learnear Participation ( Memerlukan pengelibatan pelajar) E - Evaluate and Revise ( Melakukan penilaian dan pengubahsuarian) Maksima = 10 markah (b) Anda dikehendaki membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dalam mata pelajaron major (RPH ditulis dalam Bahasa Malaysia) mengikut prinsip reka bentuk pengajaran ASSURE. Kriteria yang perlu adan dalam RPH Susunan yang betul 1 markah Objektif yang betul- 2 markah Konsep pengajaran yang bersesuaian dengan isi kandungan.- 2 markah Langkah-langkah yang dinyatakan - 2 markah Strategi yang nyata.- 2 markah Kreativiti - 1 markah

Maksima = 10 markah

2. Anda perlu membina perisian persembahan elektronik bagi kelas tahun 3. Berdasarkan keperluan ini (a) Terangkan prinsip pembinaan grafik CASPER untuk diaplikasikan ke dalam perisian tersebut. Setiap hujah perlu disertakan dengan contoh situasi. Prinsip Casper C - Contrast ( Perbezaan yang ketara) A - Allignment (susunan) S - Sumplicity ( Mudah) P - Proximity ( Berhampiran) E - Emphasis ( Penekanan) R - Repetition ( Pengulangan) Maksima = 10 markah

12

Contoh Soalan Latihan 2 Soalan Struktur 1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan media pengajaran? ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 1.(b) Peranan penggunaan media dalam pengajaran dan pembelajaran pada hari ini mampu memenuhi pelbagai tabnggungjawab. Terangkan secara ringkas empat peranan meda dalam pengajaran dan pembelajaran. a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... 2.(a) Semasa mengambil gambar, didapati gambar tersebut kurang jelas (under expose). Berikan tiga sebab mengapa keadaan tersebut boleh berlaku? a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... 2.(b) Jelaskan bagaimana anda mengambil gambar di dalam situasi yang kurang cahaya. ,.......................................................................................... ........................................................................................... ............................................................................................ ........................................................................................... 3.(a) Jelaskan tiga jenis shot dalam pengambaran video dab berikan contoh shot tersebut dengan melakar gambar. ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... 3.(b) Senaraikan empat jenis pergerakan video yang biasa dilakukan oleh juru kamera. a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... d).......................................................................................

4.(a) Undang-undang hakcipta menyediakan perlindungan monopoli ekslusif secara sah kepada pencipta idea atau pengetahuan. Jelaskan empat (4) undang-undang hak intelek tersebut. 13

a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... 4.(b) Jelaskan sebab-sebab berlakunya penyalahgunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) di kalangan masyarakat pada hari ini. a)....................................................................................... b)....................................................................................... c)....................................................................................... d)....................................................................................... Soalan Aneka Pilihan 1. Bagi memastikan teknologi pendidikan dapat diaplikasikan dengan berkesan di bilik darjah, apakah ASAS utama yang perlua ada kepada seseorang guru? (A) Sumber dan amalan (B) Amalan dan proses (C) Teori dan sumber (D) Teori dan amalan 2. Dalam pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Rohani ingin menerangkan teknik menghantar dan menyambut bola hoki dengan berkesan. Untuk mencapai tujuan tersebut, media pengajaran yang paling sesuai deigunakan ialah (A) Carta (B) Video (C) Gambar foto (D) Transperansi 4. Manakah di antara berikut bukan merupakan fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran? (A) Pendidikan jarak jauh (B) Pelaksanaan pembelajaran kendiri (C) Pelaksanaan pengajaran secara langsung (D) Menyediakan pendidikan bagi pelajar istimewa sahaja 5. Berdasarkan Model Edgar Dale (1946) dalam Kon Pengajaran Dale media pengajran berikut dapat digolongkan dalam Pengalaman Ikonnik kecuali (A) Bahan pameran (B) Gambar bergerak (C) Gambar kaku (D) Rakaman audio 6. Dalam Model ASSURE, apakah langkah yang ke-5, yang dicadangkan oleh pengubalnya? (A) Memilih kaedah, media dan bahan (B) Menentukan objektif (C) Mendorong pengelibatan pelajar 14

(D) Menilai keseluruhan sistem 7. Prinsip grafik yang menerangkan cara menyusunatur elemen visual ialah (A) Prinsip mudah (B) Prinsip harmoni (C) Prinsip imbangan (D) Prinsip Domain 9. Cikgu Ahmad telah melakar bentuk piramid di atas sekeping kadbod sebagai bantu mengajar. Bentuk piramid yang dilakar itu mempunyai dimensi panjang, tinggi dan lebar. Apakah kategori bahan bantu mengajar yang dihasilkan oleh cikgu Ahmad. (A) Model (B) Spesimen (C) Bahan 2 dimensi (D) Bahan 3 dimensi 10, Berikut adalah fungsi yang terdapat pada bahagian kamera SLR kecuali <!--[if gte mso 9]> Komponen Fungsi (A) Apaca Mengawal kejelasan objek yang fokus (B) Shutter Mengawal kelajuaan bukaan pengatup (C) Kanta Membentuk imej atas filem supaya jelas (D) Lampu imbas Menambah cahaya pada objek 11. Bagaimanakah caranya untuk memegunkan aksi ahli sukan yang sedang melempar cakera di padang? (A) Melaraskan apertur kepada f5.6 (B) Melaraskan kelajuan shutter kepada 1/500 (C) Menggunakanlampu imbas kelajuan tinggi (D) Menggunakan tripod bagi menstabilkan kamera 12.

15