Anda di halaman 1dari 3

PIAGAM KERJASAMA SMK WIDYA DIRGANTARA DENGAN CV.

LEVIN MOTOR SPORT

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu sepuluh telah diadakan penandatanganan naskah kerjasama di SMK Widya Dirgantara Jl. B j ng Raya ! .""#$ %ijerah K ta Bandung, antara & ". Asep Junaedi, S.Pd., Selaku Kepala Sek lah SMK W'D($ D'R)$!*$R$ selanjutnya disebut piha disebut piha edua pe!"a#a +. Y$%$ Mu&%$n$, selaku Direktur %,. Le-in M t r Sp rt selanjutnya

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka& ". Peningkatan keterampilan peserta Diklat dalam bidang 'ptek +. Pengembangan Kurikulum Diklat .. Pelaksanaan Magang bagi )uru #. Pelaksanaan Magang Bagi Sis/a 0. Pelaksanaan 1ji K mpetensi dan Serti2ikasi 3. *ukar4menukar in2 rmasi tentang 'P*5K 6. Sinkr nisasi Kurikulum 7. Bursa Kerja 8. Kerjasama lain4lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak Bandung, "0 Juli +9"9 Pihak Kedua Direktur %,. L5,'! M:*:R SP:R* D'R)$!*$R$ Pihak Pertama Kepala SMK

W'D($

Y$%$ Mu&%$n$ !'P. 4 " 99.

Asep Junaedi, S.Pd !'P. "86#9""" +9979"

Anda mungkin juga menyukai