Anda di halaman 1dari 1

INI MEMANG SALAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1) Adalah 2) adalah disebabkan 3) ..demi untuk 4) ..jika sekiranya 5) Memperolehi 6) Di kalan an !

!) Membuat bisin ") #ili sos $ oren pisan $ mini bas $ %im &linik ') (an an menan is 1)) Dua seten ah kilo ram 11) *empat kedua+dua 12) Memper,antikkan $ memperbesarkan $ memperindahkan 13) Mempertonton $ memperden ar $ memperba,a 14) -eten ah murid 15) -e ala+se ala 16) &ebanyakkan $ ke,antikkan 1!) &e,antikkan 1") .ara+para /oran ) 1') 0uku+buku ,antik+,antik belaka. 2)) -alin hormat+men hormati 21) .erlantikan 22) Menyiram bun a $ menanam bun a 23) .ada pendapatan 24) Apakah keadaan 25) Men apakah sebab 26) Membin,an kan tentan 2!) ....... di.oleh saya$kami $ kita $ kalian $ beta $ hamba $ 2") -etiap oran pelajar 2') 0eberapa pensel 3)) 0ertahun $ beratus $ berjuta $ bermin u