Anda di halaman 1dari 9

1.

biantara paturay tineung


Langkung tipayun urang munajat ka Allah swt. ngucapken sukur alhamdulilah kusabab gusti Allah parantos mapanian nikmat anu seueur ngajungjurung urang kampel raraga paturaytineung kalayaan sehat walafiat. Bapak Kepala Sakola SMPN1 Margahayu anu simkuring di pikahormat, Bapak sareng Ibu guru SMPN1 Margahayu anu simkuring di pikahormat, teuhilap karerencangan sadaya, wireh simkuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat tilu tahun, mungguh ari waktu asa nyeak pisan sakorejat, asa kamari keneh simkuring saparakanca munggaran ie sakola,ayeuna toskedah paturai deui, kedah minang deui neraskeun sakola, ngahontal harepan sareng cita-cita. Kantenan bae salami tilu taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten panineungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabeutaheun, sim kuring saparakanca diajar neangan elmu. Ruang-riung bohdi kelas boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakapeung sempal guyon gogonjakan sareng rerencangan. Tangtos bae eta sadayana bakal jadi 'kenangan' nu moal kahihilapkeun. Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadayana, elmu pangaweruhna anu didugikeun kasim kuring saparakanca, tangtos bakal nyerep dina angen, janten obor nu nyaangan jalan sorangeun. Kalayan diaping dididik ku Ibu Bapa Guru pisan sim kuring saparakanca gaduh elmu nu mangpaat. Dituduhkeun nu sae sareng nu awon, nu leres sareng nu lepat, nu poek sareng nu caang. teu aya nu tiasa kapisanggem, iwal ti hatur sewu nuhun kana pirang-pirang kasaean Ibu kalih Bapa Guru sadayana. Sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean, anging ngedalkeun du'a, pamugi rupining elmu parantos dipaparinkeun, kenging ganjaran nu ageung mangtikel-tikel ti Gusti nu maha suci. Bapa kalih Ibu guru kalelebet rengrengan ti tata usaha, salami simkuring saparakanca di ajar didieu, tangtos seur pisan kalepatan seur pisan sikep sareng paripolah anu tangtosna tiasa janteun ngajaheut keun manah kasadayana,lantaran kitu abdi ngawakiran rerencangan sadaya dina deuget ieu simkuring hapunteun, mugi jembar kana samudaya kalepatan sareng kaluputan. WabillahiTaufikWalHidayahWassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

2.biantara serah panganten Hadirin anu dimulyakeun, para tamu /rombongan anu jajap panganten pameget anu dipihormat! Alhamdulillah kalayan rahmat Allah anu Agung urang sadaya parantos tiasa riung mungpulung, anging takdir ti Ilahi, urang tiasa silaturahmi dina ieu wanci anu mustari, pangersa Allah anu maha Kawasa, tepang rasa, tepang basa, sareng kanca mitra sadaya. Teu aya sanes anu janten cukang lantaran, ku tepungna tantung, pacangreudna deudeuh, patalina asih, tug dugika jatukramina laki rabi tuang putra Nyi Iteung ka pun anak Kabayan anu kalayan takdir Ilahi parantos waluya bagja rahayu anu dituju, tinekanan diwalimahan dina dinten ieu Senin, 1 Juli 2010. Hadirin anu mulya, para tamu rombongan panganten, utamina sepuh panganten pameget! Langkung ti payun seja sanduk-sanduk, mugia agung cukup lumur, jembar hapunten anu kasuhun rehing dina tata titi, duduga peryoga, tata cara kumaha kedahna nampi tamu, estu tumamu, tebih tina nyumponan kautamian, estuning walurat pisan. Hapunten sanes henteu ngutami, atanapi kirang hormat, namung nya sakieu kabuktosannana anu kadada kaduga. Ari karep mah hoyong nyugemakan, namung pakeun anu henteu tiasa dipinding-pinding, estu nya sakieu kabuktosanana. Para hadirin anu mulya, rombongan panganten pameget, kalih sepuh panganten pameget sarimbit! Jisim kuring kalayan asmana pun anak seja nyambung saur, ngadugikeun gerentes ati anu kagungan maksad, nyatana sepuh panganten istri geusan nampi papasrahan ti pihak sepuh panganten pameget anu parantos ngadugikeun kalayan jentre merele, atra nyata, anu direka ku basa anu ngahudang rasa, estu kahartos pisan sartas saluyu sareng lelembutan, naon anu dipimaksad. Kukituna dina ieu wanci anu mustari mugi disaksi sim kuring seja nampi, kalayan Nyebat asma Allah anu welas asih, ting silumanting, baeu anaking, ditampi ku asih wening trang silumejang, si ujang muga kenging kabagjaan, sadami renghapna, sakujur jasadna, getihna satetes, buukna salambar. Gumulung tangtung hirup huripna. Sumanding jirim raga badag jeung lembutna Seja disanggakeun ka anu kagungan sareng anu nyiptakeun Allah Robbul Alamin. Diraksa dijaring ku welas asihna Gusti Nu Maha Suci tur Maha Rohman Maha Rohim. Muga pinareng panjang punjung kalayan ridho Anu Maha Agung, rumah tangga bagja waluya, di dunya tug dugi ka alam baqa, Amin Ya Robbal alamin. Dirina ditampi, maksadna ditarima, oge ruruba pangjajap, cacandakan anu sakitu seueurna, sareng nyugemakannana, ditampi ku asta kalih, tumamprak panangan muji syukur, tasyakur binimah, kana rizki welas asihna Gusti, anu kalayan karidoan galih pinuh ku kaiklasan manah parantos dipasihkeun/ dipasrahkeun ka pihak sepuh panganten istri. Mudah-mudahan sing jadi barokah, jadi amal kasaean kanggo anu masrahkeunana, muga jadi kamangfaatan dunya aherat kanggo anu nampina. satemenna kakangen ati kalayan sareng kareueus ku parantos cunduk waktu sareng dipasrahkeun. Anaking! anak bapa teu wasa ngagambarkeun ku basa, teu mahi kumaha kedahna males budi ka nu janten sepuhna panganten pameget sareng rombogan, anu sami-sami jajap, anu parantos masihan ajen pinuji ka sim kuring sakulawarga, utamina ka pun anak. Sadaya kasaean seja disanggakeun ka Anu Maha Adil, maha Wijaksana, ka Allah Anu welas asih, mugia dijantenkeun amal kasaean. Amiin.

Rupina lisan panampian dicekapkeun sakieu, Atuh salajengna oge sakedik amanat anu mangrupikeun tali asih simpay kanyaah, mudah-mudahan sing jadi pamatri enggoning laki rabi, pangrumat rumah tangga, jadi obor dimana poek, jadi kamudi bahterana laki rabi. Mugi diregepkeun ku Ujang Nyai Panganten jeler istri. Anaking! Poe ieu hidep narima amanat. Pek buktikeun tangungjawab hidep kana ieu amanat. Anu hakekatna amanat ti Gusti Allah. Pek geura tatantatan, tarik jangkah beber layar, ngajugjug kana pulo pangharepan hidep duaan. Anaking! Coba lenyepan ieu amanat Luqmaul Hakim ka putrana. Wahai anaking! Kahirupan teh lir ibarat samudra, jerona satunjang jagat, legana parat ka langit. Pengeusina salaksa haq, saketi batil, hade goreng bagja cilaka pagaliwota, sorangeun piliheun hidep duaan. Anaking perhatikeun munggaran lesotna jangkar, bral miang nyandang harepan. Kapalna wujuding taqwa, eusina wajaning iman, umbul-umbulna Dinul Islam, padomananan nurut dawuh sunah Rasulullah SAW. Balabuhna lebah palataran katengtreman (tawakal alal Loh) Insya Allah kapal hidep baka kuat norobos lambak anu kuat di tengah-tengah sagara kahirupan. Anaking, Prak geura lengkahkeun suku hidup duaan dina ngambah kahirupan anyar, kahirupan rumah tangga. Hiliwir angin kaasih, hulowatan kabagjaan mugia tinekaan bari ulah hilap ucapkeun. Tutug anu dituju, tuntas anu diseja. Sakitu nya kedalna ieu rasa, anu kapaksa satiasa-tiasa diolah ku basa, anu tuna pangabisa, sih hapunten tangtos pakusut nyebut, pasolengkrah pasalia, caturna teu ka ukur ku ugeran, engangna teu di ungang engang, tata titina tebih ti utami, sih haksami anu dipamrih, mugia agung cukup lumur, jembar pangaputen tina sagala rupi kakiranganana.

1.biantara paturay tineung

Assalamualaikum wr. wb. Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah, Laillahhailallah, Subhanallah dina danget ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni acara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun. Bapa kalih Ibu, hadirin hormateun sim kuring Mungguh ari waktu asa nyeak pisan sajorelat. Asa kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola, ayeuna tos kedah paturay deui. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola, ngahontal harepan sareng cita-cita. Kantenan wae salami tilu taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu bakal janten panineungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, sim kuring saparakanca diajar neangan elmu. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakapeung sempal guyon gogonjakan sareng rerencangan. Tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan nu moal kahihilapkeun. Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadaya, elmu pangaweruhna anu didugikeun ka sim kuring saparakanca tangtos bakal nyerep dina angen, janten obor nu nyaangan jalan sorangeun. Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi saparakanca. Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu, sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean, mung tiasa ngedalkeun dua, pamugi rupining elmu sareng katiasa anu parantos dipaparinkeun, kenging ganjaran anu mangtikel-tikel ti Allah Ala Wa Zalla. Amin Bapa kalih Ibu guru, salami sim kuring saparakanca diajar di ieu sakola tangtosna seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripolah anu tangtosna tiasa janten ngajaheutkeun manah ka sadayana. Jalaran kitu, ngawakilan rerencangan sadayana, dina danget ieu sim kuring neda sih hapuntenna, mugi jembar hapuntenna kana samudaya kalelepatan sareng kaluluputan. Pamungkas, neda pidua ti sadayana, pamugi sim kuring saparakanca nu lulus taun ieu sing tiasa neraskeun tolabul elmu. Lungsur-langsar teu aya halangan-harungan, nyukcruk elmu di tingkat nu langkung luhur Rupina sakitu nu kapihatur. Bilih aya basa nu kirang merenah, kecap nu kirang larap, bilih aya kalimah nu teu raos kana manah, neda hapuntenna Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalualaikum wr. wb.

3.biantara nampi panganten


Assalamualaikumwr.wb. Alhamdulillahnahmaduhu wanastainuhu wa nastafioruhu wanaudubilahi min sururi anfusina wa minsaiati amalina mayahdilahu fala mudilalah wama yudlilhu fala hadiyalah.Alhamdulilahiladi ahala nikah waharomasifah, ashadu anla ilaha ilalloh waashadu anna muhamadan abduhu warosuluh, bismilahi binimatil iman wal islam,sodakolohul adzim. Puji nujadi mimiti mugi ngancik di Gusti Robul Ijati, kalayan mung karana kodratmantenna urang sadaya dina waktos ieu tiasa riung mungpulung paamprok jonghokdina raraga silaturahmi, anu dipatalikeun sareng acara walimatul urus. Solawatkalih salam mugia salalamina dikocorgolontorkeun ka Kanjeng Rosululloh MuhammadSAW. Oge ka parakulawargina, ka parasohabatna, ka tabiin tabiatna tug duga kaumatna muslimin muslimat. Kalayan pamugi urang sadaya kagolong kana umatnakalayan kenging safaat di yaumalkiamah. Amin. Ti payun sim kuringseja ngahaturkeun nuhun ka pangatur waktu pangjajap acara anu parantos maparinlolongkrang ka sim kuring kanggo sumanggem dina raraga nalikeun tali kaasihnyangreudkeun tali kadeudeuh antawis wanoja Rancamaya Karangnunggal sarengjajaka gandang ti teureuh Cianjur. Awitanieu pisanggem sim kuring seja ngahaturkeun wilujeng sumping ka para tatamu anusae semu ka para nonoman anu sae manah ti tatar dayuh Cianjur, utamina kulawargijembar Bapa Anda Suhanda (suwargi) kalih Ibu Soipah. Kalayan nyanggakeun jagongtuhur beunang ngunun bagea ka sadaya anu sumping, nyanggakeun tutut gunung kongreuma sumanga sing raos calik. Teu hilapsim kuring ngahaturkeun nuhun ka parawargianu moal diwincik hiji-hiji anuparantos nawiskeun kaasih diri, ka sadaya anu lenggah anu moal ditatan sadaya anuparantos masrahkeun kaleah manah mapag rombongan anu dianti-anti ti tatadi diajam ti anggalna, malah dianti ti kamaridiantos ti bareto. Parabapa kalih paraibu hormateun sim kuring, Mangrupi bewara kasadaya anu harempak dina ieu pajemuhan, rehna dina dinten ieu alhandulilahwasukrulilah, saebul maksad Kulawargi Bapa Undang Hadiat kalih Ibu Karwati sakalih nuju mendak kabingah. Kabingah anu taya papadana,lir karugrugan madu karagragan menyan putih. Kabingah anu taya wates wangenna,lir gunung tanpa tutugan sagara tanpa tepi. Saur Ki Dalang tea mahbingahbingah amarwata suta bingah ka giri-giri, rehing nu dianti ti tatadiparantos simping, nu diajam ti angggalna parantoslenggah, parantos aya di payuneun urang sadaya. Kacipta alum ngungunna,tinangtos kuciwa nu taya papadana saupami nu dianti teu aya sumping nu diajam taya lenggah. Ieu teh rupina salasawios kaasih ti Gusti Robul Ijati,welasna Nu Maha Kawasa, Gusti Alloh Azawazala ka umatna anu kasipatan rohmansinareng rohim. Mung puji kalih rasasyukur anu tiasa kasanggakeun ka Mantenna. 6 Lintang sihapunten anu kasanggakeun rehna dinapanampianana estuning dilalaworakeun pisan. Calikna dina pangcalikan anu kirang utami, lenggahna dinapanglenggahan anu kirang sampurna. Boa-boa keuna kana paripaos werit ku budisareng parangi, tebih tina basa utami anggang tina basa utama. Ku kituna neda agung nya paralun neda jembarhapuntenna. Sanes teu hoyongngabageakeun kana kasumpingan para tatamu, rupina jalaran heureut ku pakeunpungsat ku bahan tuna tina subasita, mung sakieu nya kamampuhan. Mugia parabapaparaibu pinisepuh sadaya nawakup tina sanes kanten katuta sareng kakirang. Mugia henteu ngirangan rasa hormat. Parawargi nu sami-samirawuh hormateun sim kuring, Tadi parantos kakupingkasauran ti wawakil rombongan Calon Panganten Pameget. Anjeunna parantosmasrahkeun calonpanganten pameget wastana Dasep Kurniawan awakna sakujur. Sanggem paripaosnati luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Rambutna salambar, getihnasatetes, ambekanana sadami. Kabodoanana, kaireungtalingeuhana, katinggangpangpung diudag maung sanggem

paripaosna, parantos disanggakeun, kanggodidahupkeun sareng pun anak di dieu wastana Dedeh Krismayanti. Sateuacanna sim kuringnampi, aya anu peryogi kauninga hususna ku Cep Dasep Kuniawan kalih Ibuna nyakitu deui wargi-wargina. Rehna Pun anak Dedeh Krismayanti teh upami disebatkeun atah tea mah masih keneh atah. Atah kupangwarah tebih ku pangatik, masih keneh meryogikeun pangaping, pangjaring,kalih pangjurung ti nu janten sepuh pibekeleun lakirabi malah mandar tiasangawangun rumah tangga anu runtut raut repeh rapih, bari luhur kuta gede dunya. Kalihna ti eta, tadikakuping yen Cep Dasep dongkapna ka dieuna teh henteu jingjing henteu bawa.Hente pasar-henteu peser-henteu pasir, henteu kapal-henteukeupeul, estuning indit ngan ngaligincing datang ngan ngalongkewang. Sanggemparipaosna cunduk ngan ukur mawa curuk datang ngan ukur mawa tarang, curukbuntung tarang ge pinuh ku kesang. Cep Dasep nu kasep, teu sawios-wios dadi dieu oge teu disampakkeun nanaon. Mung disampakkeun Neng Dedeh anu gaduh raheut ti kapungkur. Raheut sanes saraheut-raheutna, legok sanessalegok-legokna. Estuna raheut asli ti ajali, raheut bawana ti kudrat, pikeunneundeun kadeudeuh, nembrakkeun rasa kanyaah dina mangsa rumah tangga Parawargi,cacandakan mah teu patos diantos-antos, nu utamina mah Kang Dasepna. Sanessareng cacandakanana tapi sareng nu dicacandakanana, nya eta talutug nahun, nahun namungna weuteuhan mulushenteu karahaan keur ngaseukan pawinihan. Neng Dedeh teu patos nganticacandakan, nu dianti ku pun anak teh nya eta Kang Dasep sareng nu dicacandakna, nu ngaringkuk saprtoskuuk, nu ngarengkol sapertos kohkol sok sanaos sakapeung mah sok ngompaol,najan sakapeung mah mun katiisan sok hipu alahbatan tahu, upama kahaneutan mahsok ngabata sapertos batu najan sakapeung mah cenah sok bitu. Parawargi, anu majarteu jingjing teu bawa teh geuning teu burung rebo, katingal ngaleut ngeungkeuyngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang, ngaleut bari tatanggeuyan, ngembatbari cacandakan, ngalabring teh bari ngajaringjing. Saleresna mah pribumi di dieu henteu owelanngantinganti kikiriman. Sanggem sisindiran tea mah kulit awi sesebitanngantian soteh jinisna mung sarupi Cep Dasep ulah deuk lemor senjata, nu gaduhpamor nu nunggal panuhun henteu kakantun. 7 Kantenan ieu Cep Dasep sumpingna disarengan ku cacandakanana. Ngahaturkeunnuhun kana kasaeanana. Pamugi cacandakan nu mangrupi tawis kaasih tilam katresna, kanyaah ti nu janten sepuhna sing janten jimat dinangawangun rumah tanggana. Parabapa kalih paraibu anu sami-sami rawuh hormateun sim kuring, Bilih janten mawur kucatur, mencar ku carita, sim kuring bade ngadugikeun galeuhna ieu pisanggem. Sim kuring ngabantunasmana Kulawargi Bapa Undang Hadiat diwuwuh ku para sepuh, disakseni kukadangwargi, kalayan dikawitan ku aosan Bismilahhirohmani rohimi, sanes kanten anu parantos disaurkeun kalayan dipasrahkeunku wawakil ti rombongan Calon Panganten Pameget tadi DITAMPI,ditampi ku hasta kalih disuhun dina embun-embunan, disangga kalingga murdadisarengan ku ati anu wening manah anu setra. Pamugi Neng Dedeh sareng Cep Dasep tiasa kauntun tipungkatambang beas laksana kapiduriat, dikobul ka bale nyungcung. Atuhcacandakanana sing janten jimat maranehna dina mungkas mangsa lalagasan. InsyaAlloh moal lami deui baris ngajatukrami. Salajengna, dina raragangawangun rumah tangga pamugi Neng Dedeh sareng Cep Dasep tiasa ngawangun rumahtangga anu sakinah mawadah wa rohmah, tiasa hirup sauyunan, sareundeuk saigel,saketek sapihanan, sabata sarimbagan, ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak,runtut raut sapapait samamanis sabagja sacilaka, jatnika lahir jeung batin. Aya amanat ti nu jantensepuhna, hususna ka Neng Dedeh oge ka calon baturhirupna, mugia salawasna nyangking lalayang panca gapura waluya. Lalayang tehjimat. Pancahartosna lima, gapura hartosna lawang atawa jalan, waluya teh salamet. Nyangking limajimat pikeun muru jalan kana kasalametan. Nya eta cageur, bageur, bener,pinter, jeung singer. Ngan kahade ulah kabalinger. Bilih ieu pisanggemjanten seueur catur tanpa bukur, sim kuring seja mungkasan ieu pisanggem. Sateuacanna mungkur,sim kuring neda sihapunten bilih aya catur anu teu kaukur, bilih aya basa anuteu kareka. Bilih aya kekedalan sim kuring anu teu nyurup undak-usukna teuningang kana wirahmana, mugi agung nya paralun muga jembar nya haksami.

Panitih matana opat, nuhiji matana inten, boh bilih aya nu lepat, mugi kersa ngahapunten. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, pikeun cokoteun sampeureun namangsa nu baris datang, na handeuleun neundeun katineung, na hanjuang nundakamlang, cag ah.. Tutus langkung kepanghalang, bobo sapanon carang sapakan. Bilahi taufik wal hidayah.Wassalamualaikum wr.wb.

4.biantara kapapaitan