Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN PRAKTIKUM DIFUSI, OSMOSIS DAN TRANSFOR AKTIF

Tujuan: membedakan proses di usi, osmosis dan !rans or ak!i Dasar Teori Difusi Ada"a# peris!i$a men%a"irn&a'berpinda#n&a sua!u (a! da"am pe"aru! dari ba%ian berkonsen!rasi !in%%i ke ba%ian &an% berkonsen!rasi renda#) Perbedaan konsen!rasi &an% ada pada dua "aru!an disebu! %radien konsen!rasi) Di usi akan !erus !erjadi #in%%a se"uru# par!ike" !ersebar "uas se*ara mera!a a!au men*apai keadaan kese!imban%an dimana perpinda#an mo"eku" !e!ap !erjadi $a"aupun !idak ada perbedaan konsen!rasi) +on!o# &an% seder#ana ada"a# pemberian %u"a pada *airan !e# !a$ar) Lamba! "aun *airan menjadi manis) +on!o# "ain ada"a# uap air dari *erek &an% berdi usi da"am udara)Di usi &an% pa"in% serin% !erjadi ada"a# di usi mo"eku"er) Di usi ini !erjadi jika !erben!uk perpinda#an dari sebua# "apisan ,"a&er- mo"eku" &an% diam dari so"id a!au "uida) Ada beberapa ak!or &an% memen%aru#i ke*epa!an di usi, &ai!u: Ukuran par!ike") Semakin ke*i" ukuran par!ike", semakin *epa! par!ike" i!u akan ber%erak, se#in%%ak ke*epa!an di usi semakin !in%%i) Ke!eba"an membran) Semakin !eba" membran, semakin "amba! ke*epa!an di usi) Luas sua!u area) Semakin besar "uas area, semakin *epa! ke*epa!an di usin&a) .arak) Semakin besar jarak an!ara dua konsen!rasi, semakin "amba! ke*epa!an di usin&a) Su#u) Semakin !in%%i su#u, par!ike" mendapa!kan ener%i un!uk ber%erak den%an "ebi# *epa!) Maka, semakin *epa! pu"a ke*epa!an di usin&a) Osmosis Ada"a# perpinda#an air me"a"ui membran permeabe" se"ek!i dari ba%ian &an% "ebi# en*er ke ba%ian &an% "ebi# peka!) Membran semipermeabe" #arus dapa! di!embus o"e# pe"aru!, !api !idak o"e# (a! !er"aru!, &an% men%akiba!kan %radien !ekanan sepanjan% membran) Osmosis merupakan sua!u enomena a"ami, !api dapa! di#amba! se*ara bua!an den%an menin%ka!kan !ekanan pada ba%ian den%an konsen!rasi peka! menjadi me"ebi#i ba%ian den%an konsen!rasi &an% "ebi# en*er) /a&a per uni! "uas &an% dibu!u#kan un!uk men*e%a# men%a"irn&a pe"aru! me"a"ui membran permeabe" se"ek!i dan masuk ke "aru!an den%an konsen!rasi &an% "ebi# peka! sebandin% den%an !ekanan !ur%or) Tekanan osmo!ik

merupakan si a! ko"i%a!i , &an% berar!i ba#$a si a! ini ber%an!un% pada konsen!rasi (a! !er"aru!, dan bukan pada si a! (a! !er"aru! i!u sendiri) 0 Osmosis ada"a# sua!u !opik &an% pen!in% da"am bio"o%i karena enomena ini dapa! menje"askan men%apa air dapa! di!ranspor!asikan ke da"am dan ke "uar se") Transpor aktif Ada"a# per%erakan a!au peminda#an &an% men%%unakan ener%i un!uk men%e"uarkan dan memasukkan ion 1ion dan mo"eku" me"a"ui membran se"permeabe" den%an !ujuan meme"i#ara keseimban%an mo"eku" ke*i" di da"am se") Transpor ak!i dipen%aru#i o"e# mua!an "is!rik di da"am dan di "uar se", dimana mua!an "is!rik ini di!en!ukan o"e# ion na!rium ,Na2-, ion ka"ium ,K2-, dan ion k"orin ,+"3-)456 Ke"uar masukn&a ion Na2 dan K2 dia!ur o"e# pompa na!rium3ka"ium) Transpor ak!i dapa! ber#en!i jika se" didin%inkan, men%a"ami kera*unan, a!au ke#abisan ener%i) &an% bersi a! Transpor ak!i memer"ukan mo"eku" pen%an%ku! berupa pro!ein in!e%ra"

pada

membran, dimana di da"am mo"eku" ini, !erdapa! si!us pen%ika!an) Proses !ranspor! ak!i dimu"ai den%an pen%ambi"an !i%a ion Na2 dari da"am se" dan menempa!i si!us pen%ika!an pada pro!ein in!e%ra") 7ner%i diper"ukan un!uk men%uba# ben!uk pro!ein in!e%ra" pada membran &an% sebe"umn&a membuka ke ara# da"am se" menjadi membuka ke ba%ian "uar se") Se"anju!n&a, ion Na2 !er"epas dari si!us pen%ika!an dan ke"uar dari pro!ein in!e%ra" menuju ke "uar se") Kemudian dari "uar se", dua ion K2 menempa!i si!us pen%ika!an di pro!ein in!e%ra") 8en!uk pro!ein in!e%ra" beruba#, dari sebe"umn&a membuka ke ara# "uar menjadi membuka ke ara# da"am se" dan ion ka"ium di"epaskan ke da"am se")
A"a! dan 8a#an 5) 9) :) ;) <) =) >) ?) 8enan% 8eker %"ass Tabun% reaksi Pipe! 8a!an% pen%aduk ka*a Par um Usus a&am Laru!an ami"um

@) 5A) 55) 59) 5:)

Laru!an "u%o" Ker!as kar!on Laru!an Na+" Ker!as Sarin% Lampu spir!us

+ara Kerja A) 5) 9) :) ;) <) =) >) ?) 8) 5) 9) :) ;) Di usi Siapkan ko!ak kar!on &an% suda# diberi pen&eka! ber"uban%3"uban% den%an panjan% =A*m "ebar :A*m dan !in%%i 9A*m 8ua!"a# jende"a ukuran <B<*m pada sisi &an% bersebran%an Sempro!kan par um keda"am ba%ian sa"a# sa!u ruan%an dari "uban% jende"a, se!e"a# i!u !u!up rapa! kemba"i Diamkan se"ama <meni! +ium"a# "e$a! ruan%an da"am ko!ak &an% !idak diberi par um Adaka# $an%i &an% sama den%an ruan%an &an% diberi par umC .ika !er*ium $an%i par um pada ko!ak &an% !idak disempro!kan par um sebe"umn&a, berar!i !e"a# !erjadi pen&ebran%an $an%i par um "e$a! "uban%3"uban% pen&eka! da"am ko!ak Aroma $an%i par um !e"a# berdi usi menuju ruan%an &an% !idak ada par umn&a Osmosis Sediakan "aru!an ami"um "a"u panaskan se#in%%a memben!uk ko"oid kanji din%in Siapkan 9 ker!as sarin% dan bun%kus ko"oid kanji den%an men%%unakan masin%3masin% ker!as dan ika! rapa! den%an men%%unakan benan% pakai %an!un%an +e"upkan sa"a# sa!u keda"am "aru!an "u%o" dan &an% "ainn&a keda"am Na+" se"ama 5< meni! Ama!i peruba#an $arna dan rasa &an% !erjadi pada ko"oid kanji se!e"a# di*e"upkan pada "u%o" se"ama 5<meni! *) Trans or Ak!i

Dasi" Pen%ama!an A) Di usi Se!e"a# <meni!, ko!ak ba%ian &an% !idak diberi par um, !iba3!iba beruba# menjadi $an%in&a seper!i pada ba%ian ko!ak &an% diberi par um) 8) Laru!an pada Lu%o" 3Se!e"a# :9de!ik, $arna kanji beruba# menjadi biru memar

3Se!e"a# 9meni! <Ade!ik, $arna biru memarn&a makin merembes sampai pada ujun% ker!as sarin%) 3Se!e"a# 5<meni!, ko"oid kanji dian%ka! dan dibuka) Dasi"n&a !erjadi peruba#an $arna pada ko"oid kanji) Ean% a$a"n&a ber$arna pu!i#, ko"oid kanjin&a menjadi $arna biru ke#i!aman) Dan ker!as sarin% diseke"i"in% ko"oid kanji pun, $arnan&a jadi biru ke#i!aman) Diba%ian sampin% ujun% ker!as sarin%, $arna jadi a%ak ke*ok"a!an) Laru!an Pada Na+" 3Dari a$a" ko"oid kanji dimasukan keda"am Na+" se"ama 5< meni!) Tern&a!a !idak !imbu" peruba#an $arna) Namun, saa! ko"oid kanji sediki! dirasakan, !ern&a!a !imbu" rasa asin seper!i rasa dari Na+" i!u sendiri) +) Trans or Ak!i

DAFTAR PUSTAKA #!!p:''id)$ikipedia)or%'$iki'TransporFak!i #!!p:''ar*!urusaran*ione)$ordpress)*om' #!!p:''$$$)do*s!o*)*om'do*s';<;;A5A5'Naska#3.uara353LKI/3LIPI3A@ #!!p:''$$$)do*s!o*)*om'do*s'<>>=<A=:'.ARIN/AN3D7GAN