Anda di halaman 1dari 17

PJ 1311 Pengenalan Kepada Pendidikan Jasmani

PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN PENGENALAN Jika kita menyusuri budaya kehidupan masyarakat kini, kita serin me!ihat dan menden ar masa!ah"masa!ah #besiti dan aya hidup yan kuran sihat diterapkan da!am masyarakat$ Disini!ah peranan senaman dan akti%iti &i'ika! yan dapat membantu men uran e(a!a yan sedan menu!ar da!am masyarakat kini$ Terdapat ti a d#main utama da!am matape!a(aran Pendidikan Jasmani iaitu d#main psik#m#t#r, d#main k# niti& dan a&ekti&$ Da!am Pendidikan Jasmani beberapa aspek yan per!u diberi tumpuan se!ain daripada kemahiran m#t#r$ Aspek tersebut ia!ah pen(a aan kesihatan me!a!ui akti%iti ke)er asan disampin penerapan ni!ai" ni!ai murni me!a!ui pen ena!an akti%iti &i'ika!$ Pendidikan Jasmani hendak!ah memberi pe!uan kepada pe!a(ar menikmati kepuasan dan ke embiraan me!a!ui akti%iti yan bersesuaian den an (asmani dan psik#!# i$ Pendidikan Jasmani (u a merupakan satu pr#ses yan bertu(uan untuk mempertin katkan kemampuan sese#ran indi%idu me!a!ui pendekataan akti%iti &i'ika!$ *#!eh dikatakan setiap pe!a(ar n#rma! emar men(a!ankan akti%iti seperti ber!ari, me!#mpat dan memba!in $ *erdasarkan &akta ini pendidikan (asmai yan di a(ar terutama di sek#!ah rendah per!u !ebih menumpukan kepada pembinaan kemahiran asas$ Pendidikan Jasmani harus di(a!ankan tanpa me!ibatkan pen a(aran yan ter!a!u teknika! sehin a akan memb#sankan pe!a(ar$ +$+ K,NSEP DAN DE-INISI PENDIDIKAN JASMANI Pendidikan Jasmani ada!ah merupakan satu pr#ses pembe!a(aran yan menye!uruh yan meran kumi semua aspek d#main seperti psik#m#t#r, k# niti&, a&ekti&, s#sia! dan em#si$ Me!a!ui Pendidikan Jasmani pe!a(ar akan diberi ruan untuknya men)uba dan men a!ami sendiri pen a!aman semua akti%iti &i'ika! yan di(a!aninya$ .Pettit#r, da!am /ee En H#e 01123 Pendidikan Jasmani berupaya menyediakan kanak"kanak untuk men ama!kan aya hidup akti& dan sihat den an menyediakan sk#p pen a!aman"pen a!aman pembe!a(aran yan rapi dan berturutan$ Se)ara rin kasnya Pendidikan Jasmani ada!ah merupakan satu aspek dan dapat men hasi!kan ke(ayaan kepada satu kumpu!an pe!a(ar .4#!&er, +5673$ Pendekatan da!am pendidikan (asmani masa kini tertumpu antaranya kepada ni!ai pendidikan yan dibina$ Pendidikan (asmani (u a mampu memberi sumban an terhadap perkemban an kemahiran dan ke)e asan (asmani serta men(adi peman kin terhadap tabiat s#sia! yan murni$ Se!ain itu, matape!a(aran Pendidikan Jasmani di!ihat seba ai a!at untuk mend#r#n ke iatan"ke iatan k# niti& seperti pener#kaan, pr#ses ber&ikir dan penye!esaian masa!ah$ Kesemua ini men(adikan matape!a(aran Pendidikan Jasmani di!ihat seba ai satu keper!uan ba i membina perkemban an kese!uruhan kanak"kanak$ Den an kata !ain Pendidikan Jasmani ada!ah merupakan matape!a(aran yan diperkena!kan di sek#!ah yan memi!iki kesepaduan di antara d#main k# niti& dan d#main psik#m#t#r$ Kesepaduan ini ada!ah seirin den an penerapan ni!ai murni yan bermat!amat men hasi!kan insan yan menye!uruh dan seimban da!am satu masyarakat yan dinamis dan pr# resi& .Asiah Abu Samah,+5583$

9a(ah menun(ukkan ti a d#main yan membentuk ni!ai pendidikan da!am matape!a(aran Pendidikan Jasmani

+$+$0 D#main"d#main yan membentuk ni!ai pendidikan da!am Pendidikan Jasmani K# niti& A&ekti& Psik#m#t#r : Ama!an ber&ikir : Pr#ses pener#kaan : Inkuiri penemuan : Penye!esaian masa!ah : Sikap in in tahu : Pr#ses ima inasi : Permikiran kreati& : Permikiran kritis : K#nsep kendiri : Permahaman kendiri : Pen har aan kendiri : Ka;a!an kendiri : Em#si : Ke)er asan : Kekuatan #t#t : Daya tahan #t#t : Pen amatan m#t#r Aspek K# niti& Pemban unan k# niti& me!ibatkan pen umpu!an pen etahuan dan keupayaan ber&ikir serta men interprestasi$ Den an kata !ain pemban unan k# niti& me!ibatkan ran san an pemikiran yan terdiri daripada e!emen penye!idikan, kreati%iti, perkaitan, keb#!ehan, pen amatan dan

pen ukuhan$ Pen etahuan da!am akti%iti pendidikan !uar dapat men(adikan pendidikan !uar dapat di!aksanakan den an berkesan$ 4#nt#hnya sebe!um men ikuti pendidikan !uar pe!a(ar per!u mempe!a(ari )ara me!aksanakan sesuatu akti%iti yan hendak di!akukan dari se i teknik dan disip!in$ Ke&ahaman dan pen hayatan )ara atau teknik me!aksanakan akti%iti pendidikan !uar memba;a kepada pe!aksanaan akti%iti pendidikan !uar yan !ebih )ekap dan berkesan$ Pen etahuan tentan disip!in pendidikan !uar (u a pentin ba i men(adikan akti%iti yan di)eburi itu menarik, ber&aedah dan bermakna$ Pr# ram pendidikan !uar yan baik bukan sa(a memberi kekuatan &i'ika! tetapi seharusnya dapat memberi kekuatan k# niti&$ Den an ber&ikir seperti penye!esaian masa!ah, pemahaman, peni!aian dan kreati%iti seharusnya diserapkan da!am akti%iti pendidikan !uar$ Aspek A&ekti& Mat!amat utama yan diin ini #!eh semua pr# ram pendidikan !uar pada umumnya tertumpu kepada perkemban an indi%idu dan kemahiran bers#sia!$ Perkemban an indi%idu me!ibatkan sikap, em#si, apresiasi, dan ni!ai dan pembentukan sahsiah$ Kemahiran bers#sia! pu!a me!ibatkan interaksi dan )#rak k#munikasi den an #ran !ain$ Pendidikan !uar memberi sumban an terhadap perkemban an sikap dan k#nsep kendiri kerana hubun an yan akrab akan ber!aku ketika men(a!ankan akti%iti pendidikan !uar$ Pendidikan Jasmani per!u menekankan ni!ai yan baik seperti men#!#n #ran !ain, men iktira& sumban an, kepentin an men(a a kebersihan, pen unaan masa !apan yan ber una, memi!iki sikap p#siti& terhadap ke)er asan, men h#rmati #ran !ain dan pemimpin serta beker(asama da!am kumpu!an da!am akti%iti &i'ika!$ Em#si ada!ah suatu e!emen yan pentin da!am perkemban an kanak"kanak me!a!ui pen !ibatan di da!am pesertanya$ 4#nt#hnya den an akti%iti pendidikan !uar peserta akan membentuk perse&ahaman peranan se)ara !uaran dan da!aman diri$ Pendidikan !uar ada!ah suatu medium yan dapat membantu da!am pemban unan s#sia!$ Pendidikan Jasmani akan men#!#n indi%idu menyesuaikan diri den an keadaan dan ah!i masyarakat$ Me!a!ui kepimpinan yan sempurna dan teratur akan men(adi pendidikan !uar seba ai (ambatan utama untuk men)apai mat!amat s#sia!$ Aspek Kemahiran Psik#m#t#r Aspek Psik#m#t#r memberi tumpuan kepada periha! kuantiti per erakan yan mampu dipamerkan$ Psik#m#t#r ini (u a me!ibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan, ke!enturan, daya tahan kardi#%asku!ar dan #t#t, ketan kasan, kepantasan dan ke!a(uan$ Di da!am Pendidikan Jasmani suaian aspek ini per!u di&#kus se!epas pe!a(ar me!epasi tahap minimum aspek &i'ika! dan psik#m#t#r$ *u)her .+5<53 men atakan baha;a pe!a(aran Pendidikan Jasmani berkemampuan untuk memberi sesuatu hasi! yan berkesan kepada pe!a(ar me!a!ui pr#ses pembe!a(aran yan te!ah di ariskan da!am suatu kuriku!um ba i memenuhi keper!uan pe!a(ar$ Menurut /est#n .+5<53 yan berpandan an baha;a kuriku!um yan dihasi!kan ada!ah pr# ram yan diran)an untuk

kepentin an pe!a(ar yan te!ah men ambi! kira semua &akt#r utama seperti sek#!ah dan keper!uan pe!a(ar seba ai mat!amat$ Menurut 9addi)k .+5603 Pendidikan Jasmani ada!ah sebaha ian daripada pendidikan sese#ran yan men unakan akti%iti &i'ika! seba ai medium pendidikan$ Ianya menekankan tentan pembentukkan sikap, pen etahuan dan kemahiran yan berhubun den an kesihatan, ke)er asan dan rekreasi den an )ara yan unik sehin a )ara hidup dan kua!iti sese#ran ditin katkan$ Ianya !ebih menekan pendidikan me!a!ui Pendidikan Jasmani$ Puka! K*SM .+5503 mende&inisikan pe!a(aran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan .PJK3 bertu(uan untuk men(adikan pe!a(ar !ebih sihat, )er as dan pr#dukti&$ Keti a"ti a unsur ini dapat di!akukan me!a!ui pemupukan dan penerapan ni!ai, sikap, pen etahuan dan ama!an kesihatan dan ke)er asan da!am kehidupan seharian$ Pendidikan Jasmani ada!ah matape!a(aran yan menekankan kepada pr#ses pembe!a(aran dan pen a(aran me!a!ui akti%iti &i'ika! yan menyumban ke arah pertumbuhan menta!, &i'ika!, s#sia! dan em#si .Ten *##n T#n 011+3$ ,!eh yan demikian Pendidikan Jasmani b#!eh dide&inisikan seba ai matape!a(aran yan memberi penekanan terhadap pr#ses pembe!a(aran dan pen a(aran me!a!ui akti%iti &i'ika! yan menyumban ke arah pertumbuhan menta!, &i'ika!, s#sia! dan em#si$ Ianya (u a bertu(uan untuk men(adikan pe!a(ar !ebih sihat, )er as dan pr#dukti& me!a!ui pemupukan ni!ai, sikap, pen etahuan serta ama!an kesihatan dan ke)er asan da!am kehidupan seharian$

+$0 -ALSA-AH, MATLAMAT DAN ,*JEKTI-a!sa&ah -a!sa&ah berasa! daripada perkataan yunani tua yan phi!#s#phia yan bermaksud )inta kepada pen etahuan dan hikmah$ 9uss!e memahami &a!sa&ah seba ai sesuatu di antara te#!# i .i!mu ketuhanan dan a ama3 dan sains .sains"sains &i'ik dan kemanusian3$ -a!sa&ah ada!ah sesuatu yan ter!etak di antara sains dan te#!# i$ -a!sa&ah merupakan susunan ayat yan di unakan se)ara (e!as tentan sesuatu pe an an$ -a!sa&ah akan mempen aruhi se)ara kese!uruhan terhadap prinsip, te#ri dan )ara ker(a da!am sesuatu akti%iti$ 4iri")iri &a!sa&ah yan baik= : -a!sa&ah mempunyai susunan ayat yan (e!as$ : -a!sa&ah bukan menekankan kepada te#ri tetapi !ebih kepada akti%iti$ : -a!sa&ah menekankan kepada prinsip men(e!askan$ : -a!sa&ah yan baik tidak ber antun kepada (um!ah ayat tetapi kepada keupayaan memberi peneran an$ : -a!sa&ah seharusnya memberi panduan yan tepat$ *u)her .+5<53 menyatakan baha;a &a!sa&ah ada!ah sesuatu yan diasaskan dari #b(ekti& yan mampu memberikan ke&ahaman, pen ertian dan suatu ta&siran terhadap sesuatu prinsip dan k#nsep$ ,b(ekti& utama yan di ariskan da!am PJ ada!ah bertu(uan untuk men)apai mat!amat kandun an pe!a(aran yan meran kumi kesemua aspek d#main pembe!a(aran$

-a!sa&ah yan menepati kehendak pembe!a(aran akan berupaya membantu uru memahami semua tu asan se)ara menye!uruh bukannya se)ara berasin "asin $ Ini bermakna me!a!ui &a!sa&ah se)ara tidak !an sun akan berupaya membantu uru supaya memahami peranannya yan te!ah ditetapkan$ Den an kata !ain (u a &a!sa&ah (u a b#!eh diibaratkan seba ai petun(uk arah dan mampu membantu uru men hasi!kan rumusan serta mampu membentuk mat!amat se)ara tersusun dan berterusan$ >ei !er .+5703 berpendapat &a!sa&ah dapat membantu uru memahamidan men hayati tan un (a;ab pen a(arannya den an !ebih menye!uruh$ Ini dapat membantu menimbu!kan kesedaran kepada uru untuk menumpukan peranannya me!a!ui peran)an an yan ber!andaskan kepada #b(ekti& pen a(aran yan sepatutnya$ Mat!amat dan ,b(ekti& Menurut *u)her dan /uest .+56<3 penetapan mat!amat dan #b(ekti& da!am Pendidikan Jasmani dapat membantu matape!a(aran ini da!am aspek"aspek seperti berikut= +$ Memahami apa yan hendak di!akukan$ 0$ Membantu da!am men hasi!kan keputusan yan !ebih bermakna ketika berhadapan den an masa!ah$ 8$ Memahami den an !ebih menda!am men enai ni!ai Pendidikan Jasmani$ ?$ Memahami sumban an Pendidikan Jasmani kepada masyarakat$ 2$ Men(e!askan tu as uru Pendidikan Jasmani kepada masyarakat$ 7$ Men har ai dan men ambi!berat pen)apaian murid me!a!ui pen !ibatan mereka di da!am pr# ram di ba;ah pen(a aan mereka$ Akti%iti Pendidikan Jasmani yan di!aksanakan di sek#!ah ada!ah merupakan akti%iti yan teran)an dan berupaya memberi ruan persekitaran yan baik ba i membantu murid men hayati kepentin an ke)er asan dan pen(a aan kesihatan$ ,!eh yna demikian uru per!u sentiasa memahami mat!amat utama Pendidikan Jasmani iaitu= $Pendidikan Jasmani ada!ah bertu(uan membantu murid men(adi )er as me!a!ui pembe!a(aran akti%iti &i'ika! dan ama!an ke)er asan .Pusat Perkemban an Kuriku!um,+5553 Seirin den an mat!amatnya uru per!u memahami #b(ekti& utama Pendidikan Jasmani yan di ariskan seperti berikut= +$ Mempertin kat dan men eka!kan ke)er asan berasaskan kesihatan dan per!akuan m#t#r@ 0$ Men uasai kemahiran asas per erakan dan permainan men ikut kemampuan diri@ 8$ Me!akukan senaman dan akti%iti &i'ika! seba ai rutin harian@ ?$ Men ap!ikasikan pen etahuan kesihatan dan kese!amatan semasa menyertai pe!ba ai ke iatan &i'ika! 2$ Membentuk sahsiah dan disip!in diri@ dan 7$ Membuat keputusan bi(ak da!am kehidupan .Sukatan Pe!a(aran 9endah Menen ah, Pendidikan Jasmani, +5553 *erdasarkan #b(ekti& Pendidikan Jasmani yan se)ara umumnya bertu(uan untuk men)apai tahap ke)er asan dan men uasai kemahiran sukan$ Menurut See&e!dt dan A# e! .+5673

pers#a!an men enai #b(ekti& ini te!ah memberi tumpuan khusus kepada hubun an antara ama!an kesihatan den an ke)er asan &i'ika! dan kemahiran m#t#r seba ai satu kaedah yan mampu men a;a! penyakit da!am kehidupan seharian$ ,!eh yan demikian dapat dirumuskan baha;a &a!sa&ah di unakan seba ai panduan dan pen erak da!am pr#ses pen a(aran dan pembe!a(aran$ ,b(ekti& dan mat!amat -a!sa&ah Pendidikan Keban saan yan berhasrat untuk men hasi!kan insan yan seimban dari se i r#hani, (asmani, em#si dan s#sia! maka me!a!ui Pendidikan Jasmani kesemua aspek ini b#!eh di)apai$ Ini ada!ah berdasarkan keper!uan dan inspirasi yan te!ah dinyatakan di da!am *uku Panduan Guru Pendidikan Jasmani Kesihatan .+5663 Kementerian Pendidikan Ma!aysia$

+$8$+ SEJA9AH PENDIDIKAN JASMANI Ketika 'aman prase(arah ke iatan (asmani dan ke)er asan ketika itu did#r#n #!eh perasaan untuk terus hidup dan merupakan satu ke iatan harian .r#utine3 yan di!akukan dika!an an manusia$ Memburu serta men umpu! merupakan akti%iti yan p#pu!ar$ Masa te!ah men ubah se a!anya kerana manusia kini !ebih k#mited ber iat )er as da!am ke iatan (asmani dan ke)er asan atas dasar kepentin an men(a a kesihatan$ Se(arah perkemban an akti%iti Pendidikan Jasmani dan ke)er asan ini akan men upas akti%iti Pendidikan Jasmani yan pernah di!akukan bermu!a dari 'aman dahu!u purba hin a ke 'aman m#den$ >aman Manusia Purba dan Ke)er asan Pada ketika ini manusia hidup da!am keadaan n#mad iaitu berpindah"randah dan ketika di setiap penempatan akti%iti hanya bertumpu kepada memburu dan men umpu! makanan untuk terus hidup$ Akti%iti seperti memburu dan brkumpu! ini merupakan sebaha ian dari keper!uan da!am kehidupan ketika itu$ Ini merupakan sa!ah satu k#mp#nen s#sia!$ Setiap ka!i mereka ber(aya mendapat tan kapan mereka akan berkumpu! dan meraikan ke(ayaan itu den an pe!ba ai akti%iti seperti menari, permainan kebudayaan dan (u a men'iarahi k#muniti !ain untuk bersama meraikan ke(ayaan di tempat !ain$ Jika di!ihat, m#ti& akti%iti di 'aman pa!e#!itik ini !ebih kepada me!ibatkan diri dan berpesta$ Akti%iti sebe ini memer!ukan tahap ke)er asan yan tin i dan k#nsisten$

>aman Ne#!itik B 9e%#!usi Pertanian >aman Ne#!itik 9e%#!usi Pertanian merupakan 'aman perubahan terhadap aya hidup primiti&$ Era ini merupakan 'aman pemban unan da!am bidan pertanian$ Manusia tidak !a i berpindah"randah kerana ama!an pertanian membantu manusia hidup setempat den an beka!an yan ada$ Ini dapat merubah aya hidup manusia 'aman primiti& kepada aya hidup manusia dan pertanian atau dikena!i seba ai Ca rarianC$ Akibat dari itu manusia men ama! aya hidup CsedentariC akibat pen ena!an tekn#!# i yan memudahkan mereka$ Tamadun Kun# 4hina dan India Di ne eri 4hina pen a(aran &a!sa&ah 4#n&u)i#us men a!akkan pen !ibatan da!am akti%iti ke)er asan &i'ika!$ Ketika itu (ika tidak me!ibatkan diri da!am sebaran akti%iti ke)er asan, mereka akan dikaitkan den an penyakit yan memberhentikan &un si #r an da!aman atau kini dikena!i seba ai masa!ah sistem kardiak$ Ketika itu Kun "&u diperkena!kan seba ai akti%iti yan membantu tubuh manusia men(adi sihat dan ber&un si$ Per erakan kun "&u di)ipta dan kaya den an pe!ba ai bentuk per erakan &i'ika! yan dibaha ikan kepada beberapa baha ian seperti per erakan kaki yan berbe'a dan meniru per erakan binatan ber!a;an$ Ketika itu ;u(ud (u a akti%iti ke)er asan yan !ain seperti memanah, menari, !a;an pedan dan usti$ Di India pu!a, manusia diha!an pen !ibatan mereka akibat keper)ayaan a ama Hindu dan *uddha$ Mereka !ebih menumpukan kepada akti%iti berbentuk spiritua!$ Manusia ketika itu men abaikan akti%iti ke)er asan$ Satu kaedah senaman yan mirip kepada kun &u te!ah di)ipta yan masih terikat den an keper)ayaan a ama yan dikena!i seba ai y# a$ D# a diper)ayai te!ah ;u(ud !ebih !ima ribu tahun$ D# a bermaksud penyatuan terhadap tubuh, aka! dan r#h berdasarkan keper)ayaan &a!sa&ah Hindu$ D# a mu!a di)ipta #!eh Muba!i h Hindu yan hidup da!am kesederhanaan yan berteraskan disip!in diri dan bermeditasi$ Dari pemerhatian yan mereka !akukan, per erakan hai;an dan kehidupannya men(adi asas kepada y# a$ Mereka per)aya akti%iti ini dapat mendekatkan manusia den an a!am seperti mana hai;an menyesuaikan diri mereka den an a!am sekitar$ Akti%iti y# a atau nama !ainnya Hatha D# a mu!a di(adikan teknik da!am beberapa pr# ram ke)er asan$ P#stur badan dan teknik perna&asan merupakan kaedah yan pa!in baik$ D# a dapat membantu #r an ber&un si den an baik dan menin katkan tahap kesihtan badan$ Timur Ten ah Pemerintahan p#!itik dan pemerintahan tentera pada tamadun di Assyria, *aby!#n, T#piky!#n, E ypt, Pa!astine, Parsi, dan Syria pada ketika itu amat mementin kan tahap ke)er asan yan tin i da!am setiap pasukan tentera dan se!uruh masyarakatnya$ Pendekatan ini diama!kan den an baik #!eh tamadun Parsi$ Pemimpin Parsi pada ketika itu menuntut semua rakyat supaya mempunyai tahap ke)er asan yan tin i$ Tahap ke)er asan ini diper#!eh me!a!ui pe!ba ai !atihan keras yan di!akukan$ Ketika kanak"

kanak berumur enam tahun, mereka ada!ah mi!ik ne ara dan per!u me!a!ui pe!ba ai !atihan seperti berka;ad, memburu, berkuda, memanah dan me!#ntar !embin $ ,b(ekti& !atihan ini bertu(uan untuk menin katkan kekuatan dan stamina dan bukannya untuk kebaikan kesihatan$ >aman Greek B Athens Masyarakat di Dunani amat men utamakan kesempurnaan &i'ika!$ K#ta yan terkena! d!am bidan Pendidikan Jasmani ketika itu ia!ah Sparta dan Athens$ Di Sparta #b(ekti& utama Pendidikan Jasmani ia!ah untuk menyumban kepada pembentukan tentera yan kuat, manaka!a di Athens, #b(ekti& banyak tertumpu kepada prinsip dem#krasi$ Greek ada!ah tamadun yan tiada t#!#k bandin nya da!am kemun)u!an akti%iti ke)er asan$ Masyarakat Greek ketika itu per)aya keseimban an antara ke)er asan badan dan #tak mempunyai kaitan yan rapat$ Ke)er asan &i'ika! dan minda pentin sama pentin den an kepentin an kekuatan dan badan da!am men(ana kesihatan menta!$ Akti%iti imnastik den an men unakan mu'ik merupakan antara pe!a(aran yan pentin $ Mereka men atakan per erakan imnastik ada!ah untuk tubuh badan dan mu'ik itu untuk (i;a mereka$ Gimnastik dia(ar di sebuah tempat yan dikena!i EPa!aestrasE, ianya merupakan tempat untuk rema(a !e!aki ba i akti%iti Pendidikan Jasmani$ Di EPa!aestrasE meran kumi sebuah e!an an imnastik da!am de;an dan e!an an untuk akti%iti !uar seperti ber!ari, usti dan me!#mpat$ Apabi!a rema(a ini te!ah de;asa, di antara umur +? dan +7 tahun, tempat mereka ber!atih ini akan berubah sebuah tempat yan dipan i! imnasium$ Di kedua"dua tempat ini !atihan dia;asi #!eh (uru!atih ke)er asan yan dipan i! EPaid#tribeE$ +$8$0 PE9KEM*ANGAN PENDIDIKAN JASMANI DI MALADSIA Se(arah Pendidikan Jasmani b#!eh dibaha ikan kepada empat era iaitu= +3 >aman sebe!um pen(a(ahan *ritish 03 >aman pemerintahan *ritish 83 Sebe!um merdeka ?3 Se!epas merdeka >aman Sebe!um Pen(a(ahan *ritish Ketika 'aman sebe!um pen(a(ahan *ritish, Ne ara ketika itu tidak !an sun memi!iki satu sistem pendidikan yan tersusun dan berbentuk &#rma!$ Pendidikan ketika itu banyak tertumpu kepada ke!as"ke!as pen a(ian yan tidak &#rma! seperti ke!as a ama manaka!a kedudukan Pendidikan Jasmani ketika itu b#!eh dikatakan tidak diutamakan dan tidak memi!iki #b(ekti& yan (e!as$

>aman Pemerintahan *ritish Pihak *ritish ketika men(a(ah Tanah Me!ayu te!ah mu!a memperkena!kan sistem pendidikan yan diadun den an pen aruh mereka yan kebaratan$ Pendekatan ini banyak tertumpu di ne eri"ne eri se!at yan berada da!am tak!ukan *ritish$ Kebanyakan sek#!ah diurus dan dibuka #!eh muba!i h kristian dan (u a syarikat"syarikat In eris$ Latihan (asmani yan dia(ar di sek#!ah"sek#!ah Me!ayu dia(ar bermu!a dari dar(ah satu hin a empat dan hanya men(adi matape!a(aran sampin an$ Se!epas tahun empat pendidikan (asmani dia(ar di Spe)ia! M!ay 4!ass$ Pada tahun +627, ia dia(ar di dua buah sek#!ah Me!ayu di Sin apura$ Namun, kuriki!um pendidikan (asmani ada!ah terhad kerana kera(aan *ritish bersikap sambi! !e;a$ Sek#!ah 4ina di Me!aka men(adikan Pendidkan Jasmani seba ai matape!a(aran pada tahun +6+2$ Pada tahun +6+5, Pendidikan Jasmani di(adikan seba ai matape!a(aran yan dia(ar di ti a buah sek#!ah di Sin apura$ Pendidikan Jasmani ketika itu (u a dia(ar di sek#!ah menen ah rendah seperti di Pu!au Pinan , Kua!a Lumpur, Ip#h, dan Muar pada tahun +508" +502$ *ermu!a pada +581"an Pendidikan Jasmani mu!a diperkena!kan di sek#!ah menen ah atas seperti di Pu!au Pinan , Kua!a Lumpur dan Ip#h$ Manaka!a di Me!aka dan Pu!au Pinan .+6+73, sek#!ah In eris ditubuhkan dari usaha para muba!i h Kristian .M#hd$S#&&ian et$a!!, 01183 >aman Sebe!um Merdeka Pada 'aman sebe!um merdeka sekitar +581"an, pe!ba ai usaha iat di(a!ankan untuk men uba! sukatan pe!a(aran ba i Pendidikan Jasmani bermu!a$ Isi kandun an ba i sukatan pe!a(aran kebanyakannya mirip sukatan !atihan &i'ika! sek#!ah"sek#!ah di En !and$ Pada tahun +5?7 Maktab Per uruan Su!tan Idris, Tan(un Ma!im, Perak te!ah men uba! sukatan !atihan (asmani$ 9entetan terhadap perubahan dasar mu!ai tahun +520, uru tempatan mu!a dihantar ke !uar ne ara untuk di!atih seba ai uru$ Mereka di!atih da!am bidan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan di Kirby *risn&#rd$ >aman Se!epas Merdeka Pada 'aman se!epas merdeka, sukatan pe!a(aran Pendidikan Jasmani yan dihasi!kan #!eh Maktab Per uruan Su!tan Idris di unakan pada tahun +521"an den an beberapa penyesuaian dan pindaan$ Sukatan ini dika(i semu!a dan da!am tahun +577,satu sukatan untuk kanak" kanak !e!aki dan perempuan te!ah disiapkan$ Pendidikan Jasmani mu!a diberi pen har aan pada tahun +571 apabi!a Maktab Per uruan I!mu Khas memu!akan kursus Tambahan Setahun Pendidikan Jasmani$ Kursus ini diper!uaskan untuk kaum ;anita da!am tahun +57+$ .M#hd$S#&&ian et$a!!, 01183 Da!am tahun +5<+, sukatan pe!a(aran Pendidikan Jasmani mu!a disemak seka!i !a i dan dike!uarkan da!am dua bahasa iaitu bahasa Me!ayu dan bahasa In eris ./ee En H#e,+5563$ Pendidikan (asmani te!ah di abun kan pu!a den an pe!a(aran kesihatan, abun an kedua"dua matape!a(aran ini kemudiannya di(adikan seba ai satu matape!a(aran teras yan ;a(ib diikuti #!eh semua pe!a(ar di sek#!ah$

+$? ASAS SAINS DALAM PENDIDIKAN JASMANI Terbaha i kepada 0 k#mp#nen iaitu = : sains da!am perkemban an pertumbuhan manusia : sains da!am tubuh badan manusia Sains Da!am Perkemban an Pertumbuhan Manusia Ka(ian Asas Anat#mi dan -isi#!# i Manusia$ : Manusia dan hai;an mempunyai keb#!ehan men erakkan tubuh badan antara satu sama !ain : Per erakan yan sesuai den an (enis tu asan : Hasi! daripada per erakan ini, ;u(ud ka(ian tentan perubahan &un si da!an tubuh : Perubahan ini dinamakan seba ai -isi#!# i Senam Se! F se! G tisu"tisu G #r an F #r an G system Se! : Merupakan baha ian terke)i! da!am tubuh : Semua se! mempunyai nu)!eus ke)ua!i se! darah merah : Makanan menyebabkan se! men a!ami pr#ses pembaha ian : Tubuh badan yan !ebih besar mempunyai se! yan !ebih besar Tisu : Tisu merupakan sekumpu!an se! yan me!akukan ker(a yan sama : 4#nt#h tisu ia!ah tisu sara&, tisu ku!it, tisu darah, tisu tu!an dan tisu #t#t : Setiap !apisan ku!it mempunyai tu as yan berbe'a ,r an : Terdiri daripada satu kumpu!an tisu yan me!akukan ker(a yan sama

: Ku!it dian

ap satu #r an yan kerana beberapa !apisan te!ah di abun kan i! system

Sistem : Sekumpu!an #r an yan berker(asama den an satu tu(uan dipan : System yan ber!ainan sa!in ber antun antara satu sama !ain Sistem 9an ka

: Tu!an se)ara berkumpu!an membentuk ran ka tubuh badan : *adan kita mempunyai 017 tu!an : Terdiri daripada tu!an !uar, tu!an pan(an , tu!an !uar biasa, tu!an datar dan tu!an sesam#id : 9an ka ber&un si seba ai per!indun an, s#k#n an, per erakan, pen hasi!an se! darah, dan set#r ka!sium

Sistem ,t#t : *adan kita mempunyai 711 #t#t yan berker(asama antara satu sama !ain : ,t#t b#!eh memendek dan meman(an untuk men erakkan baha ian tubuh : Dibaha ikan kepada 8 (enis #t#t iaitu #t#t !i)in, #t#t (antun dan #t#t ran ka : Pen u)upan #t#t dapat dibaha ikan kepada = " is#metrik H pen un)upan ini menyebabkan #t#t men hasi!kan kuasa terhadap beban yan tetap dan tidak ber erak )th = men#!ak dindin " is#t#nik H menyebabkan peman(an an dan pemendekan #t#t )th = #t#t bisep semasa men an kat dumbe!! Sistem Sara& : Terdapat se(um!ah +1 bi!i#n se! da!am badan manusia : System ini menerima dan men hantar mese( : System ini menyebabkan tubuh badan me!akukan sesuatu den an 0 )ara = " Lakuan %#!untari" men hantar mese( terus kepada #tak dan #tak menentukan apa yan patut di!akukan dan seterusnya di hantar kepada baha ian tubuh se!epas membuat keputusan " Mese( yan di hantar tidak me!a!ui #tak dan pr#ses ini dinamakan Tindakan Luar Ka;a!an atau in%#!untari$ )th = berna&as Sistem 9espirat#ri : ,ksi en diba;a masuk ke da!am tubuh badan me!a!ui system perna&asan : Perna&asan !uarI eksterna! Pertukaran as #ksi en dan karb#n di#ksida da!am tubuh badan den an persekitaran !uar

: Perna&asan da!amanI interna! Pertukaran as #ksi en dan karb#n di#ksida di antara se!"se! tisu dan )e)air di seke!i!in nya : Semasa udara di sedut hanya <2J saha(a udara men a!ami pertukaran as dan karb#n di#ksida Sistem Kardi#%asku!ar : Dikena!i seba ai system peredaran darah : Sistem ini meran kumi (antun , kapi!ari, arteri, dan %ena : Jantun men epam darah$ Arteri memba;a darah dari (antun ke tisu"tisu$ Arteri ber)aban membentuk kapi!ari dan ka#i!ari membentuk %ena$ Aena men a!irkan darah ke tisu badan dan kemba!i semu!a ke (antun $ : Semasa ber!atih atau bersenam #t#t kita memer!ukan #ksi en yan b#!eh diper#!ehi me!a!ui penin katan (um!ah darah yan dipam #!eh (antun Sistem Pen)ernaan : Mempr#ses makanan dan membeka!kan tena a ba i men hasi!kan se!"se! baru dan memb#!ehkan tindak ba!as kimia ber!aku da!am tubuh : Makanan di )erna kepada baha ian yan ke)i! dan di hantar me!a!ui sa!uran darah dan system !im&a ke hati untuk dipr#ses$kemudian akan dihantar ke se!"se! : System pen)ernaan mempunyai ? baha ian pentin iaitu mu!ut, perut, usus besar dan usus ke)i! Sistem Pembiakan : ,r an"#r an yan membentuk system pembiakan b#!eh I baha ikan kepada 0 iaitu #r an per!u . G#nad 3 dan #r an akses#ri : ,r an per!u men hasi!kan se!"se! seks dan #r an akses#ri membantu da!am pr#ses pembiakan Le!aki = #r an per!u ia!ah sepasan testis dan #r an akses#ri ia!ah duktus aneta!ia, ke!en(ar dan struktur peny#k#n $ " Testis berperanan untuk men hasi!kan sperma dan h#rm#n " Duktus berperanan seba ai sa!ur untuk sperma ke!uar bertu(uan untuk me!akukan persenya;aan /anita = #r an per!u ia!ah sepasan #%ari dan #r an akses#ri ia!ah tiub uterin, uterus, %a ina, enita!ia eksterna! dan ke!en(ar mamari " #%ari men hasi!kan #%um dan h#rm#ne seks ;anita .ekstr# en dan pr# ester#n 3

Senaman Dan Latihan : Senaman dan !atihan amat pentin da!am mempertin katkan ke)er asansese#ran : Ke)er asan sese#ran ber antun kepada kemampuan system tubuh badan, #t#t"#t#t, perna&asan, peredaran darah, (antun dan !ain"!ain dapat berker(asama den an )ekap : ,!eh itu, senaman dan !atihan amat diper!ukan ba i membantu sese#ran itu men)apai tahap ke)er asan yan maksimum Kesan Senaman Dan Latihan : Senaman bukan saha(a membantu menin katkan tahap ke)er asan tetapi membantu men a;a! berat badan : Satu )ara membakar !emak ia!ah me!a!ui senaman dan !atihan$ Senaman menyebabkan pen unaan tena a yan kebanyakannya dihasi!kan daripada pembakaran !emak : Kadar pen unaan tena a dipen aruhi #!eh intensiti dan temp#h ke iatan senaman dan !atihan di!akukan$ : Tindak ba!as terhadap senaman ini ter(adi apabi!a perubahan &un si yan sementara ber!aku den an men e(ut di da!am tubuh badan$ Perubahan &un si ini pu!a akan kemba!i n#rma! se!epas masa senaman dan !atihan itu tamat$ 4#nt#h = penin katan kadar nadi : Kesan senaman dan !atihan dapat di!ihat me!a!ui 0 aspek iaitu = " Jan ka pendek " Jan ka pan(an Kesan Jan ka Pendek : Menin katkan !a i kadar perna&asan iaitu memer!ukan as #ksi en dan pembebasan as karb#n di#ksida : Kadar metab#!isma menin kat$*anyak makanan diper!ukan untuk men hasi!kan tena a ba i men(a!ankan akti%iti dan banyak bahan buan an dike!uarkan seperti !aktik asid, urin dan as karb#n di#ksida : Menin katkan bi!an an se! darah merah untuk memperbanyakan pemba;aan as #ksi en

da!am darah : Menin katkan pen e!uaran kardiak$ Pen e!uaran kardiak sama den an pendaraban pen e!uaran darah den an (um!ah darah yan dike!uarkan setiap de upan (antun .str#ke %#!ume 3 : Menin ikan kadar de upan (antun dan tekanan darah$ Dindin (antun ba i sese#ran yan men(a!ankan akti%iti yan )er as men(adi teba! dan ini memb#!ehkan (antun itu men epam darah dena n banyaknya ba i setiap denyutan sama ada semasa rehat atau bersenam : Men emban kan !a i arteri untuk men hantar !ebih darah ke #t#t"#t#t semasa senaman di!akukan : Menin ikan !a i suhu tubuh badan manusia$ Haba yan di bebaskan me!a!ui perpe!uhan ku!it : Men uran kan kandun an k#!estr#! dan !emak di da!am darah$Situasi ini men uran kan seran an sakit (antun dan penyakit sakit an ina : Menambahkan !a i isipadu #t#t a ar !ebih banyak darah men a!ir pada #t#t : Men#!#n merendahkan titik tetap seperti menin katkan (isim #t#t, men uran kan se!era makan, menmbahkan en'im untuk pembakaran !emak dan menambah tahap pen unaan tena a Kesan Jan ka Pan(an : *er!aku penin katan sai' #t#t akibat daripada pertukaran da!am sark#p!asma da!am #t#t entian indi%idu dan (u a ber!aku penambahan tisu perantaraan antara #t#t"#t#t entian : Penin katan sai', kekuatan, dan ke)ekapan ke atas (antun $ Dindin (antun ba i sese#ran yan sentiasa men(a!ankan akti%iti yan )er as men(adi teba! dan ini memb#!ehkan (antun itu men epam darah den an banyaknya ba i setiap denyutan sama ada semasa rehat atau bersenam : Menin katkan bi!an an kapi!ari di mana ia akan menyebabkan ber!akunya penin katan daya tahan #t#t dan %as)u!ar

Sains Da!am Per erakan Tubuh *adan Manusia Pusat Gra%iti Dan Ker(a$ Semakin (auh pusat ra%iti diba;a semakin banyak ker(a yan di!akukan$ 4#nt#h=" Da!am a)ara !#mpat tin i, at!it yan tin i akan !ebih mudah me!epasi ha!an an dibandin kan den an at!it yan rendah ;a!aupun berat badan sama$ Aer#dinamik *entuk yan dapat men uran kan rintan an an inIudara$ 4#nt#h=" *a i pe!ari pe)ut mesti!ah keadaan badan di)#nd#n kan sedikit untuk men e!ak dari rintan an an in dan mendapat pe)utan yan baik$ Tena a Ia!ah keupayaan untuk me!akukan ker(a$ Terdapat dua (enis tena a da!am diri$ Tena a p#tensi . tena a keupayaan 3 K Tena a putaran$ Tena a P#tensi 4#nt#hnya se#ran akr#bat ter(un ke (#n kan (#n ket, rakannya akan ter)ampak ke atas kerusi yan tin i$ Da!am me!akukan aksi ini, dia dikatakan me!akukan ker(a .men)ampak rakannya3$ Ker(a ini!ah sebenarnya Etena aE yan te!ah dipindahkan kepada (#n kan (#n ket itu$ Tena a Putaran Tena a putaran dapat di!ihat da!am sukan per!u mematuhi prinsip"prinsip m#men .prin)ip!e #& m#ments3$ Kesan tena a putaran dapat ditambah den an menambah beban atau meman(an kan (arak$ 4#nt#h, den an meman(an kan raket badmint#n den an men en am pada pan ka!nya dapat men hasi!kan puku!an yan ken)an $ Manaka!a den an memendekkan pe an an akan memudahkan permainan di(arin , pantas dan terka;a!$

Kestabi!an Kestabi!an terbaha i kepada dua = +$ Statik 0$ Dinamik Kestabi!an statik ada!ah pen eka!an kestabi!an tubuh semasa tidak ber erak$ 4#nt#hnya kedudukan se#ran pe!ari sebe!um me!akukan pe)utan +11 meter$ Kestabi!an dinamik pu!a ada!ah kestabi!an semasa da!am per erakan$ 4#nt#hnya se#ran pemain b#!a keran(an me!akukan (arin an se)ara terban $ Geseran Ada!ah satu daya yan men ha!an pen e!unsuran antara dua permukaan$ 4#nt#hnya pemain b#!a sepak men unakan kasut berstad supaya dapat ber erak den an stabi! dan tidak ter e!in)ir, eseran diantara tapak den an rumput itu men(adikan pemain itu !ebih stabi!$ Hukum Ne;t#n Terbaha i kepada ti a= +$ Hukum inersia 0$ Hukum pe)utan 8$ Hukum aksi"reaksi Hukum Inersia Suatu #b(ek yan tidak ber erak akan keka! da!am kedudukannya dan suatu #b(ek ber erak akan men eka!kan ke!a(uan dan arah per erakan yan sama sehin a ia diubah #!eh daya !uar$ 4#nt#hnya, bi!a b#!a disepak ia akan men ikut arah dan !a!uan yan !urus sehin a dipaksa menukar si&at per erakan #!eh daya"daya !uar$ Daya yan menukar arah b#!a itu b#!eh ;u(ud da!am bentuk ra%iti, rintan an udara, tiupan an in atau #b(ek !ain$ Hukum Pe)utan Hukum pe)utan ia!ah apabi!a suatu #b(ek dikenakan suatu daya ia akan ber erak da!am arah yan sama den an daya berkenaan$ 4#nt#hnya raket berat ada!ah sukar diayun tetapi tidak per!u banyak tena a untuk men hasi!kan puku!an ken)an berbandin raket yan rin an$

Hukum Aksi"9eaksi Hukum ini menyatakan baha;a ba i setiap aksi .tindakan3 akan terdapat satu reaksi .tindak ba!as3 yan sama kuat dari arah yan bertentan an$ 4#nt#hnya da!am a)ara tarik ta!i, apabi!a pasukan A men undur + meter maka pasukan * akan terpaksa me!an kah + meter kehadapan$ Gerakan Gerakan terbaha i kepada dua iaitu= +$ Gerakan !inear$ 0$ Gerakan putaran$ Gerakan Linear Gerakan !inear ia!ah per erakan tubuh ataupun #b(ek da!am !a!uan yan !urus dan den an ke!a(uan yan sera am$ 4#nt#h per erakan !inear ada!ah ber(a!an atau ber!ari$ Gerakan Putaran Gerakan putaran ada!ah hasi! dari per erakan yan berbentuk separuh bu!atan yan berpusatkan suatu pusat yan tetap$ 4#nt#hnya memba!in b#!a merupakan erakan putaran dari tan an dan sendi bahu yan kemudiannya ditukar kepada erakan !inear pada b#!a sebaik saha(a ia ber!epas dari tan an$ Sistem Tuas Sistem tuas terbaha i kepada ti a= +$ Tuas ke!as pertama$ 0$ Tuas ke!as kedua$ 8$ Tuas ke!as keti a$ Tuas ke!as pertama Apabi!a aksis .&a!krum3 berada diantara daya den an beban$ Tuas ke!as kedua Apabi!a beban berada diantara daya den an &u!krum$ Tuas ke!as keti a$ *i!a daya berada diantara beban den an &u!krum$ 4#nt#hnya @ ketika men#!ak b#!a h#ki$