Anda di halaman 1dari 3

EDISI PRU13: Khas Untuk Kakitangan Kerajaan. Takkan Keluar TV Punya!

Posted on Friday, April 05 @ 11:00:00 MYT Dilulus untuk paparan oleh Juragan leh Kuasa Rakyat Anda kakitangan !era"aan Pusat# !akitangan !era"aan $egeri# %er&a salah untuk 'e'ilih parti 'ana yang nak diundi# Takut# Ada unsur( hasutan dan ugutan dari pihak( tertentu# Jo' kenal %)APA ! *A$+ dan APA ,A! ! *A$+ 'engikut konteks Perle'&agaan Malaysia-APA ITU KERA AA! !era"aan adalah &adan yang &erkuasa dilantik oleh rakyat untuk 'engurus tad&ir negara!era"aan di&entuk dari siste' Pilihanraya yang 'e.a"i&kan setiap rakyatnya 'engundi dan 'e'ilih ta'puk pe'erintahan setiap 'aksi'u' 5 tahunSIAPAKA" KAKITA!#A! KERA AA! !akitangan !era"aan terdiri dari *akyat Malaysia pel&agai kau' dan aga'a serta 'enyokong pel&agai ideologi politik yang 'e.akili parti /M$ , M0A, M)0, P!*, PA%, DAp dan parti parti lain diMalaysiaAPAKA" KERA AA! ITU $ARISA! !ASI%!A& ATAU PAKATA! RAK'AT 1arisan $asional dan Pakatan *akyat atau 'ana 'ana parti di Malaysia yang terli&at dala' pe'erintahan 1/!A$ &er'akna kera"aan tetapi hanya 2$T)T) P 3)T)! yang 'e'&entuk kera"aanU!DIA! DARI KAKITA!#A! KERA AA! PE(ERI!TA" %e&agai rakyat 'alaysia, kakitangan kera"aan yg 'e'erintah negara dan negeri negeri di Malaysia &oleh 'engundi 'ana 'ana parti pilihan 'ereka tanpa apa apa sekatan- )ni kerana ga"i kakitangan kera"aan di&ayar oleh kera"aan yang 'endapat hasil 4ukai dari rakyat, &ukan duit si'panan sese&uah partiArtikel 10 'en"a'in hak rakyat Malaysia &ersuara 'e'ilih ta'puk pe'erintahan se&agai pengundi- Adalah satu kesalahan "enayah "ika 'ana 'ana parti 5 kira 'e.akili kera"aan atau pe'&angkang 'enghalang kakitangan kera"aan 'engundi parti yang 'ereka pilih- Ter'aktu& didala' Artikel 10 Perle'&agaan Persekutuan-

%u'&er: erapas4a-4o'