Anda di halaman 1dari 2

Gambaran Hari Kiamat Posted on Wednesday, January 09 @ 15:30:48 MYT Dilulus untuk a aran ole! Pen"ual#endol $le!

: kamal_hasan %&ele as Malaikat 'sra(il )eniu san*kakala +,entuknya se erti tanduk ,esar- yan* )e)ekakkan telin*a, seluru! )ak!luk )ati ke.uali '/rail 0 ,e,era a )alaikat yan* lain1 &ele as itu, '/rail un )en.a,ut nya2a )alaikat yan* tin**al dan ak!irnya nya2anya sendiri1 &ele as se)ua )ak!luk )ati, Tu!an un ,er(ir)an )a(!u)nya 34e unyaan sia aka! kera"aan !ari ini56 Tiada sia a yan* )en"a2a,1 7alu Dia sendiri )en"a2a, den*an kea*un*an8ya 34e unyaan 9lla! Yan* Ma!a :sa la*i Ma!a Perkasa16 'ni )enun"ukkan ke,esaran 0 kea*un*an8ya se,a*ai Tu!an y* Ma!a 4uasa la*i Ma!a 4ekal ;idu , tidak )ati1 < &ele as 40 ta!un, Malaikat 'sra(il a1s1 di!idu kan, seterusnya )eniu san*kakala untuk kali ke<=, lantas seluru! )ak!luk !idu se)ula di atas ,u)i uti!, ,eru a adan* Ma!syar +u) a)a adan* 9ra(a!- yan* rata tidak ,er,ukit atau ,ulat se erti ,u)i1 < &ekelian )anusia !idu )elalui ,eni! anak 9da) y* dise,ut 39",u/ >an,i6 yan* ,erada di !u"un* tulan* ,elakan* )ereka1 ;idu la! )anusia u) a)a anak okok yan* ke),an* )e),esar dari ,i"i ,eni!1 < &e)ua )anusia dan "in di,an*kitkan dala) keadaan telan"an* dan !ina1 Mereka tidak rasa )alu kerana ada ketika itu !ati )ereka san*at takut dan ,i),an* tentan* nasi, 0 )asa de an yan* akan )ereka !ada i kelak1 < 7alu datan*la! a i yan* ,erter,an*an den*an ,unyi se erti *uru! yan* )en*!alau )anusia, "in dan ,inatan* ke te) at er!i) unan ,esar1 ?er*erakla! )ereka )en**unakan tun**an*an +,a*i yan* ,anyak a)al-, ,er"alan kaki +,a*i yan* kuran* a)alan- dan ,er"alan den*an )uka +,a*i yan* ,anyak dosa-1 4etika itu, i,u akan lu akan anak, sua)i akan lu akan isteri, setia )anusia si,uk )e)ikirkan nasi, )ereka1 < &etela! se)ua )ak!luk diku) ulkan, )ata!ari dan ,ulan di!a uskan .a!ayanya, lalu )ereka tin**al dala) ke*ela an tan a .a!aya1 ?erlakula! !uru<!ara yan* a)at da!syat1 < Ti,a<ti,a lan*it yan* te,al e.a! den*an ,unyi yan* da!syat, lalu turunla! )alaikat sa),il ,ertas,i! ke ada 9lla! &WT1 &eluru! )ak!luk terke"ut )eli!at sai/ )alaikat yan* ,esar dan suaranya yan* )enakutkan1 < 4e)udian )ata!ari )un.ul se)ula den*an ke anasan yan* ,er*anda1 ;in**a dirasakan seakan<akan )ata!ari ,erada se"en*kal dari atas ke ala )ereka1 @la)a ,erkata "ika )ata!ari naik di ,u)i se erti keadaannya naik di!ari 4ia)at nes.aya seluru! ,u)i

ter,akar, ,ukit<,ukau !an.ur dan sun*ai )en"adi kerin*1 7alu )ereka rasai ke anasan dan ,er)andikan elu! se!in**a elu! )ereka )en"adi lautan1 Ti),ul atau ten**ela) )ereka ,er*antun* ada a)alan )asin*<)asin*1 4eadaan )ereka ,erlan"utan se!in**a 1000 ta!un1 < Terda at satu tela*a ke unyaan 8a,i Mu!a))ad &9W ,erna)a 9l<4ausar yan* )en*andun*i air yan* !anya da at di)inu) ole! oran* )uk)in sa!a"a1 $ran* ,ukan )uk)in akan di!alau ole! )alaikat yan* )en"a*anya1 Jika di)inu) airnya tidak akan !aus sela)a<la)anya1 4ola) ini ,er,entuk se*i e) at te at se,esar satu ,ulan er"alanan1 ?au air kola) ini le,i! !aru) dari kasturi, 2arnanya le,i! uti! dari susu dan rasanya le,i! se"uk dari e),un1 'a )e) unyai saluran yan* )en*alir dari syur*a1 < &e)ua )ak!luk ,erada ,a2a! .a!aya )ata!ari yan* terik ke.uali A *olon*an yan* )enda at tedu!an dari 9rasy1 Mereka iala!: < Pe)i) in yan* adil1 < $ran* )uda yan* taat ke ada erinta! 9lla!1 < 7elaki yan* terikat !atinya den*an )as"id1 < Dua oran* yan* ,erte)u kerana 9lla! dan ,er isa! kerana 9lla!1 < 7elaki yan* dia"ak ole! 2anita ,er/ina, teta i dia )enolak den*an ,erkata 39ku takut ada 9lla!61 < 7elaki y* ,ersedeka! den*an ,erse),unyi +tidak diketa!ui oran* ra)ai-1 < 7elaki yan* suka ,ersendirian )en*in*ati 9lla! lalu )en*alir air )atanya kerana takutkan 9lla!1 &a),: silBer!erita*e