Anda di halaman 1dari 7

KERTAS KERJA PERKHEMAHAN PENGAKAP 2012 SRK SJ. JAMES APIN-APIN KENINGAU DI PADANG SEKOLAH SRK ST.

JAMES APIN-APIN

PENGENALAN Pengakap merupakan unit beruniform yang tertua di Malaysia serta ditubuhkan sebelum kemerdekaan Tanah Melayu lagi. Ilmu-ilmu kepengakapan diperturunkan dari generasi ke generasi secara tersusun dan mempunyai struktur pentadbirannya yang tersendiri. Slogan Sekali Berpengakap Terus Berpengakap men adi slogan keramat bagi ahli-ahli pengakap. Sehubungan dengan itu! pihak "nit Pengakap S#$. ST. %ames &pin-&pin keningau berhasrat mengadakan perkhemahan dua hari satu malam di sekolah. &hli pengakap akan didedahkan dengan ilmu asas perkhemahan dan sekaligus mereka berpeluang menambah koleksi 'encana $epandaian dan 'encana $emahiran mengikut bidang masing-masing. &hli Pengakap uga dilatih agar hidup bersosial secara sihat dan pada masa yang sama tidak meminggirkan keperluan rohani melalui akti(iti-akti(iti yang disusun padat dan kemas. &dalah diharapkan ahli pengakap akan terus berdidiplin dan bi ak mengurus masa seterusnya men adi )arganegara Malaysia yang berketrampilan serta berhemah mulia. OBJEKTIF *. +. ,. -. .. /. TEMA Sekali Berpengakap Terus Berpengakap SASARAN Semua ahli pengakap kanak-kanak dari tahun , hingga tahun / seramai 01 orang. Memantapkan kemahiran mendiri! melipat dan menyimpan khemah dengan betul. Membaharui Persetiaan Pengakap untuk semua ahli. Menggunakan kemahiran ikatan dalam kehidupan seharian. Men adikan ahli pengakap yang berdisiplin tinggi dan sentiasa patuh akan arahan. Merealisasikan Persetiaan dan "ndang-undang pengakap pada setiap masa. Melatih ahli pengakap kemahiran asas kebombaan dan pencegahan kebakaran.

TARIKH *, hingga *- %uly +1*+ 2%umaat 3 Sabtu4 SUMBANGAN #M*1 seorang SENARAI JAWATANKUASA Pengerusi 7aib Pengerusi * $etua Perkhemahan Setiausaha Program Bendahari 5 5 5 5 5 6n. 7arius $ubin Pn. &na 8an %ok 6n. Se(erinus 9rancis Pn. $amisah Parmen Pn. %alika &riffin.

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA BI' * Bidang Tugas Pendaftaran Pemimpin Pn. $amisah Parmen + Penempatan Perkhemahan Pn. Prisca Papaya Pn. &na 8an %ok Pn. Prisca Papaya Pn. %alika &riffin $ontrak pembersihan Pn. &moi :atatan mencatat kehadiran ahli memungut yuran pendaftaran beker asama dengan &%$ penempatan menguruskan penempatan khemah pela ar memastikan proses penempatan pela ar lancar. menguruskan disiplin dari a)al hingga akhir dalam keadaan baik. Memastikan perkhemahan ber alan dengan suasana harmoni. Membuat rondaan malam Melantik &%$ berkaitan memastikan pengagihan makanan ber alan lancer melantik di kalangan ahli menyediakan makanan memastikan kebersihan surau! tapak perkhemahan dan sekitarnya dalam

$eselamatan dan disiplin

Pen aga keselamatan Sekolah

-. .

Makanan $ebersihan

/ Si il 6n. 7arius $ubin ; Buku program < dokumentasi 6n. 7arius $ubin 0 $ain rentang 6n. Se(erinus 9rancis ANGGARAN PERBELANJAAN PERKHEMAHAN Sumber Kewa !a *. +. Pendaftaran Peserta Sumbangan sekolah %"M'&@ A !!ara K"# *. +. ,. Makan malam<tgh Sarapan pagi Minum petang Si il Perbelan aan runcit #M- > =1 > + kali #M, > =1 > * kali #M* > =1 > + kali #M* > =1 #M,11 #M*1.11 > 01 #M/11 ? ?

&kti(iti

Semua pemimpin pengakap

keadaan baik di sepan ang perkhemahan. memastikan nama pela ar mengikut kad pengenalan. Menaip nama pela ar dengan betul. Menguruskan ma lis penyampaian si il di akhir perkhemahan. Memastikan dokumentasi disediakan di akhir perkhemahan. Menyediakan pamplet mudah berkaitan perkhemahan. Menyediakan kain rentang sebagai publisiti sele)atle)atnya seminggu sebelum perkhemahan. Melantik urulatih Memastikan setiap stesen ada urulatih atau pega)ai bertugas Memastikan semua akti(iti ber alan lancar.

#M011 #M/11 ???????? #M*!-11

JUMLAH PER$ELANJAAN

? #M;+1 ? #M+;1 ? #M*01 ? #M=1 ? #M,11 ??????????? RM1%&'0

TENTATI( PROGRAM HARI/MASA JUMAAT *-11 */-. AKTIVITI Pendaftaran Taklimat perkhemahan Mendirikan khemah Pembahagian patrol Solat &sar ber emaah Perhimpunan Patrol "pacara 7aik Bendera - 7egaraku - 'agu 7egeri selangor - Aoa - Taklimat $em $omandan Makan Malam Persiapan diri Solat Maghrib ber emaah < $uliah Moral Malam kebudayaan pengakap $embara Malam - lagu pengakap - tepuk pengakap Selamat Malam Bestari Persiapan diri Solat Subuh ber emaah Selamat pagi Bestari - ka)ad tongkat - la)atan ke tapak perkhemahan Sarapan pagi - "pacara naik bendera &%$ Makanan CATATAN Pembahagian Patrol mengikut antina.

*;11

*=11

*=+1 B +*11

+*11 +,11 SABTU 1.11 1;11 1011

7egaraku 7egeri Selangor Aoa

1=,1 B *+,1

Base * &%$ Makanan :eramah pencegahan kebakaran oleh Bomba dan sila sediakan Penyelamat! $ula $ubu Bharu. minum dan makan tengah Base + hari kepada :eramah &gensi &nti Aadah $ebangsaan petugas luar. Base , Persatuan Bulan Sabit Merah B teknik mera)at luka kecil 3 :P#

*+,1

Makan tengah hari - Solat Cohor ber emaah AKTIVITI Base * 5 Permainan $ecil Base + 5 'agu-lagu Pengakap

&%$ makanan Solat di surau Setiap stesen dihadkan kepada +1 minit saha a. 8isel akan dibunyikan untuk Patrol bergerak ke stesen berikutnya.

*-,1 - */,1

Base , 5 Simpulan dan Ikatan Base - 5 Pertolongan :emas Base . 5 $a)ad Tongkat < statik Base / 5 "ndang-undang Pengakap Minum petang - Istiadat turun bendera - 'ipat khemah - $hidmat masyarakat - "pacara penutup < penyerahan si il BERSURAI

Patrol bertugas &%$ Si il

*/,1 B *;11

*;11

Peralatan / Keperluan an! perlu "#$a%a &e'a&a per()e'a)an *. +. ,. -. .. /. ;. 0. =. *1. **. *+. *,. *-. *.. */. *;. *0. *=. +1. +*. $hemah 2 ika ada4 Sepasang uniform pengakap lengkap Pakaian Solat 2muslim4 Ba u T Tali pengakap 2bela ar ikatan dan simpulan4 Berus gigi Sabun mandi Tuala mandi 'ampu suluh 2pastikan berfungsi dengan baik4 Seluar sukan Stokin Buku log &latulis Pinggan :a)an $ain lap 2untuk lap khemah4 Telur ayam - bi i Beras satu ca)an Sardin :ap &yam saiD besar Susu pekat manis B * tin 'ain-lain peralatan yang difikirkan perlu

:&T&T&7 5 Perlu diingatkan baha)a! ahli pengakap tidak memba)a terlalu banyak pakaian kerana perkhemahan hanya di alankan di sekolah saha a. :uma dua hari satu malam saha a. Peralatan berharga seperti telefon bimbit! dan barang kemas di LARANG sama sekali.

UN*ANG+UN*ANG PERKHEMAHAN *. Ailarang berkelakuan sumbang! ber udi atau bergaduh. +. Tidak dibenarkan keluar dari tapak perkhemahan selepas *+.11 malam kecuali ika terdapat akti(iti yang dilakukan selepas )aktu tersebut atas arahan pega)ai bertugas pada )aktu tersebut. ,. Tidak dibenarkan memasuki ka)asan perkhemahan )anita bagi lelaki dan sebaliknya kecuali kepada pega)ai < guru bertugas. -. &hli pengakap hendaklah sentiasa mematuhi arahan ketua dan mengikuti prinsip yang terkandung dalam undang-undang pengakap. .. Tidak dibenarkan menyalakan sebarang api di dalam khemah kerana dikhuatiri akan mengakibatkan kebakaran. /. %angan sesekali memasang ubat nyamuk di dalam khemah untuk mengelakkan kebakaran dan pela ar lemas dengan asap ubat nyamuk. ;. Sentiasa men aga keselamatan diri dan laporkan kepada guru bertugas sekiranya terdapat masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri. 0. &hli pengakap dikehendaki memakai pakaian seragam lengkap setiap kali melakukan akti(iti kecuali senaman pagi. =. Beratur ketika ingin mengambil makanan dan buangkan sisa makanan ke dalam tong sampah yang disediakan. *1. @endaklah sentiasa bersabar dan menyedari baha)a perkhemahan tidak sama seperti di rumah! adi segala kekurangan hendaklah dihadapi dengan hati yang tabah dan anggaplah kepayahan itu sebahagian daripada proses pembela aranE