Anda di halaman 1dari 4

TEKNIK PENULISAN ILMIAH

Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd Ahmad Hidayatullah, S.Pd

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 LLatar Belakang 1.2 Masalah 1.3 Tujuan 1.4 Kerangka Teori

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Skenario 2.2 2.3 2.4

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 3.2 Saran


DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN