Anda di halaman 1dari 65

OUTLINE BIOGRAFI A. RAHMAN KAOY Sejarah Lahir Latar Belakang Pendidikan Kiprah dalam Bidang ak!ah H"#"ngan A.

Rahman Ka$% dengan &$k$h'&$k$h ak!ah KONS(P P(MIKIRAN AK)AH A. RAHMAN KAOY Met$de ak!ah Stratergi ak!ah Media ak!ah Kar%a'kar%a A. Rahman Ka$%

A. RAHMAN KAOY SEBAGAI TOKOH DAKWAH ACEH BIOGRAFI A. RAHMAN KAOY Sejarah Lahir Gamp$ng Ge"mp"eng adalah *"at" gamp$ng %ang #erada di ke+amatan M"tiara ka#"paten Pidie. i gamp$ng inilah pada tanggal ,- ."lhijjah ,/0Hijriah ata" pada tah"n ,12,3 lahirlah *e$rang #a%i laki'laki %ang di#eri nama A#d"l Kadir. Lahir dari rahim *e$rang peremp"an m"*limah #ernama N%ak B"ng*" Binti &engk" A#" Bakar #in &engk" S%ik Na#ad3 dan a%ah #ernama N%ak Ka$% Bin &engk" M"hammad Amin Bin &engk" N%ak &*"man. A%ah A#d"l Kadir 4N%ak Ka$%5 mer"pakan *e$rang m"jahidin I*lam %ang dengan gagah #erani mela!an penjajahan dari #"mi A+eh. *ekalig"* pej"ang mela!an penjajahan di tanah A+eh. arah pej"ang ini di!ari*i dari a%ahn%a &engk" M"hammad Amin %ang mer"pakan *e$rang "lama arah %ang di!ari*i dari a%ahn%a j"ga dit"r"nkan N%ak Ka$% kepada anakn%a3 %ait" A. Rahman Ka$%. )ala"p"n tidak lagi mela!an penjajahan3 nam"n t"ga* m"lia *e#agai khali6ah di m"ka #"mi telah mendarah daging dalam diri kel"arga ini3 terma*"k A. Rahman Ka$%. A.Rahman Ka$% memiliki enam *a"dara *ea%ah *ei#"3 nam"n *em"an%a meninggal d"nia *e!akt" ma*ih ke+il *ehingga tinggallah A. Rahman Ka$% *endiri *e#agai anak t"nggal dalam kel"arga. A. Rahman Ka$% tidak *empat mengenal *a"dara'*a"daran%a karena #elia" mer"pakan anak terakhir dan *e!akt" *a"dara'*a"dara #elia" meninggal #elia" ma*ih *angat ke+il. A. Rahman Ka$% j"ga memiliki *at" *a"dara *ei#" %ang #ernama S"laiman. Kel"arga A. Rahman Ka$% %ang mer"pakan kel"arga pej"ang #er"*aha menjadikan A. Rahman Ka$% *e#agai *e$rang anak %ang j"ga #erji!a pej"ang melal"i didikan %ang kera* "nt"k menghadapi ma*a depan %ang pen"h dengan tantangan. arah agama %ang kental dalam kel"arga j"ga menjadikan pendidikan e*em#er ,101 A. Rahman Ka$% melepa*kan ma*a dalam kel"arga *arat dengan pendidikan agama. Pada tanggal 70 ke*endiriann%a dengan menikahi *e$rang akti8i* %ang #era*al dari &anj"ng Balee
2

S"matera 9tara %ang #ernama (l#i Ha*an Ba*ri. I#" (l#i Ha*an Ba*ri k"liah di IAIN Medan %ang pada *aat it" t"nd"k kepada A+eh. I#" (l#i Ha*an Ba*ri adalah m"*limah %ang #era*al dari kel"arga akti8i*. A%ahn%a #erpr$6e*i *e#agai K"aket 4K9A53 i#"n%a mer"pakan *e$rang m"#alighah dan *a"dara laki'lakin%a adalah *e$rang ket"a Ma*%"mi. I#" (l#i Ha*an Ba*ri adalah ket"r"nan darah A+eh !ala"p"n $rang t"a #elia" #erada di Medan. Kakek i#" (l#i Ha*an Ba*ri3 H. M. Ir*%ad Haitami adalah ket"r"nan &ir$3 Pidie. K"#"rann%a kinip"n #erada di kamp"ng &ir$3 Pidie. alam mem#ina kel"arga %ang diridhai Allah S)&.3 A. Rahman Ka$% *elal" #erped$man pada 8i*i kel"arga m"*lim %ang #elia" gaga* dalam hid"pn%a #erik"t: ,. Kel"arga i*lami %ang k"at3 mandiri3 *ejahtera3 damai #ahagia harm$ni* pen"h +inta ka*ih ma!addah dan rahmah 7. Mem#"da%akan kel"arga I*lam dengan praktek i#adah dan amal *haleh. /. S"ami3 i*tri memahhami makna3 t"j"an dan hakikat perka!inan 2. &ah" mem#"at peren+anaan kel"arga3 mengat"r3 mem#ina3 meningkatkan k"alita* kel"arga ;. &erpen"hi ke#"t"han r$hani3 mental dan material alam #idang pekerjaan3 *etelah mendapat gelar *arjana3 A. Rahman Ka$% diangkat *e#agai d$*en di 6ak"lta* peri$de 7--,'7--2. Latar Belaka ! "e #i#ika a. "e #i#ika F$r%il Pada tah"n ,1;- A. Rahman Ka$% pertama *ekali menginjak pendidikan 6$rmal di *ek$lah. Belia" menemp"h pendidikan di SRI *elama t"j"h tah"n. Pendidikan pertama ini #ernama SRI 4Sek$lah Rendah I*lam5. SRI terletak di Be"re"n"n %ang #erjarak empat kil$meter dari gamp$ng A. Rahman Ka$%. <arak %ang ja"h dan ditemp"h han%a dengan #erjalan kaki3 hal ini #"kanlah hal %ang m"dah dilak"kan $leh anak'anak *e#a%a A. Rahman Ka$% pada !akt" it"3 nam"n
3

ak!ah. Selanj"tn%a #elia" pernah diangkat ak!ah

menjadi pem#ant" dekan III hingga akhirn%a menjadi dekan 6ak"lta*

hal ini tidak #erpengar"h #agi A. Rahman Ka$%. Berjalan kaki menemp"h jarak empat kil$meter tidak dianggap ham#atan #agi A. Rahman Ka$% "nt"k memper$leh pendidikan3 jarak ter*e#"t tidak men%"r"tkan tekat #elia" dalam menim#a ilm". Pada tah"n ,1;= A. Rahman Ka$% melanj"tkan pendidikann%a ke SMI 4Sek$lah Menengah I*lam5 %ang terletak di Ge"le"mpang Min%e"k Ke+amatan Ge"le"mpang &iga. Belia" menemp"h pendidikan di SMI *elama tiga tah"n. Kem"dian pada tah"n ,10- #elia" melanj"tkan pendidikann%a ke SMIA 4Sek$lah Menengah I*lam Ata*5 di K$ta Sigli *elama d"a tah"n. Pada tah"n ,107 A. Rahman Ka$% menjadi *e$rang maha*i*!a dengan ma*"k pada 6ak"lta* 9*"l"ddin %ang kem"dian pada tanggal ; Okt$#er tah"n ,10/ dikem#angkan menjadi In*tit"t Agama I*lam Negeri 4IAIN5 Ar'Ranir%. Setelah memper$leh gelar *arjana di IAIN Ar'Ranir%3 pada tah"n ,1>7 *ampai tah"n ,1>/ A. Rahman Ka$% mengik"ti k"liah St"di P"rna Sarjana 4SPS5 di Y$g%akarta. A. Rahman Ka$% mer"pakan angkatan ke'1 SPS. Pada tah"n ,1>2 SPS ini di"#ah naman%a menjadi S7. &. "e #i#ika N$ '$r%il Selain menemp"h pendidikan 6$rmal3 A. Rahman Ka$% j"ga menemp"h pendidikan n$n6$rmal3 #aik dari kel"argan%a ma"p"n dari lingk"ngan l"ar. A. Rahman Ka$% mendapat pendidikan dari kel"arga diantaran%a tentang keagamaan dan keta"hidan3 tentang perj"angan dan #ela diri3 tentang *$*ial dan #"da%a3 tentang penga#dian kepada Allah3 Ra*"l dan "mat3 dan tentang hid"p alami. Sejak ke+il A. Rahman Ka$% telah diajarkan mem#a+a Al'?"r@an dan #aha*a ara# $leh kel"argan%a3 *elain it" j"ga diajarkan tata +ara melak*anakan #er#agai i#adah dalam I*lam *eperti *halat3 p"a*a3 dan lain *e#again%a. &entang perj"angan dan #ela diri A. Rahman Ka$% j"ga diajarkan $leh kel"argan%a *ejak dini *eperti pada "*ia enam tah"n dimana anak'anak %ang lain han%a #ermain' main dengan teman'teman *e#a%a3 pada !akt" ter*e#"t A. Rahman Ka$% telah diajari #erk"da $leh $rang t"an%a. Pada a!aln%a #elia" #elajar #erk"da dengan jarak kira'kira d"a kil$meter 4dari P"la" Me*jid *ampai ke Barieh5 dengan
4

didampingi3 nam"n karena #akat dan minat *erta ke+erda*an %ang #elia" miliki3 han%a dengan tiga kali p"taran ata" d"a hari latihan A#d"l kadir ke+il *"dah pandai #erk"da. Kem"dian *etelah #i*a #erk"da dengan #aik3 A. Rahman Ka$% diajarkan ilm" #ela diri. 9nt"k men%e*"aikan dengan "m"r A. Rahman ka$% pada !akt" it" *alah *at" +ara mengajarkan ilm" #eladiri ini adalah dengan melak"kan permainan %ait" permainan mempertahankan k"ta 4k$ta5. alam permainan ini3 A. Rahman Ka$% *e#agai $rang %ang diamanahkan "nt"k mempertahankan k$ta #erk"da *am#il mela!an pen%erang %ang ingin mere#"t k$ta. A!aln%a pen%erang #erj"mlah d"a $rang. <ika A. Rahman Ka$% mamp" mengalahkan mereka maka j"mlah pen%erang ditingkatkan menjadi empat3 lal" ditingkatkan lagi *e+ara perlahan'lahan. A. Rahman Ka$% dikatakan #erha*il mempertahankan k$ta jika mamp" mengalahkan d"a p"l"h $rang pen%erang. Selain #ermain mempertahankan k"ta3 ada j"ga permainan me" pek pek "lee 4ad" kepala5 %ang *e#enarn%a adalah latihan "nt"k meningkatkan ketahanan 6i*ik3 nam"n anak'anak akan *angat men%"kain%a ketika it" dijadikan *e#"ah mainan. Permainan ini #ia*an%a dilak"kan di #alai'#alai #erk"mp"l !arga. Permainan ini dilak"kan dengan +ara mengad" kepala dan #agi %ang menang akan mendapat hadiah dari !arga *etempat. A. Rahman Ka$% adalah anak %ang #ia*an%a menang dalam permainan ini. Pendidikan tentang hid"p alami %ang diajarkan $leh $rang t"a A. Rahman Ka$% terlihat dari ketidak tergant"ngan hid"p dari pr$d"k'pr$d"k %ang #eredar *eperti mainan anak'anak. A. Rahman Ka$% #ia*an%a mem#"at *endiri mainan %ang dig"nakann%a3 *eperti ga*ing %ang *aat it" marak dimainkan $leh anak'anak. Orang t"a A. Rahman Ka$% j"ga tidak terlal" tergant"ng dengan $#at'$#atan %ang dij"al. Ketika A. Rahman Ka$% terl"ka3 maka $rang t"a A. Rahman Ka$% akan meng$#atin%a dengan mengg"nakan $#at'$#atan tradi*i$nal alami %ang di*ediakan $leh alam3 #ahkan jika l"ka ter*e#"t m"ngkin "nt"k tidak di$#ati maka $rang t"a A. Rahman Ka$% akan men"ngg" l"ka ter*e#"t "nt"k *em#"h dengan *endirin%a. A$nt$hn%a3 *"at" ketika A. Rahman Ka$% p"lang dari *a!ah3 #elia" ditimpa d"rian matang %ang jat"h dari p$h$n di halaman r"mah. Belia" tidak
5

di$#ati tetapi "nt"k melatih ketahanan 6i*ik dan ke*a#aran mental #elia" dilarang "nt"k menangi*. Pada !akt" it" #elia" tidak menangi* lal" malah memakan d"rian ter*e#"t. Sat" *i*i kehid"pan A. Rahman Ka$% *angat kera* pendidikan kel"argan%a3 nam"n dari *at" *i*i lain A. Rahman Ka$% mer"pakan anak %ang hid"pn%a *angat dimanja $leh $rang t"an%a. Bagi $rang t"a A. Rahman Ka$%3 A#d"l kadir ke+il adalah #"ah hati mereka %ang *angat mereka *a%ang *ehingga hampir dalam *egala hal A#d"l Kadir ke+il 4A. Rahman Ka$%5 *elal" %ang di"tamakan. Orang t"a A. Rahman Ka$% *elal" #er"*aha memen"hi ke#"t"han A. Rahman Ka$% dan mem#erikan %ang ter#aik #agin%a3 #aik dalam hal pendidikan ma"p"n ke#"t"han lainn%a *eperti makanan. A$nt$hn%a dalam ke#"t"han makanan3 A. Rahman Ka$% adalah $rang %ang *angat dimanja dan dipri$rita*kan. Seperti jika ada ma*akan enak %ang dima*ak3 maka *e#el"m A. Rahman Ka$% memakann%a maka makanan it" tidak #$leh di*ent"h $leh $rang lain terle#ih dah"l". Nam"n *etelah A. Rahman Ka$% men+i+ipi kem"dian i#"n%a memper*ilakan A. Rahman Ka$% mem#agi'#agikan makanan ter*e#"t kepada $rang lain %ang ada di*ekitar dia. Selain *e#agai #ent"k ka*ih *a%ang3 hal ini j"ga #ert"j"an "nt"k melatih kepekaan *$*ial #elia" terhadap *e*ama %ang *aling mem#"t"hkan. Selain dari kel"arga3 A. Rahman Ka$% j"ga mendapat pendidikan n$n6$rmil dari l"ar kel"argan%a. Se#el"m ma*"k ke SRI #elia" mengik"ti pendidikan di me*jid. Pendidikan ter*e#"t mengajarkan #agaimana +ara mem#a+a #aha*a Ind$ne*ia dari h"r"6 latin 4pend"d"k kamp"ng pada "m"mn%a #i*a mem#a+a t"li*an ara# ja!i3 %ait" #aha*a Ind$ne*ia %ang dit"li* dengan h"r"6 ara#5. A. Rahman Ka$% j"ga mengik"ti pendidikan .a!i%ah3 %ait" *"at" pendidikan pe*antren *ala6iah %ang #erlanda*kan agama I*lam. Pe*antren .a!i%ah %ang pernah #elia" ik"ti adalah .a!i%ah &engk" S%ariah dan .a!i%ah &engk" S%eh a"d %ang ked"an%a #erada di gamp$ng Ge"mp"ng. .a!i%ah &engk" a"d mengajarkan mem#a+a Al'?"ran kita#'
6

S%ariah mengajarkan tentang h"k"m'h"k"m *%ariah dan kita#'kita# 6iBh3 *edangkan .a!i%ah &engk" A#"

kita# 6iBh3 *ejarah'*ejarah l$kal dan *ejarah I*lam3 dan #er#aha*a Ara# dengan #aik. Ki(rah #ala% Bi#a ! Dak)ah arah pej"ang %ang mengalir dalam t"#"hn%a dan ji!a dak!ah %ang *"+i telah terlihat *ejak A. Rahman Ka$% ma*ih ke+il. &er#"kti dari ke#eranian dan ketega*an #elia" dalam mem#ela ke#enaran. Seperti ketika dalam perjalanan men"j" *ek$lah3 pada a!al #elia" #er*ek$lah di SRI. Se#el"m *ampai ke *ek$lah A. Rahman Ka$% pernah dihadang $leh *ekel$mp$k anak'anak %ang dikepalai $leh *e$rang anak 9lee Balang 4h"l" #alang5. A. Rahman Ka$% kem"dian dipak*a "nt"k mem#eri h$rmat kepada anak 9lee Balang3 *alah *e$rang diantara mereka #erteriak C&a#ekD 4h$rmat5. A. Rahman Ka$% %ang tidak mera*a melak"kan ke*alahan apa'apa tidak ma" mem#eri h$rmat3 #elia" malah mempertan%akan h$rmat apa. Melihat A. Rahman Ka$% tidak ma" mem#erikan *alam3 *i anak 9lee Balang mera*a dihina dan marah. idekatin%a A. Rahman Ka$% dan engan #ekal ilm" dila%angkann%a kepalan tangann%a ke arah A. Rahman Ka$%.

#ela diri %ang diajarkan $rang t"an%a *ejak ke+il3 dengan *edikit mengelak kepalan tangan anak 9lee Balang han%a mela%ang di "dara dan dia p"n hampir jat"h ter*"ngk"r. Anak 9lee Balang *emakin marah pada A. Rahman Ka$% *ehingga ia #er"*aha *ekali lagi mem"k"l A. Rahman Ka$%. engan han%a *edikit mengelak3 *i anak 9lee Balang ini kem"dia jat"h ter*"ngk"r ke tanah. Melihat hal ter*e#"t ka!an'ka!an anak 9lee Balang mera*a tak"t lal" mem#"#arkan diri. A. Rahman Ka$% lal" melanj"tkan perjalanann%a ke *ek$lah. Anak 9lee Balang tern%ata ma*ih #el"m men%erah. Se!akt" A. Rahman Ka$% p"lang dari *ek$lah3 anak 9lee #alang kem#ali menghadangn%a di tengah jalan. Kali ini ia tidak #er*ama teman'temann%a lagi3 melainkan dengan a%ahn%a3 %ait" 9lee #alang. engan tega* 9lee Balang memanggiln%a3 dan dengan tanpa ra*a tak"t A. Rahman Ka$% menghampirin%a. 9lee Balang menan%akan nama anak %ang telah #erani mem#"at anakn%a ter*"ngk"r ke tanah. CA#d"l KadirD #egit"lah A. Rahman Ka$% menja!a# pertan%aan 9lee Balang. 9lee #alang kem#ali menan%akan *iapa nama a%ahn%a. Ketika A. Rahman Ka$% men%e#"tkan
7

N%ak Ka$%3 9lee Balang %ang *em"la terlihat garang malah memel"kn%a dengan erat dan pen"h har". 9lee Balang malah #erpe*an pada anakn%a agar tidak menggangg" A. Rahman Ka$% lagi karena tern%ata a%ah A. Rahman Ka$% adalah teman *eperj"angan 9lee #alang dalam mela!an penjajahan dah"l". A. Rahman Ka$% j"ga diajak #ertandang ke r"mah 9lee Balang *e#agai #ent"k pem"liaan kepada anak teman *eperj"angan. Sejak *aat it" anak 9lee Balang tidak pernah menggangg" A. Rahman Ka$% lagi. Selain mem#ela dirin%a3 ji!a dak!ah A. Rahman Ka$% j"ga terlihat ketika #elia" dengan #erani mem"*nahkan #ent"k mak*iat di kamp$ng #elia". Pada !akt" ter*e#"t k$ndi*i kamp$ng #elia" *angat tidak n%aman karena adan%a *eka!anan anak m"da %ang *elal" mere*ahkan !arga. Kel$mp$k ini *"ka #erj"di dan ma#"k'ma#"kan3 mereka j"ga *"ka men+"ri ha*il ke#"n !arga *eperti #"ah "#i dan men+"ri ternak !arga *eperti a%am. Mendengar kel"han !arga %ang tidak k"nj"ng #erhenti3 A. Rahman Ka$% #e*erta ka!an'ka!an men+$#a mem#ant" !arga. A!aln%a A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!an men+ari tah" tempat ka!anan ter*e#"t #erk"mp"l *etelah melak"kan kejahatan mereka. Begit" mengetah"in%a A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!an #erem#"k apa %ang har"* mereka lak"kan dan akhirn%a A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!an mem"t"*kan "nt"k mem#akar tempat ter*e#"t #e*erta i*i ha*il +"rian mereka. Ak*i ini mer"pakan ak*i %ang *angat #erani #agi "*ia A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!ann%a pada *aat it"3 nam"n ak*i #erani ini tern%ata mem#a!a per"#ahan %ang *angat meng"nt"ngkan #agi !arga kamp$ng. engan tidak engan adan%a tempat #er*em#"n%i lagi ka!anan pen+"ri tidak tah" har"* #ermalam dimana *ehingga mereka mem"t"*kan #ermalam di mena*ah kamp$ng. #ermalamn%a mereka di mena*ah maka ke*empatan mereka men+"ri *"dah tidak ada lagi. Selain tidak memiliki tempat men%em#"n%ikan ha*il +"rian3 !arga j"ga akan men%adari ak*i mereka jika mereka ti#a'ti#a hilang dari mena*ah. <i!a dak!ah %ang t"m#"h *ejak ke+il inilah %ang tern%ata terp"p"k dengan *"#"r hingga A. Rahman Ka$% menginjak "*ia de!a*a dan men%"m#angkan ja*a'ja*a dak!ahn%a kepada ma*%arakat l"a*. Pemikiran' pemikiran dak!ah %ang *ejak ke+il tera*ah *eperti ini %ang menjadikan A.
8

Rahman Ka$% *e$rang t$k$h dah!ah dengan pemikiran %ang *angat tajam dalam men%ele*aikan perma*alahan "mat dengan *angat #ijak*ana. Kegiatan'kegiatan %ang dilak"kan A. Rahman Ka$% dalam #idang dak!ah *e!akt" #elia" de!a*a *eperti melak"kan pengkaderan3 menjadi imam dan khati#3 dan lain *e#again%a. Kegiatan'kegiatan dak!ah ini *e#agian #e*ar dilak"kan melal"i lem#aga'lem#aga ata" $rgani*a*i'$rgani*a*i dak!ah %ang #elia" gel"ti. Organi*a*i dak!ah pertama %ang A. Rahman Ka$% gel"ti adalah Pand" I*lam. Pand" I*lam #ert"j"an "nt"k mem#ent"k man"*ia Ind$ne*ia %ang #aik %ait" menjadi kader pergerakan na*i$nal., Pand" I*lam ini kem"dian dikenal dengan pram"ka. A. Rahman Ka$% ma*"k *e#agai angg$ta %ang kem"dian menjadi ket"a Pand" I*lam. Pand" I*lam pada ma*a it" melak"kan kegiatan' kegiatan %ang *angat #erman6aat dan i*lami. A. Rahman Ka$% menga#dikan diri pada Pand" I*lam karena *i*tem %ang diterapkan dalam kepand"an pada !akt" it" memiliki t"j"an akhir menjadikan diri dan ma*%arakat #ertaB!a kepada &"han Yang Maha (*a3 men%a%angi makhl"k Allah3 menjalin per*a"daraan dan men$l$ng *e*ama makhl"k hid"p. &epatn%a kepand"an %ang #elia" gel"ti mer"pakan p$nda*i a!al dalam mengaplika*ikan amar ma@r"6 nahi m"ngkar di tengah'tengah "mat.7 Kem"dian3 ketika #er*ek$lah di SMI3 #elia" ma*"k Pelajar I*lam Ind$ne*ia 4PII5. Selama #erada di PII3 A. Rahman Ka$% m"lai akti6 mengik"ti kegiatan'kegiatan dak!ah %ang diadakan. Kem"dian ketika menjadi maha*i*!a ma*"k Himp"nan Maha*i*!a I*lam 4HMI5 m"lai tah"n ,107 *ampai tah"n ,1=7. Selama di HMI kegiatan %ang dilak"kan adalah "pa%a peningkatan akti8ita* dak!ah di kalangan maha*i*!a. Pada a!al k"liah A. Rahman Ka$% diper+a%akan *e#agai ket"a penerangan dan dak!ah. "a tah"n kem"dian naman%a di"#ah menjadi Bir$ ak!ah3 tidak ak!ah maha*i*!a. ak!ah Maha*i*!a IAIN. Setelah pergantian nama menjadi Bir$ lama kem"dian naman%a di"#ah kem#ali menjadi Lem#aga
1

(l#i Ha*an Ba*ri3 Menggagas Profil Pramuka Penegak Pandega, Tantangan dan Harapan di Era Globalisasi3 4Banda A+eh: P$l%d$$rde*ain3 7--153 hal 1 Elbi Hasan Basri, Kompilasi Pemikiran Dakwah A. Rahman Kaoy, (Yogyakarta: grafindo Lit ra ! dia, 2"12#, $al %4
2

Lem#aga

ak!ah ini diket"ai $leh A. Rahman Ka$% *endiri3 Alam*%ah Hana6iah

*e#agai !akil ket"a3 I*min Ar Ra*%id *e#agai !akil ket"a I3 M"*lim I#rahim *e#agai *ekretari* dan 9maidin Idham *e#agai *ekretari* I. Lem#aga ak!ah Maha*i*!a di #a!ah pimpinan A. Rahman Ka$% #an%ak melak"kan pengkaderan dengan melak"kan pelatihan'pelatihan kepada maha*i*!a. Pelatihan %ang dilak"kan *eperti pelatihan pidat$3 latihan di*k"*i3 dan *eminar dak!ah. Pelatihan ini tidak han%a diik"ti $leh maha*i*!a IAIN *aja tetapi j"ga diik"ti $leh maha*i*!a 9ni8er*ita* S%iah K"ala 49n*%iah5 dan j"ga maha*i*!a Pante K"l". Pada pelatihan ini *etiap 6ak"lta* meng"t"* d"a $rang kader %ang akan dilatih *elama enam #"lan laman%a. Antara tah"n ,10= *ampai dengan tah"n ,101 Lem#aga melak"kan pelatihan dengan #erangg$takan ;-- kader. Lem#aga ak!ah telah ak!ah adalah

%ang pertama kali melak"kan pera%aan tah"n #ar" I*lam *e+ara ter#"ka *e#el"m dilak"kan $leh pemerintah. Pera%aan ini m"lai dilak"kan pada tah"n ,101 di depan Me*jid Ra%a Bait"rrahman Banda A+eh. 9nt"k mem"dahkan akti8ita* Lem#aga ak!ah3 pada a!aln%a di*e!a *e#"ah kant$r di Lamn%$ng %ang diren+anakan *elama d"a tah"n3 nam"n ketika pemilikn%a melihat akti8ita* m"lia %ang dilak"kan di ged"ng milikn%a *etiap *at" tah"n %ang di*e!a akan dipanjangkan *at" tah"n tanpa har"* mem#a%ar *e!a. Sehingga ren+ana han%a menempati ged"ng it" *elama d"a tah"n menjadi empat tah"n karena d"a tah"n *elanj"tn%a di#erikan grati*. Begit"lah hingga akhirn%a Lem#aga tah"n ,1=,. Kegiatan Lem#aga Pada tah"n ,1=7 M"lia. ak!ah tidak han%a dilak"kan di kalangan kamp"* ak!ah dipindahkan ke Kamp"ng *aja tetapi j"ga meram#ah *ampai ke lingk"ngan ma*%arakat *e+ara lang*"ng. ketika kant$r lem#aga i *ini A. Rahman Ka$% #e*erta ka!an'ka!an mem"lai kegiatan ak!ah menempati kant$r di lamn%$ng ini m"lai tah"n ,102 *ampai

dak!ahn%a dengan melak"kan pengajian anak'anak. Anak'anak *etempat dirangk"l dan diajak mengik"ti pengajian. A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!an j"ga mem#ina #er#agai akti8ita* keagamaan di Me*jid Al m"karramah Kamp"ng M"lia *eperti melak"kan g$t$ng
1"

r$%$ng mem#er*ihkan lingk"ngan me*jid3 melak"kan reha# me*jid dan kh"t#ah j"m@at. Pada tah"n ,1=/ A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!an dengan #ant"an ma*%arakat *etempat mem#ang"n m"*alla Al An*har "nt"k mem"dahkan kegiatan dak!ah %ang dilak"kan. Berkat ketek"nan A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!an3 *erta did"k"ng $leh !arga3 pada !akt" it" anak'anak Kamp"ng M"lia pernah mendapat j"ara pertama *ek$d%a Banda A+eh dalam #er#agai #idang l$m#a *eperti l$m#a mem#a+a Al ?"r@an3 l$m#a ka*idah dan dalam ajang l$m#a lainn%a. Selain hal ter*e#"t3 *elama A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!an #erada di Kamp"ng M"lia3 ma*%arakat mera*akan #an%ak per"#ahan p$*iti6 %ang terjadi. Seperti kegiatan *$*ial #"da%a ma*%arakat meningkat dengan #aik3 keterti#an dalam lingk"ngan meningkat karena kegiatan ma*%arakat %ang terarah $leh kegiatan dak!ah3 dan *emangat kerja *ama dalam ma*%arakat t"m#"h dan #erkem#ang *e*"ai dengan %ang diharapkan. Selanj"tn%a L(M A mendirikan *e#"ah m"*alla %ang j"ga di6"ng*ikan *e#agai kant$r Lem#aga ak!ah. Kant$r ini didirikan di dekat ged"ng &ar#i%ah lama3 di dekat Fak"lta* ked$kteran He!an. Nam"n *angat di*a%angkan *ekarang telah dir$#$hkan karena di#ang"n Bir$ Rekt$r 9n*%iah *ekarang. Pada tah"n ,100',10= A. Rahman Ka$% diper+a%akan *e#agai ket"a pel$n+$ #er*ama antara IAIN Ar' Ranir% dengan 9ni8er*ita* S%iah K"ala3 kant$r dak!ah ini menjadi p"*at kegiatan pel$n+$ ter*e#"t. Pel$n+$ #er*ama ini #erpengar"h p$*iti6 #agi maha*i*!i 9n*%iah %ang kem"dian #erpakaian le#ih m"*limah dari *e#el"mn%a. Berda*arkan "*"l dari *e$rang angg$ta lem#aga dak!ah Ratna AR3 A. Rahman Ka$% *elanj"tn%a #erem#"k dengan teman'teman tentang "*"l pendirian *e#"ah la#$rat$ri"m dak!ah 4La# ak!ah5. Setelah adan%a kep"t"*an #er*ama ak!ah %ang kem"dian di6"ng*ikan maka dim"lailah pem#ang"nan *e#"ah La# La#

*e#agai p"*at kegiatan'kegiatan pelatihan pidat$3 di*k"*i3 khati# dan *e#again%a. ak!ah ini a!aln%a di#ang"n dengan dana Rp. ;-3-- per maha*i*!a dari ak!ah ini >;- maha*i*!a. Kem"dian dengan #ant"an dari #er#agai pihak La# *at" lantai ini kem"dian dijadikan p"*at kegiatan
11

*iap di#ang"n !ala"p"n han%a *at" lantai dari ren+ana a!aln%a d"a lantai. La# ak!ah. La# ak!ah ter*e#"t

*ekarang *"dah dir$#$hkan "nt"k pem#ang"nan 6ak"lta* Ada# #ar" IAIN %ang pada tah"n 7-,/ #er"#ah naman%a menjadi 9IN Ar'Ranir%. La# dak!ah ini tern%ata tidak han%a #erpengar"h dikalangan kamp"* dan ma*%arakat A+eh *aja tetapi pengar"hn%a menjelajah hingga na*i$nal. Hal ini ter#"kti dari terilhamin%a hati #apak Amin Rai* "nt"k ik"t mem#ang"n La# ak!ah ini. Seteleh #elia" #ertandang ke La# )"r"ng Y$g%akarta. Pada tah"n ,102 *ampai tah"n,1=0 A. Rahman Ka$% j"ga diper+a%akan *e#agai ket"a per*at"an maha*i*!a ikatan dina* 4P(RMA&I 5 %ang #erangg$takan >- $rang. Pada tah"n ,102 *ampai ,1=0 ini j"ga A. Rahman Ka$% melak"kan dak!ah keliling *el"r"h A+eh dalam rangka mempr$m$*ikan IAIN Ar'Ranir% kepada *el"r"h rak%at A+eh. Pada tah"n ,10;3 A. Rahman Ka$% menjadi k$mandan k$mpi temp"r pada Re*imen Maha*i*!a %ang #erangg$takan ,7; $rang. 7; $rang diantara angg$ta ini mer"pakan maha*i*!a IAIN Ar'Ranir%. Angg$ta re*imen maha*i*!a ini dilatih di Mata Ie *elama #e#erapa !akt" %ang *elanj"tn%a dikem#alikan ke kamp"* ma*ing'ma*ing. &"j"an diadakann%a re*imen maha*i*!a ini adalah "nt"k menganti*ipa*i ak*i PKI di kamp"* %ang pada !akt" it" *angat mere*ahkan ma*%arakat Ind$ne*ia. Selain it" Re*imen Maha*i*!a ini j"ga #ert"j"an "nt"k menjaga kedamaian kamp"* dari *egala #ent"k an+aman. M"lai tah"n ,10= *ampai tah"n,1== A. Rahman Ka$% menjadi ket"a Himp"nan maha*i*!a Al')a*li%ah 4HIMMAH5. Pada a!aln%a #elia" di"ndang *e#agai per!akilan dari HMI pada a+ara pemilihan ket"a Himp"nan Maha*i*!a Al')a*li%ah 4HIMMAH5. Pada a+ara ter*e#"t antara d"a k"#" +al$n ket"a HIMMAH #er*eter" dan mempere#"tkan kepemimpinan3 nam"n dengan #ijak*ana #elia" men%ele*aikan perma*alahan ter*e#"t. Melihat ji!a kepemimpinan %ang amat #ijak*ana %ang #elia" miliki kem"dian ked"a k"#" menjadi tidak #er*eter" lagi dan malah memilih #elia" *e#agai ket"an%a. Se!akt" #erada di HIMMAH3 #elia" dan ka!an'ka!an akti6 dalam melak"kan pendidikan kader dan melak"kan #er#agai kegiatan kema*%arakatan %ang #ern"an*akan
12

ak!ah pada *"at" ke*empatan3 ak!ah di Kali

*ep"langn%a #elia" tern%ata #elia" j"ga mendirikan *at" La#

I*lam. Berda*arkan pengalaman dalam memimpin HIMMAH kem"dian #elia" kem#ali dipilih *e#agai ket"a Al')a*li%ah. Selama menjadi ket"a di Al')a*li%ah3 #elia" akti6 dalam kegiatan'kegiatan peningkatan m"t" pendidikan. Salah *at"n%a %ait" dengan mendirikan &aman Pendidikan Al'?"ran 4&PA5 %ang terletak di de*a Lamdingin ke+amatan K"ta Alam Banda A+eh. Pada tah"n ,1=7 A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!an menghimp"n *i*!a *i*!i teladan dan ket"a OSIS *e k$d%a Banda A+eh. *i*!a *i*!i %ang dihimp"n adalah *i*!a *i*!i tingkat SL&A %ang #erada di *el"r"h Banda A+eh. *i*!a *i*!i kem"dian dilatih agar menjadi m"#aligh I*lam %ang pandai dalam "r"*an dak!ah agama. Pada p"n+ak a+ara pelatihann%a dilak*anakan #er#agai kegiatan l$m#a diantaran%a l$m#a pidat$3 l$m#a kh"t#ah j"m@at3 l$m#a aEan3 l$m#a M&? 4M"*a#aBah &ila!atil ?"r@an53 l$m#a #er+erita3 l$m#a p"i*i3 l$m#a kaligra6i3 dan l$m#a mel"ki*. alam perl$m#aan ini dipere#"tkan piala #ergilir dari G"#ern"r PR A+eh3 dan Imam A+eh3 Ket"a Majeli* 9lama A+eh3 Rekt$r IAIN3 Ket"a

Me*jid Ra%a. Sementara piala dan hadiah lainn%a diper$leh dari )alik$ta Mad%a Banda A+eh3 dari para peja#at3 peng"*aha3 dan pe+inta dak!ah./ Setelah l$m#a *i*!a *i*!i teladan *ek$d%a Banda A+eh *"k*e* dilak"kan3 pada tah"n ,1=7 melak"kan m"*%a!arah #er*ama. Si*!a *i*!i teladan dan *el"r"h OSIS *ek$d%a Banda A+eh mera*a kegiatan %ang #ern"an*a dak!ah *eperti %ang dilak"kan *angat penting #agi ma*%arakat dan mereka ingin kegiatan ini ter"* #erlanj"t *ehingga dengan *angat ant"*ia* mereka mengharapkan ter#ent"kn%a *"at" lem#aga %ang dapat menamp"ng kegiatan *eperti ter*e#"t. Berda*arkan ha*il ke*epakatan ini maka di#ent"klah Ikatan Si*!a Kader OSIS *ek$d%a Banda A+eh. Setelah kep"t"*an ter*e#"t diam#il3 maka di#ent"k *"at" tim permat"r %ang mengat"r anggaran da*ar dan anggaran r"mah tangga ISKA A. &im ak!ah 4ISKA A5 pada tah"n ,1=/ %ang #erangg$ta a!al kader *i*!a *i*!i teladan dan

(l#i Ha*an Ba*ri3 Kompilasi Pemikiran Dakwah A. ahman Kao!, 4Y$g%akarta: Gra6ind$ Litera Media3 7-,753 hal 11

13

ter*e#"t #erangg$takan Naimah Ha*an3 Amri Ar*%ad3 Ma!ardi 9mar3 Na*ir Ahmad3 dan Ah*an .a**. engan ramp"ngn%a anggaran da*ar dan anggaran r"mah tangga dan hal' hal lain %ang dianggap perl" maka $rgani*a*i dak!ah %ait" ISKA A *iap dire*mikan. Pada tanggal , M"harram ,/1/ Hijriah ata" #ertepatan pada tanggal ; Fe#r"ari ,1=/ ISKA A dire*mikan $leh Ket"a Majeli* 9lama A+eh &gk. H.A#d"llah 9j$ng Rim#a ata" %ang akra# di*apa dengan A#" 9j$ng Rim#a di Me*jid Ra%a Bait"rrahman Banda A+eh. Pelantikan ter*e#"t t"r"t did"k"ng dan dihadiri $leh para Pem#ina dan pena*ehat ISKA A *e#agai #erik"t: ,. Pr$6. H. Ali Ha*%mi %ang menja#at *e#agai dekan 6ak"lta* ak!ah IAIN Ar' Ranir% 7. &gk. H. .aini Bakri3 mantan #"pati A+eh Be*ar /. A#d"llah Mahdani %ang menja#at *e#agai ket"a PR A+eh 2. M"Eakir )alad %ang menja#at *e#agai g"#ern"r A+eh ;. Pr$6. H. I*m"ha3 SH *e#agai Rekt$r IAIN Ar'Ranir% 0. &gk. H. S$6%an HamEah %ang menja#at *e#agai Imam Be*ar Me*jid Ra%a Bait"rrahman =. r*. H. A. Rahman Ka$% %ang menja#at *e#agai d$*en Fak"lta* IAIN Ar'Ranir% ISKA A memiliki +ita'+ita m"lia3 %ait":2 ,. Me!"j"dkan "mmat %ang #er#a*i* dak!ah 7. Menjadikan dak!ah *e#agai gerakan "mmat dan pem#ang"nan /. Mengaplika*ikan nilai'nilai kei*laman dalam *egenap akti6ita* 2. Menjadikan &a"hid"llah *e#agai #a*i* gerakan dak!ah ;. Menjadikan r"mah tangga dan ma*jid *e#agai #a*i* gerakan dak!ah 0. Menjadikan ISKA A *e#agai la#$rat$ri"m dak!ah engan a*"han A. Rahman Ka$% dan ka!an'ka!an3 ISKA A *e+ara r"tin melak"kan pengkaderan *ehingga dalam !akt" %ang relati6 *ingkat mamp" #erkem#ang dengan mem#anggakan. Kader ISKA A kian hari ter"* #ertam#ah
4

ak!ah

http:FFin6$rma*i'*%ari6.#l$g*p$t.+$mF7-,,F-0Fpr$6il'i*kada.html34diak*e* 71 Okt$#er 7-,/5.

14

dan mi*i dak!ah %ang dilak"kan #erjalan *e*"ai dengan t"j"an ISKA A. ISKA A mer"pakan *"at" lem#aga dak!ah %ang *angat di*iplin dan #erangg$takan kader %ang #erp$ten*i tinggi *ehingga mer"pakan *"at" lem#aga dak!ah %ang *angat diperhit"ngkan ke#eradaann%a. Seperti mi*aln%a3 *"at" ketika di *alah *at" me*jid tidak ada khati# pada pelak*anaan *halat j"m@at3 lal" di"m"mkan kepada jamaah apakah ada angg$ta ISKA A %ang datang. Angg$ta ISKA A %ang ke#et"lan datang *halat j"m@at ke me*jid ter*e#"t menga+"ngkan tangan. Angg$ta ISKA A ini kem"dian dimintakan menjadi khati# dalam *halat j"m@at. Seperti it"lah #e*arn%a ant"*ia*me ma*%arakat kepada ISKA A dan kader'kader dak!ah %ang di#ent"kn%a. Se#agai Pem#ina kader dak!ah genera*i m"da3 A. Rahman ka$% *elal" memperhatikan kriteria dan +iri kha* kader dak!ah. Airi kha* ter*e#"t %ait": ,. <i!a kader Memiliki ji!a %ang ikla*3 *ehat3 k"at3 ta#ah3 "let3 k*atria3 #erani3 tahan "ji3 #ermental #aja dan pantang men%erah3 *"ka #erk$r#an3 mem#ela ke#enaran3 lemah lem#"t3 pemaa6 dan pen"h ka*ih *a%ang dalam perga"lan3 *erta mem#ela ka"m lemah. 7. Kepri#adian kader Beriman dan #ertaB!a3 #eraBidah teg"h3 di*iplin #eri#adah3 rajin #eramal *haleh3 #erpegang teg"h pada tali Allah3 #erpengetah"an l"a*3 +erda*3 +erdik dan #ijak*ana3 #er*i6at amanah3 !arak dan Banaah3 *"ka pada ke#ajikan3 #en+i dan mem"*"hi kejahatan3 terja"h dari per#"atan haram dan ter+ela. /. &angg"ng ja!a# kader Berkema"an kera*3 #er+ita'+ita tinggi3 tidak #er*i6at lemah3 pen"h *emangat j"ang3 pandai menjaga diri3 mamp" mengendalikan ha!a na6*" dan tek"n #eri#adah. &a#ah menjalani +$#aan3 di*iplin menjalankan t"ga*3 *enantia*a #erEikir dan #erpikir. Gemar melak"kan ke#ajikan3 i*tiBamah mem#ela ke#enaran3 #erhati m"lia3 pandai mem#a+a *ejarah Eaman3 *elal" mengh"#"ngkan tali ka*ihh *a%ang. Memelihara tali per*a"daraan dan "kh"!ah i*lamiah.
15

2. Perilak" kader Akti6 dalam dak!ah3 giat dalam penga#dian. Benar dalam "+apan dan per#"atan. Memiliki tekat dan *emangat %ang tinggi. S"ka #erm"*%a!arah3 dinami*3 pen"h ini*iati63 memiliki dedika*i dan $ptimi*3 tek"n mendalami ilm"3 giat #erj"ang3 menjaga harkat dan marta#at diri3 mempel$p$ri *egala amal ke#ajikan dan menjah"i *egala #ent"k kejahatan3 *erta mamp" mem#erikan keteladanan "tama. ;. Ada# dan etika kader Memlihara h"#"ngan #aik dengan Allah3 h"#"ngan #aik dengan *e*ama man"*ia3 dan h"#"ngan #aik dengan lingk"ngan. Memelihara ke*"+ian3 menjaga ke#er*ihan lahir #atin. Mengendalikan em$*i dan ha!a na6*". Memelihara keamanan3 menjaga keterti#an3 men+intai keindahan. &idak #er#"at m"ngkar. Senantia*a #er#"at #aik3 mem#en+i dan menja"hi kejahatan. 0. )a!a*an kader Kader dak!ah %ang #er!a!a*an l"a*3 #erji!a #e*ar3 #erdiri ata* *em"a g$l$ngan3 tidak terjerat paham *empit3 j"m"t ata" 6anatik #"ta. Ber6ikir ra*i$nal. S"ka men$l$ng $rang di!akt" d"ka dan *"ka. Ber*i6at pemaa6. Sangg"p memelihara keh$rmatan diri3 #erpegang pada tali Allah3 tidak melampa"i #ata*. Men+intai *e*ama3 #er*i6at pem"rah3 tidak tamak dan #$r$*. Senang #er#"at ke#ajikan3 tah" men*%"k"ri nikmat. Pandai menghargai pendapat $rang lain. Rendah hati3 pen%a%ang dan pen"h t$leran*i3 tidak dendam3 menja"hi kekera*an. =. K"alita* kader Memiliki kemamp"an d"nia!i dan "khra!i. Selal" *iaga dalam hid"p. Menegakkan *halat dengan kh"*%"k. Mem#a%ar Eakat3 in6aB dan *edekah. Pandai memelihara keh$rmatan. Menja"hkan diri dari per#"atan *ia'*ia. Giat melak"kan amal *haleh3 mem#ina dan mem#ang"n "mat teladan 4khaira "mmah53 memiliki imam %ang mantap3 ilm" %ang l"a* *erta giat #er#akti3 mamp" menggali dan meman6aatkan *"m#er da%a man"*ia dan alam ra%a. >. Semangat penga#dian
16

Kader %ang memiliki tekad dan *emangat penga#dian %ang tinggi3 *elal" *iaga3 *"ka #ekerja kera* tanpa pamrih. Memiliki integrita* kepri#adian %ang mantap3 *"ka m"*%a!arah. Sat" kata dengan per#"atan mendah"l"kan din"l I*lam ata* kepentingan lainn%a. 1. I*tiBamah ata* ke#enaran Kader %ang memegang prin*ip. Selal" tegak dalam mem#ela ke#enaran. &idak terperda%a dengan #er#agai ke*enangan d"nia!i3 d$mina*i harta dan !anita. Berj"ang demi kemaj"an I*lam3 keja%aan #ang*a dan kem"liaan ka"m m"*limin. ,-. Berani dan teg"h hati alam menegakkan agama Allah3 mem#ela ke#anaran3 dan keadilan3 *erta memiliki *emangat peng$r#anan %ang tinggi "nt"k kemaj"an dan keja%aan ka"m m"*limin #ahkan "nt"k *el"r"h "mat man"*ia. Rahmatan lil@alamin. Selain #erp"*at di pr$pin*i %ait" di me*jid Ra%a Bait"rrahman3 ISKA A j"ga telah memperl"a* jaringann%a dengan mem#"ka +a#ang'+a#ang di #e#erapa ka#"patenFk$ta A+eh3 #ahkan ISKA A kini kiprahn%a tidak lagi han%a dalam *kala daerah dan na*i$nal *aja3 tetapi telah mel"a* hingga ke Negara lain *eperti Malai*%a dan Br"nei ar"**alam. Kader ISKA A !ala"p"n telah kel"ar ke man+a Negara nam"n ji!a dah!ahn%a *elal" hid"p dalam ke*ehariann%a3 karena *etiap kader dak!ah ISKA A *elal" ditanamkan r"h I*lam %ang k"at3 r"h keA+ehan3 r"h +inta #"da%a3 r"h mem#ang"n ma*%arakat %ang #ertaB!a3 adil3 makm"r3 *ejahtera. Beragama3 #erada#3 #er#"da%a3 #ermarta#at3 dan terh$rmat *e#agai makhl"k Allah. Meninggaln%a Pem#ina'pem#ina ISKA A %ang lainn%a memak*a A. Rahman Ka$% menjadi Pem#ina t"nggal ISKA A. Nam"n *emangat A. Rahman Ka$% tidak pernah *"r"t dalam #erdak!ah. A. Rahman Ka$% ter"* melak"kan pengkaderan dan ter"* menjadi Pem#ina !ala"p"n #elia" telah *ele*ai k"liah. Kini dengan di#ant" $leh kader'kader %ang telah ahli *e#agai Pem#ina #elia" mener"*kan mi*i dak!ahn%a melal"i ISKA A. Selain *e#agai pena*ehat dan Pem#ina ISKA A3 #elia" j"ga dalam pengem#angan dak!ahn%a *elal" #erk$m"nika*i dan #ert"kar in6$rma*i dengan
17

para m"#aligh *erta para pe+inta dak!ah lainn%a. Hal ini di#"ktikann%a dengan mendirikan *e#"ah perk"mp"lan %ang di#eri nama HIM A 4Himp"nan Ma*%arakat Pe+inta ak!ah53 dalam hal ini #elia" *e#agai ket"a.; Ber#eda dengan ISKA A %ang *ekarang #er"*ia le#ih dari 2- tah"n dan ter"* #erkiprah di kalangan remaja dan mendapat tempat i*time!a di hati ma*%arakat pe+inta dak!ah3 maka HIM A terp"t"* kegiatann%a ketika r*. A. Rahman Ka$% *e#agai ket"a mengik"ti k"liah St"di P"rna Sarjana 4SPS5 di Y$g%akarta pada tah"n ,1>7 *elama delapan #"lan. Oleh *e#a# it"3 *aat ini HIM A han%a tinggal nama *aja.0 M"lai tah"n ,1>7 *ampai tah"n ,1>/ A. Rahman Ka$% mengik"ti k"liah St"di P"rna Sarjana 4SPS5 di Y$g%akarta. A. Rahman Ka$% mer"pakan angkatan ke'1 SPS. Pada tah"n ,1>2 SPS ini di"#ah naman%a menjadi S7. Selama mengik"ti k"liah SPS3 *elain menemp"h pendidikan akademik A. Rahman Ka$% j"ga tidak l"pa menjalankan mi*i dak!ahn%a. A. Rahman Ka$% *elal" melak"kan pengajian pada hari *a#t" dan mingg". Setelah *halat *"#"h3 #elia" *elal" mem#erikan +eramah *elama ,; menit %ang *elanj"tn%a diik"ti dengan di*k"*i &an%a ja!a# *elama , jam /- menit. Selain pengajian #elia" j"ga melak"kan pelatihan kader dak!ah %ang diik"ti $leh maha*i*!a IAIN S"nan Kalijaga dan maha*i*!a 9ni8er*ita* Gajah Mada 49GM5. Pada *aat it" *edikitn%a terdapat 2-- kader m"#aligh dan khati# %ang telah terlatih *elama #elia" di Y$g%akarta.= Selama #erada di Y$g%akarta ini A. Rahman Ka$% j"ga pernah menjadi khati# dalam *halat Id"l Adha dan akti6 menjadi khati# dalam *halat j"m@at. Selain hal ter*e#"t3 #elia" j"ga *ering mendapat "ndangan dari ma*%arakat *etempat "nt"k mem#erikan dak!ah dalam #er#agai a+ara3 *eperti pada a+ara *elamatan.
(l#i Ha*an Ba*ri3 Kompilasi Pemikiran Dakwah A. ahman Kao!3 4Y$g%akarta: Gra6ind$ Litera Media3 7-,753 hal ,-/
6 5

"bid., hal ,-/

(l#i Ha*an Ba*ri3 Kompilasi Pemikiran Dakwah A. ahman Kao!3 4Y$g%akarta: Gra6ind$ Litera Media3 7-,753 hal ,-2

18

Sejak tah"n ,10= *ampai tah"n 7--0 A. Rahman Ka$% akti6 di MP9 4Majeli* Perm"*%a!aratan 9lama5. Pada a!aln%a nama MP9 adalah Majeli* 9lama A+eh. A. Rahman Ka$% diper+a%akan *e#agai ket"a #idang dak!ah3 kem"dian menjadi majeli* ket"a MP9. Pada *aat menjadi angg$ta MP9 ini #elia" *ering di"t"* ke a+ara'a+ara #e*ar3 #aik dalam *kala daerah ma"p"n dalam *kala na*i$nal. Seperti pada tah"n ,1=03 A. Rahman Ka$% di"t"* $leh Ali Ha*%mi pada pertem"an "lama dan khati# *el"r"h Ind$ne*ia di <akarta. Kem"dian pada tah"n ,1>1 %ait" pada ma*a pemerintahan pre*iden B.<. Ha#i#i #elia" di"t"* $leh MP9 dalam K$ngre* 9mat I*lam ke'7 di a*rama haji <akarta. Pada ma*a pemerintahan pre*iden A#d"rrahman )ahid3 #elia" j"ga di"t"* $leh MP9 pada pertem"an "lama dan para 8eteran perang di ged"ng merdeka Band"ng. A. Rahman Ka$% j"ga #erga#"ng dengan LAKA 4Lem#aga Adat dan Ke#"d%aan A+eh5 %ang kem"dian #er"#ah naman%a menjadi MAA 4Majeli* Adat A+eh53 dan tah"n 7--0 #elia" menja#at *e#agai !akil ket"a I. Se#agai !akil ket"a I3 A. Rahman Ka$% diem#ankan t"ga* mengata*i perma*alahan %ang terjadi %ang #erkaitan h"#"ngan agama dengan adat. Men"r"t #elia" di nanggr$e A+eh ini agama dan adat mer"pakan d"a hal %ang tidak dapat dipi*ahkan. Adat meng"atkan agama3 #egit" j"ga *e#alikn%a3 agama meng"k"hkan adat. Adat #agi A. Rahman ka$% memiliki prin*ip menegakkan %ang #enar3 menegakkan %ang haB3 ke#er*amaan3 mem#ang"n per*amaan3 menjaga keterti#an dan keamanan dalam kehid"pan "mat. alam menjalankan t"ga*n%a ini3 A. Rahman Ka$% memiliki ped$man %ang amat m"lia. alam melak*anakan t"ga*n%a #elia" *elal" #er"*aha men+iptakan ma*%arakat %ang aman3 damai3 #ahagia3 #eragama3 #eradat3 #er#"da%a3 #ermarta#at3 terh$rmat3 mamp" mengem#an amanah Allah3 amanah Ra*"l dan amanah "mat. Ped$man it" *elal" menjadi t"j"an A. Rahman Ka$% dalam melak*anakan t"ga*n%a. Karena men"r"t #elia" jika t"j"an *"at" pekerjaan it" tidak jela* maka pekerjaan ter*e#"t tidak akan #erha*il3 tetapi jika t"j"an %ang di+apai jela* maka t"j"an it" akan m"dah di+apai.
1%

Selama #elia" #erada di MAA3 mi*i dak!ah tetap menjadi pri$rita* dalam hid"pn%a. Pada *"at" ke*empatan dalam rangka men%am#"t Kepala Mahkamah Ag"ng di pend$p$ G"#ern"r3 #elia" melak"kan dah!ah tentang $rang I*lam *aling men%a%angi %ang *alah *at"n%a diaplika*ikan dengan d$a3 nam"n tidak l"pa j"ga dengan memp"#lika*ikan adat A+eh. A. Rahman Ka$% men%am#"t #apak Ket"a Mahkamah Ag"ng dengan adat Peusi#uk. iakhir peusi#uk #elia" mem#erikan ampl$p %ang #eri*i "ang. Pihak KPK %ang datang mengiringi #apak Ket"a Mahkamah Ag"ng menganggap ampl$p it" mer"pakan *$g$kan *ehingga ia marah. Ia meminta ampl$p ter*e#"t dan mem#"kan%a3 nam"n ia *angat heran ketika melihat i*i ampl$p ter*e#"t han%a #eri*i lima p"l"h ri#" *aja. &idak ma*"k akal #agin%a men%$g$k *e$rang Ket"a Mahkamah Ag"ng han%a dengan "ang %ang ter#ilang *angat *edikit. Agar tidak terjadi *alah paham lal" A. Rahman Ka$% menjela*kan #ah!a "ang ter*e#"t #"kanlah hadiah3 #"kan *edekah dan #"kan *$g$kan3 tetapi "ang ter*e#"t adalah d$a #agi Ket"a Mahkamah Ag"ng. Ketika melak"kan peusi#uk #elia" #erd$a Cbeu pan!ang umu, beu mudah ra$eki, beu udep se#ahtera% 4*em$ga panjang "m"r3 *em$ga m"dah reEeki3 *em$ga hid"p *ejahtera5. A. Rahman Ka$% menjela*kan #ah!a #agi rak%at A+eh "+apan d$a har"* di#arengi dengan per#"atan3 jadi ketika #elia" #erd$a #agi *e*e$rang agar m"dah reEekin%a maka #elia" akan mem#erikan *e*"at" *e#agai d$a dan j"ga *e#agai *im#$l reEeki %ang m"dah. 9ang %ang di#erikan kepada Ket"a Mahkamah Ag"ng adalah d$a #agi #elia". Pihak KPK mengangg"k'ngangg"k tanda mengerti3 ia menjadi mengerti #etapa I*lam *aling men%a%angi dan adat A+eh *angat kental dengan kei*lamann%a. Pada peng"k"han )ali Nanggr$ #e#erapa !akt" %ang lal" A. Rahman Ka$% j"ga #erdak!ah tentang t"j"an perj"angan. Belia" #erpe*an agar perj"angan %ang dilak"kan )ali Nanggr$ *eperti perj"angan &gk. Ahik itir$ "nt"k rak%at A+eh3 %ait" ureung beu malem, agama beu keng, nanggroe beu makmu, rak!at beu &areng, s!ari'at "slam beu udep, hukom Allah beu teudeng, ureueng lam gampong beu aman beu makmu dan beu seu#ahtera. 4ma*%arakat menjadi alim3 agama menjadi k"at3 Negara menjadi makm"r3 rak%at menjadi pandai3 *%ariat
2"

I*lam menjadi hid"p3 h"k"m Allah ditegakkan3 ma*%arakat dalam kamp"ng menjadi aman3 makm"r dan *ejahtera5. Begit" #ijakn%a pe*an #elia" *ehingga jika pe*an ter*e#"t #enar'#enar dilak*anakan maka rak%at A+eh tidak perl" kha!atir lagi tentang kehid"pan anak +"+"n%a kelak. A. Rahman Ka$% dan dak!ah tidak dapat terpi*ahkan. Ked"an%a *eperti men%at" tak dapat lekang $leh apap"n. i mana ada A. Rahman Ka$% maka di*it" ada dak!ah3 #aik it" di r"mah3 di kamp"*3 di dalam ma*%arakat lingk"ngan tempat tinggal3 di tempat kerja dan dimanap"n it"3 karena men"r"t A. Rahman Ka$% man"*ia hid"p di #"mi han%a "nt"k menga#di kepada Allah dan menga#di kepada Allah adalah dengan #erdak!ah %ait" men%er" kepada %ang ma@r"6 dan men+egah dari %ang m"ngkar *eperti tert"ang dalam Al'?"r@an *"rat Ali Imran a%at ,,- *e#agai #erik"t:

(Kamu adalah umat !ang terbaik !ang dilahirkan untuk manusia, men!uruh kepada !ang ma)ruf, dan men&egah dari !ang mungkar, dan beriman kepada Allah. *ekiran!a ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada !ang beriman, dan keban!akan mereka adalah orang+orang !ang fasik%. Berda*arkan a%at ter*e#"t A. Rahman Ka$% *elal" menga#dikan dirin%a kepada Allah dengan +ara #erdak!ah men%er" kepada %ang ma@r"6 dan men+egah dari %ang m"ngkar *ehingga *elama hid"pn%a han%a dak!ah %ang ter"* dilak"kann%a kapanp"n dan dimanap"n. imanap"n #erada han%a dak!ah %ang dilak"kan !ala"p"n it" *angat ja"h dari r"mah *ekalip"n *eperti %ang terjadi di makkah3 Sa"di Ara#ia. Pada

21

tah"n ,1>= ketika #elia" melak"kan i#adah haji3 *etelah *ele*ai melempar j"mrah di Mina3 #elia" mengajak teman'teman haji "nt"k melak*anakan Shalat Id"l Adha karena k$ndi*i tidak mem"ngkinkan mereka "nt"k Shalat Id"l Adha di Ma*jidil Haram. Para jamaah kem"dian mem#"ka *em"a tirai tenda dan melak"kan Shalat Id"l Adha #er*ama'*ama dengan jamaah %ang #era*al dari Ind$ne*ia3 ara# dan negara'negara lainn%a. alam hal ini A. Rahman Ka$% #ertindak *e#agai Khati#. Selain hal di ata*3 dalam perjalanan p"lang men"j" penginapan A. Rahman Ka$% j"ga mengajak para jamaah "nt"k *halat S"#"h #erjamaah di *e#"ah tanah lapang di dekat jalan karena jika men"ngg" *ampai ke penginapan maka akan hilang !akt" *"#"hn%a. <amaah %ang terdiri dari 1 #"* ter*e#"t akhirn%a *halat S"#"h #erjamaah di tanah lapang di dekat jalan. Salah *at" #"* diparkir dengan jarak 7 meter dari jalan karena tidak adan%a tempat lain %ang mem"ngkinkan "nt"k memarkir m$#il. Hal ini tern%ata melanggar perat"ran lal" linta* di *ana *ehingga p$li*i *etempat kem"dian menilang *"pir #"* ter*e#"t. Sang *"pir menjadi panik dan kem"dian menangi*. Melihat keadaan ini A. Rahman Ka$% #er"*aha men$l$ng *ang *"pir. A. Rahman Ka$% kem"dian menjela*kan kepada p$li*i #ah!a pada a!aln%a *"pir tidak ma" #erhenti tetapi karena #elia" memak*a "nt"k *halat *"#"h terle#ih dah"l" akhirn%a *"pir ma" #erhenti. Mengetah"i t"j"an #erhentin%a #"* adalah "nt"k *halat *"#"h dan %ang memak*a #erhenti adalah !arga Negara lain %ang tidak mengetah"i perat"ran lal" linta* di *ana3 maka p$li*i memakl"mi keadaan ter*e#"t dan melepa*kan *"pir dan #"*n%a. Begit"lah A. Rahman Ka$% %ang *elal" #er#"at ata* nama ke#enaran tanpa har"* tak"t pada apap"n3 #aik it" #erhadapan dengan p$li*i *ekalip"n dan #erada di tempat a*ing *ekalip"n. alam melak"kan kegiatan'kegiatan dak!ah A. Rahman Ka$% j"ga mem#ang"n #e#erapa tempat i#adah dan dak!ah. Selain tempat'tempat %ang di#ang"n *eperti ter*e#"t diata*3 pada tah"n ,1>1 ma*%arakat Lamprit memilih A. Rahman Ka$% *e#agai ket"a pem#ang"nan Me*jid Ag"ng Al'Makm"r Lamprit. Setelah mem#eli *e#idang tanah dan mem#ang"n r"mah di Lamprit3 #elia" menjadi !arga Lamprit. Se#el"m #elia" terpilih3 pr$*e* pem#ang"nan ini ditangani $leh #e#erapa $rang. Pada a!aln%a pem#ang"nan ditangani $leh Har"n
22

ali %ang #erha*il meng"*ahakan tanah *el"ar le#ih kk"rang =--- meter dan pendirian p$$nda*i a!al. Kem"dian digantikan $leh Ai%"# Y"*"6 %ang #erha*il mendirikan tiang'tiang me*jid. P$*i*i Ai%"# Y"*"6 kem"dian digantikan $leh In*in%"r Hamid %ang #erha*il mem#ang"n lantai #a!ah dan ata* *erta dindingn%a. Kem"dian #ar"lah A. Rahman Ka$% terpilih menjadi ket"a pem#ang"nan me*jid. Pada ma*a A. Rahman Ka$%3 dengan #ant"an #er#agai pihak dalam jangka !akt" d"a tah"n me*jid ini ramp"ng pem#ang"nann%a. Setelah me*jid ini *ele*ai di#ang"n3 kegiatan ISKA A *elain #erp"*at di me*jid Ra%a Bait"rrahman j"ga #erp"*at di me*jid ini. Me*jid ini mer"pakan p"*at kegiatan dak!ah ISKA A ked"a *etelah Me*jid Ra%a Bait"rrahman. Perj"angan A. Rahman ka$% dalam mem#ang"n me*jid Al'Makm"r tern%ata tidak #erhenti *ampai di*ini3 karena pada tanggal 70 *ekitarn%a. e*em#er tah"n 7--2 k"#ah me*jid ini r"nt"h aki#at gempa dah*%at %ang melanda A+eh dan engan "*aha gigih3 akhirn%a A. Rahman Ka$% #erha*il me%akinkan engan pemerintahan Oman "nt"k mem#ant" pem#ang"nan kem#ali me*jid ini. di#ang"n kem#ali *eperti %ang kita *ak*ikan *ekarang ini. Selain me*jid ter*e#"t3 pada tah"n ,1=/ A. Rahman Ka$% di"ndang dalam rangka pere*mian Me*jid &engk" a"d Be"re"eh di Be"re"n"n. Belia" menghadiri pere*mian ter*e#"t dengan mem#a!a *erta 2-- maha*i*!a. Setelah *ele*ai a+ara pere*mian ter*e#"t3 A. Rahman Ka$% #e*erta maha*i*!a lainn%a melak"kan dak!ah dan #akti *$*ial ke gamp$ng Ge"mp"ng. Salah *at" #ent"k dak!ah %ang dilak"kan adalah dengan mem#ang"n me*jid di gamp$ng Ge"mp"ng ter*e#"t. Pada peletakan #at" pertama Me*jid Ge"mp"ng ini dihadiri $leh t"j"h "lama #e*ar3 %ait" &engk" A#" a"d Be"re"ehG &engk" A#" 9j$ng Rim#aG &engk" .ainal A#idinG &engk" M"hammad &ir$G &engk" Rahman Ge"mp"ngG &engk" Yah%a M"@adG dan tengk" H. Ha*%im. Ketika #elia" di"ndang dalam rapat pem#ang"nan perl"a*an me*jid ini3 A. Rahman ka$% #erpe*an #elia" *angat mend"k"ng pem#ang"nan %ang diren+anakan akan dilak"kan3 nam"n me*jid
23

dana ,=3 0 mil%ar akhirn%a pada tah"n 7--> Me*jid Ag"ng Al'Makm"r ramp"ng

da*ar %ang ada *e#aikn%a jangan pernah dihan+"rkan karena me*jid ini memiliki nilai *ejarah %ang *angat tinggi. Sangat langka adan%a me*jid %ang dalam peletakan #at" pertaman%a di*ak*ikan $leh t"j"h "lama #e*ar *eperti %ang terjadi pada me*jid Ge"mp"ng ini. H*&* !a #e !a T$k$h+T$k$h Dak)ah A. Rahman Ka$% *elal" mem#ina h"#"ngan %ang #aik dengan t$k$h' t$k$h "lama A+eh. &$k$h't$k$h ini mengajari hal'hal %ang *angat penting dan menjadi pan"tan #agin%a dalam #erdak!ah. &$k$h't$k$h %ang *angat #erpengar"h dalam d"nia dak!ah A. Rahman Ka$% diantaran%a %ait" Pr$6. H. Ali Ha*%mi3 &engk" M"hammad Rim#a. H. Ali Ha*%m% adalah *e$rang "lama3 "mara A+eh %ang *angat khari*matik. Ali Ha*%m% dilahirkan tanggal 7> Maret ,1,23 dari pa*angan &engk" Ha*%im dan Njak B"le"n3 di M$nta*ik Ka#"paten A+eh Be*ar.> *elama hid"pn%a3 Ali Ha*%m% *elal" mengerahkan tenaga dan pikirann%a dalam "pa%a mem#ang"n A+eh agar le#ih maj". Ked"d"kann%a *e#agai pega!ai pemerintahan3 pemimpin perg"r"an tinggi IAIN Ar'Ranir%3 ket"a Majeli* 9lama ma"p"n *e#agai ket"a LAKA 4 Lem#aga Adat Ke#"da%aan A+eh5 tidak di*ia'*iakann%a3 #elia" ter"* #ekerja dan #erpa+" dengan !akt". Semangat mem#ang"n "nt"k ke*ejahteraan ma*%arakat ter"* digaga*n%a3 *ehingga apa %ang pernah #elia" lak"kan dan perankan #an%ak mem#"ahkan ha*il.1 Selain *e#agai "lama dan "mara pem#ahar" di A+eh ter"tama dalam #idang pendidikan3 Ali Ha*%m% j"ga *e$rang *eniman %ang kar%a'kar%an%a dikenal *ampai ke l"ar negeri. Seperti la%akn%a *e$rang a%ah3 H. Ali Ha*%m% mem#im#ing A. Rahman Ka$% dengan *angat #ijak*ana. Belia" menjadi pan"tan #agi A. Rahman Ka$% dalam #idang *trategi dan kedi*iplinan. H. Ali Ha*%m% *ering memperkenalkan A. Rahman Ka$% kepada t$k$h't$k$h #e*ar dan meng"ndang #elia" dalam pertem"an'pertem"an penting.
8

a"d Be"re"eh3 dan &engk" H. A#d"llah 9j$ng

ari pr$*e* panjang pertem"an ini A. Rahman

&im Pen"li* IAIN Ar'Ranir%3 Ensiklopedi Pemikiran ,lama A&eh3 4Banda A+eh: Ar'Ranir% Pre**3 7--253 hal 20=
%

"bid., hal 21=

24

Ka$% #an%ak mempelajari taktik dan *trategi %ang #i*a diterapkan dalam d"nia dak!ah. H. Ali Ha*%m% j"ga *angat mend"k"ng "*aha dak!ah %ang dilak"kan A. Rahman Ka$%3 #elia" #an%ak mem#erikan 6a*ilita*'6a*ilita* kepada A. Rahman Ka$% dalam "r"*an dak!ahn%a A. Rahman Ka$% j"ga #an%ak #elajar tentang kedi*iplinan dari H. Ali Ha*%m%. Men"r"t A. Rahman Ka$% #elia" *elal" melak"kan i#adah tepat pada !akt"n%a. Ata* permintaan #elia"3 A. Rahman Ka$% *ering mendatangi #elia" *etelah *halat *"#"h. Setelah *halat #ia*an%a #elia" mendengarkan *iaran radi$ BBA L$nd$n %ang men%iarkan tentang p$litik3 *$*ial #"da%a dan ek$n$mi3 *ehingga !ala"p"n tinggal di A+eh3 #elia" *elal" mengetah"i perkem#angan d"nia terkini. Setelah it" #elia" #er#in+ang'#in+ang dengan A. Rahman ka$% hingga jam -=.-- )IB. alam per#in+angan ter*e#"t #an%ak hal %ang dapat dijadikan ped$man $leh A. Rahman Ka$% dalam menjalankan mi*i dak!ahn%a. Belia" j"ga *angat di*iplin dalam janji. Seperti +erita A. Rahman Ka$%3 *"at" ketika ada angg$ta ter*e#"t. Akhirn%a pihak PR dari Singap"re %ang ingin #ertem" dengan #elia" PR Singap"re men%et"j"i "nt"k #ertem" #elia" pada pada jam ,-.-- )IB3 #elia" men$lakn%a karena telah ada janji %ang lain pada jam jam ,2.-- )IB. A. Rahman Ka$% pena*aran akan tam" penting %ang telah mem#"at janji dengan H. Ali Ha*%m% pada jam ,-.-- )IB *ehingga A. Rahman Ka$% men"ngg" "nt"k melihat tam" ter*e#"t. &ern%ata tam" ter*e#"t adalah *e$rang maha*i*!a %ang akan melak"kan #im#ingan *krip*i dengan #elia". Begit"lah di*iplinn%a H. Ali Ha*%m% dalam janji. Belia" tidak melihat dengan *iapa #elia" mem#"at janji3 tetapi jika #elia" telah #erjanji maka #elia" akan #er"*aha menepatin%a. &eladan'teladan *eperti inilah %ang menjadi pan"tan #agi A. Rahman Ka$% dari *e$rang Pr$6. H. Ali Ha*%m%. Semangat dalam #erdak!ah dan ketega*an dalam #ertindak dipelajari A. Rahman Ka$% dari &engk" M"hammad a"d Be"re"eh ata" akra# di*apa dengan A#" #e"re"eh. A#" #e"re"eh dilahirkan dari pa*angan *"ami i*tri Ke+hik A"t Ahmad dan A"t Man%ak di *e#"ah kamp"ng %ang #ernama Be"re"eh Me"na*ah

25

a%ah pada tanggal ,- <"madil Akhir ,/,0 HF,>10 M.,- A#" #e"re"eh adalah *e$rang "lama dan pej"ang A+eh %ang *elal" teg"h dalam memperj"angkan ke#enaran dan tega* dalam mengam#il *ikap %ang #enar. Keteg"han ini %ang kem"dian dipelajari $leh A. Rahman Ka$% *e#agai m$dal dalam men%iarkan dak!ah i*lamiah. Selain keteg"han dan ketega*ann%a3 A. Rahman ka$% #an%ak #elajar tentang p$litik3 *$*ial3 ek$n$mi dan pendidikan. A#" Be"re"eh adalah $rang %ang *angat *enang dengan jalan dak!ah dan dengan $rang'$rang %ang #erdak!ah di jalan Allah. Ini ter#"kti dari kedekatann%a dengan H. S"hadi %ang menja#at *e#agai panglima angkatan p$li*i A+eh. !ala"p"n #elia" adalah *e$rang pej"ang %ang mendeklara*ikan IF&I 4 ar"l I*lamF&entara I*lam5 pada tah"n ,1;/ dan meng"m"mkan RIA 4Rep$#lik I*lam A+eh5 pada tah"n ,10,3 nam"n #elia" *angat men%"kai H. S"hadi karena mer"pakan *e$rang %ang taat #eragama dan *"ka menjalankan kegiatan dak!ah *eperti mendirikan ,7 me*jid *elama #elia" #ert"ga* di A+eh. men"r"t A. Rahman Ka$%3 ketika ada $rang %ang datang ke r"mah A#" Be"re"eh dan ingin #ertem" #elia"3 $rang ter*e#"t #ia*an%a %ang di*"r"h mendatangi #elia"3 nam"n jika %ang datangg H. S"hadi3 maka tanpa dipanggil A#" B#e"re"eh akan lang*"ng mendatangin%a. Begit" *enangn%a A#" Be"re"eh dengan $rang'$rang %ang #erj"ang di jalan Allah3 *iapap"n $rang ter*e#"t. A#" Be"re"eh j"ga *angat *enang mem#ant" A. Rahman ka$% dalam #erdak!ah. Belia" *ering memperkenalkan A. Rahman Ka$% dengan "lama' "lama dari #er#agai daerah "nt"k memperm"dah kegiatan dak!ah %ang dilak"kan $leh A. Rahman Ka$%. Mi*aln%a ketika A. Rahman ka$% ke *"at" daerah3 A#" Be"re"eh *elal" #erpe*an "nt"k men%ampaikan *alam #elia" ke "lama'"lama %ang ada di daerah ter*e#"t. engan pen%ampaian *alam ter*e#"t3 maka terjalin h"#"ngan *ilat"rrahmi antara A. Rahman ka$% dengan 9lama ter*e#"t *ehingga memperm"dah "*aha dak!ah A. Rahman Ka$%. Karena kedekatann%a dengan A#" Be"re"eh3 ha*an *aleh meminta t$l$ng pada A. Rahman Ka$% "nt"k mempertem"kan dirin%a dengan A#" Be"re"eh.
&im Pen"li* IAIN Ar'Ranir%3 Ensiklopedi Pemikiran ,lama A&eh3 4Banda A+eh: Ar' Ranir% Pre**3 7--253 hal ,01"

26

Ha*an Saleh mera*a #er*alah karena pada ma*a perj"angan RIA $leh A#" Be"re"eh3 Ha*an Saleh telah melak"kan media*i perdamaian dengan pemerintahan Ind$ne*ia *e+ara *epihak melal"i e!an Re8$l"*i tanpa

*epengetah"an A#" Be"re"eh.,, A. Rahman ka$% #er"*aha memedia*i pertem"an ini *ehingga h"#"ngan %ang telah lama merenggang antara A#" Be"re"eh dengan Ha*an Saleh kem#ali *eperti *em"la. A. Rahman Ka$% j"ga memedia*i pertem"an Ali ha*%m% dengan A#" Be"re"eh karena per#edaan pandangan pada !akt" Ali ha*%m% menjadi g"#ern"r A+eh. A#" Be"re"eh menganggap Ali ha*%m% *e#agai $rang penak"t 4gusunkarena tidak #erani mela!an ke#ijakan Ind$ne*ia %ang men"r"t #elia" meninda* A+eh3 *ementara Ali Ha*%m% dalam ke#ijakann%a melihat k$ntek* *ekarang %ang m"ngkin dilak"kan "nt"k ma*a depan A+eh le#ih #aik dan *ejahtera. Per#edaan pandangan ini men%e#a#kan terjadin%a *alah paham A#" #e"re"eh terhadap Ali Ha*%m%. A. Rahman Ka$% #er"*aha menjela*kan +ara pandang Ali Ha*%m% kepada A#" Be"re"eh *ehingga dengan penjela*an ter*e#"t ke*alahpahaman %ang terjadi *e+ara perlahan hilang. A. Rahman ka$% j"ga mempertem"kan ked"a t$k$h ter*e#"t hingga ter#ina h"#"ngan %ang #aik antara ked"an%a. A. Rahman ka$% pernah diminta menjadi imam *halat ketika A#" Be"re"eh *akit3 *etelah it" #elia" #erpe*an kepada A. Rahman Ka$% tiga hal %ait" ta pubut segala but !ang #roh, bek ta pubut but !ang ken. ta perhubungkan tali kasih sa!ang, bek ta peu putoh tali kasih sa!ang. #aga dan pelihara agama "slam, beu leubeh bak #aga droe teuh 4kerjakan *egala per#"atan %ang #aik3 jangan kerjakan per#"atan %ang #"r"kG h"#"ngkanlah tali ka*i *a%ang3 jangan mem"t"*kan tali ka*ih *a%angG jaga dan pelihara agama I*lam3 le#ih dari menjaga diri *endiri5. Pada tah"n #er!a*iat ini 4,1>=5 A#" Be"re"eh kem#ali kepada pen+iptan%a3 nam"n teladan'teladan %ang #elia" tinggalkan akan *elal" menjadi ped$man #agi A. Rahman Ka$% dalam #erdak!ah di jalan Allah. A. Rahman Ka$% #elajar tentang ke*"6ian dan "kh!ah i*lamiah dari &enk" A#d"llah 9j$ng Rim#a3 #elia" akra# di*apa dengan A#" "j$ng Rim#a.
Ha*an"ddin Y"*"6 Adan3 Tengku Muhammad Dawud /eureueh dan Per#uangan Pemberontakan di A&eh3 4Banda A+eh: Adnin F$"ndati$n P"#li*her3 7--=53 hal ,/
11

27

A#" 9j$ng Rim#a lahir pada #"lan Ra#i"l A!al ,/7> HF,1-= M. ,7 A. Rahman Ka$% #egit" dekat dengann%a *ehingga jika #elia" lama tidak #er*ilat"rrahmi3 A#" 9j$ng Rim#a akan meminta a*i*tenn%a "nt"k memanggil A. Rahman Ka$% "nt"k datang ke r"mahn%a. A. Rahman ka$% #an%ak #elajar tentang ke*"6ian dan "kh"!ah i*lamiah dari A#" "j$ng Rim#a. Men"r"t A. Rahman ka$%3 A#" 9j$ng Rim#a adalah *$*$k 9lama %ang paling tinggi ke*"6iann%a %ang pernah #elia" j"mpai. Ke*"6ian ini mem#"at A#" 9j$ng Rim#a *angat #ijak*ana dalam #ertindak dan mengam#il *"at" kep"t"*an. A#" 9j$ng Rim#a j"ga *"ka mem#ina dan menjaga "kh"!ah i*lamiah dengan *iapa *aja *ehingga tidak heran jika #elia" dekat dengan *em"a g$l$ngan. ari terjalinn%a h"#"ngan %ang #aik dengan t$k$h't$k$h ter*e#"t3 #an%ak *ekalli ke"nt"ngan %ang didapatkan $leh A. Rahman Ka$% dalam menjalankan kegiatan dak!ahn%a. Selain mendapatkan teladan'teladan %ang #aik3 #elia" j"ga mendapatkan jaringan %ang l"a* #erkat t$k$h't$k$h ter*e#"t. Men"r"t La!ang3 jaringan 4net!$rk5 mem#erikan 6"ng*i in6$rma*i %ang mem"ngkinkan *etiap pelak" %ang terli#at dalam jaringan ter*e#"t mendapat in6$rma*i %ang #erh"#"ngan dengan ma*alah3 pel"ang ata" apap"n %ang #erh"#"ngan dengan kegiatan "*ahaFdak!ah.,/

&im Pen"li* IAIN Ar'Ranir%3 Ensiklopedi Pemikiran ,lama A&eh3 4Banda A+eh: Ar' Ranir% Pre**3 7--253 hal 7,2 &ob rt !' (' La)ang, Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, (*+,+- .+ -r ss: /akarta, 2""5#, $al 61
13

12

28

KONSE" "EMIKIRAN DAKWAH A. RAHMAN KAOY ak!ah *e+ara etim$l$gi #erarti mengajak dan meraih3 *edangkan *e+ara termin$l$g% #erarti mengajak man"*ia kepada ke#aikan dan pet"nj"k3 men%"r"h %ang #aik dan melarang %ang m"ngkar "nt"k men+apai ke#ahagiaan d"nia dan akhirat.,2 Sejalan dengan de6ini*i di ata*3 men"r"t A. Rahman Ka$% dak!ah adalah *er"an ata" ajakan kepada man"*ia agar mem#ang"n ma*%arakat %ang #ertaB!a3 ma*%arakat %ang adil3 ma*%arakat %ang makm"r dan *ejahtera3 ma*%arakat %ang #eragama3 #erada#3 #er#"da%a3 ma*%arakat %ang mengem#an amanah Allah3 amanah ra*"l3 amanah "mat. Ma*%arakat %ang mamp" memegang teg"h agama Allah3 men%e#arkan kemakm"ran dan ke*ejahteraan kepada man"*ia3 ma*%arakat %ang mengajak man"*ia ke *"rga3 #"kan ke neraka. Men"r"t A. Rahman Ka$%3 8i*i dak!ah adalah #er#"at #aik kepada *e*ama man"*ia #ahkan terhadap makhl"k Allah %ang lain *ekalip"n. Men%e#arkan kema@r"6an3 men+egah %ang m"ngkar3 men%emarakkan ke#ajikan *erta men%e*"aikan hid"p dengan *%ari@at I*lam *e+ara t$talita*. Selanj"tn%a 8i*i dak!ah j"ga diarahkan mem#er peringatan3 mem#er ka#ar gem#ira pada $rang %ang taat dan ka#ar tak"t kepada mereka %ang #er#"at ingkar. #erl$m#a pada ke#aikan3 menja"hi kejahatan.,; K$n*ep dak!ah *eperti %ang diterapkan A. Rahman Ka$% *ejalan dengan pendapat AEiE mer"pakan "pa%a mem#ang"n paradigma #ar" m$del dak!ah %ang mengik"ti #e#erapa prin*ip #erik"t:,0 ,. Ber$rienta*i pada ke*ejahteraan lahir dan #athin ma*%arakat l"a*. ak!ah tidak dilak*anakan *ekedar mer"m"*kan keinginan *e#agian ma*%arakat *aja3 tetapi diren+anakan *e#agai "*aha mem#enahi kehid"pan *$*ial #er*ama ma*%arakat agar peninda*an3 ketidakadilan3 dan ke*e!anang'!enangan tidak lagi hid"p di tengah'tengah mereka.
(l#i Ha*an Ba*ri3 Kompilasi Pemikiran Dakwah A. ahman Kao!3 4Y$g%akarta: Gra6ind$ Litera Media3 7-,753 hal 2
15 14

ak!ah

mer"pakan t"ga* *"+i memen"hi panggilan Ilahi dan mend$r$ng man"*ia

"bid.,hal ,=

M$h. Ali AEiE3 dkk3 Dakwah Pemberda!aan Mas!arakat Paradigma Aksi Metodologi3 4Y$g%akarta: P"*taka Pe*antren3 7--;53 hal ,;

16

2%

7.

ak!ah pada da*arn%a adalah "pa%a melak"kan *"at" per"#ahan tatanan kehid"pan *$*ial %ang le#ih #aik. ak!ah mer"pakan *"at" pr$*e* peren+anaan per"#ahan *$*ial %ang #erlanda*kan pada nilai'nilai I*lam.

/. Prin*ip ke#"t"han.

ak!ah har"* dida*arkan ata* dan "nt"k memen"hi

ke#"t"han ma*%arakat %ang melip"ti ke#"t"han 6i*ik material dan n$nmaterial. Oleh karena it" pr$gram dak!ah perl" di*"*"n #er*ama3 #ar" kem"dian dir"m"*kan met$de3 materi dan media dak!ahn%a. 2. Prin*ip parti*ipa*i. ak!ah menekankan pada keterli#atan ma*%arakat *e+ara akti6 dalam pr$*e* dak!ah agar: mend$r$ng t"m#"hn%a per"#ahan *ikap dan perilak" ma*%arakat %ang k$nd"*i6 "nt"k kemaj"anG meningkatkan k"alita* parti*ipati6 ma*%arakat dari *ekedar mend"k"ng3 menghadiri menjadi k$n*tri#"t$r pr$gram dak!ahG men%egarkan dan meningkatkan e6ekti8ita* 6"ng*i dan peran pemimpin l$+al. ;. Prin*ip keterpad"an. ak!ah #er"pa%a memad"kan *el"r"h p$ten*i dan ak!ah tidak mem$n$p$li *"m#er da%a %ang dimiliki $leh ma*%arakat. ma*%arakat *e+ara men%el"r"h. 0. Prin*ip #erkelanj"tan.dak!ah har"* #er*i6at #erkelanj"tan %ang tidak di#ata*i $leh !akt". Prin*ip #erkelanj"tan inilah %ang $leh Al'?"r@an di*e#"t dengan i*tiBamah %ang mamp" men+iptakan ke*ejahteraan dan kedamaian lahir #atin. 4?S. F"*hilat: /-5. =. Prin*ip ke*era*ian. alam #erdak!ah perl" adan%a pertim#angan ke*era*ian ak!ah di*"*"n dan dilak*anakan #erda*arkan ke#"t"han ja*maniah dan r$haniah ma*%arakat >. Prin*ip kemamp"an *endiri. kemamp"an dan p$ten*i %ang dimiliki ma*%arakat. Keterli#atan pihak lain3 #aik per$rangan 4da@i5 ma"p"n $rgani*a*i 4llem#aga dak!ah5 han%alah #er*i6at *ementara %ang #er*i6at 6a*ilitat$r dan tran*6$rma*i nilai keagamaan.

*ekel$mp$k ahli ata" $rgani*a*i tetapi dak!ah #er"pa%a mengem#angkan

Met$#e Dak)ah

3"

Kata met$de diam#il dari #aha*a latin %ang diam#il dari kata methodus3 kata ini diartikan dalam #aha*a Ind$ne*ia dengan C+araD. Sedangkan dalam #aha*a Y"nani di*e#"t dengan metodus3 dalam #aha*a Ind$ne*ia ked"a kata ter*e#"t dipahami dengan +ara ata" jalan.,= Ada #e#erapa met$de %ang *ering dipakai $leh A. Rahman ka$% dalam #erdak!ah3 %ait": ,. ak!ah dengan li*an ak!ah dengan li*an dapat dilak"kan melal"i pidat$3 +eramah3 kh"t#ah3 dan lainn%a. A. Rahman Ka$% *ering mengg"nakan met$de li*an ini dalam #er#agai ke*empatan. 7. ak!ah dengan t"li*an ak!ah dengan t"li*an %ang dilak"kan A. Rahman Ka$% tert"ang dalam #"k"'#"k"3 *%air'*%air3 #r$*"rF*ele#aran %ang #elia" karang %ang #eri*i dak!ah i*lamiah. /. ak!ah dengan hai@ahFpikiran ak!ah hai@ah adalah dak!ah %ang dilak"kan dengan mengel"arkan ide'ide ata" pikiran mem#ang"n "nt"k ke*ejahteraan "mat. Ban%ak #ent"k dak!ah hai@ah %ang telah A. Rahman Ka$% *"m#angkan "nt"k kepentingan "mat. Ide'ide #elia" telah #an%ak mem#eri per"#ahan kea rah p$*iti63 *eperti memper#aiki tatanan *$*ial kehid"pan ma*%arakat dimanap"n #elia" #erada. 2. ak!ah #il hal ak!ah #il hal #ert"j"an men"njang peningkatan m"t" ma*%arakat3 mengem#angkan ini*iati6 dan kreati6. ak!ah #il hal dapat dilak"kan dengan: dak!ah le!at pem#inaan tenagaG dak!ah le!at pengem#angan in*tit"*iG dan dak!ah le!at pengem#angan in6ra*tr"kt"r.,> Ketiga #ent"k ini *elal" dilak"kan $leh A. Rahman Ka$% *ejak #elia" menjadi maha*i*!a *ampai *ekarang ini *eperti %ang di"raikan *e#el"mn%a. ;. ak!ah dengan mem#eri teladan %ang #aik

17

"bid., hal 7/

Nanih Ma+hendra!at%3 Ag"* Ahmad Sa6ei3 Pengembangan Mas!arakat "slam3 4Band"ng: Remaja R$*dakar%a53 hal ,0-

18

31

ak!ah dengan mem#erikan keteladanan %ang dapat dijadikan ped$man dalam melak"kan *e*"at". Si6at *"ka men$l$ng3 #erj"ang di jalan Allah tanpa tak"t dengan rintangan apap"n3 ji!a *$*ial tinggi3 *ikap di*iplin dan lain *e#again%a %ang ada pada A. Rahman Ka$% mer"pakan teladan #aik %ang dapat dijadikan pelajaran dan ped$man #agi kehid"pan ma*%arakat mer"pakan #ent"k dak!al #il hal %ang #elia" lak"kan. 0. ak!ah dengan hikmah ak!ah dengan hikmah adalah dak!ah %ang dilak"kan dengan mem#eri ala*an3 dalil dan h"jjah %ang ra*i$nal #agi *"at" keadaan. ,1 ak!ah ini +$+$k diterapkan pada ka"n +endekia!an %ang *elal" menga*ah da%a pikirn%a. =. ak!ah dengan pelajaran %ang #aik ak!ah ini dilak"kan dengan mem#eri pelajaran'pelajaran %ang #ijak*ana #agi *a*aran dak!ah. #erpikirn%a. Strate!i Dak)ah Strategi adalah kiat dan keari6an %ang diperg"nakan agar dak!ah dapat #erha*il dengan #aik3 tidak mengalami kegagalan dan dapat men+apai t"j"ann%a.7Be#erapa Strategi dak!ah %ang di"ngkapka A. Rahman Ka$% %ait": ,. Berdak!ah dengan men%e*"aikan adat dan i*tiadat ak!ah akan tera*a *angat *"lit dan pen"h ham#atan jika dilak"kan tanpa mengetah"i adat i*tiadat *etempat. Nam"n dengan mengetah"i adat dan i*tiadat $#jek dak!ah3 maka dak!ah akan le#ih m"dah men+apai t"j"ann%a. <ika #erdak!ah dengan men%e*"aikan adat dan i*tiadat *etempat maka dak!ah it" akan le#ih m"dah di+erna $leh pikiran ma*%arakat *etempat *ehingga le#ih m"dah diterima. 7. Mem#ina *ilat"rrahmi "nt"k mem#ant" perl"a*an jaringan dak!ah
(l#i Ha*an Ba*ri3 Kompilasi Pemikiran Dakwah A. Gra6ind$ Litera Media3 7-,753 hal 7=
2" 1%

ak!ah dengan mem#er pelajaran %ang #aik +$+$k

diterapkan jika *a*aran dak!ah adalah $rang a!am %ang ma*ih k"rang da%a

ahman Kao! 3 4Y$g%akarta:

(l#i Ha*an Ba*ri3 Kompilasi Pemikiran Dakwah A. ahman Kao!3 4Y$g%akarta: Gra6ind$ Litera Media3 7-,753 hal ;7

32

engan mem#ina *ilat"rrahmi3 jaringan dak!ah akan le#ih l"a*.

engan

adan%a *ilat"rrahmi dan jaringan ini maka akan ter#ent"k *"at" keper+a%aan. Keper+a%aan $#jek dak!ah kepada da@I 4pendak!ah5 *angat menent"kan ke#erha*ilan *"at" dak!ah3 #i*a dikatakan keper+a%aan akan mem"dahkan dalam dak!ah %ang dilak"kan. /. Mengimplementa*ikan perkataan <ika da@i han%a men%er" kepada ma@r"6 dan men+egah kepada %ang m"ngkar kepada ma*%arakat *aja3 nam"n dirin%a *endiri tidak mengamalkan *endi' *endi ter*e#"t maka kem"ngkinan #e*ar dak!ahn%a han%a akan menjadi angin lal" *aja dan gagal. engan demikian3 dengan mengimplementa*ikan apa %ang dikatakann%a3 hal ini akan men"m#"hkan keper+a%aan ma*%arakat *ehingga perkataan da@I akan menjadi pan"tan dan kem"ngkinan #e*ar dak!ah ter*e#"t akan #erha*il 2. Mem#ang"n akhlak"l karimah Se$rang da@i %ang #erakhlak"l karimah akan menjadi teladan #agi ma*%arakat l"a*. Akhlak"l karimah ini men+erminkan *ikap *e$rang pendak!ah %ang dapat ditir" dan di+$nt$h $leh ma*%arakat. ;. Berdak!ah dengan menggem#irakan hati ak!ah i*lamiah it" #ert"j"an "nt"k menggem#irakan hati para m"*limin. engan mem#"at hati gem#ira maka i*i dak!ah %ang ingin di*ampaikan akan le#ih m"dah diterima karena hati %ang gem#ira akan le#ih m"dah men%erap *"at" in6$rma*i daripada hati %ang #er*edih. dak!ahn%a. 0. ak!ah it" memperm"dah I*lam adalah agama rahmatan lil@alamin. ak!ah tidak #ert"j"an memper*"kar tetapi memperm"dah "mat. Berdak!ah it" mem#"ka !a!a*an "mat #ah!a I*lam it" adalah agama *emp"rna %ang tidak pernah mem#eri ke*"*ahan kepada "mat. <ika "mat hid"p di#a!ah panji'panji I*lam maka #etapa kehid"pan #erma*%arakat it" amatlah m"dah dan indah. =. Berdak!ah dengan men%e*"aikan da%a pikir $#jek
33

engan demikian *angat

di*arankan #erdak!ah dengan terle#ih dah"l" menggem#irakan hati *a*aran

alam #erdak!ah da%a pikir $#jek mer"pakan pertim#angan penting %ang menent"kan +ara #erdak!ah. <ika #erdak!ah pada kalangan ma*%arakat a!am %ang da%a pikirn%a *angat lemah maka *e#aikn%a #erdak!ah dengan mengg"nakan #aha*a'#aha*a *ederhana %ang m"dah di*erap $leh da%a pikir mereka. Me#ia Dak)ah Agar dak!ah %ang dilak"kan tepat *a*aran3 maka perl" adan%a pen%e*"aian media dak!ah *e*"ai dengan ke#"t"han. Hal ini %ang dilak"kan $leh A. Rahman Ka$% dalam dak!ahn%a. Pen%e*"aian media ini *angat diperl"kan karena $#jek dak!ah %ang dit"j" terkadang memiliki pendidikan3 tingkat *$*ial dan +ara pandang %ang #er#eda. Ber#agai media %ang diterapkan %ait": ,. &atap M"ka ak!ah %ang dilak"kan A. Rahman ka$% melal"i tatap m"ka adalah dengan pidat$3 kh"t#ah3 Bimpem ma*%arakat3 +erita agama3 &an%a ja!a#3 +erda* +ermat3 !a!an+ara rep$rter3 halaBah pengajian3 "*rah de#at dan dial$g. 7. Ilmiah P$p"ler Kar%a ilmiah p$p"lar %ang dapat dijadikan media antara lain %ait" *%ahril ?"r@an"l karim3 hipEil ?"r@an3 penelitian keagamaan3 di*k"*i kei*laman3 *eminar tra8elling3 m"Eakarah 4me"drah5 m"#aha*ah 4m"pr$!5. Shahr"l kita#3 pengajian Al'?"r@an3 *$al ja!a# kei*laman3 mem#"at ikti*ar dan #edah #"k"Fkita#. /. (lektr$nik Ke+anggihan tekn$l$gi elektr$nik j"ga *angat #erman6aat dalam #erdak!ah *eperti tele8i*e3 radi$3 8ide$Fka*et re+$rder3 teleH indah3 telp$n3 para#$la3 internet3 *lide3 $8er head pr$%ekt$r3 +amera3 6$t$ dan #ahan'#ahan +etakan lainn%a. 2. Media ma**a

34

Media ma**a %ang dapat dig"nakan *e#agai media dak!ah %ait" *"rat'*"rat kh"*"*3 *"rat ka#arFK$ran3 majalah3 #"lletin3 *pand"k3 pamphlet3 #ild#$ard*3 ta#l$id3 *ele#aran3 #ed"k3 dan *im"la*i'*im"la*i agama. ;. 9pa+ara Agama 9pa+ara agama adalah m$ment penting %ang dapat dilak"kan i#adah didalamn%a. 9pa+ara agama ter*e#"t *eperti kh"t#ah j"m@at3 kh"t#ah hari ra%a3 kh"t#ah nikahF!alimat"l "r*%3 *%"k"ran peringatan hari'hari #e*ar I*lam3 tadar"* ?"r@an"l karim3 !irid %a*in3 Eikir ma"led dan *ilat"rrahmi lainn%a. 0. 9pa+ara Adat 9pa+ara adat %ang *ering dilak"kan di A+eh *eperti kend"ri perka!inan3 kend"ri perdamaian3 kend"ri khatam Al'?"r@an3 kend"ri men"r"nkan anak 4pada hari ke'22 ata" ke'0- kelahiran53 kend"ri t"r"n ke *a!ah3 ta@Eiah dan taniah3 *erta *e"mapa. =. Ke*enian I*lami Ban%ak ke*enian #ern"an*a i*lami %ang j"ga dapat dijadikan dak!ah %ait" re#anaFna*%id3 pepatah. >. &ama*%a )i*ata Met$de !i*ata %ang dapat dilak"kan adalah *eperti meng"nj"ngi peninggalan *ejarah I*lam3 keindahan alam3 lem#aga ilmiah3 p"*at ind"*tri #e*ar3 taman la"t3 p"*at ke#"da%aan3 r"mah i#adah terkenal3 !ari*an #"da%a i*lam ma*a lampa"3 dan tra8eling I*lam. 1. Bilhal ak!ah dengan #ilhal dapat dilak"kan *eperti dengan keteladanan3 l"ki*an pameran3 jihad $rgani*a*i3 r"mah i#adah3 !i*ata religi$"*3 #ingki*an makanan3 pakaian dan $#at'$#atan3 keteladanan amal3 *%"k"ran dan *elamatan3 hadiah3 #ant"an m$dal3 ta@a!"n3 ta@Eiah dan Eiarah. gam#"*3 ka*idah #"rdah3 m"*i+ dan #"n%i'#"n%ian3 ta#"hFgendrang3 6ilm i*lami3 kaligra6i3 l"ki*an3 tra8el *%air3 pant"n3 *ajak3

35

Kar,a+Kar,a A. Rah%a Ka$, A. Rahman Ka$% adalah *$*$k t$k$h dak!ah kari*matik %ang pen"h dengan ide'ide kreati63 imajinati6 dan mem#ang"n. Ide'ide ini tidak pernah hilang !ala"p"n "*ia ter"* men"nj"kkan "*ia t"a *ehingga #an%ak *ekali ha*il kar%a #elia" %ang kini ada3 #aik %ang tert"ang dalam #ent"k #"k"3 p"i*i dan pant"n3 *erta #r$*"r'#r$*"r %ang di*ampaikan dalam #er#agai ke*empatan *eperti *eminar'*eminar3 pelatihan'pelatihan dan lain *e#again%a. A. Rahman Ka$% #ia*an%a mengg"nakan nama I#n" An NaEar% *e#agai nama *amaran dalam ha*il' ha*il kar%an%a. Ha*il kar%a A. Rahman Ka$% %ang #er#ent"k #"k" %ait": ,. Pemikiran dan ta"*i%ah I#n" An'NaEar% "nt"k kem"liaan ka"m m"*limin 4 Banda A+eh 7--/3 tidak diter#itkan. 7. Ped$man pelak*anaan dak!ah i*lam H. Rahman Ka$%3 Hj. (l#i Ha*an Ba*ri 4diter#itkan AK Gr$"p Y$g%akarta #ekerja *ama dengan Ar'Ranir% Pre**3 ar"**alam 7--0. /. Akhlak"l Karimah dalam Nadham A+eh 4diter#itkan Majeli* Adat A+eh pr$pin*i NA 7-->5 2. Mem#ang"n kem#ali Keag"ngan I*lam dalam Perga"lan Interna*i$nal 4t"li*an #er#ent"k makalah %ang dii*ampaikandalam #er#agai *eminar53 diantaran%a: a. S"nnat Ra*"l dan Khatam ?"r@an dalam adat A+eh #. &antangan dan Harapan dalam Pem#ang"nan Sa#ang *e#agai O#jek )i*ata marina +. &angg"ng <a!a# Aendekia!an M"*lim d. Man"*ia dan Harta e. K$n*ep i*lam tentang Pem"da 6. Ke*ehatan itinja" dari Pandangan I*lam g. Manajemen ak!ah h. ak!ah dan Pem#inaan Akhlak"l Karimah i. Man"*ia dan Lingk"ngan Hid"p

36

j. Met$de Pendekatan dan Penerapan ak!ah Bil hal7, ;. Mem#ang"n Kem#ali Keag"ngan I*lam 4#eri*i tentang pr$#lema "mat I*lam ma*a kini *erta pen%ele*aiann%a dan p"i*i'p"i*i53 %ait": a. Pr$#lema "mat I*lam dalam dalam pen+at"ran d"nia interna*i$nal #. Mengata*i pr$#lema "mat I*lam dala pen+at"ran d"nia interna*i$nal +. Mem#ang"n kegemilangan I*lam dalam pen+at"ran d"nia interna*i$nal d. Mem#ang"n keja%aan I*lam 4p"i*i5 e. Ma*%arakat idaman d"nia I*lam 4p"i*i5 6. Seteg"k pena!ar #"at pemimpin #ang*ak" 4p"i*i5 g. Bina per*a"daraan +iptakan perdamaian in*an *ed"nia 4p"i*i5 0. Seni dan ak!ah 4#eri*i 10 p"i*i53 diantaran%a: a. Phil$*$ph% hid"p m"*lim #. &a"*iah "nt"k "lama dan E"amma +. Peringatan #"at kita *em"a d. <angan terg$da ke#$h$ngan a#adi e. Pelihara ke*"+ian mahligai hatim" 6. P$la hid"p ma*%arakat adat g. Pele*tarian adat A+eh h. Silat"rrahmi "lama dana angkatan ,12; i. Ke"tamaan iman dan ilm" j. MiEan ke*eim#angan h"k"m k. Mem#ang"n genera*i pej"ang l. Sen%"m #"lan pertandan rahmat telah dekat m. Men+ari ridha Ilahi n. Gender di A+eh $. Pe*an ham#a "nt"k ikh!an #ath adam p. Pe"ek marta#at #ang*a A+eh B. Bek le na da!a pake r. Pe"ingat ka$m l$n "re"ng A+eh
Elbi Hasan Basri, Kompilasi Pemikiran Dakwah A. Rahman Kaoy, (Yogyakarta: 0rafindo Lit ra ! dia, 2"12#, $al 111
21

37

*.

$@a *empena pe"*ij"k Adap"n t"li*an #elia" dalam #ent"k #r$*"r'#r$*"r %ang di*ampaikan

t. S%"k"t nikmat dalam #er#agai ke*empatan *eperti pelatihan dan *eminar %ang #el"m ter#"k"kan *angat #an%ak. Berik"t #e#erapa kar%a #elia" dalam #ent"k #r$*"r. ,. Br$*"r ,: Paradigma Hid"p Bar" a. <adilah diri anda penegak in"llah3 ke#enaran3 h"k"m3 dan keadilan #. Pene#arke#aikan3 rahmat3 keman6aatan3 kemakr"6an dan perdamaian +. Penga!al *%ari@at3 pelak*ana amar makr"6 nahi m"ngkar d. Penga%$m3 pem#ela ka"m E"@a6a dan pelind"ng rak%at *eng*ara e. Pemelihara ke*"+ian3 kem"liaan hid"p iEEat"l i*lam !al m"*limin 7. Br$*"r 7: Indahn%a Perdamaian dalam I*lam a. Sem"a pihak har"* #er*ikap ma!a* diri3 hati'hati agar tidak melak"kan *e*alahan dan pelanggaran #. Se*"ngg"hn%a $rang #eriman it" #er*a"dara3 maka #er#aiklah *engan *a"daram" +. Beri peringatan3 *e*"ngg"hn%a peringatan it" #erg"na "nt"k $rang m"kmin 4AE'.ariat: ;;5 d. <adilah per*a"daraan a#adi3 perk$k$h per*at"an dan ke*at"an #ang*a3 hid"p pen"h t$leran*i dan ka*ih e. Ma*%arakat %ang adil3 makm"r3 *ejahtera3 #ahagia3 tidak m"ngkin ter!"j"d tanpa ke#enaran3 keadilan dan perdamaian 6. Hendaklah man"*ia #erl$m#a'l$m#a #er#"at ke#aikan3 Ra*"l"llah men%atakan: man"*ia %ang #aik mereka %ang panjang "m"rn%a #aik amaln%a3 man"*ia %ang paling jelek mereka %ang panjang "m"rn%a tapi jelek amaln%a
38

g. Allah mengajak man"*ia ke kamp"ng perdamaian dan mem#eri pet"nj"k kejalan %ang l"r"* h. )ahai $rang'$rang %ang #eriman ma*"klah kalian kedalam perdamaian dengan *emp"rna dan janganlah mengik"ti langkah'langkah *%aitan3 *e*"ngg"hn%a *%aitan m"*"hm" %ang n%ata. 4Al'BaBarah : 7->5 i. )ahai $rang %ang #eriman janganlah kam" mengkhianati Allah dan Ra*"ln%a3 jangan p"la mengkhianati amanah %ang diper+a%akan kepada kam"3 kam" mengetah"in%a 4Al'An@am : 7=5 j. Apa %ang di#a!a Ra*"l Kepadam" am#illah dan apa %ang dilarang dari padan%a tinggallah 4Al'Ha*%r : =5 k. Bel"m #eriman *e$rangkam" *e#el"m men+intai *a"daran%a *e#agaimana men+intai diri *endiri 4Al'Hadi*t5 /. Br$*"r /: Memelihara Perdamaian a. Berpegang teg"h dengan k$mitmen perdamaian %ang di*epakati #. &idak *aling menghianati3 melanggar ata" menga#aikan +. Men"m#"hkan *emangat per*a"daraan3 *aling mengh$rmati menghargai3 tidak mele+ehkan d. &idak terpan+ing pr$p$ganda dan i*" negati63 #erita angin e. Menel$ak *e*"at" %ang tidak #aik dengan *e+ara #aik3 tidak men%akiti3 mel"kai pera*aan $rang lain. Men+ari per*amaan %ang dapat diterima #er*ama 6. Ber*ikap adil3 j"j"r3 tidak #er*i6at #$h$ng3 +"rang dan khianat g. Meng"tamakan kepentingan dan kem"*lihatan #er*ama 2. Br$*"r 2: Pelihara Ke*eim#angan Hid"p a. Iman dan amal
3%

#. I#adah dan dak!ah +. Ilm" dan akhlak d. Pikir dan Eikir e. 9+apan dan per#"atan 6. Kepemimpinan dan keteladanan g. Perdamaian dan keadilan h. 9*aha3 d$a dan ta!akkal ;. Br$*"r ;: &"nt"tan "nt"k Pria dan )anita &erja"h dari Kekera*an a. Pria dan !anita har"* #erga"l dengan #aik *e*"ai dengan t"nt"nan I*lam dimana laki'laki har"* mem#er perlind"ngan kepada !anita #. Ka"m laki'laki tidak #$leh mele+ehkan ka"n !anita3 merendahkan marta#at dan ata" mer"*ak keh$rmatan !anita +. )anita tidak #$leh menampakkan a"rat3 memperagakan keindahan t"#"hn%a %ang menim#"lkan #irahi laki'laki ke+"ali pada *"amin%a d. )anita !aji# menjaga keh$rmatan3 harkat dan marta#at dirin%a. &idak #$leh #er*"n%i'*"n%i dengan laki'laki ajna#i 4%ang #"kan mahramn%a5 e. Siapap"n tidak #$leh mengek*pl$ita*i !anita pada per#"atan haram3 !ala"p"n a%ah ata" *"amin%a *endiri 6. alam perga"lan pria'!anita *aling menghargai3 mengh$rmati harkat dan marta#at ma*ing'ma*ing3 tidak #err#"at d"rjana ata" mele+ehkan g. <ika t"m#"h ra*a +inta dan ka*ih *a%ang %ang men%ej"kkan hati3 lamarlah !anita it" *e+ara #aik 4adat5 dan terh$rmat pada $rang t"an%a "nt"k dia#adikan dengan perka!inan #ila anda telah mamp" *e+ara 6inan*ial3 ja*mani r$hani3 #egit"lah anj"ran I*lam h. Pria dan !anita memp"n%ai ked"d"kan %ang tinggi dalam I*lam3 nam"n +i"man dan *enggama tidak #$leh 4haram5 *e#el"m dilak"kan pernikahan %ang *ah men"r"t *%ariat I*lam i. Nam"n ken%ataan pahit *ering terjadi dalam ma*%arakat. Ber#agai #ent"k kekera*an3 penip"an dan ek*pl$ita*i ke+antikan !anita %ang *angat kita *edihkan dan ter+ela
4"

j. Harkat dan marta#at !anita ter"*aki di*e#a#kan *eH ek*p$ *eperti perdagangan !anita dan perdagangan *ek* 0. Br$*"r 0: &ip" a%a Ad"!"llah3 Ka6irin3 Yah"di%in3 Na*rani%in3 M"*%rikin3

Orientali*me3 Atei* &erhadap 9mat I*lam a. Mem#"at ker"*akan di m"ka #"mi3 mene#ar #en+ana dan mer"*ak m$ral #. Mem#"at man"*ia mengingkari Allah dan #er#"at d"rjana mak*iat +. Mene#arkan kek"6"ran3 paham'paham *e*at dan menjeratkan d. Mer"*akkan aBidah ta"hid3 mem#"at kem"*%rikan dan ke*e*atan dalam #erpikir dan #er#"at e. Mend$r$ng man"*ia mengik"ti jalan tagh"t3 *e*at dan menja"hi jalan Allah 6. Mer"*ak akhlak3 merendahkan m$ral3 harkat dan marta#at man"*ia g. Mene#ar #erita #$h$ng dan tip" da%a keji men%e*atkan3 menja"hkan man"*ia dari t"nt"nan Allah dan Ra*"ln%a h. Mem#"at ker"*akan dim"ka #"mi3 men+iptakan penderitaan3 kelaparan dan ketak"tan i. Mem#erikan per+$nt$han %ang jelek3 men%emarakkan kejahatan3 mempert"r"tkan na6*" *erakah =. Br$*"r =: gerakan mem#ang"n 9mat I*lam %ang Bermarta#at a. Mem#ang"n "mat ter#aik #eriman #ertaB!a kepada Allah YM( #. Gerakan "mat +inta Al'?"r@an dan S"nnah Ra*"l"llah SA) +. Ainta ilm" dan tekn$l$gi %ang #erman6aat #agi "mat d. Ainta dak!ah Amar Makr"6 Nahi M"ngkar e. Mem#ang"n "mat %ang hid"p r"k"n damai antar *e*ama 6. 9mat %ang *adar h"k"m3 menegakkan ke#enaran dan keadilan g. Giat #eramal *aleh *$*ial keman"*ia
41

h. Memperk$k$h *$lidarita* m"*lim *ed"nia i. Mem#ang"n kek"atan ek$n$mi "mat' S%arikat dagang i*lam j. Gerakan *adar Eakat in6aB dan *adaBah k. Memantapkan k$m"nika*i in6$rma*i dan d$k"menta*i l. Mem#ang"n kerja*ama %ang k"at pada ke#aikan dan taB!a pada Allah YM( m. Me!"j"dkan ke*ejahteraaan dan keakm"ran "mat %ang merata n. Memd$r$ng man"*ia #erl$m#a'l$m#a dalam #er#"at#aik $. Meninggkatkan *emangat j"ang dan m$ralita* %ang #aik p. Mem#ang"n "mat i*lam %ang maj"3 #ermarta#at mamp" mengimami kepemimpinan d"nia *e#agai khali6ah Allah S)& B. 9mat %ang anti mak*iat kejahatan dan kem"ngkaran r. 9mat anti pem"rtadan dan pedangkalan ABidah *. 9mat %ang anti k$r"p*i3 j"di3 Eina dan n$rk$#a t. Mem#ang"n "mat %ang mamp" mem#edakan HaBB" dengan %ang #atil *erta men$lak pemikiran *e*at ". 9mat %ang di*iplin mamp" menjaga !akt" dan tidak mengg"nakan pada *ia'*ia tak #erg"na 8. 9mat %ang mamp" men+apai ke#ahagiaan hid"p d"nia dan akhirat !. &"ga* "tama para "lama3 pemerintah dan +endikia!an m"*lim >. Br$*"r >: Mengel$la Khila6iah Sant"n dalam ImaEah R"k"n a. Pahami hadi*t Ra*"l"llah SA) ini dengan #aik dan ik"ti t"nt"nann%a dengan pen"h %akin
42

#. Ha%ati 6irman Allah S)&. &idaklah ak" "t"* engka" melainkan "nt"k menjadi Rahmat #agi alam *eme*ta +. Se#aik man"*ia adalah mereka %ang #an%ak man6aat #agi man"*ia d. Berl$m#a'l$m#alah kalian dalam #er#"at #aik e. Bel"m #eriman kam" *ehingga men+intai *a"daran%a *e#agaimana ia men+intai dirin%a *endiri 6. Berga"llah dengan man"*ia dengan akhlak %ang #aik g. <adilah kalian *em"a *e#agai ham#a %ang #er*a"dara h. Apa %ang di#a!a Ra*"l"llah am#illah dan apa %ang dilarangn%a tinggalkanlah i. &$l$ng men$l$nglah kalian pada ke#aikan dan jangan t$l$ng men$l$ng pada per#"atan dari perm"*"han j. Sem"a m"*lim adalah *a"dara kita h$rmatilah pendapat dan pikiran *a"daram" *ekalip"n #er#eda k. Mem#ang"n #ang*a Ind$ne*ia %ang #ertaB!a kepada Allah S)& &"han %ang maha (*a l. Me!"j"dkan ma*%arakat %ang makm"r dan *ejahtera aman damai #ahagia m. Meng"pa%akan adan%a dana kh"*"* "nt"k dak!ah agar $rang'$rang ka%a dan para pemimpin meningkatkan *emangat peng$r#anann%a demi kem"liaan *ilam dan p$litik n. Penerapan *%aria@at3 pen%e#aran i*lam dan pem#elaan terhadap ka"m m"*limin %ang tertinda* $. Peng"a*aan k$m"nika*i dan in6$rma*i %ang tinggi *e*"ai dengan perkem#angan Eaman

43

p. Menggali3 menghimp"n3 memelihara3 meman6aatkan *"m#erda%a alam3 *"m#erda%a man"*ia *e+ara #erha*ilg"na dan #erda%ag"na le*tari B. Mem#ang"n me*i"m %ang dapat menjadi *"m#er ilm"3 memelihara dan menjaga khaEanah adat dan #"da%a i*lami %ang tinggi r. Mem#ang"n ata" menghid"pakan tim *a6ari dak!ah3 *ilat"rrahmi di #er#agai negeri "nt"k memantapkan "kh"!ah i*lami%ah3 menegakkan din"l i*lam3 keadilan3 ke#enaran dan hak'hak a*a*i man"*ia *. Ber"pa%a dengan *"ngg"h'*"ngg"h 4khair"l "mmah5 %ang mamp" men%e#arkan rahmat3 perdamaian3 ka*ih *a%ang3 mem#a!a man"*ia ke *%"rga #"kan ke neraka t. Setiap pemimpin i*lam har"* memahami dan har"* mengetah"i tip" da%a *%aitan dan k$n+$'k$n+$n%a3 dan memiliki ke*angg"pan menangkal pr$gram li+ik ad"!"llah. 1. Br$*"r 1: in"l I*lam Ii*i: a. &egakn%a din"l i*lam *e#agai ped$man dan pegengan hid"p man"*ia #. Semarakn%a pengamalan *%ariat i*lam dalam kehid"pan "mat *e#agai rahmat alam *eme*ta +. Menggapai Mi*i: a. Memperk"at aBidah ta"hid menggiatkan i#adah dak!ah dan amal *haleh #. Men%emarakkan pengamalan *%ariat i*lam dalam kehid"pan "mat +. Melak*anakan amal makr"6 dan nahi m"ngkar d. Memper#aiki akhlak dan #"di l"h"rMem#ant"3 mem#ela ka"m lemah3 6akir mi*kin3 anak %atim3 para m"alla6 dan $rang minta'minta e. Mem#ang" kamp"ng teladan pelak*anaan *%ariat i*lam tingkat pr$8in*i3 ka#"patenFk$ta dan ke+amatan &"j"an:
44

ke#ahagian

hid"p

d"nia

akhirat

#agi

$rang

%ang

mengamalkan *%ariat i*lam

a. Mem#ina ma*%arakat m"kmin %ng tak!a3 adil makm"r *ejahtera aman damai #ahagia #. &egak akidah i*lami%ah3 iman dan ke%akinan %ang #enar teg"h dan tangg"h +. &er#ang"n ma*%arakat i*lami3 maj"3 #er*at" k"at m"lia dan terh$rmat d. &er!"j"d dar"l m"ttaBin dimana rak%at hid"p harm$ni* pen"h ka*ih terja"h dari kejahatan dan kem"ngkaran e. &er#ang"nn%a "mat ter#aik mamp" menggapai ke#ahagiaan d"nia dan akhirat di#a!ah t"d"ng YM( %ang maha pengamp"n 6. &er*edia m"#lligh imam dan khati# %ang andal3 dana dan 6a*ilita* %ang memadai g. &era%$mi *e+ara +epat dan #aik kel$mp$k'kel$mp$k %ang lemah dalam ma*%arakat i*lam h. &egakn%a din"l i*lam dan ma*%arakat terja"hi dari aliran *e*at Sa*aran: a. Memantapkan aBidah ta"hid3 *%ariat i#adah3 dak!ah m"amalah3 dan amal *haleh #. Memper#aiki akhlak m$ral dan #"di l"h"r3 mem#ina kehid"pan indah3 n%aman dan damai *ejahtera +. Mem#ang"n "mat man"*ia %ang #erilm" #erakal #"di3 men*%"k"ri nikmat allah dan men%e#arkann%a d. Mem#ang"n ma*%arakat i*lam %ang maj" k"at mamp" meng"ngg"li3 #er*anding dan #er*aing dengan #ang*a'#ang*a %ang termaj" di d"nia e. Mem#e#a*kan "mat dari ketak"tan pem#$d$han kemi*kinan dan kelaparan 6. Mem#ina dan mem#ant" kel$mp$k 6akir mi*kin anak %atim dan m"alla6 ,-. Br$*"r ,-: Strategi Mem#ang"n Kem#ali IEEil i*lam )al M"*lim alam mengem#alikan keja%aan I*lam ma*a depan diperl"kan #er#agai "pa%a *trategi*: a. Mem#ang"n3 mem#ina dan menghid"pkan
45

,5 Per*at"an "lama3 "mara3 6"Baha dan h"kama 75 Ikatan per*a"daraan haji /5 Per*at"an de!an me*jid 25 Pendidikan kader kepemimpinan i*lam m"#aligh3 imam3 dan khati# ;5 Per*at"an $rgani*a*i3 kelem#agaan dak!ah 05 Ikatan *eniman a+eh3 #"da%a!an3 $lahraga!an i*lam =5 Ikatan per*a"daraan !anita i*lam >5 Ra#ithah *%a#a#"l m"*limin 15 Ikatan t$k$h adat dan negara!an m"*lim ,-5 Ikatan per*a"daran3 pedagang3 "*a!an m"*lim ,,5 Memperk"at dan men%at"kan per#ankan i*lam ,75 Per*at"an3 +endikia!an m"*lim3 $rgani*a*i3 lem#aga ata" NGO ini perl" di #ang"n tingkat ka#"patenFk$ta ragi$n3 na*i$nal dan interna*i$nal ,/5 Menjadikan me*jidil haram *e#agai p"*at i#adah3 ilm"3 perada#an dan per*at"an i*lam #. Gerakan amal ke#aikan ,5 Ainta al'?"r@an karim 75 Amal makr"6 nahi m"ngkar /5 Ainta ilm"3 *eni dan #"da%a i*lam 25 Ainta dak!ah3 ke#enaran dan keadilan ;5 M"jahid dak!ah dan amal ke#ajikan

46

05 Kaderi*a*i m"#alirgh3 imam dan khati# =5 M"jtahid dak!ah3 negara!an dan pemikir m"*lim >5 H"##"l ma*akin'+inta $rang mi*kin 15 )i*ata dak!ah *pirit"al3 ilmi%ah ,-5 Pemakm"ran negeri'gamp$ng ,,5 Pele*tarian lingk"ngan ,75 Penangkal #en+ana ,/5 Perl$m#aan ke#aikanFkemakr"6an ,25 Mem#ang"n ek$n$mi "mat i*lam %ang k"at ,;5 Seni #"da%a i*lam %ang le#ih *emarak ,05 Sadar h"k"m3 keadilan per"ndang'"ndangan ,=5 Mem#ela hak'hak a*a*i man"*ia ,>5 Amal i#adah3 *$*ial3 keman"*iaan ,15 Mem#ang"n ke*at"an dan per*at"an "mat i*lam3 mem#ina *$lidarita* m"*lim3 in*an *$lidarit% 7-5 Sadar Eakat3 in6ak3 *adakah3 !aka6 dan hi#ah 7,5 Mem#ang"n #ank m"amalah3 *%ariah dan #ait"lmal 775 Menjadikan me*jid *e#agai p"*at i#adah3 dak!ah3 amal *aleh3 dan peningkatan k"alita* "mat i*lam 7/5 Menginten*i6kan tem" *ilat"rrahmi3 ramah'tamah3 +"rah pikiran3 dial$gi*3 #agi kemaj"an dan keja%aan i*lam

47

725 Memantapkan aBidah3 i#adah3 pem#inaan kader3 imamah3 peningkatan kek"atan ek$n$mi3 dan ketahanan #"da%a "mat i*lam 7;5 Peng"a*aan dan pen%e#aran in6$rma*i dan k$m"nika*i i*lami 705 Sa%ang i#"3 anak %atim3 6akir mi*kin3 ka"m lemah3 rak%at jelata 7=5 Pem#inaan kel"arga m"*lim m"lia *ejahtera pen"h ka*ih *a%ang 7>5 Mem#ina ke*alehan intelekt"al3 m$ral dan amal. Ainta damai3 ke*etiaka!anan *$*ial *aling mem#ant" 715 Gemar mena#"ng3 hid"p hemat3 menja"hi ke#$r$*an3 dan ketamakan /-5 Perlind"ngan i*lam dan ka"m m"*limin3 dari $rang'$rang l"ar dan dalam /,5 Menggiatkan gerakan perlind"ngan i*lam dari 4k"6ar dan m"na6ikin5 dari l"ar dan dalam +. Gerakan penangkal kem"*%rikan ,5 Anti mak*iat3 j"di3 #"nt"t3 Eina 75 Anti nark$#a3 ganja3 /5 Anti tra66i+king3 kekera*an dan keEaliman 25 Pem#eranta*an HIIFAI S ;5 Anti peramp$kan3 pen+"rian 05 Anti ker$p*i3 ma6ia h"k"m3 pen+al$an dan penip"an =5 Anti perang3 agre*i #r"tal3 kekera*an >5 Anti pem"rtadan3 pen%e*atan3 pele+ehan 15 Anti #"da%a i#li*3 ka6ir3 dan antek'antekn%a ,-5 Anti ma6ia3 +"k$ng3 mak*iat p$litik dan ek$n$mi
48

,,5 Anti perm"*"han dan perpe+ahan ,75 Anti kemi*kinan dan kemala*an ,/5 Anti ke#$d$han dan kejahilan ,25 Anti kh"ra6at3 ajaran *e*at %ang mer"*ak i*lam ,;5 Anti pem#$r$*an3 kejahatan3 kekejaman dan #erleha'leha ,05 Anti keker*an *eH3 dan perga"lan #e#a* tampa #ata* ,=5 Anti keme!ahan ata* penderitaan $rang mi*kin dan ka"m lemah ,>5 Anti ma6ia peradilan dalam *egala #ent"kn%a ,15 Anti pen"hanan materi3 na6*" per"t3 *%ah!at dan ke*enangan d"nia!i #erle#ihan 7-5 Anti per"*akan3 6itnah3 perpe+ahan dan kem"na6ikan 7,5 Anti *egala "*aha3 kegiatan %ang dapat mer"*ak dan merendahkan marta#at man"*ia *e#agai ham#a allah dan khali6ahn%a Segala $rgani*a*i ata" gerakan i*lam perl" di#ang"n3 di#ina3 dan dit"m#"hkem#angkan di *el"r"h d"nia dengan tekad #er*ama para "lama3 pemimpin3 6"Baha3 agni%a3 dan negara!an m"*lim dengan #erped$man kepada Al'?"ran3 a*'*"nnah na#i %ang m"lia. Karena hid"p adalah i#adah3 perj"angan dan penga#dian "nt"k ke#ahagiaan d"nia dan akhirat. ,,. Br$*"r ,,:Kiat Penerapan S%ariat I*lam Mem#ang"n 9mat &er#aik a. Menegakkan Iman3 ke%akinan %ang #enar. Akidah dan *%ariat I*lam. Prin*ip'prin*ip da*ar I*lam. Keadilan dan ke#enaran. H"k"m dan per"ndang'"ndangan I*lam. I*lam.
4%

S%ariat

I*lam

*e+ara

ka66ah.

Hak'hak

a*a*ai

man"*ia.

Pemerintahan %ang #er*ih3 +akap dan j"j"r. Keja%aan dan keag"ngan

#. Mem#ang"n Perada#an *eni #"da%a I*lam. Kek"atan *ia*at p$litik I*lam. <aringan in6$rma*i3 k$m"nika*i I*lam. Adat dan tradi*i I*lam. Semangat ta@a!"n t$l$ng men$l$ng. Ketahanan 6i*ik dan mental. S$lidarita* "kh"!ah i*lami%ah. <i!a dan *emangat patri$ti*me. Kek"atan ek$n$mi "mat I*lam. Semangat ke#er*amaan %ang k"at. Si*tem pem#inaan "mat I*lam. Ke*etiaka!anan *$*ial. +. Memperk$k$h Ketahanan3 keamanan3 kedamaian. Angkatan pem#ela I*lam. &egakkan keadilan3 ke#enaran3 per*amaan. Peng"a*aan in6$rma*i3 k$m"nika*i m$dern. Per*at"an ke*at"an3 "kh"!ah i*lami%ah. S$lidarita* dan *ilat"rrahmi d"nia I*lam. Semangat j"ang dan #erk$r#an. Ketahanan ek$n$mi3 #aha*a dan *eni #"da%a. Kek"atan adat dan *eni #"da%a I*lam. d. Meningkatkan Keamp"han dak!ah amar ma@r"6 nahi m"ngkar. K"alita* iman3 ilm" dan amal *haleh. Ke*ejahteraan dan kemakm"ran %ang merata. Peng"a*aan ilm"3 in6$rma*i3 k$m"nika*i dan tekn$l$gi. Parti*ipa*i "mat dalam menegakkan din"l I*lam. Perhatian pada ka"m dh"a6a3 6akir mi*kin dan anak %atim. Pengetah"an tentang raha*ia jahat la!an3 pr$gram mereka *erta menganti*ipa*in%a *e+ara +epat dan tepat. Per*at"an dan ke*at"an3 +inta #ang*a dan tanah air. e. Memantapkan Pem#inaan aBidah3 i#adah dan amal *haleh. Pengha%atan3 pemahaman dan pengamalan *%ariat I*lam *e+ara ka66ah. Pem#ang"nan3 pengem#angan ma*%arakat I*lam. Pem#inaan3 pendidikan kader pe!ari* Na#i3 pener"* ri*alah I*lam. Peng"a*aan ilm" 6ardh" ain dan 6ardh" ki6a%ah. Pemahaman3 pendalaman pengaha%atan Al'?"r@an dan *"nnah Ra*"l SA). pelak*anaan amar ma@r"6 nahi m"ngkar *e+ara inten*i6. H"#"ngan *ilat"rrahmi ji!a ka*ih "kh"!ah i*lami%ah. Kehid"pan ma*%arakat %ang adil makm"r *ejahtera3 aman damai #ahagia. 6. Men%emarakkan
5"

Pengamalan *%ariat I*lam. Kehid"pan agama3 kedi*iplinan #eri#adah3 keakti6an dak!ah3 kerelaan #erk$r#an. Amar ma@r"6 dan nahi m"ngkar. Kehid"pan I*lam dalam *egenap akti8ita* para pemimpin dan ma*%arakat. Ber#agai akti8ita* kei*laman di me*jid'me*jid3 tempat "m"m3 ji!a i*lami3 +ita B"r@ani3 dalam kehid"pan diri3 kel"arga3 *ek$lah dan ma*%arakat. &"m#""hn%a lem#aga ek$n$mi kel"arga I*lam3 #ait"l mal3 #ait"l ?irad3 #aEiE3 #ank *%ariah3 m"amalah dan *e#again%a. 9pa+ara keagamaan3 pergelaran *eni #"da%a I*lam. Perlind"ngan i*lam dan ka"m m"*limin. Ke*at"an d"nia I*lam dan ke"t"han ma*%arakatn%a. g. Menghid"pkan R"h"l I*lam dalam *etiap ji!a m"*lim. S%ariat I*lam *e+ara ka66ah. Men%emarakkan *%iar I*lam. <i!a dan *emangat jihad 4perj"angan5. Semangat peng$r#anan3 perl$m#aan kepada ke#aikan. *$*ial. Kerja*ama pada ke#aikan "mat dan taB!a. h. Mengem#angkan Rahmat dan perdamaian a#adi. ak!ah3 amal *haleh dan *$*ial. Seni #"da%a3 adat dan tradi*i I*lam. K"alita* dan ke*ejahteraan kel"argaF"mat. S%ariat I*lam *e+ara inten*i6. &atanan kehid"pan I*lami dalam ma*%arakat. Kehid"pan harm$ni*3 aman damai antar "mat. i. Mem#ina Akhlak"l karimah3 m$ral dan i*lami. 9kh"!ah i*lami%ah3 per*at"an dan ke*at"an. Kader dak!ah3 "lama3 imam dan khati#. Perdamaian d"nia dan *$lidarita* "mat I*lam. &atanan kehid"pan i*lami religi$"*. Kek"atan dan !i#a!a h"k"m I*lam. Lingk"ngan *ehat3 #er*ih3 *ej"k dan n%aman. Ketahanan dan kemamp"an p$litik ek$n$mi. Semangat3 +inta ilm"3 giat #eramal *haleh. Hid"p m"lia pen"h ka*ih dan harm$ni*. Pergelaran adat i*tiadat A+eh3 %ang men"njang pelak*anaan *%ariat I*lam. Ma*%arakat men+ari reEeki %ang #aik3 halal3 mem#ina ketahanan *$*ial ek$n$mi I*lam. Kehid"pan *eni #"da%a i*lami %ang le#ih *emarak. j. Men"m#"hkan
51

em$kra*i3

*emangat m"*%a!arah m"6akat. Semangat +inta damai3 ke*etiaka!anan

Ke%akinan %ang #enar3 akidah ta"hid3 +inta I*lam3 menja"hi *%irik3 m"rtad3 ke*e*atan. Semangat jihad perj"angan3 *"ka #erk$r#an demi kem"liaan I*lam dan keja%aan ka"m m"*limin. Ra*a per*a"daraan3 per*at"an dan ji!a ka*ih *a%ang3 menja"hi per*eli*ihan3 dendam dan perm"*"han. &ekad #er*ama melak"kan gerakan dak!ah3 amar ma@r"6 dan nahi m"ngkar dalam mem#ina ma*%arakat I*lam. Semangat kerja kera*3 hid"p hemat3 *"ka mena#"ng3 t$l$ng men$l$ng3 tidak #$r$* dan 6$%a'6$%a. <i!a dan *emangat patri$ti*m3 memper#aiki na*i# ka"m dh"a6a3 6"Baha dan ma*akin. &ekad dan *emangat t$l$ng men$l$ng pada ke#aikan dan taB!a3 tidak *aling men$l$ng pada per#"atan d$*a dan perm"*"han. Semangat kerja *ama3 *aling mengh$rmati3 menghargai3 memaa6kan3 tidak mene#ar perm"*"han dan perpe+ahan "mat I*lam. Ainta pada %ang #aik3 #en+i dan menja"hi %ang jelek. k. Menggel$rakan S%iar I*lam *e+ara l"a* dalam ma*%arakat. Hari ra%a Id"l Fitri3 Aidil Adha *erta pada peringatan tah"n #ar" I*lam'hari #er*ejarah. Shalat tara!ih3 *halat j"m@at dilak*anakan *e+ara *emarak3 meriah dan khidmat. Peringatan hari'hari #e*ar I*lam dengan #er#agai akti8ita*3 perl$m#aan %ang menarik. Rapat ak#ar3 tem" *ilat"rrahmi3 halal #i halal3 ta#ligh3 Eikir dan %a*inan. Gerakan dak!ah mem#ina "mat3 gerakan amal *haleh dan amal *$*ial. Semangat +inta ilm"3 menggali dan meman6aatkan ilm" "nt"k kema*lahatan "mat. Semangat +inta damai dan amal ke#aikan. l. Pemantapan aBidah3 i#adah pengha%atan *%ariah Mempertag"h aBidah3 iman dan ke%akinan kepada AllahS)&. Men%emarakkan i#adah3 ter"tama *halat jamaah3 amal *haleh 4*$*ial5 amar ma@r"6 nahi m"ngkar. Setiap m"*lim !aji# melak*anakan i#adah dengan di*iplin dan *emp"rna. Ka"m m"*lim %ang ka%a !aji# mem#a%ar Eakat3 in6aB dan *edekah *erta dianj"rkan #er!aBa6. Memperl"a* pengetah"an kei*laman melal"i "ni8er*ita*3 da%ah'da%ah3 di*k"*i3 *eminar dan kajian keagamaan. Menggalang kerja*ama terpad" dalam

52

menegakkan

aBidah3

pemantapan

i#adah3

peningkatan

dak!ah3

penerapan *%ariat I*lam ,7. Br$*"r ,7: Ikhtiar Prakti* dan Strategi* dalam Mem#ang"n Keja%aan I*lam a. Memperk"at ketahanan aBidah3 meningkatkan di*iplin i#adah dan amal *haleh #. Meningkatkan pemahaman3 pengha%atan terhadap *%ariat I*lam3 memahami kita# *"+i Al'?"r@an dan *"nnah na#i M"hammad SA) +. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman imtak dan iptek dengan *egala +a#ang'+a#angn%a d. Memantapakan "kh"!ah i*lamiah3 per*at"an dan ke*at"an m"*lim *ed"nia e. Memper*iapkan kader kepemimpinan "lama3 "mara3 m"#aligh3 imam dan khati# 6. Mem#ang"n ke+intaan3 ke#anggaan "mat kepada din"l I*lam3 ka"m m"*limin dan pen+inta ke#enaran dan keadilan g. Mem#e#a*kan ka"m m"*limin dari tip"da%a ad"!"llah 4m"*"h'm"*"h Allah53 %ah"di3 na*rani dan maj"*i h. Meningkatkan peran t$k$h ma*%arakat3 pemimpin "mat %ang dapat #ekerja memerangi kemi*kinan3 ke#$d$han dan ketak"tan i. Meningkatkan *emangat perj"angan3 menegakkan %ang haB3 melen%apkan %ang #athil j. Mem#ang"n *emangat m"*%a!arah3 m"6akat3 *emangat t$leran*i dan *aling memaa6kan k. Meningkatkan "*aha #er*ama "nt"k mem#ang"n *emangat perj"angan *"+i melind"ngi din"l I*lam dan "matn%a dari gangg"an l"ar dan dalam l. Mem#ang"n p"*at pengkajian3 pendidikan3 negara!an3 "lama dan ilm"!an m. Meng"pa%akan dana kh"*"* "nt"k dak!ah agar $rang'$rang ka%a dan para pemimpin meningkatkan *emangat peng$r#anann%a demi kem"liaan I*lam dan p$litik
53

n. Penerapan *%ariat3 pen%e#aran I*lam dan pem#elaan terhadap ka"m m"*limin %ang tertinda* $. Peng"a*aan k$m"nika*i dan in6$rma*i %ang tinggi *e*"ai dengan perkem#angan Eaman p. Menggali3 menghimp"n3 memelihara3 meman6aatkan *"m#er da%a alam3 *"m#er da%a man"*ia *e+ara #erha*ilg"na dan #erda%ag"na %ang le*tari B. Mem#ang"n me*i"m %ang dapat menjadi *"m#er ilm" dan memelihara dan menjaga khaEanah adat dan #"da%a I*lam %ang tinggi r. Mem#ang"n ata" menghid"pkan tim *a6ari dak!ah3 *ilat"rrahmi di #er#agai negeri "nt"k memantapkan "kh"!ah I*lami%ah3 menegakkan din"l I*lam3 keadilan3 ke#enaran dan hak'hak a*a*i man"*ia *. Ber"pa%a dengan *"ngg"h'*"ngg"h "nt"k melahirkan *at" "mat ter#aik 4Khaira 9mmah5 %ang mamp" men%e#ar rahmat3 perdamaian3 ka*ih *a%ang3 mem#a!a man"*ia ke *"rge #"kan ke neraka t. Setiap pemimpin I*lam har"* memahami dan har"* mengetah"i tip" da%a *%aitan dan k$n+$'k$n+$n%a3 dan memiliki ke*angg"pan menangkal pr$gram li+ik ad"!"llah ,/. Br$*"r ,/: &antangan Gl$#ali*a*i dan Strategi K"66ar 4Ad"!"llah5 dalam Mer"*ak Sendi'Sendi ma*%arakat I*lam a. Mer"*ak aBidah ,5 Menghid"p *"#"rkan #enih'#enih kek"6"ran3 kem"*%rikan 75 Melemahkan iman dan ke%akinan "mat /5 Men"m#"hkan aliran'aliran *e*at 25 Menghid"pkan taha%"l3 khara6at3 ten"ng ;5 Kej"n"dan dalam #er6ikir 05 Mer"*ak p$la pikir dan tindak =5 Gerakan ingkar *"nnah'#ina#i%ah >5 Gerakan jahili%ah3 animi*m3 dinami*me 15 Pen%e#ara# #a+aan dan ta%angan *e*at ,-5 Men%e#arkan +erita d$ngeng %ang *e*at
54

#. Mer"*ak "kh"!ah per*at"an ,5 Men%e#arkan i*" negati6 75 Fitnah3 pr$8$ka*i pem#$h$ngan /5 Men+iptakan *ara3 keka+a"an 25 Gen+arn%a pen%e#aran #erita #$h$ng3 mere*ahkan ;5 Menim#"lkan *aling +"riga 05 Men%e#ar 6a*%iah kekejian =5 Penip"an3 li+ik'kekera*an >5 Pem#"n"han *adi*'dhalik 15 Pele+ehan nilai agama3 adat3 m$ral ,-5 Ad" d$m#a li+ik antar "mat ,,5 Peghan+"ran keji dil"ar h"k"m dan per"ndangan ,75 Menghid"pkan #enih'#enih perpe+ahan dalam ma*%arakat i*lam ,/5 Mengh"#"ngkan k$n6lik dalam lingk"ngan ma*%arakat %ang p"n%a *"m#er pertentangan +. Mer"*ak m$ralFakhlak ,5 Night li8e 4kehid"pan malam5 75 SeH ek*p$'t$nt$nan dan #a+aan /5 (r$ti+ *h$! 25 Perga"lan #e#a* m"da m"di ;5 Free *eH3 pa*ar *eH 05 H$m$ *eH =5 Le*#ian >5 K"mp"l ke#$ 15 Nark$#a3 ganja3 p"ta"3 j"di3 #"nt"t ,-5 Ka!in tip"3 *e!a #adan ,,5 Hid"p dengan la!an jeni* tanpa nikah ,75 &$nt$nan3 gam#ar3 +a#"l ,/5 A p$rn$3 6ilm p$rn$ ,25 )anita3 pria #"gil'#"gilan ,;5 Lag" p$rn$3 merang*ang *eH
55

,05 Pele+ehan *ek*"al 4am$ral5 ,=5 Pemarjinalan agama dan m$ral ,>5 Mend$r$ng ma*%arakat #er#"at haram d. Mer"*ak i#adah ,5 Melalaikan man"*ia dari i#adah dan #ekerja 75 Mem#"at *i#"k tak menent"3 k"rang #erman6aat /5 Mem#"at man"*ia mala* dan lalai 25 Si#"k mengejar harta di d"nia 6ana ;5 Si#"k meng"r"* anak'anak dan kel"arga 05 Han%"t dengan kenikmatan d"nia =5 Lalai dengan permainan3 t$nt$nan dan permainan lagha >5 L"pa #eri#adah kepada Allah e. Mer"*ak *endi kehid"pan m"*lim ,5 Menghan+"rkan tatanan lem#aga'lem#aga pendidikan 75 Mer"*ak *endi kehid"pan I*lam /5 Mematikan *emangat jihad 25 Mematikan m$ti8a*i #elajar dan #ekerja ;5 S"ka ke#$d$han dan kemi*kinan 05 S"ka #er#"at lagha3 6$%a'6$%a =5 Ban%ak anak3 nakal3 jahat3 genta%angan >5 Ban%ak $rang mi*kin3 pengemi* 15 Bangga #er#"at ni*ta3 d$*a ,-5 Mend$r$ng $rang pada kejahatan ,,5 Menanam ji!a *"ka #erkelahi3 #erm"*"han ,75 Menghilangkan ji!a ta*am"kh3 mem#ina ji!a indi8id"ali*ti* ,/5 Men+iptakan *"a*ana kehid"pan k"6ril i#li* dalam ma*%arakat i*lam ,25 Men"t"p *"m#er kek"atan ek$n$mi dan tidak mem#ant" hal %ang #aik 6. Mer"*ak #"da%a I*lam ,5 Menempelkan gelar jelek %ang menak"tkan 75 Melengahkan "mat dalam memelihara #"da%a
56

/5 Mele+ehkan #"da%a I*lam *e+ara li+ik 25 In6ilta*i #"da%a a*ing %ang mantra ;5 Mer"*ak +itra #"da%aFmela%" 05 Men%emarakkan #"da%a #arat =5 Menghid"pkan #"da%a ka*ar >5 Mer"*ak *endi ke"t"han kel"arga 15 Men+amp"r hak dan #athil ,-5 Melemahkan ke+intaan "mat kepada #"da%an%a *endiri ,,5 Mer"*ak p$la pikir "mat I*lam ,75 Men%emarakkan ma*%arakat I*lam ,/5 Menja"hkan "mat dari ikatan Ilahi%ah g. Mer"*ak +itra I*lam ,5 Orang'$rang ka6ir ingin memadam +aha%a agama Allah dengan *egala tip" da%a mereka 75 Mengga#"ngkan nilai'nilai da*ar kei*laman dan ke%akinan 4iman5 ka"m m"*limin /5 Meng$t$ri dan mera+"ni +ita dan +ara #erpikir pemimpin 25 Men%elenggarakan +ara #erpikir genera*i m"da I*lam3 mend$r$ng mereka pada hal'hal %ang tak #erg"na ;5 Men"t"pi ke#enaran dan men%emarakkan ke#athilan dan kem"ngkaran 05 Mer"*ak +itra I*lam dengan pene#aran #er#agai i*"'i*" negati8e dan reka%a*a m"rahan =5 Menghan+"rkan #er#agai p"*at ke#"da%aan I*lam dengan t"d"han ala*an %ang mengada'ngada >5 Men+at$l gelar #"r"k3 keji pada I*lam h. Pendangkalan aBidah ta"hid ,5 Pen%e#aran agama Kri*ten 75 Injil dan lem#aga'lem#aga lainn%a /5 Pem#ang"nan gereja ditengah'tengah me*jid I*lam
57

penampilan

#"da%a

he!ani'*%aitani

dalam

25 Pen%e#aran #"k"'#"k" #r$*"* %ang #ern"an*a kri*t"* ;5 Pele+ehan terhadap I*lam dan keag"ngan &"han 05 Mer"*ak ajaran ta"hid dengan li+ik =5 Mena%angkan +erita'+erita tah%"l %ang mer"*ak akidah >5 Mele+ehkan agama dan nama'nama Allah *e+ara li+ik 15 Mem#"at gam#ar'gam#ar %ang mem#er ke*an &"han #an%ak i. Mer"*ak ek$n$mi ,5 Pengr"*akan dan pem#akaran 75 <"di3 #"nt"t3 mai*ir /5 Rentenir3 lintah darat 25 Manip"la*i dalam *egala #ent"k ;5 K$l"*i3 ra*j!ah 05 M$n$p$li #arang =5 Pr$tek*i ek$n$mi >5 Kredit ma+et ata" dime+etkan 15 Aekikan #"ngan pinjaman tinggi ,-5 Hid"p h"ra'h"ra dan pem#$r$*an ,,5 Mala* #ekerja dan #$d$h ,75 Lalai dengan per#"atan lagha ,/5 Hid"p 6$%a'6$%a dan rak"* ,25 P"ngli3 p"ngji3 p"ngka* ,;5 Merajalela k$r"p*i $rde #ar" ,05 Pen%am"n #erda*i ,=5 Peramp$k kela* tinggi ,2. Br$*"r ,2: Menangkal Kem"ngkaran dan Memeper#aiki Hal Ikh!al 9mat I*lam a. Memantapkan akidah ,5 Memantapkan akidah ta"hid mem#a*mi *%irik 75 Memperteg"h iman dan ke%akinan #eragama /5 Mem#er*ihkan akidah dari pengar"h k"ra6at3 taha%"l
58

25 Memerangi kej"n"dan3 mem#"ka pint" ijtihad ahlin%a ;5 Menghid"pkan *"nnah dan mem#a*mi #id@ah 05 Menghilangkan paham *e*at3 animi*me dan dinami*me =5 Menangkal *egala ma+am pengar"h %ang mer"*ak akidah #. Menggiatkan i#adah ,5 Menghid"pkan malam dengan i#adah 75 ak!ah dan pergelaran *eni I*lam /5 Mengek*p$*e *egala hal'hal %ang #aik 25 Men+egah %ang #"r"k ata" jelek ;5 Men%emarakkan *eni #"da%a I*lam dan #"da%an%a 05 Mem#im#ing dan mengarahkan perga"lan m"da m"di men"r"t t"nt"nan *%arak =5 Menghid"pkan p"n+ak'p"n+ak #"da%a *endiri >5 Menangkal *egala #ent"k kejahatan dan ker"*akan m$ral 15 Men+egah hid"p me*"m3 memperm"dah nikah %ang *ah ,-5 Memelihara harkat dan marta#at diri3 hid"p m"lia dan terh$rmat ,,5 Mem#im#ing hid"p *e*"ai dengan t"nt"nan *%ariat +. Ari6 mengg"nakan !akt" ,5 Selal" *iaga dan di*iplin #eri#adah 75 Pandai mengg"nakan !akt" *e+ara e6i*ien /5 i*iplin #eramal *haleh dan melak*anakan dak!ah 25 Akti6 #elajar dan mengajar *e+ara terti# dan terat"r ;5 Pandai mem#"at ren+ana dan mengat"r pr$gram 05 &idak dilalaikan harta3 anak dan ke*i#"kan "*aha d. Memantapkan per*at"an ,5 Menangkal i*"'i*" negati8e %ang mer"*ak +itra din"l I*lam 75 Meredam dan menja"hi 6itnah3 "pat dan +a+i maki /5 Menetrali*ir perma*alahan kila6iah 25 Menja"hi perpe+ahan dengan memantapkan per*at"an ;5 Menangkal #erita #$h$ng3 dengan men%e#arl"a*kan #erita %ang #enar 05 Men"m#"hkan ji!a ta*am"kh dan ji!a *aling menghargai
5%

=5 Meng$k$hkan peran agama3 adat dan m$ral i*lami >5 Menja"hi kehid"pan me*"m3 #$r$* dan 6$%a'6$%a 15 Men%e#ar rahmat dan kedamaian di tengah'tengah kehid"pan m"*lim ,-5 Menangkal *egala #ent"k mak*iat men"m#"hkan perikeman"*iaan3 ka*ih *a%ang dan *"ka memaa6kan. e. Men+egah kem"ngkaran ,5 Men+egah j"di3 mira*3 ek*ta*i3 nark$tika3 dan ganja 75 Melak"kan 6ilteri*a*i #"da%a a*ing /5 Men"m#"hkan ke+intaan3 *"ka dan #angga pada #"da%a i*lami 25 Men%emarakkan dan mema*%arakatkan kem#ali #"da%a I*lam %ang #ernilai tinggi ;5 Mengangkat pengar"h negati8e gl$#ali*a*i 05 Meredam i*lam ph$#i =5 Memper#aiki p$la pikir3 *ikap dan tindak %ang i*lami >5 Pen+erahan dan penjernihan kem#ali #"da%a I*lam 6. Meningkatkan *%iar i*lam ,5 Meningkatkan pem#inaan kader dak!ah3 imam3 khati#3 remaja dan m"*limat me*jid 75 Memper#an%ak3 menghimp"n tenaga $rgani*a*i3 #adan ata" lem#aga dak!ah /5 Menghid"pkan dan men%emarakkan *%iar i*lam dalam *egenap akti8ita* ma*%arakat. 25 Menjadikan me*jid *e#agai +entral kegiatan pem#inaan dan pem#ang"nan "mat ;5 Mem#ang"n da%ah3 *ek$lah3 dan lem#aga pendidikan I*lam di *ekitar me*jid 05 Meng"pa%akan agar *etiap me*jid ada dana 4ka*5 %ang +"k"p g"na pem#ang"nan dan penghematan "mat I*lam =5 Meng"pa%akan agar *etiap me*jid memp"n%ai *arana k$m"nika*i dan in6$rma*i3 d$k"menta*i dan in6$rma*i %ang +"k"p

6"

>5 Mengadakan tem" ilmiah3 ramah m"*%a!arah dan pemantapan akti8ita* "lama3 "mara3 aghni@a dan pem"ka ma*%arakat *etiap j"m@atan g. Menegakkan Al'HaB ,5 Meningkatkan pengetah"an3 kemamp"an dan keterampilan kerja *e+ara inten*i6 75 Menegakkan %ang #enar dan menghan+"rkan %ang #athil tanpa pandang #"l" /5 Mend"k"ng *egala %ang #aik dan #enar3 men$lak %ang jelek dan #athil 25 &idak men+amp"r ad"k antara %ang haB dengan %ang #athil ;5 Mengem#angkan dan men%emarakkan ke#enaran3 mem#ela dan mempertahankann%a h. Men"m#"hkan *emangat ,5 Mem"p"k minat dan mengem#angkan #akat pem"daFremaja 75 Mem"p"k dan mem#ina *emangat kerja %ang tinggi /5 Meningkatkan m$ti8a*i dan *emangat #elajar mengajar 25 Akti6 dan giat memerangi ke#$d$han dan kemi*kinan ;5 Pandai mengi*i dan menghargai !akt" pada hal'hal %ang #aik i. Mem#ina ka"m dh"a6a ,5 Menga!a*i *e+ara ketat daerah %ang dipandang ra!an 75 Mem#ina dan mendidik anak nakal /5 Beragama dan #er#"di m"lia dan terampil #ekerja 25 Men%ant"ni dan memelihara anak terlantar3 %atim piat" dan +a+at ;5 Ber"pa%a mem#ant" ka"m dh"@a6a meningkatkan pengetah"an dan melatih keterampilan kerja j. Men"m#"hkan m$ti8a*i ,5 Mem"p"k minat dan mengem#angkan #akat %ang #aik 75 Menghid"pkan m$ti8a*i3 *emangat %ang tinggi /5 Memerangi kejahilan3 ke#$d$han dan kemi*kinan lahir #athin 25 Memerangi dan menghargai !akt" *e+ara #aik dan #enar
61

;5 Men"nj"kkan ke"tamaan3 ke"nt"ngan dan kele#ihan din"l I*lam 05 Men"m#"hkan ke+intaan dan ke#anggaan pada agama3 #ang*a dan tanah air k. Memperk"at ek$n$mi ,5 Memerangi j"di3 #"nt"t3 arak3 nark$tika dan mira* 75 Menghid"pkan *endi'*endi ek$n$mi I*lam dan mem#a*mi praktek rentenir /5 Men+egah manip"la*i3 k$r"p*i3 k$l"*i3 m$n$p$li3 *pek"la*i 25 Men+egah p"ngli3 p"ngji3 #ra*%i #adar3 +"k$ng dan kredit ma+et ;5 Mem#ina p$la hid"p hemat tidak #$r$* dan 6$%a'6$%a 05 Men"m#"hkan *emangat *"ka mena#"ng dan hid"p *ederhana =5 Men"m#"hkan *emangat kerja kera*3 dinami* dan $ptimi* >5 Meng"r"ng dan menghap"*kan *egala permainan %ang melalaikan man"*ia 15 Menja"hi hid"p th"ghak dan *erakah ,-5 Memperlan+ar *egala "r"*an #i*ni*3 perdagangan dalam dan l"ar negeri ,;. Br$*"r ,;: Prin*ip Hid"p M"*lim a. Allah t"hank"3 i*lam agamak"3 Al'?"ran imam dan ped"mank"3 Na#i M"hammad Ra*"l ik"tank" #. Ka@#ah ki#latk"3 ta"hid da*ar ke%akinank"3 Adam Ha!a nenek m$%angk"3 m"*lim *em"a *a"darak" +. Ridha Allah t"j"an hid"pk"3 ilm" +aha%a hid"pk"3 jihad jalan *"+i j"angk"3 amal *haleh ke*"kaank" d. &ak"tlah pada Allah3 j"nj"ng tinggi perintahn%a3 jangan tak"ti m"*"h Allah dan m"*"hm" e. S%ari@at i*lam #erkem#ang pe*at #ila dit"njang $leh adat i*tiadat %ang makr"63 religi"*
62

6. Han%a #ang*a %ang #eriman3 #erilm" dan #eradat mamp" mempertahankan harkat dan marta#atn%a g. Harkat dan marta#at *"at" #ang*a ter+ermin dari ada#3 adat dan #"da%an%a h. Han%a #ang*a #eraBidah3 #eradatlah mamp" mempertahankan indentita* dan eHten*in%a i. Siapkan #ari*an teg"h %ang mamp" mem#eri perlind"ngan dan pem#elaan terhadap kelang*"ngan in"l i*lam dan ke*elamatan ka"m m"*limin j. &"m#"hkan keper+a%aan dan ke%akinan teg"h genera*i m"da pada i*lam3 +inta ilm" dan giat #eramal *haleh k. Sa"darak" jangan mem#"at ker"*akan di m"ka #"mi3 #er*at" mem#ang"n negeri ter+inta 3 A+eh maj" ja%a dalam #ingkai Ind$ne*ia ra%a l. Hid"pkan *emangatr +inta ilm"3 gel$rakan ji!a +inta damai3 *emarakkan dak!ah i*lamiah m. A+eh negerik" ter*a%ang3 Ind$ne*ia ra%a tanah airk" ter+inta3 jant"ngk" menden%"t mengge#"t ji!ak" #agi keag"ngan #agi ma*a depan #ang*ak" n. 9r"ng #e"malem3 agama #e"k$ng3 naggr$e #e"maj"3 rak%at #e"+ar$ng3 *%ari@at "dep3 h"k$m te"d$ng3 adat nh$n re"*am te"pe"lihara3 rak%at *e"nang "dep tentram3 naggr$e aman makm"r *ejahtera ,0. Br$*"r ,0: Perilak" Hid"p M"kmin a. Beriman kepada Allah3 t"nd"k dan pat"h kepadan%a #. Men%em#ah Allah dike*"n%ian dan keramaian +. Memelihara h"k"m Allah3 memelihara *%aria@atn%a3 melak*anakan amal makr"6 nahi m"nkar d. Ber*egera3 #erl$m#a melak"kan ke#ajikan3 men*%"k"ri nikmat Allah dan ka"nia ilahi3 memakm"rkan #"mi

63

e. Berj"ang "nt"k kem"liaan i*lam dan ka"m m"*limin3 mem#a%ar Eakat3 in6aB dan *edekah 6. Menegakkan keadilan3 ke#enaran3 mem#ela hak'hak a*a*i man"*ia3 mem#ang"n kel"arga #ahagia *ejahtera ,=. Br$*"r ,=: 9pa%a Menangkal Per"*akan Akidah a. Memperk"at ketahanan aBidah3 meningkatkan kedi*iplinan i#adah dan amal *haleh #. Meningkatkan pemahaman dan pengha%atan terhadap *%ariat i*lam3 memahami kita *"+i Al'?"ran dan *"nnah Na#i M"mammad SA) +. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan IM&AK dan IP&(K dengan *egala +a#ang'+a#angn%a d. Memantapkan "kh!ah i*lamiah3 per*at"an dan ke*at"an m"*lim *ed"nia e. Memper*iapkan *"m#er pemimpin "lama3"mara3 m"#alligh3 imam dan khati# 6. Mem#ang"n ke+intaan3 ke#anggaan "mat kepada nin"l i*lam3 ka"m m"*limin dan pe+inta ke#enaran dan keadilan g. Mem#e#a*kan ka"m m"*limin dari ad"!"llah 4m"*"h'm"*"h Allah53 Yah"di3 Na*rani3 Maj"*i h. Meningkatkan peran t$k$h ma*%arakat3 pemimpin "mat %ang dapat #ekerja memerangi kemi*kinan3 ke#$d$han dan ketak"tan i. Meningkatkan *emangat perj"angan3 menegakkan %ang hak3 melen%apkan %ang #athil j. Mem#ang"n *emangat m"*%a!arah3 m"6akat3 *emangat t$leran*i dan *aling memaa6kan k. Meningkatkan "*aha #er*ama "nt"k mem#ang"n *emangat perj"angan *"+i melind"ngi din"l *lam dan "matn%a dari gangg"an l"ar dan dalam
64

l. Mem#ang"n p"*at pengkajian3 pendidikan3 negara!an3 "lama dan ilm"an

REFERENSI Adan3 Ha*an"ddin Y"*"63 Tengku Muhammad Dawud /eureueh dan Per#uangan Pemberontakan di A&eh3 Banda A+eh: Ar'Ranir% Pre**3 7--= AEiE3 m$h3 dkk3 Dakwah Pemberda!aan mas!arakat Paradigma Aksi Metodologi 3 Y$g%akarta: P"*taka Pe*antren3 7--; Ba*ri3 (l#i Ha*an3 Kompilasi Pemikiran Dakwah A. ahman Kao!3 Y$g%akarta: Gra6ind$ Litera Media3 7-,7 Ba*ri3 (l#i Ha*an3 menggagas Profil Pramuka Penegak Pandega3 Banda A+eh: P$l%d$$rde*ain3 7--1 Ka$%3 A. Rahman3 Membangun Kembali Keagungan "slam3 ''' Ka$%3 A. Rahman3 *eni dan Dakwah3 ''' La!ang3 R$#ert M. ..3 Kapital *osial dalam Perspektif *osiologik3 <akarta: FISIP 9I Pre**3 7--; Ma+hendra!at%3 Nanih3 Ag"* Ahmad Sa6ei3 Pengenbangan mas!arakat "slam3 Band"ng: Remaja R$*dakar%a3 7--, &im Pen"li* IAIN Ar'Ranir%3 Ensiklopedi Pemikiran ,lama A&eh3 Banda A+eh: Ar'Ranir% Pre**3 7--2

65

Beri Nilai