Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup

Kelas Tarikh Mata Pelajaran Masa Bidan$ *nit Tajuk Objekti, P-P : 5 Berlian : 24 Oktober 2012 : Kemahiran Hidup : !"0 # 10!"0 Pa$i %&0 minit'

: 1'(eka Bentuk )an Teknolo$i : 1!4' +lektrik )an +lektronik : B' Pen$hasilan Projek +lektronik : )i akhir pelajaran murid dapat: Aras 1 i ' Men.enaraikan nama/ simbol dan ,un$si " daripada 4 komponen! ii' Membina satu litar skematik

Ke0erdasan Pelba$ai 4trate$i Pen$ajaran Kemahiran 5enerik 6kt7iti P-P

: 1nterpersonal/ 1ntrapersonal/ 2erbal 3in$uistik/ Kinestatik : Koperati,/ Kontekstual : Kemahiran TMK/ Kemahiran Ber,ikir! : 1! Men$enal nama/ simbol dan ,un$si komponen 2! Memba0a dan memahami litar skematik "! Membuat litar skematik rin$kas : Murid tahu simbol ba$i beberapa jenis komponen elektronik! : 1! Bekerjasama 2! 4istematik "! Bantu 9 membantu : Persembahan elektronik/ boran$ pen$urusan $ra,ik/ nota $ambarajah litar skematik/ :ro0odile :lip!

Pen$etahuan 4edia 6da Penerapan 8ilai

Media Pen$ajaran

Langkah 4et 1nduksi %5 minit'

Kandungan 9Persembahan elektronik! 9Ta.an$an 7ideo 9Komponen robotik 9Ke$unaan komponen

Aktiviti P&P 1! 5uru mena.an$kan tayangan video robotik untuk menarik perhatian murid! 2! 5uru bersoal ja;ab den$an murid tentan$ alat < bahan .an$ ditunjukkan! 4! 5uru men$aitkan ja;apan murid den$an tajuk pelajaran pada hari ini!

Catatan Ke0erdasan pelba$ai : 2isual ruan$ Kemahiran 5enerik : Kemahiran Ber,ikir Media Pen$ajaran : 9Komputer riba 92ideo 9Komponen elektronik!

3an$kah 1 %15 minit'

Mengena pasti nama!"ungsi dan simbo komponen#

1. 5uru mena.an$kan persembahan


$ ektronik mengenai komponen e ektronik sambil memberi peneran$an! 2! Murid diminta men.ebut nama komponen bersama $uru!

TKP: 2erbal lin$uistik/ 7isual ruan$/ interpersonal TMK

3an$kah 2 %15 minit'

Membaca dan memahami itar skematik 9 9 Maksud Ke$unaan

%orang Pengurusan &ra"ik!

1! Murid diberi lakaran itar skematik! 2! 5uru meneran$kan maksud dan ke$unaan litar skematik! "! Murid melihat persembahan e ektronik tentang itar skematik! 4! Berdasarkan persembahan elektronik/ murid memba0a litar skematik .an$ diberikan! 5! Murid9murid men.enaraikan komponen9komponen elektronik .an$ ada dalam litar skematik dalam borang pengurusan gra"ik!

TKP: -

2erbal lin$uistik 2isual (uan$

Kemahiran 5enerik : Kemahiran Ber,ikir Media Pen$ajaran : 9Komputer 9PPT 9Komponen elektronik! 9Boran$ Pen$urusan 5ra,ik! KBKK: 9Menjana idea Kemahiran 5enerik : Kemahiran Ber,ikir TMK

3an$kah " % 20 minit '

Membuat sambungan itar ringkas

1! 5uru men$$unakan pro$ram 'Croc C ip' untuk menunjukkan kepada Murid 0ara membina litar rin$kas! 2!Murid dibaha$ikan kepada & Komponen Kumpulan dan diminta membuat satu - suis lakaran litar rin$kas melibatkan - bateri 7 beberapa komponen - perintan$ tetap "!=akil dari setiap kumpulan diberi

Langkah

Kandungan - mentol < 3+) Menguji itar ringkas Me akukan pembaikan

Aktiviti P&P peluan$ untuk membuat 3itar rin$kas men$$unakan >:ro0 :lip> 4!(akan kumpulan lain membimbin$ murid .an$ akan menjadi ;akil kumpulan masin$ 9 masin$ 5! 5uru akan men$uji litar rin$kas .an$ dihasilkan! &! 3itar .an$ men$alami masalah akan dilakukan pembaikan den$an panduan $uru!

Catatan Media Pen$ajaran : 9Komputer riba 9 3:) 9 :ro0 :lip

Penutup %5 minit'

Penutup Kui(

1! 5uru men$adakan kui? menamakan 4imbol komponen! 2! Murid akan menaip nama simbol di Komputer riba!

Media Pen$ajaran : 9Komputer riba 9 3:)

*lasan : @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Anda mungkin juga menyukai