Anda di halaman 1dari 1

PROSEDUR KERJA DI KETINGGIAN Pekerja boleh mengerjakan pekerjaan di ketinggian dengan !

arat " a# Dipa ang pijakan kaki dan penghalang !ang $%k%p k%at ata% emi permanen& dan mamp% menahan beban jika pekerja terjat%h b# Jika tidak mem%ngkinkan dipa ang pengaman eperti pada poin di ata & maka har% dig%nakan peran$ah ata% $a''olding $# Jika tidak dapat dig%nakan peran$ah ata% $a''olding& maka har% dikenakan alat pengaman kerja (bod! harne ) a'et! bel* !ang mamp% mengamankan pekerja dari re iko jat%h dari ketinggian#

d# Jika akan dig%nakan tangga& perl% dipa tikan bah+a pekerjaan dapat di ele aikan dalam +akt% ingkat& tangga $%k%p k%at dan terpa ang dalam po i i !ang tabil& erta jangan memak akan meraih alat ata%p%n bahan !ang %lit dijangka%# e# Unt%k pekerjaan menge$at di ketinggian g%nakan rol dan pa ang galah& e %aikan dengan ketinggian# '# Jika em%a alternati' di ata tidak dapat dilak anakan j%ga& maka har% dilaporkan pada penga+a pekerjaan bah+a pekerjaan tidak aman %nt%k dilak anakan# g# ,al-hal lainn!a !ang j%ga har% diperhatikan antara lain& adalah" a# .emakai pakaian kerja dengan benar dan e %ai tandar# b# .emakai topi ata% helm pengaman ( a'et! helmet*# $# .emakai epat% kerja# d# .emakai ar%ng tangan dan ar%ng lengan !ang terb%at dari bahan anti gore # e# .ember ihkan tempat kerja dari kotoran ata% benda lain !ang dapat menggangg% pro e pekerjaan#