Peranan ( Tugas ) Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan Guru Biasa Sebagai Guru Disiplin

1. Senarai Tugas Pengetua / Guru Besar 1.1 1.2 1.3 Pengurus Kurikulum Pembangunan Diri Murid Pengurusan dan Pembangunan 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.5 1.6 Murid Pengurusan Personel Kewangan Kemudahan Fizikal

Pembangunan Organisasi. Pembangunan Kendiri Polisi Sekolah Selamat Mewujudkan budaya selamat di sekolah dan persekitaraan secara berterusan dengan sokongan keluarga dan komuniti setempat: 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 Mewujudkan Jawatankuasa Sekolah Selamat. Menyediakan Buku Panduan Sekolah Selamat untuk diedar kepada warga sekolah. Menguatkuasakan semua peraturan sekolah dengan bersungguh dan tegas. Memberi penerangan dan salinan peraturan sekolah kepada semua pihak yang memerlukannya.

PerananGPKHEM(Men)

1

1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8

Menyediakan pelan tindakan bagi mengatasi masalah keselamatan. Mewujudkan pelan pengurusan krisis. Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran. Memastikan wujudnya unsur-unsur keselamatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kegiatan luar murid serta aktiviti kokurikulum dan sukan.

2.

Senarai Tugas Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Mukadimah Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Penolong kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab mempertingkatkan kebajikan murid dan penerapan nilai-nilai murni. 2.1. Bidang Tugas 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan Mengajar sekurang-kurangnya 12 waktu mengikut arahan Pengetua. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal-hal Disiplin dan Kaunseling, Keselamatan dan Kebajikan Murid, Buku Teks, Biasiswa dan Bantuan Kewangan, Penerbitan dan Percetakan, Koperasi Sekolah, Kantin Sekolah dan Pengawasan Asrama (jika ada) Membantu Pengetua dalam pentadbiran Hal Ehwal Murid sesi petang bagi sekolah-sekolah yang mempunyai sesi petang Membantu Pengetua menyelia dan menilai seperti dalam 2.1.3 di atas Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan Hal Ehwal Murid di sekolah.

2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2.

Senarai Tugas 2.2.1 Disiplin 2.2.1.1 Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai-nilai yang murni 2.2.1.2 Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan 2.2.1.3 Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah 2.2.1.4 Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturan-peraturan tatatertib dan salahlaku

PerananGPKHEM(Men)

2

2.2.1.5 Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid contohnya SSDM. 2.2.1.6 Menjadi Naib Pengerusi Jawatankuasa Disiplin Murid. 2.2.1.7 Merancang dan melaksanakan program peningkatan disiplin dan sahsiah murid. 2.2.2 Bimbingan dan Kaunseling 2.2.2.1Merancang dan menyelaras pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling bersama-sama guru-guru bimbingan dan kaunseling. 2.2.2.2Menyelaras dan memastikan rekod bimbingan dan kaunseling murid serta laporan disediakan oleh Guru Kaunseling. 2.2.2.3Merancang dan melaksanakan program–program pengembangan, pencegahan dan pemulihan murid. 2.2.3 Program Pelindungan Murid 2.2.3.1Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program-program lain di peringkat sekolah 2.2.3.2Mempastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan 2.2.3.3Mengurus Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia. 2.2.4 Pentadbiran 2.2.4.1Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran Murid 2.2.4.2Mengurus kemasukan dan penempatan murid 2.2.4.3Mengurus pertukaran murid 2.2.4.4Menyemak Buku Kedatangan Harian murid. 2.2.4.5Mengurus surat akaun, sijil-sijil murid, pengesahan dan pengedaran sijil berhenti sekolah 2.2.4.6Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah 2.2.4.7Membantu merancang Takwin Sekolah 2.2.5 Kesihatan 2.2.5.1Menguruskan kemudahan rawatan murid 2.2.5.2Memastikan program kesihatan murid dijalankan dengan sempurna seperti menguruskan Kad 001 / 002 dan PKS 1 / PKS 2 2.2.5.3Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin sekolah 2.2.5.4Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid 2.2.6 Skim Pinjaman Buku Teks

PerananGPKHEM(Men)

3

2.2.6.1Menyelaras hal-hal pengeluaran, pengambilan, pengagihan dan hapuskira 2.2.6.2Menguruskan kutipan-kutipan data, mengawal buku-buku stok dan mengawal Bilik Buku Bantuan 2.2.6.3Menyediakan anggaran belanjawan mengurus Skim Pinjaman Buku Teks 2.2.6.4Menyelaras kelulusan permohonan Skim Pinjaman Buku Teks. 2.2.7 Biasiswa dan Bantuan 2.2.7.1Menyelaras perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan 2.2.7.2Mengemaskini rekod-rekod biasiswa dan bantuan 2.2.7.3Menguruskan tuntutan dan bayaran biasiswa murid 2.2.7.4Mengurus permohonan biasiswa dan bantuan 2.2.8 Polisi Sekolah Selamat 2.2.8.1 Menjadi naib pengerusi Jawatankuasa Sekolah Selamat. 2.2.8.2 Membantu Pengetua dan Jawatankuasa Sekolah Selamat menyediakan Buku Panduan Polisi Sekolah Selamat. 2.2.8.3 Membantu menguatkuasakan semua peraturan sekolah. 2.2.8.4 Membantu menyediakan pelan tindakan bagi mengatasi masalah keselamatan. 2.2.8.5 Membantu mewujudkan pelan pengurusan krisis. 2.2.8.6 Mengenalpasti amaran awal kes-kes keselamatan dan bagaimana menanganinya. 2.2.8.7 Menggalakkan murid melaporkan sebarang kes yang berkaitan dengan keselamatan 2.2.8.8 Menyelaras rekod peristiwa mengenai keselamatan.

2.3.

Pengawasan Asrama (jika ada) 2.3.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan murid ke asrama 2.3.2 Membantu dalam pemilihan dan penyeliaan warden-warden asrama 2.3.3 Menyelaras hal-hal pembelajaran dan menentukan langkahlangkah keselamatan asrama 2.3.4 Menyelaras penyeliaan kebersihan dan mewujudkan keceriaan asrama 2.3.5 Menyelaras penyeliaan hal makanan dan dapur 2.3.6 Menyelaraskan pengawasan hal-hal kesihatan penghuni asrama 2.3.7 Membantu dalam urusan sebutharga / tender makanan asrama sekolah 2.3.8 Mempastikan bahawa kemudahan dan penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah 2.3.9 Menyelaras segala jenis pungutan wang dan pembayaran yang berkaitan dengan asrama 2.3.10 Penasihat Lembaga Pengawas Asrama 2.3.11 Mengurus pemilihan penghuni asrama.

PerananGPKHEM(Men)

4

2.4.

Tugas-tugas lain 2.4.1 2.4.2 Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang berkaitan dengan tugas rasmi diberikan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

4.

Senarai Tugas Guru Disiplin Mukadimah Walaupun setiap orang guru bertanggungjawab melaksanakan disiplin sekolah, guru disiplin adalah diharapkan dapat memainkan peranan dalam melaksanakan tugas-tugas mendisiplinkan murid. 4.1 Bidang Tugas 4.1.1 Menjalankan tugas-tugas pengajaran dan pembelajaran (Purata 30 waktu seminggu). 4.1.2 Menjadi Guru Panitia Matapelajaran,Guru Penasihat Unit Beruniform,Kelab/Persatuan dan Sukan/Permainan. 4.1.3 Menjadi guru ganti ketika ketiadaan guru. 4.1.4Membantu Pengetua/Guru Besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah. 4.1.5Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah. 4.1.6Menjadi penyelaras di antara guru-guru dan Pengetua/Guru Besar dalam hal disiplin murid-murid. 4.1.7Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa/penjaga di dalam masalah disiplin. 4.1.8Membantu Pengetua/Guru Besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-guru. 4.2 Senarai Tugas Disiplin. 4.2.1Menjadi Guru Penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. 4.2.2Menjadi Setiausaha Jawatankuasa Disiplin Murid. 4.2.3Menyedia dan mengemaskinikan rekod disiplin dan laporan murid ( SSDM ). 4.2.4Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh Pengetua/Guru Besar. 4.2.5Merangka program/aktiviti yang berkaitan dengan pembangunan diri murid. 4.2.6Merangka program/aktiviti dari segi pencegahan, pemulihan dan pengayaan sahsiah murid-murid yang bermasalah disiplin. 4.2.7Melaporkan kes pelanggaran disiplin yang berlaku dan tindakan kepada Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.

PerananGPKHEM(Men)

5

4.2.8Mendapatkan maklumat daripada komuniti yang berkaitan salahlaku murid di luar kawasan sekolah. 4.2.9Mengelolakan mesyuarat kes dan mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah. 4.2.10Menjadi Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah (Sekolah Menengah) 4.2.11Menyediakan surat-surat tindakan disiplin. 4.3 Asrama 4.3.1Menjadi Ahli Jawatankuasa Pengurusan Asrama Sekolah. 4.3.2Melaksanakan peraturan-peraturan disiplin di asrama. 4.3.3Membantu melaksanakan program/aktiviti pembangunan diri murid penghuni asrama. 4.3.4Melaksanakan tindakan terhadap murid-murid yang melanggar peraturan asrama. 4.4 Polisi Sekolah Selamat 4.4.1Menjadi Ahli Jawatankuasa Sekolah Selamat. 4.4.2Membantu Jawatankuasa menyediakan Buku Panduan Polisi Sekolah Selamat. 4.4.3Menguatkuasakan semua peraturan sekolah. 4.4.4Membantu menyediakan pelan tindakan bagi mengatasi masalah keselamatan. 4.4.5Membantu mewujudkan pelan pengurusan krisis 4.4.6Mengenalpasti amaran awal kes-kes keselamatan dan bagaimana menanganinya. 4.4.7Menggalakkan semua murid melaporkan sebarang kes yang berkaitan keselamatan . 4.4.8Merekodkan semua peristiwa mengenai keselamatan. 4.5 Tugas-Tugas Lain 4.5.1Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. 4.5.2Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang berkaitan dengan tugas rasmi oleh Pengetua/Guru Besar.

PerananGPKHEM(Men)

6