Anda di halaman 1dari 24

PRAKATA

Dengan lafaz bismillahirahmannirahimAssalamualaikum w.r.t dan salam 1 Malaysia kami ucapkan. Terlebih dahulu saya ingin bersyukur kehadrat Ilahi atas limpah dan kurnia ya penulisan ini dapat direalisasikan dan akhirnya saya dapat menyiapkan tugasan kursus yang diamanahkan !leh pensyarah kami" #ncik M!hd $aki bin Ab %ahim memberi penilaian ke atas kami dalam sub&ek #D'(1)* + ,udaya dan -embela&aran. /ebelum berbicara dengan lebih lan&ut lagi" ingin saya merakamkan &utaan terima kasih kepada isteri dan anak0anak di atas s!k!ngan dan d!r!ngan yang tidak berbelah bahagi kapada saya selama ini bagi meneruskan penga&ian ini" sekali gus menyempurnakan tugasan yang amat bermanfaat ini. /elain itu" &utaan terima kasih &uga saya tu&ukan kepada pensyarah sub&ek #D'(1)* #ncik M!hd $aki bin Ab %ahim kerana telah memberikan tugasan menarik lagi mencabar kepada saya. /elain daripada menyempurnakan tugasan yang diberi" saya &uga dapat meluaskan ilmu pengetahuan mengenai se&arah pendidikan di malaysia.Tidak dilupakan" rakan0rakan seper&uangan kerana telah beker&asama serta bertukar0tukar pendapat serta idea dengan kawan0 kawan yang lain. Tanpa bantuan dan d!r!ngan dari kalian yang turut men&adi tulang belakang kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini dan dapat disempurnakan dalam waktu yang ditetapkan. /etiap tugasan pasti ada cabaran dan dugaan yang menanti. ,egitu &uga dengan tugasan ini" sepan&ang saya menyiapkan tugasan ini" terdapat pelbagai dugaan dan cabaran yang perlu saya tempuhi misalnya pada peringkat awal" dalam usaha mencari dan mengka&i maklumat tentang ketaksamaan peluang pendidikan. saya menghadapi sedikit kesukaran bagi mendapatkan maklumat yang bertepatan dengan ta&uk yang diberikan. amun" dengan adanya ker&asama antara ahli kumpulan yang lain yang turut

24

membantu dalam pencarian maklumat bagi ta&uk kami dan keizinan daripada Ilahi" masalah ini dapat diatasi. /ebagai k!nklusi" pelbagai pengalaman dan input menarik yang dapat saya kutip daripada pelaksanaan ker&a ini seperti semangat ker&asama antara rakan0rakan dalam menyiapkan tugasan dalam waktu yang ditetapkan" t!l!ng men!l!ng antara satu sama lain serta menghargai pendapat ahli dalam menyiapkan tugasan ini. Akhir kata"saya amat berharap hasil ker&a buat kami dinilai sebaik mungkin !leh pihak penilai. /egala kekuatan adalah dari Allah dan segala kelemahan adalah dari saya sendiri. /ekian" Terima 1asih.

24

PENGAKUAN /aya akui karya ini adalah hasil ker&a saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap0tiap satunya telah saya &elaskan sumbernya.

Tarikh 21) /eptember 3)13

-engenalan Tugasan

merapatkan jurang pendidikan yang merangkumi jurang antara bandar dan luar bandar, jurang antara yang miskin dan kaya, jurang digital dan jurang antara

24

mereka yang berkeperluan khas agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus pembangunan negara..

1etaksamaan peluang pendidikan merupakan isu yang hangat diperkatakan dan telah banyak merangsang ka&ian tentang sek!lah"impak status s!cial ek!n!mi terhadap pencapaian dan ketaksaman ras serta etnik dalam pencapaian akedemk. -erubahan se&ak lebih empat puluh tahun yang lalu tentang k!nsep ketaksamaan peluang pendidikan telah banyak menggalakka ka&ian untuk mencari kebenaran penemuan yang dikemukakan dalam lap!ran 4!leman.

5ap!ran 4!laman +16**. sebenarnya mend!kumentasikan pencapaian lemah kalangan kanak0kanak min!rity dan miskin kerana sek!lah kekurangan sumber0umber penga&aran. /ebaliknya lap!ran tersebut banyak menemukan perbezaan dalam kalangan sek!lah bukan dari segi sumber pembela&aran tetapi dari segi impak latar belakang keluarga pela&ar.

Difinisi Ketaksamaan Peluang Pendidikan: -endidikan adalah satu pr!ses dimana sese!rang memper!lehi banyak faedah s!sial seperti peker&aan " ga&i yang mencukupi dan kemungkinan mempunyau kuasa p!litik yang b!leh mempengaruhi banyak pihak. 7alaubagaimanapun semasa

24

pen&a&ahan pihak ,ritish di

egara kita" tidak semua !rang mempunyai peluang

bersek!lah" kerana pada masa itu sek!lah dibahagikan mengikut kumpulan etnik" kelas s!sial" kurikulum dan penempatan yang berbeza. 1etaksamaan peluang pendidikan bermaksud sekatan hak sese!rang untuk mengembangkan p!tensinya. 1!nsep diskriminasi atau ketaksamaan ditakrifkan sebagai pandangan" pemikiran dan kepercayaan negetif !leh sese!rang atau sekel!mp!k manusia terhadap angg!ta atau kel!mp!k etnik lain yang mempegaruhi perilaku pihak yang berpandangan negetif. Diskriminasi pula ialah perbuatan membanding dan membezakan indi8idu atau kel!mp!k etnik lain yang berasaskan kepada cirri0ciri etnik semata0mata.

/ebenarnya

ketaksamaan telah berlaku se&ak dahulu lagi +system feudal. . g!l!ngan istana

Dimana rakyat bawahan atau marhain" g!l!ngan pembesar dan

menerima sistem pendidikan yang berbeza. /istem ini diteruskan lagi pada zaman pen&a&ah dengan kebanyakan sek!lah di bandar mempunyai kemudahan yang baik dan lengkap namun di luar bandar sebaliknya. Aspek ketaksamaan peluang masa kini meliputi kemudahan mendapat guru" bahan0bahan ru&ukan" dan peluang ker&aya selepas tamat bela&ar. Dalam membincangkan k!nsep kelas s!sial kita tidak terlepas daripada ke&adian ketidaksamaan s!sial yang meru&uk kepada ketaksamaan peluang0 peluang atau gan&aran untuk manusia dalam kedudukan s!sial yang berbeza akibat sistem stratifikasi.

Max Weber mengatakan ada lima kelas s!sial iaitu g!l!ngan atasan atau !rang kaya dan ahli k!rp!rat. Mereka ini ini &uga dikenali sebagai g!l!ngan bangsawan. 9!l!ngan kedua adalah kumpulan pertengahan atasan iaitu yang berpendidikan tinggi" pr!fessi!nal dan memegang &awatan yang baik didalam sesuatu !rganisasi. Mereka ini kebanyakannya terdiri darpada g!l!ngan pembesar yang menguruskan pentadbiran negara. 9!l!ngan ketiga adalah g!l!ngan pertengahan bawahan yang yang mana mereka ini terdiri daripada lulusan sek!lah menengah dan sedikit pemegang si&il serta

24

peker&a k!lar biru yang berpendidikan /-M dan -M%. 9!l!ngan terakhir adalah g!l!ngan bawahan yang terdiri daripada mereka yang mempunyai kelulusan yang amat rendah dan tidak pernah langsung melalui pr!ses pendidikan secara f!rmal.

Saifudin Hj Masduki +16::. dalam ka&iannya beliu manyatakan terdapat hubungan antara pencapaian akedemik dengan pendapatan ibubapa dan tahap pendidikan ibubapa. ,eliau mendapati kedua0dua hubungan adalah p!sitif" iaitu semakin tinggi pendapatan ibubapa dan tahap pendidikan mereka maka semakin tinggi tahap pencapaian akedemik anak0anak mereka. 1a&ian ini membuktikan bahawa tahap pendidikan yang secukupnya perlu diberikan kepada murid agar tahap ek!n!mi mereka &uga terus bertambah baik.

usli Md !ain +166;. pula mengatakan terdapat hubungan p!sitif diantara pencapaian akedemik dengan pendapatan keluarga. Ini kerana mereka yang mempunyai pendapatan tinggi akan dapat memenuhi segala perbelan&aan persek!lahan anak0anak mereka. <adi fakt!r kelas s!sial memainkan peranan yang penting dalam pr!ses perkembangan pendidikan manusia. Murid yang berada tentunya mendapat peluang pendidikan yang baik berbanding murid yang miskin.

Tahap kesihatan"makanan berkhasiat dan kawalan penyakit &uga merupakan fact!r penerimaan peluang pendidikan dalam kalangan murid0murid. /uasana tempat tinggal yang lengkap dengan kemudahan asas" fizikal rumah dan keadaan persekitaran turut memberikan kesan kepada &urang pendidikan. /truktur keluarga yang mempunyai &umlah ahli keluarga yang kecil atau besar" kes penceraian" tahap pendidikan ibubapa" pengaruh luar terdiri daripada masyarakat dan rakan sebaya &uga memainkan peranan terhadap pembetukan kelas s!sial dalam masyarakat di Malaysia.

24

Dalam k!nteks Malaysia ketaksamaan peluang pendidikan mungkin disebabkan !leh beberapa fact!r seperti kedudukan sek!lah " latar belakang pela&ar" status s!cial ek!n!mi" pencapaian akedemik" minat pela&ar" peluang hidup" s!sialisasi dan perbezaan bahasa.

"akt#r$fakt#r ketaksamaan %eluang %endidikan: Terdapat banyak fakt!r yang menyebabkan berlakunya ketaksamaan peluang pendidikan di Malaysia. /alah satunya yang paling ketara ialah jurang %erbe&aan di antara bandar dan luar 'andar. Ianya bukan satu isu yang baru di negara kita. /ebenarnya isu ini telah dapat dikesan se&ak zaman pen&a&ahan Inggeris lagi. -ekara ini berterusan hingga sekarang yang telah menakibatkan &urang pendidikan yang ketara antara ,andar dan luar ,andar. Memandangkan isu ini telah membawa kesan yang buruk maka pihak atasan dari 1era&aan Malaysia" 1ementerian -ela&aran Malaysia dan t!k!h akedemik telah meng!rak langkah beker&asama untuk mengenal pasti fakt!r0 fakt!r yang menyebabkan ketaksamaan peluang pendidikan berlaku di negara kita. Antara penyebabnya ialah &arak sek!lah" dasar pen&a&ah yang masih diamalkan" penglibatan ibubapa" kemudahan penga&aran dan pembela&aran" latang belakang s!cial ek!n!mi murid" kekurangan tenaga penga&ar yang baik" dan perbezaan bahasa.

=akt!r &arak sek!lah adalah merupakan pekara utama ketaksamaan peluang pendidikan berlaku kerana sek!lah di kawasan bandar dan luar ,andar amat ketara. Ianya memberi kesan yang amat besar apabila &arak yang &auh akan melibatkan k!s" tenaga dan k!mitmen yang tinggi untuk mendapatkan peluang pendidikan. /ebagai c!nt!h &arak ke sek!lah pedalaman seperti /ek!lah 5!ng At!n melibatkan per&alanan sehingga 3 hari per&alanan" begitu &uga /1 ,iak dan /k ,ahagia +;6 1M dari 9ua Musang.. 'ntuk kesana bukan mudah hanya terdapat beberapa aiternatif iaitu &alan darat itupun hanya untuk kenderaan pacuan empat r!da saha&a. <alan air pula terpaksa

24

berhadapan dengan permukaan air cetek. Maka ia akan mengakibatkan kesukaran untuk menghantar penga&aran" k!s yang tinggi dan masa yang lambat untuk mendapatkan maklumat dan inf!rmasi terkini. ,egitu &uga kesukaran untuk mendapatkan pendidikan menegah. -ela&ar yang bersek!lah menengah terpaksa

tinggal di asrama di 9ua Musang yang terletak berpuluh kil!meter dari kampung.

=akt!r kedua ialah fakt#r dasar %enjaja() /udah termaklum bahawa dasar pen&a&ah Inggeris pada kurun ke16" -ihak inggeris mengamalkan dasar pecah dan perintah di negara kita. 1ebanyakan kegiatan banyak tertumpu di ,andar kerana fakt!r ek!n!minya. /ebagai c!nt!h negeri0negeri yang banyak menerima pembangunan seperti /elang!r dan -ulau pinang. >leh yang demikian ketaksamaan wu&ud dari segi ek!n!mi dan secara tidak lansung ianya memberi kesan kepada peluang untuk mendapatkan pendidikan.Tambahan pula kegiatan !rang melayu banyak tertumpu di kawasan kampung dan perkampungan nelayan" bagi !rang cina pula mereka menguasai kegiatan ek!n!mi di kawasan bandar manakala !rang india berada di kawasan estet yang beker&a sabagai buruh. -ihak Inggeris telah memberi tumpuan yang sepenuhnya di kawasan bandar sehinga meminggirkan kawasan luar bandar. Ini menyebabkan pendidikan di luar bandar amat ketinggalan berbanding dengan kemudahan di bandar yang dilengkapi banyak kemudahan yang lengkap.

=akt!r seterusnya %englibatan ibuba%a) 1esedaran ibubapa memainkan peranan yang amat penting dalam memberikan peluang pendidikan kepada anak0anak. Ibubapa yang akan menetukan ke&ayaan pendidikan anak0anak. ,iasanya ibubapa yang tinggal di kawasan bandar amat mengambil berat akan pendidikan anak0anak berbanding ibubapa yang tinggal di luar bandar. ,anyak kemudahan untuk mendapatkan inisiatif pendidikan yang terdapat di bandar. Ibubapa yang mempunyai kemudahan akan menghantar anak0anak mereka ke kelas tambahan yang berbayar yang tentunya men&amin ke&ayaan anak0anak" masyarakat di luar bandar adalah

24

sebaliknya. Mereka hanya memandang mudah akan pendidikan anak0anak" &ika anak mereka sudah pandai menulis dan membaca" itu sudah memadai bagi mereka. -ekara ini dapat dilihat dalam cerita ?9urukah Aku@ yang menun&ukkan masyarakat asli didalam cerita tersebut pada mulanya tidak kisah akan pendidikan namun setelah mendegar dan mendapat pengetahuan mareka sedar akan kepentingan pendidikan untuk anak0 anak mereka. =akt!r seterusnya ialah kemuda(an untuk menda%atkan ba(an %engajaran dan %embelajaran) Masyarakat pedalaman terutamanya dakawasan terpencil menghadapi isu ketaksamaan peluang pendidikan kerana masih terdapat sek!lah yang tidak mempunyai kemudahan asas. 4!nt!hnya sebanyak 3).*A sek!lah rendah tidak mempunyai talian telef!n. ;*.*A tidak mempunyai mesin faks" :.(A tidak mempunyai bekalan tenaga elektrik" dan 3B.;A tidak menerima bekalan air paip awam. -ekara inilah yang banyak menggangu pr!ses penga&aran dan pembela&aran kanak0knak di kawasan luar ,andar. Isu tentang kekurangan guru terlatih masih wu&ud bagi sek!lah rendah di kawasan luar ,andar. Antaranya tedapat kekurangan guru dalam bidang kritikal seperti sains" matematik dan bahasa inggeris. 1urangnya guru berkelayakan untuk -endidikan 1has" kekurangan guru lelaki yang berkelayakan mengikut !psyen ditempatkan di pdalaman menimbulkan masalah pengedalian akti8iti k!kurikulum. Di sek!lah menengah pula" sek!lah pedalaman atau luar ,andar bergantung sepenuhnya kepada kera&aan untuk kelengkapan sek!lah. -ekara ini berlaku kerana" latarbelakang dan s!sialek!n!mi ibubapa yang kurang mampu untuk membantu sek!lah dari segi kelengkapan sek!lah berbanding sek!lah ,andar di mana ibubapanya berpendapatan tinggi. Ianya &uga memberi kesan dalam masalah ketaksamaan peluang pendidikan bagi kanak0kanak. =akt!r ini amat penting untuk mendapatkan pendidikan yang lebih sempurna. /ebagai c!nt!h bahan bantu menga&ar dalam pendidikan sains" makmal sains yang lengkap amat diperlukan untuk pr!ses penga&aran dan pembela&aran yang sempurna. 9uru akan dapat menga&ar dengan lebih sempurna &ika kelengkapan makmal mencukupi dan kesannya lebih kepada murid. ,agi sek!lah di

24

kawasan bandar yang mempunyai kemudahan yang cukup akan dapat memberikan pr!ses pendidikan yang lebih baik berbanding di luar bandar.

*angka($langka( +ang da%at mengurangkan ketaksamaan %eluang %endidikan di dalam bilik darja(: Guru Sebagai Pemuda(,ara Pengeta(uan /ehubungan dengan itu" peranan guru yang dahulunya adalah sebagaiCpenyampai pengetahuanD+pr!8ider !f kn!wledge." gurulah yang banyak bercakap dan meny!al" kini peranan guru lebih penting sebagai pemudah cara +facilitat!r !f kn!wledge. dalam pr!ses pembela&aran. /ebagai pemudah cara" guru perlu lebih sedia dan peka melahir dan menggunakan situasi0situasi pembela&aran secara cekap dan berkesan. Murid perlu selalu digerak untuk berfikir secara kreatif dan kritikal. Malahan" murid di&angka dapat meny!al guru serta membantu guru membuka luas pintu pembela&arannya. Pendekatan Pengarajaran -e#ri K#nstrukti.isme /epertimana yang diketahui ilmu pengetahuan murid tidak semuanya berasal daripada maklumat deria yang wu&ud secara bebas dalam persekitaran yang diserap kedalam fikiran murid melalui pengalaman pancaindera" atau kewu&udan pengetahuan smula&adi dalam mental" tetapi ilmu pengetahuan itu diper!lehi dengan cara membina sendiri !leh setiap murid melalui pengalaman" renungan dan pengabstrakan.-engunaan serta pengaplikasian te!ri pendekatan penga&aran k!nstrukti8isme !leh para guru mampu meningkatkan dan secara tidak senga&a memberi impak ke arah sistem penga&aran dan pembela&aran yang lebih efisien dalam menangani &urang pendidikan ini. 'ntuk mencapai matlamat ini" di antara lain" guru perlu mempunyai kemahiran memilih kaedah penga&aran dan pembela&aran dengan bi&aksana supaya kaedah yang dipilih itu sesuai dengan murid0murid yang pelbagai keb!lehan dan minat. -embela&aran secara 1!nstrukti8isme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. -embentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembela&aran yang terdahulu dengan persekitaran semasa. ,agi memudahkan pr!ses penga&aran dan pembela&aran" guru merekabentuk situasi pembela&aran di mana pela&ar b!leh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembela&aran tersebut+1auchak" D. -. dan #ggen" -.D." 166;..

24

<!hn Dewey +<!hn 7. /antr!ck. menguatkan lagi te!ri k!nstrakti8isme ini dengan megatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pega&aran dan pembela&aran sbagai pr!ses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. amun beliau &uga menekankan kepentingan penyertaan murid didalam setiap akti8iti pega&ara dan pembela&aran.

Kesesuaian Pendekatan Pengajaran Mem#ti.asikan Murid 9uru berkemahiran adalah guru yang bi&ak menggunakan pendekatan tertentudalam teknik penga&arannya. 9uru perlu bi&ak mengenal pasti sifat dan keperluan murid supaya dapat menggunakan pendekatan yang sesuai" tepat dan betul supaya pr!ses penga&aran dan pembela&aran berlaku dengan efektif. Ini kerana tidak semua murid memerlukan pendekatan yang sama. -enga&aran yang berkesan dapat mem!ti8asikan dan membentuk murid men&adi lebih berdisiplin &uga dapat memberikan interaksi p!sitif dalam pembela&aran. -endekatan berasaskan spiral curriculum memb!lehkan murid mengembangkan ilmu sedia ada dan memantapkan pengalaman tersedia. Mereka akan mengikuti penga&aran peringkat demi peringkat" langkah demi langkah" fakta demi fakta"yang keseluruhannya secara sistematik dan efektif. 9uru perlu sentiasa memikirkan pendekatan baru dan menyesuaikan amalan mereka kepada kehendak dan kesesuaian murid. Men+ediakan an,angan Mengajar 1e&ayaan guru sebagai penga&ar bergantung pada perancangan menga&arnya untuk mencapai !b&ektif penga&aran dan pembela&aran. 9uru hendaklah bi&ak dalam merancang isi penga&aran yang se&a&ar dengan !b&ektif pela&aran" strategi dan kaedah penga&aran dan &uga akti8iti0akti8iti penga&aran0pembela&aran. -engurusan bilik dar&ah yang tersusun me&a dan kerusi dalam suasana yang sesuai dengan perancangan penga&aran &uga sangat penting supaya pembela&aran ber&alan dengan harm!ni dan berlaku interaksi dan ker&asama antara murid dengan murid dan murid dengan guru. %ancangan menga&ar yang baik perlu meliputi pelbagai alat bantuan menga&ar " &adi isi pela&aran rancangan menga&ar yang telah disusun dengan baik mudah akan menghasilkan suasana yang menarik dan lebih efektif.

24

Mem%elbagaikan Kaeda( Mengajar -embela&aran akan ber&alan dengan lancar" menarik dan berkesan sekiranya guru menggunakan pelbagai kaedah yang bersesuaian dengan isi pela&aran dan kemahiran yang akan dicapai !leh murid. 9uru yang berhasrat untuk men&adikan penga&arannya efektif" seharusnya membuat ka&ian mengenai kaedah yang palingsesuai untuk sesuatu isi pela&aran" t!pik atau kemahiran untuk menilai kekuatan dan kelemahan kaedah yang digunakan

Pengeta(uan/ Kema(iran dan Ke,eka%an 'idang 9uru hendaklah mempunyai kecekapan yang mendalam dalam bidang atausub&ek yang dia&ar. Adakalanya murid bertanya perkara yang melebihi sukatan pel&aran atau kurikulum yang tertera dalam buku teks. /ekiranya guru berkeb!lehan men&awab dengan tepat bersama fakta dan bukti yang kukuh" pasti akan menimbulkan minat"keyakinan" dan kecenderungan murid untuk mengikuti perkembangan. 5ebih menarik &ika guru dapat mengaitkan ilmu tersebut dengan kehidupan seharian mereka supaya mereka akan berasa lebih dekat dan mudah memahami sesuatu pela&aran" &adi murid akan menilai ilmu yang dipela&arinya adalah berguna untuk dirinya untuk masa depan./ekiranya guru tidak mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam sub&ek guru akan menyebabkan murid kurang berkeyakinan kepada guru tersebut dan hilang minat untuk bela&ar kerana guru gagal untuk men&awab pertanyaan dan sentiasa akan menghalang murid tersebut dari bertanya. Kema(iran Pen+am%aian 0si Pelajaran -en!nt!n akan terpes!na dengan persembahan dan &alan cerita yang menarik dalam sesebuah drama atau pementasan. <esteru itu" kemahiran guru dari segi k!munikasi" dengan penyampaian yang &elas dan mudah difahami pela&ar lebih berminat dan akan mengikuti pela&aran hingga akanmembuat pela&ar tamat. 9uru &uga perlu kreatif dan efektif dalam penyampaian mereka. 1emahiran guru dengan mempelbagaikan gaya dan penyampaian maklumat dalam bahasa dan f!rmula yang mudah akan men&adikan pembela&aran murid lebih efektif dan k!mited. 9uru b!leh men&adi efektif dalam penyampaiannya dengan membuat

24

adaptasi terhadap situasi setempat. 1epelbagaian gaya bahasa dan penerangan yang &elas akan memudahkan murid menerima dan memahami isi pela&aran dan seterusnya akan meningkatkan lagi prestasi murid.

Ke,eriaan/ 0nteraksi dan Penglibatan Murid 9uru efektif sentiasa berfikir dan merancang akti8iti penglibatan murid0murid dalam penga&aran. 1emahiran berk!munikasi dan interaksi kependidikan pelbagai hala guru0murid" murid0murid" dan murid0guru men&adi teras keberkesanan penga&aran dan pembela&aran. Murid akan merasa pendapat dan kehadirannya diperlukan serta dihargai. /emasa menyampaikan penga&aran guru seharusnya mempunyai pemikiran p!sitif dan bersangka0suka terhadap murid agar ilmu yang disampaikan diterima dengan hati terbuka" ikhlas" telus" tulus" berminda ceria dan humur. Memandang terus dan telus terhadap indi8idu murid dan melihatnya dengan penuh empati serta mem!ti8asikan secara intrinsik dan ekstrinsik

-indakan Susulan Melalui Penga+aan dan Pemuli(an /elain itu" teknik penga&aran guru lebih efektif dalam membimbing murid dengan lebih baik dengan men&alankan akti8iti pengukuhan. 9uru &uga seharusnya mempunyai kemahiran meny!al pelbagai &enis s!alan. /!alan0s!alan pr!8!katif &uga b!leh member rangsangan dan m!ti8asi kepada murid berfikir secara k!nstruktif dan in!8atif. 5angkah ini diikuti pula !leh pemantauan prestasi" di antaranya dengan cara murid0murid yang mendapat pencapaian tinggi dikel!mp!kkan dalam satu kumpulan untuk pr!ses pengkayaan pembela&aran manakala murid0 murid lemah dikel!mp!kkan dalam satu kumpulan untuk pemulihan dengan guru memberi perhatian dan tumpuan yang lebihbanyak. Kesim%ulan 1ini" fungsi guru bukan saha&a hanya penga&ar tetapi &uga memainkan peranan penting sebagai pemudah cara untuk membimbing" mem!ti8asi dan mengerakkan pela&ar untuk

24

men&alankan akti8iti pembela&aran terutamanya pembela&aran k!mputer dan &uga eksperimen. >leh itu" guru hendaklah menguasai kemahiran pemudah cara demi melicinkan pr!ses pembela&aran dan memper!leh keberkesanan !ptimum daripada akti8iti pembela&aran. /ebagai pemudah cara guru haruslah menyediakan segala perancangan penga&aran dan pembela&aran yang sistematik dan alat bantu menga&ar yang mencukupi serta sesuai supaya semua murid dapat menyertai semua akti8iti yang di&alankan. Ini dapat meningkatkan tahap keyakinan pela&ar dalam diri masing0masing dan dapat menerapkan nilai0nilai murni dalam setiap diri murid dengan beker&asama antara satu sama lain. Murid akan terlibat secara aktif dalam akti8it pembela&aran dengan menggunakan teknik meny!al samada lisan atau bukan lisan./uasana pembela&aran yang p!sitif dapat diwu&udkan dan murid dapat melihat"mendengar dan merasai pembela&aran yang di&alankan memudahkan mereka lebih memahami dan mend!r!ng mereka untuk lebih mendalami dan mengka&i. /e!rang guru sebagai pemudahcara perlu menguasai teknik peny!alan semasa set induksi supaya secara tidak langsung dapat membantu murid mengingat kembali pengetahuan lepas yang berkaitan dan menerapkan dengan kehidupan semasa mereka.

E"*EKS0

24

Alhamdulillah" syukur kami ke hadrat Eang Maha #sa" kerana dengan limpah kurnianya saya dapat menyiapkan tugasan ini walaupun dibatasi masa yang terhad lantaran kesibukan tugas seharian.

-ada mulanya" apabila menerima tugasan bagi sub&ek #D' (1)* ,udaya dan -embela&aran" saya agak keliru tentang kehendak s!alan ./aya diminta memberi satu kupasan mengenai ketaksamaan peluang pendidikan yang berlaku di negara kita. /aya berasa begitu bimbang dan tercabar untuk menyiapkan tugasan ini kerana pengetahuan sedia ada saya tentang se&arah pendidikan atau ,udaya dan -embela&aran amatlah sedikit. amun demikian" cabaran dan halangan ini tidak mematahkan semangat saya untuk cuba menghasilkan tugasan yang terbaik" bermula dengan mencari n!ta yang berkaitan melalui internet" bahan0bahan bacaan dan beberapa ru&ukan yang lain. Di sini saya dapat mencari bahan atau artikal0artikal yang berkaitan dengan se&arah atau ,udaya dan -embela&aran yang terdapat di egara kita. ,ahan0bahan tersebut telah banyak membantu saya dalam menyudahkan tugasan ini dengan sempurna. /etelah sekian lama saya tidak mengikuti se&arah perkembangan pendidikan" ia telah memberikan satu kesedaran kepada saya betapa pentingnya pengetahuan tentang ketaksamaan pendidikan yang menular di egara kita.

Dalam menghasilkan tugasan ini" banyak ilmu dan pengetahuan tentang ,udaya dan -embela&aran dapat saya kumpulkan dan saya per!lehi maklumat0maklumat tersebut melalui buku ,udaya Dan -embela&aran dan sumber internet. Akhirnya dengan usaha gigih yang saya lakukan" banyak ilmu yang saya per!lehi dan telah memberikan saya satu kefahaman untuk men&elaskan lagi tentang k!nsep budaya dan pelbagaian kel!mp!k pendidikan yang terdapat di egara kita. 1!nsep ketaksamaan peluang egara kita. pendidikan telah memberikan satu kesan yang tidak stabil bagi kanak0kanak untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata di

24

merapatkan jurang pendidikan yang merangkumi jurang antara bandar dan luar bandar, jurang antara yang miskin dan kaya, jurang digital dan jurang antara mereka yang berkeperluan khas agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus pembangunan negara.. ,erdasarkan pernyataan ini saya dapat memberikan satu sedikit kupasan apakah sebenarnya ketaksamaan peluang pendidikan yang telah berlaku di egara kita. Di egara kita ketaksamaan peluang pendidikan ini berlaku secara terancang atau sebaliknya. Melalui catatan se&arah" apa yang saya faham pada era zaman pen&a&ahan ianya berlaku secara terancang. Ini disebabkan pihak pen&a&ah ingin mewu&udkan satu kasta yang berbeza dikalangan masyarakat peribumi dengan g!l!ngan atasan bagi menguasai ek!n!mi dan p!litik di Tanah Melayu.

-ada hari ini isu ketaksamaan peluang pendidikan masih lagi berlaku. /amada sega&a atau tidak ianya tidak pasti. ,edasarkan fact!r kemudahan fzikal" kepakaran guru" penggunaan kurikulum" insfrastruktur serta prasarana yang lengkap " masalah ini masih lagi berlaku dengan agak ketara. Terutama sekali dikalangan masyarakat !rang asli dan kawasan pedalaman. Isu ini telah memberikan impak terhadap sek!lah" status s!cial ek!n!mi terhadap pencapaian dan ketaksamaan etnik dalam pencapaian akedemik. 1etaksamaan peluang pendidikan amat ketara dalam unsur0unsur kelas s!cial" &antina" serta kumpulan etnik lain yang disebabkan !leh fact!r ge!grafi " taraf k!n!mi dan pegangan budaya tradisi!nal. ,agi mengimbangi ketaksamaan peluang pendidikan dalam semua aspek banyak perubahan yang perlu dilakukan !leh pihak berwa&ib. Ini merupakan satu cabaran yang besar bagi pihak kera&aan. ,anyak langkah0 lagkah yang telah dibuat atau dilaksanakan !leh pihak kera&aan untuk mengimbangi ketaksamaan peluang pendidikan ini.

7alau bagaimanapun" usaha0usaha telah dilaksanakan !leh 1ementerian -ela&aran Malaysia untuk merapatkan &urang pecapaian digital dan ketaksaman peluang melalui beberapa inisiatif yang telah digariskan dalam pelan -embangunan

24

-endidikan. /etiap tahun pihak kera&aan telah memperuntukkan bili!n ringgit dalam belan&awan egara untuk membangunkan bidang pendidikan di egara kita. 4!nt!hnya pada belan&awan tahun lepas sebanyak %MF3 bili!n atau 33.(BA dariada keseluruhan ba&et adalah untuk pembanguan dalam pendidikan.Disini &elas pihak kera&aan amat perihatin terhadap rakyatnya untuk memberikan peluang yang terbaik untuk rakyat menikmati peluang pendidikan yang sama rata.Terbaru -elan -embangunan -endidikan +--- 3)1(03)3F. yang dilancarkan !leh pihak kera&aan mengariskan 11 an&akan dan akan men&adi cabaran kepada semua pihak dalam pembangunan pendidikan egara kita.

<urang perbezaan antara ,andar dan luar ,andar dapat dikurangkan dari segi kelengkapan asas dan kemudahan asas supaya semua murid di luar ,andar" murid asli dan masyarakat peribumi /abah dan /arawak akan menikmati akses" ekuiti" dan kualiti pendidikan yang serata. /elain itu" usaha pembestarian sek!lah telah berlaku secara berperingkat se&a&ar dengan era Tekn!l!i Maklumat dan 1!minkasi . -embangunan pendidikan dapat meningkatkan akses" ekuiti" dan kuliti pendidikan kepada semua murid tanpa mengira l!kasi" kaum" dan budaya untuk memb!lehkan semua murid mengikuti pendidikan pada peringkat yang lebih tinggi.

/ecara keseluruhannya" tugasan yang diberikan ini" memberi sedikit sebanyak pengetahuan tambahan kepada saya sepan&ang temp!h pr!ses melaksanakannya. 7alaupun sibuk dengan tugasan0tugasan lain" namun ia bukanlah satu halangan bagi saya untuk menyiapkan ker&a kursus ini dengan sempurna. Di kesempatan ini &uga saya ingin merakamkan &utaan terima kasih dan setinggi0tinggi penghargaan kepada #ncik M!hd $aki bin Ab %ahim yang telah banyak membantu saya dalam memberi tun&uk a&ar dalam menyiapkan tugasan ini. ,egitu &uga dengan rakan seper&uangan yang tidak l!kek berk!ngsi ilmu sehinggalah tugasan ini dapat disiapkan. Disediakan !leh"

24

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

*AMP0 AN

24

PE-0KAN AKH'A ".GUA MUSANG, 8 Mac (Bernama) -- Orang Asli kaum Temiar di !s Balar, "uala Be#is deka# sini semakin mengu#amakan $endidikan %agi generasi muda mereka demi men&amin kelangsungan mas'araka# mereka dan mela(irkan generasi %er$enge#a(uan. endidikan kini dili(a# se%agai laluan u#ama un#uk mengekalkan iden#i#i kaum mereka dalam meni#i arus $em%angunan negara 'ang kian $esa#. Se!rang $enduduk Orang Asli di !s Balar, A%dulla( Seman, )*, %erka#a $endidikan men&adi kunci un#uk anak-anakn'a #erus mencari ke(idu$an 'ang le%i( %ermakna dengan $unca re+eki 'ang le%i( %aik. ",a(ulu #idak ramai 'ang u#amakan $endidikan. Bagi kami %ua# a$a %ela&ar sedangkan %!le( (idu$ dengan cara #radisi!nal. "Te#a$i $enda$a#an ker&a kam$ung #idak lagi mencuku$i un#uk generasi %aru. -am%a#-laun $unca (idu$ akan (ilang %ersama iden#i#i kami. .adi $endidikan adala( &alan keluar un#uk generasi muda mencari re+eki," ka#an'a ke$ada Bernama.

KESUKARAN PENDIDIKAN MENENGAH Bagaimana$un dugaan 'ang di(ada$i anakn'a un#uk melan&u#kan $ela&aran ke $eringka# menenga( men&adikan (asra# A%dulla( sediki# sukar. Beliau %erka#a anakn'a 'ang %ersek!la( menenga( #er$aksa #inggal di asrama di Gua Musang 'ang #erle#ak kira-kira )/ kil!me#er dari kam$ungn'a. "Sek!la( renda( suda( ada di sini #e#a$i sek!la( menenga( semuan'a &au(&au(. "ami %ukan %erkemam$uan un#uk &um$a anak kami di sana. Te#a$i demi masa de$an mereka a$a 'ang %!le( kami %ua#," ka#an'a. Osman A%as, 01, %erka#a ke$erluan sek!la( semakin meningka# dan $endidikan $eringka# #inggi di ka2asan $e#em$a#an Orang Asli semakin di$erlukan. ""ami $un ma(u anak kami ma&u. "era&aan %an'ak #!l!ng kami dengan mem%eri $e#em$a#an di sini. Mereka &uga sediakan sek!la(. Te#a$i sekarang kami $erlukan sek!la( menenga( 'ang le%i( deka# se$er#i di $ekan "uala Be#is," ka#an'a.

MASA*AH D0KE-ENGAHKAN

24

1uala ,etis terkenal sebagai petempatan >rang Asli Temiar yang terbesar di negeri 1elantan. Ia terletak kira0kira () kil!meter dari bandar 9ua Musang yang terkenal bagi akti8iti pelanc!ngan kerana adanya 9ua 4ha" yang merupakan antara petempatan awal manusia pada zaman Mes!litik. 1uala ,etis kini menikmati arus pem!denan dan !rang Asli tidak lagi terpinggir kerana mereka disediakan kemudahan perumahan" sek!lah" dewan masyarakat dan sebagainya. Gasrat Abdullah dan >sman tidak sia0sia kerana 1ementerian -ela&aran menerima baik permintaan mereka supaya sebuah sek!lah menengah dibina di 1uala ,etis. Timbalan Menteri -endidikan Dr M!hd -uad $arkashi" dalam lawatannya ke 1uala ,etis pada ; =eb" berkata perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat kementerian supaya pr!&ek terbabit disertakan dalam %ancangan Malaysia 1esepuluh +%M101)...H

'ajet 1231:4uran Pendidikan Di Sek#la( enda( Dan Menenga( Kerajaan Dimansu(kan


KUA*A *UMPU : Datuk /eri a&ib Tun %azak hari ini berkata buat pertama kalinya dalam se&arah pendidikan rendah dan menengah di sek!lah0sek!lah kera&aan disediakan secara percuma bermula sesi persek!lahan 3)13.-erdana Menteri berkata langkah ini diambil bagi memb!lehkan setiap anak0anak Malaysia tanpa mengira latar s!si!0ek!n!mi berpeluang kepada masa depan yang lebih baik selain memastikan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. H-ada masa ini pela&ar masih dikenakan bayaran %M3B.F) bagi sek!lah rendah dan %M((.F) bagi sek!lah menengah untuk bayaran k!0kurikulum" kertas u&ian dalaman" yuran Ma&lis /ukan /ek!lah0/ek!lah Malaysia" dan insurans takaful.HMulai sesi persek!lahan 3)13" bayaran ini akan dimansuhkan"H katanya semasa membentangkan ,elan&awan 3)13 di Dewan %akyat di sini. a&ib" yang &uga Menteri 1ewangan" berkata pemansuhan itu membabitkan peruntukan sebanyak %M1F) &uta. Dalam ,elan&awan 3)13" sekt!r pendidikan diperuntukkan %MF).3 bili!n. a&ib berkata bagi 1ementerian -ela&aran" peruntukan pembangunan sebanyak %M1.6 bili!n akan dibelan&akan untuk semua &enis sek!lah terdiri daripada /ek!lah 1ebangsaan" /ek!lah <enis 1ebangsaan 4ina dan Tamil" /ek!lah Mubaligh dan /ek!lah Agama ,antuan 1era&aan./ebagai tambahan" katanya" peruntukan %M1 bili!n akan disediakan melalui Tabung 1has -embinaan" -enambahbaikan dan penyelenggaraan /ek!lah khusus bagi keperluan mendesak untuk membaik pulih bangunan sek!lah" penyelenggaraan" pembelian peralatan dan pembinaan bl!k tambahan. a&ib berkata daripada peruntukan

24

itu" %MF)) &uta diberikan kepada /ek!lah1ebangsaan dan masing0masing %M1)) &uta kepada /ek!lah <enis 1ebangsaan 4ina"/ek!lah Mubaligh" /ek!lah <enis 1ebangsaan Tamil" /ek!lah Agama ,antuan 1era&aan dan Maktab %endah /ains Mara +M%/M.. 1atanya" kera&aan &uga mencadangkan sek!lah swasta yang berdaftar dengan 1ementerian -ela&aran dan memenuhi peraturan yang ditetapkan diberi beberapa galakan dengan mengambil kira peranan penting mereka dalam menyediakan pendidikan berkualiti menghasilkan generasi masa depan cemerlang. a&ib berkata galakan yang diberikan ialah pengecualian cukai pendapatan sebanyak :) peratus atau #laun 4ukai -elaburan sebanyak 1)) peratus ke atas perbelan&aan m!dal dalam temp!h lima tahunI dan p!t!ngan dua kali bagi perbelan&aan pr!m!si di luar negara bagi menarik lebih ramai kemasukan pela&ar asing dan ketiga ialah pengecualian duti imp!rt dan cukai &alan ke atas semuaperalatan pembela&aran. H1era&aan berharap dengan adanya pen&imatan k!s ini kepada pengendali sek!lah swasta sebagai imbal balas dapatlah dikurangkan sedikit yuran sek!lah para pela&ar" agar beban ibu bapa dapat diringankan"H katanya. a&ib berkata galakan &uga diberikan kepada !rang perse!rangan dan syarikat yang menyumbang daripada sudut kewangan untuk institusi pendidikan rendah dan menengah yang berdaftar dengan diberi p!t!ngan cukai. ,eliau berkata kemudahan itu &uga dipan&angkan kepada semua tempat ibadat yang berdaftar.1atanya kera&aan akan menyegerakan kelulusan pengecualian cukai bagi institusi pendidikan dan semua rumah ibadat dalam temp!h masa yang singkat.Di samping itu" sekt!r swasta &uga disaran berganding bahu memantapkan pembangunan m!dal insan berkemahiran tinggi dengan pemberian galakan cukai seperti p!t!ngan dua kali ke atas perbelan&aan yang dilakukan !leh syarikat dalam melaksanakan pr!gram internship.Dua lagi galakan ialah p!t!ngan dua kali ke atas pemberian biasiswa dan p!t!ngan dua kali ke atas perbelan&aan bagi menyertai pameran ker&aya di luar negara.$ 'E NAMA

24

Sek#la( di luar bandar

Sek#la( di bandar

Kemuda(an %engangkutan di luar bandar

Kemuda(an %engangkutan di bandar

Keadaan bilik darja( di luar bandar

Keadaan bilik darja( di bandar

24

5alan ra+a di luar bandar

5alan ra+a di bandar

Makmal ,#m%uter di luar bandar

Makmal ,#m%uter di bandar

Keadaan makmal ,#m%uter di luar bandar

Keadaan makmal ,#m%uter di bandar

24

ujukan !riati A. %ashid" ,!!n -!ng Eing"/harifah =akhirah /yed Ahmad"$uraidah A. Ma&id +3)11.Budaya dan Pembelajaran.1uala 5umpur.>Jf!rd =a&ar. /dn. ,hd. 1ementerian -ela&aran Malaysia +3)):. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP). Malaysia 1amus Dewan" edisi 1eempat" 3))F. Dewan ,ahasa Dan -ustaka 1uala 5umpur. %!hizani Eaakub" /hahabudin Gashim K M!hd $!hir Ahmad. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan.4etakan ke (" 3));.,atu 4a8es. -T/ -ub. K Distribut!rs /dn. ,hd.

SUM'E 0N-E NE0Diper!lehi daripada http2LLwww.slideshare.netLcilib)hLpembela&aran0berasaskan0pr!&ek 0 Diper!lehi daripada http2LLsarinapraktikum.bl!gsp!t.c!mL3))6L):Ldefinisi0penga&aran0 dan0pembela&aran.html Diambil daripada http2LLms.wikipedia.!rgLwikiL,udayaMMalaysia" pada Disember 1:" 3))6

24