RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk Tarikh / Hari Masa Tahun Bilangan

murid : Pendidikan Jasmani : Kemahiran : Permainan Bola Baling : Kemahiran Menggelecek bola : 27 Jun 2 !2 "#abu$ : %& '%&% (etang "% minit$

: ) *bnu Khaldun : 2) orang " ! lelaki+!) (erem(uan $

Pengalaman/ Pengetahuan -e(as/Sedia .da Hasil Pembelajaran

: Ber(engalaman , Mem(elajari kemahiran membaling dan menerima bola+ menggelecek dan menjaringkan gol semasa di sekolah& : Pada akhir (engajaran dan (embelajaran+ murid'murid da(at : Psikomotor : melakukan kemahiran menggelecek bola dalam jarak 2+%+ dan / meter sekurang'kurangn0a % dari(ada / kali (ercubaan dengan betul& Kogniti1 .1ekti1 : men0atakan % jenis kemahiran 0ang akan diajar& : mengamalkan sika( bertanggungja2ab dan sika( tolong'menolong antara satu sama lain semasa men0im(an alatan (ermainan setelah menggunakann0a&

4ungsi 5tot Bahan Sumber Pengajaran 6 Pembelajaran : Skitel besar Bola baling 7elung ' !2 ' !2 ' 8 Strategi Pengajaran : Kecerdasan Pelbagai 0akni Kecerdasan Kinestetik& . Kemahiran : Sains .Penera(an 3ilai Kemahiran Ber1ikir : Ke(atuhan (ada arahan : Membuat (erbandingan di antara murid 0ang mem(un0ai ketangkasan 0ang tinggi dan rendah& Penggabungan jalinan Kese(aduan : Pergerakan asas .

akan bertukar kedudukan dengan (emain B setelah melakukann0a untuk bebera(a kali& GURU Bola . akan membuat :ariasi hantaran dan murid B menerima bola secara statik& c$ Pemain . !2 ii& #egangan Murid'murid melakukan regangan : • #egangan bahagian ke(ala • #egangan bahagian tangan • #egangan bahagian (inggang • #egangan bahagian kaki .BAHAGIAN/ MASA AKTIVITI Memanaskan badan "% minit$ i& 9ariasi hantaran FOKUS PEMBELAJARAN Membuat :ariasi hantaran se(erti : • Tangka( tinggi • Tangka( rendah • Tangka( sisi kiri dan kanan ORGANISASI BSPP /CATATAN Bola ' !2 Skittel besar '8 a$ Murid berada dalam kedudukan menghada( antara satu sama lain dalam jarak 0ang diteta(kan& b$ Murid di bahagian .

MP.3 B .-. ) K.3 . i& Bola .BAHAGIAN/ MASA Perkemban an "!) minit$ Lan ka! " "7 minit$ AKTIVITI 7erak kerja kelas Menggelecek i& Murid'murid menggelecek setem(at& ii& Mereka bebas menggelecek& FOKUS PEMBELAJARAN ORGANISASI BSPP /CATATAN a$ Merendahkan (osisi badan dan lutut dibengkokkan& b$ Berat badan berada (ada kaki de(an& "Jika menggunakan tangan kanan maka kaki kanan ke de(an$& c$ Tangan men0entuh atas bola dan jari terbuka& d$ Bola ditolak ke tanah dengan menggunakan jari dan gerakan (ergelangan tangan ke ba2ah& e$ -antunan bola sebaik'baik (ada (aras (inggang dan lutut& Murid menggelecek dalam keadaan teratur mengikut kum(ulan 0ang diteta(kan& K.MP. !2 ii& Skittel besar .-.

akan menggelecek bola menggunakan tangan kanan atau kiri ke(ada (emain B sambil berjalan& Pada 1asa kedua (ula+ mereka (erlu menggelecek bola sambil berlari ke(da (asangan masing'masing& • .BAHAGIAN/ MASA Lan ka! # "7 minit$ AKTIVITI 7erak kerja berkum(ulan i& Menggelecek sambil berjalan 1$ FOKUS PEMBELAJARAN PEMAIN A Merendahkan (osisi badan dan lutut dibengkokkan& g$ Berat badan berada (ada kaki de(an& "Jika menggunakan tangan kanan maka kaki kanan ke de(an$& h$ Tangan men0entuh atas bola dan jari terbuka& i$ Bola ditolak ke tanah dengan menggunakan jari dan gerakan (ergelangan tangan ke ba2ah& j$ -antunan bola sebaik'baik (ada (aras (inggang dan lutut& ORGANISASI BSPP /CATATAN i& Bola ' !2 ii& Menggelecek sambil berlari PEMAIN B • Pada 1asa (ertama+ (emain .

BAHAGIAN/ MASA Kem$n%ak "<minit$ AKTIVITI Permainan Bola Baling "7 :s 7$ FOKUS PEMBELAJARAN i& Merendahkan (osisi badan dan lutut dibengkokkan& Berat badan berada (ada kaki de(an& "Jika menggunakan tangan kanan maka kaki kanan ke de(an$& Tangan men0entuh atas bola dan jari terbuka& Bola ditolak ke tanah dengan menggunakan jari dan gerakan (ergelangan tangan ke ba2ah& -antunan bola sebaik' baik (ada (aras (inggang dan lutut& ORGANISASI BSPP /CATATAN i& Bola Baling. !) iii& =isel ' 2 ii& iii& i:& Murid duduk dalam (osisi sebenar& -ibatkan murid secara bergilir'gilir& :& . ! ii& Bibs .

BAHAGIAN/ MASA Pen$&$' "/ minit$ AKTIVITI a& 7erak Kendur FOKUS PEMBELAJARAN Permainan -om(at Kanggaru Melakukan lom(at kanggaru secara : i& -urus ii& >ig ?ag& ORGANISASI BSPP /CATATAN .kti:iti -om(at Kanggaru : iii& Pelajar akan melakukan lom(at kanggaru secara lurus dan secara ?ig ?ag dalam ka2asan 0ang diteta(kan& Skittel Besar ' !2 AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN b& Soal ja2ab FOKUS PEMBELAJARAN i& Murid menjelaskan kesalahan'kesalahan teknik lakuan semasa menggelecek& ii& Murid menerangkan (aras lantunan bola 0ang baik semasa menggelecek& 7uru menjelaskan ke(entingan ORGANISASI Murid duduk dalam barisan& BSPP /CATATAN .

>=.H SA.*>>.#..#e1leksi Pelajar .lasan Pens0arah/ 7uru Pembimbing : : @isediakan 5leh Kursus : 3.3* B*3T* M@ #B@>53 : PP*SMP SBMBSTB# %'PB3&SBJ&P#&"SK$ .