Anda di halaman 1dari 8

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KAE 3013 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa EKSPRESI KREATIVITI sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf KANAK-KANAK ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj [PAN !AN"#$%&A"#!%'!

'( klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

ARAHAN
1. 2. 3. *. Kursus KAE 3013 ini mengandungi 3 (TIGA) tugasan. Tugasan ini mengandungi 2 (Dua) Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Jawab edua! dua bahagian Tugasan "ang te#ah di$awab dengan sem%urna %er#u dihantar da#am bentu s&'t!(&%" dan hard!(&%" e%ada Tut&r E!)earning bagi um%u#an masing!masing. +i#a ba(a semua %er ara "ang terda%at di da#am Panduan Kerja Kursus ini su%a"a anda menda%at e'ahaman "ang sebenar tentang bagaimana henda men"e#esai an er$a ursus anda.

KATEGORI TUGASAN
PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A ARAHAN Secara berkumpulan !" #ran$% &' Ese( (lm(a)* +a, Bua- sa-u penul(san men$ena( perkemban$an es-e-(ka kanak!kanak' 01 marka) +b, Hura(kan ba$a(mana anda b#le) memban-u men$emban$kan es-e-(ka kanak!kanak dalam ak-(.(-( krea-(/ dalam kelas anda' Secara (nd(.(du )* +inta"tiga"orang"kanak,kanak" menulis")"perkara-"iaitu"." perkara"" yang"dia"suka"dan"."perkara" tidak"suka*"'elepas"selesai"" melakukan"aktiviti"tersebut-" minta"kanak,kanak"menyatakan" pendapat""dan"perasaan"" masing,masing""berdasarkan" jawapan"yang"diberi*" /a0 1uraikan"pendapat"dan" pandangan"anda"tentang" jawapan"mereka* /'ertakan"penulisan"kanak, kanak"bersama"tugasan"yang" dihantar0 21 marka) MARKAH TARIKH

BAHAGIAN B +E!3ORUM,

Terda%at , s&a#an untu dibin(ang an se(ara &n!#ine menerusi #aman http://50.56.83.109/collegelms 1. -adang an a ti.iti "ang b&#eh di#a sana an untu merangsang &ta iri dan &ta anan 2. Terang an a%a "ang anda 'aham dengan ma na intrinsi da#am Te&ri Erwin /an&'s ". 3. 0"ata an bagaimana anda menga$ar a ti.iti me#u is da#am bi# i dar$ah *. Bin(ang an (iri reati.iti ana ! ana dari as%e eberanian. ,. 1enga%a ana ! ana su a mengguna an %ensi# atau %ensi# warna untu men(&nteng dinding. Bin(ang an. 4UM5AH 2 mar ah (1inggu Ke!3)

2 mar ah 2 mar ah 2 mar ah (1inggu Ke!*) (1inggu Ke!,) (1inggu! Ke!2) 2 mar ah (1inggu 3 e!4)

"1

Per)a-(an5 +ega#a %er ara "ang ber aitan meru$u dan mengi ut arahan Tut&r E!)earning anda.

BAHAGIAN A* 3ORMAT PENU5ISAN +KUMPU5AN,


&' Ese( Ilm(a)*
i. Jawab SEMUA s&a#an "ang di emu a an. ii. Jawa%an anda mesti#ah as#i dari idea anda sendiri. iii. /an$ang bagi edua!dua s&a#an esei tersebut ia#ah 6!10 mu a surat (1inimum). i.. 7&nt5 Aria#8 +ai9 118 +%a(ing 1., #ine .. Ada ru$u an dari mana!mana bu u ru$u an : $&urna# (minimum ; ru$u an) "ang ditu#is mengi ut '&rmat A/A "ang betu#.

2'

3#rum E!5earn(n$*
i. Jawab semua s&a#an %erbin(angan (ada , s&a#an semuan"a) "ang diu%#&ad di ruangan gr&u% '&rum di http://50.56.83.109/collegelms . ii. Jawa%an bagi setia% s&a#an ia#ah #ebih urang 100 %atah %er ataan. iii. +e#ain dari memberi an $awa%an terhada% s&a#an tersebut< anda wa$ib memberi an res%&n atau berintera si se urang! urangn"a 3 a#i e%ada mana!mana $awa%an ra an um%u#an anda bagi setia% s&a#an %erbin(angan. i.. Anda %er#u men(eta SEMUA $awa%an dan res%&n=intera si anda di da#am e!'&rum untu dihantar bersama tugasan.

Panduan Pen6era)an Tu$asan


1engandungi 2 &m%&nen 5 . (a) Esei i#miah bagi s&a#an 1 dan 2 (b) Jawa%an dan res%&n=intera si anda me#a#ui e!'&rum. 1. Tugasan "ang te#ah #eng a% mesti#ah disusun mengi ut susunan5 (a) -&.er atau mu a hada%an BE>?A>0A K@0I0G 1@DA DA0 BI0DI0G TA/E (Guna an '&rmat se%erti di )A1/I>A0 2) (b) 1em%un"ai isi andungan dan ha#aman (>u$u '&rmat da#am )A1/I>A0 3) (() Esei i#miah 1a < 1b< 2. (d) -eta an bagi $awa%an dan res%&n=intera si untu , s&a#an %erbin(angan. (e) )am%iran ($i a ada) 2. Tari h a hir %enghantaran ia#ah %ada &2 Me( 21&2. /e#a$ar %er#u %e a dengan tari h "ang ditentu an dengan meru$u ruangan %engumuman dari masa e semasa. /enghantaran "ang #ewat tida a an di#a"an. +ebagai backup tugasan b&#eh dihantar me#a#ui %&s da#am bentu ber$i#id dan -D (hard copy & soft copy) e%ada Tut&r E!)earning. +ebarang masa#ah "ang timbu# si#a berhubung dengan tut&r E!#earning anda.

3. *.

BAHAGIAN B* 3ORMAT ME5AKSANAKAN E!3ORUM


1. i. Terda%at , s&a#an untu a ti.iti %e#a$ar ber'&rum se(ara &n!#ine di )1+ bersama tut&r e! #earning dan sesama %e#a$ar "ang #ainn"a. +&a#an!s&a#an tersebut ia#ah5 -adang an a ti.iti "ang b&#eh di#a sana an untu merangsang &ta iri dan &ta anan

ii . Terang an a%a "ang anda 'aham dengan ma na intrinsi da#am Te&ri Erwin /an&'s ". Iii i.. .. 0"ata an bagaimana anda menga$ar a ti.iti me#u is da#am bi# i dar$ah Bin(ang an (iri reati.iti ana ! ana dari as%e eberanian.

1enga%a ana ! ana su a mengguna an %ensi# atau %ensi# warna untu men(&nteng dinding. Bin(ang an.

2.

/e#a$ar diminta men$awab SEMUA s&a#an '&rum tersebut dengan idea as#i "ang bernas. 1inimum 100 %atah %er ataan bagi setia% satun"a. (2 mar ah di%eruntu an bagi setia% $awa%an e%ada s&a#an "ang di emu a an) /e#a$ar $uga dimesti an memberi %andangan< u#asan< %enambahan dan &mentar terhada% $awa%an ra an!ra an "ang #ain (minimum * a#i bagi setia% satu s&a#an %erbin(angaan). )ebih ban"a %erbin(angan ada#ah #ebih bai . (2 mar ah di%eruntu an bagi %erbin(angan ini) /emar ahan diberi an menerusi $awa%an e%ada s&a#an dan e era%an %en"ertaan ber'&rum dengan ra an!ra an %e#a$ar "ang #ain. +e(ara ese#uruhann"a $awa%an %e#a$ar da#am e!'&rum %ada aras minimum ia#ah , $awa%an e%ada s&a#an dan 20 a#i res%&n=intera si se(ara &n!#ine untu menda%at an mar ah %enuh . +emua $awa%an dan %erbin(angan "ang di#a sana an mesti#ah di(eta dan disa#in e da#am -D sebagai ba( !u%.

3.

*.

,.

SKA5A PEMARKAHAN KER4A KURSUS


TUGASAN A 1ene%ati '&rmat %enu#isan < isi men(u u%i< isi di&#ah dan di embang an dengan bai < ada (&nt&h "ang bai dan &n rit. Ada idea as#i "ang bernas< reati' dan ritis. Idea tersusun dengan emas. Tiada esa#ahan '&rmat %enu#isan : bahasa. 1ene%ati '&rmat< isi men(u u%i< isi di embang an dengan bai < ada (&nt&h "ang &n rit. Ada idea as#i "ang bernas. Idea tersusun dengan emas. Tiada esa#ahan bahasa. Tiada esa#ahan '&rmat %enu#isan : bahasa. 1ene%ati '&rmat< isi men(u u%i< isi di hurai an dan ada (&nt&h. Idea disusun dengan bai . Tiada esa#ahan '&rmat : bahasa. 1ene%ati '&rmat< isi men(u u%i< isi di hurai an dan ada (&nt&h. Idea disusun dengan bai . Kesa#ahan '&rmat : bahasa %ada taha% minima (tida #ebih dari 3 esa#ahan). Kesa#ahan '&rmat "ang minima (tida #ebih 2 %er ara)< isi men(u u%i< isi di hurai an dan ada (&nt&h. Ada Idea sendiri. Kesa#ahan '&rmat : bahasa %ada taha% minima (tida #ebih dari * esa#ahan). Kesa#ahan '&rmat "ang minima (tida #ebih 3 %er ara)< isi men(u u%i< isi di hurai an dan ada (&nt&h. Ada Idea "ang diambi# dari sumber #ain. Kesa#ahan '&rmat minima (tida me#ebihi 3 %er ara) : es#ahan bahasa minima (tida #ebih dari , %er ataan). Kesa#ahan '&rmat tida me#ebihi * %er ara. isi men(u u%i< isi di hurai an dan ada (&nt&h. Ada Idea "ang diambi# dari sumber #ain. Kesa#ahan '&rmat : bahasa tida me#ebihi 2 %er ara. Kesa#ahan '&rmat me#ebihi , %er ara. isi tida men(u u%i< isi tda dihurai an. Tiada (&nt&h. Ada Idea "ang diambi# dari sumber #ain. Kesa#ahan '&rmat : bahasa me#ebihi 6 %er ara. Tida diserah %ada wa tu "ang diteta% an. Tida #eng a%.

A!

B7 B B!

C7

C 8 E

SE5AMAT BE5A4AR 8AN MEN9E5ESAIKAN KER4A KURSUS

PERINGATAN:::::::
(' ((' (((' (.' .' .(' .((' .(((' (=' Kar6a anda mes-(la) asl( dar( (dea anda send(r(' Pla$(a- adala) jena6a) (n-elek 6an$ b#le) d(kenakan -(ndakan -a-a-er-(b' Sen-(asa A;AS den$an -ar(k)!-ar(k) 6an$ berka(-an' Sen-(asa rujuk pen$umuman dar( masa ke semasa' Ber)ubun$ den$an -u-#r E!5earn(n$ anda' Pas-(kan -u$asan d()an-ar men$(ku- -ar(k) 6an$ d(-e-apkan' Ke$a$alan anda melen$kapkan -u$asan adala) -an$$un$ja<ab anda send(r(' Pas-(kan anda menjad( pelajar 6an$ ak-(/' Semua pera-uran adala) -er-akluk kepada ara)an Tu-#r E!5earn(n$ ba$( kumpulan mas(n$!mas(n$'

PEMA'KA%AN 1. ESEI: (a) (b) 2. (a) 3. FORUM JUMLAH

SEMESTER 3 KOD & NAMA KURSUS: EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK

KAE 3013:
TAJUK

EKSPRESI KREATIVITI KANAKKANAK


KUMPULAN

!"#E!"AKAN $LE% NAMA N$. "! N$. TELE&$N

NAMA TUT$' E(LEA'N"N):

TA'"K% #E'A%: