Anda di halaman 1dari 30

BAHAGIAN A (20 markah) Jawab semua soalan dalam bahagian ini

1.

Takrifan yang sesuai bagi teknologi ialah

(A) (B) (C) (D)

ilmu pengetahuan saintifik peralatan yang digunakan cara menggunakan sesuatu peralatan kemahiran dan keupayaan menggunakan sesuatu peralatan tersebut sesuai dengan fungsinya

2.

Bagi seseorang guru, bidang teknologi pendidikan yang di pelajari memberi pengetahuan dan kemahiran kepadanya untuk

(A) (B) (C) (D)

memilih teknologi yang sesuai, terkini dan mudah digunakan ketika mengajar meningkatkan kemahiran mereka bentuk pengajaran yang sesuai dan praktikal dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengintegrasikan penggunaan pelbagai perkakasan dan perisian yang canggih supaya proses pengajaran dan pembelajaran berkesan lebih memahami konsep, domain, pendekatan, teknik dan sistem dalam mengurus pengajaran dan media yang praktikal untuk sesuatu situasi pengajaran dan pembelajaran

3.

Menurut Dick dan Reiser (1989), Reka Bentuk Pengajaran adalah suatu proses sistematik agar pengajaran dapat dirancang dan dilaksana dengan cemerlang. Apakah perkara asas yang terakhir dalam proses pengajaran dan pembelajaran?

(A) (B) (C) (D)

Menilai Melaksana Membangun Mereka Bentuk

4.

Peranan manakah merupakan peranan media bergerak?

I. II. III. IV. V.

Memanipulasi masa dan ruang Menghasilkan imej yang realistik Menyampaikan informasi yang tersirat Memberi pengalaman konkrit kepada pelajar Membawa masuk peristiwa yang berlaku diluar bilik darajah

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja I, III dan V sahaja I, II, IV dan V sahaja I, III, IV dan V sahaja

5.

Antara berikut yang manakah merupakan kelebihan media yang dapat mengatasi batasan ruang?

(A) (B) (C) (D)

Pembelajaran kendiri mengikut kemampuan dan keselesaan pelajar Interaksi dan kefahaman tentang realit ditingkatkan dengan variasi penggunaan media Kejadian yang berlaku pada masa lalu ditampilkan dalam bentuk filem, foto mahupun secara lisan Menggunakan perisian pembelajaran berulang kali untuk memberikan rangsangan pengalaman dan persepsi yang sama

6.

Model ASSURE merupakan garis panduan bagi guru merancang persediaan mengajar. Pilih susunan langkah yang tepat berdasarkan Model ASSURE.

(A)

nyatakan ciri umum pelajar, nyatakan objektif pembelajaran, pemilihan media, penggunaan media, penglibatan pelajar, penilaian semula perancangan nyatakan ciri umum pelajar, nyatakan objektif pembelajaran, pemilihan media, penggunaan media, penglibatan pelajar, penilaian semula perancangan nyatakan objektif pembelajaran, pemilihan media, penggunaan media, penglibatan pelajar, penilaian semula perancangan, nyatakan ciri umum pelajar nyatakan objektif pembelajaran, pemilihan media, nyatakan ciri umum pelajar, penglibatan pelajar, penilaian semula perancangan, penggunaan media

(B)

(C)

(D)

7.

Elemen-elemen grafik digunakan untuk membentuk komposisi visual. Antara elemen grafik yang digunakan termasuklah

I. II. III. IV. V.

lajur garis ruang bentuk permukaan

(A) (B) (C) (D)

I,II dan III sahaja II, III, dan IV sahaja I, III, IV dan V sahaja II, III, IV dan V sahaja

8.

Salah satu prinsip reka bentuk grafik adalah prinsip penegasan (dominan). Berikut ialah pelbagai cara untuk memcapai prinsip penegasan kecuali menggunakan

(A) (B) (C) (D)

bentuk yang kontras saiz yang lebih besar warna kontras seperti warna latar yang terang anak panah atau garisan yang menuju ke arah suatu item

9.

Bahan realia seperti tumbuhan dan haiwan boleh disediakan dengan mudah oleh guru. Apakah kesan penggunaan bahan-bahan realia ini terhadap perkembangan pembelajaran pelajar?

(A) (B) (C) (D)

Dapat membina asas pengalaman yang konkrit Mengurangkan perasaan takut dan rasa rendah diri Mumudahkan memahami konsep-konsep yang abstrak Membina interaksi sosial dengan lebih berkesan dalam kalangan pelajar

x
( Rajah I ) 10. Tanda X dalam Gambar rajah I di atas, merujuk kepada kadar

(A) (B) (C) (D)

kelajuan cahaya cahaya yang diperlukan sensitif media pada cahaya bukaan cahaya yang diperlukan

11.

Bagaimanakah kita boleh mendapatkan imej yang jelas, mendekatkan atau menjauhkan sesuatu objek pada kamera?

(A) (B) (C) (D)

Memegang kamera dengan teguh Melalui kaedah memfokuskan kamera Mengarahkan kamera dengan subjek melalui penilik pandang (view finder) Mengawal panjang masa kemasukan cahaya ke dalam kamera dengan pengatup (shutter)

12.

Semasa menggunakan OHP, suis perlu ditutup pada waktu-waktu tertentu untuk I II III IV V menukar transparensi lain. mengelak kesan keystone. menjimatkan masa persembahan. melanjutkan usia mentol projektor OHP. mengalihkan perhatian pelajar kepada guru.

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja I, IV dan V sahaja I, II, III dan IV sahaja II, III, IV dan V sahaja

13.

Yang manakah teknik penyediaan transparensi yang paling sesuai untuk pengajaran carta aliran?

(A) (B) (C) (D)

Berjalur Bertindih Tulis terus Bertingkap

14.

Rakaman audio boleh disimpan dalam pelbagai format mengikut fungsi dan kesesuaiannya. Salah satu format audio yang dimaksudkan ialah

(A) (B) (C) (D)

*.avi *.exe *.mid *.wmv

15.

Apabila anda menunjukkan ketinggian sesebuah bangunan, pergerakan kamera yang sesuai digunakan untuk merakamkan video ialah

(A) (B) (C) (D)

dolly truck tilting panning

16.

Perisian pemprosesan perkataan dan hamparan elektronik boleh digabungjalinkan penggunaannya melalui penyediaan

(A) (B) (C) (D)

sijil e-mail brosur dokumen

17.

Antara berikut manakah merupakan perisian alat pengarangan multimedia

(A) (B) (C) (D)

Authorware Dreamweaver Adobe Photoshop Microsoft Publisher

18.

Apakah fungsi utama perisian hamparan elektronik?

(A) (B) (C) (D)

Perisian utama dalam membuat persembahan elektronik Membuat pengiraan matematik berdasarkan formula dan fungsi Menyusun dan mengisih data serta menghimpunkan di pangkalan data Membuat cantuman mel dan mengedarkan kepada populasi yang ramai

19.

En Hamzah telah diberi Hak Eksklusif terhadap lukisannya bertajuk Mentari di hujung senja sehingga 2 Februari 2012 berdasarkan kepada Akta Hak Cipta 1987. Apabila tempoh hak cipta yang diberikan tamat maka

(A) (B) (C) (D)

karya tidak boleh diterbitkan lagi royalti perlu dibayar kepada pencipta karya pencipta karya perlu melanjutkan tempoh hak cipta orang lain boleh mengambil, cetak dan jual karya tanpa perlu minta izin

20.

Kerahsiaan data dan maklumat boleh dipelihara dengan cara

(A) (B) (C) (D)

menawarkan hak capaian kepada semua ahli organisasi menyediakan maklumat produk terbaru kepada semua ahli organisasi mempraktikkan penggunaan kata laluan untuk sistem-sistem dalam . organisasi memberi tanggungjawab mengumpul, mengkaji, menanalisis dan membuat penilaian kepada sesiapa yang berminat

No. Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________ BAHAGIAN B (40 markah)

Jawab semua soalan dalam bahagian ini 1. (a) Nyatakan dua jenis media dan berikan contoh bagi setiap jenis media yang dinyatakan. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ [4 markah] (b) . Senaraikan tiga fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran berserta contoh yang sesuai. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [6 markah]

10

SULIT

No. Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

Rajah II

2.

(a) .

Berdasarkan gambar diatas, pada asasnya semua kamera mempunyai empat komponen utama. Namakan tiga daripada empat komponen tersebut dan nyatakan fungsinya. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ [6 markah]

11

SULIT

No. Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

(b)

Bagaimanakah seseorang jurukamera mengawal kemasukan cahaya yang akan menuju ke filem dalam kameranya? (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [4 markah]

3.

(a)

Peralatan dan aspek teknikal adalah penting bagi menghasilkan rakaman video perbualan yang jelas dan menarik. Senaraikan dua contoh peralatan dan aspek-aspek teknikal tersebut. Peralatan (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [2 markah]

Aspek-aspek teknikal (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [2 markah]

12

SULIT

No. Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

3.

(b)

Semasa membangunkan projek multimedia menggunakan movie maker atau mana-mana perisian suntingan video (video editing software), apakah elemen-elemen yang perlu anda masukkan untuk menjadikan sesuatu video itu menarik? (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________

[ 6 markah ] 4. (a) Hak Cipta Terpelihara adalah hak eksklusif atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur pengggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta berlaku pada pelbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan.

Berdasarkan kenyataan diatas, berikan empat tujuan Hak Cipta Terpelihara. (i) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (ii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iii) ___________________________________________________ ___________________________________________________ (iv) ___________________________________________________ ___________________________________________________ [ 4 markah ]

13

SULIT

No. Kod :

EDU 3105

Angka Giliran : _______________________

4. (b)

Terangkan tiga faktor yang perlu untuk melindungi maklumat rahsia internet dan e-mail.

(i)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(ii)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

(iii)

___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ [ 6 markah ]

14

SULIT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN C (40 markah) Jawab mana-mana dua soalan. 1. (a) Pilih satu topik daripada mata pelajaran major anda dan jelaskan bagaimana MODEL ASSURE ini diaplikasikan dalam proses merancang dan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran anda?

[ 10 markah ]

(b)

Huraikan lima kekuatan yang boleh anda perolehi dari aspek penggunaan media dalam bilik darjah berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang anda pilih. [ 10 markah ]

2.

(a)

Jelaskan lima kelebihan perisian pemperosesan perkataan dalam pengajaran dan pembelajaran. [ 10 markah ]

(b)

Berdasarkan satu topik mata pelajaran opsyen anda, jelaskan langkahlangkah dalam membina persembahan multimedia interaktif pengajaran anda. [ 10 markah ]

SULIT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3. (a) Anda dan rakan kumpulan ditugas untuk membangunkan satu projek penerbitan video clip untuk dijadikan bahan mengajar bagi satu mata pelajaran opsyen. Terangkan lima langkah utama yang perlu anda dan rakan ambil untuk melaksanakan tugasan ni. [ 10 markah ]

(b)

Huraikan lima kesan pengintegrasian teknologi maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. [ 10 markah ]

SULIT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian 2010


PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN (SEKOLAH RENDAH)

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

NO. KOD : EDU 3105

TARIKH : NOVEMBER 2010

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM)

SULIT

No. Kod: EDU 3105 BAHAGIAN A (20 markah) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. D C A C C A C C A C 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. B B D C C A A B D C

PMM

1 soalan : 1 markah 20 soalan : 20 markah

SULIT

NO. KOD EDU 3105

BAHAGIAN B (40 markah)

1.(a) Nyatakan dua jenis media dan berikan contoh bagi setiap jenis media yang dinyatakan.

Jawapan Media Bergerak rakaman video, animasi, filem Orang: - guru, pelajar, ibu, orang ramai Objek/model yang boleh disentuh dan dipegang oleh pelajar Teks: - poster, buku, surat khabar, majalah, risalah, modul Visual: - diagram, poster, lukisan, foto/gambar, kartun, grafik, Slaid, transparensi Audio: - suara, bunyi-bunyian, muzik, lagu (Mana-mana dua di atas) 1 fakta = 1 markah 1 contoh= 1 markah Jumlah = 4 markah

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

1. (b) Senaraikan tiga fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran Berserta contoh yang sesuai.

Jawapan Fungsi i. pembantu guru Contoh Video sedutan filem Bukit Kepong dapat membantu guru meningkatkan kefahaman murid mengenai sejarah keganasan komunis. penggunaan CD membolehkan pelaja belaja tanpa kehadiran guru. penggunaan internet, mengadakan lawatan lapangan penggunaan media audio yang mengeluarkan bunyi apabila papan kekunci ditekan oleh pelajar yang cacat penglihatan

ii. pengganti guru iii. membantu proses Pembelajaran Berasaskan Projek iv. membantu guru dan pelajar pendidikan khas

NO. KOD EDU 3105

v. pendidikan jarak jauh vi. folio pembelajaran vii. penyebar ilmu

online learning dan telesidang Penggunaan CD, bahan cetak, gambar dan grafik TV dan Radio Pendidikan.

1 fungsi = 1 markah 1 contoh = 1 markah Jumlah = 6 markah

2. (a) Berdasarkan gambar diatas, pada asasnya semua kamera mempunyai empat komponen penting. Namakan tiga daripada empat komponen tersebut dan nyatakan fungsinya.

Jawapan Lensa fungsinya untuk mengarahkan cahaya dari objek masuk ke Kamera da memfokuskannya ke atas filem atau alat pengesan Apertur mengawal saiz bukaan dalam lensa sama ada besar atau Kecil bagi mengawal saiz kemasukan cahaya Pengatup (shutter) mengawal berapa lama bukaan shutter untuk Kita merakam sesuatu gambar. Penilik pandang (viewfinder) alatan yang membantu pengguna mendapatkan sasaran yang dikehendaki

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

1 fakta = 1 markah 1 fakta dan huraian = 2 markah 3 fakta dan huraian x 2 = 6 markah Jumlah = 6 markah

NO. KOD EDU 3105

2. (b)

Bagaimanakah seseorang jurukamera mengawal kemasukan cahaya yang akan menuju ke filem dalam kameranya?

Jawapan (i) Membesarkan atau mengecilkan skala pada gegelang apertur. (ii) Mengawal kelajuan pengatup atau shutter speed. 1 fakta = 2 markah 2 fakta x 2 = 4 markah Jumlah = 4 markah 3. (a) Bagi menghasilkan rakaman video perbualan yang jelas dan menarik, Apakah peralatan dan aspek-aspek teknikal yang diperlukan? Jawapan Peralatan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Kamera Video Mikrofon Lampu TV monitor Kamera stand (kaki/tiang kamera) Layar kroma (jika ingin menggunakan teknik kroma) 1 fakta = 1 markah Mana-mana 2 fakta x 1 markah = 2 markah Jumlah = 2 markah Aspek teknikal (i) Jenis syot (ii) Arah cahaya (pencahayaan) (iii) Kejelasan suara (aras audio) (iv) Latar belakang (background) (v) Latar depan (foreground/foreshadow) (vi) Jangka masa (vii) Teknik penyampaian 1 fakta = 1 markah Mana-mana 2 fakta x 1 markah = 2 markah Jumlah = 2 markah

NO. KOD EDU 3105

3. (b)

Semasa membangunkan projek multimedia menggunakan movie maker Atau mana-mana perisian suntingan video (video editing software), apakah elemen-elemen yang perlu anda masukkan untuk menjadikan sesuatu video itu menarik?

Jawapan

(i) audio dalam bentuk lagu (ii) audio dalam bentuk rakaman suara (iii) scene video/video klip (iv) teks atau tulisan (v) efek atau kesan pada video (vi) video transisi atau video transition (vii) grafik atau imej

1 fakta = 2 markah Mana-mana 3 fakta x 2 markah = 6 markah Jumlah = 6 markah Hak Cipta Terpelihara adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta berlaku pada pelbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan . - Wikipedia Berdasarkan kenyataan diatas, berikan empat tujuan Hakpcita Terpelihara. Jawapan (i) Mengawal penggunaan karya, bahan cetak, filem dan klip video. (ii) Memberi perlindungan kepada pemilik supaya karya mereka tidak dieksploitasikan dengan bebas tanpa kebenaran. (iii) Perlindungan hakcipta yang berkesan akan menjamin pemberian royolty kepada pencipta hasil daripada jualan ciptaannya. (iv) Pemilik perlu didaftarkan.

4. (a)

1 fakta = 1 markah Jumlah= 4 markah

NO. KOD EDU 3105

4.

(b)

Terangkan tiga faktor yang perlu melindungi maklumat rahsia internet dan e-mel.

Jawapan (i) Keselamatan fizikal Komputer perlu diletakkan ditempat yang mempunyai kawal fizikal yang selamat daripada pencerobohan atau sebarang bentuk capaian tidak sah. (ii) Keselamatan dokumen elektronik Fail yang diterima perlu bebas daripada sebarang bentuk ancaman keselamatan dan perisian anti virus dan penapis malicious codes perlu dikemas kini daripada semasa ke semasa

(iii)

Tandatangan digital Agensi yang mengendalikan maklumat rahsia rasmi mesti menggunakan tandatangan digital yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Pensijilan (certification Authority)

(iv)

Keselamatan pengendalian e-mail rahsia rasmi Penyulitan atau enkrip mesti dilakukan ke atas semua e-mail Rahsia rasmi yang diterima, dihantar dan disimpan

(v)

Maklumat bukan rahsia atau rahsia rasmi perlu dikeluarkan daripada komputer sebelum dihantar untuk penyelenggaraan Sistem keselamatan komputer Sistem keselamatan mempunyai Firewall dan Virtual Private Network yang mencukupi

(vi)

1 fakta = 1 fakta + huraian = Mana-mana 3 fakta x 2 markah = Jumlah =

2 markah 2 markah 6 markah 6 markah

NO. KOD EDU 3105

BAHAGIAN C (40 MARKAH)

1. (a)

Pilih satu topik daripada mata pelajaran major anda dan jelaskan bagaimana MODEL ASSURE ini diaplikasikan dalam proses merancang Dan menyampaikan pengajaran dan pembelajaran anda? Jawapan (i) Nyatakan mata pelajaran yang dipilih (ii) Analisis Pelajar a. b. c. Ciri-ciri umum Kompetensi khusus Stail pembelajaran

(iii) Nyatakan Objektif a. b. c. Objektif boleh diperolehi daripada sukatan pelajaran panduan kurikulum Perlu menyatakan apa yang murid boleh lakukan atau tingkahlaku murid setelah engajaran Tahap pencapaian da keadaan mesti dinyatakan

(iv) Pilih Kaedah, Media dan bahan a. b. c Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran; Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih; dan Memilih, mengubahsuai atau mereka bentuk media yang telah ditentukan

(v) Gunakan Media dan Bahan a. b. c. d. e. Prebiu bahan Sediakan bahan Sediakan persekitaran Sediakan pelajar Sediakan pengalaman pembelajaran

(vi) Libatkan pelajar a. Pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti

NO. KOD EDU 3105

membuat latihan, perbincangan, latih tubi, kuiz, projek

b.

kegiatan pengukuhan, seperti pengukuhan serta merta, diberi selepas pelajar memberi tindakbalas yang betul

(vii)

Penilaian a. b. c. d. Keseluruhan proses pengajaran perlu dinilai. Adakah murid dapat mencapai hasil objektif. Adakah kaedah, media dan teknologi membantu murid mencapai objektif? Bolehkah murid menggunakan alatan yang disediakan dengan baik?

1 fakta = 1 markah 1 fakta + huraian = 2 markah Mana-mana 5 fakta + huraian X 2 = 10 markah Jumlah = 10 markah 1. (b) Huraikan lima kekuatan yang boleh anda perolehi dari aspek penggunaan media dalam bilik darjah berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang anda pilih. Jawapan (i) Mampu mencapai objektif Media yang diguna memudahkan guru dan murid-murid memahami Dan menguasai pelajaran yang diajar. (ii) Media sebagai alat memudahkan guru dan murid Media berupaya untuk menyalurkan mesej pengirim kepada Penerima mesej sehingga mendorong dan merangsang pemikiran, Perasaan, minat dan perhatian penerima. (iii) Proses pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan Pemilihan pelbagai media menjadi pengajaran lebih menyeronokkan dan mendorong meningkatkan minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran. (iv) Media yang dipilh lebih bermutu dari aspek aplikasi dalam proses pembelajaran kerana sudah melalui langkah-langkah dalam model reka bentuk pengajaran

NO. KOD EDU 3105

(v) Media dipilih sesuai dengan ciri-ciri pelajar. Media yang dipilih hendaklah mengikut tahap-tahap keperluan, pencapaian dan keupayaan pelajar. (vi) Dapat menggunakan media dengan pelbagai kaedah dan teknik Menggunakan kepelbagaian kaedah dan teknik dapat meningkatkan Proses pengajaran dan pembelajaran seperti pengintegrasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. (vii) Menggalakkan guru membuat inovasi. Menjadikan pelajar lebih kritis dan kreatif melalui penggunakan media Yang dirancang secara baik. 1 fakta = 1 markah 1 fakta + huraian = 2 markah Mana-mana 5 fakta + huraian X 2 = 10 markah Jumlah = 10 markah 2. (a) Jelaskan lima kelebihan perisian pemprosesan perkataan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Jawapan (i) menjimatkan masa a. b. c. d. (ii) penyediaan bahan tidak berulang kali tidak perlu membina teks baru pembetulan dapat dibuat dengan mudah penyemakan lebih cepat dan cekap

lebih kemas dan menarik a. bahan yang disediakan lebih tersusun, kemas dan menarik

(iii)

perkongsian maklumat a. b. bahan yang disediakan dapat dikongsi dengan rakan sejawat guru dapat mengubah suai bahan yang telah disediakan

(iv)

pelaporan prestasi pelajar daripada semasa ke semasa a. pelaporan pelajar lebih mudah disediakan

NO. KOD EDU 3105

(v) penghasilan portfolio dan laporan oleh pelajar a. b. pelajar dapat menulis, mengedit dan menghasilkan bahan untuk pembentangan pelajar dapat menyediakan nota pembelajaran

(vi) mempelajari bahasa a. b. c. d. e. pelajar dapat mencantumkan aya memperbaiki ejaan memperbetulkan tata bahasa menyemak ejaan merangsang penulisan

(vii) Merangsang motivasi a. b. Pelajar lebih bermotivasi melaksanakan tugas kerana hasil yang diperolehi lebih kemas dan menarik Pelajar dapat menjimatkan masa.

1 fakta = 1 markah 1 fakta + huraian = 2 markah Mana-mana 5 fakta + huraian X 2 = 10 markah Jumlah = 10 markah

2.

(b) Berdasarkan satu topik mata pelajaran opsyen anda, jelaskan Langkah-langkah dalam membina persembahan multimedia interaktif Pengajaran anda. Jawapan Langkah-langkah yang perlu dilakukan meliputi: (i) Persiapan Guru a. b. c. d. e. (ii) pasti sumber, kandungan menentukan/mengelompokkan pelajar menentukan matlamat, topik & tugas pelajar menentukan keperluan (kemahiran/alat) mengenal menyenaraikan ciri-ciri projek

Arahan memberi projek a. memberitahu jenis tugasan, keperluan, objektif

NO. KOD EDU 3105

b. c. (iii)

membuat demonstrasi memberitahu tarikh persiapan

Pelajar mejalankan projek a. b. c. d. memahami tugasan merancang, mengumpul dan menyusun mempersembahkan projek mendapatkan maklumbalas untuk memperbaiki projek

(vi)

Semua pihak menilai hasil projek a. b. c. d. penilaian kendiri secara berterusan guru menilai dapatkan maklumbalas dari pengguna semua pelajar buat penilaian terakhir 1 fakta = 1 markah 1 fakta + huraian = 2 markah [ maksima 10 markah]

3.

(a) Anda dan rakan kumpulan ditugaskan untuk membangunkan satu projek penerbitan klip video untuk dijadikan bahan bantu mengajar bagi satu mata pelajaran opsyen. Terangkan lima langkah utama yang perlu anda dan rakan ambil untuk melaksanakan tugasan ini. Jawapan (i) kenalpasti tajuk mata pelajaran a. Pastikan kandungan memenuhi ojektif

(ii) Lakukan penyelidikan bagi mengumpul bahan a. Bahan-bahan yang diperlukan seperti maklumat, dan gambar. Semua bahan dikumpulkan

(iii) Buat pilihan bahan-bahan yang sesuai a. Pilih bahan yang diperlukan

(iv) Menulis skrip a. Buat skrip dan maklumat lain dan hasilkan dalam papan cerita secara berurutan dan berstruktur

(v) Sediakan pealatan penggambaran

NO. KOD EDU 3105

a.

Bahan dan alat berfungsi sepertivideo kamera, tripod, microfon.

(vi) Buat penggambaran a. Sedia jadual, kerja dalam pasukan dan tentukan tugas krew

(vii) Buat suntingan a. Setelah rakaman, suntingan perlu dilakukan

(viii) Buat priview a. Buat pratonton dan baiki jika ada kesilapan

(ix) Gunakan dalam pengajaran dan pembelajaran a. Gunakan klip video ini dalam pengajaran dan pembelajaran

1 fakta = 1 markah 1 fakta + huraian = 2 markah 5 fakta + huraian x 2 = 10 markah [ maksima 10 markah]

(b)

Sejauh mana kesan pengintegrasian teknologi maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Jawapan: Jawapan perlu menjelaskan kesan pengintegrasian TMK kepada guru dan Pelajar dalam kelas atau semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Guru (i) Memudahkan guru merancang pengajarannya. Contoh, menggunakan perisian aplikasi yang sesuai seperti penggunaan MS Office Word dan Powerpoint, (ii) Membantu guru mengukuhkan sesi pengajaran Contoh, aktiviti tunjuk cara, mencerakinkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran. Dapat memberi situasi yang lebih realistik. (iii) Memudahkan guru menyediakan alat bantu mengajar Contoh, guru guna persembahan elektronik

NO. KOD EDU 3105

Murid-murid (i) Murid-murid dapat menggunakan perisian aplikasi untuk membuat latihan atau tugasan (contoh membuat karangan menggunakan MS Word, melukis gunakan paint, dan sebagainya) Fleksibal serta memudahkan tugasan dan latihan dihantar. Contoh, murid-murid menghantar tugasan mereka seperti menyimpan dalam satu folder yang disediakan, menghantar secara email dan sebagainya. (iv) Minat dan motivasi serta meningkatkan keyakinan diri pelajar. Contoh, belajar secara kendiri, merangsang semua deria.

(ii)

1 fakta = 1 markah 1 fakta + huraian = 2 markah 5 fakta + huraian x 2 = 10 markah [ maksima 10 markah]

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010