Anda di halaman 1dari 3

SMK TUANKU LAILATUL SHAHREEN JALAN PADANG BEHOR PERLIS

Tel: 04 9782060 Fa !: 04 9782062

Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh :


Kepada, Ruj. Tuan : Ruj. Kami : Tarikh 2 Januari 2014

: Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku aila!ul Shahreen Jalan "adang #ehor 01000 K$%&$R perlis Tuan, PERLANTIKAN SEBAGAI GURU PENASIHAT "PEMIMPIN KEGIATAN KOKURIKULUM SEK MEN KEB TUANKU LAILATUL SHAHREEN TAHUN ############################# 'engan horma!n(a dimaklumkan baha)a dengan kuasa (ang diperun!ukkan kepada sa(a melalui "era!uran 4 dan * dalam "era!uran+"era!uran "endidkan ,"ersa!uan Sekolah- 1../, $k!a "endidikan 1..0 seper!i dalam 1ar!a Kerajaan Mala(sia Jilid 42, %o. 11, "erundangan ,$-: ".2.,$1.0 ber!aikh 21 Mei 1../, sa(a !elah melulus dan mengesahkan penubuhan dan penda3!aran "ersa!uan4Kelab "ermainan4"asukan 2ni3orm (ang berda3!ar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku aila!ul Shahreen. Kelulusan dan pengesahan ini !erkandung dalam sura! sa(a ber!arikh ................................................. 2. Kelulusan dan pengesahan ini diberikan berdasarkan per!imbangan dan penilaian sa(a baha)a !ujuan dan ma!lama! penubuhan "ersa!uan, Kelab "ermainan dan "asukan 2ni! #eruni3orm sekolah ini !idak ber5anggah dengan 'asar "endidikan Kebangsaan dan 6alsa3ah "endidikan Kebangsaan. Sa(a juga (akin baha)a kegia!an+kegia!an !ersebu! mampu memberi sumbangan (ang berkesan kepada usaha men(emarakkan lagi kegia!an kokurikulum di sekolah ini. 1alau bagaimanapun, kegia!an+kegia!an ini perlu dipimpin, dibimbing dan dipandu, manakala kebajikan ser!a keselama!an pelajar+pelajar (ang menganggo!ai perlu diselia, diselenggara dan dika)al. 7. Sehubngan i!u berdasarkan kuasa (ang diberikan kepada sa(a mengiku! "era!uran / dalam "era!uran+"era!uran "endidikan ,"ersa!uan Sekolah- 1../, $k!a "endidikan 1..0 seper!i dalam 1ar!a Kerajaan Mala(sia Jilid 42, %o. 11, "erundangan ,$-: ".2.,$- 1.0 ber!aikh 21 Mei 1../, maka sa(a dengan bangga dan suka5i!a melan!ik !uan4puan menjadi &uru "emimpin 4 "enasiha! kepada Kegia!an : 2ni! #eruni3orm Kelab 4"ersa!uan Kelab "ermainan : : :

un!uk Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku aila!ul Shahreen berkua! kuasa mulai !arikh sura! ini. 4. 'engan perlan!ikan ini bermakna !uan4puan se5ara rasmi ber!anggungja)ab a!as perjalanan dan kegia!an+kegia!an berkenaan un!uk Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku aila!ul Shahreen dan berkuasa menasiha!i, menegur dan mengarahkan $hli Ja)a!ankuasa "ersa!uan dan semua ahli persa!uan demi memas!ikan sekolah ini !idak !erkeluar daripada !ujuan dan ma!lama! penubuhann(a. Tuan4puan juga se5ara rasmi ber!anggungja)ab memas!ikan se!iap ak!i8i!i kegia!an di5eburi di sekolah ini mema!uhi sepenuhn(a semua pera!uran, s(ara!+s(ara! dan prosedur (ang di!e!apkan oleh sekolah, "ejaba! "elajaran 'aerah, Jaba!an "elajaran %egeri, Kemen!erian "elajaran Mala(sia dan Kerajaan Mala(sia. *. Se!erusn(a !uan4puan dilan!ik me)akili sa(a un!uk men(elia, men(elenggara, menga)al dan menguruskan kebajikan dan keselama!an pelajar (ang menjadi ahli kegia!an+kegia!an bekenaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku aila!ul Shahreen semasa men(er!ai ak!i8i!i+ ak!i8i!i a!au program+program (ang dianjurkan oleh persa!uan di dalam dan di luar sekolah.

0. Sa(a berke(akinan penuh baha)a !uan4puan boleh !anggungja)ab (ang diberikan ini dengan 5ekap dan berkesan.

melaksanakan

amanah

dan

9. Kesediaan dan kesanggupan !uan4puan menerima perlan!ikan ini ama!lah dihargai dan disanjung !inggi. 'iser!akan juga Senarai Tanggungja)ab Sebagai &uru "emimpin4"enasiha! un!uk makluman dan !indakan !uan4puan. Sekian, !erima kasih. $BERKHIDMAT UNTUK NEGARA% Sa(a (ang menuru! perin!ah, ............................................... & HA'A(I BINTI ABDULLAH ) "enge!ua Merangkap "enolong "enda3!ar Kegia!an Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku aila!ul Shahreen Kangar, "erlis

s.k

1. 2. 7. 4.

Ja)a!ankuasa "engurusan Kokurikulum Sekolah "enolong Kanan Kokurikulum 6ail "eribadi 6ail an!ikan

SENARAI TANGGUNGJA*AB GURU PEMIMPIN " PENASIHAT PERSATUAN " KELAB PERMAINAN DAN PASUKAN UNIT BERUNIFORM# 1. Memas!ikan Mes(uara! $gung diadakan bagi !ujuan melan!ik $hli Ja)a!ankuasa.

2. 7. 4. *. 0. 9. /. .. 10. 11. 12. 17. 14. 1*. 10. 19. 1/. 1.. 20. 21.

Memas!ikan ada "erlembagaan dan "era!uran. Memas!ikan ak!i8i!i selaras dengan objek!i3 sekolah. Memas!ikan Ja)a!ankuasa menjalankan !ugas sepere!i !erkandung dalam "elembagaan. Meran5ang ak!i8i!i !ahunan dengan kerjasama pelajar. Memas!ikan ak!i8i!i berjalan mengiku! jadual (ang di!e!apkan. meran5ang s!ra!egi un!uk peningka!an ke5emerlangan "asukan 2ni! #eruni3orm, Kelab "ersa!uan dan Kelab Sukan "ermainan. Memas!ikan pengurusan ke)angan dan har!a benda 4 perala!an diurus dengan baik. Memas!ikan Mini! Mes(uara! dan laporan $k!i8i!i disediakan dan di3ailkan. Menda3!arkan "asukan 2ni! #eruni3orm, Kelab "ersa!uan dan Kelab Sukan "ermainan kepada "enge!ua a!au #adan :nduk. #er!anggungja)ab memberi bimbingan dan !unjuk ajar ser!a galakan kepada ahli+ahli. Mengurus pen(er!aan ahli+ahli dalam kegia!an di peringka! sekolah 4 ;on 4 daerah 4 negeri 4 dan kebangsaan dengan baik. Mengiringi ahli dalam la)a!an a!au projek (ang dijalankan. #er!anggungja)ab men5a!a! pengliba!an dan pen5apaian ahli. Menanda!angani #uku Kehadiran $hli. Menghadiri perjumpaan a!au mes(uara! (ang berkai!an dengan uni! (ang di)akili. Menen!ukan "apan Ken(a!aan digunakan dengan sepenuhn(a. Memas!ikan !idak ada unsu sub8ersi3 !ersebar di kalangan ahli. Men5adangkan nama ahli (ang la(ak menerima Sijil "enghargaan kepada Ja)a!ankuasa Kokurikulum Sekolah. #ekerjasama dengan pihak sekolah dalam menja(akan sesua!u program. Menjalankan !ugas+!ugas lain (ang diarahkan oleh "enge!ua a!au pega)ai (ang me)akilin(a dari masa ke semasa.