Anda di halaman 1dari 21

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

1.0

Pengenalan
Persaingan sesama manusia untuk menge ar keme!a"an "i#u$ serta kese%esaan &ang ti#ak ter"ingga te%a" mem'a!a $e%'agai masa%a" s(sia% #ika%angan $en#u#uk se%uru" #unia)Mereka te%a" "i%ang $ertim'angan ma%a" sanggu$ mem'uat $erkara &ang ti#ak #iinggini "an&a semata*mata untuk menge ar +ita*+ita mereka &ang %uar 'iasa serta #i%uar angkaun mereka) Perkara ini "an&a 'er%aku #ika%angan sege%intir manusia &ang ingin men#a$atkan kese%esaan "i#u$ #engan +ara &ang mu#a")Mas&arakat #itin#as serta men a#i manga ke$a#a $i"ak terse'ut &ang sentiasa mementingkan #iri mereka sen#iri)Perkara ini 'er%aku #ise%uru" #unia #imana setia$ "ari kita #a$at mem'a+a surat k"a'ar mengenai 'erita masa%a" s(sia% &ang kian meningkat serta merisaukan) Sekiran&a sese(rang itu men#engar nama S(ma%ia,maka $erkara &ang akan 'ermain #a%am min#a 'e%iau $asti mengenai kes*kes +u%ik &ang sangat serius)-anun S(ma%ia a#a%a" g(%(ngan &ang sangat mer'a"a&a kerana mereka sanggu$ mem'uat $erkara &ang ti#ak #iingini "an&a untuk men#a$atkan um%a" !ang &ang mereka "en#aki)Mereka menangka$ serta mem$erk(sa anak*anak ka$a% #an ugak ka$ten ka$a% &ang mereka ta!ani untuk men#a$atkan !ang te'usan) Ini meru$akan $erkara &ang "arus kita 'eri $er"atian kerana ia me%i'atkan n&a!a sese(rang)Se'e%um 'in+ang %e'i" %an ut mengenai masa%a" ini,a#a%a" musta"ak untuk kita untuk mengka i a$aka" se'enarn&a &ang #imaksu#kan .+u%ik/)Menurut 0iki$e#ia 120122, .+u%ik/,#a$at kita #e3inasikan se'agai,$ena"anan atau mem'a!a sese(rang atau sekum$u%an (rang tan$a ke'enaran mereka atau se+ara $aksaan #an me%etakan mereka #i'a!a" ka!a%an &ang #i%arang un#ang*un#ang) Kes +u%ik sentiasa meningkat #i se%uru" #unia)Negara kita Ma%a&sia meru$akan tem$at #imana 'an&ak mas&arakat &ang ter#iri #ari$a#a $e%'agai %a$isan 'erk(ngsi ketenteraman "i#u$ serta men a%ankan ke"i#u$an se"arian mereka #engan sem$urna) Ke'a"agiaan mereka te%a" men a#i a%at ke$a#a sesetenga" $i"ak untuk men+ari !ang) Ban&ak kes +u%ik &ang te%a" kita 'a+a #a%am surat k"a'ar tem$atan se ak ke'e%akangan ini)

210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

Mereka men+u%ik kanak*kanak &ang ti#ak ari3 mengenai a$a*a$a serta mem$erk(sa mereka #engan 'egitu ke am sekiran&a i'u 'a$a mereka ti#ak menurut a$a &ang te%a" #iminta $en+u%ik terse'ut)Tu uan mereka mem'uat $erkara ini a#a%a" untuk men#a$atkan !ang #engan +ara &ang 'egitu mu#a" seka%i #engan 'ermain #engan $erasaan kasi" sa&ang i'u 'a$a #an anak) Sa%a" satu kes +u%ik tem$atan &ang sangat $($u%ar serta men&a&at "ati setia$ $en#u#uk Ma%a&sia ia%a" kes +u%ik Nurin 4a5%in 4a5imin $a#a ta"un 2006) Nurin 4a5%in #i%a$(rkan "i%ang semasa #a%am $er a%anan ke $asar ma%am 'er"am$iran ruma"n&a #i Seks&en 1, 0angsa Ma u $a#a 20 7g(s, 2006) Ba#an '(ge% 'u#ak $erem$uan itu te%a" #itemui #isum'at #a%am se'ua" 'eg sukan #an #itingga%kan #i tangga ruma" ke#ai #i Peta%ing 4a&a se'u%an kemu#ian) Namun $ers(a%an mengenai m(ti3 mangsa #isim$an "am$ir se'u%an se'e%um #i'unu" serta ma&atn&a #itingga%kan #i tem$at &ang mu#a" #itemui, masi" 'e%um ter a!a')Se"ingga kini, $(%is #ikatakan se#ang mengka i 'e'era$a 3akt(r &ang 'erkemungkinan men a#i m(ti3 $em'unu"an ke am itu, antaran&a #en#am ter"a#a$ ke%uarga mangsa) Menurut sum'er, 'er#asarkan kea#aan ma&at Nurin 4a5%in &ang teruk #iseksa se+ara seksua% serta mengam'i% kira %(kasi mangsa #itingga%kan, sus$ek mungkin 'er#en#am ter"a#a$ i'u 'a$a kanak*kanak itu) Ia mungkin 'ertu uan mem'uatkan i'u 'a$a mangsa 'erasa sangat se#i" #an mara") Pen+u%ik se$erti ini &ang ti#ak 'er"ati $erut terus me%akukan kegiatan mereka !a%au$un $e%'agai usa"a te%a" #iam'i% Pasukan P(%is 8ira a Ma%a&sia #emi mem'en#ung kes*kes +u%ik se ak ke'e%akangan ini)Nurin ia%a" sa%a" se(rang mangsa &ang te%a" #i$erk(sa serta #itin#as #engan teruk seka%i)A#a 'an&ak kes &ang te%a"$un 'er%aku se%e$as kes Nurin #imana ke'an&akkan&a 'erm(ti3kan !ang )Kes*kes terse'ut akan kita 'in+ang kemu#ian #i'a!a")

210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

2.0

Punca-Punca Masalah
Ter#a$at $e%'agai $un+a 'er%akun&a kes*kes +u%ik ini)Ian&a 'ergantung ke$a#a ke$er%uan atau keinginan $en+u%ik terse'ut untuk 'er'uat 'egitu)Pe%'agai $i"ak '(%e" #i$ersa%a"kan kerana $erkara ini me%i'atkan $i"ak se$erti i'u 'a$a,$en+u%ik #an (rang &ang #i+u%ik)Untuk menerangkan situasi ini kita "arus mem'a"agikan $un+a* $un+a ini ke$a#a 'an&ak kateg(ri agar kita #a$at mengena%$asti semua $i"ak &ang ter%i'at #a%am masa%a" ini) 2.1 Ibu Bapa Ke'an&akan kes +u%ik &ang 'er%aku se ak ke'e%akangan ini me%i'atkan kanak* kanak &ang masi" #i'a!a" $enga!asan i'u 'a$a mereka)Bagaimana mereka #i+u%ik $en+u%ik*$en+u%ik terse'ut9 Ke+uaian I'u Ba$a Kanak*kanak #i'a!a" 1: ta"un a#a%a" #iangga$ se'agai g(%(ngan &ang #ia!asi #an masi" #i'a!a" ka!a%an i'u 'a$a mereka)Ke+uaian mereka &ang ke+i% '(%e" men&e'a'kan 'er%akun&a masa%a" &ang 'esar)I'u 'a$a se$atutn&a "arus men aga #an sentiasa menga!asi tingka" %aku kanak*kanak mereka #an ini meru$akan tanggung a!a' mereka)Ke+uaian mereka semasa mereka mem'a!a anak mereka ke%uar untuk mem'e%i 'e%a" men&e'a'kan 'er%akun&a kes*kes +u%ik ini) I'u 'a$a ti#ak mengen#a"kan mereka semasa mereka mem'e%i 'e%a" k"ususn&a semasa mereka mereka mem'e%i 'arangan &ang mereka sangat sukai)Mereka ti#ak sentiasa menga!asi anak*anak mereka semasa mereka mem'uat $em'e%ian)Se'agai i'u 'a$a &ang sentiasa $ri"atin ter"a#a$ anak,mereka "arus memegang tangan anak*anak mereka ti#ak kira situasi a$a ua seka%i$un)Kegaga%an 'er'uat 'egitu men a#i a%an mu#a" 'agi $en+u%ik* $en+u%ik untuk +u%ik anak mereka #engan +ara &ang sangat mu#a")

210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

Masa%a" Per+eraian I'u Ba$a Pun+a %ain &ang men&e'a'kan ke"i%angan kanak*kanak 'er%aku ia%a" masa%a" institusi keke%uargaan) Pa#a masa ini, 'an&ak kes $er+eraian 'er%aku se"ingga men&e'a'kan anak*anak tera'ai) I'u 'a$a &ang "an&a mementingkan #iri sen#iri mu%a menga'aikan tanggung a!a' #an "an&a menum$ukan $er"atian ter"a#a$ masa #e$an mereka) Anak*anak &ang kurang kasi" sa&ang ini "an&a #i'erikan !ang #an #i'erikan ke'e'asan) 7%e" itu, anak*anak k"ususn&a &ang 'erumur 1; ta"un ke 'a!a" &ang masi" 'e%um matang 'er$(tensi untuk #iti$u #an #i+u%ik) Sekiran&a masa%a" ini 'er%aku, i'u 'a$a &ang $atut #i$ersa%a"kan kerana mereka &ang men a#i $un+a anak*anak men a#i mangsa $en+u%ikan, r(g(% #an $em'unu"an)

2.2

Penculik Pen+u%ik a#a%a" g(%(ngan &ang men a#i $un+a utama 'er%akun&a kes*kes +u%ik ini)Mereka mem$un&ai $e%'agai "asrat untuk me%akukan ena&a" terse'ut)Ini 'argantung ke$a#a sika$ atau keingginan $en+u%ik terse'ut untuk 'er'uat 'egitu)Antara m(ti3 utama mereka a#a%a"< Sika$ Tamak In#i=i#u Yang Menge ar Keme!a"an "i#u$ Pemikiran setia$ $en#u#uk #unia masa kini a#a%a" untuk menge ar keme!a"an &ang ti#ak ter"ingga)Pa#a $en#a$at sa&a 60> #ari$a#a mereka menge%uarkan titik $e%u" mereka untuk men+ari #uit #an men a%ankan ke"i#u$an mereka #engan se%esa)Baki 30> #ari$a#a mereka men#a$atkan !ang #engan +ara &ang mu#a")Sa%a" satu +ara ia%a" #engan men+u%ik sesia$a untuk men#a$atkan !ang te'usan &ang 'an&ak) Ini a#a%a" m(ti3 utama $en+u%ik untuk men+u%ik sese(rang itu)Ke'an&akan $i"ak &ang men a#i mangsa a#a%a" g(%(ngan 'era#a &ang $en+u%ik sentiasa menga!asi $ergerakann&a)Pen+u%ik terse'ut ari3 tentang ke%uarga &ang mereka sasarkan)Mereka ta"u akan keka&aan ke%uarga terse'ut
4 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

#an akan menuggu masa &ang te$at untuk mem'uat $en+u%ikan sa%a" se(rang #ari$a#a ke%uarga terse'ut)G(%(ngan utama &ang men a#i sasaran $en+u%ik terse'ut ia%a" kanak*kanak kerana mereka a#a%a" g(%(ngan &ang sangat mu#a" untuk #i+u%ik) Sete%a" men+u%ik %angka" mereka &ang seterusn&a ia%a" untuk mengena%$asti #an menem$atkan kanak*kanak terse'ut #i tem$at &ang ra"sia)Mereka akan meng"u'ungi ke%uarga mangsa terse'ut #an mengugut a"%i ke%uarga mereka untuk men&era"kan se um%a" !ang te'usan untuk mem'e'askan mangsa terse'ut)Untuk mem$er+e$at #an memu#a"kan $r(ses $en&era"an !ang itu,$en+u%ik akan mengunakan kekerasan ter"a#a$ mangsa #an akan meng"u'ungi ke%uarga mangsa terse'ut untuk mengugut mereka se+ara keras serta ti#ak 'er"ati $erut) Situasi terse'ut #i%akukan (%e" ke'an&akan $en+u%ik se%e$as mereka men+u%ik sese(rang)Ma%a" a#a sesetenga" $en+u%ik &ang sangat tamak se"ingga "i%ang $ertim'angan %a%u men ua% mangsa &ang #i+u%ik ke$a#a $en ena&a" %uar Negara)Tu uan utama $en+u%ik 'er'uat 'egitu a#a%a" untuk men a#ikan mereka se'agai "am'a a'#i ke$a#a tuan mereka #i%uar mereka tan$a $ersetu uan mereka)Mereka #i a#ikan tem$at me%e$askan na3su serta kemara"an)Mereka sentiasa #ir(g(%,#i$uku% serta #i$erk(sa (%e" $en ena&a" terse'ut #i %uar Negara) Se'a' ke#ua $en+u%ik men ua% mangsa ke$a#a (rang asing a#a%a" untuk men a#ikan mereka se'agai .a%at ganti/)Maksu# #isini ia%a",mangsa +u%ik terse'ut akan #i'unu" (%e" (rang asing terse'ut #an (rgan*(rgan se$erti ki#ne&,mata, antung #an %ain*%ain akan #ike%uarkan #ari$a#a ma&at mangsa terse'ut serta men ua% (rgan*(rgan terse'ut ke$a#a $i"ak ketiga untuk #i a#ikan se'agai (rgan ganti)Per'uatan ti#ak ke$erimanusiaan ini #i%akukan (%e" $en+u%ik*$en+u%ik terse'ut "an&a untuk men#a$atkan se um%a" !ang &ang akan mengem'irakan mereka untuk masa ter#ekat)

210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

Masa%a" Psik(%(gi atau Menta% 8i sam$ing itu, masa%a" $sik(%(gi atau menta% turut men a#i sa%a" satu $un+a ke a#ian ke"i%angan kanak*kanak &ang 'er%aku) Perkara ini #emikian kerana mengikut statistik, ke'an&akan kes ke"i%angan kanak*kanak 'erkaitan #engan kes r(g(% #an 'unu") Kea#aan ini '(%e" 'er%aku kerana ter#a$at sege%intir in#i=i#u &ang meman#ang kanak*kanak se$erti sese(rang !anita &ang $erna" men(%ak +intan&a) ?a% ini ter a#i 'erikutan #engan in#i=i#u terse'ut &ang men&im$an $erasaan #en#am, se#i" #an takut &ang ti#ak terka!a% atau$un menga%ami $en&akit i!a) 7%e" itu, $esakit ini 'er$(tensi untuk mem'a&angkan sese(rang &ang #i%i"atn&a se$erti se(rang &ang sentiasa 'era#a #a%am 3ikirann&a) Kes se$erti ini%a" &ang akan men&e'a'kan kanak*kanak #i+u%ik, #ir(g(% #an terus #i'unu" se'agai mangsa kea#aan)

Sim$an 8en#am Sa%a" satu 3akt(r &ang ugak men a#i m(ti3 $en+u%ikan atau ke"i%angan (rang ia%a" $erasaan #en#am sese(rang itu ter"a#a$ se'ua" ke%uarga &ang %ain)Perasaan #en#am &ang #isim$an sese(rang itu sentiasa mem'a!a #iri mereka untuk mem'uat $erkara &ang ti#ak 'etu%)Mereka sanggu$ 'er'uat a$a sa"a a untuk memastikan musu" mereka merasakan kesakitan "ati &ang #ia%ami $en+u%ik se'e%um itu) Aki'atn&a sa%a" se(rang #ari$a#a a"%i ke%uarga terse'ut akan #i+u%ik $en+u%ik terse'ut #an akan #iseksa #engan teruk seka%i)Perem$uan &ang 'erumur #a%am %ingkungan 20*an a#a%a" sasaran utama mereka kerana g(%(ngan !anita a#a%a" #iangga$ se'agai (rang &ang sangat $enting #a%am sese'ua" ke%uarga kerana mereka meru$akan e%emen utama sese'ua" intitusi ke%uarga) Ke'an&akan !anita &ang te%a" #i+u%ik akan #ir(g(% #an #i$erk(sa #engan teruk (%e" $en+u%ik #emi memuaskan $erasaan #en#am ter"a#a$ ke%uarga !anita terse'ut)M(ti3 utama mereka 'er'uat 'egitu a#a%a" untuk
6 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

men atu"kan marua" ke%uarga !anita terse'ut #an mem'uat a"%i ke%uarga atau (rang &ang mereka sasar merasai kesakitan "ati &ang sama #ia%ami $en+u%ik terse'ut se'e%um itu)

3.0

Kajian Kes
Pe%'agai kisa" &ang men&a&at "ati kita te%a"$un 'er%aku #i Negara kita &ang ke'an&akan&a me%i'atkan kanak*kanak &ang 'e%um matang)Untuk mengeta"ui #engan %e'i" %an ut mengenai kes +u%ik &ang kian 'ertam'a" se ak ke'e%akangan ini,"arus%a" kita mengka i kes*kes +u%ik &ang te%a"$un 'er%aku #i Negara kita)Ak"'ar tem$atan te%a" mainkan $eranan &ang sangat $enting #a%am men&e'arkan 'erita mengenai $e%'agai kes (rang "i%ang atau +u%ik #i Negara kita) 3.1 Nurin Jazlin

Sa%a" satu kes +u%ik $a%ing $($u%ar serta men&a&at "ati setia$ rak&at Ma%a&sia ia%a" kes +u%ik Nurin 4a5%in 'erumur : ta"un Pa#a 20 7g(s 2006) Semua 'ermu%a a$a'i%a ke%uarga Nurin 4a5%in ,.$e%a ar #ar a" #ua Sek(%a" Ren#a" Ke'angsaan 8esa Seta$ak/ mem'uat %a$(ran $(%is 'er"u'ung ke"i%angan anakn&a &ang ke%uar 'ersen#irian untuk ke $asar ma%am &ang 'er"am$iran ruma" mereka #i Seks&en 1,0angsa Ma u) Nurin 4a5%in meru$akan kanak*kanak &ang meng"i#a$i $en&akit 'ua" $inggang serta #ara" tinggi)Pa#a 2@ 7g(s 2006,'a$a Nurin,4a5imin te%a" "i%ang sa'ar #an te%a" menga#u ke$a#a me#ia mengenai masa%a" &ang #i"a#a$i Nurin serta ke'im'agann&a mengenai kesi"atan Nurin &ang sentiasa memer%ukan u'at)Sete%a" siasatan %e'i" %an ut,$(%is te%a" k%asi3ikasikan kes Nurin 4a5%in se'agai Pen+u%ikan) Mak%umat &ang %e'i" %an ut mengenai kes Nurin 4a5%in #i#a$ati ek(ran ke'eranian se(rang untuk tam$i% mengaku me%i"at Nurin 4a5%in #itarik menaiki se'ua" =an 'er!arna $uti" $a#a ma%am ke a#ian)Sete%a" men#a$at mak%umat terse'ut,300 angg(ta $(%is,RE-A,8e!an Ban#ara&a Kua%a -um$ur #an Rukun Tetangga te%a" menga#akan ($erasi 'esar*'esaran untuk men+ari Nurin #i ka!asan Sentu%,Ke$(ng,4in ang,0angsa Ma u #an Seta$ak) Pe%'agai $i"ak tam$i% untuk mem'antu men+ari Nurin &ang te%a" "i%ang)Gan aran ke$a#a sesia$a &ang mem'antu mengesan Nurin &ang "i%ang se ak
7 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

2@ "ari %e$as meningkat ke$a#a RM2@,000 #engan sum'angan #ari$a#a Ya&asan Pen+ega"an 4ena&a" Ma%a&sia meng"u%urkan RM3,000)Tia#a "asi% $(siti3 #iterima ke%uarga Nurin !a%au$un gan aran 'eri'u ringgit te%a" #ita!arkan) Pa#a 16 se$tem'er 2006, ma&at se(rang kanak*kanak $erem$uan '(ge% #itemui #isum'at #a%am se'ua" 'eg sukan #i se'ua" $remis $erniagaan #i 4a%an P4S 1AB:, Taman Peta%ing Utama, Peta%ing 4a&a) Ma&at kanak*kanak 'erusia antara enam "ingga sem'i%an ta"un itu #i#a$ati mem$un&ai kesan %e'am #i %e"er se%ain %uka #an +a%ar*+a%ar #i kaki)I'u 'a$a Nurin a5%in mena3ikan kanak*kanak itu a#a%a" Nurin 4a5%in ketika $r(ses $enge+aman #i ?(s$ita% Kua%a -um$ur)P(%is am'i% +(nt(" #ara" i'u 'a$a Nurin untuk 8NA 'agi $engesa"an 1Nuriman 20072) Ketua P(%is 8aera" Peta%ing 4a&a ACP Ar unai#i M("ame# te%a" mengesa"kan u ian 8NA ke atas ma&at kanak*kanak $erem$uan &ang #itemui #a%am se'ua" 'eg sukan #i Peta%ing 4a&a a#a%a" Nurin 4a5%in) 3)2 Nurul Nadirah bdullah

?am$ir sama se$erti kes Nurin #iatas,Nuru% Na#ira" A'#u%%a" te%a" #i+u%ik (%e" sekum$u%an $en+u%ik &ang masi" ti#ak #a$at #ikena%$asti i#entitin&a #emi untuk men#a$atkn !ang te'usan 'erni%ai RM30000)00)Pe%'agai $i"ak menu#ing ari keatas i'u Nuru% Na#ira" A'#u%%a" &ang +uai atau gaga% men aga anakn&a se"ingga #ia #i+u%ik)Ban&ak $i"ak men#ak!a i'u Nuru% %eka me%a&ari %aman !e' s(+ia% Da+e'((k semasa anak&a ke%uar untuk mem'e%i 'arang) Nuru% Na#ira" atau %e'i" mesra #i$anggi% 8irang #i%a$(rkan "i%ang $a#a $uku% 11 $agi ketika anak ke#ua #ari$a#a tiga 'era#ik itu te%a" #i'eri !ang RMB #an seke$ing n(ta untuk mem'e%i #ua 'ungkus mi segera #an te%ur)Bagaimana$un 8irang ti#ak $u%ang se%e$as "am$ir se am men&e'a'kan i'u 8irang,R(se%&n #an suamin&a -ima Me#ang 2;,ke%uar men+ari anakn&a #i ke#ai run+it terse'ut) Menurut $emi%ik ke#ai run+it terse'ut,kanak*kanak itu te%a" 'ere#ar $u%ang se urus mem'e%i 'arang*'arang &ang #ima"ukann&a)I'u 'a$a 8irang te%a" mem'uat %a$(ran $(%is #an mak%umat &ang menge utkan i'u 8irang te%a" #i$er(%e" P(%is iaitu um$aan se'e%a" se%i$arn&a #a%am ke'un sa!it 'er"am$iran $eruma"an itu, manaka%a
8 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

satu %agi #itemui ;00 meter #ari situ #engan te%ur &ang #i'e%in&a $e+a" #an mi segera 'erta'uran) I'u 8irang te%a" menerima Sistem Pesanan Ringkas #ari$a#a in#i=i#u &ang ti#ak #ikena%i,men&uru" 'e%iau untuk men&e#iakan !ang tunai se'an&ak RM30000)00 untuk me%e$askan anakn&a &ang masi" #i'a!a" ka!a%an $en+u%ik itu)Pa#a 13 Ma+ 2012,$(%is te%a" mengesa"kan 8irang te%a" mati #i'unu" #engan ke am)Ketua P(%is 8aera" Seri A%am, Su$erinten#an R(s%an Eainu##in 'erkata, satu ma&at &ang #i um$ai rentung #i'akar 'er"am$iran ke#iaman mangsa te%a" #ikana%$asti se'agai ma&at 8irang) Pengesa"an itu te%a" #i'uat 'erikutan $a#anan u ian 8NA #iantara i'u #an mangsa +u%ik terse'ut iaitu Nuru% Na#ira")Rangka manusia &ang te%a" #i'akar "ingga rentung te%a" #itemui #i #a%am se'ua" %u'ang (%e" (rang a!am se'e%um memak%umkann&a ke$a#a $(%is)Siasatan a!a% $(%is men#a$ati ser$i"an rangka manusia 'erkenaan su#a" #i'akar %e'i" #ari %ima "ari "ingga men&ukarkan $r(ses untuk mengena% $asti i#entiti #an antinan&a) 3.3 Na!a"i #ha$elin M%%dliar

Pa#a 26 A$ri% 2012, Na&ati S"ame%in M((#%iar, $e%a ar Sek(%a" Ren#a" M(unt Kiara #i%a$(rkan te%a" #i+u%ik (%e" in#i=i#u &ang ti#ak #ikena%i)8a%am ke a#ian am 6)3; $agi itu,kanak*kanak 'erkenaan 'aru ke%uar #ari ka!asan $eruma"ann&a &ang ter%etak kira*kira ;0 meter #ari sek(%a"n&a)Pe%a ar terse'ut te%a" "i%ang se+ara misteri se%e$as #i%arikan #ua %e%aki manaiki Pr(t(n Gen 2 #i "a#a$an sek(%a"n&a #i Bukit Kiara $a#a 26 A$ri% 2012) Ba$a mangsa 'erkata, 'e%iau te%a" menerima $anggi%an #ari$a#a guru 'esar sek(%a" terse'ut memak%umkan anakn&a &ang 'er'a u $uti" #an se%uar $en#ek ?i au #i%arikan #ua in#i=i#u ti#ak #ikena%i #engan menaiki kereta 'er!arna "itam &ang te%a" menunggu #i %(kasi 'erkenaan se ak a!a% $agi) Be%iau 'erkata anakn&a 'aru ti'a #i $ersim$angan 4a%an Kiara se'e%um #i#atangi #ua %e%aki 'erku%it ge%a$ &ang menarikn&a masuk ke#a%am kereta #an me%arikan #iri keara" i'u k(ta) Pa#a 03A0;A2012 $i"ak $(%is te%a" menemui kanak*kanak %e%aki !arga Be%an#a, Na&ati M((#%iar, 12, &ang #i$er+a&ai "i%ang #an #i%arikan #ua %e%aki ti#ak
9 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

#ikena%i 26 A$ri% %a%u)Pi"ak $(%is uga te%a" mengesa"kan kanak*kanak terse'ut ti#ak menga%ami se'arang ke+e#eraan #an 'era#a 'ersama ke%uargan&a #engan se%amat)M(ti3 $en+u%ikan Na&ati masi" #a%am siasatan) ) 3)B #i"i Nur &a"ihah

Se%ain kes*kes &ang te%a" kita 'in+ang #iatas,a#a ugak kes*kes +u%ik &ang $e%ik &ang meru$akan aturan sen#iri mangsa +u%ik terse'ut untuk m(ti3 tertentu)Mereka senga a mengatur strategi se$erti ini untuk men au"kan #iri mereka #ari$a#a $i"ak &ang mereka rasakan ti#ak $enting atau mengikut teman %e%aki mereka untuk memu%akan suatu ke"i#u$an &ang 'aru) Sa%a" satu kes &ang #a$at #ikateg(rikan #a%am isu ini ia%a" kes +u%ik Siti Nur Dati"a" $a#a Bu%an Ma+ 2012)Be%iau #i#ak!a te%a" #i+u%ik #i"a#a$an a#ik 'era#ikn&a ketika ke%uar untuk mem'e%i Ka# Pra'a&ar RM;)Sekum$u%an tiga in#i=i#u &ang ti#ak #ikena%i te%a" menarik 'e%iau ke#a%am se'ua" kereta enama ?(n#a ketika 'e%iau #an a#ik 'era#ikn&a #a%am $er a%anan ke ke#ai terse'ut &ang ter%etak 100meter #ari ke#iamann&a) Sete%a" ke%uarga Dati"a" mem'uat %a$(ran $(%is,$i"ak $(%is te%a" mu%a me%aksanakan siasatan kes terse'ut #an mem$er(%e" mak%umat &ang menge utkan semua $i"ak)Ketua 4a'atan Siasatan 4ena&a" Pa"ang,SAC T)Narenasegaran te%a" 'erkata 'a!a"a Siti Nur Dati"a" 'ukan #i+u%ik,ma%a" 'e%iau #engan re%a "ati me%arikan #iri untuk tingga% #i ruma" teman %e%akin&a &ang 'erumur 2@ ta"un #ise'a'kan tekanan em(si &ang 'e%iau a%ami) Pi"ak $(%is mengatakan %a$(ran &ang #i'uat ke$a#a $(%is &ang men#ak!a ga#is itu te%a" #i+u%ik a#a%a" ti#ak 'enar kerana Dati"a" mengaku #ia ti#ak #i+u%ik teta$i me%arikan #iri #ari ruma" #ise'a'kan tekanan $erasaan)Siti Nur Dati"a" #itemui #i ruma" teman %e%akin&a #i Kam$ung Mer+"(ng, Pekan, se%e$as #ikatakan #i+u%ik #ua %e%aki #an se(rang !anita semasa 'ersama a#ik %e%aki #an se$u$un&a mem'e%i ka# tam'a" ni%ai $ra'a&ar 'er#ekatan ke#iamann&a) 3.' nak l%ng
10 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

Pe%'agai $i"ak &ang 'era#a #a%am $e%'agai situasi &ang men+a'ar #a%am "i#u$ mereka men+ari 'an&ak a%an mu#a" untuk men#a$at ke"i#u$an &ang senang)Mereka sanggu$ men&eksa (rang %ain untuk kesenangan "i#u$ mereka)Sa%a" satu kisa" &ang men+emaskan se(rang a%(ng ia%a" kes +u%ik anakn&a sen#iri (%e" sekum$u%an (rang &ang meru$akan $eng"utangn&a) Se'e%um ke a#ian $eng"utang terse'ut te%a" meng"u'ungi A%(ng terse'ut untuk menga#akan $er um$aan #emi mem'in+angkan 'e'era$a $erkara mengenai "utang &ang te%a" mereka terima se'e%um itu)M(ti3 mereka a#a%a" untuk mengatur strategi #engan memangi% mangsa ke tem$at &ang mereka ran+ang #an men+u%ik mangsa untuk men#a$atkan !ang te'usan) Sete%a" 'ersetu u untuk menga#akan $er um$aan, a%(ng terse'ut te%a" meng"antar anak #an rakan anakn&a se'agai !aki% untuk 'er um$a #engan mereka) Mangsa kemu#iann&a ke%uar #ari ruma" mereka #i Ke%a$a Sa!it ke Te%uk 8anga kira*kira $a#a am 10 ma%am ; 4u%ai tan$a men&e#ari ia a#a%a" satu $erangka$)Pa#a $uku% ; $agi kees(kan "arin&a,a%(ng terse'ut te%a" #ike utkan #engan $anggi%an te%e3(n mengatakan anakn&a &ang 'erusia 1F ta"un te%a" #i+u%ik #an $en+u%ik terse'ut mengara"kan a%(ng terse'ut untuk mem'a&ar RM3000)00 se'agai te'usan) Aki'at 'im'ang anakn&a #i+e#erakan, a%(ng ter'a'it 'ersetu u #an mem'a&ar RM;,000 me%a%ui $in#a"an akaun, manaka%a 'akin&a #i'a&ar se+ara tunai, se'e%um anakn&a #an rakann&a &ang 'erusia 30 ta"un #i'e'askan)Pi"ak $(%is te%a" men a%ankan siasatan ter"a#a$ kes ini #an "asi%n&a mereka menerima mak%umat $a#a 16 4u%ai 2010 'erkenaan se'ua" ruma" #an $eng"unin&a &ang #i+urigai #i K(ta Tinggi) Se$asukan $ega!ai #an angg(ta #ari I'u Pe a'at P(%is 8aera" 1IP82 Ku%ai a&a men&er'u se'ua" ruma" #i K(ta Tinggi #an mena"an tu u" in#i=i#u 'erusia 1@ "ingga B2 ta"un termasuk #ua !anita 'agi mem'antu siasatan)P(%is turut meram$as 'uku 'ank, ka# mesin uru!ang aut(matik 1ATM2, se'ua" Per(#ua M&Vi, !ang tunai RM@,;00, 'uku %ima, $isau %i$at, %(ket mi%ik mangsa serta enam te%e3(n 'im'it, "asi% #ari$a#a ser'uan itu)

11

210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

(.0

)angkah-)angkah Menga"asi
Sesetenga" $i"ak &ang "an&a $entingkan #iri sen#iri te%a" 'erani me%akukan $en+u%ikan (rang #i Negara kita)Mereka ti#ak kisa" akan %angka"*%angka" &ang te%a" #iam'i% kera aan untuk mem'en#ung masa%a" +u%ik ini ma%a" %e'i" 'i ak mengatur strategi serta mena'ur $asir #a%am mata $i"ak 'erkuasa #an (rang a!am untuk men+u%ik sasaran &ang mereka teta$kan)Mungkin %angka"*%angka" &ang te%a" #iam'i% kera aan se'e%um ini ti#ak e3is&en maka $en+u%ik ini ti#ak #a$at #i"entikan #engan ge a%a mereka itu) (.1 Meningka"kan Ka*alan Kesela$a"an

Sa%a" satu %angka" ter'aru kera aan kita untuk mengatasi masa%a" (rang "i%ang a#a%a" menem$atkan angg(ta RE-A #i tem$at &ang se%a%u 'er%aku $en+u%ikan iaitu #i sek(%a")Mereka menga!a% $ersekitaran sek(%a" &ang mereka "a#iri iaitu semasa i'u 'a$a meng"antar anak*anak mereka ke sek(%a" $a#a !aktu $agi serta tenga" "ari #an uga se%e$as !aktu $ersek(%a"an) 0a%au$un %angka" &ang #iam'i% kera aan te%a" men#a$at sam'utan $(siti3 #ari$a#a $un#u#uk kita,namun mengikut $an#angan sesetenga" $i"ak,%angka" terse'ut 'ukann&a &ang ter'aik untuk mengatasi kes (rang "i%ang)Ini #ise'a'kan kurang&a angg(ta RE-A &ang 'ertugas semasa !aktu $ersek(%a"an &ang #ise'ut #iatas)Se$atutn&a ramai angg(ta RE-A atau angg(ta kese%amatan &ang %ain "arus ter%i'at #a%am menga!a% kesematan kanak*kanak sek(%a")Penga!a%an &ang me%i'atkan se(rang atau #ua (rang angg(ta RE-A te%a" menim'u%kan $erasaan ti#ak $uas "ati #ika%angan sesetenga" $i"ak #i Negara ini) Se%ain itu $i"ak kera aan uga "arus mengam'i% inisiati3 untuk memasang kamera %itar tertutu$ #i ka!asan &ang 'erkemungkinan 'er%aku $en+u%ikan (rang)Memang ti#ak '(%e" #ina3ikan 'a"a!a se'e%um ini kera aan te%a" memasang kamera %itar tertutu$ #i ka!asan tertentu untuk mem'antu men+ega" ena&a" #i Negara kita)Teta$i kamera terse'ut &ang kurang 'erkua%iti "arus #iganti 'a%ik #engan kamera &ang #a$at mema$arkan gam'ar &ang e%as serta memu#a"kan $i"ak 'erkuasa untuk mem'uatan siasatan sekiran&a 'er%aku $en+u%ikan)Sa%a" satu insi#en &ang
12 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

men&ukarkan $i"ak 'erkuasa untuk men a%ankan siasatan %an ut aki'at kamera &ang kurang 'erkua%iti ia%a" kes ke"i%angan kanak*kanak &ang 'ernama Nurin 4a5%in) Se(rang %e%aki &ang mem'a!a #an me%etakkan 'ag sukan #i satu $usat mem'e%i 'e%a" #i$er+a&ai sus$ek utama $en+u%ikan Nurin te%a" #i%i"at me%a%ui kamera %itar tertutu$ &ang #i$asang #i ka!asan terse'ut)Nurin te%a" #i'unu" serta #imam$at #a%am 'ag sukan terse'ut se%e$as sus$ek terse'ut men+u%ik #an men&im$an Nurin #i tem$at &ang ra"sia)Pi"ak $(%is meng"a#a$i kesukaran untuk mengena%$asti i#entiti sus$ek terse'ut #ise'a'kan kua%iti kamera %itar tertutu$ &ang #i$asang #i ka!asan terse'ut)7%e" itu $emasangan kamera %itar tertutu$ &ang 'erkua%iti #a$at men+ega" kes $en+u%ikan ini #ari$a#a terus 'er%aku) (.2 Peranan Ibu Bapa

Sekiran&a se(rang kanak*kanak 'ertin#ak %uar 'iasa atau mem'uat sesuatu kesa%a"an,maka $i"ak utama &ang "arus memiku% tanggung a!a' keatasn&a a#a%a" i'u #an 'a$a kanak*kanak terse'ut)Anak mereka meru$akan tanggung a!a' mereka)Kese%amatan anak*anak mereka a#a%a" sangat $enting #an $er%u #i'eri $er"atian &ang serius)8a%am isu kes +u%ik,g(%(ngan utama &ang te%a" men a#i mangsa +u%ik ia%a" kanak*kanak &ang ti#ak matang) Se'agai i'u 'a$a &ang sentiasa $ri"atin ter"a#a$ anakn&a,mereka "arus memastikan anak*anak mereka sentiasa #a%am ka!a%an mereka serta menga!asi $ergerakan mereka #aan uga $er%akuann&a)Sekiran&a mereka mem'a!a anak*anak mereka ke %uar maka mereka "arus sentiasa memegang tangan anak*anak mereka su$a&a mereka ti#ak %ari #ari$a#a $an#angan mereka terutaman&a semasa mereka "en#ak ke $asar ma%am atau ke $asar ra&a &ang 'esar) Ke'an&akan kes +u%ik atau ke"i%angan kanak*kanak 'er%aku #i %(kasi &ang $enu" #engan (rang ramai terutaman&a ketika ua%an mura" #ia#akan kerana i'u 'a$a "am$ir %u$a akan anak*anak mereka #an mem'erikan $er"atian $enu" ter"a#a$ 'arangan &ang menarik minat mereka)8a%am situasi se$erti ini,i'u 'a$a "arus menga!a% #iri mereka #an se#ar akan ke$entingan serta kese%amatan anak*anak mereka kerana mereka mu#a" "i%ang atau #i+u%ik)
13 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

Se%ain itu,I'u 'a$a uga $er%u menga ar anak mereka ser'a se#ikit mengenai $en#i#ikan seks, iaitu 'a"agian aurat 'a#an mereka &ang ti#ak '(%e" #isentu" (%e" (rang %ain) I'u 'a$a $er%u mem'im'ing anak mereka su$a&a men(%ak a akan atau $u ukan (rang &ang ti#ak #ikena%i !a%au$un (rang terse'ut mennun ukan 'arang &ang #a$at menarik minat mereka) Bagi i'u &ang 'eker a mereka $er%u 'erk(r'an #a%am memastikan kese%amatan anak*anak mereka sentiasa ter amin)Se$an ang !aktu mereka 'eker a mesti%a" #i$astikan anak*anak mereka se%amat 'era#a #i ke#iaman atau$un #a%am $er a%anan ke sek(%a") I'u 'a$a mesti memastikan a#a $i"ak &ang #i$ertanggung a!a'kan untuk menga!asi anak*anak mereka) Sama a#a iran &ang 'aik atau$un sese(rang untuk kese%amatan anak*anak mereka) Peng(r'anan ini $enting untuk kese%amatan anak* anak) I'u 'a$a ti#ak se$atutn&a meng"ara$kan anak*anak untuk 'er#ikari) Usia mereka &ang mu#a akan men#e#a"kan mereka ke$a#a 'a"a&a #engan amat mu#a") Se%ain itu, 'agi i'u 'a$a &ang 'eker a,mereka $er%u 'an&ak me%uangkan masa 'ersama anak*anak) Sa%a" se(rang $er%u 'erk(r'an untuk $u%ang sea!a% mungkin) 8engan +ara ini kese%amatan anak*anak mereka akan %e'i" ter amin) 8a%am masa &ang sama i'u 'a$a uga "arus me%arang anak*anak mereka untuk ke%uar ruma" se+ara 'ersen#irian)Tin#akan mereka terse'ut akan mengun#ang 'a"a&a ter"a#a$ #iri mereka) C(nt("n&a a#ik Nurin 4a5%in mem'e%i sesuatu #i $asar ma%am se+ara 'ersen#irian se"ingga ti#ak $u%ang untuk se%ama*%aman&a) 7%e" itu i'u 'a$a $er%u memiku% tanggung a!a' untuk men aga kese%amatan anak ke+i% mereka) mengu$a"

(.3

Peranan Media Massa

Sa%a" satu sa%uran &ang #a$at mem$engaru"i ke%akuan atau mengu'a" tingka" %aku se(rang ia%a" Me#ia)Pe%'agai ran+angan &ang menarik minat $en#u#uk #isiarkan #a%am Me#ia s!asta &ang mengan#ungi unsur*unsur &ang ti#ak se$atutn&a #it(nt(n) 8a%am situasi ini, $i"ak te%e=is&en #an ak"'ar $er%u men&iarkan ren+ana atau ran+angan &ang 'er3ae#a" su$a&a mas&arakat kita, k"asn&a $engusa"a ta'ika #an i'u
14 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

'a$a mengam'i% tin#akan &ang 'etu% untuk menge%akkan anak 'ua" mereka #ari$a#a men a#i mangsa ke$a#a $en+u%ik) 8a%am masa &ang sama, $eranan me#ia massa sangat $enting terutaman&a untuk men&e'arkan mak%umat mengenai kese%amatan #an $en agaan anak mereka)8a%am masa &ang sama, me#ia e%ektr(nik $atut men&ekat ran+angan ganas &ang #a$at mem$engaru"i (rang ramai se"ingga men'angkitkan na3su) Ba"an %u+a" &ang 'erkaitan #engan seksua% kanak*kanak "arus #i%arang sama seka%i sama a#a #a%am +akara $a#at #igita% +etak r(m$ak atau$un #a%am internet) A#egan*a#egan terse'ut $asti akan mem$engaru"i sese(rang untuk me%akukan ena&a" &ang sama, #engan m(ti3 untuk memuaskan na3su 'inatangn&a)Unsur keganasan &ang te%a" #it(nt(n akan #i%akukan ter"a#a$ kanak*kanak &ang ti#ak 'er#(sa)Maka $en+u%ikan kanak*kanak untuk m(ti3 ini akan 'er%e%uasa) 7%e" &ang #emikian, semua me#ia $er%u meng"a%ang ran+angan &ang 'erunsur ganas #an 'erusa"a men#i#ik mas&arakat kita untuk men&e%amatkan kanak*kanak kita #ari$a#a men a#i mangsa) (.( Pengua"kuasaan +ndang-+ndang

Sa%a" satu se'a' &ang men&e'a'kan 'er%akun&a kes (rang "i%ang atau +u%ik a#a%a" #ise'a'kan tia#an&a "ukuman setim$a% &ang #a$at meng"antui $en+u%ik untuk ti#ak meneruskan kegiatan men+u%ik itu)Be%a ar #ari$a#a kesi%a$an ia%a" suatu $erkara &ang te%a" ter'ukti #a%am ke"i#u$an $e%'agai mas&arakat)Se'e%um ini 'an&ak kes +u%ik te%a"$un 'er%aku #i Negara ini #an $e%'agai $i"ak #itangka$ &ang #i$er+a&ai sus$ek utama &ang mengatur $en+u%ikan (rang) Namun "ukuman &ang #ikenakan atas $en+u%ik terse'ut #iangga$ ti#ak setim$a% ma%a" te%a" men a#i satu a%an untuk $e%'agai (rang untuk memu%akan kegiatan terse'ut untuk mem'uat !ang kerana mereka ti#ak risau akan "ukuman &ang mereka 'aka% "a#a$i sekiran&a #itangka$)Untuk menge%akan situasi se$erti ini terus 'er%aku, $enguatkuasaan un#ang*un#ang a#a%a" sangat musta"ak)Pen+u%ik &ang te%a" #itangka$ "arus #i'eri "ukuman setim$a%)

15

210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

Sekiran&a $enge#ar #a#a" &ang mem'uat kegiatan men ua% atau menge#ar #a#a" untuk men#a$atkan !ang &ang 'an&ak #engan +ara mu#a" #i atu"kan "ukuman man#at(r& gantung sam$ai mati maka $en+u%ik &ang men&eksa,mer(g(% serta memuku% kanak*kanak &ang mereka +u%ik uga "arus #ikenakan "ukuman maksimum se$erti gantung sam$ai mati, $en ara seumur "i#u$ serta se'atan %e'i" #ari$a#a &ang #ikenakan keatas se(rang $er(g(% atau$un ketiga*tigan&a seka%i)8engan $e%aksanaan "ukuman*"ukuman se$erti ini, maka $en ena&a" #i%uar sana akan mem'er"entikan atau mengurangkan kegiatan +u%ik mereka)8engan ini #a$at%a" kita mengurangkan masa%a" ini) (.' In"i"usi #ek%lah

Pi"ak &ang me%uangkan masa &ang 'an&ak #engan kanak*kanak se%e$as i'u 'a$a a#a%a" guru #i sek(%a" &ang mem'im'ing kanak*kanak #engan i%mu $engeta"uan &ang amat 'erni%ai)Kita "arus se#ar 'a"a!a intitusi sek(%a" uga #a$at mem'antu kera aan untuk mengurangkan kes ke"i%agan kanak*kanak atau$un kes +u%ik)Peranan guru #i sek(%a" ter"a#a$ kanak*kanak 'ukan ter"enti setakat $em'e%a aran,ma%a" mereka uga memainkan $eranan se'agai $en aga kanak*kanak terse'ut) Pi"ak sek(%a" $er%u memastikan ke"a#iran muri#*muri# #a%am kea#aan se%amat semasa #atang #an 'a%ik #ari sek(%a")Muri#*muri# &ang $u%ang 'ersen#irian $er%u #imak%umkan ke$a#a i'u 'a$a agar a#a $i"ak &ang #a$at mem'a!a kanak* kanak terse'ut se%e$as !aktu $ersek(%a"an tamat)Sekiran&a tia#a $i"ak &ang #atang untuk mem'a!a,maka muri# terse'ut "arus%a" #ita"an #ika!asan sek(%a" se"ingga a#a $i"ak &ang 'ertanggung a!a' &ang "a#ir untuk mem'a!a kanak*kanak terse'ut untuk $u%ang) Pi"ak sek(%a" uga $er%u menga#akan $eraturan &ang ketat #a%am s(a% ke%uar masuk $i"ak &ang ti#ak #ikena%i ke ka!asan sek(%a")Penga!a% kese%amatan "arus memastikan tia#a $i"ak &ang masuk ke #a%am ka!asan sek(%a" tan$a ke'enaran &ang sa")Ka!asan sek(%a" $er%u #iangga$ se'agai ka!asan %arangan)Sika$ sam'i% %e!a #an %a%ai akan men&e'a'kan $en ena&a" atau $en+u%ik mengam'i% kesem$atan untuk men+u%ik kanak*kanak &ang mereka te%a" sasar) (., Mengubah #ikap -iri #endiri
16 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

Se(rang #ari$a#a 100 (rang '(%e" #ikatakan se'agai ti#ak n(rma%)Maksu#n&a,sika$ manusia a#a%a" $e%'agai #an kita ti#ak '(%e" memaksa sesia$a untuk menurut $erkara &ang kita sukai kerana $erkara terse'ut mungkin ti#ak #isukai in#i=i#u terse'ut)Sika$ manusia &ang 'er'e5a ini #a$at me!u u#kan $e%'agai masa%a")Sa%a" satu masa%a" &ang #a$at tim'u% aki'at #ari$a#a isu ini ia%a" kes +u%ik &ang kita 'in+ang #isini) Se'agai manusia &ang sem$urna kita "arus 'ergau% #engan $e%'agai %a$isan mas&arakat agar kita #a$at mengeta"ui $e%'agai isu*isu semasa #an &ang sangat $enting #a$at men aga #iri sen#iri #engan 'aik)Ka!an*ka!an kita a#a%a" tem$at #imana kita men#a$atkan $ert(%(ngan ke+emasan)Namun a#a sesetenga" $i"ak &ang ti#ak suka 'ergau% #engan (rang ramai ma%a" suka "i#u$ 'ersen#irian) Sika$ mereka &ang ma"u 'er#ikari a#a%a" sangat 'agus untuk #iri mereka teta$i masa%a" &ang akan tim'u% aki'at sika$ mereka a#a%a" $e%'agai)Ke'an&akan (rang &ang #ikateg(rikan #a%am kum$u%an ini suka 'er a%an 'ersen#irian se%e$as "a'is !aktu ker a atau$un suka me%uangkan masa #i tem$at &ang tenang #an aman)Tin#akan mereka 'er'uat se#emikian a#a%a" sangat mer'a"a&a keatas #iri mereka #imana $e%uang 'e%iau #i+u%ik atau #ir(g(% a#a%a" sangat tinggi sekiran&a g(%(ngan se$erti ini a#a%a" meru$akan !anita) Biasan&a (rang se$erti ini akan #ia!asi (%e" $en ena&a"*$en ena&a" #i sekitar (rang terse'ut #an akan menunggu masa &ang amat sesuai untuk 'ertin#ak iaitu men+u%ik #an mem'a!a mangsa ke suatu tem$at &ang ra"sia untuk $e%'agai tu uan se$erti memuaskan "a!a na3su,meminta !ang te'usan serta untuk mem'a%as #en#am sekiran&a (rang itu $erna" 'erke%akuan ti#ak 'aik #engan kum$u%an $en+u%ik terse'ut) Sika$ kese#er"anaan a#a%a" sangat $enting #iama%kan (%e" setia$ in#i=i#u untuk menge%ak #iri mereka #ari$a#a se'arang 'a"a&a)Se'agai manusia kita "arus mesra #enga ka!an*ka!an kita #an ti#ak "arus 'ermasam muka #engan sesia$a kerana ia akan menim'u%kan rasa mara" #a%am #iri (rang %ain)Ka!an*ka!an kita a#a%a" g(%(ngan &ang sangat $enting #imana mereka akan mem'antu kita semasa kita 'era#a #a%am 'a"a&a)

17

210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

Sekiran&a mereka ti#ak #a$at mengu'a" sika$ mereka terse'ut maka mereka "arus memikirkan +ara tersen#iri &ang ter'aik untuk menge%ak #iri mereka #i$erk(sa atau #i+u%ik $en ena&a" &ang menunggu masa)Sa%a" satu tin#akan &ang #a$at mereka 'uat a#a%a" 'er a%an #a%am kum$u%an semasa ingin ke%uar atau se%e$as "a'is !aktu ker a)Tin#akan se$erti ini $asti akan men&usa"kan $en ena&a" atau $en+u%ik untuk men+u%ik !anita terse'ut aki'at risau akan kese%amatann&a sekiran&a #itangka$) 0anita*!anita terse'ut "arus%a" sentiasa !as$a#a akan $ersekitaran mereka &ang $enu" #engan $e%'agai $en ena&a" terutaman&a mereka &ang mem$un&ai sika$ in#i=i#ua%istik atau 'er#ikari)Mereka "arus $ri"atin #an 3a"am akan ke$entingan #iri sen#iri #an uga ke%uarga mereka &ang menaru" kasi" sa&ang &ang amat tinggi ter"a#a$ mereka)Kita $er+a&a $engu'a"an sika$ mereka atau $en+arian $en&e%esaian untuk menangani sika$ mereka #a$at mengurangkan ke"i%angan (rang terutaman&a g(%(ngan !anita)

'.0

Kesi$pulan
Pe%'agai $un+a &ang mem'a!a sese(rang untuk me%akukan ena&a" &ang mem'eri kesan &ang men#a%am ter"a#a$ $i"ak ketiga atau$un rak&at kita)Isu &ang ti#ak #a$at #i"a$us atau ti#ak #a$at #itangani se+ara se$enu"&a ia%a" kes (rang "i%ang atau$un ke+u%ikan (rang)Se'a"agian 'esar sasaran &ang men a#i mangsa $en+u%ikan a#a%a" ter#iri #ari$a#a g(%(ngan !anita #an kanak*kanak)Ini #ise'a'kan keti#akua$a&aan mereka untuk me%a!an semasa mereka meng"a#a$i situasi se$erti ini) Pe%'agai 3akt(r te%a" men&um'ang ke$a#a $ermasa%a"an ini se$erti &ang te%a" kita 'in+ang #iatas)Namun se+ara kese%uru"ann&a kita #a$at kena% $asti akan 3akt(r
18 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

utama &ang te%a" men&um'ang $erkara ini iaitu masa%a" keke%uargaan)Kurangn&a $er"atian men#a%am #ari$a#a i'u 'a$a atau$un k(munikasi &ang ti$is sesama anak* anak #an i'u 'a$a men&e'a'kan rema a 'a!a" umur me%arikan #iri #ari ruma" atau$un ke%uar #ari ruma" tan$a ke'enaran ke%uarga se"ingga mereka #i+u%ik atau$un #i a#ikan te'usan untuk men#a$atkan !ang) 8a%am $a#a itu,masa%a" se$erti i'u 'a$a 'erka"!in %ain serta sangat si'uk #engan $eker aan mereka te%a" mem'erikan kesan men#a%am ter"a#a$ anak*anak mereka)I'u 'a$a se$atutn&a "arus mengagi" #an meran+ang masa untuk 'ersama #engan anak*anak mereka serta menun ukan kasi" sa&ang &ang men#a%am ter"a#a$ mereka su$a&a mereka sentiasa merasakan #irin&a #i agai i'u #an 'a$a mereka)Sekiran&a $erkara &ang se'a%ikn&a 'er%aku ,maka a%an mu#a" 'agi anak*anak mereka a#a%a" untuk men au"akn #iri mereka #ari$a#a ke%uarga mereka serta men#e#a"kan #iri mereka ter"a#a$ 'a"a&a atau $ermasa%a"an &ang %e'i" 'esar) Se%ain itu, sika$ mas&arakat &ang ter%a%u mementingkan #iri sen#iri te%a" men a#i satu $un+a ke"i%angan kanak*kanak) Mas&arakat 5aman sekarang sangat si'uk #engan urusan mereka #an tia#a masa &ang se+uku$n&a untuk 'ergau% #an mengena%i iran mereka se+ara men#a%am)A#a sesetenga" g(%(ngan rak&at &ang sangat mementingkan #iri sen#iri se"ingga ti#ak am'i% ta"u akan $erkara &ang 'er%aku #iseki%i%ing mereka)Se'agai +(nt(", sika$ iran &ang ti#ak mementingkan anak iran #i se'e%a" ketika i'u 'a$an&a ke%uar 'eker a e%as #it(n (%kan) Ini seka%i gus men&e'a'kan kanak*kanak 'ermain tan$a $enga!asan &ang ketat) Kanak*kanak a#a%a" g(%(ngan &ang ti#ak matang $emikirann&a #an #i$enu"i keser(n(kan &ang ti#ak ter"ingga)Mereka ti#ak se#ar akan $erkara &ang mereka %akukan #an senang ter#e#a" ke$a#a e%emen*e%emen &ang menarik minat mereka)Se%a%un&a kanak*kanak #i+u%ik #engan +ara menun uk 'en#a*'en#a &ang menarik $er"atian mereka #an ti#ak se#ar akan in#i=i#u &ang ti#ak #ikena%i terse'ut)Kanak*kanak terse'ut &ang 'era#a #i'a!a" $enga!asan &ang ren#a" ter#e#a" ke$a#a 'a"a&a se$erti ini #engan mu#a" #an +e$at seka%i) 8i sam$ing itu, $i"ak &ang $a%ing 'ertanggung a!a' #a%am memiku% tugas mem'anteras kegiatan +u%ik ia%a" $i"ak $(%is)Se$erti &ang te%a" #i'in+ang, $i"ak $(%is "arus%a" %e'i" kera$ mem'uat r(n#aan #i ka!asan*ka!asan $eruma"an, taman $ermainan #an $usat mem'e%i*'e%a")C(nt("n&a, $i"ak 'erkuasa "arus%a" mem'uat
19 210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

tangka$an atau mena"an (rang*(rang &ang #is&aki) Pi"ak 'erkuasa uga $er%u men&e#iakan unit k"as 'erkaitan #engan kanak*kanak "i%ang agar tin#akan segera '(%e" #iam'i% a$a'i%a 'er%aku ke"i%angan kanak*kanak) Se+ara kesim$u%ann&a, rak&at #an $i"ak &ang ter%i'at "arus%a" se#ar 'a"a!a kanak*kanak a#a%a" g(%(ngan &ang se$atutn&a menerima $er%in#ungan ter'aik #an $er%u #i aga #engan mem'erikan $enga!asan &ang ra$i)Se'agai rak&at &ang $ri"atin ter"a#a$ $ersekitaran,kita "arus%a" mengam'i% ikti'ar #ari$a#a kes $en+u%ikan Nurin 4a5%in &ang 'erak"ir #engan kematian mengerikan)Kita "aru%a" ti#ak mem'erikan ruang ke$a#a $en ena&a" &ang sentiasa menunggu untuk masa &ang sesuai untuk men+u%ik anak*anak kita)

,.0

) MPI. N

20

210815

VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III

21

210815

Anda mungkin juga menyukai