Anda di halaman 1dari 2

Kepentingan Membina Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Dalam Konteks Sekolah Di Malaysia (Rasional Rancangan Integrasi

Murid ntuk Perpaduan!


Seperti yang diketahui" Malaysia amat dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum# Secara tidak langsung" pelbagai budaya akan $ujud dalam sesebuah bilik darjah# %leh yang demikian" guru tidak seharusnya menganggap ini sebagai satu masalah dengan kehadiran murid yang berbe&a dari segi indi'idu dan budaya tetapi menjadikan (enomena ini sebagai keistime$aan yang $ujud dalam bilik darjah# Murid yang hadir dari pelbagai ras atau etnik akan memba$a budaya mereka tersendiri yang berbe&a daripada budaya makro (budaya dominan! yang menjadi budaya (ormal sekolah# Murid berbe&a dari segi cara mereka berkomunikasi ('erbal dan bukan 'erbal!" nilai)nilai sosial dan intelektual" cara berinteraksi" gerak badan dan pandangan ($orld 'ie$! merka yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat asal mereka# Rancangan Integrasi Murid ntuk Perpaduan (RIM P! merupakan satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat" para guru dan kerjasama murid)murid dalam kegiatan)kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan" peralatan" penggemblengan tenaga dan kepakaran# Melalui program ini juga diharap dapat melahirkan perse(ahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah# Berdasarkan program ini" jelas menunjukkan baha$a betapa pentingnya me$ujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya# Keperluan pendidikan berbilang budaya ini amat meruncing di Malaysia# Murid)murid datang daripada latar belakang dan budaya yang berbe&a# %leh itu" guru perlu peka kepada kepelbagaian ini supaya tiada kelompok merasakan diri mereka tersisih di sekolah atau di bilik darjah# Pendekatan ini turut menjadikan guru lebih peka kepada amalan)amalan sekolah yang selama ini diterima tanpa dipersoal# *da amalan)amalan sekolah secara tidak langsung mendiskriminasi golongan tertentu# Sebagai contoh" sistem pengaliran" pengisian kurikulum dan buku teks yang tidak mengambil kira keperluan dan pengertiannya bagi murid)murid yang berbilang latar belakang" mungkin menyebabkan murid tertentu berasa tersisih dan ketinggalan# Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dapat membantu guru dalam mengenali murid dengan lebih dekat lagi# *pabila guru dan pihak sekolah peka kepada kepelabagaian muridnya dan mengambil inisiati( untuk memahami keperluan dan mengenal mereka dengan lebih dekat lagi" sekolah akan lebih bermakna kepada sebilangan besar murid# Selain itu" melalui bilik darjah yang mesra budaya ini juga dapat mengurangkan stereotaip dan prasangka (prejudice! dalam kalangan guru dan murid# *da guru yang mempunyai prasangka (negati(! kepada murid disebabkan ras" agama" kecacatan atau kebolehan mereka# Pendekatan ini memberi peluang kelompok yang berasa tersisih" meningkatkan keyakinan diri mereka selain meningkatkan peluang mereka mengecapi kejayaan# +ika dikaitkan dengan konteks RIM P" persekitaran yang mesra budaya dapat meningkatkan peluang untuk berjaya dan menimbulkan kese(ahaman dan perpaduan dalam kalangan murid# Seperti yang dinyatakan sebelum ini" budaya asal seseorang murid itu boleh mempengaruhi tingkah lakunya di dalam bilik darjah# Sebagai contoh" kajian menunjukkan baha$a kanak)kanak yang lemah dan datang dari keluarga yang miskin mempunyai gaya belajar yang berbe&a# Mereka memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar yang lebih spesi(ik berbanding dengan murid yang lebih berupaya yang hanya memerlukan bimbingan sahaja dan boleh belajar sendiri#

Konsep Bilik Darjah Yang Mesra Budaya


Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut dan mendalam" pokok utama yang perlu diketahui atau di(ahami adalah mengenai maksud sebenar tentang perkara yang menjadi tunjang kepada persoalan tersebut# ,erdapat tiga tunjang yang dikenalpasti dalam perbincangan ini" iaitu .# Bilik darjah Bilik darjah seharusnya tempat yang paling seronok bagi murid)murid# Bilik darjah secara umumnya boleh dide(inisikan sebagai satu ruang di mana murid)murid akan menjalani rutin belajar atau menerima seberapa banyak input yang berguna sebagai persediaan menjadi insan yang cemerlang# Di

sini juga" kebanyakkan pembelajaran berlaku secara (ormal (rasmi!# /amun" tidak dina(ikan juga pembelajaran secara in(ormal (tidak rasmi! juga berlaku# 0# Budaya ,unjang kedua pula ialah budaya# ,erdapat beberapa pendapat yang dapat memberi gambaran secara jelas mengenai de(inisi budaya# *ntaranya ialah 1Budaya dapat ditakri(kan sebagai tamadun atau peradaban# Ia juga bermaksud kemajuan (ikiran atau akal budi (cara ber(ikir dan berkelakuan!#2 (Kamus De$an 3disi ke)4 .556 - .78! 1Budaya berasal daripada budi dan daya# Dua perkataan itu dirangkumkan menjadi budaya# 9Bu: memba$a erti asli" pertama" sejati dan yang dipandang sempurna" menyenangkan" bahkan dimuliakan# 9Daya: mengandungi erti akal" jalan (ikiran" ciptaan atau bikinan dan yang seumpamanya#2 (*smad" .558! 4# Konsep bilik darjah yang mesra budaya Sebagai seorang guru" sudah menjadi kemestian bagi kita untuk mengkaji terlebih dahulu latar balakang murid)murid# Di dalam sebuah bilik darjah mengandungi murid yang pelbagai latar belakang atau budaya dan melalui perbe&aan ini akan mempengaruhi tingkah laku mereka# Setiap murid bukan sahaja berbe&a dari segi indi'idu seperti dari segi jantina" keistime$aan dan cara pembelajaran yang tertentu" tetapi mereka juga berbe&a dari segi nilai" sikap" tingkah laku dan kebolehan yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya masing)masing# Pendidikan berbilang budaya ialah salah satu pendekatan pendidikan yang diusahakan untuk mencapai kesaksamaan peluang pendidikan dengan mengambil kira keperluan murid yang berbe&a dari segi indi'idu dan budaya# Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum# %leh itu" seorang guru harus peka dengan kepercayaan dan amalan sosio)budaya yang berbe&a dalam kalangan muridnya# Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya merupakan salah satu (aktor yang boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (P;P!# Secar ringkasnya" guru harus peka kepada perbe&aan ini supaya tiada murid daripada golongan yang tertentu berasa tersisih disebabkan ketidakprihatinan terhadap keperluan mereka# Keadaan ini juga dapat mempengaruhi cara murid berkomunikasi dan memahami dunia di sekeliling mereka#