Anda di halaman 1dari 39

PELAN STRATEGIK

PANITIA
PENDIDIKAN ISLAM
Disediakan oleh:
Nazri bin Samsudin
SK (2) Taman Keramat
Kandungan
1. Definisi Pelan Strategik
2. Kepentingan Pelan Strategik
3. Komponen Pelan Strategik:
3.1 FPK/FPI/Matlamat Pendidikan Islam
3.2 Pengenalan
3.3 Visi
3.4 Misi
3.5 Carta Organisasi (Jawatankuasa)
3.6 Isu Strategik (Analisis SWOT)
Kandungan
3.7 Matlamat Strategik
3.8 Objektif
3.9 Kumpulan Sasaran
3.10 Kewangan
3.11 Prestasi Sekolah: Analisa
Pencapaian Peperiksaan dan j-QAF
3.12 Pelan Taktikal
3.13 Pelan Operasi
3.14 Penilaian
Definisi Pelan Strategik
• Pelan Strategik ialah perancangan
menentukan arah haluan organisasi dalam
jangka pendek (tahun semasa) atau
jangka panjang (3 - 5 tahun) dengan
menyoal dan mencari jawapan tentang
apakah (what) yang akan dilakukan pada
masa hadapan bagaimana (how) , siapa
(who) yang akan menerima fungsi
tersebut dan bila (when) ianya akan
tercapai
Kepentingan Pelan
Strategik
 Membolehkan organisasi mengenali
kekuatan dan kelemahan dengan lebih
jelas.
 Membolehkan organisasi merangka bentuk
tindakan yang wajar diambil sejajar
dengan usahanya mahu mengeksploitkan
kekuatan dan memperbaiki kelemahan.
 Membolehkan organisasi merangka
apakah tindakan yang wajar diambil
sejajar dengan usahanya yang mahu
mengeksploit peluang dan mengekang
ancaman yang wujud.
Kepentingan Pelan
Strategik
 Membolehkan organisasi merancang
aktivitinya mengikut kepentingan dengan
lebih jelas dan bersistematik.

 Membolehkan organisasi mengenalpasti


tahap pencapaiannya.

 Memudahkan organisasi mengawal segala


program.

 Meletakkan organisasi sentiasa dalam


keadaan proaktif terhadap perubahan
yang berlaku di dalam dan luar organisasi.
Kepentingan Pelan
Strategik
 Dapat mengurangkan program yang
berulang.
 Alat untuk memahami cabaran-cabaran
dan perubahan persekitaran secara
sistematik dan strategik
 Menjadikan seseorang pemimpin
kurikulum yang cemerlang; melakukan
perkara yang betul dengan betul, untuk
sasaran yang betul, pada tempat yang
betul, dan pada masa yang betul serta
dalam bajet yang betul.
Kepentingan Pelan
Strategik
 Menjadikan pihak pengurusan lebih
proaktif dan dapat memikirkan masa
depan pencapaian akademik sekurang-
kurangnya 3 – 5 tahun ke hadapan.
 Menyediakan peluang penglibatan
pelbagai lapisan warga pendidik dalam
proses pemikiran dalam menangani
perubahan.
 Meningkatkan semangat kerja berpasukan
dan penghayatan hala tuju yang sama.
 Membuat keputusan pada hari ini bagi
menentukan pencapaian pada masa
depan.
Proses Pelan Strategik
KAWALAN PELAN
& PELAKSANAA
TAKTIKAL &
N
PENILAIAN OPERASI

INDIKATOR
PRESTASI (KPI)
OBJEKTIF
ISU
STRATEGIK
PRA
PERANCANGAN
MATLAMAT
STRATEGIK

MISI ANALISI
VISI
S
SWOT
Matlamat Pendidikan
Islam
“Matlamat Pendidikan Islam untuk
menghasilkan Muslim yang berilmu,
beriman, berketerampilan, beramal
soleh dan berakhlak mulia
berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah
supaya menjadi hamba dan khalifah
Allah yang bertakwa dan
menyumbang ke arah mempertingkat
tamadun bangsa dan negara”
(Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
KBSR, Kementerian Pelajaran
Malaysia)
Pengenalan
 Panitia Pendidikan Islam
bertanggungjawab secara langsung dalam
berusaha untuk merancang pelbagai
program akademik dan ko-akademik yang
berkaitan dengan Pendidikan Islam dan
Bahasa Arab.
 Pendidikan Islam terdiri daripada Al-Quran,
Ulum Syariah, Akhlak dan  Jawi. Manakala
Bahasa Arab telah dijadikan mata
pelajaran wajib bagi murid Islam sejak
program j-QAF mula dilaksanakan pada
tahun 2005.
Pengenalan
 Pelan Strategik Panitia Pendidikan Islam
bagi tahun 2009 ini merupakan suatu
usaha untuk menetapkan hala tuju panitia
ini agar dapat menyumbang ke arah
kecemerlangan akademik seperti yang
diharapkan.
 Sehubungan dengan itu, adalah
diharapkan Pelan Strategik yang telah
dirancang ini dapat membantu dalam
merealisasikan budaya kerja yang lebih
sistematik dan terancang ke arah
mencapai kecemerlangan akademik sama
ada dalam PKBS, PKSR, j-QAF dan PAFA.
VISI
Mengandungi kenyataan tertinggi yang
hendak dicapai oleh sesebuah
organisasi.

Lazimnya mengandungi maklumat


tentang organisasi, cita-cita, masa,
cabaran dan langkah-langkah
pencapaian.
Contoh VISI
Berusaha menjadikan Panitia
Pendidikan Islam sekolah ini sebagai
perantaraan untuk melahirkan pelajar
yang intelek, berketrampilan,
berpekerti mulia dan bersikap positif
berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah
serta Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
MISI
Satu objektif yang ingin dicapai dalam
pengertian yang lebih luas atau yang
menjelaskan tujuan-tujuan asas
organisasi.

Menjawab soalan-soalan berikut:


1) APAKAH ( WHAT) yang hendak
dicapai
2) UNTUK SIAPA (FOR WHOM) ianya
akan dicapai
3) BAGAIMANA (HOW) untuk
Contoh MISI
 Mendidik melalui proses pengajaran dan
pembelajaran terkini.
 Menyelaraskan program peningkatan
ilmu dari masa ke semasa.
 Berusaha menjadikan suasana
pengajaran dan pembelajaran yang
selesa dan kondusif.
 Sentiasa bekerjasama dengan ibubapa
untuk meningkatkan prestasi murid.
 Pengurusan panitia yang cekap dan
efisyen.
 Sentiasa berhubung dengan panitia
sekolah-sekolah lain untuk mendapat
idea ke arah kecemerlangan.
Carta Organisasi
 Penasihat: Guru Besar
 Pengerusi 1: GPK Kurikulum
 Pengerusi 2: GPK HEM
 Pengerusi 3: GPK Ko-Kurikulum
 Ketua Panitia
 Setiausaha
 Bendahari
 AJK
Isu Strategik
Mengenalpasti kekuatan, kelemahan,
peluang, cabaran atau masalah yang ada
atau mempunyai potensi untuk memberi
kesan kepada organisasi
Analisis SWOT
SWOT / KLAP mewakili:
 Strengths (Kekuatan)
 Weaknesses (Kelemahan)
 Opportunities (Peluang)
 Threats (Ancaman)

INTERNAL (DALAMAN)
Strengths(kekuatan) &
Weaknesses(kelemahan)

EXTERNAL (LUARAN)
Opportunities(peluang) &
Threats(ancaman)
SWOT Matrix
INTERNEL Kekuatan (S) Kelemahan (W)
Senaraikan Senaraikan
(DALAMAN) kekuatan kelemahan
EXTERNEL 1. 1.
(LUARAN) 2. 2.
Peluang (O) Strategi (SO) Strategi (WO)
Senaraikan Gunakan Atasi kelemahan
peluang kekuatan untuk dengan
1. merebut mengambil
peluang. peluang yang
2. Ancaman (T) Strategi (ST) Strategi (WT)
ada.
Senaraikan Gunakan Cuba minimakan
ancaman kekuatan bagi kelemahan dan
1. menghadapi elakkan
ancaman (jika ancaman.
2.
ada)
Contoh (Kekuatan)
 100% Guru Pendidikan Islam (GPI) adalah terlatih dan
berpengalaman.
 Terdapat 4 orang GPI dan 2 orang GPI j-QAF yang merupakan guru
opsyen Major Pendidikan Islam serta 2 orang GPI j-QAF yang
merupakan guru opsyen Major Bahasa Arab.
 Sekolah mempunyai Balai Islam yang boleh digunakan untuk
melaksanakan pelbagai program dan P&P seperti Tilawah Al-
Quran, Fardhu Ain dan Pemulihan Jawi. Ia juga merupakan pusat
pengumpulan bahan P&P Pendidikan Islam, Bahasa Arab dan j-
QAF.
 Sekolah mempunyai kemudahan Pusat Akses dan rangkaian
internet tanpa wayar yang boleh digunakan oleh para GPI untuk
mendapatkan maklumat dan bahan terkini berkaitan P&P daripada
pihak BPI/JPN/PPD, sekolah atau para GPI lain dari seluruh negara
melalui perkongsian pintar.
 Merupakan antara sekolah yang terpilih pada tahun 2005 untuk
melaksanakan program j-QAF bagi memperkasakan Pendidikan
Islam di sekolah rendah.
 Sebahagian murid sekolah ini mengikuti Kelas Al-Quran dan
Fardhu Ain (KAFA) pada sebelah petang atau mengikuti kelas
pengajian Iqra’/Al-Quran pada waktu malam.
Contoh (Kelemahan)
 Terdapat segelintir murid yang mempunyai
Nisbah Kecerdasan (Intelligent Quotient-IQ) yang
rendah dan sangat lemah dalam menguasai
kemahiran membaca Iqra’/Al-Quran dan Jawi.
 Sebahagian murid menganggap Pendidikan Islam
dan Bahasa Arab bukan mata pelajaran yang
penting kerana tidak termasuk dalam
peperiksaan UPSR.
 Balai Islam (Surau) tiada kemudahan ICT bagi
melaksanakan P&P Pendidikan Islam, Bahasa
Arab dan Pemulihan Jawi secara lebih menarik
dan interaktif.
 Kekurangan bilangan buku Pendidikan Islam dan
Bahasa Arab di Pusat Sumber Sekolah (PSS).
 Kewangan Panitia tidak mencukupi untuk
menjalankan program sokongan.
Contoh (Peluang)
 Hubungan baik antara sekolah dengan pihak PPD
dan JPN.
 Hubungan dan kerjasama yang baik dengan PIBG.
 Semua GPI mempunyai ilmu, kemahiran dan
pengalaman bernilai masing-masing.
 Sebahagian pelajar mempunyai latar belakang
yang sangat baik, berkemampuan, berbakat dan
berpotensi.
 Sokongan dan kerjasama yang sangat baik
daripada pihak pentadbir.
 Semua guru dan murid sekolah ini adalah
beragama Islam.
 Peruntukan kewangan dan Bahan Bantu Mengajar
(BBM) daripada pihak BPI, KPM.
Contoh (Ancaman)
 Terdapat pusat membeli-belah dan pusat siber
berhampiran sekolah.
 Sebahagian murid lebih gemar bermain daripada
mengulangkaji pelajaran pada waktu lapang.
 Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang menanamkan
budaya membaca Al-Quran dalam kehidupan
harian.
 Anasir negatif di luar sekolah dan kawasan
persekitaran yang mempengaruhi sahsiah murid.
 Sebahagian Ibu bapa tidak/kurang memberi
penekanan/perhatian terhadap Pendidikan Islam
di rumah/luar sekolah.
 Bahasa Arab bukan bahasa asing yang utama di
negara kita.
Matlamat Strategik
 Tujuannya untuk memindahkan misi
kepada sasaran.
 Membentuk piawai untuk mengesan
prestasi.
 Objektif yang mencabar,boleh dicapai
dan boleh diukur.
Contoh Matlamat
Strategik
 Meningkatkan kelulusan dan prestasi
pencapaian Pendidikan Islam dan Bahasa
Arab.
 Mengukuhkan asas bacaan Iqra’/Al-Quran
dan Khatam Al-Quran.
 Meningkatkan penguasaan dalam tulisan
Jawi.
 Meningkatkan penguasaan asas Bahasa
Arab.
 Memantapkan dan menghayati amalan
Fardhu Ain dan akhlak mulia dalam
kehidupan seharian.
Objektif
 Merupakan sasaran yang lebih spesifik
berkaitan dengan apa-apa yang
dinyatakan dalam matlamat strategik.
 Memenuhi ciri-ciri berikut (SMART):
 Spesific (khusus)
 Measureable (boleh diukur)
 Attainable (boleh dicapai)
 Reliable/Realistic (boleh dipercayai/
konsisten)
 Time frame (ada jangkamasa)
Contoh Objektif
 Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam dan
Bahasa Arab dalam PKSR dan Ujian
Pencapaian Jawi.
 Lebih 50% murid Tahap 1 melepasi Iqra’ dan
boleh membaca Al-Quran sendiri dengan
betul dan lancar.
 Kelulusan 100% dalam Kem Bestari Solat
dan PAFA.
 Lebih 80% murid Tahun 5 boleh membaca
Al-Quran sendiri dengan betul dan lancar.
 Murid-murid dapat menghayati amalan
Islam dan akhlak mulia dalam kehidupan
seharian.
Kumpulan Sasaran
Mata pelajaran : Pendidikan Islam
Murid Islam : Tahun 1 = 69 orang
Tahun 2 = 75 orang
Tahun 3 = 79 orang
Tahun 4 = 78 orang
Tahun 5 = 89 orang
Tahun 6 = 88 orang
JUMLAH = 478 orang
Kewangan
 Peruntukan PCG Pendidikan Islam
 Peruntukan Kem Bestari Solat(KBS)
 Bayaran Tambahan untuk Kegiatan
Pendidikan Islam
 Sumbangan PIBG
 Sumbangan Individu
Prestasi Sekolah
 Analisa Pencapaian Peperiksaan
Akhir Tahun 2008
Tahun Bil Gred A Gred B Gred C LULUS Gred D Gred E GAGAL
Calon (%) (%)
Satu 83 30 14 27 86 12 0 14
Dua 82 33 20 23 93 6 0 7

 Analisa Pencapaian j-QAF Tahun 2008


Pelan Taktikal
- Setiap Matlamat Strategik perlu dituruti
oleh Pelan Taktikal.
- Pelan taktikal ialah langkah jangka pendek
(jadi objektifnya ialah jangka pendek).
- Setiap strategi perlu mempunyai
sekurang-kurangnya SATU pelan taktikal.
- Pelaksanaan pelan taktikal perlu melalui
proses yang terperinci.
- Setiap proses pelaksanaan perlu
mengambil kira Pelan Kontingensi
(sebagai langkah pencegahan).
Contoh Pelan Taktikal
Matlamat Strategik: Meningkatkan kelulusan dan prestasi
pencapaian Pendidikan Islam
Objektif: Lebih 85% murid lulus Pendidikan Islam dalam Ujian PKBS
dan Peperiksaan Pertengahan/Akhir Tahun.

Bi Program Tanggungjawab Tempoh Kos / Indikator Pelan


l Sumbe Prestasi Kontigens
r (KPI) i
1 Kelas Semua GPI Mei - Tiada Minimum Latih tubi
Tambahan Julai 85% Teknik
murid menjawab
lulus soalan
dalam
ujian
PKBS dan
peperiks
aan
Pelan Operasi
- Ia merupakan kertas kerja ringkas bagi
setiap program yang dirancang untuk
dilaksanakan bagi mencapai objektif yang
lebih khusus.
- Ia melibatkan aliran kerja bagi setiap
program yang telah dirancang.
- Bagi memudahkan lagi pemantauan
tindakan yang telah dirancang, satu Carta
Gantt boleh dicadangkan.
Carta Gantt

BI PROGRAM JAN FE MAC AP ME JU JUL OGS SEP OK NO DIS


B R I N T V
1

8
Contoh Pelan Operasi
Program Kem Literasi Al-Quran

Objektif Membantu murid-murid yang tercicir dalam bacaan Al-Quran


melalui P & P.
Meningkatkan penguasaan bacaan murid-murid yang tercicir
dalam bacaan Al-Quran.

Matlamat Murid berjaya membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran di


sekolah rendah
Tempoh 1 bulan (Ogos – September 2009)

Kumpulan Murid Tahun 2-5 yang gagal menguasai Iqra’ 1-4


Sasaran
Guru Terlibat GPI, GPI j-QAF, Murid Turus

Proses Kerja Mesyuarat, Pelaksanaan program

Kekangan Jadual waktu P&P sedia ada yang padat

Pemantauan GB/GPK/Ketua Panitia/Penyelaras j-QAF


Contoh Pelan Operasi
Penilaian Selepas tamat program
Tasmik mingguan/bulanan
Penambahbaika Penambahbaikan akan dilakukan bagi meningkatkan
n penguasaan bacaan Iqra 1-6 dan Al-Quran

ABM/BBM/BBB
Buku Iqra’ 1-6, Kad Imbasan, CD Iqra’
Penilaian
 Peringkat terakhir
 Memaklumkan pencapaian sebenar
 Mengenalpasti sejauh mana strategi
mencapai objektif dan memenuhi visi
‫‪SEKIAN‬‬
‫وبالله التوفيق والهداية‬
‫والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته‬